Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde"

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: Dok.nr: Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde Serviceniveauerne giver anvisninger på, hvordan vi i Ballerup Kommune forstår og arbejder efter udvalgte bestemmelser i serviceloven. Formål med vejledende retningslinjer Formålet med indførelsen af retningslinjer er, at sikre ensartethed og tydelighed i visitationen ved at målgrupperne til udvalgte bestemmelser i serviceloven er beskrevet. Hermed er serviceniveauet i Ballerup Kommune fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet. Retningslinjerne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser på voksenområdet i serviceloven. Overordnede principper i lovgivningen De handicappolitiske principper, som er bærende i forhold til dansk lovgivning og dermed serviceloven, er ligebehandling, kompensation, sektoransvarlighed og solidaritet. Serviceloven. Formålet efter 1 i serviceloven indeholder bl.a. - et forebyggelseselement, der skal indgå når der tilgodeses behov hos borgere med nedsat funktionsevne - at kommunen skal tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Uddybende fastslåer bestemmelsen, at den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie, hvilket er et grundlæggende vilkår for vurdering af hjælp efter loven. Det indgår ikke i vurderingen, om pågældende eller familien har mulighed for selv at klare kompensationen, da det er den konkrete virkning af den nedsatte funktionsevne, der fokuseres på. Det er et grundlæggende princip, at der ikke ydes hjælp efter serviceloven, hvis der ydes hjælp til samme formål efter anden lovgivning.

2 Generelt hviler servicelovens bestemmelser på et sektoransvarsprincip, der betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt, også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. Efter 81 skal kommunalbestyrelsen tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er bl.a. - at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, - at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder - at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje - at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset den enkeltes særlige Uddybende er således, at uanset hvad der er årsag til, at en person med nedsat funktionsevne skal have ydelser efter serviceloven, skal indsatsen tilrettelægges så den fremstår helhedsorienteret og afpasset efter den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Overordnede principper for visitering til ydelser Social Vejledning arbejder efter det, vi selv kalder dialogbaseret BUM model (Bestiller, Udfører og Modtager model). Det betyder, at Social Vejledning træffer afgørelser i sager om ansøgninger efter serviceloven og decentrale leverandører udfører opgaven. At det er dialogbaseret betyder for os, at vi sammen med Socialpsykiatrien eller Dagtilbud til voksne udviklingshæmmede har samtaler eller tager på hjemmebesøg sammen og bruger hinandens faglighed i afgørelserne. Sagsbehandlerne bruger den specialviden, der er i vores decentrale tilbud, når det er nødvendigt. Ydelserne i serviceloven er uafhængige af borgerens indtægts- eller formueforhold. Udgangspunktet for visitation er en helhedsorienteret udredning af borgerens funktionsniveau og situation sammenholdt med konkret ansøgning, ønsker og behov. Udredning vil ske efter VUM metoden (Voksenudredningsmetoden). Følgende principper bruges i visitation til en ydelse efter serviceloven: Der tilbydes altid den mindst indgribende foranstaltning, der sikrer borgerens behov. Hvis det er fagligt begrundet, skal der altid arbejdes på, at borgerens behov bliver tilgodeset i egen bolig. Der bruges som udgangspunkt kommunale leverandører f.eks. som støttepersoner. Beskæftigelse samt aktivitets og samværstilbud søges som udgangspunkt i Ballerup Kommune, alternativt med så kort transport, som muligt. Der tages hensyn til borgerens ønsker i valg af tilbud. Økonomiske hensyn må ikke have forrang frem for andre hensyn, men faglige og økonomiske hensyn skal til enhver tid være nøje afbalanceret i forhold til hinanden. Side 2

3 Voksenudredningsmetoden (se evt. bilag nederst i notatet). Social Vejledning vil bruge voksenudredningsmetoden, der er bygget op omkring faserne i sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksen-området og understøttes af en række redskaber. Metoden skal understøtte, at sagsbehandlingen følger en række centrale principper for god sagsbehandling. Metoden forudsættes at være digital og vi forventer, at vi har et digitalt system i Til da må Social Vejledning bruge Word baseret skema, hvorfor det kun vil være selve udredningen, der bruges til da. Metoden fokuserer på at afdække, hvordan borgerens funktionsnedsættelse påvirker muligheden for at gennemføre aktiviteter og deltage i samfundet. Der er udvalgt 11 områder, som kan afdækkes alt efter borgerens problem. For hvert område, der afdækkes, skal sagsbehandleren vurdere borgerens funktionsniveau efter en ICF skala (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand). Endelig skal sagsbehandleren lave en samlet vurdering, som er den overordnede vurdering af borgens samlede behov for hjælp på tværs af alle temaer. Skalaen inddeles i A= Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt). B= Let problem (en smule, lidt) C= Moderat problem (middel, noget) D= Svært problem (omfattende, meget) E= Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke). Visitationsudvalg Botilbud efter servicelovens 107 og 108 besluttes i et visitationsudvalg. Mere end 15 timers ugentligt støtte efter servicelovens 85 i eget hjem, besluttes i visitationsudvalg, da det kan sammenlignes med et botilbud. Støtte og kontaktperson efter servicelovens 85. Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formål Formålet med indsatsen efter 85 er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne. Målgruppe Unge, der modtager kontanthjælp, forudsættes vurderet efter bestemmelserne om mentor først. Målgruppen vil være kendetegnet ved, at borgeren har betydelig nedsat funktionsevne. Funktionsevnenedsættelsen skal være på et generelt niveau og ikke f.eks. situationsbestemt. Der vil oftest være tale om, at borgeren er: Betydeligt ramt på evnen til deltagelse i almin- Side 3

4 delig, dagligdags aktiviteter Betydeligt ramt på evnen til deltagelse i f.eks. behandling, aktiviteter/beskæftigelsesfremmende aktiviteter Betydeligt ramt på evnen til at kunne tage vare på dagligdags funktioner i hjemmet (personlig pleje, rengøring, madlavning, indkøb m.v.) vil være væsentligt nedsat Der kan være tale om funktionsnedsættelser, der Uddybning af målgruppe medfører at borgeren risikerer udsættelse af bolig at borgeren ikke har sygdomserkendelse og derved har svært ved at modtage hjælp/behandling m.v. Borgeren skal være udredt helbredsmæssigt og socialt og skal være motiveret for at modtage socialpædagogisk støtte. Det er ikke borgerens diagnose, der er afgørende, men borgerens funktionsnedsættelse. Der kan være tale om borgere med f.eks.: Skizofreni Skizotypi Skizo-affektive psykoser Affektive sindslidelser Aspergers Syndrom Udviklingshæmning Autister Erhvervet hjerneskade Øvrige lidelser, som oftest findes i kombination med anden diagnose: Svære angstlidelser OCD Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd, f.eks. borderline og skizoid Personlighedsstruktur ADHD/ADD. Opremsningen er ikke udtømmende. Der kan være tale om dobbeltdiagnostiserede borgere. Personens sociale udsathed spiller en rolle i vurderingen. Der kan være tale om et samtidig rusmiddelmisbrug. Der kan også være tale om meget isoleret sindslidende borger, hvor boligen er misligholdt. Som udgangspunkt skal borgeren være motiveret for indsatsen. Der kan være enkelte undtagelser fra dette, f.eks. når borgeren ikke har sygdomserkendelse og et er åbenlyst, at der er behov for hjælp. Side 4

5 Alder på målgruppen Målgruppen er primært borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen. Leverandør Ballerup Kommunes Socialpsykiatri. Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. Ved helt særligt kompleks problemstilling kan ydelsen købes eksternt. Frit valg Der er ikke frit valg af leverandør på servicelovens 85. Ydelser Der kan visiteres til en række ydelser (link til oversigt over ydelser i Socialpsykiatrien og Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede). En bevilling vil altid være tidsbegrænset. Der kan visiteres til et afgrænset gruppeforløb i Socialpsykiatrien. Der kan henvises til Støberiet, Ungegruppe og Aktivisterne og Stedet. Ophør af støtte og kontaktpersotaktperson, hvis Der kan træffes afgørelse om ophør af støtte og kon- - formålet med indsatsen er opfyldt - at der ikke længere profiteres af indsatsen - hvis ydelsen kan leveres bedre og mindre omkostningstungt fra andre dele af Ballerup Kommune, f.eks. hjemmeplejen. Voksenudredningsmetoden Borgeren vil være vurderet til at have et moderat til svært problem svarende til C og D i metoden. Side 5

6 Brugerstyret personlig assistance (BPA ordning) efter servicelovens 96 Lovgrundlag Servicelovens 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance, BPA. BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Formål Formålet med indsatsen efter 96 Det overordnede formål med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger så personer med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Borgeren modtager tilskud til selv at ansætte hjælpere, og får dermed en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og som kan tilpasses borgernes ønsker og behov. Formålet er samtidig, at der skabes mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov. Det er borgerens valg, om denne ønsker at modtage hjælpen i form af BPA. Målgruppe Målgruppen er kendetegnet ved, at borgeren har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal have et omfattende plejebehov til praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens og 97 (hjemmehjælp, socialpædagogisk hjælp og ledsagelse). Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. Borgeren skal have behov for overvågning og ledsagelse. Overvågning defineres ved respirationshjælp, fejlsynkning samt håndsrækninger, som forebygger eller forhindrer borgeren i, at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Efter loven kan Ballerup Kommune beslutte, at tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af målgruppen. Ballerup Kommune har besluttet ikke at udvide målgruppen efter Side 6

7 servicelovens 96, stk. 3. Uddybning af målgruppe Målgruppen vil være personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse f.eks. personer med muskelsvind, spastisk lammelse, sclerose, gigt, tetraplegi og paraplegi (rygmarvsskader). Det er en betingelse for at kunne få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: - Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne - Udarbejde jobbeskrivelse og job opslag / annonce - Udvælge hjælpere, herunder varetager ansættelsessamtaler - Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne - Afholde personalemøder med hjælperne - Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Det er ikke en betingelse, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsgiver. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller en forening. Alder på målgruppen Leverandør Målgruppen er borgere over 18 år. Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPA ordningen: Borgeren står selv for hele BPA ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Ballerup Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres på specielt oprettet bankkonto hos borgeren. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til anden part, fx forening eller nærtstående. I dette tilfælde udbetaler Ballerup Kommune et Side 7

8 tilskud på 5 kr. pr. bevilget hjælpertime. Borgeren er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være en forening eller Ballerup Kommune. Ballerup Kommune skal altid tilbyde at være løn administrator for borgeren. Frit valg Ydelser, der er omfattet af loven Borgeren kan vælge, at lade en privat virksomhed eller en forening overtager opgaven som arbejdsgiver. Udgangspunktet er at borgerens behov for hjælp skal dækkes hele døgnet. Der kan dog udmåles færre timer end døgnhjælp. Ydelsens omfang tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Der er udfærdiget en rammeaftale for løn m.v. med Ballerup Kommunes Løn og Personaleafdeling. Rammen tager udgangspunkt i overenskomst for hjemmehjælpere Ballerup Kommune udbetaler hver måned et fast beløb på 800 kr. til borgere, som har en BPA ordning på over 82 timer om ugen og 400 kr. til borgere med en BPA ordning på under 82 timer om ugen. Beløbet skal anvendes til at dække de udgifter, en borger har ved at have en BPA-ordning. Det gælder eksempelvis udgifter ved aktiviteter i forbindelse med ledsagelse af borgeren uden for hjemmet, indkøb af ekstra håndsæbe, toiletpapir samt porto og printerpapir. I forbindelse med borgerens ferie skal beløbet desuden dække 1. hjælpers rejseomkostninger. Borgeren skal ikke lægge dokumentation for disse udgifter. Er der behov for en ekstra hjælper ved weekendture og ferier, kan der ydes en hjælper ekstra til 3 weekends pr. år samt 14 dages ferie. Der ydes 12 timers løn til hver, der ydes ikke rådighedstimer og der ydes ikke diæter. Der udmåles timer til personalemøder svarende til et møde af 2 timers varighed pr. måned. Medarbejderudviklingssamtaler forudsættes afholdt, når medarbejderen er på arbejde, hvorfor der ikke udmåles timer til dette formål. Der udmåles timer til oplæring af nye medarbejdere svarende til 2 timer pr. måned i en 24 timers ordning. Der kan søges ekstra timer. Nødvendige kurser for hjælperne, f.eks. løfteteknik, Side 8

9 søges i Social Vejledning. Vil blive ydet som naturalhjælp via kommunes ergo- og fysioterapeuter. Dækkes efter regning: Lovpligtige forsikringer dækkes med maksimalt kr. pr. år (i 2012 kr.). Annonceudgifter med maksimalt kr. om året (i 2012 kr.). Der kan ansøges om yderligere hjælp. Ophør af støtte En BPA ordning ophører såfremt Borgeren afgår ved døden Borgerens flytter til plejebolig eller lign. hvor behovet for pleje om omsorg kan varetages. Fraflytter kommunen Det vurderes, at borgeren ikke er i stand til at varetage arbejdsleder ansvaret for sine hjælpere. Voksenudredningsmetoden Vil være vurderet til at have et svært problem svarende til D i metoden. Ledsagelse efter servicelovens 97 Lovgrundlag Servicelovens 97. Formål Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelse ydes til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Formålet med ledsagelse er at medvirke til integration i samfundet af borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, ved at give borgerne mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos borgere med handicap. Borgere med handicap har som andre behov for at kunne komme hjemmefra, købe ind, gå til massage eller lignende, samt deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, uden at skulle bede familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet om hjælp. Målgruppe Både for borgere, der lever et relativt aktivt liv og for andre, der lever mere isoleret, vil ordningen kunne medvirke til, at de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. Borgeren skal have et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Det er en betingelse, at borgeren ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og va- Side 9

10 Uddybning af målgruppe, herunder hvem der ikke er i målgruppe. rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgeren skal kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Borgeren skal kunne give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter. Borgeren skal være bevidst om indholdet i aktiviteten og det er ikke tilstrækkeligt, at borgeren går med på opfordring og udviser glæde ved deltagelse i aktiviteten. Hvis borgeren selv er i stand til at finde rundt i lokalmiljøet, er man ikke berettiget til ledsagelse. Borgeren skal have et behov for ledsagelse i det daglige og ikke f.eks. kun have behov under ferieophold efter opsparingsordningen. Borgere med nedsat funktionsevne på grund af en sindslidelse eller af sociale årsager er ikke berettiget til ledsagerordningen. Alder på målgruppe Leverandør Frit valg Ydelser Ledsagelse tilbydes borgere under folkepensionsalderen og er den første bevilget, beholdes ledsagerordning efter folkepensionsalderen. Ballerup Kommune har indgået aftale med Bruger og Hjælperforeningen om at administrere ledsagerordningen. Borgeren kan udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Dog kan der ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse. Hvis borgeren, der modtager ledsagelse, er i stand til at være arbejdsgiver, kan der udbetales et kontant tilskud som borgeren bruger til selv at ansætte og aflønne ledsageren. Der bevilges 15 timer om måneden. Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. Ledsageordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser, men ikke erstatte dem og omfatter således f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet eller socialpædagogisk hjælp. Ledsagelse og botilbud. Hvis borgeren er i botilbud, skal der ved bevilling af ledsagelse tages højde for, at der i botilbuddet ydes ledsagelse af medarbejderne. I Ballerup Kommunes botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning, ydes der 8 timer ledsagelse fra botilbuddet og 7 timers ledsagelse om måneden via bevilling fra sagsbehandleren. Side 10

11 Ved bevilling af ledsagelse i øvrige botilbud, tages der hensyn til, hvad botilbuddet leverer af ledsagertimer. Der kan maksimalt bevilges 12 timers ledsagelse pr. måned i øvrige botilbud. Det forventes, at der som minimum leveres 3 timers ledsagelse pr. måned fra botilbuddet, f.eks. til indkøb af tøj, mad eller andre personlige fornødenheder, frisørbesøg eller restaurant/cafebesøg. Opsparing af timer. Der kan efter aftale med kommunen opspares ledsagertimer indenfor en periode på 6 måneder. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed i en måned. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugte, bortfalder efter 6 måneder. Bemærk: -timer bortfalder automatisk efter 6 måneder -ledsagertimer i indeværende måned anvendes før de opsparede timer - brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmest foregående måned og videre månedsvis bagud inden for de seks måneder - ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde væk efter udløbet af 6 måneder perioden, hvis de ikke er anvendt. at ikke forbrugte timer automatisk falder bort, alle timer i den indeværende måned skal anvendes, inden den opsparede tid bruges, brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmest foregående måned og videre månedsvis bagud inden for de seks måneder, og at ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde væk efter udløbet af 6 måneders perioden, hvis de ikke er blevet anvendt. Ledsagerudgifter. Der kan ansøges om ledsagerrelaterede, sandsynliggjorte udgifter. Beløbet udbetales en gang årligt. Ophold i udlandet. Man kan medtage hjælpen til udlandet. Ophør af ledsagelse Hvis man ikke længere opfylder betingelserne for at modtage hjælpen vil der træffes afgørelse om ophør. Voksenudredningsmetoden Borgeren vil være vurderet til at have et svært problem svarende til D i metoden. Side 11

12 Dækning af merudgifter efter servicelovens 100 Lovgrundlag Servicelovens 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Formål Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Formålet med indsatsen efter 100 er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Formålet er endvidere at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre borgere uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, ved at sikre at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Sigtet med tilskud til merudgifter er at give modtageren af merudgiftsydelsen mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan hans eller hendes behov bedst kan dækkes. Merudgiftsydelsen skal samtidig sikre, at borgere med varigt nedsat funktionsevne, som yder en særlig indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan forblive på arbejdsmarkedet. Målgruppe Uddybning af målgruppe Målgruppen er kendetegnet ved, at borgeren har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af langvarig eller varig karakter. Omkring personkredsen lægges der vægt på at: Den nedsatte funktionsevne skal have konsekvenser af indgribende karakter for den daglige livsførelse og Den nedsatte funktionsevne skal medføre at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpe foranstaltninger og Merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne. Målgruppen vil for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse typisk være en person med f.eks. muskelsvind, spastisk lammelse, sclerose, gigt, medfødt eller erhvervet hjerneskade, biopolar affektiv sindslidelse, skizofreni. Side 12

13 Det skal pointeres, at det ikke er en egentlig diagnose men den daglige funktionsnedsættelse, der afgør om en person er i målgruppen til at få dækket sine merudgifter. Personer, som har en medfødt misdannelse eller mangler, men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignede følges. Det kan f.eks. være personer med Føllings sygdom, Cøliaki eller fødevareallergi. Personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgiften hertil. Dette kan f.eks. være personer med dværgvækst. Personer med insulinkrævende diabetes, sædvanligvis type 1 kan få dækket merudgifter til medicin, diætkost og andre diabetes relaterede merudgifter. Alder på målgruppen Leverandør Frit valg Ydelser Målgruppen er borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen. Udbetaling fra ansøgningstidspunktet. Der er tale om et kontantbeløb. Ydelsen gives som en kontantydelse ud fra de retningslinjer og takster der er fastsat af Socialministeriet. Pr. 1. januar 2013 ændres reglerne for udbetaling af ydelser efter Servicelovens 100. De månedlige godkendte merudgifter rundes op til nærmeste hele hundrede kr. Ophør af støtte Både løbende udgifter og enkeltudgifter kan dækkes hvis de opfylder betingelserne. Dækning af merudgifter ophører hvis: Borgeren når folkepensionsalderen (med mindre borgeren opsætter udbetalingen af folkepensionen jfr. 15a i Lov om Social pension.) Borgeren dør. Betingelserne for tilskud efter servicelovens 100 ikke længere er opfyldt, eller hvis det vurderes, at merudgifterne er lavere end oprindeligt antaget, og de samlede merudgifter ikke overstiger kr. årligt. En person, som hidtil har modtaget invaliditetsydelse, overgår til førtidspension efter Lov Side 13

14 om højest, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Voksenudredningsmetoden Når voksenudredningsmetoden er fuldt implementeret i Ballerup Kommune, vil metoden erstatte funktionsevnemetoden, som i dag bruges til vurdering af, om borgeren er i målgruppe til at modtage merudgifter efter servicelovens 100. Yderligere oplysninger Borger dk. (link) Botilbud efter servicelovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold Formål Målgruppe Uddybning af målgruppe, herunder hvem der ikke er i målgruppe. 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte Formålet med et midlertidigt botilbud er, at borgeren under opholdet opnår et højere funktionsniveau og evt. bliver i stand til at bo i egen bolig, eventuelt med hjælpeforanstaltninger. Borgere, der har et betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer kan tilbydes et midlertidigt botilbud. Der er tale om borgere, der har brug for intensiv træning, behandling eller omsorg og tilsyn, og behovet ikke kan dækkes i egen bolig. Der kan også være tale om borgere, der skal botrænes mere intensivt for herefter at flytte fra forældrehjem til egen bolig. Borgeren skal være udredt helbredsmæssigt og socialt og skal være motiveret for et midlertidigt botilbud. Det er ikke borgerens diagnose, der er afgørende, men borgerens funktionsnedsættelse. Der kan være tale om borgere med f.eks.: Skizofreni Skizotypi Skizo-affektive psykoser Side 14

15 Affektive sindslidelser Aspergers Syndrom Udviklingshæmning Autister Erhvervet hjerneskade Øvrige lidelser, som oftest findes i kombination med anden diagnose: Svære angstlidelser OCD Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd, f.eks. borderline og skizoid Personlighedsstruktur ADHD/ADD. Misbrug af stof eller alkohol Listen er ikke udtømmende. Hvis borgerens behov kan tilgodeses i egen bolig, uanset hvor stort støttebehov, vil der ikke kunne bevilges midlertidig botilbud. Ophold i midlertidig botilbud skal godkendes i Ballerup Kommunes Visitationsudvalg for voksne med særlige behov. Alder på målgruppen Leverandør Servicelovens 107 henvender sig til voksne over 18 år. Ballerup Kommune skal bruge botilbud, der er godkendt på Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). Der bruges en bred vifte af tilbud i og uden for Ballerup Kommune, afpasset borgerens behov. Frit valg Der er ikke frit valg af botilbud efter servicelovens 107. Ydelser Der skal være overensstemmelse mellem borgerens behov og formål med opholdet og botilbuddets specialiseringsgrad. Det betyder, at vi sikrer, at der er adgang til den nødvendige indsats for borgeren under ophold i botilbud. Ophør Når formålet med det midlertidige botilbud er opfyldt eller det skønnes, at formålet ikke kan opnås. Der vil ske en revisitation. Voksenudredningsmetoden. Borgeren vil være vurderet til at have et svært problem svarende til D i metoden. Botilbud efter servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg Side 15

16 Formål Målgruppe eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Formålet med et længerevarende botilbud er at borgerens behov er tilgodeset samt at borgeren oplever, at have et tilfredsstillende liv. Målgruppen er personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse behov dækket på anden måde. Målgruppen omfatter også personer, der efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse. Målgrupper omfatter endvidere personer, der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som skal undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. Endelig omfatter målgruppen personer, der som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som skal undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. Uddybning af målgruppe Alder på målgruppen Leverandør Der vil typisk være tale om borgere, der har et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau og som modtager førtidspension. Servicelovens 108 henvender sig til borgere over 18 år. Et botilbud efter servicelovens 108 skal være godkendt på Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). Der bruges en bred vifte af tilbud i og uden for Ballerup Kommune, afpasset borgerens behov. Frit valg Der er frit valg af botilbud efter servicelovens 108. Det betyder, at når borgeren er visiteret til et 108 tilbud, kan borgeren vælge et andet botilbud, men det skal være nogenlunde sammenligneligt med det, som der er visiteret til. Ydelser Der skal være overensstemmelse mellem borgerens behov og formål med opholdet og botilbuddets specialiseringsgrad. Det betyder, at vi sikrer, at der er adgang til den nødvendige indsats for borgeren under ophold i botilbud. Ophør Voksenudredningsmetoden Borgeren vil typisk have behov for botilbud resten af livet. Der kan være tale om ændring af funktionsniveau som bevirker, at der skal foretages revisitation. Borgeren vil være vurderet til at have et fuldstændigt problem svarende til E i metoden. Side 16

17 Bilag i forhold til voksenudredningsmetoden. Oversigt udarbejdet af KL i KEK projektet (Kvalitet, Evidens og Kompetence). Samlet vurdering (VUM) Kriterier for tildeling Indsatser (ofte i kombination) Intet problem A Typisk 0 i de relevante temaer i nogle tilfælde 1. Borgeren er selv i stand til at opsøge hjælp. Typisk ingen indsats, dog kan der gives råd og vejleding. Let problem B Moderat problem C Svært problem D Typisk 1 i de relevante temaer og eventuelt 2 i forhold til enkelte temaer. Borgeren både kan og vil selv opsøge hjælp Typisk 2 i de relevante temaer og eventuelt 3 i enkelte tilfælde. Borgere med specifikke problemer af midlertidig eller længerevarende karakter. Borgere, der har et udviklingspotentiale. Borgeren både kan og vil selv opsøge hjælp eller har et netværk, der kan og vil opsøge hjælp på borgerens vegne. Typisk 3 i de relevante temaer og eventuelt 4 i enkelte tilfælde. Udsatte borgere med komplekse og varige problemer med væsentligt behov for støtte. Borgere, der kan have et udviklings-potentiale, Råd og vejledning. Frivillige/uvisiterede tilbud. Bruger- /patientforeninger. Hjælpemidler (fx kognitive). Misbrugsbehandling efter servicelovens bestemmelser. Efterværn (fx kontaktperson). Mentor (jobcenter). Råd og vejledning. Frivillige/uvisiterede tilbud. Eventuelt afklarende SKP. Bruger- /patientforeninger. Hjælpemidler (fx kognitive). Træning ( 86). Personlig og praktisk hjælp ( 83). 85-gruppeforløb (typisk to forløb per uge). 85-individuel (omfattende/kort). 85-individuel (typisk 2-3 timer om ugen). STU. Misbrugsbehandling efter servicelovens bestemmelser. Misbrugsbehandling efter sundhedslovgivningen. Mentor (jobcenter). Råd og vejledning. Frivillige/uvisiterede tilbud. Eventuelt afklarende SKP. Bruger- /patientforeninger. Hjælpemidler (fx kognitive). Træning ( 86). Side 17

18 Fuldstændigt problem E men typisk også har behov for kompenserende ydelser. Borgeren er ikke altid i stand til eller motiveret for selv at opsøge hjælp og har ofte heller ikke et netværk, der kan og vil opsøge hjælp på borgerens vegne. Typisk 4 i de relevante temaer. Udsatte borgere med meget komplekse og varige problemer med behov for omfattende og/eller særligt tilrettelagt støtte. Borgere, der typisk har behov for omfattende kompenserende ydelser. Borgeren er typisk ikke i stand til selv at opsøge hjælp og har heller ikke et netværk, der kan og vil opsøge hjælp på borgerens vegne. Personlig og praktisk hjælp ( 83). Bostøtte gruppeforløb (typisk to forløb per uge). Bostøtte individuel (typisk 4-10 timer om ugen). Dagtilbud ( 103 og 104). Botilbudslignende støtte i eget hjem op til 25 timer ( 85 eventuelt kombineret med 83). STU. Ledsageordning. BPA. Misbrugsbehandling efter servicelovens bestemmelser. Botilbud ( 107 og 108). Misbrugsbehandling efter sundhedslovgivningen. Mentor (jobcenter). Råd og vejledning. Frivillige/uvisiterede tilbud. Bruger- /patientforeninger. Hjælpemidler (fx kognitive). Træning ( 86). Dagtilbud ( 103 og 104). Botilbudslignende støtte i eget hjem op til 25 timer ( 85 eventuelt kombineret med 83). Personlig og praktisk hjælp ( 83). STU. BPA. Misbrugsbehandling efter servicelovens bestemmelser. Botilbud ( 107 og 108). Misbrugsbehandling efter sundhedslovgivningen. Side 18

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen Kvalitetsstandard Serviceloven 97 Ledsageordningen Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ledsagerordning for handicappede

Ledsagerordning for handicappede Relevante links. Socialstyrelsen; www.socialstyrelse.dk Danske Handicaporganisationer; www.handicap.dk Varde Kommune, www.vardekommune.dk Ledsagerordning for handicappede Handicappede, som har brug for

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere