Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere i Faxe kommune. Det er kommunens pligt at yde rådgivning, sikre brugerinddragelse og yde en helhedsorienteret indsats efter Lov om Social Service 10-12, 16 og 81. Behandlingsgaranti Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. Første samtale skal tilbydes senest 14 dage efter borgerens henvendelse til Misbrugscentret med ønske om at komme i behandling. Frit valg En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til i Misbrugscentret Faxe kommune. Visitationsprocedure Borgere med stofmisbrug kan uden forudgående visitation henvende sig på Misbrugscentret Præstøvej 78, 4640 Faxe for en gensidig informationssamtale. På baggrund af informationssamtalen planlægges et udredningsforløb. Efter udredningsforløbet udarbejdes en behandlingsplan for borgeren. Borgere kan visiteres til ambulant behandling, dag- eller døgnbehandling. Visitationsretten ligger i Misbrugscentret Faxe Kommune. For borgere fra andre kommuner ligger visitationsretten i borgerens hjemkommune. Økonomi Ambulant misbrugsbehandling finansieres af Faxe Kommune og er gratis for borgeren. Misbrugscentret i Faxe Kommune yder økonomisk hjælp til dag- eller døgnbehandling. Misbrugscentret i Faxe kommune har visitationsretten til ambulant behandling, dag- og døgnbehandling. Organisering Ambulant misbrugsbehandling varetages af konsulenter i Misbrugscentret Faxe Kommune. Dag- og døgnbehandling visiteret af Misbrugscentret Faxe Kommune varetages af godkendt behandlingstilbud. n omfatter enhver borger, der oplever problemer med euforiserende stoffer ved eget eller andres forbrug. 1

2 Indsatsens overordnede målsætninger Nem adgang til behandling. Der skal være let adgang til misbrugsrådgivning og behandling for borgere og pårørende, der ønsker hjælp til misbrugsproblemer. Afdække, afklare, diagnosticere og behandle misbrugsproblemer hos den enkelte borger eller pårørende samt forebygge tilbagefald. Behandling matches den enkelte. Der skal tilbydes en differentieret og kvalificeret misbrugsrådgivning og behandling til borgerne og pårørende, der ønsker hjælp til misbrugsproblemer. Misbrugsbehandling tager udgangspunkt i borgerens livssituation og forudsætninger. Tværfagligt, koordineret samarbejde i indsatsen overfor borgere med misbrugsproblemer og deres pårørende. Kvalitetsmål Kvalitetsmål vedrørende indsatsens overordnede målsætninger: (Måles via spørgeskema ved afsluttet behandling ud fra gradueringen i høj grad/ i nogen grad/ i mindre grad/ slet ikke). 90 % af brugerne angiver, at de i høj eller nogen grad har oplevet nem adgang til misbrugsrådgivning og behandling. 90 % af brugerne angiver, at de i høj eller nogen grad har fået afdækket, afklaret og behandlet deres misbrugsproblemer. 90 % af brugerne angiver, at de i høj eller nogen grad har oplevet, at behandlingen har matchet deres behov. 90 % af brugerne angiver, at de i høj eller nogen grad har oplevet at tværfaglige samarbejdspartnere har været inddraget i behandlingsforløbet, hvor det har været relevant. Kvalitetsmål vedrørende behandlingen: Måles en gang årligt ved udtræk og analyse af data fra Elektronisk Klient Journal (EKJ) og Stofmisbrugsdatabasen (SBDB). 80 % af brugerne fastholder kontakten til misbrugsbehandlingen i udredningsfasen. 60 % af brugerne fastholder behandlingsforløb indtil planlagt afslutning. 100 % af brugerne skal efter udredningsforløbet være drøftet på behandlermøde. I 100 % af behandlingsforløbene er der fokus på eventuelle børn. I 100 % af gennemførte behandlingsforløb følges der op på behandlingen via telefon eller mail efter 6 måneder, hvis klienterne giver deres samtykke til dette. Brugerinddragelse er Enhver behandlingsplan er et resultat af et dialogbaseret samarbejde mellem konsulenter i Misbrugscentret Faxe Kommune og borgeren. Ambulant misbrugsbehandling: Misbrugscentret Faxe Kommune, Præstøvej 78, 4640 Faxe. Telefonnummer: Dag- og døgnbehandling: Godkendte eksterne behandlingsinstitutioner. Krav til Behandlingsstedet skal tilbyde lægefagligt, sundhedsfagligt, socialfagligt 2

3 ernes kompetence uddannet personale, der har relevant efteruddannelse relateret til misbrugsbehandling. At behandlingsstedet arbejder med og løbende dokumenterer faglig kvalitet i behandlingen. Behandlingsstedet benytter anerkendte, dokumenterede, evidens baserede metoder i misbrugsbehandlingen. Personale, der håndterer medicin, skal have lægefaglig, sundhedsfaglig grunduddannelse eller være oplært i medicinhåndtering. Der skal foreligge instruks for håndtering af medicin. Behandlingsplaner Misbrugskonsulenter i Misbrugscentret udarbejder behandlingsplaner i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanerne indeholder en stopdato, men ved substitutionsbehandling arbejder vi med evalueringsdato. Der sker løbende opfølgning af behandlingsplanen. Monitorering af indsatsen Der registreres i Stofmisbrugsdatabasen under Socialstyrelsen (SMDB/ASI). Unge under 18 år registreres i Ungemap. Der registreres i Elektronisk klient Journal (EKJ). Misbrugsbehandlingsindsatsen afrapporteres årligt til Omsorgsudvalget i Faxe Kommune. Hjemmeboende børn under 18 år Ved indskrivning i Misbrugscentret Faxe Kommune, er der altid opmærksomhed på eventuelle hjemmeboende børn. Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommunen, er ligesom alle andre omfattet af servicelovens regler om skærpet underretningspligt efter 153 og 154 i Lov om Social Service. Underretningspligten efter 153 indtræder, hvis personen, der udfører en opgave, bliver opmærksom på, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningspligten efter 154 gælder for alle borgere og indtræder, hvis et barn eller en ung under 18 år, udsættes for alvorlig fare eller omsorgssvigt. Misbrugscentret orienterer borgeren om bekymringen og underretter Børn & Unge afdelingen i Faxe Kommune ved mistanke om børns mistrivsel. Sagsbehandling og klageadgang Enhver borger har mulighed for at rette henvendelse til Faxe Kommunes uvildige Borgerrådgiver, der kan rådgive vedrørende sagsbehandling og klagegang. Klager vedrørende den sundhedsfaglige virksomhed kan ske til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Uvildige patientvejledere i Region Sjællands Patientkontor, Alleen 15, 4180 Sorø kan være behjælpelige med klagegang. 3

4 Klagen skal være indgivet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, dog senest 5 år efter den dag hvor klageforholdet har fundet sted. Ved klage over manglende overholdelse af behandlingsgaranti eller afgørelser truffet efter servicelovens 101, kan der inden 4 uger klages til Misbrugscentret. Får borgeren ikke medhold, videresendes klagen til Det Sociale Nævn, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F. Indsatsens omfang Se indsatskatalog for misbrugsbehandlingstilbud i Misbrugscentret. 4

5 Indsatskatalog for misbrugsbehandling i Misbrugscentret, Faxe Kommune. Udredningsforløb At afdække misbrugsproblemet og matche borgeren til det rette behandlingstilbud. Enhver borger der henvender sig og udtrykker ønske om og behov for behandling af misbrugsproblemer. Struktureret kortlægnings interview ved brug af Addiction Severity Index (ASI skema) og unge under 18 år Ungemap. I samarbejde med borgeren fastsættes en stopdato. Stopdatoen markerer en tidsangivelse på behandlingsforløbet. Stopdatoen fastsættes med borgeren. 1-5 individuelle samtaler afhængig af misbrugsproblemets omfang, borgerens tilstand. Udredningsforløbet påbegyndes med en informationssamtale. Det tilsigtes, at udredningsforløbet kan gennemføres indenfor 14 dage, hvorefter borgeren kan matches til det rette behandlingstilbud. Misbrugskonsulenter i Misbrugscentret. Misbrugskonsulenter med erfaring i misbrugsproblemstillinger, afhængighedsmønstre samt indgående kendskab til kortlægningsmetoder og terapeutiske redskaber. At der foreligger fuld ASI/ungemap udredning på alle borgere, der er i misbrugsbehandling. Motivations samtaler, anerkendende samtaler og psykoedukation At motivere borgere til at indgå i et matchet behandlingsforløb eller at komme videre i det igangværende behandlingsforløb. Borgere, der henvender sig til Misbrugscentret, som er uafklarede eller har behov for motiverende samtaler i relation til misbrugsbehandling. 5

6 Motivations samtaler, anerkendende samtaler og psykoedukation Motiverende, anerkendende samtaler og psykoedukation skal afklare ambivalens og understøtte borgeren i at anvende egne ressourcer til at påbegynde og fastholde behandlingsforløbet. Metoden Den motiverende samtale (MI) anvendes som grundlag for motivationssamtaler. Metoden Appreciative Inquiry (AI) anvendes som grundlag for anerkendende samtaler. Psykoedukation anvendes som undervisningstilgang vedrørende misbrugsproblemstillinger. et er at understøtte klientens beslutningskompetencer. Individuelle samtaler ad hoc. Misbrugskonsulenter i Misbrugscentret. Misbrugskonsulenter med erfaring i metoderne Den motiverende samtale, Appreciative inquiry og Psykoedukation i forhold til misbrugsproblemstillinger. At misbrugskonsulenterne vurderer progression i behandlingsforløbet. At misbrugskonsulenterne vurderer at borgeren eller de pårørende profiterer af samtaleformerne. Åben misbrugsrådgivning Aktiviteter At rådgive og informere om behandlingstilbud i og udenfor Faxe Kommune. At rådgive borgere, pårørende, samarbejdspartnere og arbejdsgivere vedrørende misbrugsproblemstillinger. Borgere med misbrugsproblemer. Pårørende til borgere med misbrugsproblemer. Arbejdsgivere. Tværfaglige samarbejdspartnere. Telefonisk samtale. Personlig samtale ved henvendelse. Mailhenvendelse. Ad hoc. Samtaler op til 1 times varighed. Misbrugskonsulenter i Misbrugscentret. 6

7 Åben misbrugsrådgivning Misbrugskonsulenter med erfaring og indgående kendskab til misbrugsproblemstillinger og afhængighedsmønstre. Der sikres dokumentation af data og aktivitet. Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse i grupper At tilbyde gruppebaseret mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse målrettet misbrugsområdet. Indskrevne i Misbrugscentret der ønsker og ud fra en faglig vurdering kan profitere af at indgå i et gruppebaseret mindfulness forløb. Eksklusionskriterium: borgere med svær depression. Udarbejde skema til evaluering Metoden Mindfulness-based relapse prevention (MBRP) anvendes som gruppetilbud. 8 gruppesessioner á 2,5 times varighed. Konsulent i Misbrugscentret. Konsulent med kognitiv mindfulness instruktør uddannelse (MBRP metoden) og erfaring i anvendelse. Intern evaluering med deltagerne. Udviklingspotentiale: Faglig supervision ved fagpersoner indenfor mindfulness. Efterbehandlingsgruppe At give den enkelte borger i Faxe kommune, som har færdiggjort sit behandlingsforløb i Misbrugscentret, en mulighed for at fastholde fokus på at holde sig stoffri/ædru. Derudover at skabe sig netværk med andre i samme situation og drage nytte af hinandens erfaringer. Alle borgere i Faxe kommune, som har færdiggjort sit behandlingsforløb i Misbrugscentret. Der drøftes tilbagefaldsforebyggende temaer, begreber og deles erfaringer. Der arbejdes ud fra relevante metoder, såsom coaching, kognitiv adfærdsterapi og undervisning. 7

8 Efterbehandlingsgruppe Gruppen mødes en gang ugentlig. Konsulenter i Misbrugscentret. Konsulenter med erfaring i tilbagefaldsforebyggende arbejde i gruppe. Intern evaluering med deltagerne. Par samtaler At tilbyde par samtaler med fokus på de problemer og konsekvenser misbrug giver i familien. Par hvor en eller begge har misbrugsproblemer. Parsamtaler. Planlægges individuelt. Konsulenter i Misbrugscentret. Misbrugskonsulenter med erfaring og indgående kendskab til misbrugsproblemstillinger og de konsekvenser stofmisbrug har i familielivet og parforholdet. Opfølgning med de enkelte par ved afslutning af forløb. 8

9 Lægefaglig indsats At tilbyde lægefaglig vurdering, diagnosticering og medicinsk behandling af klienternes misbrugsproblematikker eller medicinsk behandling af følgelidelser. At afklare, diagnosticere og iværksætte medicinsk behandling af klienternes psykiatriske og somatiske problemstillinger i samarbejde med klientens praktiserende læge. At tilbyde ambulant, medicinsk afgiftning. I enkelte tilfælde indlæggelse af klienten på sygehus ved behov for akut afgiftning. At tilbyde substitutionsbehandling. At sikre korrekt udlevering af den ordinerede medicin samt korrekt indtagelse af medicinen. At fungere som sparringpartner for det øvrige behandlerpersonale i Misbrugscentret i forhold til klienternes medicinske behandling. Klienter indskrevet i Misbrugscentret, der har behov for lægefaglig vurdering. Konsulenter i Misbrugscentret der ønsker en lægelig vurdering i forhold til henvisning til andet sundhedsregi eller ønsker tværfagligt samarbejde med den praktiserende læge. Klientsamtaler. Konsulent samtaler. Somatiske undersøgelser (Puls, Blodtryksmåling, Stetoskopi). Psykiatrisk screening (MDI depressions screening, ASRS selvtest for ADHD). Medicinordination. Opfølgning på medicinsk behandling. Løbende og individuelt tilpasset den enkelte borgers behov. Tilbydes 1 gang om ugen á 8 timer. Herudover kan konsulenterne kontakte lægen de øvrige dage i ugen. Læge tilknyttet Misbrugscentret samt borgernes praktiserende læger. Læge med specialfaglig viden og erfaring med misbrugsområdet. Dokumentation i Elektronisk klient Journal (EKJ). 9

10 Visitation til dag-/døgnbehandlingstilbud At sikre adgang til en helhedsbehandling hvor en intensiv dag- eller døgnindsats er påkrævet. Borgere indskrevet til behandling hvor konsulenter i Misbrugscentret vurderer at ambulant behandling ikke er tilstrækkelig. Udredning af behov. Udarbejdelse af behandlingsplaner og indstilling til visitation til dag- eller døgnbehandling. Indstillingerne udarbejdes ad hoc. Indstilling leveres af konsulenter i Misbrugscentret. Behandles af Visitationsudvalg. Misbrugskonsulenter med indgående erfaring i at vurdere afhængighedsmønstre samt erfaring i udarbejdelse af behandlingsplaner til dag- eller døgnbehandling. Opfølgning sker dels gennem evalueringsmøder, ved behandlings opstart, midtvejs og afslutning. Evalueringsmøderne finder sted som telefoniske samtaler eller ved møder mellem konsulenterne og personale på dag- og døgninstitutioner. Herudover følges der op via gennemgang af behandlingsplan og ved opfølgning på behandling. Tværgående undervisning af samarbejdspartnere At udbrede viden om stofmisbrug, misbrugsproblemer og misbrugsbehandling til relevante samarbejdspartnere. Tværgående samarbejdspartnere fx frontpersonale indenfor børn, unge, voksne og ældreområdet. Undervisning af samarbejdspartnere, frontpersonale. Kampagnedeltagelse på forebyggelsesområdet. Ad hoc. Tilpasses løbende i forhold til den enkelte misbrugskonsulents klient tyngde. Konsulenter i Misbrugscentret. Konsulenter med indgående viden om misbrug, misbrugsproblemer og misbrugsbehandling. Evaluering fra gang til gang med eksterne samarbejdspartnere. 10

11 Social indsats via støttekontaktpersoner At understøtte igangværende misbrugsbehandling via socialpsykiatriske støttekontaktpersoner. Borgere der vurderes ikke at kunne profitere tilstrækkeligt af misbrugsbehandling på grund af særlige sociale og eller psykiatriske problemstillinger. Træning eller understøttelse af almindelig, daglig livsførelse (ADL træning). Individuelt tilpasset til borgerens behov. Faxe Kommunes Socialpsykiatri ved Støttekontaktteamet (SKT). Medarbejdere med socialpsykiatrisk viden og erfaring samt indgående kendskab til tværfaglige samarbejdspartnere i Faxe kommune. Opfølgning enten ved møder mellem konsulenter og støttekontaktpersoner eller ved netværksmøder med inddragelse af klienter. Registrering i Elektronisk Klient Journal (EKJ). 11

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere