Specifik sundhedsaftale mellem Billund Kommune og Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark"

Transkript

1 1 Specifik sundhedsaftale mellem Billund Kommune og Region Syddanmark Valgperiode Version 1 Godkendt af byrådet 25. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1. februar 2011

2 2 Indhold: Introduktion og læsevejledning... 3 Specifik aftale om værdier, samarbejde og organisering... 4 Specifik aftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet... 6 Specifik aftale om tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologier... 7 Specifik aftale om indsats for personer med kronisk sygdom... 8 Specifik aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Specifik aftale om genoptræning Specifik aftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler Specifik aftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Specifik aftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Specifik aftale om kvalitet og opfølgning... 19

3 3 Introduktion og læsevejledning til sundhedsaftalen Med grundlag i sundhedslovens 205 har Region Syddanmark indgået en sundhedsaftale med hver af de 22 kommuner i regionen. Sundhedsaftalen for hver kommune består af en række dokumenter, hvoraf en del er fælles for alle regionens kommuner, mens enkelte dele er specifikke for den enkelte kommune. For hver kommune består sundhedsaftalen med regionen af følgende dokumenter: Sundhedskoordinationsudvalgets vision Fælles sundhed Grundaftalen for sundhedsaftalerne Grundaftalen omfatter de seks obligatoriske indsatsområder, som er fastlagt i Sundhedsministeriets bekendtgørelse 1 samt fem aftaler om tværgående temaer, fastlagt i enighed mellem parterne. En begrebs- og definitionsliste til grundaftalen Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem sygehuset og kommunerne i det sygehusområde, den enkelte kommune er tilknyttet, på det somatiske henholdsvis det psykiatriske område Individuel kommunespecifik aftale for den pågældende kommune. De sidstnævnte fremhævede dokumenter er sammenskrevet i nærværende materiale. Til sundhedsaftalerne knytter sig en række uddybende bilag i form af samarbejdsaftaler, delplaner, retningslinjer mv. Dette materiale er tilgængeligt på Region Syddanmarks hjemmesider. I sundhedsaftalematerialet indgår derfor: Oversigt over bilag til sundhedsaftalens indsatsområder med links. Sundhedsaftalen mellem Billund Kommune og Region Syddanmark er godkendt af Billund Byråd den 25. januar 2011 og af Regionsrådet den 31. januar Bekendtgørelse nr. 778 af 13/08/2009 om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

4 4 Værdier, samarbejde og organisering Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Det lokale samordningsforum Indledning Det lokale samarbejde udmøntes i lokale samordningsfora, geografisk knyttet til de enkelte sygehusenheder. Samordningsforum omfatter de kommuner, sygehuset har hovedparten af sine patientkontakter til, samt praksisrepræsentanter udpeget af Praksiskonsulentorganisationen og Praksisudvalget. De lokale samordningsfora kan træffe beslutninger om koordinering og udmøntning inden for de rammer, der er udstukket af de respektive myndigheder. Spørgsmål af mere vidtgående og principiel karakter forelægges kommuner hhv. region til afgørelse. Overordnede opgaver for Samordningsforum Sydvestjysk Sygehus (SVS) Samordningsforum skal væsentligst: Sikre sammenhængende patientforløb mellem de tre sektorer Varetage den lokale udmøntning af kronikerstrategien Følge samarbejdet mellem de tre sektorer løbende og evaluere de enkelte indsatser i sundhedsaftalerne, herunder overveje forslag til justeringer og opdateringer Implementere den nye samarbejdsaftale for somatikken Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer m.v. Koordinere kapacitet mellem kommuner og sygehuse Vurdere og drøfte de sandsynlige konsekvenser af større strukturændringer, organisationstilpasninger og introduktion af nye behandlingstilbud m.v. på sygehusene Koordinere den lokale udmøntning for personer med kronisk sygdom, herunder hvilke tiltag henholdsvis sygehuse, kommuner og almen praksis tager i opbygningsfasen Nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver/projekter i forhold til sundhedsaftalen Sikre overholdelse og drøftelse af samtlige monitoreringsmæssige foranstaltninger, som aftales i forbindelse med kravet om opfølgning på indsatsområderne i sundhedsaftalen, samt ved alle øvrige krav i grundaftalen, hvor Samordningsforum er nævnt Følge op på den lokale udrulning af elektronisk kommunikation Behandle fortolkningsspørgsmål, herunder fremsende årlig oversigt over behandlede fortolkningsspørgsmål til Sundhedskoordinationsudvalget og respektive parter Udarbejde årlig beretning til Sundhedskoordinationsudvalget For at sikre løbende dialog og samarbejde afholder Samordningsforum som minimum 6 møder om året. Samordningsforum vil have fokus på at udvikle samarbejdet gennem aftaleperioden. Samordningsforum har nedsat følgende underarbejdsgrupper: - Koordineringsgruppen for SAMBO og IT - Organ for sygepleje - Undergruppe for genoptræning - Undergruppe for hjælpemidler - Styregruppe for inkontinens

5 5 Arbejdsgrupperne refererer til det lokale Samordningsforum, og deres opgaver er beskrevet i kommissorier, som er godkendt i Samordningsforum. Såfremt Samordningsforum behandler spørgsmål under grundaftalerne af principiel karakter, forelægges spørgsmålene for Sundhedskoordinationsudvalget og de respektive parter til afgørelse. 2. Møder mellem SVS og de enkelte kommuner Som supplement til møderne i Samordningsforum kan der afholdes møder mellem den enkelte kommune og Sydvestjysk Sygehus med henblik på drøftelse af specifikke problemstillinger eller indgåelse af enkeltkommunale aftaler. Møderne kan ligeledes holdes med henblik på drøftelse af enkeltsager af mere principiel karakter. Mødedeltagerne vil være bestemt af den aktuelle årsag til mødet.

6 6 Deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne De grundlæggende principper for opgaver, der vedrører økonomi og kapacitet, følger aftaler fra Grundaftalen omkring deling af information om økonomi og kapacitet. Samordningsforum vil i den kommende aftaleperiode i samarbejde med Region Syddanmark have fokus på udvikling af området. Samordningsforum vil på to møder årligt sætte området på dagsorden.

7 7 Tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologi Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Implementering og brug af Videokonferencer Grundaftalen om anvendelse af tværsektoriel IT, telemedicin og velfærdsteknologier skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelse af velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: De 22 kommuner, regionens sygehuse samt lægepraksis. SVS anskaffer udstyr og installering heraf til videokonferencer, så sygehuset er dækket ind på de forskellige specialer. Udstyret bliver installeret løbende, startende i efteråret SVS og kommunerne vil i den kommende periode som et fælles satsningsområde understøtte det sammenhængende patientforløb ved at gennemføre fælles pilotprojekter omkring videokonference. Samordningsforum vil beslutte yderlig udbredelse på grundlag af evaluering, konsekvensvurdering og indstilling.

8 8 Indsatser for personer med kronisk sygdom Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Patientforløbsprogrammer for diabetes type, kritisk hjertesygdom og KOL Hver tredje dansker er i dag kronisk syg, og tallet er stigende. Nogle kronisk syge borgere lever et godt og aktivt liv trods sygdom. Andre kronisk syge har en dagligdag præget af dårlig livskvalitet og ringe mulighed for at klare sig selv. De er afhængige af hjælp fra andre og tilbringer en stor del af deres tid hos læger og på sygehuse. Fælles for borgere med kronisk sygdom er, at de har brug for et livslangt behandlingsforløb. Patientforløbsprogrammerne for kronisk sygdom i Region Syddanmark er udarbejdet af kommunerne og regionen som afsæt for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder bedste praksis, kvalitetsudvikling og dokumentation af kronikerindsatsen. Programmerne udsendes som anbefaling for udvikling af samarbejdet lokalt mellem almen praksis, kommuner og sygehuse. De konkrete tværfaglige og tværsektorielle kronikerforløb og rehabiliteringsindsatser implementeres som kommunespecifikke aftaler. 2. Projekter omkring styrket indsats for kronisk syge Udviklingen af samarbejdet på kronikerområdet vil i årene blive understøttet gennem Region Syddanmarks og kommunernes udmøntning af regeringens puljer til styrkelse af indsatsen for den kroniske patient i form af en række samarbejdsprojekter. SVS har fået tilsagn om støtte til delprojekter til styrket indsats for personer med kronisk sygdom i perioden Det drejer sig om følgende projekter: Ernæringsscreening af patienter med kronisk sygdom Bedre liv med svær KOL via specialistsygeplejerske Patientuddannelseskoncept for patienter med inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Analyse af fravalg og frafald i hjerterehabilitering på SVS Patientforløbskoordination koordination og kvalitetssikring af hjerterehabiliteringen, SVS SVS er sammenlagt tildelt mio. kr. Det er et krav fra Ministeriet, at projekterne bliver evalueret halvårligt. Kommunerne har individuelt tilkendegivet, hvilke projekter de ønsker at deltage i. Bedre liv med svær KOL via specialistsygeplejerske implementeres som fælleskommunal sundhedsaftale. Der er dannet en tværsektoriel styregruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne og fra de kliniske specialer på SVS. De øvrige projekter implementeres som kommunespecifikke aftaler. Området indgår desuden i regionale projekter vedrørende kompetenceudvikling, IT-støtte og almen praksis.

9 9 Samordningsforum fungerer som referencegruppe i forhold til at sikre den koordinerende indsats og vidensdeling på kronikerområdet. Der vil efterfølgende i projekterne være dialog om den fremadrettede proces. 2. Tilbud i de enkelte kommuner De kommunale opfølgende tilbud gældende for de forskellige diagnosegrupper kan findes på VisInfoSyd.dk. Kommune specifikke aftaler for Billund kommune 1. Implementering af Billund Kommunes forløbsbeskrivelser, som er en udmøntning af kronikerstrategien Formål At sikre sammenhæng og kvalitet i de enkelte forløb. Indhold Er beskrevet i konkret projektbeskrivelser på diabetesområdet. Økonomi og kapacitet (relation til grundaftale) Udmøntning af de nationale kronikker midler. Kvalitet og opfølgning (relation til grundaftale) Billund Kommune, Træningsenheden og Det Lokale Samordningsforum. Koordinering og information Billund Kommunes Træningsenhed. 2. Billund kommune ønsker at indgå aktivt i følgende projekter forankret på SVS (samlet i dok ) Patientforløbskoordination på hjerteområdet Kortlægning af årsager til fravalg og frafald blandt patienter tilbudt hjerteforløb Optimalt ernæringsforløb for patienter med kroniske medicinske sygdomme Bedre liv med svær KOL Formål Forstærket indsats kronisk syge. Indhold Der er projektbeskrivelser for de enkelte projekter der henvises til disse. Økonomi og kapacitet (relation til denne grundaftale) Defineret i de konkrete projekter. Før ordningerne bliver permanente, skal der ske en nærmere økonomisk afklaring mellem kommunen og regionen. Kvalitet og opfølgning (relation til denne grundaftale) SVS. Koordinering og information SVS.

10 10 Indlæggelses- og udskrivningsforløb Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Koordineringsgruppe for SAM:BO SVS og kommunerne har nedsat Koordineringsgruppe for SAM:BO med følgende kommissorium: Baggrund Med afsæt i sundhedsaftalerne er der indgået en regional samarbejdsaftale kaldet SAM:BO med det formål at sikre sammenhængende borger-/patientforløb imellem sundhedsvæsnets sektorer i Region Syddanmark. Der vil komme nye udfordringer i forhold til implementering af nye MedCom standarder og 1. februar 2011 træder nye sundhedsaftaler i kraft, og disse kan få indflydelse på IT-understøttelsen. På den baggrund er der nedsat en koordineringsgruppe med deltagelse fra Sydvestjysk Sygehus og de omliggende kommuner. Arbejdsgruppen består af Sydvestjysk Sygehus samt kommunerne Vejen, Fanø, Billund, Varde og Esbjerg. Hver organisation deltager med min. én sundhedsfaglig og én IT faglig repræsentant. Arbejdsgruppen referer til det Lokale Samordningsforum. Formål Formålet med koordineringsgruppen er på det operationelle plan at sikre implementeringen af Sam:Bo, så formålet med samarbejdsaftalen og IT-strategien opnås. Der er tale om både det sundhedsfaglige indhold af de oplysninger, der udveksles, og det IT- mæssige med henblik på optimal drift. Det forventes, at koordineringsgruppens arbejde medvirker til løsning af eventuelle problemstillinger, så de bliver behandlet og løst i et positivt fællesskab. Milepæle og tidsplan Koordineringsgruppen startede juni 2009 og mødes som udgangspunkt 6 gange årligt. I 2011 træder nye sundhedsaftaler i kraft, og det forventes at de nye MedCom standarder for Forløbsplan, Indlæggelsesrapport og Udskrivningsrapport implementeres samme år. Gruppens opgaver evalueres derfor i november 2010 i forhold til koordineringsgruppens fortsatte beståen eller alternativt fortsættelse med ændret kommissorium. Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer. 2. Patientidentifikation Med henblik på at undgå alvorlige utilsigtede hændelser ved fremmøde af for kommunen kendte borgere i skadestuen og ambulatorier, som ikke er i stand til at svare for sig selv, vil undergruppen Organ for Sygepleje udarbejde forslag til løsning. Der vil her være fokus på juridiske, etiske og økonomiske konsekvenser ved løsningsforslagene. 3. Frist for kommunikationsform ved SAM:BO

11 11 Fra den 1. februar 2011 kan borgere indlagt på Sydvestjysk Sygehus, hvis udskrivelsen er ukompliceret, og patientens behov for hjælp er uændret, hjemsendes til kommunerne inden for 48 timer. Dog senest kl Kommunikationen skal foregå pr. telefon. Ordningen udvides som et forsøg. Der er nedsat en tværgående gruppe, som skal evaluere ordningen. Der vil specielt være fokus på konsekvenserne for kommunerne. Samordningsforum er ansvarligt for, at Koordineringsgruppen evalueres i foråret Organ for Sygepleje SVS og kommunerne har nedsat et sygeplejefagligt organ med følgende kommissorium: Formål - At være et fagligt, udviklende og koordinerende forum - At være bindeled mellem kommunerne og SVS på det sygeplejefaglige område - At være et fagligt netværk for sygeplejefaglig erfaringsudveksling og vidensdeling - At sikre vidensdeling på det sygeplejefaglige område Indhold - Medvirke til optimering og kvalitetssikring af samarbejdet - Medvirke til sikring af sammenhængende patientforløb - Medvirke til sundhedsfremme og forebyggelse - Afdække behov for Undervisning og uddannelse - Ny lovgivning, vejledninger, instrukser med betydning for sygeplejen - Utilsigtede hændelser og patientsikkerhed Monitorering og opfølgning Organ for Sygepleje refererer til Samordningsforum. Organet evaluerer årligt arbejdsform og kommissorium og udarbejder skriftlig tilbagemelding til Samordningsforum. Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

12 12 Genoptræning Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Undergruppen for genoptræning SVS og kommunerne har nedsat undergruppen for genoptræning med følgende kommissorium: Formål - At følge og udvikle samarbejdet inden for genoptræningsområdet Kommissorium - 2 gange årligt afholdes der fællesmøder mellem kommunerne og Terapiafdelingen, SVS. Terapiafdelingen SVS indkalder til møderne - Referatet er kommunernes ansvar - Kommunerne deltager med 2-3 deltagere - Gruppen forelægger statusresultater m.v. for Det Lokale Samordningsforum - Koordinering af kapaciteten foregår i Det lokale Samordningsforum én gang årligt Monitorering og opfølgning Genoptræningsgruppen referer til Samordningsforum. Gruppen evaluerer årligt arbejdsform og kommissorium og udarbejder skriftlig tilbagemelding til Samordningsforum Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

13 13 Behandlingsredskaber og hjælpemidler Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Undergruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler Underudvalg vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber under det lokale samordningsfora, LSF for SVS, etableres ifølge aftale indgået i Sundhedsaftalen. Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgrænsningscirkulære erstattede pr. 1. januar 2007 det tidligere cirkulære fra Dette har medført udfordringer i forhold til samarbejdet mellem kommunerne og sygehusene på hjælpemiddelområdet. Formål Formålet med underudvalget vedrørende hjælpemidler - og behandlingsredskaber er at skabe rammer for en konstruktiv dialog mellem SVS og de enkelte kommuner på hjælpemiddelområdet, så der skabes udvikling og sammenhæng i indsatsen. Opgaver Underudvalget vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber har til opgave at understøtte gennemførelsen af Sundhedsaftalen på hjælpemiddelområdet. Udvalget skal blandt andet; - Implementere principperne vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler, bl.a. ud fra casekataloget - Behandle fortolkningsproblemer - Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer m.v. - Følge op på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder, f.eks. medvirkende til audit - Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering - Have kontakten til den regionale følgegruppe vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Monitorering og opfølgning - Udvalget refererer til Samordningsforum - Gruppen forelægger status, resultater m.v. for Det Lokale Samordningsforum én gang årligt - Koordinering af kapaciteten foregår i Det lokale Samordningsforum én gang årligt Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

14 14 Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Sårbehandling Der vil blive udarbejdet kommissorium for samarbejde mellem SVS og kommunerne med hensyn til sårbehandling. Det vil indebære nedsættelse af styregruppen og ERFA-gruppe på området. 2. Inkontinens Samordningsforum har besluttet, at der skal udarbejdes en model til fremtidigt samarbejde omkring inkontinensbehandling mellem primærsektor, praksislæger og inkontinensklinikken på SVS. Beslutningsforslag forventes ifølge tidsplan fremlagt forår Infektionshygiejne Der skal i den kommende aftaleperiode indgås aftale omkring infektionshygiejne. Aftalerne skal med hensyn til opgavevaretagelse og regional rådgivningsforpligtelse følge de resultater, som den regionale arbejdsgruppe kommer frem til, jf. den nye vejledning om regionernes forebyggelsesopgaver. Arbejdsgruppens tilbagemelding skal drøftes i Samordningsforum. Kommune specifikke for Billund kommune 1. Implementering af Billund Kommunes forløbsbeskrivelser, som er en udmøntning af kronikkerstrategien Formål At sikre sammenhæng og kvalitet i de enkelte forløb. Indhold Er beskrevet i konkrete projektbeskrivelser på diabetesområdet. Økonomi og kapacitet: (relation til denne grundaftale) Udmøntning af de nationale kronikker midler. Kvalitet og opfølgning (relation til denne grundaftale) Billund Kommune, Træningsenheden og Det Lokale Samordningsforum. Koordinering og information Billund Kommunes Træningsenhed. 2. Samarbejdsgruppe for Kronikerstrategi og forebyggelse og sundhedsfremme Kommunen og SVS vil nedsætte samarbejdsgruppe for kronikerstrategi og forebyggelse og sundhedsfremme.

15 15 Gruppens formål er blandt andet at sikre, at de særligt sårbare patienter ikke tabes i overgangene mellem sektorer, samt at sikre sammenhæng mellem regionale og kommunale forebyggelsestilbud i SVS-området.

16 16 Indsatsen for mennesker med sindslidelser Specifikke sundhedsaftaler på mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne i hovedfunktionsområde Vestjylland Titel: Tema: Formål: Indhold: Titel: Tema: Formål: Samarbejdsaftale om sindslidende med misbrugsproblemer, mellem Center for Misbrug, Esbjerg kommune og Voksenpsykiatrien Esbjerg Ribe, Region Syddanmark - Entreprenøraftale med Billund Kommune Sindslidende med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug - dobbeltdiagnosticerede At sikre dobbeltdiagnosticerede det gode forløb. Aftalen dækker Billund Kommune, idet der mellem Billund Kommune og Esbjerg Kommune er indgået entreprenøraftale på området for misbrugsbehandling. Det er aftalt, at den myndighed, der først får kontakt med den sindslidende misbruger er tovholder for sagen, indtil tovholderfunktionen er afleveret til og modtaget af en anden myndighed. Såfremt borgeren ikke har behov / er berettiget til et psykiatrisk behandlingstilbud, og ikke er berettiget til et socialt tilbud, overdrages sagen, til den kommunale sagsbehandler til videre rådgivning m.v. I tilfælde, hvor der er tvivl eller uenighed om behandlingsindsats og sociale tilbud behandles sagen i samrådet. Samrådet er forpligtet til i enighed at tilrettelægge et tilbud til den konkrete borger. Heri skal tovholderfunktionen præciseres. Aftale vedr. børn og unge med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug Børn og unge under 18 år med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug sikre at kommunerne og Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg opfylder deres forpligtelser i forhold til sindslidende misbrugere beskrive arbejdsdeling og samarbejdsprocedurer mellem misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien sikre at der i forhold til den enkelte sindslidende misbruger gives et relevant tilbud, hvilket kan betyde at misbrugsbehandlingssystemet i konkrete sager får ansvar for en sag, som tilhører psykiatriens målgruppe og vice versa. sikre, at behandlingsgarantierne overholdes i de to sektorer. Indhold: Aftalen indeholder en beskrivelse af henholdsvis børne- og ungdomspsykiatrisk afdelings og kommunens tilbud til målgruppen, herunder henvisnings- og visitationsprocedurer. Endvidere er der aftale om akutfunktioner for målgruppen samt beskrivelse af afgiftnings- og misbrugsbehandling.

17 17 Titel: Tema: Formål: Indhold: Aftale om konsulentbistand og supervision fra børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling til projekt om psykologisk udredning og behandling af børn og unge med særlige psykiatrinære vanskeligheder Børne- og ungdomspsykiatri Kvalificeret psykologisk udredning og behandling af børn og unge i kommunalt regi. Esbjerg kommunes Psykologisk Center for Børn og Unge giver tilbud om kvalificeret psykologisk udredning og behandling af børn og unge med særlige, psykiatri-nære vanskeligheder eller med lettere grader af psykiatriske symptomer. Målgruppen er 4-18årige børn og unge i Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner. Billund Kommune har indgået en specifik aftale med Esbjerg Kommune, om hvilke opgaver centeret løser for Billund Kommune. Der er tale om forældreudredningsopgaver samt behandlingsforløb for børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser. Projektet udløber ved udgangen af Titel: Tema: Formål: Børne- og ungdomspsykiatrisk målgruppeforum Mødeafholdelse Børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg og Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner vil samarbejde således, at børn og unge med en sindslidelse sikres den bedst mulige behandling. Hensigten med møderne i målgruppeforum for børne- og ungdomspsykiatrien er at deltagerne drøfter, hvordan det går med samarbejdet - bliver der gjort det, der er aftalt i Sundhedsaftalerne hos hver især. Opleves der problemer omkring kommunikation, patientforløb m.m.? Hvordan sikres det gode patientforløb? Er der eksempler på typer af forløb, hvor der er behov for at drøfte samarbejdet? Generelle principielle sager tages op og ikke enkeltsager. Indhold: I målgruppeforum på det børne- og ungdomspsykiatriske område i Vestjylland ligger følgende opgaver: Drøftelse af status og eventuelle problemstillinger i det generelle samarbejde Drøftelse af snitflader i forhold til misbrugsbehandlingen Drøftelse af snitflader mellem behandlings- og socialpsykiatri Opfølgning på genindlæggelser Vidensdeling o herunder sikring af faglig og praktisk vidensudveksling og gensidig feed-back. Indgåelse af fælles udviklingsprojekter Opfølgning på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder Nedsættelse af ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver

18 18 Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet. Udveksling af nærmere informationer om aktivitetsmønstret på henholdsvis psykiatrisk afdeling og i kommunalt regi, f.eks. ændringer i patientstrømme og sammensætning mv. Behandle fortolkningsspørgsmål Titel: Tema: Almen- og gerontopsykiatrisk målgruppeforum Mødeafholdelse Formål: Almenpsykiatrisk afdeling i Esbjerg og Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner vil samarbejde således, at mennesker med en sindslidelse sikres den bedst mulige behandling. Hensigten med møderne i målgruppeforum for almen- og gerontopsykiatrien er at deltagerne drøfter, hvordan det går med samarbejdet bliver der gjort det, der er aftalt i Sundhedsaftalerne hos hver især. Opleves der problemer omkring kommunikation, patientforløb m.m.? Hvordan sikres det gode patientforløb? Er der eksempler på typer af forløb, hvor der er behov for at drøfte samarbejdet? Generelle principielle sager tages op og ikke enkeltsager. Indhold: I målgruppeforum for almen- og gerontopsykiatrien i Vestjylland ligger følgende opgaver: Drøftelse af status og eventuelle problemstillinger i det generelle samarbejde Drøftelse af snitflader i forhold til misbrugsbehandlingen Drøftelse af snitflader mellem behandlings- og socialpsykiatri Opfølgning på genindlæggelser Vidensdeling o herunder sikring af faglig og praktisk vidensudveksling og gensidig feed-back. Indgåelse af fælles udviklingsprojekter Opfølgning på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder Nedsættelse af ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet. Udveksling af nærmere informationer om aktivitetsmønstret på henholdsvis psykiatrisk afdeling og i kommunalt regi, f.eks. ændringer i patientstrømme og sammensætning mv. Behandle fortolkningsspørgsmål Kommunespecifikke aftaler Titel: Aftale mellem afsnit R1 og Billund kommune - information ved indlæggelse og udskrivning Tema: Udveksling af informationer

19 19 Formål: Aftalen skal sikre gensidig information ved indlæggelse og udskrivning. Indhold: Aftalen fastlægger at der skal holdes samtaler for førstegangsindlagte og indeholder kontaktoplysninger for voksenpsykiatrien Esbjerg Ribe og Billund kommune.

20 20 Kvalitet og opfølgning Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne Samordningsforum er ansvarligt for monitoreringen og opfølgningen på grundaftalen og de specifikke fælleskommunale aftaler i sundhedsaftalen Samordningsforum udarbejder tids- og procesplan for monitorering og opfølgning i Sundhedsaftalens gyldighedsperiode. Samordningsforum henlægger det konkrete monitorerings- og opfølgningsarbejde til underarbejdsgrupperne. Det gælder for områderne indlæggelses- og udskrivningsforløb, behandlingsredskaber, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme.

Specifik sundhedsaftale mellem Varde Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale mellem Varde Kommune og Region Syddanmark 1 Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Varde Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 11. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Specifik sundhedsaftale mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark 1 Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 7. februar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark den 16. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark den 16. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail:Alice.Skaarup.Jepsen@RegionSyddanmark.dk Journal nr.: 10/6206 Telefon: 76631443 Dato: 21. december

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Resultat af høringsrunde vedr. grundaftaler for sundhedsaftaler 2008

Resultat af høringsrunde vedr. grundaftaler for sundhedsaftaler 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tina Hygum Hansen & Niels-Erik Aaes Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/3118 Telefon: 76631319

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1.

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 9. juli 2008 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. Furesø Kommune og Region Hovedstaden er

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle kommuner

Udkast til Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle kommuner Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart MidtpunktJernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Dato: 23. september 2010 Sagsnr.:

Læs mere

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune.

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune. Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Det sammenhængende borgerforløb i praksis

Det sammenhængende borgerforløb i praksis Det sammenhængende borgerforløb i praksis Et kommunalt perspektiv på det sammenhængende borgerforløb Hvilke visioner har kommunen? Hvordan har kommunen grebet det an i praksis? Udfordringerne Betydningen

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Kommune Hørsholm Klynge Gribskov Seneste revision 21. september 2010 / 25. oktober 2010/1. november/051110 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Gribskov- Klyngen\Hørsholm

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HVIDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hvidovre Kommune

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Specifikke aftalepunkter mellem Vejen Kommune og SVS/Region Syddanmark

Specifikke aftalepunkter mellem Vejen Kommune og SVS/Region Syddanmark Sundhedsaftaler 2008 Specifikke aftalepunkter mellem Vejen Kommune og SVS/Region Syddanmark Juli 2008 Logo ind her fra den enkelte kommune og regionen Godkendt af kommunalbestyrelsen i Vejen Kommune xx.

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune

Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 31. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Forslag GRUNDAFTALE FOR SUNDHEDSAFTALERNE 2011-2014. Vision om Fælles Sundhed

Forslag GRUNDAFTALE FOR SUNDHEDSAFTALERNE 2011-2014. Vision om Fælles Sundhed 1 Forslag Vision om Fælles Sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner 2 Introduktion og læsevejledning til sundhedsaftalerne 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 har

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

ALLONGE til sundhedsaftalen for Region Hovedstaden indgået mellem Furesø Kommune og regionen

ALLONGE til sundhedsaftalen for Region Hovedstaden indgået mellem Furesø Kommune og regionen REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 3. udkast: 23. januar 2007 ALLONGE til sundhedsaftalen for Region Hovedstaden indgået mellem Furesø Kommune og regionen Furesø Kommune og Region Hovedstaden er enige om,

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Den Generelle Sundhedsaftale

Den Generelle Sundhedsaftale Den Generelle Sundhedsaftale 2 Den Generelle Sundhedsaftale Indledning Den generelle Sundhedsaftale Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patient-forløb,

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Heidi Lund Pedersen E-mail: Heidi.Lund.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere