Når museet krydser teatret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når museet krydser teatret"

Transkript

1 Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen Udviklingscenter for kultur med børn og unge nr. 5

2 Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen nr. 5 Redaktion og tilrettelæggelse: Claus Reiche, Ane Hejlskov Larsen, Iben Overgaard og Mette Ladegaard Udgivet i 2006 af KulturPrinsen Rødevej Viborg Telefon: E-post: Hjemmeside: Omslagsfoto: Helle Bechmann Logo: Karin Olesen Typografi: Times New Roman Produktion: Born Grafisk Tryk ApS Oplag: 500 ISBN: Publikationen er tilgængelig på KulturPrinsens hjemmeside Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Skriftserien er en række temanumre, der beskriver og analyserer de løbende aktiviteter og projekter på KulturPrinsen. Intentionen er at fremlægge erfaringer og viden på en sådan måde, at de både kan virke inspirerende i de løbende diskussioner blandt børnekulturinteresserede og umiddelbart kan finde anvendelse andre steder, hvor der i praksis arbejdes med børn, kunst og kultur. KulturPrinsen er en selvejende institution. Den modtager driftstilskud fra Viborg Amt og Viborg Kommune. Centrets udviklingsprojekter støttes bl.a. af Kulturministeriet via Provinspuljen. 2

3 Forord Der sker noget, der ikke er sket før. I Viborg Amt arbejder 4 museer sammen med teaterfolk om at udvikle nye formidlingsformer. Vi kalder dem udstillingsiscenesættelser. På museerne er der tradition for en formidling af viden, fra fagfolk til publikum, med udgangspunkt i kunstværker eller kulturhistoriske genstande, der ofte befinder sig bag afstandspåbydende alarmtråde eller i beskyttende glasmontrer. I modsætning til disse foranstaltninger, som skaber distance i oplevelsen, arbejdes der i projektet, med inspiration fra det sensoriske teater, med at skabe nærvær: mellem publikum og performere som bliver aktører i samme fortælling, mellem fortiden i historien og øjeblikket i formidlingen. Målet er at udvikle udstillingsformer og sprog, som kan kommunikere med børn. Det vil sige, som lader de udstillede billeder og genstande træde frem på en sansepirrende og nysgerrighedsskabende måde i rum, som giver lyst til udforskning og aktiv undersøgelse, som appellerer til alle sanser og kalder på fysisk udfoldelse kort sagt som det er umagen værd at give sig i kast med. Vil man skabe nysgerrighed og pirre, kan man fx sløre, tildække, gemme og overraske. I iscenesættelserne er det derfor ikke muligt at overskue alt fra et centralt punkt. De er tværtimod labyrintiske og består af rum med mørke og af lys i mørket. Det skaber kropslige sansninger og udfordringer fx på stømpefødder at famle sig frem i buldrende mørke på et blødt underlag kun guidet af et reb. Frem til andre rum, der skal forceres og sanses, lyde og fortællinger der skal opdages og fortælles videre, dufte der skal fornemmes og hemmelige rum med hinkestene og kridt, som skal findes og bruges. Gennem kroppens sansninger og den fysiske aktivitet og udfoldelse skabes oplevelser, som går til hovedet, afsætter erfaringer og viden og åbner for ny nysgerrighed og nye spørgsmål måske om sammenhæng? Projektet handler om interaktivitet. Børnene skal selv være aktive, og de fleste formidlere vil være enige i, at det er en god vej at gå, når der skal erobres nyt land og læres nyt. Men hvad sker der, når nix pille princippet viger for en formidling, som bygger på nysgerrighed, fantasi og udfoldelse? Hvad sker der, når det traditionelle hvide udstillingsrum erstattes af uoverskuelige mørke rum? Hvad sker der med kunstværkerne, som hænger derinde? Og hvordan styrer man det her, så det ikke blive en lovløs legeplads? Det er nogle af de spørgsmål, som artiklerne i dette nummer søger at belyse. Museernes samarbejde med teatret har været berigende for begge parter. Det har givet vigtige erfaringer, der kan bygges videre på i fremtidige udstillinger. Museernes indbyrdes samarbejde har også haft kolossal betydning for de opnåede resultater. Ofte sidder museumsformidlerne alene med arbejdet omkring en særudstilling lige fra idéfasen til den praktiske opbygning. Det gør det sværere og til tider uoverskueligt at prøve nye virkemidler af. Lige fra start blev der derfor i projektet etableret en arbejdsgruppe bestående af alle formidlerne, flere af de involverede kunstnere, forskerne og projektlederen. I denne gruppe har alle kunnet hente inspiration og viden, når de første skridt ud ad de nye veje skulle tages. Selvom museumsformidlerne sad med hver deres projekt, skete udviklingen af 3

4 det altså i høj grad i samarbejde med gruppen. Museerne har således deltaget aktivt i udviklingen af hinandens ideer. Der har været mulighed for at kommentere og diskutere. De kulturhistoriske museer har hentet inspiration til, hvordan man slipper fantasien løs i forhold til genstandene, og kunstmuseerne har lært noget om at bruge hele udstillingsrummet mens udvekslingen og diskussionerne med folk, der har erfaring i at arbejde med børn i andre fag, har givet nye vinkler på arbejdet med udstillingerne og rykket ved opfattelserne omkring læring og oplevelse. Samarbejdet har derfor ikke bare været med til at give børn og deres voksne anderledes kulturog kunstoplevelser det har også været med til at rykke ved kulturinstitutionernes måde at arbejde sammen på tværs og medvirket til at styrke den børnekulturelle profil på museerne. Det er erfaringerne fra dette samarbejde, som dette nummer handler om. Forhåbentlig til inspiration for andre, der ønsker at eksperimentere med at fange børn ind i museernes verden. De første artikler beskriver projektet og analyserer resultatet udstillingsiscenesættelserne. Derefter følger en række artikler, hvor de fire museumsformidlere og flere af de involverede kunstnere videregiver deres erfaringer, og nummeret afsluttes med en liste med henvisninger til inspirerende læsning. Rundt omkring mellem artiklerne findes billedsektioner, som gerne skulle give et indtryk af værkerne og de spor, som de har sat hos børnene. Vi ønsker god fornøjelse med læsningen. Redaktionen 4

5 Indhold Fra idé til virkelighed om projektopbygningen og det lange seje træk...7 Claus Reiche Et oplevelsesmæssigt fix indblik i udstillings- og formidlingsprocesser i KulturPrinsens museumsprojekt...15 Ane Hejlskov Larsen En skitse til en analyse af et dramaturgisk eksperiment med udstillinger, kulturarv og museer i Viborg for børn og med børn...27 Ane Hejlskov Larsen Billeder fra de 4 udstillingsiscenesættelser...37 En eventyrlig kunstudstilling. Udfordring af udstillingslokalet som middel til at træde...49 ind i billedernes magiske rum Mette Dyrberg Børn og guldrammer når mødestedet er et museum...57 Mette Ladegaard & Iben Overgaard Museum og teater tænder på lys når det sanselige kobles med det faktuelle...66 Rikke Johansen Smidt Gadespejlet barn i Skive omkring Anne-Birgitte Jessen Billedsektion: Børns tegninger...87 Møder med museer - Interview med teaterleder Sara Topsøe Jensen...99 Claus Reiche Velkommen til Nactalius Claus Brusen 5

6 Da jeg boede i Nactalius - en ny form for rundvisning Bettina Birkjær Hansen Børnenes færden og reaktioner en foto- og tekstmosaik Mette Ladegaard Time, Light and Expectation: A performers perspective on I begyndelsen var der mørke. A custodian in disguise Emma Beech Børns rum Thomas Kruse English summary Litteratur til inspiration Ane Hejlskov Larsen Om forfatterne

7 Fra idé til virkelighed - om projektopbygningen og det lange seje træk Af Claus Reiche Målet med denne artikel er at præsentere det museumsprojekt, som for øjeblikket folder sig ud på fire museer i Viborg Amt. Projektet er del af et større udviklingsprojekt Børn, kunst og interaktivitet, som gennemføres af KulturPrinsen i samarbejde med en lang række kulturinstitutioner. Artiklen beskriver først kort det samlede udviklingsprojekt og placerer museumsprojektet i sammenhængen. Derefter beskrives projektopbygningen og strukturen i arbejdsforløbet frem til det tidspunkt, hvor udstillingerne står færdige. Artiklen afsluttes med en kort beskrivelse af de fire udstillinger. Udviklingsprojektet KulturPrinsen er et eksperimenterende udviklingscenter for kultur med børn og unge. Det er stiftet med det formål gennem eksperimenterende kunstnerisk virksomhed at forestå udvikling af kvalitativt nye kulturtilbud til børn og unge, udvikle nye formidlingsformer i arbejdet med børn og kultur og i sammenhæng hermed medvirke til en skærpelse af den børnekulturelle profil i Viborg Amt og Viborg Kommune ved at inspirere de kulturelle institutioner og vækstlag til øget kvalitet og samarbejde 1. I efteråret 2003 fik KulturPrinsen bevilliget 3,175 mil. kr. af Kulturministeriets provinspulje til et 3-årigt udviklingsprojekt, hvilket gav mulighed for at afprøve nogle af visionerne bag centret i praksis. Nøgleordet i projektet er interaktivitet, hvilket i denne sammenhæng indebærer at udvikle og afprøve formidlingsmetoder, som både er på omgangshøjde med den interaktivitet, som børnene kender fra de digitale medier, computerspil og playstation, og som på professionelle og faglige præmisser tager udfordringen fra børns legekultur op. Udviklingsprojektet hviler på en opfattelse af børn som aktører i formidlingen. Projektet drejer sig derfor helt grundlæggende om at udforske, hvorledes børn og unge kan tilbydes direkte deltagelse og medindflydelse. Udforskningen spænder fra projekter, hvor deltagelse og medindflydelse i projektets produktionsfase ligger i fokusgrupper og interviews, der bruges vejledende af de voksne kunstnere, til projekter, hvor kunstnere og andre er vejledere for børnene og de unge i deres produktion af egne æstetiske udtryk. Altså svingende fra vejledende indflydelse til suveræn indflydelse inden for gensidigt aftalte rammer. Udviklingsprojektet er opbygget som fire delprojekter, der er formuleret sådan, at de tilsammen udgør et kontinuum, som dækker hele spektret fra kultur af børn over kultur med børn til kultur for børn. I den ene side af spektret har vi projekter, der sigter på kvalifikationen af børnenes egen kulturproduktion, og som er båret af en vilje til at lade børnene og de unge selv komme til orde. I den anden side har vi projekter, der arbejder med udbredelsen af den foreliggende kultur til børn og unge, og som grundlæggende går ud på at give dem oplevelser af den allerede producerede kunst og kultur på en måde, der i højere grad end normalt tillader dem at være med. 7

8 I fabulatoriet 2 er det intentionen at udvikle et tilbud, hvor mindre grupper af børn får mulighed for at arbejde med selv at producere fortællinger og at opføre dem i samarbejde med kunstnerne forfatteren Louis Jensen og musikeren Claus Carlsen. Vi er i dette projekt så tæt på området kultur af børn og unge, som det er muligt, når det gælder et samarbejde mellem børn og professionelle kunstnere og formidlere I multimedieprojektet 3 deltager Medieskolerne, Animationsværkstedet og Computer Clubhouse 4. Der er tale om to parallelle forløb med hhv. en 6. klasse og en 10. klasse. I modsætning til både museums- og teaterprojektet, hvor de professionelle formidlere og kunstnere er de udøvende og kun i begrænset omfang inddrager børn og unge i selve produktionen, er der i multimedieprojektet tale om, at de tre nævnte institutioner leverer kunstnerisk og håndværksmæssig support til de unges egen multimedieproduktion. Vi befinder os her i grænsefeltet mellem kunst og kultur med og af børn og unge. Multimedieproduktionerne med de unge tilrettelægges som en ramme, indenfor hvilken de i samarbejde med professionelle mediefolk får mulighed for på egne betingelser og gennem egen aktivitet at skabe et æstetisk udtryk i form af en multimedial refleksion over forhold, som spiller en væsentlig rolle i deres liv og hverdag. I teaterprojektet deltager amtets tre professionelle teatre: Limfjordsteatret, Teatret Carte Blanche og Thy Teater. Der er her tale om eksperimenterende kunstnerisk virksomhed, hvor de tre teatre ud fra hver deres specielle professionelle kunnen arbejder på at udvikle teaterforestillinger for børn og unge, der udforsker mulighederne for at inddrage publikum i selve opførelsen. Forestillingerne kan dermed betragtes som en kunstnerisk aktivitet, som ligger i grænsefladen mellem kultur for og med børn og unge. I museumsprojektet arbejder museumsformidlerne sammen med bl.a. teaterfolk om at udvikle nye formidlingsformer, som vil fremstå som kvalitativt nye kulturtilbud for moderne børn og unge. Det nye tilbud, som udvikles her, kalder vi udstillingsiscenesættelser. Hovedvægten i formidlingen ligger på den sanselige oplevelse og ikke på det didaktiske. Ideen bag konceptet er at forvandle udstillingslokalerne til spændende, stemningsfyldte rum med sanselige inputs, der inviterer publikum til at gå på opdagelse, til at nyde og gyse, overraskes og fordybe sig. I museumsprojektet deltager i alt 4 museer beliggende i Viborg Amt: de to kunstmuseer Skive Kunstmuseum og Skovgaard Museet og de to kulturhistoriske museer Skive Museum og Viborg Stiftsmuseum. Projektet bringer en lang række kunst- og kulturinstitutioner sammen i et samarbejde, der ikke blot forbinder folk fra samme fag, men som også samler folk fra vidt forskellige professioner, fx museumsinspektører og performere eller billedkunstnere og forskere. Forventningen hertil er dels, at projekterne udvikles på et aktuelt kunstnerisk og videnskabeligt grundlag, dels at der sker en udveksling og udvikling af ny kunnen og viden, som både bearbejdes, formidles og dokumenteres kunstnerisk og videnskabeligt. Hele projektet følges af et team af forskere fra Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag: Afdeling for Kunsthistorie og Afdeling for dramaturgi og fra Syddansk Universitet, Institut for Kultur og Medier og Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling. Museumsprojektet På det første møde mellem KulturPrinsen, teaterfolkene og museumsformidlerne i december 2003 fremlagde jeg som projektleder 8

9 forudsætningerne for deltagelse i projektet. Alle museer i Viborg Amt havde modtaget en invitation til at deltage, og der mødte repræsentanter for i alt 9 museer frem. Nogle var umiddelbart begejstrede over, at der via projektet blev tilført ekstra midler til museumsområdet, andre forholdt sig afventende og ville naturligt nok høre de nærmere betingelser for deltagelse. Meningen med projektet var at lade museet og teatret mødes for at udveksle fagligheder. Lade viden om udstilling mødes med viden om iscenesættelse og med viden om moderne børn for at skabe nye rammer om det professionelt tilrettelagte møde mellem kunst, kultur og et moderne børnepublikum. Man kan sige, at museumsprojektet grundlæggende drejer sig om at bringe værker og fortid til live for børnene. Det drejer sig om at sanseliggøre og taktilisere. Formålet er at give børnene en forbedret oplevelse af det, de allerede kan se på museerne, fordi de kan deltage i oplevelserne med alle deres sanser. Midlet hertil er en teatralisering af det museale rum. Formuleret i den allerede indførte sprogbrug drejer det sig altså i museumsprojektet om at lave formidling for børn, der i højere grad end normalt tillader dem at være med. Skulle man som museum være med i projektet, var den altafgørende forudsætning altså, at man var villig til at lade sig forstyrre i sin vante praksis og indgå i et samarbejde med et af amtets tre professionelle teatre eller andre teaterfolk om at skabe nye formidlingsformer. En anden grundlæggende forudsætning var, at bevillingen til museumsprojektet var givet under forudsætning af 50% s medfinansiering fra de deltagende museer. I praksis blev dette krav positivt reformuleret som et tilbud om at deltage i projektet enten ved, at museerne tog fat i en allerede planlagt udstilling og gav den retning jfr. projekts ide eller ved at realisere en udstilling, som museet længe havde haft lyst til at lave, men som det hidtil ikke havde haft mulighed for at løfte økonomisk. Resultatet af mødet blev, at i alt 7 museer tilkendegav, at de på de givne forudsætninger havde lyst til at deltage i projektet. Nedenstående model viser, hvordan projektet kom til at se ud i sin indledende fase. Projekt 1 Museumsprojektet Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 9

10 Projekt 1 var et samarbejdsprojekt mellem Teatret Carte Blanche og to de kunstmuseer omkring temaet eventyr. Projektet var tænkt sådan, at Skive Kunstmuseum skulle realisere en allerede planlagt udstilling. Skovgaard Museet, som indledningsvis ikke mente at kunne matche de økonomiske krav, skulle deltage i idéudviklingen og som observatør med henblik på senere at bruge den indhentede viden og låne det indkøbte tekniske udstyr til et mindre projekt. Projekt 2 skulle bygge på erfaringerne fra de tidligere afholdte børnemuseer på Skive Museum. Museets ønske var at indlede et samarbejde med en scenograf, som kunne udvikle den viden og kunnen om at opbygge kulisser, som lå på museet. Projekt 3 blev tænkt som et samarbejdsprojekt over temaet lys og forgængelighed mellem Morslands Historiske Museum og Museet for Thy og Vester Hanherred. Ideen var i samarbejde med enten Limfjordsteatret eller Thy Teater at skabe en containerudstilling, som kunne flyttes rundt til skoler og daginstitutioner m.m. Projekt 4 blev etableret som et samarbejdsprojekt mellem Teatret Carte Blanche, Viborg Stiftsmuseum og Blicheregnens Museum. Temaet var lyset, og ideen var, at Stiftsmuseet skulle skabe en udstillingsiscenesættelse mens Blicheregnens Museum ønskede at tage udgangspunkt i en novelle af Blicher, hvor der omtales en hyldest til lyset i form af en pinsefest i Aunsbjerg Skov. Museet ønskede i samarbejde med dansere og performere at skabe en event, som kunne spille sammen med Stiftsmuseets udstilling. Det lange seje træk Fra det indledende møde i december 2003 gik der næsten to år før det første museum debuterede med en udstillingsiscenesættelse. I den mellemliggende tid brugte museerne megen tid på at udvikle ideerne alene og i samarbejde med de øvrige. Indledningsvis dannede alle museumsinspektørerne sammen med projektlederen, museumsforskere og nogle af teaterfolkene en arbejdsgruppe, som afholdte en række møder, hvor ideer blev vendt og diskuteret, samarbejder blev foreslået og indgået, og hvor der blev udvekslet inspiration, viden og erfaringer. Hvor der blev diskuteret læring overfor oplevelse for hvad skulle børnene have ud af det? Og hvor man så hinanden an, krydsede fagligheder, undrede sig sammen over egne og andres rutiner, rystede på hovedet over vildskab og gyste ved tanken om at falde i tivoliseringens faldgruber. Sideløbende med møderne i arbejdsgruppen udarbejdede museumsinspektørerne projektbeskrivelser, hvor de dels konkretiserede deres ideer og tænkte dem ud i realiserbare planer, dels reflekterede over hvilke mål de havde med deres arbejde hvilke historier ville de fortælle, med hvilke midler ville de fortælle den, og hvad skulle oplevelsen bestå i? På et tidspunkt blev det ligefrem overvejet at ansætte en museumsforfatter, dvs. en person som forpligtede sig på at etablere den røde tråd, skrive udstillingsfortællingen og udtænke dens dramaturgi. Arbejdsgruppen deltog også i en større konference, afholdt af KulturPrinsen, hvor der bl.a. var mulighed for at få et indblik i og blive inspireret af de øvrige projekter, som teaterfolkene, mediefolkene o.a. arbejdede med. Og gruppen tog på ekskursioner sammen, i første omgang til museer i Århus, hvor man diskuterede erfaringer og strategier med formidlere, der havde arbejdet med interaktivitet, både på naturhistoriske og kulturhistoriske museer og på kunstmuseer og hvor man diskuterede mere teoretiske problemstillinger omkring formidling med forskerne. I anden omgang gik ekskursionerne ud på at besøge hinandens udstil- 10

11 linger. Både de færdige for at se dem, høre erfaringer om mødet med publikum og diskutere de opnåede resultater og dem der endnu var under opbygning, og som man stadig kunne komme med gode ideer til. På denne måde opbyggede gruppen et arbejdsfællesskab med en fælles kompetencebank, som sikrede, at de enkelte udstillingsiscenesættelser under de givne vilkår blev til under medvirken af den optimale fantasi, viden og kunnen. Udstillingsiscenesættelser Af forskellige grunde især problemer med at skaffe den fornødne tid til at deltage i projektudviklingen måtte flere af museerne imidlertid melde pas undervejs i forløbet, mens andre alligevel fandt de fornødne ressourcer. Dette bevirkede, at projektet blev reorganiseret og fandt den struktur, som udtrykkes i nedenstående model. De fire udstillingsiscenesættelser Den følgende beskrivelse bygger på de fire projektbeskrivelser, som blev til i projektets idéudviklingsfase. Beskrivelserne er altså museumsinspektørernes forestilling om, hvordan udstilingsiscenesættelserne skal blive. 1. Skive Kunstmuseum Velkommen til Nactalius vil præsentere maleren Claus Brusens univers 5. Udstillingen bliver iscenesat af Teatret Carte Blanche. Det er hensigten at forvandle udstillingslokalet til et spændende og stemningsfyldt rum, hvor man kan fordybe sig i detaljer og gå på opdagelse i maleriernes forunderlige univers. Ideen bag konceptet er, at udstillingen iscenesættes på en måde, så man får fornemmelsen af rent fysisk at træde ind i eventyrverdenen Nactalius, når man går ind i udstillingslokalet. Den verden, som skildres i Claus Brusens malerier, danner udgangspunkt for den måde, hvorpå selve lokalet iscenesættes ved hjælp af lys (eller rettere: lys i mørke), lyde (fra naturen), musik (hvis man lytter efter, vil man opdage, at hvert billede har sin egen musik, som indgår i det samlede lydbillede) og lugte. Lokalet mørklægges - kun kunstværkerne er belyst. 11

12 Udgangspunktet for hele denne iscenesættelse er værkerne selv. Ideen er, at forskellige sansemæssige inputs vil understrege den magiske stemning, der skildres i malerierne. Kunstværkerne hjælpes til at blive endnu mere sanselige og stemningsfyldte, hvorved deres karakteristika kommer endnu tydeligere frem. 2. Skovgaard Museet Under titlen Ni kunstnere møder ni værker vil museet med en hel række iscenesættelser tage hul på at præsentere værker fra den faste samling for børn. Iscenesættelserne vil foregå i samarbejde med folk hovedsageligt fra teatrets verden, men også med en forfatter, en billedkunstner, en musiker, en gruppe animatorer mfl. Hver præsentation er todelt og består dels af en iscenesættelse, hvor de nævnte kunstnere eksponerer udvalgte værker, som museets folk viser frem for børnene, dels af en efterfølgende aktivering, ofte i form af en workshop, hvor den pågældende kunstner i en workshop arbejder sammen med børnene omkring værkerne. 3. Viborg Stiftsmuseum I begyndelsen var mørket skabes i et samarbejde mellem museet og Teatret Carte Blanche. Udstillingen vil blive iscenesat som et forløb, hvor der vil være skarp adskillelse mellem en række oplevelsesrum (det uartikulerede, nonverbale, ubevidste, sanselige) og et par refleksionsrum (det bevidste, intellektuelle, reflekterende). Tanken med oplevelsesrummene er at skabe den stemningsmæssige essens af forskellige udviklingsstadier i kulturhistorien med udgangspunkt i lyskilder. Man skal med hele kroppen og alle sanser virkelig opleve en forskel i rummene alt efter hvilken slags lyskilde, der dominerer. Rummenes indbyrdes dramaturgi bygges op som en tidslinje, som udgør en bevægelse fra mørket, det første lys, det guddommelige lys, oplysningstiden og frem til det afslørende eller underholdende lys. Refleksionsrummene vil i forhold hertil behandle temaer som fra natur til kultur, lampekultur, arbejdslys, overvågning m.m Oplevelsesrummene kan i åbningstiden være beboet af en performer. 4. Skive Museum. Købstaden og Gadespejlet bliver til i et samarbejde med scenografen og arkitekten Thomas Kruse (som bl.a. har lavet den labyrintiske sanseudstilling De Syv Døre på Brandts Klædefabrik i Odense), Animationsværkstedet og Computer Clubhouse. Udstillingen føjer sig ind i rækken af såkaldte børnemuseer, som har rettet sig mod forskellige epoker relateret til Skives historie. Som noget helt nyt er det intentionen, at børnemuseet Gadespejlet skal fungere som en form for nøgle til Skive Museums permanente udstilling om Skive by. Ideen er så at sige, at interessen skal vækkes i børnemuseet og uddybes i den permanente udstilling. I udstillingen vil børnene få indsigt i, hvilken størrelse købstaden Skive var, og hvilke levevilkår folk havde i Skive omkring Købstaden og Gadespejlet vil have form af en oplevelseslabyrint, hvor der i hvert rum formidles en lille historie relateret til emnet. Historierne vil formidles af få, signifikante genstande. Udstillingen vil i sin formidling gøre brug af originale filmklip, men også af animationsfilm og computerspil udviklet til udstillingen. I forbindelse med udviklingen af udstillingen etableres der en fokusgruppe af interesserede børn. Gruppens arbejde vil i første omgang bestå i at komme med ideer og forslag til indretningen og indholdet i en oplevelseslabyrint. Senere, når udstillingen er en realitet, vil gruppens medlemmer blive tilbudt job som særlige børneomvisere. 12

13 Ni udstillingsiscenesættelser åbnede på Skovgaard Museet den 24.august 2005 og forløber frem til udgangen af Museet havde indtil projektets start ikke arbejdet med formidling til børn og havde kun få omvisninger for dette publikum om året. Siden åbningen har museet frem til udgivelsestidspunktet for denne publikation i juni 2006 haft et markant og stadigt stigende antal omvisninger og workshops med børn. Velkommen til Nactalius åbnede på Skive Kunstmuseum den 8.oktober 2005 og stod i knap to måneder. I denne periode havde museet næsten besøgende, hvilket skal ses i relation til museets årlige besøgstal på normalt ca I de knap tre måneder, som Nactalius varede, har i alt 140 grupper med i alt personer (skolebørn, studerende og børnehavebørn) besøgt udstillingen. I alt er der blevet givet 166 introduktioner til udstillingen (at tallet er højere end antallet af grupper i alt, skyldes at nogle store grupper blev delt i to eller flere mindre grupper. Desuden har 15 grupper besøgt Nactalius på egen hånd, dvs. har ikke fået introduktion til udstillingen. Hertil kommer et ikke præcist optalt antal af besøgende i museets åbningstid, bl.a. børnefamilier. I begyndelsen var der mørke åbnede på Viborg Stiftsmuseum den 4.marts Besøgstallet har været lidt større end normalt. Både museet og publikum giver udtryk for begejstring over udstillingsiscenesættelsen. Udstillingen skal stå frem til efteråret Købstaden og Gadespejlet åbnede på Skive Museum den 6.maj Udstillingen er museets hidtil største og dyreste udstilling og skal stå helt frem til En mere udførlig redegørelse findes i Claus Reiche: Fra KulturFrø til KulturPrins: erfaringer, visioner og strategier, Skrifter fra Kulturprinsen, nr. 1, s. 50 ff. 2 Fabulatorieprojektet er beskrevet i Claus Reiche (red.m.fl.):ord uden hest. Æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium. Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur Nr. 49 & Skrifter fra KulturPrinsen Nr. 3, Syddansk Universitetsforlag Multimedieprojektet er beskrevet i Claus Reiche (red.m.fl.): Det er jo ikke deres film det er jo min. Æstetik og læring i et multimedieværksted. Skrifter fra KulturPrinsen Nr. 4. Viborg Medieskolerne forestår Danmarks førende uddannelse af webintegratorer, fotografer, film- og TVproduktionsteknikere, Animationsværkstedet forestår en 3 ½ årig professionsbacheloruddannelse i 2D og 3D computerbaseret karakteranimation, mens Computer Clubhouse er en klub (som er del af et globalt netværk) for årige, som interesserer sig for web-udvikling, webdesign, billedbehandling, animation, musik m.m. Alle tre institutioner er beliggende i Viborg Kommune

14 14

15 Et oplevelsesmæssigt fix indblik i udstillings- og formidlingsprocesser i KulturPrinsens museumsprojekt Af Ane Hejlskov Larsen Et forskningsprojekt om museumsformidling bliver til I over 2 år diskuterer, udvikler og realiserer Skive Museum, Skive Kunstmuseum, Skovgaard Museet og Viborg Stiftsmuseum hver deres udstillingsprojekt til børn. Der er tale om fire meget forskellige udstillinger indenfor meget forskellige genstandsområder, der omfatter arkæologiske historiske genstande, kunst og levende kunstnere. Det ender med en sanseudstilling på Skive Kunstmuseum med malerier af billedkunstneren Claus Brusen; med en fortælling om lysets historie gennem de sidste 500 år på Viborg Stiftsmuseum; levendegørelse af Skive Bys historie og udvikling med titlen Gadespejlet på Skive Museum og 9 forskellige sanselige billedfortællinger eller udstillingsiscenesættelser, der rummer hvert sit tema og afløser hinanden, på Skovgaard Museet. Fælles for udstillingskoncepterne er, at de har fokus på at eksperimentere med den museale formidlingsgenre. Processen bliver iagttaget og analyseret af følgeforskerne cand. phil. Mia Lejsted, mag. art. Mette Ladegaard og lektor Ane Hejlskov Larsen fra Aarhus Universitet fra idé til færdigt resultat. Ifølge forskernes fælles logbog 1 fremgår det, at processen begynder meget famlende; alle parter virker bekymrede og nervøse. Men som i alle gode eventyrer ender historien om museumsprojektet også godt. Der kommer spændende udstillinger ud af det, de deltagende museer udvikler sig formidlingsmæssigt, fagligt og organisatorisk. Der er tale om en forandringsproces på flere niveauer. Meget er tilsyneladende på spil. Men forandringsprocessen tager tid. Lad os i de næste afsnit kikke ind i de forskellige faser i processen ved hjælp af følgeforskernes logbog for at lytte til, hvad spillet handler om. Fra flere til færre museer, og forskellige museer og forskellige kunstneriske aktører På et introducerende møde i foråret 2004 får alle lokale museer i Viborg Amt af projektets hovedinitiativtager og projektansvarlig, Claus Reiche, tilbuddet om at være med til at arbejde med sanselige, le- vende og interaktive udstillings- og formidlingsformer i forhold til børn og styrke børnenes fabulerende evne. Hensigten er at museerne skal lade sig inspirere af teatret som performativ arbejdsform og derigennem kvalificere sine formidlingstilbud til børn. Efter mødet melder ni museer sig interesseret. Der falder dog snart et par museer af i svinget 2, og i anden halvdel af 2004 er der nu syv museer, der vil være med, men ved museumsprojektets afsluttende fase i 2006 har i alt fire museer gennemført hele processen. Noget tyder på, at uanset om alle museer har det fællestræk, at de er museer, så rummer museerne meget forskellige typer af samlinger og har vidt forskellige arbejdsgrundlag. Det kan være en af grundene til, at det er svært at samle museerne under ét projekt. For de kunstneriske medaktører går det først et stykke inde i processen rigtigt op for dem, hvor stor en rolle samlingerne og de mange genstande spiller, når museerne skal formidle. Der er mange hensyn, der skal tages, og regler der skal overholdes. Omvendt er kunstnerne og 15

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006

Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006 Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006 Evalueringsrapport ved Birgit Krøijer Evalueringsrapport udarbejdet af Birgit Krøijer, centerchef på Kulturprinsen, Børnekulturens

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

DATS arrangementer i foråret 2015

DATS arrangementer i foråret 2015 2 Pige med kanin. Mathilde Højen fra Femmøller Efterskole. Foto: Lasse Andersen. 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Teater for tumlinge - af Gitte Gry Bech Ballesheim 4 Teater med dagpleje- og vuggestuebørn

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

8. delrapport om Fri for Mobberi. Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner. Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann

8. delrapport om Fri for Mobberi. Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner. Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann 8. delrapport om Fri for Mobberi Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann Center i Barndoms- Ungdoms- og Familielivsforskning Roskilde

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere