Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde"

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: Dok.nr: Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde Serviceniveauerne giver anvisninger på, hvordan vi i Ballerup Kommune forstår og arbejder efter udvalgte bestemmelser i serviceloven. Formål med vejledende retningslinjer Formålet med indførelsen af retningslinjer er, at sikre ensartethed og tydelighed i visitationen ved at målgrupperne til udvalgte bestemmelser i serviceloven er beskrevet. Hermed er serviceniveauet i Ballerup Kommune fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet. Retningslinjerne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser på voksenområdet i serviceloven. Overordnede principper i lovgivningen De handicappolitiske principper, som er bærende i forhold til dansk lovgivning og dermed serviceloven, er ligebehandling, kompensation, sektoransvarlighed og solidaritet. Serviceloven. Formålet efter 1 i serviceloven indeholder bl.a. - et forebyggelseselement, der skal indgå når der tilgodeses behov hos borgere med nedsat funktionsevne - at kommunen skal tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Uddybende fastslåer bestemmelsen, at den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie, hvilket er et grundlæggende vilkår for vurdering af hjælp efter loven. Det indgår ikke i vurderingen, om pågældende eller familien har mulighed for selv at klare kompensationen, da det er den konkrete virkning af den nedsatte funktionsevne, der fokuseres på. Det er et grundlæggende princip, at der ikke ydes hjælp efter serviceloven, hvis der ydes hjælp til samme formål efter anden lovgivning.

2 Generelt hviler servicelovens bestemmelser på et sektoransvarsprincip, der betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt, også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. Efter 81 skal kommunalbestyrelsen tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er bl.a. - at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, - at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder - at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje - at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset den enkeltes særlige Uddybende er således, at uanset hvad der er årsag til, at en person med nedsat funktionsevne skal have ydelser efter serviceloven, skal indsatsen tilrettelægges så den fremstår helhedsorienteret og afpasset efter den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Overordnede principper for visitering til ydelser Social Vejledning arbejder efter det, vi selv kalder dialogbaseret BUM model (Bestiller, Udfører og Modtager model). Det betyder, at Social Vejledning træffer afgørelser i sager om ansøgninger efter serviceloven og decentrale leverandører udfører opgaven. At det er dialogbaseret betyder for os, at vi sammen med Socialpsykiatrien eller Dagtilbud til voksne udviklingshæmmede har samtaler eller tager på hjemmebesøg sammen og bruger hinandens faglighed i afgørelserne. Sagsbehandlerne bruger den specialviden, der er i vores decentrale tilbud, når det er nødvendigt. Ydelserne i serviceloven er uafhængige af borgerens indtægts- eller formueforhold. Udgangspunktet for visitation er en helhedsorienteret udredning af borgerens funktionsniveau og situation sammenholdt med konkret ansøgning, ønsker og behov. Udredning vil ske efter VUM metoden (Voksenudredningsmetoden). Følgende principper bruges i visitation til en ydelse efter serviceloven: Der tilbydes altid den mindst indgribende foranstaltning, der sikrer borgerens behov. Hvis det er fagligt begrundet, skal der altid arbejdes på, at borgerens behov bliver tilgodeset i egen bolig. Der bruges som udgangspunkt kommunale leverandører f.eks. som støttepersoner. Beskæftigelse samt aktivitets og samværstilbud søges som udgangspunkt i Ballerup Kommune, alternativt med så kort transport, som muligt. Der tages hensyn til borgerens ønsker i valg af tilbud. Økonomiske hensyn må ikke have forrang frem for andre hensyn, men faglige og økonomiske hensyn skal til enhver tid være nøje afbalanceret i forhold til hinanden. Side 2

3 Voksenudredningsmetoden (se evt. bilag nederst i notatet). Social Vejledning vil bruge voksenudredningsmetoden, der er bygget op omkring faserne i sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksen-området og understøttes af en række redskaber. Metoden skal understøtte, at sagsbehandlingen følger en række centrale principper for god sagsbehandling. Metoden forudsættes at være digital og vi forventer, at vi har et digitalt system i Til da må Social Vejledning bruge Word baseret skema, hvorfor det kun vil være selve udredningen, der bruges til da. Metoden fokuserer på at afdække, hvordan borgerens funktionsnedsættelse påvirker muligheden for at gennemføre aktiviteter og deltage i samfundet. Der er udvalgt 11 områder, som kan afdækkes alt efter borgerens problem. For hvert område, der afdækkes, skal sagsbehandleren vurdere borgerens funktionsniveau efter en ICF skala (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand). Endelig skal sagsbehandleren lave en samlet vurdering, som er den overordnede vurdering af borgens samlede behov for hjælp på tværs af alle temaer. Skalaen inddeles i A= Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt). B= Let problem (en smule, lidt) C= Moderat problem (middel, noget) D= Svært problem (omfattende, meget) E= Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke). Visitationsudvalg Botilbud efter servicelovens 107 og 108 besluttes i et visitationsudvalg. Mere end 15 timers ugentligt støtte efter servicelovens 85 i eget hjem, besluttes i visitationsudvalg, da det kan sammenlignes med et botilbud. Støtte og kontaktperson efter servicelovens 85. Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formål Formålet med indsatsen efter 85 er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne. Målgruppe Unge, der modtager kontanthjælp, forudsættes vurderet efter bestemmelserne om mentor først. Målgruppen vil være kendetegnet ved, at borgeren har betydelig nedsat funktionsevne. Funktionsevnenedsættelsen skal være på et generelt niveau og ikke f.eks. situationsbestemt. Der vil oftest være tale om, at borgeren er: Betydeligt ramt på evnen til deltagelse i almin- Side 3

4 delig, dagligdags aktiviteter Betydeligt ramt på evnen til deltagelse i f.eks. behandling, aktiviteter/beskæftigelsesfremmende aktiviteter Betydeligt ramt på evnen til at kunne tage vare på dagligdags funktioner i hjemmet (personlig pleje, rengøring, madlavning, indkøb m.v.) vil være væsentligt nedsat Der kan være tale om funktionsnedsættelser, der Uddybning af målgruppe medfører at borgeren risikerer udsættelse af bolig at borgeren ikke har sygdomserkendelse og derved har svært ved at modtage hjælp/behandling m.v. Borgeren skal være udredt helbredsmæssigt og socialt og skal være motiveret for at modtage socialpædagogisk støtte. Det er ikke borgerens diagnose, der er afgørende, men borgerens funktionsnedsættelse. Der kan være tale om borgere med f.eks.: Skizofreni Skizotypi Skizo-affektive psykoser Affektive sindslidelser Aspergers Syndrom Udviklingshæmning Autister Erhvervet hjerneskade Øvrige lidelser, som oftest findes i kombination med anden diagnose: Svære angstlidelser OCD Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd, f.eks. borderline og skizoid Personlighedsstruktur ADHD/ADD. Opremsningen er ikke udtømmende. Der kan være tale om dobbeltdiagnostiserede borgere. Personens sociale udsathed spiller en rolle i vurderingen. Der kan være tale om et samtidig rusmiddelmisbrug. Der kan også være tale om meget isoleret sindslidende borger, hvor boligen er misligholdt. Som udgangspunkt skal borgeren være motiveret for indsatsen. Der kan være enkelte undtagelser fra dette, f.eks. når borgeren ikke har sygdomserkendelse og et er åbenlyst, at der er behov for hjælp. Side 4

5 Alder på målgruppen Målgruppen er primært borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen. Leverandør Ballerup Kommunes Socialpsykiatri. Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. Ved helt særligt kompleks problemstilling kan ydelsen købes eksternt. Frit valg Der er ikke frit valg af leverandør på servicelovens 85. Ydelser Der kan visiteres til en række ydelser (link til oversigt over ydelser i Socialpsykiatrien og Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede). En bevilling vil altid være tidsbegrænset. Der kan visiteres til et afgrænset gruppeforløb i Socialpsykiatrien. Der kan henvises til Støberiet, Ungegruppe og Aktivisterne og Stedet. Ophør af støtte og kontaktpersotaktperson, hvis Der kan træffes afgørelse om ophør af støtte og kon- - formålet med indsatsen er opfyldt - at der ikke længere profiteres af indsatsen - hvis ydelsen kan leveres bedre og mindre omkostningstungt fra andre dele af Ballerup Kommune, f.eks. hjemmeplejen. Voksenudredningsmetoden Borgeren vil være vurderet til at have et moderat til svært problem svarende til C og D i metoden. Side 5

6 Brugerstyret personlig assistance (BPA ordning) efter servicelovens 96 Lovgrundlag Servicelovens 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance, BPA. BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Formål Formålet med indsatsen efter 96 Det overordnede formål med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger så personer med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Borgeren modtager tilskud til selv at ansætte hjælpere, og får dermed en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og som kan tilpasses borgernes ønsker og behov. Formålet er samtidig, at der skabes mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov. Det er borgerens valg, om denne ønsker at modtage hjælpen i form af BPA. Målgruppe Målgruppen er kendetegnet ved, at borgeren har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal have et omfattende plejebehov til praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens og 97 (hjemmehjælp, socialpædagogisk hjælp og ledsagelse). Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. Borgeren skal have behov for overvågning og ledsagelse. Overvågning defineres ved respirationshjælp, fejlsynkning samt håndsrækninger, som forebygger eller forhindrer borgeren i, at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Efter loven kan Ballerup Kommune beslutte, at tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af målgruppen. Ballerup Kommune har besluttet ikke at udvide målgruppen efter Side 6

7 servicelovens 96, stk. 3. Uddybning af målgruppe Målgruppen vil være personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse f.eks. personer med muskelsvind, spastisk lammelse, sclerose, gigt, tetraplegi og paraplegi (rygmarvsskader). Det er en betingelse for at kunne få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: - Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne - Udarbejde jobbeskrivelse og job opslag / annonce - Udvælge hjælpere, herunder varetager ansættelsessamtaler - Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne - Afholde personalemøder med hjælperne - Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Det er ikke en betingelse, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsgiver. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller en forening. Alder på målgruppen Leverandør Målgruppen er borgere over 18 år. Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPA ordningen: Borgeren står selv for hele BPA ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Ballerup Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres på specielt oprettet bankkonto hos borgeren. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til anden part, fx forening eller nærtstående. I dette tilfælde udbetaler Ballerup Kommune et Side 7

8 tilskud på 5 kr. pr. bevilget hjælpertime. Borgeren er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være en forening eller Ballerup Kommune. Ballerup Kommune skal altid tilbyde at være løn administrator for borgeren. Frit valg Ydelser, der er omfattet af loven Borgeren kan vælge, at lade en privat virksomhed eller en forening overtager opgaven som arbejdsgiver. Udgangspunktet er at borgerens behov for hjælp skal dækkes hele døgnet. Der kan dog udmåles færre timer end døgnhjælp. Ydelsens omfang tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Der er udfærdiget en rammeaftale for løn m.v. med Ballerup Kommunes Løn og Personaleafdeling. Rammen tager udgangspunkt i overenskomst for hjemmehjælpere Ballerup Kommune udbetaler hver måned et fast beløb på 800 kr. til borgere, som har en BPA ordning på over 82 timer om ugen og 400 kr. til borgere med en BPA ordning på under 82 timer om ugen. Beløbet skal anvendes til at dække de udgifter, en borger har ved at have en BPA-ordning. Det gælder eksempelvis udgifter ved aktiviteter i forbindelse med ledsagelse af borgeren uden for hjemmet, indkøb af ekstra håndsæbe, toiletpapir samt porto og printerpapir. I forbindelse med borgerens ferie skal beløbet desuden dække 1. hjælpers rejseomkostninger. Borgeren skal ikke lægge dokumentation for disse udgifter. Er der behov for en ekstra hjælper ved weekendture og ferier, kan der ydes en hjælper ekstra til 3 weekends pr. år samt 14 dages ferie. Der ydes 12 timers løn til hver, der ydes ikke rådighedstimer og der ydes ikke diæter. Der udmåles timer til personalemøder svarende til et møde af 2 timers varighed pr. måned. Medarbejderudviklingssamtaler forudsættes afholdt, når medarbejderen er på arbejde, hvorfor der ikke udmåles timer til dette formål. Der udmåles timer til oplæring af nye medarbejdere svarende til 2 timer pr. måned i en 24 timers ordning. Der kan søges ekstra timer. Nødvendige kurser for hjælperne, f.eks. løfteteknik, Side 8

9 søges i Social Vejledning. Vil blive ydet som naturalhjælp via kommunes ergo- og fysioterapeuter. Dækkes efter regning: Lovpligtige forsikringer dækkes med maksimalt kr. pr. år (i 2012 kr.). Annonceudgifter med maksimalt kr. om året (i 2012 kr.). Der kan ansøges om yderligere hjælp. Ophør af støtte En BPA ordning ophører såfremt Borgeren afgår ved døden Borgerens flytter til plejebolig eller lign. hvor behovet for pleje om omsorg kan varetages. Fraflytter kommunen Det vurderes, at borgeren ikke er i stand til at varetage arbejdsleder ansvaret for sine hjælpere. Voksenudredningsmetoden Vil være vurderet til at have et svært problem svarende til D i metoden. Ledsagelse efter servicelovens 97 Lovgrundlag Servicelovens 97. Formål Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelse ydes til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Formålet med ledsagelse er at medvirke til integration i samfundet af borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, ved at give borgerne mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos borgere med handicap. Borgere med handicap har som andre behov for at kunne komme hjemmefra, købe ind, gå til massage eller lignende, samt deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, uden at skulle bede familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet om hjælp. Målgruppe Både for borgere, der lever et relativt aktivt liv og for andre, der lever mere isoleret, vil ordningen kunne medvirke til, at de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. Borgeren skal have et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Det er en betingelse, at borgeren ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og va- Side 9

10 Uddybning af målgruppe, herunder hvem der ikke er i målgruppe. rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgeren skal kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Borgeren skal kunne give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter. Borgeren skal være bevidst om indholdet i aktiviteten og det er ikke tilstrækkeligt, at borgeren går med på opfordring og udviser glæde ved deltagelse i aktiviteten. Hvis borgeren selv er i stand til at finde rundt i lokalmiljøet, er man ikke berettiget til ledsagelse. Borgeren skal have et behov for ledsagelse i det daglige og ikke f.eks. kun have behov under ferieophold efter opsparingsordningen. Borgere med nedsat funktionsevne på grund af en sindslidelse eller af sociale årsager er ikke berettiget til ledsagerordningen. Alder på målgruppe Leverandør Frit valg Ydelser Ledsagelse tilbydes borgere under folkepensionsalderen og er den første bevilget, beholdes ledsagerordning efter folkepensionsalderen. Ballerup Kommune har indgået aftale med Bruger og Hjælperforeningen om at administrere ledsagerordningen. Borgeren kan udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Dog kan der ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse. Hvis borgeren, der modtager ledsagelse, er i stand til at være arbejdsgiver, kan der udbetales et kontant tilskud som borgeren bruger til selv at ansætte og aflønne ledsageren. Der bevilges 15 timer om måneden. Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. Ledsageordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser, men ikke erstatte dem og omfatter således f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet eller socialpædagogisk hjælp. Ledsagelse og botilbud. Hvis borgeren er i botilbud, skal der ved bevilling af ledsagelse tages højde for, at der i botilbuddet ydes ledsagelse af medarbejderne. I Ballerup Kommunes botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning, ydes der 8 timer ledsagelse fra botilbuddet og 7 timers ledsagelse om måneden via bevilling fra sagsbehandleren. Side 10

11 Ved bevilling af ledsagelse i øvrige botilbud, tages der hensyn til, hvad botilbuddet leverer af ledsagertimer. Der kan maksimalt bevilges 12 timers ledsagelse pr. måned i øvrige botilbud. Det forventes, at der som minimum leveres 3 timers ledsagelse pr. måned fra botilbuddet, f.eks. til indkøb af tøj, mad eller andre personlige fornødenheder, frisørbesøg eller restaurant/cafebesøg. Opsparing af timer. Der kan efter aftale med kommunen opspares ledsagertimer indenfor en periode på 6 måneder. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed i en måned. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugte, bortfalder efter 6 måneder. Bemærk: -timer bortfalder automatisk efter 6 måneder -ledsagertimer i indeværende måned anvendes før de opsparede timer - brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmest foregående måned og videre månedsvis bagud inden for de seks måneder - ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde væk efter udløbet af 6 måneder perioden, hvis de ikke er anvendt. at ikke forbrugte timer automatisk falder bort, alle timer i den indeværende måned skal anvendes, inden den opsparede tid bruges, brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmest foregående måned og videre månedsvis bagud inden for de seks måneder, og at ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde væk efter udløbet af 6 måneders perioden, hvis de ikke er blevet anvendt. Ledsagerudgifter. Der kan ansøges om ledsagerrelaterede, sandsynliggjorte udgifter. Beløbet udbetales en gang årligt. Ophold i udlandet. Man kan medtage hjælpen til udlandet. Ophør af ledsagelse Hvis man ikke længere opfylder betingelserne for at modtage hjælpen vil der træffes afgørelse om ophør. Voksenudredningsmetoden Borgeren vil være vurderet til at have et svært problem svarende til D i metoden. Side 11

12 Dækning af merudgifter efter servicelovens 100 Lovgrundlag Servicelovens 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Formål Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Formålet med indsatsen efter 100 er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Formålet er endvidere at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre borgere uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, ved at sikre at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Sigtet med tilskud til merudgifter er at give modtageren af merudgiftsydelsen mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan hans eller hendes behov bedst kan dækkes. Merudgiftsydelsen skal samtidig sikre, at borgere med varigt nedsat funktionsevne, som yder en særlig indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan forblive på arbejdsmarkedet. Målgruppe Uddybning af målgruppe Målgruppen er kendetegnet ved, at borgeren har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af langvarig eller varig karakter. Omkring personkredsen lægges der vægt på at: Den nedsatte funktionsevne skal have konsekvenser af indgribende karakter for den daglige livsførelse og Den nedsatte funktionsevne skal medføre at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpe foranstaltninger og Merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne. Målgruppen vil for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse typisk være en person med f.eks. muskelsvind, spastisk lammelse, sclerose, gigt, medfødt eller erhvervet hjerneskade, biopolar affektiv sindslidelse, skizofreni. Side 12

13 Det skal pointeres, at det ikke er en egentlig diagnose men den daglige funktionsnedsættelse, der afgør om en person er i målgruppen til at få dækket sine merudgifter. Personer, som har en medfødt misdannelse eller mangler, men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignede følges. Det kan f.eks. være personer med Føllings sygdom, Cøliaki eller fødevareallergi. Personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgiften hertil. Dette kan f.eks. være personer med dværgvækst. Personer med insulinkrævende diabetes, sædvanligvis type 1 kan få dækket merudgifter til medicin, diætkost og andre diabetes relaterede merudgifter. Alder på målgruppen Leverandør Frit valg Ydelser Målgruppen er borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen. Udbetaling fra ansøgningstidspunktet. Der er tale om et kontantbeløb. Ydelsen gives som en kontantydelse ud fra de retningslinjer og takster der er fastsat af Socialministeriet. Pr. 1. januar 2013 ændres reglerne for udbetaling af ydelser efter Servicelovens 100. De månedlige godkendte merudgifter rundes op til nærmeste hele hundrede kr. Ophør af støtte Både løbende udgifter og enkeltudgifter kan dækkes hvis de opfylder betingelserne. Dækning af merudgifter ophører hvis: Borgeren når folkepensionsalderen (med mindre borgeren opsætter udbetalingen af folkepensionen jfr. 15a i Lov om Social pension.) Borgeren dør. Betingelserne for tilskud efter servicelovens 100 ikke længere er opfyldt, eller hvis det vurderes, at merudgifterne er lavere end oprindeligt antaget, og de samlede merudgifter ikke overstiger kr. årligt. En person, som hidtil har modtaget invaliditetsydelse, overgår til førtidspension efter Lov Side 13

14 om højest, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Voksenudredningsmetoden Når voksenudredningsmetoden er fuldt implementeret i Ballerup Kommune, vil metoden erstatte funktionsevnemetoden, som i dag bruges til vurdering af, om borgeren er i målgruppe til at modtage merudgifter efter servicelovens 100. Yderligere oplysninger Borger dk. (link) Botilbud efter servicelovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold Formål Målgruppe Uddybning af målgruppe, herunder hvem der ikke er i målgruppe. 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte Formålet med et midlertidigt botilbud er, at borgeren under opholdet opnår et højere funktionsniveau og evt. bliver i stand til at bo i egen bolig, eventuelt med hjælpeforanstaltninger. Borgere, der har et betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer kan tilbydes et midlertidigt botilbud. Der er tale om borgere, der har brug for intensiv træning, behandling eller omsorg og tilsyn, og behovet ikke kan dækkes i egen bolig. Der kan også være tale om borgere, der skal botrænes mere intensivt for herefter at flytte fra forældrehjem til egen bolig. Borgeren skal være udredt helbredsmæssigt og socialt og skal være motiveret for et midlertidigt botilbud. Det er ikke borgerens diagnose, der er afgørende, men borgerens funktionsnedsættelse. Der kan være tale om borgere med f.eks.: Skizofreni Skizotypi Skizo-affektive psykoser Side 14

15 Affektive sindslidelser Aspergers Syndrom Udviklingshæmning Autister Erhvervet hjerneskade Øvrige lidelser, som oftest findes i kombination med anden diagnose: Svære angstlidelser OCD Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd, f.eks. borderline og skizoid Personlighedsstruktur ADHD/ADD. Misbrug af stof eller alkohol Listen er ikke udtømmende. Hvis borgerens behov kan tilgodeses i egen bolig, uanset hvor stort støttebehov, vil der ikke kunne bevilges midlertidig botilbud. Ophold i midlertidig botilbud skal godkendes i Ballerup Kommunes Visitationsudvalg for voksne med særlige behov. Alder på målgruppen Leverandør Servicelovens 107 henvender sig til voksne over 18 år. Ballerup Kommune skal bruge botilbud, der er godkendt på Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). Der bruges en bred vifte af tilbud i og uden for Ballerup Kommune, afpasset borgerens behov. Frit valg Der er ikke frit valg af botilbud efter servicelovens 107. Ydelser Der skal være overensstemmelse mellem borgerens behov og formål med opholdet og botilbuddets specialiseringsgrad. Det betyder, at vi sikrer, at der er adgang til den nødvendige indsats for borgeren under ophold i botilbud. Ophør Når formålet med det midlertidige botilbud er opfyldt eller det skønnes, at formålet ikke kan opnås. Der vil ske en revisitation. Voksenudredningsmetoden. Borgeren vil være vurderet til at have et svært problem svarende til D i metoden. Botilbud efter servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg Side 15

16 Formål Målgruppe eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Formålet med et længerevarende botilbud er at borgerens behov er tilgodeset samt at borgeren oplever, at have et tilfredsstillende liv. Målgruppen er personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse behov dækket på anden måde. Målgruppen omfatter også personer, der efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse. Målgrupper omfatter endvidere personer, der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som skal undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. Endelig omfatter målgruppen personer, der som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som skal undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. Uddybning af målgruppe Alder på målgruppen Leverandør Der vil typisk være tale om borgere, der har et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau og som modtager førtidspension. Servicelovens 108 henvender sig til borgere over 18 år. Et botilbud efter servicelovens 108 skal være godkendt på Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). Der bruges en bred vifte af tilbud i og uden for Ballerup Kommune, afpasset borgerens behov. Frit valg Der er frit valg af botilbud efter servicelovens 108. Det betyder, at når borgeren er visiteret til et 108 tilbud, kan borgeren vælge et andet botilbud, men det skal være nogenlunde sammenligneligt med det, som der er visiteret til. Ydelser Der skal være overensstemmelse mellem borgerens behov og formål med opholdet og botilbuddets specialiseringsgrad. Det betyder, at vi sikrer, at der er adgang til den nødvendige indsats for borgeren under ophold i botilbud. Ophør Voksenudredningsmetoden Borgeren vil typisk have behov for botilbud resten af livet. Der kan være tale om ændring af funktionsniveau som bevirker, at der skal foretages revisitation. Borgeren vil være vurderet til at have et fuldstændigt problem svarende til E i metoden. Side 16

17 Bilag i forhold til voksenudredningsmetoden. Oversigt udarbejdet af KL i KEK projektet (Kvalitet, Evidens og Kompetence). Samlet vurdering (VUM) Kriterier for tildeling Indsatser (ofte i kombination) Intet problem A Typisk 0 i de relevante temaer i nogle tilfælde 1. Borgeren er selv i stand til at opsøge hjælp. Typisk ingen indsats, dog kan der gives råd og vejleding. Let problem B Moderat problem C Svært problem D Typisk 1 i de relevante temaer og eventuelt 2 i forhold til enkelte temaer. Borgeren både kan og vil selv opsøge hjælp Typisk 2 i de relevante temaer og eventuelt 3 i enkelte tilfælde. Borgere med specifikke problemer af midlertidig eller længerevarende karakter. Borgere, der har et udviklingspotentiale. Borgeren både kan og vil selv opsøge hjælp eller har et netværk, der kan og vil opsøge hjælp på borgerens vegne. Typisk 3 i de relevante temaer og eventuelt 4 i enkelte tilfælde. Udsatte borgere med komplekse og varige problemer med væsentligt behov for støtte. Borgere, der kan have et udviklings-potentiale, Råd og vejledning. Frivillige/uvisiterede tilbud. Bruger- /patientforeninger. Hjælpemidler (fx kognitive). Misbrugsbehandling efter servicelovens bestemmelser. Efterværn (fx kontaktperson). Mentor (jobcenter). Råd og vejledning. Frivillige/uvisiterede tilbud. Eventuelt afklarende SKP. Bruger- /patientforeninger. Hjælpemidler (fx kognitive). Træning ( 86). Personlig og praktisk hjælp ( 83). 85-gruppeforløb (typisk to forløb per uge). 85-individuel (omfattende/kort). 85-individuel (typisk 2-3 timer om ugen). STU. Misbrugsbehandling efter servicelovens bestemmelser. Misbrugsbehandling efter sundhedslovgivningen. Mentor (jobcenter). Råd og vejledning. Frivillige/uvisiterede tilbud. Eventuelt afklarende SKP. Bruger- /patientforeninger. Hjælpemidler (fx kognitive). Træning ( 86). Side 17

18 Fuldstændigt problem E men typisk også har behov for kompenserende ydelser. Borgeren er ikke altid i stand til eller motiveret for selv at opsøge hjælp og har ofte heller ikke et netværk, der kan og vil opsøge hjælp på borgerens vegne. Typisk 4 i de relevante temaer. Udsatte borgere med meget komplekse og varige problemer med behov for omfattende og/eller særligt tilrettelagt støtte. Borgere, der typisk har behov for omfattende kompenserende ydelser. Borgeren er typisk ikke i stand til selv at opsøge hjælp og har heller ikke et netværk, der kan og vil opsøge hjælp på borgerens vegne. Personlig og praktisk hjælp ( 83). Bostøtte gruppeforløb (typisk to forløb per uge). Bostøtte individuel (typisk 4-10 timer om ugen). Dagtilbud ( 103 og 104). Botilbudslignende støtte i eget hjem op til 25 timer ( 85 eventuelt kombineret med 83). STU. Ledsageordning. BPA. Misbrugsbehandling efter servicelovens bestemmelser. Botilbud ( 107 og 108). Misbrugsbehandling efter sundhedslovgivningen. Mentor (jobcenter). Råd og vejledning. Frivillige/uvisiterede tilbud. Bruger- /patientforeninger. Hjælpemidler (fx kognitive). Træning ( 86). Dagtilbud ( 103 og 104). Botilbudslignende støtte i eget hjem op til 25 timer ( 85 eventuelt kombineret med 83). Personlig og praktisk hjælp ( 83). STU. BPA. Misbrugsbehandling efter servicelovens bestemmelser. Botilbud ( 107 og 108). Misbrugsbehandling efter sundhedslovgivningen. Side 18

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kære borger og pårørende Jeg er glad for at kunne præsentere Vesthimmerlands Kommunes nye kvalitetsstandarden for tilbud til voksne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere