KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011"

Transkript

1 EVA STEEN CHRISTENSEN Retrospektiv udstilling KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011 Læs om: Billedhuggerne Eva Steen Christensen og Sophus Ejler Jepsen, fotografen Per Bak Jensen og keramikeren Ursula Munch-Petersen og dertil formandens beretning, koncert med Mira Kvartetten og foredrag om Paul Cézanne.

2 K.O.T. Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museumsog Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum. Bladet udkommer fi re gange årligt. Redaktion: Kirsten Abelsen (ansvarshavende) Teresa Nielsen, Lay-out skabelon: Tilrettelæggelse: Frederik Madsen Oplag: 1500 stk. Trykning: LH Grafi sk. Abonnement: Medlemmer af kunstforeningen får bladet tilsendt. Bladet ligger fremme på museet og sendes til museets samarbejdspartnere. INDHOLD Nyt fra Vejen Kunstmuseum, side 3 Mira Kvartetten, side 9 Eva Steen Christensens udstilling, side 10 Frugter fra kundskabens skove, side 14 Fotograf Per Bak Jensen Kunst langs Hærvejen, side 16 Generalforsamling, formandens beretning, side 18 Ursula Munch-Petersens, Hærvejsrelieffet i Bække, side, 21 Foredrag om Paul Cézanne, side 22 Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn Formand: Frode Bertelsen Ludvig Schrødersvej 10D, Askov 6600 Vejen tlf Redaktør: Kirsten Abelsen Øster Allé Vejen tlf Forsiden Som optakt til den aktuelle særudstilling har Eva Steen Christensen skåret store blomster i et sort væg-til-væg tæppe. I kraft af dets bagside tegner de sig som markant hvide skulpturelle elementer.

3 NYT FRA VEJEN KUNSTMUSEUM Af T eresa N ielsen, museumsleder Et museum har mange forskellige arbejdsopgaver nogle mere synlige end andre. Den løbende indsamling, forskning, det opsøgende arbejde og konserveringen er næsten usynlig for museets gæster. Pressen dækker gerne de skiftende udstillinger, men sjældent er der stor omtale af det løbende arbejde med den faste udstilling. Derfor er det en glæde, når én i gæstebogen skriver, at det er godt fra besøg til besøg at se de små forandringer her og der. Det sker løbende som nye værker kommer supplerende til, andre hænges frem ved udlån o.l. Dog må det nu konstateres, at museet er ved at nå et mætningspunkt, hvor at der ikke er ret mange frie pladser at fylde ud en positiv anke er det, at der næsten er for meget at se på! Alligevel bliver der plads til omhængninger, som den der sluttede i den grønne Skibelundsal i det sene efterår Marie Wandel ophængning Mens Ribe Kunstmuseum var lukket p.g.a. renovering, udlåntes til Vejen et par Marie Wandel malerier. Tilknytningen til Ribe gik gennem hendes far, Oluf Olesen, der en tid var biskop dér, hvor nu han og hans børn, deriblandt Marie, ligger begravet. Det ene udlån var kunstnerens absolutte hovedværk, E n gammel Mand gaar forbi. Det store maleri af manden på kirkegården var udstillet på Charlottenborg i Det udaterede portræt af G ustav må være lidt ældre, da det er signeret MO for Marie Olesen - hendes pigenavn fra før hun i 1927 blev gift. Billederne var lånt for at perspektivere de to, der hører hjemme i Vejen F rk. Jensen og et parti fra Nissum Fjord. Her fi k rigtig mange gæster øje på kvaliteterne ved denne til de fl estes store forundring dem ellers hidtil ukendt kvindelig kunstner. I efterå ret var den talentfulde maler, Marie W andel, i Vej en Kunstmuseums Skibelundsal repræsenteret med hele fi re værker - to fra museets samling og to, der var indlå nt fra R ibe Kunstmuseum. KOT NR ÅRGANG 3

4 I Malerisalen kæmper E va Steen C hristensens tapetblomster og R ichard Mortensens malerier om gæsterens opmærksomhed. Begge holder de i salen en fi n dialog med Jens Lunds hovedværker, malerierne Dagens Blomst og N attens Blomst. Kom selv og kig! Marie Wandel ( ) tog studentereksamen, blev i 1918 cand. phil., og kom samme år på Tegne- og Kunstindustriskolen. Hun forlod den i 1921 og fortsatte på Kunstakademiet, hvor hun var elev hos Sigurd Wandel, som hun giftede sig med. Hun debuterede på Charlottenborgs forårsudstilling i 1924, og modtog den lille guldmedalje i Hos en af billedhugger Niels Hansen Jacobsens slægtninge fi ndes et brev fra hans anden hustru, Kaja (født Jørgensen), hvor hun fortæller lidt om maleriet. Brevet er dateret Vejen den 29. maj 1926: Mandag kommer der vist nyt stort Billede, Museet har købt paa C harlottenborg F rk. Jensen stod der i Kataloget malet af ganske ny Kunstnerinde det tristeste, j eg har set af Kunst i mine Dage da j o kun N iels og j eg har set det af os her, har j eg maattet beskrive det og det blev til en hel lille Skitse F rk. Jensen I ngen er sygere end hun ingen er fattigere, ingen mer ensom al Livets F est gik hende forbi intet hos hende kom til U dfoldelse og nu sidder hun saa her bare sidder. Vi vil da inderlig haabe, det ikke skuffer men det gør det nu nok heller ikke. Tankevækkende er det, at en af de tidlige erhvervelser til samlingen netop var udført af en kvindelig kunstner og tilmed stort set en debutant. I 1800-tallet var kvinderne primært henvist til at male blomster, men her sker noget helt andet. Lidt i slægt med det tyske N eue Sachlichkeits maleri ses her en refl ekterende, indsigtsfuld men malerisk socialrealisme med maner, der minder om tyskeren Otto Dix, men med en farvealvor, der snarere er i slægt med maleren Ejnar Nielsen, der er rigt repræsenteret på Vejen Kunstmuseum. Et par Richard Mortensen malerier Endnu mere opmærksomhed har en anden ophængning pådraget sig. I det nordøstlige hjørne af den røde Malerisal - på et par ledige felter på den væg, hvor Eva Steen Christensen har udført F low ers of Discovery med blomster, der vokser ud af tapetet - er ophængt to malerier af Richard Mortensen. De hænger tæt, let forskudt og klemt mellem tapetblomsterne og en teknikboks på væggen. Hvad tænker du dog på? har en del spurgt. Det har været spændende for første gang virkelig at mærke, at gæster ser og tager stilling til ophængningen. Alle har en mening om, hvordan de to billeder bør hænge, men der er ikke meget at gøre. Pladsen er kneben, men de SKAL hænge dér. Der er en pointe i, at de er på netop det sted og giver masser af samtalestof! I Kunst omkring T rolden marts 2010 stod der om, at museet fra Ib Geertsens bo havde modtaget Richard Mortensens eksemplar af Jens Lunds F orvandlede Blomster fra Den gennemillustrerede bog fi k Mortensen af vennen Asger Jorn, der var en begejstret fortaler for mu- 4 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

5 seet i Vejen, og for Mortensen berømmede Jens Lund, der nu fylder halvdelen af Malerisalen. Påvirkningen blev hos Mortensen til malerier, hvor Lunds symmetriske N attens og Dagens Blomst ses i ekko som i Botanisk metamorfose på ARoS, men også til mere indirekte dialoger, som man fornemmer i de to billeder, der nu er hængt frem. Malerierne er to dele af serien O bj ekter mellem nat og dag. Det øverste er sidst på året 2010 langstidsdeponeret fra Louisiana, mens det nederste tilbage i 1971 er indkøbt til samlingen hos keramikeren Chr. Poulsen af den daværende konsulent, grafi keren Jørgen Rømer. Mortensen udførte dem sommeren 1935, da han var på besøg i Gudhjem sammen med bl.a. Sonja Ferlov hos Gertrud og Lisbet, der senere blev gift henholdsvis Vasegaard og Munch-Petersen. Mortensens svungne organiske former går i Malerisalen både i dialog med Jens Lunds slyngede univers fra tiden omkring 1900, og fører dertil en levende dialog med Eva Steen Christensens blomstrende tapet. HURRA! - nyt tag på Det gamle Bibliotek I slutningen af 1990 erne overtog museet den fulde kælder under det, der i dag er den vestligste del af museet kaldet Det gl. Bibliotek. Bygningen blev i 1940 taget i brug som et af landets mest moderne og forbilledlige biblioteker (beskrevet i K.O.T. januar 2010). År 2000 fi k museet hele bygningen, og med gode hjælpere blev de to særudstillingssale og P ublikumsrummet indrettet. I 2005 blev det nødtørftigt istandsatte loftsrum til base for Vej en Billedskole. Her er materialer og teknikker blevet prøvet af og kreativiteten har foldet sig ud. Et men har der dog været: Kulden og fugten fra det uisolerede, gennemhullede gamle tag med et trylleslag er det blevet en ny verden! I efteråret 2010 satte Vejen Kommunes bygningsafdeling alle sejl til, og har nu givet bygningen et helt nyt tag! Pengene strakte til, at det samtidig var muligt at prioritere at få indsat et rigtig godt rytterlys (lys langs tagryggen). Fra begyndelsen stod det klart, at arbejdet af økonomiske årsager måtte etapeopdeles. Det er i skrivende stund endnu uvist, hvornår det bliver muligt at åbne op fra det gamle loftsrum og gå i kip, så det kreative værksted kan få glæde af det inspirerende ovenlys. Dertil venter andre opgaver som at få indrettet loftet til ét stort fællesrum T aget over særudstillingssalene er netop blevet udskiftet. Det er blevet forsynet med godt ovenlys, som der på sigt - nå r økonomien tillader det - å bnes op til, så museets formidling og Vej en Billedskole vil få inspirerende, lyse, luftige lokaler. KOT NR ÅRGANG 5

6 med indbyggede skabe til lager, få indrettet håndvaske og få passende inventar samt få opsat den nødvendige el og IT til arbejde med de digtiale medier og andet udstyr. Hidtil har billedskolen kun kunnet afvikle ét hold hver eftermiddag, men på sigt vil det være muligt at få plads til to hold ad gangen. Det vil give en anden fl eksibilitet og samtidig vil der opstå et levende miljø i mødet mellem de forskellige elever også de åbne ferieværksteder vil få helt anderledes indbydende forhold. Det ser mere end lovende ud! Fokus på billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Jacobsen I 2008 modtog Statens Museum for Kunst 22 millioner kroner fra Nordea-fonden til udvikling af en samlet digital strategi, SMK Digital, der dækker over bl.a. museets nye hjemmeside, et nyt museumssystem der erstatter den gamle kunstdatabase (på lang sigt bliver museets ca værker net-tilgængelige døgnet rundt, mens det fysiske museum i åbningstiden kan vise knap 2 % af samlingerne), brugervenlig tilgang til online samlinger, digitale produktioner online og onsite samt formidlingsuniverset kaldet Kunsthistorier. Om Kunsthistorier fortæller Statens Museum for Kunst, at det med afsæt i samlingerne i et interaktivt webdesign byder på relationer og associationer mellem kunstnere og værker. Projektet rækker ud og forbinder sig med andre museer og privatsamlinger i Danmark og udlandet frem for at være et lukket kredsløb. Dette ses ved at man fx i arbejde med portrætfi lm om henholdsvis J.F. Willumsen og Niels Hansen Jacobsen har været i dialog med disse kunstneres museer i henholdsvis Frederikssund og Vejen. Kunsthistorier lanceres den 20. januar Med afsæt i 15 kunstnere vil der for hver være en kort portrætfi lm, en længere biografi sk tekst, samt tekster om deres værker og relaterede temaer. De udvalgte er i omvendt kronologisk rækkefølge fra de nulevende til de for længst døde: Bjørn Nørgaard (født 1947), Kirsten Justesen (1943), Arthur Köpcke ( ), Asger Jorn ( ), Wilhelm Freddie ( ), Vilhelm Lundstrøm ( ), Vilhelm Hammershøi ( ), J.F. Willumsen ( ), Niels Hansen-Jacobsen ( ), L.A. Ring ( ), Carl Bloch ( ), Elisabeth Jerichau Baumann ( ), C.W. Eckersberg ( ), N.A. Abildgaard ( ) og C.N. Gijsbrechts ( ). Med afsæt i en bevilling fra Novo Nordisk Forskningsfond arbejder Teresa Nielsen på i tilknytning til Vejen Kunstmuseums hjemmeside at få etableret en indgang til en hidtil stort set ubeskrevet side af Niels Han- 6 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

7 sen Jacobsens værk, hans keramiske produktion. Det er ellers netop med keramiske værker, at han er repræsenteret på en række nordiske og europæiske museer hos kollegerne Gustav Vigeland i Oslo og Emil Wikström udenfor Helsinki, i tyske museer i Hamborg, Frankfurt, Dresden og Leipzig samt på Orsay-museet i Paris. Med midler fra Kulturarvsstyrelsen blev samlingen gennemfotograferet i I mellemtiden er nye værker kommet til, og nu inddrages også værker fra andre museers samlinger og fra privateje. Bearbejdningen af det store materiale tager tid, og en præsentationsdato ligger derfor endnu ikke fast, men mere følger i et senere nummer af Kunst omkring T rolden. Vinterferieværksted 2011 tekstile billeder på væv og med nål og tråd I vinterferiens uge 7 byder to af Vejen Billedskoles lærere, Jette Löwén Dall og Beata Fabricius, på værkstedsaktiviteter. Lejligheden byder sig både onsdag den 16. og torsdag den 17. februar - begge dage kl De to siger: Vi glæder os rigtig meget til at se jer til nogle spændende og hyggelige timer. Her kan store og små komme og væve deres eget billede. Man laver sin egen ramme og væver i den. Også mindre børn kan være med, da vi har alternative væve, der er hurtige at sætte op. De bliver lavet af paptallerkener, som giver fl otte runde billeder. Udover vævede billeder kan man også brodere sine egne små billeder/ tegninger i karton. Skulle man mangle inspiration kan man starte i den aktuelle Eva Steen Christensen udstilling, hvor billedhuggeren har fyldt et par af de 24 julekalendermontrer med syede værker. Det ene er ORD skrevet med hvid tråd på et sort ark. Det andet er et par regnbuer, der slår slag over papiret syet med forskelligfarvet tråd. På væggen hænger billeder, der først synes som tegninger, men viser sig at være tegnet med nål og tråd se, kunstens materialer er mangfoldige, og her langt fra billedhuggerens traditionelle ler, gips, granit og bronze! Her er det oplagt også at forvarsle, at museet arbejder frem mod i april at lave en påske-kyllinge-jagt gennem museets samlinger lidt som der til Halloween blev lavet en skeletjagt. Kommende aktiviteter mere Kunst langs Hærvejen I den løbende belysning af aspekter af Statens Kunstfonds projekt Kunst langs H ærvej en stod præsentationen af SOPHIA KALKAUs bidrag i Skibelundsalen frem til den 27. januar. Fra fredningsmyndighederne er der nu endeligt tilsagn om at Lenticula, de to store diabasskiver, til foråret kan nedfældes i skovbunden i Skibelund Krat. Fra lørdag den 22. januar har det i en lille fokusudstilling for enden af Gallerigangen også været muligt at stifte bekendtskab med både forarbejder og en af de Midt i november er Bente Skj øttgaard ( til høj re) og hendes assistent Louise Birch Sørensen fotograferet nord for Bække under arbej det med nedfældning af det store kosporsrelief. KOT NR ÅRGANG 7

8 endelige udgaver af URSULA MUNCH-PETERSENs H ærvej srelief, der beskrives andetsteds her i bladet. Den sidste præsentation kommer til at handle om BENTE SKJØTTGAARDs keramiske relief, der er nedfældet ved rastepladsen ved det fredede stykke Hærvej nord for Bække. Det er besluttet, at indvielsen fi nder sted lørdag den 9. april nærmere omtale følger i dagspressen og på museets hjemmeside. F or oven ses en af Bente Skj øttgaards prøvefelter til kosporsrelieffet. F or neden er gengivet et udvalg af Arne Bangs karakteriske vaser. Den moderne form - billedhuggeren og keramikeren Arne Bang Den 28. maj åbner på museet en udstilling om en kunstner af samme type som Niels Hansen Jacobsen én, der starter som billedhugger og ender med at blive helt grebet af keramikken. Med base i Fensmark satte Arne Bang ( ) sig for at udvikle en stentøjsproduktion af høj kvalitet til overkommelige penge. Produktionen var omfattende, og hans rene, klare former er nu populære samlerobjekter. Hans skål med rifl et mønster og de forenklede former er blevet en del af begrebet Scandinavian Modern. Udstillingen bliver museets bidrag til Trekantområdets designfokus hen over sommeren med bl.a. Biennale for Kunsthå ndværk og Design på Koldinghus. Udstillingen tager afsæt i museets rige keramiksamling og suppleres med indlån fra samlere, handlende og private hjem. Skulle der være læsere med særlig kendskab til kunstnerens virke eller nogle af tidens Arne Bang samlere, må de meget gerne kontakte museet. 8 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

9 MIRA KVARTETTEN Koncert tirsdag den 8. marts kl Mira Kvartetten blev til i 1999, da fi re solospillere fra symfoniorkestrene i Århus, Odense og Aalborg fandt sammen for at dyrke kammermusikken i sin fornemste sammenhæng, strygekvartetten. De fi re erfarne kammermusikere inspirerer og supplerer hinanden og brænder i særdeleshed for alle de fantastiske værker der er skrevet for besætningen. De håber, at deres glæde ved samarbejdet, deres entusiasme og engagement, kan gøre kvartetten til det perfekte medium mellem musikken og publikum. Mira Kvartetten har efter sin forrygende start været en hyppig gæst i musikforeninger, musikfestivaler og kirker over det meste af Danmark. Kvartettens koncerter i 2002 og 2003 i bl.a. Tivolis koncertsal og ved Vendsyssel- og Århus Sommerfestival blev modtaget med begejstring af både publikum og anmeldere. Mira Kvartetten udnævntes i 2003/2004 til amts-ensemble i Nordjyllands Amt, og havde desuden den store ære at blive tildelt Léonie Sonnings Musikfonds stipendium for unge talenter. Stipendiet på kr. fi nansierede indspilningen af kvartettens første CD, der indeholder Ravels Strygekvartet og Bartóks første Strygekvartet, opus 7. Idéen bag valget af netop disse to stykker er at præsentere to mesterværker som er skrevet i det samme årti, men som står i kontrast til hinanden og repræsenterer to vidt forskellige stilarter. Indspilningen fandt sted i oktober 2003 og CD en udkom i januar 2005 på det tyske pladeselskab Ambitus. Fem af kvartettens koncerter blev optaget og sendt på kontrakt med Danmarks Radio. Ved koncerten på Vejen Kunstmuseum spiller Mira Kvartetten værker af Bach, Brahms og Britten. Billetpris: 165 kr. for medlemmer af kunstforeningen, øvrige gæster 185 kr. Billetter kan købes ved indgangen fra kl eller bestilles på forhånd hos Frode Bertelsen på tlf eller pr. mail: Billetterne kan også købes på forhånd på Vejen Kunstmuseum. KOT NR ÅRGANG 9

10 EVA STEEN CHRISTENSEN Af T eresa N ielsen, museumsleder ESC står der øverst til venstre på computerens tastatur. De samme initialer dækker over den alsidige billedhugger Eva Steen Christensen, der er født i Som ESC-knappen er en fl ugtvej ud af computerens verden, byder Eva Steen Christensens skulpturer og andre værker på fl ugtveje ud af hverdagens trummerum og byder i stedet ind i kunstens verden. Hendes udstilling kan ses på Vejen Kunstmuseum frem til den 1. maj Men den første del af udstillingen med de 24 montrer - museets julekalender, der gradvist er åbnet i løbet af december kan kun ses frem til og med den 20. februar. F or oven ses j ulekalender - delen af E va Steen C hristensen udstillingen med de 2 4 montrer med mindre værker og forarbej der. Disse værker stå r i den første udstilingssal, der kun kan ses frem til og med den 2 2. februar. Den digitale udstillingsformidling På initiativ fra har det i år for første gang været muligt at følge museets julekalender dag for dag hjemme fra stuen. Museets IT-kyndige forvalter, Frederik Madsen, har gennemfotograferet hver af de 24 udstillingskasser og den gradvise forandring af helheden. Billederne gik videre til hvor alle nysgerrige dag for dag har fået historien om endnu et værk af Eva Steen Christensen. Til museets hjemmeside har Frederik Madsen opbygget kalenderen i sin helhed, således at man fra den kan klikke sig ind til indholdet af hver af kasserne. Ved først klik får man et foto af værket. Ved næste klik dækkes det af en mørk tone, hvorpå beskrivelsen dukker op i hvide typer. I december lå den på velkomstsiden. Nu er den fortsat tilgængelig, men man skal et lag dybere - ind under DET SKER og ned under udstillingsomtalen. Rigtig god fornøjelse det er en rig verden at klikke rundt i! En øjenåbnende formidler af kunstnerens verden I Malerisalen har Eva Steen Christensens (ESC) stedspecifi kke værk F low ers of Discovery siden 2007 været en del af museets hverdag. Da 10 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

11 tredje fase af skoleformidlingsprojektet Kunstnermøder gennemførtes i 2009 var det ESC, der sammen med Esben Klemann, Rene Schmidt, Marianne Jørgensen og Sophus Ejler Jepsen åbnede de halvstore teenageres øjne for den moderne kunsts verden og muligheder. På enestående vis fi k hun sænket deres parader og kom direkte igennem til dem med nøgler til deres individuelle oplevelser af museets kunstværker. ESCs helt uventede greb bestod i at få eleverne til at opleve tingene på vrangen for derigennem også at opleve struktur. Klasserne blev budt velkommen ved hoveddøren, men ført bagom museet. I en sidegade stod en solid stige, der i 1. sals højde førte dem ind i museet gennem et stort vindue til P ublikumsrummet. Dér tog ESC imod eleverne, der var noget fortumlede over den helt utraditionelle entre. I næste fase kom eleverne på vrangen. Holdvis vendte pigerne og drengene tøjet, inden de atter mødtes. Mærker og andre identitetsskabende effekter var væk, og nye mønstre opstod i form af fx tøjets rå sømme. Gennem en billedkavalkade med stærke samtaleemner som Damien Hirsts værker fi k eleverne indblik i, hvad der havde formet ESCs verden. I museets samling satte hun eleverne til at sample de skulle fi nde detaljer og elementer, der sagde dem noget særligt. På billedskoleloftet forholdt de sig til deres egne proportioner ved at udklippe deres silhuetter i kraftigt papir. Figurerne blev hængt op med plads til at indsætte et tredimensionelt element, der tog afsæt i deres sampling. Imponerende var eleverne genkendelige skulpturelle elementer, som de fremtryllede af farvet karton, småpinde og de forhåndenværende søm. Det er helt sikkert, at minder om disse oplevelser vil dukke op, når eleverne siden møder andre værker. Samspillet med ESC har rustet dem til at tage imod og har givet dem nøgler til at forstå nutidskunsten. H er er E va Steen C hristensen fotograferet på Vej en Kunstmuseum i mens hun tog del i formidlingsproj ektet Kunstnermøder. Et dekorativt, blomstrende univers I en række værker har ESC eksperimenteret med blomster som gennemgående tema. De ses som organiske former mere dekorativt legende end egentlige botanisk nøjagtige plantestudier. F low ers of Discovery blev til som en del af julekalenderudstillingen i 2007: Snow fall dansk samtidskunst. Med ryggen til overser mange gæster værket på vej ind i salen. Til gengæld fanges og fascineres de på tilbagevejen, når de går lige frem mod den blomstrende væg. Sommeren 2007 besøgte ESC museet. Hun ville etablere en forbindelse til kollegaen, billedhugger Niels Hansen Jacobsen ( ). I årene fra åbningen i 1924 og frem til hans død, var stedet både museum og hans private hjem. Malerisalen, var dengang hans kombinerede atelier, show room og stue. For at nå ind til Hansen Jacobsen og hans tid valgte ESC at lave et direkte indgreb. I samspil med malermester Per Jung fra Gesten, der KOT NR ÅRGANG 11

12 ulønnet stillede sin arbejdskraft og ekspertise til rådighed - og mange tak for det! - blev endevæggen tilført to nye lag tapet. Bagved er lagt et gammeldags blomstret tapet, der kunne have været Hansen Jacobsens. Derover er lagt et rødt lag, der er malet som salens øvrige vægge. Inden opsætningen har de røde tapetbaner været rullet ud i atelieret én for én, blomsterbladene skåret, og efterfølgende på forsiden med tape præcist fæstnet igen. De skårne tapetstykker blev ophængt, så ESC kunne danne sig et overblik over blomsternes omtrentlige indbyrdes placering. Banerne blev nummereret og rullet sammen. Gennem utallige eksperimenter med tapet og lim erfarede ESC, at en særlig tynd tapetklister forlænger både tørringsprocessen og limstyrken. Og det viste sig muligt at adskille de to papirlag mens limen var våd. Med disse erfaringer og tapetrullerne under armen mødtes kunstneren og Per Jung på museet en tidlig novembermorgen. Først blev det blomstrede tapet sat op, så fulgte det røde tapet. Den tape, som fastholdt de skårne blade, blev forsigtigt fjernet, så Per Jung kunne give væggen den røde maling. Imens blev de små blade holdt på plads af den underliggende våde tapetklister. Så blev det et kapløb med tiden at få lirket alle bladene fri, før tapetklisteren tog rigtig fat fra indersiden, og før malingen størknede fra ydersiden. Da alle bladene var løftet fri af fl aden, var der ro til at samle og forme dem. Mens de tørrede, blev de holdt på plads med små manchetter. Det er en kombination af gradvist størknet lim og maling der gør, at blomsterbladene står fri af væggen. Bladenes negative form spejler blomstens kronblade, og fritlægger samtidig det bagvedliggende mønstrede tapet. De dekorativt slyngede blomsterformer spiller på bedste vis sammen med salens værker fra århundredeskiftet 1900 særligt med Jens Lunds art nouveau- prægede malerier. E va Steen C hristensens C arpet R oom på C harlottenborg, København KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

13 Carpet Room i København og Astro Garden i Sydney F low ers of Discovery blev realiseringen af ESCs drøm om at følge op på værket C arpet R oom, som hun i 2003 viste på Charlottenborg som gæst hos Den G yldne. Dér forvandlede hun en af salene på 10 x 5 meter ved at dække gulvet med et ret smagløst, rødligt væg-til-væg tæppe. I det skar hun samme slags bladformer, som ses i tapetet, men gulvtæppeblomsterne var langt større. Hun syede de udskårne blade sammen, og der opstod op til én meter høje blomster. Effektfuldt udnyttede ESC kontrasten mellem det røde tæppe på gulvfl aden og de tredimensionelle halvt udsprungne blomsterknopper, der i kraft af tæppets bagside tegnede sig som markant hvide skulpturelle elementer en kontrast hun har udnyttet i overgangen til udstillingen i Vejen, hvor der er trukket hvide blomster af det midlertidige sorte væg-til-væg tæppe. I 2008 dukkede blomsterne op på den anden side af kloden, på Bondi Beach i udkanten af Sydney, Australien. ESC var blevet inviteret til at deltage i projektet Sculptures by the Sea, der siden fi k en opfølger på strandene omkring Århus. Astrogarden blev udført i kunstgræs, hvori ESC skar sine karakteristiske bladformer og syede dem sammen til store blomster. Haven udførte hun på et fl adt betontag over en strandkiosk. Fra stien på klippeskråningen bagved så de forbipasserende ned på de sære vækster, der voksede op af kioskens tag. Blomsternes indre var grønt, mens den sorte yderside afspejlede kunstgræssets bagside. Efter udstillingsperioden blev blomsterne skåret væk, men bladformerne ses fortsat som et mønster i den grønne astroturf det engelske navn for kunstgræs. E va Steen C hristensens Astrogarden, Bondi Beach, Sydney, Australien KOT NR ÅRGANG 13

14 FRUGTER FRA KUNDSKABENS SKOVE Legatudstilling med fernisering lørdag den 2 6. februar kl. 1 5 ALLE E R VE LKO MN E T rekantområ dets Legat for billedkunst, kunsthå ndværk og design for 2010 blev i november af kulturudvalgsformand i Vejen Kommune, Troels Ravn, overrakt til billedhugger Sophus Ejler Jepsen (SEJ, født 1971). Denne er den 4. modtager af legatet på kr. Det er tidligere gået til keramisk formgiver Jette Löwén Dall (en af Vejen Billedskoles dygtige lærere), designer Kent Laursen og senest til billedhugger Flemming Jarle. Modtageren blev fundet blandt 19 ansøgere og udvalgt af en jury bestående af landart-kunstneren Marianne Jørgensen (udpeget af Danske Billedkunstnere), keramikeren Asger Kristensen (udpeget af Danske Kunsthåndværkere) og museumsleder Teresa Nielsen. Hun kunne dog ikke deltage i den afgørende beslutning, da SEJ i fl ere omgange har haft projektansættelser på museet og er lærer i Vejen Billedskole. Vejen Kunstmuseums julekalenderudstilling i december 2003 hed Bagværk med glasur, og rummede keramiske værker udført af elever på Kunstakademiet i København på keramikværkstedet hos Karen Harsbo. Blandt eleverne var SEJ, der udførte plakaten og deltog med sarte porcelænsværker - heriblandt en samling P orcelæsker. En enkelt blev indkøbt til museets samling. De er udført ved at kunstneren har hældt fl ydende porcelæn i en specialproduceret, stanset papform. I brændingen forsvinder pappet, og den kantede porcelænsform står tilbage. Det følgende år var SEJ en del af trekløveret, der skabte museets 2004-julekalender. De øvrige udstillere var hans hustru, arkitekten Cecilie Bendixen og dennes mor, væveren Anette Bendixen. Alle tre er bosat i Askov i og omkring Spindegå rden. Deres fællesudstilling fi k titlen LY S- SKY - P AN DE KAG E, hvor Anette Bendixen deltog med bl.a. pandekager af hørtråd, Cecilie Bendixen med skyer udført i sindrige konstruktioner i let, vindtæt stof og SEJ legede med lys i bl.a. nat-lystegninger. Disse opstår ved i mørke at lave fotografi er på lang lukkertid. Indenfor billedfeltet bevæges små lamper, der sætter sig spor som lysstriber på de færdige billeder en teknik som bl.a. Asger Jorn har eksperimenteret med. Siden 2007 har SEJ været med til at udvikle Vejen Billedskole (opstartet i 2005) både som underviser og i bestyrelsesarbejdet i den forening, der står bag. Det er ham, der har tegnet Magenta & G raf, der gradvist er blevet billedskolens ansigt udadtil en slags maskotter eller logo. Magenta betyder rød, som den angives i trykkeribranchen sammen med cyan og yellow oversat til almindelig dansk er det grundfarverne: rød, blå og gul. I sin logofunktion er Magenta et billede på farverne, alle dem, der kan blandes med afsæt i grundfarverne. G raf er et navn, der knytter an til grafi kken og kan vi allerede for vort indre øre høre 14 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

15 C S C O O LER OM MØNSTRE pindsvinets pigge skrabe mod trykkerens raderplade?! I sin logofunktion er G raf et billede på, at der kan laves grafi k i billedskolen - fra tegning over mange forskellige slags tryk. Ved slutning af de seneste tre semestre har der været indført diplomuddeling. Hver gang er Magenta & G raf en del af motivet, men i varierende form, så diplomerne bliver en fi n samling hos de elever, der går over fl ere semestre. Med stolthed kan skolen nu også se, at tidligere elever kommer videre bl.a. på designskolerne! Og skolen følger med over i de nye medier, hvor Sophus bl.a. underviser i fremstilling af computerspil og arbejdet med animationer. SEJ har sat sig for at lave en udstilling, der knytter an til samlingen, og særligt til hovedpersoner i samlingen som billedhugger Niels Hansen Jacobsen samt tegneren og maleren Jens Lund, hvis illustrerede bog fra 1901, Livets Skove, spøger i arbejdstitlen ovenfor og i SEJs følgetekst: E t univers, hvor små hå rde punkter konstant spirer, slå r rødder og vokser sig store som træer, der skyder knopper, sætter blomst og modner frugt. F rugter som lader sig plukke, gribe eller falder til j orden hvor de rå dner, kaster frø og bliver til nye træer. O g midt gennem skovens gærende vildnis gå r O rganismen, der plukker, spiser, vokser og forplanter sig. F rugterne bliver til breve, bøger og krukker, hvorfra nye skove vokser frem. O m udstillingen fortæller han, at den vil være en blanding af tegninger, akvareller, papirsløj d, porcelæn og digitale billeder fordelt i rammer, montrer og på arbej dsborde. P å væggene vil der hænge tegninger og akvareller som forstudier til keramikken. I montrerne præsenteres keramikken i små opstillinger som på mormors chatol. P å arbej dsbordene ligger øvelser, værktøj og materialer klar. Sæt dig ned, og prøv selv! Det er tanken, at øvelserne skal tage afsæt i værker fra museets samling og materialernes sommetider overraskende muligheder for at danne nye billeder - skove vi aldrig har besøgt, som alligevel virker underligt bekendte. F ra blyant og akvarel på papir bevæger øvelserne sig over papirskulptur til porcelæn og digitale medier for viderekommende. KOT NR ÅRGANG 15

16 PER BAK JENSEN KUNST LANGS HÆRVEJEN Af T eresa N ielsen på baggrund af Kristian H andbergs interview på w w w.kunsten.nu I det forrige nummer af bladet omtaltes en række værker fra Statens Kunstfonds projekt Kunst langs H ærvej en heriblandt også ganske kort billedkunstneren Per Bak Jensens bidrag. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i perioden , og underviste efterfølgende dér i årene Han er med sine fotografi er repræsenteret i en lang række samlinger, bl.a. på Metropolitan Museum of Art, New York og i Bibliothéque Nationale i Paris. I 2005 blev han hædret med Eckersbergs Medaillen. Per Bak Jensens bidrag består af 13 s/h fotografi er, ophængt i våbenhuse langs Hærvejen i: Viborg Domkirke - Grathe Kirke, Kragelund Kirke, Vrads Kirke, Nørre Snede Kirke, Øster Nykirke, Nørup Kirke, Bække Kirke, Skrave Kirke, Jels Kirke, Vojens Kirke, Sct. Nicolai Kirke og til slut i Kliplev Kirke. De små, beskedne motiver afføder mange forskellige reaktioner som i Skrave, hvor en forbipasserende synes, at det er sært sådan at udstille et foto af en haveslange i uorden på græsplænen. Men mon ikke der står mere på spil?! Om fotografi erne fortæller Per Bak Jensen (født 1949) til Jeg kan godt lide små billeder, der er lidt undseelige og svære at se. Ligesom mine motiver, der jo også netop er det sjældent sete, det oversete og det lidt fattige! Normalt er det ikke så planlagt, hvor mine motiver kommer fra. Jeg har apparaterne med i bilen og fi nder så billederne, når de er der. Jeg tror, der altid ligger noget og venter på en. Men jeg har da cyklet lidt på Hærvejen og stødt på den, når jeg har kørt rundt i Jylland. Den er jo kulturbærer af mange ting, så jeg har ofte strejfet den, men aldrig så konkret og sikkert som nu. Af Statens Kunstfond fi k kunstneren arbej dstitlen: G uds hus. Da Kristian Handberg til spurgte: H vordan var det at arbej de ud fra? lød svaret: Selvom jeg ikke er en religiøs kunstner og synes, det er et underligt begreb, har mine billeder altid kredset om noget, der om det ikke er noget religiøst, så kan tolkes i religiøs retning. Da jeg altid har været bange for det konkret religiøse, var det egentlig en lettelse at få dette tema, hvor jeg ikke kunne krybe udenom og lade som om, det ikke havde noget med det religiøse at gøre. T il spørgsmå let: Mange vil må ske tænke H ærvej en som noget hedensk fra før kirkernes tid. Var det inde i dine overvej elser? svarer kunstneren: Min erfaring med det religiøse rum er mest det kristne, så det var nærliggende at tage fat i det. Men jeg har altid tænkt på: Før kristendommens indførelse i Thor og Odins dage, eksisterede Gud så ikke, og blev han så først til senere? Jeg er kommet frem til, at de nok var der samtidig 16 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

17 på en eller anden måde. Guds hus er altså dem alles og noget der er til for alle, uanset troens art. Dertil lyder naturligvis spørgsmå let: H vad er så G uds hus egentlig? Per Bak Jensen svarer: Jeg tror, det må kaldes et mysterium. En slags usynlig substans, vi ikke kan se, men som er over alt. Ligesom bakterier, som man kun ser virkningen af - eller kærlighed. Det er i hvert fald overalt, og det vil i kontakt med os, så vi behøver ikke at lede efter det. Guds hus vil i kontakt med os og vil os et eller andet. Giver os en underlig lyst: Lyst til at lave kunst og se på kunst. Den drift, folk kalder inspiration, eller hvad de nu kalder det. Videre har kunstneren fortalt, at det egentlig slet ikke var meningen, at billederne skulle hænge i kirkerne. Per Bak Jensen opsøgte først kirkerne som de konkrete Guds huse og forsøgte at fi nde motiver fra dem, der så skulle bringes ud til Hærvejen. Det fungerede dog ikke. I stedet kom jeg på at fotografere Guds hus og den kristne ikonografi midt iblandt os langs Hærvejen. Hvor man fi nder ørne, løver, slanger eller engle eller de mere abstrakte begreber herude. Og folk, der vandrer ad Hærvejen kigger ofte ind om kirkerne, så jeg syntes det gav god mening at hænge dem her. Kristian Handberg spørger videre: N u hænger disse billeder af G uds hus ude i den virkelige verden så i kirkerne. Skal det forstå s som en kritik af kirken som et privilegeret G uds hus? Op Per Bak Jensen svarer: Nej, det er ikke meningen. De hænger også i våbenhusene og ikke inde i selve kirkerummet. Så det er et mere neutralt rum, en tærskel, eller et trin på vejen. I sine motiver giver Per Bak Jensen beskueren mulighed for at gå på opdagelse og måske nå frem til nyfortolkninger af kristendommens billedsprog. Hvorfor skal slangen altid være den, der listigt frister Eva i Paradisets Have? Med Per Bak Jensens fotografi af den sammenfi ltrede haveslange åbnes der op for helt andre indgange til slangen, det gode og det onde. Et enkelt af evighedskalenderens motiver er hentet tæt på Vejen Kunstmuseum. Det er en detalje af en af de otte bronzedrager, der i springvandet på Museumspladsen spytter op på trolden i midten og dermed holder den skulpturelle form af det onde i skak! Endnu en del af projektet var udstillingen T orn, der hen over forsommeren 2010 hang i glasgangen bag kirken i Løgumkloster (Locus Dei, Guds Sted). Den ligger på Klosterruten, der på længere stræk følges med Hærvejen. Tilbage står nu en serie postkort af de udvalgte fotografi er. De er helt enkle, men meget tankevækkende optagelser af rosenstilke med øjeblikkelige associationer til tornekransen. Vel citeres Gertrude Stein for udsagnet A rose is a rose is a rose, men fordyber man sig, er en beskeden rosenstængel meget mere end bare det. Den ene er stærk og saftspændt, den anden svag og skamferet individuelle som menneskene på jord og de mange forskellige blomster, som H.C. Andersen beskrev i Vorherres U rtegaard i F ortællingen om en Moder. KOT NR ÅRGANG 17

18 FORMANDENS BERETNING 2009/2010 Kommende arrangementer Den 4. februar Koncert med J ane og Shane. Den er udsolgt. Den 9. februar F oredrag Krig i kunsten ved Mette Kyhl N ielsen. Den 8. marts Koncert med Mira Kvartetten. O mtales her i bladet. Den 1 2. april F oredrag om P aul C é z anne ved Lene P edersen. Den 8. j uni Aftenudfl ugt til Møgeltøner. Den 2 3. september Koncert med Marimbamboo. F olkemusik fra hele verden på panfl øj te og marimba. Den 1 0. oktober Koncert med Michala P etri og Lars H annibal. U nder planlægning er foredrag om den spanske arkitekt G audi, maleren P oul Anker Bech, kulturpersonligheden G eorg Brandes, noget om kvindelige kunstnere og dertil om fotokunst ved F inn T hrane. Af F rode Bertelsen Ved den ordinære generalforsamling onsdag den 26. januar 2011: Der er gået næsten 17 måneder siden vi sidst havde generalforsamling; årsagen er omlægning til kalenderår. Vedtægterne er nu tilpasset kalenderåret. I overgangsperioden har medlemmerne fået opkrævning for 16 måneder, og det har alle taget rigtig pænt. Nu er vi så i gang med et normalt 12 måneders kalenderår. I december 2010 havde kunstforeningen 105 års jubilæum. Det er rigtig mange år - vi har dog ikke selv oplevet dem alle. Der er sket en stor udvikling i de mange år, ikke mindst i medlemstallet som p.t. er på 504. Det er en stor medlemsskare, som møder fl ittigt op til arrangementerne. Vi har superfl otte lokaler på museet, personalet er meget imødekommende og er dejlige at arbejde sammen med. Museumsleder Teresa Nielsen har skabt et helt fantastisk museum, som er til stor glæde for Vejen Kommunes borgere. Vi håber, at der fremover vil være midler og velvilje til den fortsatte udvikling og bevaring af kunstmuseet. Til generalforsamlingen 2009 fi k vi Pernille Vestergaard som nyt bestyrelsesmedlem. Hun blev valgt til kasserer, jeg blev genvalgt til formand, Claus Jakobsen blev næstformand, Anna Hartvig fi k sekretærposten og Kirsten Abelsen er fortsat redaktør af medlemsbladet K.O.T. Kunst omkring T rolden. Dertil består bestyrelsen også af Karen Marie Knudsen og Niels Peder Jessen. I mindre udvalgsgrupper planlægger vi de kommende arrangementer. Arrangementer I den forgangne periode har der været en vellykket udfl ugt til Føhr, hvor vi så det nye fl otte Museum Kunst der W estkü ste og var med lokal guide på rundtur på øen, hvor vi så domkirken og de små landsbyer. I anledning af, at der blev lavet en lokal kunstguide, havde kunstnerne i Vejen Kommune deres egen udstilling på Vejen Kunstmuseum i perioden november Den blev også vist på Sønderskov Herregård fra 26. januar Begge steder kom der mange besøgende. Carsten Cramons foredrag om Det gyldne snits mangfoldighed trak uventet mange interesserede til og var så godt, at vi gerne vil se og høre mere. Han kommer igen i 2011 med et foredrag om mønstre. Den 28. januar blev Kulturelt Samrå d stiftet. Foreningen er medlem, og ideen er at kommunens foreninger kan samarbejde om fællesprojekter, hvor Vejen Kommune kan støtte med tilskud. Vores kunstforening har ikke modtaget tilskud. Louise Fribo og Carol Conrad gav en fantastisk god koncert den 25. september T he I slanders har været på museet for 4. gang. De er altså gode og kommer nok igen. Aftenen var en fantastisk succes, og alt var udsolgt. Vi kunne nemt have solgt billetter mere. Ka- 18 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

19 trine Gislinge gav en meget smuk koncert den 3. marts. Mange var interesseret i at høre noget om van Gogh, de fi k en god oplevelse den 9. marts med foredrag ved Ole Bak Jacobsen. Den 18. marts fortalte Henning Ranum og Jens Rahbek om deres rejse til Syrien og Jordan. Den 22. september spillede og sang Klez mer Duo jødisk musik - en rigtig god oplevelse. En aften om J.F. Willumsen med Lise Burgaard blev også en god oplevelse. Mogens Ballin blev gennemgået ved Christina Rauh, og Peter Haarby fortalte om Masker i Kunsten. Da Jørgen Frederiksen fortalte om Per Kirkeby, fi k vi en ny spændende fortolkning af kunstneren. Sidst på året havde vi den 17. november en dejlig aften med italiensk sang med operasanger Thomas Peter Koppel, der havde Carol Conrad ved fl yglet. Rejse til Wien I anledning af planer om en rejse til Wien fortalte lektor Bent Iversen om Wiens historie. En længe ønsket rejse til Wien er blevet en realitet. På omkring 14 dage var de 52 pladser solgt. Turen er arrangeret i samarbejde med Frørup Rejser fra maj. Det er en busrejse med overnatning i Leipzig, hvor der bliver tid til besøg på Museum der bildenden Kü nste. I Wien skal vi besøge en række relevante museer, en sejltur på Donau med besøg i Kloster Melk, en aften i statsoperaen med N abucco og naturligvis skal vi opleve en koncert i Musikverein. En H eurigeraften, hvor vi skal opleve wienerstemning, er også bestilt. På hjemvejen er der overnatning i Dessau, hvor vi skal besøge Bauhaus-skolen. Turen koster 6600,00 kr. for medlemmer incl. bus, alle udfl ugter, næsten alle entreer, ½ pension på Hotel Atlanta og 1/1 pension på ud- og hjemrejsen. N iels H ansen Jacobsens E fterå rsmaske er senest fra C é z anne Udflugter og udstillinger Af udfl ugter kan nævnes en dejlig tur på grundlovsdag til R udolph T egners Museum og J.F. W illumsens Museum. Vi havde museumsleder Teresa Nielsen med. Hun fortalte levende om Rudolph Tegner og hans kunst. Dagen sluttede med middag på Jagtkroen ved Korsør. Sensommerudfl ugten gik til Brande, hvor Pernille fortalte levende om Bjørn Nørgaards totalskulptur O dins Ø j e, hvorefter turen gik til kunstmuseet H E AR T i Herning. Der blev en god frokost på Signes Minde Kro før turen fortsatte til Museum Jorn i Silkeborg, og sluttede med et besøg hos glaskunstneren Vibeke Skov ved Engelsholm Slot. En rask fodtur for 27 deltagere med museumsleder Teresa Nielsen til kunsten i Vejen tog tid og gav måske ømme føder, men også interessante oplevelser. Vi har planer om en lignende tur, dog med bus i omegnen af Vejen. Vi har haft fl ere gode kunstudstillinger på Vejen Bibliotek med bl.a. oliemalerier af Ingrid Katrine Villesen fra Billund. Frank Hammershøj fra Bogense viste oliemaleri og oliekridt. Sidst på året viste Randi Platz fra Malt keramik og akrylmaleri og Anne Østergaard fra Århus præsenterede akvareller. Fra alle udstillere har vi købt kunstværker, som siden kommer med AF T E N U DF LU G T T I L MØ G E LT Ø N DE R O nsdag den 8. j uni T uren gå r med bus til Møgeltønder, hvor vi ser Slotsfeltlade, som har indvielse i forå ret, slotskirken og få r kaffe på slotskroen. N ærmere program i næste nummer af K.O.T. KOT NR ÅRGANG 19

20 i udlodninger på generalforsamlingerne. Udstillingerne arrangerer vi i samarbejde med biblioteket. Jo, der sker meget i kunstforeningen. Meget har jeg nævnt, men der er med sikkerhed mere at føje til... Vi håber, at interessen for vore arrangementer vil fortsætte i Slutteligt en stor tak til Kunstmuseet og kunstforeningens bestyrelse for godt samarbejde. Tak til alle medlemmerne og andre der har støttet os. Fra generalforsamlingen den 26. januar 2011 Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Frode Bertelsen, Karen Marie Knudsen og Anna Hartvig. De blev genvalgt. Efter konstituering er bestyrelsesposterne fordelt som hidtil: Formand: Frode Bertelsen, næstformand: Claus Jacobsen, kasserer: Pernille Vestergaard, sekretær: Anna Hartvig, redaktør: Kirsten Abelsen, bestyrelsesmedlemm: Niels Peter Jessen og Karen Marie Knudsen. Som suppleant blev Gunna Kjeldstrøm valgt i stedet for Margit Keissner, som havde valgt at stoppe. Kontingent for 2011 er uændret: Samboende: 325 kr., enlige: 175 kr. Vindere i lodtrækningen blandt alle medlemmer: Annelise Lauridsen, Verner Kipp, Bent Kilian, Birgit Beier-Simonsen, Poul Hald Andersen, Leif Barnkob, Kurt Skov Madsen, Erik Olsen, Elise Kirstine Kieltoft, Viggo Kaspersen, Inger Heckmann og Gynthia Petersen. CARSTEN CRAMON FORTÆLLER OM MØNSTRE Foredrag onsdag den 23. marts kl BEMÆRK: Der er forkert dato i årsprogrammet! Mønstre og symmetrier er tæt forbundne begreber. Vi er omgivet af mønstre; nogle mere overskuelige end andre. Forståelsen af symmetriformerne leder ind til en fuldstændig beskrivelse af de mest overdådige mønstres struktur. Blandt andet skal vi opleve, at de fantastiske mønstre i Alhambra bærer på hele historien om de islamiske mønstre. Forbindelseslinjer til naturens og andre kulturers (f.eks. stenalderens) mønsterudtryk vil blive trukket og gør det muligt for os at lave en universel mønsterbeskrivelse, som er lige til at tage med hjem og arbejde videre med. 20 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

KUNST LANGS HÆRVEJEN. Af museumsleder Teresa Nielsen

KUNST LANGS HÆRVEJEN. Af museumsleder Teresa Nielsen KUNST LANGS HÆRVEJEN Af museumsleder Teresa Nielsen Statens Kunstfond har til projektet Kunst langs Hærvejen inviteret tolv kunstnere på tværs af Fondens arbejdsområder (foto, maleri, skulptur, arkitektur,

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 Randi Kajberg Jeanne Anthonisen Jette Mørup 1 0. januar - 8. februar 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere