Specifik sundhedsaftale mellem Billund Kommune og Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark"

Transkript

1 1 Specifik sundhedsaftale mellem Billund Kommune og Region Syddanmark Valgperiode Version 1 Godkendt af byrådet 25. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1. februar 2011

2 2 Indhold: Introduktion og læsevejledning... 3 Specifik aftale om værdier, samarbejde og organisering... 4 Specifik aftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet... 6 Specifik aftale om tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologier... 7 Specifik aftale om indsats for personer med kronisk sygdom... 8 Specifik aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Specifik aftale om genoptræning Specifik aftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler Specifik aftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Specifik aftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Specifik aftale om kvalitet og opfølgning... 19

3 3 Introduktion og læsevejledning til sundhedsaftalen Med grundlag i sundhedslovens 205 har Region Syddanmark indgået en sundhedsaftale med hver af de 22 kommuner i regionen. Sundhedsaftalen for hver kommune består af en række dokumenter, hvoraf en del er fælles for alle regionens kommuner, mens enkelte dele er specifikke for den enkelte kommune. For hver kommune består sundhedsaftalen med regionen af følgende dokumenter: Sundhedskoordinationsudvalgets vision Fælles sundhed Grundaftalen for sundhedsaftalerne Grundaftalen omfatter de seks obligatoriske indsatsområder, som er fastlagt i Sundhedsministeriets bekendtgørelse 1 samt fem aftaler om tværgående temaer, fastlagt i enighed mellem parterne. En begrebs- og definitionsliste til grundaftalen Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem sygehuset og kommunerne i det sygehusområde, den enkelte kommune er tilknyttet, på det somatiske henholdsvis det psykiatriske område Individuel kommunespecifik aftale for den pågældende kommune. De sidstnævnte fremhævede dokumenter er sammenskrevet i nærværende materiale. Til sundhedsaftalerne knytter sig en række uddybende bilag i form af samarbejdsaftaler, delplaner, retningslinjer mv. Dette materiale er tilgængeligt på Region Syddanmarks hjemmesider. I sundhedsaftalematerialet indgår derfor: Oversigt over bilag til sundhedsaftalens indsatsområder med links. Sundhedsaftalen mellem Billund Kommune og Region Syddanmark er godkendt af Billund Byråd den 25. januar 2011 og af Regionsrådet den 31. januar Bekendtgørelse nr. 778 af 13/08/2009 om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

4 4 Værdier, samarbejde og organisering Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Det lokale samordningsforum Indledning Det lokale samarbejde udmøntes i lokale samordningsfora, geografisk knyttet til de enkelte sygehusenheder. Samordningsforum omfatter de kommuner, sygehuset har hovedparten af sine patientkontakter til, samt praksisrepræsentanter udpeget af Praksiskonsulentorganisationen og Praksisudvalget. De lokale samordningsfora kan træffe beslutninger om koordinering og udmøntning inden for de rammer, der er udstukket af de respektive myndigheder. Spørgsmål af mere vidtgående og principiel karakter forelægges kommuner hhv. region til afgørelse. Overordnede opgaver for Samordningsforum Sydvestjysk Sygehus (SVS) Samordningsforum skal væsentligst: Sikre sammenhængende patientforløb mellem de tre sektorer Varetage den lokale udmøntning af kronikerstrategien Følge samarbejdet mellem de tre sektorer løbende og evaluere de enkelte indsatser i sundhedsaftalerne, herunder overveje forslag til justeringer og opdateringer Implementere den nye samarbejdsaftale for somatikken Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer m.v. Koordinere kapacitet mellem kommuner og sygehuse Vurdere og drøfte de sandsynlige konsekvenser af større strukturændringer, organisationstilpasninger og introduktion af nye behandlingstilbud m.v. på sygehusene Koordinere den lokale udmøntning for personer med kronisk sygdom, herunder hvilke tiltag henholdsvis sygehuse, kommuner og almen praksis tager i opbygningsfasen Nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver/projekter i forhold til sundhedsaftalen Sikre overholdelse og drøftelse af samtlige monitoreringsmæssige foranstaltninger, som aftales i forbindelse med kravet om opfølgning på indsatsområderne i sundhedsaftalen, samt ved alle øvrige krav i grundaftalen, hvor Samordningsforum er nævnt Følge op på den lokale udrulning af elektronisk kommunikation Behandle fortolkningsspørgsmål, herunder fremsende årlig oversigt over behandlede fortolkningsspørgsmål til Sundhedskoordinationsudvalget og respektive parter Udarbejde årlig beretning til Sundhedskoordinationsudvalget For at sikre løbende dialog og samarbejde afholder Samordningsforum som minimum 6 møder om året. Samordningsforum vil have fokus på at udvikle samarbejdet gennem aftaleperioden. Samordningsforum har nedsat følgende underarbejdsgrupper: - Koordineringsgruppen for SAMBO og IT - Organ for sygepleje - Undergruppe for genoptræning - Undergruppe for hjælpemidler - Styregruppe for inkontinens

5 5 Arbejdsgrupperne refererer til det lokale Samordningsforum, og deres opgaver er beskrevet i kommissorier, som er godkendt i Samordningsforum. Såfremt Samordningsforum behandler spørgsmål under grundaftalerne af principiel karakter, forelægges spørgsmålene for Sundhedskoordinationsudvalget og de respektive parter til afgørelse. 2. Møder mellem SVS og de enkelte kommuner Som supplement til møderne i Samordningsforum kan der afholdes møder mellem den enkelte kommune og Sydvestjysk Sygehus med henblik på drøftelse af specifikke problemstillinger eller indgåelse af enkeltkommunale aftaler. Møderne kan ligeledes holdes med henblik på drøftelse af enkeltsager af mere principiel karakter. Mødedeltagerne vil være bestemt af den aktuelle årsag til mødet.

6 6 Deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne De grundlæggende principper for opgaver, der vedrører økonomi og kapacitet, følger aftaler fra Grundaftalen omkring deling af information om økonomi og kapacitet. Samordningsforum vil i den kommende aftaleperiode i samarbejde med Region Syddanmark have fokus på udvikling af området. Samordningsforum vil på to møder årligt sætte området på dagsorden.

7 7 Tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologi Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Implementering og brug af Videokonferencer Grundaftalen om anvendelse af tværsektoriel IT, telemedicin og velfærdsteknologier skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelse af velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: De 22 kommuner, regionens sygehuse samt lægepraksis. SVS anskaffer udstyr og installering heraf til videokonferencer, så sygehuset er dækket ind på de forskellige specialer. Udstyret bliver installeret løbende, startende i efteråret SVS og kommunerne vil i den kommende periode som et fælles satsningsområde understøtte det sammenhængende patientforløb ved at gennemføre fælles pilotprojekter omkring videokonference. Samordningsforum vil beslutte yderlig udbredelse på grundlag af evaluering, konsekvensvurdering og indstilling.

8 8 Indsatser for personer med kronisk sygdom Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Patientforløbsprogrammer for diabetes type, kritisk hjertesygdom og KOL Hver tredje dansker er i dag kronisk syg, og tallet er stigende. Nogle kronisk syge borgere lever et godt og aktivt liv trods sygdom. Andre kronisk syge har en dagligdag præget af dårlig livskvalitet og ringe mulighed for at klare sig selv. De er afhængige af hjælp fra andre og tilbringer en stor del af deres tid hos læger og på sygehuse. Fælles for borgere med kronisk sygdom er, at de har brug for et livslangt behandlingsforløb. Patientforløbsprogrammerne for kronisk sygdom i Region Syddanmark er udarbejdet af kommunerne og regionen som afsæt for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder bedste praksis, kvalitetsudvikling og dokumentation af kronikerindsatsen. Programmerne udsendes som anbefaling for udvikling af samarbejdet lokalt mellem almen praksis, kommuner og sygehuse. De konkrete tværfaglige og tværsektorielle kronikerforløb og rehabiliteringsindsatser implementeres som kommunespecifikke aftaler. 2. Projekter omkring styrket indsats for kronisk syge Udviklingen af samarbejdet på kronikerområdet vil i årene blive understøttet gennem Region Syddanmarks og kommunernes udmøntning af regeringens puljer til styrkelse af indsatsen for den kroniske patient i form af en række samarbejdsprojekter. SVS har fået tilsagn om støtte til delprojekter til styrket indsats for personer med kronisk sygdom i perioden Det drejer sig om følgende projekter: Ernæringsscreening af patienter med kronisk sygdom Bedre liv med svær KOL via specialistsygeplejerske Patientuddannelseskoncept for patienter med inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Analyse af fravalg og frafald i hjerterehabilitering på SVS Patientforløbskoordination koordination og kvalitetssikring af hjerterehabiliteringen, SVS SVS er sammenlagt tildelt mio. kr. Det er et krav fra Ministeriet, at projekterne bliver evalueret halvårligt. Kommunerne har individuelt tilkendegivet, hvilke projekter de ønsker at deltage i. Bedre liv med svær KOL via specialistsygeplejerske implementeres som fælleskommunal sundhedsaftale. Der er dannet en tværsektoriel styregruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne og fra de kliniske specialer på SVS. De øvrige projekter implementeres som kommunespecifikke aftaler. Området indgår desuden i regionale projekter vedrørende kompetenceudvikling, IT-støtte og almen praksis.

9 9 Samordningsforum fungerer som referencegruppe i forhold til at sikre den koordinerende indsats og vidensdeling på kronikerområdet. Der vil efterfølgende i projekterne være dialog om den fremadrettede proces. 2. Tilbud i de enkelte kommuner De kommunale opfølgende tilbud gældende for de forskellige diagnosegrupper kan findes på VisInfoSyd.dk. Kommune specifikke aftaler for Billund kommune 1. Implementering af Billund Kommunes forløbsbeskrivelser, som er en udmøntning af kronikerstrategien Formål At sikre sammenhæng og kvalitet i de enkelte forløb. Indhold Er beskrevet i konkret projektbeskrivelser på diabetesområdet. Økonomi og kapacitet (relation til grundaftale) Udmøntning af de nationale kronikker midler. Kvalitet og opfølgning (relation til grundaftale) Billund Kommune, Træningsenheden og Det Lokale Samordningsforum. Koordinering og information Billund Kommunes Træningsenhed. 2. Billund kommune ønsker at indgå aktivt i følgende projekter forankret på SVS (samlet i dok ) Patientforløbskoordination på hjerteområdet Kortlægning af årsager til fravalg og frafald blandt patienter tilbudt hjerteforløb Optimalt ernæringsforløb for patienter med kroniske medicinske sygdomme Bedre liv med svær KOL Formål Forstærket indsats kronisk syge. Indhold Der er projektbeskrivelser for de enkelte projekter der henvises til disse. Økonomi og kapacitet (relation til denne grundaftale) Defineret i de konkrete projekter. Før ordningerne bliver permanente, skal der ske en nærmere økonomisk afklaring mellem kommunen og regionen. Kvalitet og opfølgning (relation til denne grundaftale) SVS. Koordinering og information SVS.

10 10 Indlæggelses- og udskrivningsforløb Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Koordineringsgruppe for SAM:BO SVS og kommunerne har nedsat Koordineringsgruppe for SAM:BO med følgende kommissorium: Baggrund Med afsæt i sundhedsaftalerne er der indgået en regional samarbejdsaftale kaldet SAM:BO med det formål at sikre sammenhængende borger-/patientforløb imellem sundhedsvæsnets sektorer i Region Syddanmark. Der vil komme nye udfordringer i forhold til implementering af nye MedCom standarder og 1. februar 2011 træder nye sundhedsaftaler i kraft, og disse kan få indflydelse på IT-understøttelsen. På den baggrund er der nedsat en koordineringsgruppe med deltagelse fra Sydvestjysk Sygehus og de omliggende kommuner. Arbejdsgruppen består af Sydvestjysk Sygehus samt kommunerne Vejen, Fanø, Billund, Varde og Esbjerg. Hver organisation deltager med min. én sundhedsfaglig og én IT faglig repræsentant. Arbejdsgruppen referer til det Lokale Samordningsforum. Formål Formålet med koordineringsgruppen er på det operationelle plan at sikre implementeringen af Sam:Bo, så formålet med samarbejdsaftalen og IT-strategien opnås. Der er tale om både det sundhedsfaglige indhold af de oplysninger, der udveksles, og det IT- mæssige med henblik på optimal drift. Det forventes, at koordineringsgruppens arbejde medvirker til løsning af eventuelle problemstillinger, så de bliver behandlet og løst i et positivt fællesskab. Milepæle og tidsplan Koordineringsgruppen startede juni 2009 og mødes som udgangspunkt 6 gange årligt. I 2011 træder nye sundhedsaftaler i kraft, og det forventes at de nye MedCom standarder for Forløbsplan, Indlæggelsesrapport og Udskrivningsrapport implementeres samme år. Gruppens opgaver evalueres derfor i november 2010 i forhold til koordineringsgruppens fortsatte beståen eller alternativt fortsættelse med ændret kommissorium. Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer. 2. Patientidentifikation Med henblik på at undgå alvorlige utilsigtede hændelser ved fremmøde af for kommunen kendte borgere i skadestuen og ambulatorier, som ikke er i stand til at svare for sig selv, vil undergruppen Organ for Sygepleje udarbejde forslag til løsning. Der vil her være fokus på juridiske, etiske og økonomiske konsekvenser ved løsningsforslagene. 3. Frist for kommunikationsform ved SAM:BO

11 11 Fra den 1. februar 2011 kan borgere indlagt på Sydvestjysk Sygehus, hvis udskrivelsen er ukompliceret, og patientens behov for hjælp er uændret, hjemsendes til kommunerne inden for 48 timer. Dog senest kl Kommunikationen skal foregå pr. telefon. Ordningen udvides som et forsøg. Der er nedsat en tværgående gruppe, som skal evaluere ordningen. Der vil specielt være fokus på konsekvenserne for kommunerne. Samordningsforum er ansvarligt for, at Koordineringsgruppen evalueres i foråret Organ for Sygepleje SVS og kommunerne har nedsat et sygeplejefagligt organ med følgende kommissorium: Formål - At være et fagligt, udviklende og koordinerende forum - At være bindeled mellem kommunerne og SVS på det sygeplejefaglige område - At være et fagligt netværk for sygeplejefaglig erfaringsudveksling og vidensdeling - At sikre vidensdeling på det sygeplejefaglige område Indhold - Medvirke til optimering og kvalitetssikring af samarbejdet - Medvirke til sikring af sammenhængende patientforløb - Medvirke til sundhedsfremme og forebyggelse - Afdække behov for Undervisning og uddannelse - Ny lovgivning, vejledninger, instrukser med betydning for sygeplejen - Utilsigtede hændelser og patientsikkerhed Monitorering og opfølgning Organ for Sygepleje refererer til Samordningsforum. Organet evaluerer årligt arbejdsform og kommissorium og udarbejder skriftlig tilbagemelding til Samordningsforum. Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

12 12 Genoptræning Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Undergruppen for genoptræning SVS og kommunerne har nedsat undergruppen for genoptræning med følgende kommissorium: Formål - At følge og udvikle samarbejdet inden for genoptræningsområdet Kommissorium - 2 gange årligt afholdes der fællesmøder mellem kommunerne og Terapiafdelingen, SVS. Terapiafdelingen SVS indkalder til møderne - Referatet er kommunernes ansvar - Kommunerne deltager med 2-3 deltagere - Gruppen forelægger statusresultater m.v. for Det Lokale Samordningsforum - Koordinering af kapaciteten foregår i Det lokale Samordningsforum én gang årligt Monitorering og opfølgning Genoptræningsgruppen referer til Samordningsforum. Gruppen evaluerer årligt arbejdsform og kommissorium og udarbejder skriftlig tilbagemelding til Samordningsforum Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

13 13 Behandlingsredskaber og hjælpemidler Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Undergruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler Underudvalg vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber under det lokale samordningsfora, LSF for SVS, etableres ifølge aftale indgået i Sundhedsaftalen. Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgrænsningscirkulære erstattede pr. 1. januar 2007 det tidligere cirkulære fra Dette har medført udfordringer i forhold til samarbejdet mellem kommunerne og sygehusene på hjælpemiddelområdet. Formål Formålet med underudvalget vedrørende hjælpemidler - og behandlingsredskaber er at skabe rammer for en konstruktiv dialog mellem SVS og de enkelte kommuner på hjælpemiddelområdet, så der skabes udvikling og sammenhæng i indsatsen. Opgaver Underudvalget vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber har til opgave at understøtte gennemførelsen af Sundhedsaftalen på hjælpemiddelområdet. Udvalget skal blandt andet; - Implementere principperne vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler, bl.a. ud fra casekataloget - Behandle fortolkningsproblemer - Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer m.v. - Følge op på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder, f.eks. medvirkende til audit - Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering - Have kontakten til den regionale følgegruppe vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Monitorering og opfølgning - Udvalget refererer til Samordningsforum - Gruppen forelægger status, resultater m.v. for Det Lokale Samordningsforum én gang årligt - Koordinering af kapaciteten foregår i Det lokale Samordningsforum én gang årligt Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

14 14 Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Sårbehandling Der vil blive udarbejdet kommissorium for samarbejde mellem SVS og kommunerne med hensyn til sårbehandling. Det vil indebære nedsættelse af styregruppen og ERFA-gruppe på området. 2. Inkontinens Samordningsforum har besluttet, at der skal udarbejdes en model til fremtidigt samarbejde omkring inkontinensbehandling mellem primærsektor, praksislæger og inkontinensklinikken på SVS. Beslutningsforslag forventes ifølge tidsplan fremlagt forår Infektionshygiejne Der skal i den kommende aftaleperiode indgås aftale omkring infektionshygiejne. Aftalerne skal med hensyn til opgavevaretagelse og regional rådgivningsforpligtelse følge de resultater, som den regionale arbejdsgruppe kommer frem til, jf. den nye vejledning om regionernes forebyggelsesopgaver. Arbejdsgruppens tilbagemelding skal drøftes i Samordningsforum. Kommune specifikke for Billund kommune 1. Implementering af Billund Kommunes forløbsbeskrivelser, som er en udmøntning af kronikkerstrategien Formål At sikre sammenhæng og kvalitet i de enkelte forløb. Indhold Er beskrevet i konkrete projektbeskrivelser på diabetesområdet. Økonomi og kapacitet: (relation til denne grundaftale) Udmøntning af de nationale kronikker midler. Kvalitet og opfølgning (relation til denne grundaftale) Billund Kommune, Træningsenheden og Det Lokale Samordningsforum. Koordinering og information Billund Kommunes Træningsenhed. 2. Samarbejdsgruppe for Kronikerstrategi og forebyggelse og sundhedsfremme Kommunen og SVS vil nedsætte samarbejdsgruppe for kronikerstrategi og forebyggelse og sundhedsfremme.

15 15 Gruppens formål er blandt andet at sikre, at de særligt sårbare patienter ikke tabes i overgangene mellem sektorer, samt at sikre sammenhæng mellem regionale og kommunale forebyggelsestilbud i SVS-området.

16 16 Indsatsen for mennesker med sindslidelser Specifikke sundhedsaftaler på mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne i hovedfunktionsområde Vestjylland Titel: Tema: Formål: Indhold: Titel: Tema: Formål: Samarbejdsaftale om sindslidende med misbrugsproblemer, mellem Center for Misbrug, Esbjerg kommune og Voksenpsykiatrien Esbjerg Ribe, Region Syddanmark - Entreprenøraftale med Billund Kommune Sindslidende med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug - dobbeltdiagnosticerede At sikre dobbeltdiagnosticerede det gode forløb. Aftalen dækker Billund Kommune, idet der mellem Billund Kommune og Esbjerg Kommune er indgået entreprenøraftale på området for misbrugsbehandling. Det er aftalt, at den myndighed, der først får kontakt med den sindslidende misbruger er tovholder for sagen, indtil tovholderfunktionen er afleveret til og modtaget af en anden myndighed. Såfremt borgeren ikke har behov / er berettiget til et psykiatrisk behandlingstilbud, og ikke er berettiget til et socialt tilbud, overdrages sagen, til den kommunale sagsbehandler til videre rådgivning m.v. I tilfælde, hvor der er tvivl eller uenighed om behandlingsindsats og sociale tilbud behandles sagen i samrådet. Samrådet er forpligtet til i enighed at tilrettelægge et tilbud til den konkrete borger. Heri skal tovholderfunktionen præciseres. Aftale vedr. børn og unge med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug Børn og unge under 18 år med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug sikre at kommunerne og Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg opfylder deres forpligtelser i forhold til sindslidende misbrugere beskrive arbejdsdeling og samarbejdsprocedurer mellem misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien sikre at der i forhold til den enkelte sindslidende misbruger gives et relevant tilbud, hvilket kan betyde at misbrugsbehandlingssystemet i konkrete sager får ansvar for en sag, som tilhører psykiatriens målgruppe og vice versa. sikre, at behandlingsgarantierne overholdes i de to sektorer. Indhold: Aftalen indeholder en beskrivelse af henholdsvis børne- og ungdomspsykiatrisk afdelings og kommunens tilbud til målgruppen, herunder henvisnings- og visitationsprocedurer. Endvidere er der aftale om akutfunktioner for målgruppen samt beskrivelse af afgiftnings- og misbrugsbehandling.

17 17 Titel: Tema: Formål: Indhold: Aftale om konsulentbistand og supervision fra børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling til projekt om psykologisk udredning og behandling af børn og unge med særlige psykiatrinære vanskeligheder Børne- og ungdomspsykiatri Kvalificeret psykologisk udredning og behandling af børn og unge i kommunalt regi. Esbjerg kommunes Psykologisk Center for Børn og Unge giver tilbud om kvalificeret psykologisk udredning og behandling af børn og unge med særlige, psykiatri-nære vanskeligheder eller med lettere grader af psykiatriske symptomer. Målgruppen er 4-18årige børn og unge i Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner. Billund Kommune har indgået en specifik aftale med Esbjerg Kommune, om hvilke opgaver centeret løser for Billund Kommune. Der er tale om forældreudredningsopgaver samt behandlingsforløb for børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser. Projektet udløber ved udgangen af Titel: Tema: Formål: Børne- og ungdomspsykiatrisk målgruppeforum Mødeafholdelse Børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg og Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner vil samarbejde således, at børn og unge med en sindslidelse sikres den bedst mulige behandling. Hensigten med møderne i målgruppeforum for børne- og ungdomspsykiatrien er at deltagerne drøfter, hvordan det går med samarbejdet - bliver der gjort det, der er aftalt i Sundhedsaftalerne hos hver især. Opleves der problemer omkring kommunikation, patientforløb m.m.? Hvordan sikres det gode patientforløb? Er der eksempler på typer af forløb, hvor der er behov for at drøfte samarbejdet? Generelle principielle sager tages op og ikke enkeltsager. Indhold: I målgruppeforum på det børne- og ungdomspsykiatriske område i Vestjylland ligger følgende opgaver: Drøftelse af status og eventuelle problemstillinger i det generelle samarbejde Drøftelse af snitflader i forhold til misbrugsbehandlingen Drøftelse af snitflader mellem behandlings- og socialpsykiatri Opfølgning på genindlæggelser Vidensdeling o herunder sikring af faglig og praktisk vidensudveksling og gensidig feed-back. Indgåelse af fælles udviklingsprojekter Opfølgning på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder Nedsættelse af ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver

18 18 Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet. Udveksling af nærmere informationer om aktivitetsmønstret på henholdsvis psykiatrisk afdeling og i kommunalt regi, f.eks. ændringer i patientstrømme og sammensætning mv. Behandle fortolkningsspørgsmål Titel: Tema: Almen- og gerontopsykiatrisk målgruppeforum Mødeafholdelse Formål: Almenpsykiatrisk afdeling i Esbjerg og Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner vil samarbejde således, at mennesker med en sindslidelse sikres den bedst mulige behandling. Hensigten med møderne i målgruppeforum for almen- og gerontopsykiatrien er at deltagerne drøfter, hvordan det går med samarbejdet bliver der gjort det, der er aftalt i Sundhedsaftalerne hos hver især. Opleves der problemer omkring kommunikation, patientforløb m.m.? Hvordan sikres det gode patientforløb? Er der eksempler på typer af forløb, hvor der er behov for at drøfte samarbejdet? Generelle principielle sager tages op og ikke enkeltsager. Indhold: I målgruppeforum for almen- og gerontopsykiatrien i Vestjylland ligger følgende opgaver: Drøftelse af status og eventuelle problemstillinger i det generelle samarbejde Drøftelse af snitflader i forhold til misbrugsbehandlingen Drøftelse af snitflader mellem behandlings- og socialpsykiatri Opfølgning på genindlæggelser Vidensdeling o herunder sikring af faglig og praktisk vidensudveksling og gensidig feed-back. Indgåelse af fælles udviklingsprojekter Opfølgning på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder Nedsættelse af ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet. Udveksling af nærmere informationer om aktivitetsmønstret på henholdsvis psykiatrisk afdeling og i kommunalt regi, f.eks. ændringer i patientstrømme og sammensætning mv. Behandle fortolkningsspørgsmål Kommunespecifikke aftaler Titel: Aftale mellem afsnit R1 og Billund kommune - information ved indlæggelse og udskrivning Tema: Udveksling af informationer

19 19 Formål: Aftalen skal sikre gensidig information ved indlæggelse og udskrivning. Indhold: Aftalen fastlægger at der skal holdes samtaler for førstegangsindlagte og indeholder kontaktoplysninger for voksenpsykiatrien Esbjerg Ribe og Billund kommune.

20 20 Kvalitet og opfølgning Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne Samordningsforum er ansvarligt for monitoreringen og opfølgningen på grundaftalen og de specifikke fælleskommunale aftaler i sundhedsaftalen Samordningsforum udarbejder tids- og procesplan for monitorering og opfølgning i Sundhedsaftalens gyldighedsperiode. Samordningsforum henlægger det konkrete monitorerings- og opfølgningsarbejde til underarbejdsgrupperne. Det gælder for områderne indlæggelses- og udskrivningsforløb, behandlingsredskaber, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme.

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 80 Web www.regionh.dk Dato: 27. juni 2012 Projektforslag

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere