Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet"

Transkript

1 Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

2 1. Sund opvækst Aabenraa Kommune vedtog i 2012 den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Sund Opvækst arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. I Aabenraa Kommune mener vi, at dette bedst sker igennem fællesskabet. En af de stærkeste enkeltfaktorer til social eksklusion fra fællesskabet er kriminalitet. Når børn og unge begår kriminalitet, f.eks. i form af vold eller tyverier, går det ikke kun ud over ofrene. Kriminelle handlinger skader også de unge kriminelles fremtidsmuligheder og fører til en eksklusion fra fællesskabet. Unge, der har begået kriminalitet, har signifikant dårligere muligheder end jævnaldrende for at få en uddannelse eller arbejde. Aabenraa Kommune har udarbejdet denne handleplan, for at styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet. Handleplanen er blevet til på baggrund af et samarbejde med den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO). VISO har på baggrund af en analyse af Aabenraa Kommunes kriminalitetsforebyggende praksis, kommet med en række anbefalinger til de fremtidige indsatser. Disse anbefalinger indgår som udviklingsområder i handleplanen. Handleplanen er udarbejdet som et tillæg til Sund Opvækst. Mål Det overordnede formål med handleplanen er at nedbringe ungdomskriminaliteten i Aabenraa Kommune. Dette sker bedst igennem en tidlig forebyggende og helhedsorienteret indsats. Vi mener, at en vellykket tidlig og forebyggende indsats er en vigtig og nødvendig investering i børn og unges fremtid. Målgruppe Målgruppen for Aabenraa Kommunes ungdomskriminalitetsforebyggende arbejde er alle børn og unge i kommunen under 18 år. Der arbejdes kriminalitetsforebyggende overalt hvor børn og unge færdes i kommunen. Forebyggelse Forebyggelse er det helt centrale begreb i Aabenraa Kommunes indsats mod ungdomskriminalitet. Vi mener, at alt forebyggende arbejde er kriminalitetsforebyggende. De forebyggende indsatser udføres på flere niveauer i Aabenraa Kommune. Niveau 1: Forebyggelse inden problemer bliver synlige Niveau 2: Tidlig forebyggelse mod at problemerne bliver alvorlige Niveau 3: Kraftig forebyggelsesindsats med fokus på langvarige, komplekse problemer Niveau 4: Genoprettende forebyggelse med fokus på at mindske virkningerne af stærk intervention Kilde: Sund Opvækst

3 2. Forebyggende indsatser i Aabenraa Kommune Dette afsnit indeholder en oversigt over hvilke forebyggende indsatser, der arbejdes med i Aabenraa Kommune og på hvilket niveau indsatsen primært opererer. Til sidst er der en oversigt over indsatser, hvis formål er at styrke fagligheden i det forebyggende arbejde bl.a. igennem en øget sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af sektorer. 2.1 Forebyggelse inden problemerne bliver synlige Inklusion - udvikling af Aabenraa Kommune har indgået en samarbejdsaftale med cpaa børnefællesskaber Inklusionsudvikling under Ministeriet for Børn og Undervisning om omstilling til øget inklusion. Projektet er samlende for hele Børn og Skoles arbejde med inklusion og børnefællesskaber. Trivselspolitik på skolerne Alle skoler har udarbejdet en trivselspolitik. chd Vejledende læseplan for det kriminalitetsforebyggende arbejde og undervisning i skolerne Trafiksikkerhedspolitik Tidlig opsporing i daginstitutionerne Politi på besøg i 7. eller 8. klasse (Samtale i stedet for vold) Oplæg, foredrag eller klassebesøg fra 6. årgang Aftaleark (forældreaftaler) Den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning på folkeskolerne, indgår i de timeløse fag. Det vil sige, at der ikke er sat et bestemt antal timer af til undervisningen. Læseplanen indeholder oplæg til undervisningen på alle trin. Alle skoler har en trafiksikkerhedspolitik bl.a. om temadage, gåprøve i 0. kl. og cyklistprøve i 6. kl. Der arbejdes med trivselsskemaer og overgangsskemaer for alle børn i kommunens daginstitutioner. Skemaerne bruges til at opspore en begyndende mistrivsel og til at skabe bedre overgange i institutionsskift og ved skolestart. Politiet besøger 7. eller 8. årgange på skolerne i Kommunen med emnet Samtale i stedet for vold. Politiets besøg i klasserne skal medvirke til, at unge tænker over konsekvenserne før de handler. Der tilbydes en række faste oplæg og foredrag ved SSPkonsulenten om kriminalitetsforebyggende emner. Aftaleark er et redskab til at fastholde forældre til børn og unge i skolerne omkring fælles aftaler børnene og forældre imellem. hmk acha pks 2.2 Tidlig forebyggelse mod at mindre problemer bliver alvorlige Bekymringssamtaler (skole, politi, streetworker, SSP) Der er to typer af bekymringssamtaler: Skolebekymringssamtalen gennemføres i skoleregi af skoleledelsen samt klasselærer og/eller den person, som har bekymringen. tager udgangspunkt i barnets skolegang og/eller eftermiddagstilbud og de forhold, som gør sig gældende i skoleregi. anvendes primært i indskolings- og mellemtrinsfaserne. Åben anonym rådgivning (SSP og FUC) Fritidspas SSP/politi bekymringssamtalen gennemføres i SSP/politi-regi med en repræsentant fra politiet som leder af samtalen og minimum en SSPmedarbejder eller sagsbehandler fra Aabenraa kommune. tager udgangspunkt i den unges færden både i skole og fritid. anvendes primært i mellemtrinet og i udskolingen. Åben anonym rådgivning tilbydes via telefon, mail og Facebook af streetworkerne og Familie- og Ungecentrets rådgivning. Et Fritidspas dækker kontingentet til en kultur- eller fritidsforening i Aabenraa Kommune på op til 1000 kr. om året. Fritidspas gives til børn fra 2. til 7. klasse og unge med tilknytning til SSP. Baggrunden for tildelingen af et fritidspas er økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer. Jhans

4 Opsøgende arbejde/ gadeplansarbejde Streetworkere Streetworkerne arbejder opsøgende de steder hvor de unge færdes. Opgaven er at spotte børn og unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd eller ses i grupper med andre der gør det ulei Skole/hjemvejledere (forsøg) Fremskudt Indsat (forsøg i Tinglev) Skole/hjemvejlederne har til opgave at hjælpe og rådgive børn og familier, samt hjælpe skolens medarbejdere med at håndtere børn i sociale, psykiske og trivselsmæssige udfordringer. Skole/hjemvejlederne fungerer som en forpost og skal i samarbejde med skolerne sikre relevant støtte til elever i sociale eller adfærdsmæssige udfordringer. Der samarbejdes tæt med familierne, som tilbydes støtte så tidligt som muligt. Forsøget retter sig mod børn, hvor det vurderes, at en intensiv fremskudt indsats i op til 3-4 måneder kan afhjælpe problemerne eller være med til at belyse dem, så de hurtigere og mere effektivt kan blive løst af det etablerede hjælpesystem i Børn & Familie. cpaa hjs Udskolingsprojekt Opfølgning på fravær og fraværspolitik på skolerne Idéen er, at en eller flere fagpersoner omkring et barn kan henvende sig til det tværfaglige distriktsteam med en problemstilling, hvor de vurderer, at en fremskudt indsats er relevant. Det tværfaglige distriktsteam træffer afgørelse om eventuel iværksættelse af en fremskudt indsats. Udskolingsprojektets arbejder for, at alle unge, der forlader folkeskolen har de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere er der fokus på, at dialogen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne er optimal, så overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse bliver vellykket. Udskolingsprojektet fokuserer især på elever med faglige og/eller sociale problemstillinger, så de efter afslutningen af folkeskolen kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er udarbejdet en fælles fraværspolitik som alle skoler som minimum skal følge. De enkelte skoler har mulighed for at tilføje egne skærpelser af politikken. 0-3 års team Et team af fagfolk på småbørnsområdet (sundhedsplejerske, psykolog, specialpædagog, socialrådgiver fra Børn og Familie) besøger vuggestuer og dagpleje en gang i kvartalet og yder åben rådgivning. Tværfaglige teammøder Mødeforum hvor relevante fagfolk mødes med forældre og diskuterer hvordan et barn i mistrivsel bedst kan hjælpes. Der er altid deltagelse fra psykolog, socialrådgiver og sundhedsplejerske og meget ofte også fra barnet skole eller dagtilbud. Værested Værestedsfunktionen på Høje Kolstrup er et åbent og opsøgende tilbud for børn og unge i Høje Kolstrup området. Funktionen er tilknyttet streetworkerne og bidrager til den opsøgende og opfølgende ungekontakt på alle hverdage. Seniorklub Et klubtilbud til unge mellem 18 og 25 år fra hele Aabenraa Kommune beliggende på havnen i Aabenraa. Tilbuddet benyttes primært af to-sprogede som gennem stedets faste rammer sikres et værested og tæt dialog til personalet. Der er et tæt samarbejde til streetworkerne. Familiebaserne Familiebaserne er Familie og Ungecenterets fremskudte indsat i to lokalområder af kommunen. Indsatsen består bl.a. af et mødested med diverse aktiviteter, opsøgende arbejde i lokalområdet, et forstærket samarbejde med skole og institutioner samt involvering af frivillige kræfter. cpaa cpaa acha hjs smh smh

5 2.3 Kraftig forebyggelsesindsats med fokus på langvarige, komplekse problemer De fleste af indsatserne i tabellen herunder kræver forudgående visitation. Praktisk pædagogisk Familie- og Ungecentret yder støtte i hjemmet til familier, som eller anden støtte i hjemmet har brug for praktisk og/eller pædagogisk støtte i hverdagen. Støtten ydes af Familie- og Ungecentrets familiekonsulenter. Støtten har til formål at finde de udviklingsmuligheder, som allerede er til stede i familien og i netværket omkring familien, og bygge videre på dem. Familiebehandling Der tilbydes familiebehandling på Familie- og Ungecentret. Behandlingen har til formål at finde de udviklingsmuligheder, der allerede er til stede i familien og i netværket omkring familien og bygge videre på dem. Børnebehandling Børn og unge fra 0-18 år og deres familier kan få psykologbistand i Familie- og Ungecentret hvis barnet/den unge har særlig komplekse, psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer, eller hvis et barn eller ung har været udsat for overgreb. Bistanden ydes i form af rådgivning og vejledning til barnet/den unge og familien samt undersøgelse og behandling af barnet/den unge med inddragelse af den øvrige familie efter behov. Børne- og ungegrupper Børn og unge i alderen 8-18 år med psykisk syge forældre, har mulighed for at deltage i gruppeforløb Forældrekursus Udsatte forældre tilbydes forældrekurser ved Familie- og Ungecentret. Forældrene får mulighed for at tilegne sig generel viden om børns behov og udvikling, for derved skabe mulighed for at omsætter til brug i egen familie. Ungebasen Socialpædagogisk dagtilbud til unge. I ungebasen arbejdes der bl.a. med netværksdannelse, at støtte de unge i at fastholde uddannelse og beskæftigelse og at få en hverdag til at hænge sammen. Der arbejdes både individuelt og i grupper. Kontaktperson/ Der anvendes løbende kontaktperson/mentor, hvis rådgivere gvg mentorordning vurderer det nødvendigt. Ungesamråd Ungesamrådet er et mødeforum hvor politiet og Børn og Familie hbre diskuterer konkrete sager om børn og unge, der har begået gentagne og/eller alvorlige kriminelle handlinger. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er et arbejdsmarkedsrettet og uddannelsesforberedende tilbud til udsatte unge. gvg Misbrugsbehandlingsprojekt Der er etableret et samarbejde mellem Børn og Familie og Misbrugscenter Aabenraa omkring misbrugsbehandling af unge i alderen år. 2.4 Genoprettende forebyggelse Tværfaglig visitation Visitation er en samlet proces fra medarbejderens overvejelse til hjs formel beslutning i et udvalg med bevillingskompetence. Når en sag behandles i et visitationsudvalg i en af afdelingerne, skal der være foretaget en tværfaglig orientering og udredning forud for visitationsmødet, bl.a. så der kan være den rigtige tværfaglige repræsentation på visitationsmødet. Beredskabsplan for akutindsat Der kan oprettes en Task Force styregruppe som kan træde sammen med kort varsel. Indsatsen rettes mod situationer, hvor et boligområde, dele af kommunen eller optrapning af bandelignende situationer, kræver en hurtig reaktion fra myndighedernes side. En indsats som ikke kan afvente formelle møder. Hus til unge Bjerggade 8 Anbringelse Hus til Unge er et forebyggende og ambulant tilbud, der henvender sig til unge med massive sociale problemstillinger eller misbrugsproblemer. Anbringelse bruges i komplekse forløb, hvor kriminalitet er en del af en større problematik. Aabenraa Kommune iværksætter ikke anbringelse udelukkende på baggrund af kriminalitet med mindre der er tale om domsanbringelser. jmoel gvg

6 Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Aabenraa kommune deltager i Socialstyrelsens projekt Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling. Projektperioden er på 4 år med start september I metodeprogrammet skal konkrete og udvalgte metoder til stofmisbrugsbehandling med dokumenteret effekt afprøves i den primære stofmisbrugsbehandling over for unge mellem år med et behandlingskrævende misbrug. Et væsentligt element i metodeafprøvningen er at fastholde målgruppen i behandling og således sikre så gode behandlingsresultater som muligt. bke 2.5 Koordinerende indsatser Tværfagligt De tværfaglige distriktsgrupper drøfter generelle og aktuelle hjs distriktssamarbejde forhold i eget distrikt, herunder udviklingen i de forskellige lokalområder. Endvidere drøftes organiseringen og udviklingen ift. samarbejdet mellem institutionerne, udviklingsarbejde, temadage og projekter. SSP-temadage for fagfolk Foredrag, debatarrangementer og lignende hvor et aktuelt emne præsenteres. Afholdes ved behov. Fællesskabets børn En handleguide, der beskriver hvordan fagfolk skal agere hvis acha de møder et barn eller en ung i mistrivsel. Guiden indeholder også en beskrivelse af hvad de forskellige faggrupper kan bidrage med. Streetworkerrapporter Streetworkerne udfærdiger månedsrapporter, der bruges til at ulei dele viden med andre fagpersoner. Lokalråd og lokalråd+ Lokalråd og Lokalråd + er samarbejdsfora mellem politi og jla kommune. Lokalrådet er på ledelsesniveau. Lokalråd+ er på medarbejderniveau. Ungeindsatsen Ungeindsats omfatter socialrådgivere fra Børn og Familie, UUvejledere hbre og beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcentret. Ungeindsatsen er fysisk placeret sammen. Ungeindsatsen sikrer sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer. Fokus er på uddannelse, arbejdsmarked, social inklusion og sundhed. Ungeindsatsen koordinerer rådgivning og sagsbehandling i forhold til de unge samt udvikling af tilbuddene til de unge indenfor forskellige kommunale forvaltninger og med eksterne parter. Beskyttelse mod trusler Handleguide for socialrådgivere, når livstruede unge og familier rfa fra etniske minoriteter søger akut hjælp til personlig sikkerhed. LP-model og ICS Systemiske modeller til sikring af helhedsorienteret indsats og hjs fælles sprog. LP bruges på skole- og dagtilbudsområderne. ICS bruges i Børn og Families myndighedsafdelinger. SSP SSP-samarbejdet i Aabenraa Kommune er formaliseret gennem SSP-styregruppen og en række SSP-grupper omkring de enkelte skoledistrikter. SSP-konsulenten/Ungdomsskolen koordinere den løbende indsats jf. fastlagte mål.

7 3. Prioriterede udviklingsområder Aabenraa Kommune har i samarbejde med VISO identificeret en række udviklingsområder, hvor Aabenraa Kommune kan styrke den kriminalitetsforebyggende indsats. Udviklingsområderne er: Tidlig forebyggende indsats Inddragelse af unge og forældre Kvalitet i sagsbehandlingen Koordineret tværfagligt samarbejde Optimeret misbrugsbehandling 3.1 Tidlig forebyggende indsats Aabenraa Kommune ønsker at udvikle den tidlige forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. En stor del af den tidlige forebyggelse ligger i skolerne. Skolerne har igennem en årrække haft fokus på den tidlige forebyggende indsats. I den forbindelse er der blevet gennemført en række tiltag på skoleområdet, der skal bidrage til, at alle elever får det optimale ud af deres skolegang. Der har i de senere år foregået en bevægelse fra, at de særlige indsatser var centralt styrede til, at det nu er de enkelte skoler, der har ansvaret for at handle rettidigt. Det har medført, at skolerne både enkeltvis og samlet har udviklet og iværksat tiltag, der alle har til hensigt at styrke læringsmiljøet og at kunne inkludere alle elever i skolen. Netop inklusion, og det at være en del af fællesskabet, er centralt for, at en tidlig forebyggende indsats lykkes. Skolereformens krav om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, og at det pædagogiske fokus skal flyttes fra undervisningen til elevernes læring, har været og vil stadigvæk være med til at stimulere den tidlige indsats. Der er inden for de senere år blevet iværksat en lang række forebyggende tiltag på skoleområdet, der samlet har til formål at styrke Aabenraa Kommunes tidlige forebyggende indsats. Der er endnu ikke evidens for langtidsvirkningen af de indsatser, der allerede er iværksat. Inden der eventuelt tages skridt til at gennemføre nye overordnede tiltag, skal der følges op på det, som skolerne har iværksat Inddragelse af unge og forældre Aabenraa Kommune ønsker at inddrage de unge og deres forældre i de kriminalitetsforebyggende indsatser. Det er en målsætning i Sund Opvækst, at børn og unge skal have medbestemmelse og indflydelse på deres eget liv og medinddrages i de beslutninger, der angår dem. Aabenraa Kommune vil anvende netværkssamråd i arbejdet med børn og unge, der har begået kriminalitet Aabenraa Kommune vil skabe en kultur og bevidsthed blandt frontmedarbejdere om vigtigheden i at inddrage unge og deres forældre. Skole/hjemvejlederordningen er et eksempel på hvorledes Aabenraa Kommune fremover ønsker at styrke inddragelsen af de unge og deres forældre på skoleområdet. I fællesskabets børn, der er en handleguide til alle, der arbejder med børn og unge i Aabenraa Kommunes, pointerer ligeledes nødvendigheden i at inddrage de unge og deres forældre. Aabenraa Kommune ønsker at udbrede brugen af familierettede metoder overalt hvor fagpersonale møder børn, unge og deres forældre. 3.3 Kvalitet i sagsbehandlingen Aabenraa Kommune ønsker at have høj kvalitet i sagsbehandling i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge. Høj kvalitet i sagsbehandling skal forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller begår kriminalitet igen. Aabenraa Kommune har i foråret 2014 inviteret Socialstyrelsens Task-Force til et udviklingsprojekt, som har til formål at styrke sagsbehandlingen i Børn og Familie. Task-Forcen har kastet et kritisk

8 blik på Børn og Families sagsbehandling. På denne baggrund er der blevet udarbejdet en udviklingsplan, der implementeres i perioden frem til udgangen af Udvikling af koordineret og tværfagligt samarbejde Aabenraa Kommune ønsker at udvikle det koordinerede og tværfaglige samarbejde i det kriminalitetsforebyggende arbejde. I Sund Opvækst er der fokus på, at børn og unge skal opleve sammenhæng og kontinuitet i kontakten og indsatsen fra kommunen. Det koordinerede og tværfaglige samarbejde udvikles først og fremmest igennem klar og tydelig kommunikation på tværs af sektorer. Aabenraa Kommune gør brug af LP-modellen og ICS indført systemisk metode i arbejdet med børn og unge. Det giver et fælles sprog på tværs af faggrupper og en helhedsorienteret indsats i arbejdet med udsatte børn og unge. Aabenraa Kommune har mange indsatser, der arbejder for at udvikle det tværfaglige samarbejde. Der ligger en udviklingsopgave i at optimere brugen af de eksisterende fora. Bedre kommunikation skal blandt andet skabes ved, at fagpersoner i højere grad end tidligere benytter muligheden for at dele information på tværs af faglige skel med hjemmel i Servicelovens 49a. Aabenraa Kommune vil ligeledes skabe en bedre forventningsafstemning faggrupperne imellem. En bedre forventningsafstemning vil skabe tydelighed om hvad de enkelte faggrupper har af muligheder og begrænsninger i forhold til de forebyggende indsatser, der iværksættes på tværs af sektorer. Aabenraa Kommune vil udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring den tidlige og forebyggende indsats ved at sikre at flere unge i Aabenraa Kommune får en ungdomsuddannelse. Dette vil primært foregå igennem Uddannelsesrådet i Aabenraa Kommune Optimeret misbrugsbehandling Aabenraa Kommune arbejder aktivt for at optimere misbrugsbehandling for unge under 18 år. Det gøres ud fra den erkendelse, at misbrug er central faktor for at unge ender med at begå kriminalitet. For at sikre en bedre misbrugsbehandling, har Aabenraa Kommune udviklet en udvidet ambulant misbrugsbehandling for unge under 18 år i samarbejde med Misbrugscenter Aabenraa. Misbrugsbehandlingen anvender primært ambulant behandling i tilknytning med Hus til Unge, kombineret med kortere ophold i døgnbehandling med efterfølgende ophold i Halvvejshuset. 4. Opfølgning Aabenraa Kommune følger op på og evaluerer resultaterne af de enkelte indsatser i anden sammenhæng. Opfølgning på handleplanen til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet, indgår som en del af den samlede evaluering af den sammenhægende børne- familie og ungepolitik, Sund Opvækst. Opfølgning på planen foretages i forbindelse med revisionen af Sund Opvækst i 2017 og vil indgå som en af de mange delevalueringer, som til sammen udgør den samlede evaluering af Sund Opvækst. I opfølgningen vil der være særligt fokus på de centrale indsatser og politiske målsætninger, herunder, at vi opnår viden om: Tidlig forebyggende indsats Inddragelse af unge og forældre Kvalitet i sagsbehandlingen Koordineret tværfagligt samarbejde Optimeret misbrugsbehandling 5. Kontaktoplysninger acha Udviklingskonsulent Charlotte Jungreen Have

9 bke Fagkoordinator Bo Eghorn chd Faglig koordinator Christian Dahl cpaa Pædagogisk administrativ konsulent Christel Aagaard Familie- og Ungecentret gvg Socialrådgiver Gitte Graff hbre Kontorleder Hanne Rebsdorff hjs Ledende psykolog Hans Jørn Søberg hmk Teknisk designer Hanne Mette Kjær SSP konsulent/streetworker John Hansen 4033 jla Vicepolitiinspektør Jan Lambertsen jmoel Afdelingsleder Jan Mensel Møller pks Politiassistent Poul Søgaard rfa Kontorleder Ruth Fabrucius smh Ungdomsskoleinspektør Stig Munk-Hansen ulei Afdelingsleder Uffe Leisner

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Socialstyrelsen Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Oktober 2011. Projekt Forebyggelseskommuner. Nulpunktsanalyse

Oktober 2011. Projekt Forebyggelseskommuner. Nulpunktsanalyse Oktober 2011 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Nulpunktsanalysen 5 1.2. Strategiske udfordringer og fokusområder 5 1.2.1. Metoder 5 1.2.2. Social profil

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Jill Mehlbye. Opkvalificering af den tidlige indsats. ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position. Forskningsrapport

Jill Mehlbye. Opkvalificering af den tidlige indsats. ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position. Forskningsrapport Jill Mehlbye Opkvalificering af den tidlige indsats ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position Forskningsrapport Publikationen Opkvalificering af den tidlige indsats ved tidlig opsporing

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere