Specifik sundhedsaftale mellem Billund Kommune og Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark"

Transkript

1 1 Specifik sundhedsaftale mellem Billund Kommune og Region Syddanmark Valgperiode Version 1 Godkendt af byrådet 25. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1. februar 2011

2 2 Indhold: Introduktion og læsevejledning... 3 Specifik aftale om værdier, samarbejde og organisering... 4 Specifik aftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet... 6 Specifik aftale om tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologier... 7 Specifik aftale om indsats for personer med kronisk sygdom... 8 Specifik aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Specifik aftale om genoptræning Specifik aftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler Specifik aftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Specifik aftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Specifik aftale om kvalitet og opfølgning... 19

3 3 Introduktion og læsevejledning til sundhedsaftalen Med grundlag i sundhedslovens 205 har Region Syddanmark indgået en sundhedsaftale med hver af de 22 kommuner i regionen. Sundhedsaftalen for hver kommune består af en række dokumenter, hvoraf en del er fælles for alle regionens kommuner, mens enkelte dele er specifikke for den enkelte kommune. For hver kommune består sundhedsaftalen med regionen af følgende dokumenter: Sundhedskoordinationsudvalgets vision Fælles sundhed Grundaftalen for sundhedsaftalerne Grundaftalen omfatter de seks obligatoriske indsatsområder, som er fastlagt i Sundhedsministeriets bekendtgørelse 1 samt fem aftaler om tværgående temaer, fastlagt i enighed mellem parterne. En begrebs- og definitionsliste til grundaftalen Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem sygehuset og kommunerne i det sygehusområde, den enkelte kommune er tilknyttet, på det somatiske henholdsvis det psykiatriske område Individuel kommunespecifik aftale for den pågældende kommune. De sidstnævnte fremhævede dokumenter er sammenskrevet i nærværende materiale. Til sundhedsaftalerne knytter sig en række uddybende bilag i form af samarbejdsaftaler, delplaner, retningslinjer mv. Dette materiale er tilgængeligt på Region Syddanmarks hjemmesider. I sundhedsaftalematerialet indgår derfor: Oversigt over bilag til sundhedsaftalens indsatsområder med links. Sundhedsaftalen mellem Billund Kommune og Region Syddanmark er godkendt af Billund Byråd den 25. januar 2011 og af Regionsrådet den 31. januar Bekendtgørelse nr. 778 af 13/08/2009 om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

4 4 Værdier, samarbejde og organisering Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Det lokale samordningsforum Indledning Det lokale samarbejde udmøntes i lokale samordningsfora, geografisk knyttet til de enkelte sygehusenheder. Samordningsforum omfatter de kommuner, sygehuset har hovedparten af sine patientkontakter til, samt praksisrepræsentanter udpeget af Praksiskonsulentorganisationen og Praksisudvalget. De lokale samordningsfora kan træffe beslutninger om koordinering og udmøntning inden for de rammer, der er udstukket af de respektive myndigheder. Spørgsmål af mere vidtgående og principiel karakter forelægges kommuner hhv. region til afgørelse. Overordnede opgaver for Samordningsforum Sydvestjysk Sygehus (SVS) Samordningsforum skal væsentligst: Sikre sammenhængende patientforløb mellem de tre sektorer Varetage den lokale udmøntning af kronikerstrategien Følge samarbejdet mellem de tre sektorer løbende og evaluere de enkelte indsatser i sundhedsaftalerne, herunder overveje forslag til justeringer og opdateringer Implementere den nye samarbejdsaftale for somatikken Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer m.v. Koordinere kapacitet mellem kommuner og sygehuse Vurdere og drøfte de sandsynlige konsekvenser af større strukturændringer, organisationstilpasninger og introduktion af nye behandlingstilbud m.v. på sygehusene Koordinere den lokale udmøntning for personer med kronisk sygdom, herunder hvilke tiltag henholdsvis sygehuse, kommuner og almen praksis tager i opbygningsfasen Nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver/projekter i forhold til sundhedsaftalen Sikre overholdelse og drøftelse af samtlige monitoreringsmæssige foranstaltninger, som aftales i forbindelse med kravet om opfølgning på indsatsområderne i sundhedsaftalen, samt ved alle øvrige krav i grundaftalen, hvor Samordningsforum er nævnt Følge op på den lokale udrulning af elektronisk kommunikation Behandle fortolkningsspørgsmål, herunder fremsende årlig oversigt over behandlede fortolkningsspørgsmål til Sundhedskoordinationsudvalget og respektive parter Udarbejde årlig beretning til Sundhedskoordinationsudvalget For at sikre løbende dialog og samarbejde afholder Samordningsforum som minimum 6 møder om året. Samordningsforum vil have fokus på at udvikle samarbejdet gennem aftaleperioden. Samordningsforum har nedsat følgende underarbejdsgrupper: - Koordineringsgruppen for SAMBO og IT - Organ for sygepleje - Undergruppe for genoptræning - Undergruppe for hjælpemidler - Styregruppe for inkontinens

5 5 Arbejdsgrupperne refererer til det lokale Samordningsforum, og deres opgaver er beskrevet i kommissorier, som er godkendt i Samordningsforum. Såfremt Samordningsforum behandler spørgsmål under grundaftalerne af principiel karakter, forelægges spørgsmålene for Sundhedskoordinationsudvalget og de respektive parter til afgørelse. 2. Møder mellem SVS og de enkelte kommuner Som supplement til møderne i Samordningsforum kan der afholdes møder mellem den enkelte kommune og Sydvestjysk Sygehus med henblik på drøftelse af specifikke problemstillinger eller indgåelse af enkeltkommunale aftaler. Møderne kan ligeledes holdes med henblik på drøftelse af enkeltsager af mere principiel karakter. Mødedeltagerne vil være bestemt af den aktuelle årsag til mødet.

6 6 Deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne De grundlæggende principper for opgaver, der vedrører økonomi og kapacitet, følger aftaler fra Grundaftalen omkring deling af information om økonomi og kapacitet. Samordningsforum vil i den kommende aftaleperiode i samarbejde med Region Syddanmark have fokus på udvikling af området. Samordningsforum vil på to møder årligt sætte området på dagsorden.

7 7 Tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologi Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Implementering og brug af Videokonferencer Grundaftalen om anvendelse af tværsektoriel IT, telemedicin og velfærdsteknologier skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelse af velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: De 22 kommuner, regionens sygehuse samt lægepraksis. SVS anskaffer udstyr og installering heraf til videokonferencer, så sygehuset er dækket ind på de forskellige specialer. Udstyret bliver installeret løbende, startende i efteråret SVS og kommunerne vil i den kommende periode som et fælles satsningsområde understøtte det sammenhængende patientforløb ved at gennemføre fælles pilotprojekter omkring videokonference. Samordningsforum vil beslutte yderlig udbredelse på grundlag af evaluering, konsekvensvurdering og indstilling.

8 8 Indsatser for personer med kronisk sygdom Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Patientforløbsprogrammer for diabetes type, kritisk hjertesygdom og KOL Hver tredje dansker er i dag kronisk syg, og tallet er stigende. Nogle kronisk syge borgere lever et godt og aktivt liv trods sygdom. Andre kronisk syge har en dagligdag præget af dårlig livskvalitet og ringe mulighed for at klare sig selv. De er afhængige af hjælp fra andre og tilbringer en stor del af deres tid hos læger og på sygehuse. Fælles for borgere med kronisk sygdom er, at de har brug for et livslangt behandlingsforløb. Patientforløbsprogrammerne for kronisk sygdom i Region Syddanmark er udarbejdet af kommunerne og regionen som afsæt for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder bedste praksis, kvalitetsudvikling og dokumentation af kronikerindsatsen. Programmerne udsendes som anbefaling for udvikling af samarbejdet lokalt mellem almen praksis, kommuner og sygehuse. De konkrete tværfaglige og tværsektorielle kronikerforløb og rehabiliteringsindsatser implementeres som kommunespecifikke aftaler. 2. Projekter omkring styrket indsats for kronisk syge Udviklingen af samarbejdet på kronikerområdet vil i årene blive understøttet gennem Region Syddanmarks og kommunernes udmøntning af regeringens puljer til styrkelse af indsatsen for den kroniske patient i form af en række samarbejdsprojekter. SVS har fået tilsagn om støtte til delprojekter til styrket indsats for personer med kronisk sygdom i perioden Det drejer sig om følgende projekter: Ernæringsscreening af patienter med kronisk sygdom Bedre liv med svær KOL via specialistsygeplejerske Patientuddannelseskoncept for patienter med inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Analyse af fravalg og frafald i hjerterehabilitering på SVS Patientforløbskoordination koordination og kvalitetssikring af hjerterehabiliteringen, SVS SVS er sammenlagt tildelt mio. kr. Det er et krav fra Ministeriet, at projekterne bliver evalueret halvårligt. Kommunerne har individuelt tilkendegivet, hvilke projekter de ønsker at deltage i. Bedre liv med svær KOL via specialistsygeplejerske implementeres som fælleskommunal sundhedsaftale. Der er dannet en tværsektoriel styregruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne og fra de kliniske specialer på SVS. De øvrige projekter implementeres som kommunespecifikke aftaler. Området indgår desuden i regionale projekter vedrørende kompetenceudvikling, IT-støtte og almen praksis.

9 9 Samordningsforum fungerer som referencegruppe i forhold til at sikre den koordinerende indsats og vidensdeling på kronikerområdet. Der vil efterfølgende i projekterne være dialog om den fremadrettede proces. 2. Tilbud i de enkelte kommuner De kommunale opfølgende tilbud gældende for de forskellige diagnosegrupper kan findes på VisInfoSyd.dk. Kommune specifikke aftaler for Billund kommune 1. Implementering af Billund Kommunes forløbsbeskrivelser, som er en udmøntning af kronikerstrategien Formål At sikre sammenhæng og kvalitet i de enkelte forløb. Indhold Er beskrevet i konkret projektbeskrivelser på diabetesområdet. Økonomi og kapacitet (relation til grundaftale) Udmøntning af de nationale kronikker midler. Kvalitet og opfølgning (relation til grundaftale) Billund Kommune, Træningsenheden og Det Lokale Samordningsforum. Koordinering og information Billund Kommunes Træningsenhed. 2. Billund kommune ønsker at indgå aktivt i følgende projekter forankret på SVS (samlet i dok ) Patientforløbskoordination på hjerteområdet Kortlægning af årsager til fravalg og frafald blandt patienter tilbudt hjerteforløb Optimalt ernæringsforløb for patienter med kroniske medicinske sygdomme Bedre liv med svær KOL Formål Forstærket indsats kronisk syge. Indhold Der er projektbeskrivelser for de enkelte projekter der henvises til disse. Økonomi og kapacitet (relation til denne grundaftale) Defineret i de konkrete projekter. Før ordningerne bliver permanente, skal der ske en nærmere økonomisk afklaring mellem kommunen og regionen. Kvalitet og opfølgning (relation til denne grundaftale) SVS. Koordinering og information SVS.

10 10 Indlæggelses- og udskrivningsforløb Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Koordineringsgruppe for SAM:BO SVS og kommunerne har nedsat Koordineringsgruppe for SAM:BO med følgende kommissorium: Baggrund Med afsæt i sundhedsaftalerne er der indgået en regional samarbejdsaftale kaldet SAM:BO med det formål at sikre sammenhængende borger-/patientforløb imellem sundhedsvæsnets sektorer i Region Syddanmark. Der vil komme nye udfordringer i forhold til implementering af nye MedCom standarder og 1. februar 2011 træder nye sundhedsaftaler i kraft, og disse kan få indflydelse på IT-understøttelsen. På den baggrund er der nedsat en koordineringsgruppe med deltagelse fra Sydvestjysk Sygehus og de omliggende kommuner. Arbejdsgruppen består af Sydvestjysk Sygehus samt kommunerne Vejen, Fanø, Billund, Varde og Esbjerg. Hver organisation deltager med min. én sundhedsfaglig og én IT faglig repræsentant. Arbejdsgruppen referer til det Lokale Samordningsforum. Formål Formålet med koordineringsgruppen er på det operationelle plan at sikre implementeringen af Sam:Bo, så formålet med samarbejdsaftalen og IT-strategien opnås. Der er tale om både det sundhedsfaglige indhold af de oplysninger, der udveksles, og det IT- mæssige med henblik på optimal drift. Det forventes, at koordineringsgruppens arbejde medvirker til løsning af eventuelle problemstillinger, så de bliver behandlet og løst i et positivt fællesskab. Milepæle og tidsplan Koordineringsgruppen startede juni 2009 og mødes som udgangspunkt 6 gange årligt. I 2011 træder nye sundhedsaftaler i kraft, og det forventes at de nye MedCom standarder for Forløbsplan, Indlæggelsesrapport og Udskrivningsrapport implementeres samme år. Gruppens opgaver evalueres derfor i november 2010 i forhold til koordineringsgruppens fortsatte beståen eller alternativt fortsættelse med ændret kommissorium. Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer. 2. Patientidentifikation Med henblik på at undgå alvorlige utilsigtede hændelser ved fremmøde af for kommunen kendte borgere i skadestuen og ambulatorier, som ikke er i stand til at svare for sig selv, vil undergruppen Organ for Sygepleje udarbejde forslag til løsning. Der vil her være fokus på juridiske, etiske og økonomiske konsekvenser ved løsningsforslagene. 3. Frist for kommunikationsform ved SAM:BO

11 11 Fra den 1. februar 2011 kan borgere indlagt på Sydvestjysk Sygehus, hvis udskrivelsen er ukompliceret, og patientens behov for hjælp er uændret, hjemsendes til kommunerne inden for 48 timer. Dog senest kl Kommunikationen skal foregå pr. telefon. Ordningen udvides som et forsøg. Der er nedsat en tværgående gruppe, som skal evaluere ordningen. Der vil specielt være fokus på konsekvenserne for kommunerne. Samordningsforum er ansvarligt for, at Koordineringsgruppen evalueres i foråret Organ for Sygepleje SVS og kommunerne har nedsat et sygeplejefagligt organ med følgende kommissorium: Formål - At være et fagligt, udviklende og koordinerende forum - At være bindeled mellem kommunerne og SVS på det sygeplejefaglige område - At være et fagligt netværk for sygeplejefaglig erfaringsudveksling og vidensdeling - At sikre vidensdeling på det sygeplejefaglige område Indhold - Medvirke til optimering og kvalitetssikring af samarbejdet - Medvirke til sikring af sammenhængende patientforløb - Medvirke til sundhedsfremme og forebyggelse - Afdække behov for Undervisning og uddannelse - Ny lovgivning, vejledninger, instrukser med betydning for sygeplejen - Utilsigtede hændelser og patientsikkerhed Monitorering og opfølgning Organ for Sygepleje refererer til Samordningsforum. Organet evaluerer årligt arbejdsform og kommissorium og udarbejder skriftlig tilbagemelding til Samordningsforum. Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

12 12 Genoptræning Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Undergruppen for genoptræning SVS og kommunerne har nedsat undergruppen for genoptræning med følgende kommissorium: Formål - At følge og udvikle samarbejdet inden for genoptræningsområdet Kommissorium - 2 gange årligt afholdes der fællesmøder mellem kommunerne og Terapiafdelingen, SVS. Terapiafdelingen SVS indkalder til møderne - Referatet er kommunernes ansvar - Kommunerne deltager med 2-3 deltagere - Gruppen forelægger statusresultater m.v. for Det Lokale Samordningsforum - Koordinering af kapaciteten foregår i Det lokale Samordningsforum én gang årligt Monitorering og opfølgning Genoptræningsgruppen referer til Samordningsforum. Gruppen evaluerer årligt arbejdsform og kommissorium og udarbejder skriftlig tilbagemelding til Samordningsforum Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

13 13 Behandlingsredskaber og hjælpemidler Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Undergruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler Underudvalg vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber under det lokale samordningsfora, LSF for SVS, etableres ifølge aftale indgået i Sundhedsaftalen. Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgrænsningscirkulære erstattede pr. 1. januar 2007 det tidligere cirkulære fra Dette har medført udfordringer i forhold til samarbejdet mellem kommunerne og sygehusene på hjælpemiddelområdet. Formål Formålet med underudvalget vedrørende hjælpemidler - og behandlingsredskaber er at skabe rammer for en konstruktiv dialog mellem SVS og de enkelte kommuner på hjælpemiddelområdet, så der skabes udvikling og sammenhæng i indsatsen. Opgaver Underudvalget vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber har til opgave at understøtte gennemførelsen af Sundhedsaftalen på hjælpemiddelområdet. Udvalget skal blandt andet; - Implementere principperne vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler, bl.a. ud fra casekataloget - Behandle fortolkningsproblemer - Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer m.v. - Følge op på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder, f.eks. medvirkende til audit - Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering - Have kontakten til den regionale følgegruppe vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Monitorering og opfølgning - Udvalget refererer til Samordningsforum - Gruppen forelægger status, resultater m.v. for Det Lokale Samordningsforum én gang årligt - Koordinering af kapaciteten foregår i Det lokale Samordningsforum én gang årligt Økonomisk ramme Der forventes ikke yderligere omkostninger, men et ressourceforbrug for de deltagende organisationer.

14 14 Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne 1. Sårbehandling Der vil blive udarbejdet kommissorium for samarbejde mellem SVS og kommunerne med hensyn til sårbehandling. Det vil indebære nedsættelse af styregruppen og ERFA-gruppe på området. 2. Inkontinens Samordningsforum har besluttet, at der skal udarbejdes en model til fremtidigt samarbejde omkring inkontinensbehandling mellem primærsektor, praksislæger og inkontinensklinikken på SVS. Beslutningsforslag forventes ifølge tidsplan fremlagt forår Infektionshygiejne Der skal i den kommende aftaleperiode indgås aftale omkring infektionshygiejne. Aftalerne skal med hensyn til opgavevaretagelse og regional rådgivningsforpligtelse følge de resultater, som den regionale arbejdsgruppe kommer frem til, jf. den nye vejledning om regionernes forebyggelsesopgaver. Arbejdsgruppens tilbagemelding skal drøftes i Samordningsforum. Kommune specifikke for Billund kommune 1. Implementering af Billund Kommunes forløbsbeskrivelser, som er en udmøntning af kronikkerstrategien Formål At sikre sammenhæng og kvalitet i de enkelte forløb. Indhold Er beskrevet i konkrete projektbeskrivelser på diabetesområdet. Økonomi og kapacitet: (relation til denne grundaftale) Udmøntning af de nationale kronikker midler. Kvalitet og opfølgning (relation til denne grundaftale) Billund Kommune, Træningsenheden og Det Lokale Samordningsforum. Koordinering og information Billund Kommunes Træningsenhed. 2. Samarbejdsgruppe for Kronikerstrategi og forebyggelse og sundhedsfremme Kommunen og SVS vil nedsætte samarbejdsgruppe for kronikerstrategi og forebyggelse og sundhedsfremme.

15 15 Gruppens formål er blandt andet at sikre, at de særligt sårbare patienter ikke tabes i overgangene mellem sektorer, samt at sikre sammenhæng mellem regionale og kommunale forebyggelsestilbud i SVS-området.

16 16 Indsatsen for mennesker med sindslidelser Specifikke sundhedsaftaler på mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne i hovedfunktionsområde Vestjylland Titel: Tema: Formål: Indhold: Titel: Tema: Formål: Samarbejdsaftale om sindslidende med misbrugsproblemer, mellem Center for Misbrug, Esbjerg kommune og Voksenpsykiatrien Esbjerg Ribe, Region Syddanmark - Entreprenøraftale med Billund Kommune Sindslidende med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug - dobbeltdiagnosticerede At sikre dobbeltdiagnosticerede det gode forløb. Aftalen dækker Billund Kommune, idet der mellem Billund Kommune og Esbjerg Kommune er indgået entreprenøraftale på området for misbrugsbehandling. Det er aftalt, at den myndighed, der først får kontakt med den sindslidende misbruger er tovholder for sagen, indtil tovholderfunktionen er afleveret til og modtaget af en anden myndighed. Såfremt borgeren ikke har behov / er berettiget til et psykiatrisk behandlingstilbud, og ikke er berettiget til et socialt tilbud, overdrages sagen, til den kommunale sagsbehandler til videre rådgivning m.v. I tilfælde, hvor der er tvivl eller uenighed om behandlingsindsats og sociale tilbud behandles sagen i samrådet. Samrådet er forpligtet til i enighed at tilrettelægge et tilbud til den konkrete borger. Heri skal tovholderfunktionen præciseres. Aftale vedr. børn og unge med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug Børn og unge under 18 år med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug sikre at kommunerne og Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg opfylder deres forpligtelser i forhold til sindslidende misbrugere beskrive arbejdsdeling og samarbejdsprocedurer mellem misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien sikre at der i forhold til den enkelte sindslidende misbruger gives et relevant tilbud, hvilket kan betyde at misbrugsbehandlingssystemet i konkrete sager får ansvar for en sag, som tilhører psykiatriens målgruppe og vice versa. sikre, at behandlingsgarantierne overholdes i de to sektorer. Indhold: Aftalen indeholder en beskrivelse af henholdsvis børne- og ungdomspsykiatrisk afdelings og kommunens tilbud til målgruppen, herunder henvisnings- og visitationsprocedurer. Endvidere er der aftale om akutfunktioner for målgruppen samt beskrivelse af afgiftnings- og misbrugsbehandling.

17 17 Titel: Tema: Formål: Indhold: Aftale om konsulentbistand og supervision fra børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling til projekt om psykologisk udredning og behandling af børn og unge med særlige psykiatrinære vanskeligheder Børne- og ungdomspsykiatri Kvalificeret psykologisk udredning og behandling af børn og unge i kommunalt regi. Esbjerg kommunes Psykologisk Center for Børn og Unge giver tilbud om kvalificeret psykologisk udredning og behandling af børn og unge med særlige, psykiatri-nære vanskeligheder eller med lettere grader af psykiatriske symptomer. Målgruppen er 4-18årige børn og unge i Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner. Billund Kommune har indgået en specifik aftale med Esbjerg Kommune, om hvilke opgaver centeret løser for Billund Kommune. Der er tale om forældreudredningsopgaver samt behandlingsforløb for børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser. Projektet udløber ved udgangen af Titel: Tema: Formål: Børne- og ungdomspsykiatrisk målgruppeforum Mødeafholdelse Børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg og Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner vil samarbejde således, at børn og unge med en sindslidelse sikres den bedst mulige behandling. Hensigten med møderne i målgruppeforum for børne- og ungdomspsykiatrien er at deltagerne drøfter, hvordan det går med samarbejdet - bliver der gjort det, der er aftalt i Sundhedsaftalerne hos hver især. Opleves der problemer omkring kommunikation, patientforløb m.m.? Hvordan sikres det gode patientforløb? Er der eksempler på typer af forløb, hvor der er behov for at drøfte samarbejdet? Generelle principielle sager tages op og ikke enkeltsager. Indhold: I målgruppeforum på det børne- og ungdomspsykiatriske område i Vestjylland ligger følgende opgaver: Drøftelse af status og eventuelle problemstillinger i det generelle samarbejde Drøftelse af snitflader i forhold til misbrugsbehandlingen Drøftelse af snitflader mellem behandlings- og socialpsykiatri Opfølgning på genindlæggelser Vidensdeling o herunder sikring af faglig og praktisk vidensudveksling og gensidig feed-back. Indgåelse af fælles udviklingsprojekter Opfølgning på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder Nedsættelse af ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver

18 18 Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet. Udveksling af nærmere informationer om aktivitetsmønstret på henholdsvis psykiatrisk afdeling og i kommunalt regi, f.eks. ændringer i patientstrømme og sammensætning mv. Behandle fortolkningsspørgsmål Titel: Tema: Almen- og gerontopsykiatrisk målgruppeforum Mødeafholdelse Formål: Almenpsykiatrisk afdeling i Esbjerg og Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner vil samarbejde således, at mennesker med en sindslidelse sikres den bedst mulige behandling. Hensigten med møderne i målgruppeforum for almen- og gerontopsykiatrien er at deltagerne drøfter, hvordan det går med samarbejdet bliver der gjort det, der er aftalt i Sundhedsaftalerne hos hver især. Opleves der problemer omkring kommunikation, patientforløb m.m.? Hvordan sikres det gode patientforløb? Er der eksempler på typer af forløb, hvor der er behov for at drøfte samarbejdet? Generelle principielle sager tages op og ikke enkeltsager. Indhold: I målgruppeforum for almen- og gerontopsykiatrien i Vestjylland ligger følgende opgaver: Drøftelse af status og eventuelle problemstillinger i det generelle samarbejde Drøftelse af snitflader i forhold til misbrugsbehandlingen Drøftelse af snitflader mellem behandlings- og socialpsykiatri Opfølgning på genindlæggelser Vidensdeling o herunder sikring af faglig og praktisk vidensudveksling og gensidig feed-back. Indgåelse af fælles udviklingsprojekter Opfølgning på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder Nedsættelse af ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet. Udveksling af nærmere informationer om aktivitetsmønstret på henholdsvis psykiatrisk afdeling og i kommunalt regi, f.eks. ændringer i patientstrømme og sammensætning mv. Behandle fortolkningsspørgsmål Kommunespecifikke aftaler Titel: Aftale mellem afsnit R1 og Billund kommune - information ved indlæggelse og udskrivning Tema: Udveksling af informationer

19 19 Formål: Aftalen skal sikre gensidig information ved indlæggelse og udskrivning. Indhold: Aftalen fastlægger at der skal holdes samtaler for førstegangsindlagte og indeholder kontaktoplysninger for voksenpsykiatrien Esbjerg Ribe og Billund kommune.

20 20 Kvalitet og opfølgning Specifikke fælleskommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunerne Samordningsforum er ansvarligt for monitoreringen og opfølgningen på grundaftalen og de specifikke fælleskommunale aftaler i sundhedsaftalen Samordningsforum udarbejder tids- og procesplan for monitorering og opfølgning i Sundhedsaftalens gyldighedsperiode. Samordningsforum henlægger det konkrete monitorerings- og opfølgningsarbejde til underarbejdsgrupperne. Det gælder for områderne indlæggelses- og udskrivningsforløb, behandlingsredskaber, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

ning SYD Sundhed ÆHF - Odense Kommune

ning SYD Sundhed ÆHF - Odense Kommune Genoptrænings nings forløbsbeskrivelser Samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen 25. Marts 2010 Roskilde Dorte Kirketerp-Møller Teamleder Genoptæning ning SYD Sundhed ÆHF - Odense Kommune

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Sundhedsaftaler mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark. Forslag af 28. februar 2007

Sundhedsaftaler mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark. Forslag af 28. februar 2007 Sundhedsaftaler mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark Forslag af 28. februar 2007 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune xx. marts 2007 Godkendt af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet Bilag a) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet November 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Afrapportering fra arbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

INDSATSEN FOR PERSONER MED KRONISK SYGDOM I REGION SYDDANMARK. 9. version

INDSATSEN FOR PERSONER MED KRONISK SYGDOM I REGION SYDDANMARK. 9. version INDSATSEN FOR PERSONER MED KRONISK SYGDOM I REGION SYDDANMARK 9. version Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD, OPBYGNING OG RESUMÉ...3 2. VÆRDIER OG VISIONER I DEN SYDDANSKE INDSATS FOR KRONISK SYGDOM...5

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Sundhedsaftaler Sygehusspecifikke aftaler mellem de fynske kommuner og OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus 2011-2014

Sundhedsaftaler Sygehusspecifikke aftaler mellem de fynske kommuner og OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus 2011-2014 Sundhedsaftaler Sygehusspecifikke aftaler mellem de fynske kommuner og OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus 2011-2014 19. august 2010 Indstilling på baggrund af møde mellem de to samordningsfora

Læs mere

Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget

Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. marts 2007 Sag nr. 1 Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget 1 bilag Region Hovedstaden Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Kongens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Udviklingsprojekter i Center of Excellence Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Nye projekter i Center of Excellence I Center of Excellence fokuserer vi på metodeudvikling

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere