Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

2 Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling for stofmisbrug, servicelovens 101. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen. I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej Aars Tlf: Hjemmeside: Postadresse: Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Opgaver, der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet Der ydes anonym rådgivning og vejledning til borgere med stofmisbrugsproblemer, pårørende til stofmisbrugsproblemer og andre med behov herfor. Til borgere som ønsker social behandling for stofmisbrug tilbydes følgende tilbud og ydelser: Afklarende og udredende samtaler med henblik på at afdække stofmisbrugets karakter og omfang, således at der kan ivæksættes en individuel handleplan, som tager hensyn til den enkeltes ønsker og behov. Udredningen består af en socialfaglig profil og en misbrugsfaglig profil. Udredningen er kombineret med behandling for at kunne afdække borgerens behov og motivation, inden borgerens sag bliver fremlagt på visitationsmødet. Dette sikrer en bedre faglig udredning. Ambulant behandling Visitation til dag- og døgnbehandling Efterbehandling Løbende opfølgning på dagog døgnbehandling Udarbejdelse af koordineringsplaner Social- og personlig støtte i forbindelse med medicinsk understøttet behandling (substitutionsbehandling) Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling: Målgruppen for tilbuddene for stofmisbrugsbehandling er alle borgere i Vesthimmerlands Kommune, uanset alder samt pårørende til stofmisbrugere. Mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Værdigrundlag Behandlerhuset Vest s værdigrundlag bygger på: At borgerne er unikke og værdifulde, uanset hvilke personbårende oplevelser den pågældende borger har med sig. Alle borgere behandles med respekt, rummelighed, værdighed, tillid, åbenhed og fordomsfrihed. Borgerne anses for at være sociale individer, der er sammensat af deres historie og kultur og dermed findes der ikke håbløse mennesker. Det enkelte menneske har ansvar for eget liv, forandring og fremskridt. Behandlerhuset Vest arbejder ud fra den enkelte borgers ressourcer og anvender en anerkendt tilgang.

3 Overordnet målsætning og visioner for misbrugsområdet Misbrugsbehandlingen i Behandlerhuset Vest bygger på, at borgerne er motiveret og er der frivilligt. Vesthimmerlands Kommune har andre forpligtelser overfor borgere under 18 år. Disse forpligtelser sker af familieafdelingen som bevilligende enhed og behandlerhuset kan være den udførende. Den misbrugsforebyggende indsats sker i samarbejde og dialog med andre hjælpeinstanser ex. politi, skoler, andre afdelinger i Vesthimmerlands Kommune, praktiserende læger, sygehuse m.m. At der tilbydes en effektiv, kvalificeret og professionel misbrugsbehandling. Dette sker igennem en systematisk screening og udredning. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret indsats, hvor der sikres en sammenhæng for den enkelte borger. Dette sker igennem samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor der udarbejdes en koordineringsplan, så der sikres et tværfagligt samarbejde. Misbrugsbehandlingen bygger på evidens. Personalet tilegner sig løbende ny viden indenfor misbrugsområdet, dette sker igennem supervision, efteruddannelse, konferencer o.lign. Ved psykisk syge misbrugere, sker der et samarbejde imellem behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og Behandlerhuset Vest, og borgerne sikres et sammenhængende forløb. Efter endt misbrugsbehandling, tilbydes der efterbehandling uanset behandlingstype. Ved borgere der har misbrugsproblemer, er det Vesthimmerlands Kommunes intension, at borgerne får forbedret sin sundhedstilstand og egen omsorg. Behandlerhuset Vest er en organisation, der er i bevægelse. Behandlerhuset Vest er fleksibelt og er i udvikling, for at sikre, at borgernes behov kan opfyldes. Dette sker igennem dialog med borgerne og samarbejdspartnerne. At tilbuddene geografisk er tilgængelige så tæt på borgernes bopæl som muligt, og tilbydes ud fra principperne om mindst indgriben. Til de mest isolerede alkoholog stofmisbrugere, er der et tilbud om støtte- og kontaktpersonsordning efter servicelovens 99. At tilbuddene er synlige og tilgængelige. Herunder synliggørelse af ydelser, åbningstider, muligheder for hjælp m.m. Der tilbydes anonym rådgivning og vejledning til borgere i Vesthimmerlands Kommune. At borgernes retssikkerhed overholdes dvs. at borgerne får de ydelser, som de har krav på, får oplyst muligheder samt klageadgange. Vi er opmærksomme på borgernes ret og selvbestemmelse.

4 Den organisatoriske struktur i forhold til behandlertilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete behandlingstilbud, der tilbydes Behandlerhuset Vest er en afdeling under Socialafdelingen i Vesthimmerlands Kommune, og dermed en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Behandlerhuset Vest har egen ledelse bestående af en afdelingsleder. Der er herudover ansat 5,5 behandlere (heraf 2 substitutionsbehandlere), som varetager de behandlermæssige opgaver. Myndighedsfunktionen varetages af en misbrugssagsbehandler, der er en integreret del af Behandlerhuset Vest. Derudover er der ansat 1,5 støtte- og kontaktperson og en læge. Der gives følgende behandlertilbud: Høj intensiv behandling, individuelt (2-3 samtaler ugentlig af en times varighed). Høj intensiv behandling, gruppe (2 gange ugentlig af 2½ times varighed). Mellem intensiv behandling, individuelt (1-2 samtaler af en times varighed hver 14. dag). Mellem intensiv behandling, gruppe (1 gang ugentlig af to timers varighed). Lav intensiv behandling, individuelt (1 time månedligt). Efterbehandling, gruppe (1 gang ugentlig af 1 times varighed/en gang hver 14. dag af 3 timers varighed). Ungebehandling (stof-ungekontakten: Unge i alderen år samt personer fra år, der har brug for et mobilt tilbud). Behandlingen tager udgangspunkt i den kognitive metode, og tilpasses den enkelte borgers behov og ressourcer. Der kan læses mere om behandlingen på Intensiteten vil reduceres i forbindelse med kurser, uddannelse, sygdomstilfælde, arrangementer af vigtig betydning og i ferieperioder. Såfremt stofmisbrugeren, der søger behandling, har hjemmeboende børn under 18 år, etableres der umiddelbart en kontakt til relevante samarbejdspartnere i Vesthimmerlands Kommune, som kender familien eller kommer til at kende den. Det vil typisk være en sagsbehandler i familieafdelingen samt en sundhedsplejerske i sundhedsafdelingen. Behandlerhuset Vest tager initiativ til møder med de implicerede parter for at sikre en koordinering af den samlede indsats. Stofmisbrugeren orienteres om, at personalet ansat ved Behandlerhuset Vest har skærpet underretningspligt (Lov om social service 153 stk. 1-3), såfremt der er tegn på omsorgssvigt i forhold til barnet eller børnene. Gravide misbrugere I forbindelse med tilbud om støtte til gravide stofmisbrugere i form af døgnophold i henhold til 107, stk. 2, nr. 2, i lov om social service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde den gravide stofmisbruger, at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse. Jf. lovbekendtgørelse 190 af 27. februar For yderligere information om familieambulatoriet henvises til Aalborg Sygehus hjemmeside: Ved gravide misbrugere samarbejdes der med Familieambulatoriet.

5 Visitationsprocedure Visitationsmøde afholdes onsdag i tidsrummet til I visitationsmødet deltager: Misbrugssagsbehandler, misbrugsbehandleren, der har lavet udredningen og afdelingslederen af misbrugsområdet. Afdelingschefen for Socialafdelingen deltager i sager, hvor der skal købes en ekstern ydelse og har beslutningsretten i forhold til disse ydelser. Ved unge under 18 år, er familieafdelingen myndighedsudøvende og Behandlerhuset Vest udførende afdeling. Behandlingsgaranti I lov om Social Service 101 stk. 2 er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Dette betyder, at der højest må gå 14 dage fra stofmisbrugeren har henvendt sig med ønske om behandling til behandling iværksættes. Med den smidige visitationsprocedure der er i Vesthimmerlands Kommune, er der ikke problemer med at overholde behandlingsgarantien. Vesthimmerlands Kommune tilbyder lægefaglig behandling (substitutionsbehandling) efter sundhedslovens 142. Denne behandling er omfattet af samme behandlingsgaranti som ovenstående. Mulighed for frit valg I lov om Social Service 101 stk. 4: En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1 Dette betyder, at stofmisbrugeren har en ret til, at vælge alternativt behandlingssted, som opfylder og kan levere det behandlingstilbud, der er visiteret til. I denne situation kan behandlingsgarantien fraviges. Det er således Vesthimmerlands Kommunes opgave, at holde stofmisbrugere, der søger behandling orienteret om andre behandlingsmuligheder. I særlige tilfælde kan retten til frit valg tilsidesættes eller begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Der udarbejdes behandlingsplaner i tæt samarbejde med stofmisbrugeren. Denne revideres mindst hver 3. måned. Misbrugeren får udleveret et eksemplar af denne behandlingsplan. Behandlingsplanen beskriver mål på kort og længere sigt. Misbrugssagsbehandleren indkalder til koordineringsmøder, såfremt borgeren har givet samtykke til dette. Deltagerne på koordineringsmøderne er myndighedspersoner fra andre forvaltninger/afdelinger og ved ad hoc andre professionelle fagpersoner, som har kontakt med pågældende borger. Formålet er at sikre en tværfaglig og koordineret indsats til den enkelte stofmisbruger. Hvordan brugerinddragelsen sikres Behandlingsplanerne sker i tæt samarbejde med misbrugeren. Efter koordineringsmøder får borgeren fremlagt sin koordineringsplan og får mulighed for at kommentere planen. Regler for betaling for kost og logi m.v. Vesthimmerlands Kommune har truffet afgørelse om, at der opkræves egenbetaling for døgnophold efter reglerne i lov om Social Service 163 stk. 2. Taksterne for 2011 er fastsat til: For personer der opretholder egen bolig under opholdet, betaler for kost svarende til 80 kr. pr døgn. For personer der ikke opretholder egen bolig under opholdet, betaler for kost og logi svarende til 156 kr. pr. døgn. Der foretages en individuel beregning af muligheden for opkrævning af egenbetaling. Der tages udgangspunkt i, at borgeren skal have et rådighedsbeløb, der svare til taksten for lommepenge og tøjpenge og at borgeren derudover har 25 % af sin indtægt til rådighed. Rådighedsbeløbet kan ikke overskride det beløb, som borgeren normalt har til rådighed. For beregning og evt. nedsættelse af egenbetalingen, skal oplysninger omkring økonomi sendes/afleveres til misbrugssagsbehandleren i Vesthimmerlands Kommune inden opholdets start. Udgiften til selve behandlingen afholdes af Vesthimmerlands Kommune.

6 Information om sagsbehandling og klageadgang Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage. En klage over en afgørelse vedrørende den sociale stofmisbrugsbehandling for stofmisbrug skal være Behandlerhuset Vest i hænde senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Klagen kan fremsættes skriftligt eller mundtligt, Behandlerhuset Vest opfordre til, at klagen fremsættes skriftligt. Indenfor 4 uger efter modtagelsen af klagen, skal Behandlerhuset Vest revurdere afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn med begrundelse for afgørelsen, og klageren orienteres herom. Såfremt klageren får medhold ændres behandlingen således at klagepunkterne imødekommes. Vedrører klagen den lægelige behandling af stofmisbrug herunder dosisstørrelse, valg af medicin og udlevering, skal klagen fremsendes til Behandlerhuset Vest. Afgørelsen vil blive revurderet, og hvis den fastholdes fremsendes klagen derefter til Patientombuddet. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan altid fremsendes direkte til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Ønsker man at klage over det generelle serviceniveau stiles klagen til Socialudvalget. Behandlerhuset Vest giver råd og vejledning og fornøden hjælp i forbindelse med klagesager, som brugerne ønsker rejst. Afgørelser vedrørende den sociale behandling for stofmisbrug og den lægelige behandling fremsendes med en klagevejledning. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Personalet er organiseret i 3 teams: Opsøgende team: 99 tilbud. Teamet består af 1,5 medarbejdere. Begge sundhedsfagligt uddannet, som henholdsvis sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Myndigheds team: Består af en misbrugssagsbehandler, der er uddannet socialrådgiver. Behandler team: Består af 5,5 behandlere, der har en grunduddannelse som: psykolog, pædagog, social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Derudover er der ansat: Afdelingsleder og lægekonsulent. Der er hele tiden fokus på efter- og videreuddannelse. Personalet modtager løbende supervision. Vesthimmerlands Kommune arbejder løbende med at fastholde og højne det faglige niveau, ligesom der ved særlige problemstillinger købes relevant bistand fra eksterne leverandører. Monitorering af indsatsen Indsatsen og de opnåede resultater redegøres der for i en årsberetning, der forelægges for Socialudvalget i Vesthimmerlands Kommune. Der er etableret et elektronisk registrerings- og journalsystem, som udover at opsamle data om den enkelte stofmisbruger i behandling også giver mulighed for statistiske udtræk over behandlingseffektiviteten. Endvidere indberetter Behandlerhuset Vest til service- og sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling. Alle registreringer af behandlings indsats, brugere og dokumentation er omfattet af bestemmelserne i persondataloven.

7

8 Behandlerhuset Vest Anlægsvej Aars Tlf vesthimmerland.dk Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Tlf

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere