Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12"

Transkript

1 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig efterprøvelse - stofmisbrug - skøn Lov: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli og 107 Resumé: Principafgørelsen fastslår Det Sociale Nævn har kompetence til at efterprøve en kommunes afgørelse om tilbud om ambulant behandling for stofmisbrug og i stedet bevilge døgntilbud. De krav, der stilles til en kommune om at opfylde sine forpligtelser til at iværksætte den relevante misbrugsbehandling, har en sådan karakter, at det er relevant, at nævnet kan efterprøve kommunens afgørelse. Stofmisbrugeren har således ret til at modtage og kommunen pligt til at tilbyde sociale behandlingstilbud inden for en kort tidsfrist (14 dage). Nævnet kan derfor foretage en retlig prøvelse af en kommunes afgørelse, herunder af den faglige vurdering, som kommunen har foretaget. I vurderingen skal bl.a. indgå, om kommunen har foretaget et individuelt skøn, om der er taget uvedkommende hensyn, om de kriterier, der er blevet anvendt, er lovlige, og om alle relevante kriterier er inddraget, således at borgeren får det rigtige tilbud. I en sådan vurdering kan også indgå en vurdering af, om det rigtige tilbud er et døgn- eller et dagtilbud. Afgørelse: 1. Baggrund for at behandle sagen Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare nævnenes prøvelsesadgang i forhold til afgørelse om bevilling af behandling for stofmisbrug. 2. Reglerne Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 69 fastslår, at nævnet og Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål. Det fremgår af vejledning til retssikkerhedsloven nr. 73 af 3. oktober 2006, punkt 219, at efter retssikkerhedslovens 69 kan klageinstanserne efterprøve retlige spørgsmål. Det svarer til domstolens efterprøvelse, således at klageinstanserne efterprøver afgørelser efter den sociale lovgivning lige så grundigt som domstolene. Det gælder også skønsmæssige afgørelser. Lov om Social service, 101 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og 107 fastslår, at kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 37 fremsat den 24. oktober 2002 hvor servicelovens 101, dagældende 84 blev ændret, at regeringen fremlagde en garanti for behandlingstilbud til stofmisbrugere. Garantien indebærer en ret til stofmisbrugeren til at modtage og en pligt for amtskommunen (nu kommunen) til at tilbyde sociale behandlingstilbud, som skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til (amts) kommunen med ønske om behandling. Videre fremgår det af bemærkningerne, at (amts)kommunen løbende har pligt til at følge det konkrete behandlingstilbud. Hvis behovet i perioden ændrer sig fx således, at det rigtige tilbud viser sig at være et døgn- og ikke dag-/ambulant tilbud, har (amts)kommunen pligt til at ændre tilbuddet.

2 3. Andre Principafgørelser Gældende Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig: 5-13: Det fremgår heraf, at kommunen kan inden for lovens rammer fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau om brug af behandlingstilbud efter servicelovens 102. Kommunen skal behandle en ansøgning efter 102 og tage stilling til, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter bestemmelsen. Af afgørelsen bør det fremgå, hvilken betydning et fastsat serviceniveau har haft for den konkrete afgørelse. I den konkrete sag skal kommunen foretage en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats afhjælper behovet hos borgeren. Ankeinstansen kan efterprøve, om kommunen i nødvendigt omfang har foretaget den konkrete, individuelle vurdering sammenholdt med det fastlagte serviceniveau ved afgørelsen af, om borgeren kan få den ansøgte hjælp. Ankeinstansen kan endvidere efterprøve, om de kriterier, der danner grundlag for en kommunes afgørelse, er lovlige, herunder om alle relevante kriterier er inddraget i vurderingen, og om prioriteringen og vægtningen mellem kriterierne er foretaget i overensstemmelse med almindelige retsprincipper : Det fremgår heraf, at kommunen har ansvaret for og beslutter, hvordan den skal planlægge og udføre sine opgaver på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Det er dermed forudsat, at kommunerne har et vist selvstændigt handlerum. Kommunerne skal i udøvelsen heraf følge skrevne og uskrevne retsgrundsætninger. Ankeinstanserne kan ikke gå ind i en vurdering af, hvilket af flere konkrete tilbud en kommune skal tilbyde en borger. Det hører under kommunernes udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed. Ankeinstanserne kan dog efterprøve, om de kriterier, der danner grundlag for en kommunal afgørelse, er lovlige, herunder om alle relevante kriterier er inddraget i vurderingen, og om prioriteringen og vægtningen mellem kriterierne er foretaget i overensstemmelse med almindelige retsprincipper. En afgørelse skal bero på en konkret og individuel vurdering og med inddragelse af alle relevante hensyn i sagen. Det er en forudsætning, at der forinden afgørelsen træffes, er indhentet nye og relevante oplysninger. Kommunens ret til at fastlægge serviceniveauet skal dog fortsat respekteres : Det fremgår heraf, at når en kommunes kvalitetsstandard er anvendt i forbindelse med afgørelsen af en konkret sag, er der adgang for klageinstanserne til at efterprøve, om kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med loven. Ankestyrelsen fandt, at kommunens generelle serviceniveau - om at rengøring bevilges hver fjerde uge som et vejledende udgangspunkt ikke er i strid med serviceloven. Ankestyrelsens vurdering byggede på formålet med serviceloven, hvor der ikke er præcise beskrivelser af, hvilke normer der gælder for rengøring. Ankestyrelsen understregede, at serviceniveauet skal fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør dette, og at mere subjektivt prægede forhold skal indgå i vurderingen af borgerens behov, såsom borgerens værdighed, integritet og personlige glæde ved at leve i et rent hjem, og navnlig borgerens mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, herunder et socialt liv. Endeligt lagde Ankestyrelsen vægt på, at en borger altid har krav på en fyldestgørende begrundelse. Dette gælder især, når borgeren får nedsat sin bevilling : Det fremgår heraf, at det Sociale Nævn havde kompetence til at træffe afgørelse om bevillig af misbrugsbehandling som døgntilbud, selv om kommunen havde bevilget behandlingen som dagtilbud. Ankestyrelsen lagde vægt på, at nævnet kan foretage en retlig efterprøvelse af en kommunes afgørelse. I efterprøvelsen af kommunens afgørelse kan også indgå en vurdering af, om det rigtige tilbud for borgeren er et døgn- eller et dagtilbud. Ankestyrelsen fandt endvidere, at en borger, der ønsker behandling for stofmisbrug, ikke har frit valg mellem dag- og døgntilbud efter serviceloven.

3 4. Den konkrete afgørelse Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om nævnenes prøvelsesadgang i forhold til afgørelse om bevilling af behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101, jfr. 107, stk. 2, nr. 2. Resultatet er Det Sociale Nævn har kompetence til at træffe afgørelse om bevilling af misbrugsbehandling som døgntilbud, selvom kommunen har vurderet, at mulighederne for ambulant behandling ikke var udtømte. Det betyder, at afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y stadig gælder. Ankestyrelsen har ved afgørelsen alene taget stilling til rækkevidden af nævnets kompetence, svarende til antagelsestemaet. Vi har derfor ikke taget stilling til nævnets faglige vurdering af, hvilket tilbud NN har ret til. Der var enighed på mødet. Begrundelsen for afgørelsen Ankestyrelsen finder, at nævnet havde kompetence til at efterprøve kommunens afgørelse om tilbud om ambulant behandling for stofmisbrug og i stedet bevilge døgntilbud. Vi har lagt vægt på, at kommunen efter serviceloven 101, stk. 1, skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Det er på baggrund lovbestemmelserne og bemærkningerne til servicelovens 101 Ankestyrelsens opfattelse, at afgørelser om misbrugsbehandling har en sådan karakter, at de krav, der stilles til en kommune om at opfylde sine forpligtelser til at iværksætte den relevante behandling, gør det relevant, at nævnet får mulighed for at efterprøve kommunens afgørelse. Reglerne på området er præget af at være vage og elastiske og af, at den faglige vurdering af omstændighederne i sagen er afgørende for udfaldet af afgørelsen. Nævnet kan derfor foretage en retlig efterprøvelse af en kommunes afgørelse, herunder en efterprøvelse af den faglige vurdering, som kommunen har foretaget. I denne vurdering skal bl.a. indgå, om der er blevet foretaget et individuelt skøn, og om der er taget uvedkommende hensyn, om de kriterier, der er blevet anvendt er lovlige, og om alle relevante kriterier er inddraget, således at borgeren får det rigtige tilbud. I en sådan vurdering kan også indgå en vurdering af, om det rigtige tilbud er et døgn- eller et dagtilbud. Efter servicelovens 166 kan afgørelsen indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Af retssikkerhedslovens 60, stk. 1, fremgår det, at kommunalbestyrelsens afgørelser, når det fremgår af lovgivningen, kan indbringes for det sociale nævn. Efter lovens 60, stk. 3 kan afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Af retssikkerhedslovens 69 fremgår det, at nævnet og Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål. Af bemærkningerne til lovforslag nr. 37 fremsat den 24. oktober 2002 hvor servicelovens 101, dagældende 84, blev ændret, fremgår det, at regeringen fremlagde nødvendige ændringer af bestemmelsen til gennemførelse af en garanti for sociale behandlingstilbud til stofmisbrugere. Garantien indebærer en ret til stofmisbrugeren til at modtage og en pligt for amtskommunen (nu kommunen) til at tilbyde sociale behandlingstilbud, som skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til amtskommunen med ønske om behandling. Videre fremgår det af bemærkningerne, at amtskommunen løbende har pligt til at følge det konkrete behandlingstilbud. Hvis behovet i perioden ændrer sig fx således, at det rigtige tilbud viser sig at være et døgn- og ikke dag-/ambulant tilbud, har amtskommunen pligt til at ændre tilbuddet. Bemærkninger til klagen A Kommune klager i brev af 15. april 2011 over afgørelsen og finder, at sagen er principiel på to punkter, dels hvilke faktiske oplysninger kan der lægges vægt på i forbindelse med afgørelsen, og dels nævnets prøvelsesadgang i forhold til kommunens afgørelser om døgnbehandling for stofmisbrug. Kommunen finder ikke, at man kan lægge vægt på, at NN er adopteret og måske er tidligt skadet, når man tager stilling til et døgnophold.

4 Kommunen finder desuden, at nævnet har overskredet deres prøvelsesadgang, da nævnet ifølge retssikkerhedslovens 69 alene kan efterprøve retlige spørgsmål nævnet kan ikke tilsidesætte kommunens lovlige skønsmæssige afgørelser. Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vores behandling af sagen. Vi gør opmærksom på, at Ankestyrelsen ikke har taget stilling til nævnets afgørelse i forhold til det konkrete tilbud, da dette ikke er en del af Ankestyrelsens antagelsestema. Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen. Oplysninger i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen Det Sociale Nævns afgørelse af 24. marts 2011 Klagen til Ankestyrelsen af 15. april 2011 Det Sociale Nævns genvurdering Sagsfremstilling A Kommune giver den 14. februar 2011 afslag på døgnbehandling for stofmisbrug. Afslaget begrundes med, at de ambulante behandlingsmuligheder ikke er udtømte. NN har ladet sig indskrive på afdelingen alene for at opnå tilbud om døgnbehandling, og hun benytter sig ikke af de andre tilbud, hvorfor hendes evne til at profitere heraf ikke er kendt. NN har været i et forløb hos P, hvor de blandt andet ledsagede hende til samtaler, men dette forløb er nu afsluttet på grund af hendes alder. Hun har haft svært ved at møde til samtalerne alene, hvorfor hun ikke mener at have gavn af ambulant behandling. Nævnet ændrer i afgørelse af 24. marts 2011 kommunens afgørelse således, at NN er berettiget til at få et døgnbehandlingstilbud. Nævnet har lagt vægt på, at hun blev indskrevet på afdelingen i marts I oktober 2009 og frem til januar 2010, gav hun udtryk for, at hun var stoffri uden at det var tilfældet. NN lod sig desuden indskrive i september 2010 med henblik på udredning i forbindelse med ansøgning om døgnophold for stofmisbrug. Nævnet har desuden lagt vægt på borgerens alder og omfanget af hendes misbrug. Det fremgår desuden, at hun siden 14-årsalderen har haft et stort misbrug af alkohol og narkotika. Nævnet har yderligere lagt vægt på hendes familiemæssige baggrund, bestående i at hun blev adopteret udlandet, da hun var 6½ år, og at der er en mistanke om, at hun er tidligt skadet, da begge hendes biologiske forældre var alkoholikere. Afsluttende så finder nævnet, at NN er berettiget til en sammenhængende indsats i form af døgnbehandling for hendes stofmisbrug. A Kommune klager den 15. april 2011 over afgørelsen og finder at sagen er principiel på to punkter, dels i forhold til hvilke faktiske oplysninger kan der lægges vægt på i forbindelse med afgørelser om bevilling af døgnbehandling for stofmisbrug, og dels vedrørende nævnets prøvelsesadgang i forhold til kommunens afgørelser om døgnbehandling for stofmisbrug. Kommunen finder ikke, at man kan lægge vægt på, at borgeren er adopteret og måske er tidligt skadet, når man tager stilling til et døgnophold. Kommunen finder desuden, at nævnet har overskredet sin prøvelsesadgang, da nævnet ifølge retssikkerhedslovens 69 alene kan efterprøve retlige spørgsmål nævnet kan ikke tilsidesætte kommunens lovlige skønsmæssige afgørelser. Nævnet fastholder efter genvurdering afgørelsen med den tidligere afgivne begrundelse.

5

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere