Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet"

Transkript

1 Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

2 1. Sund opvækst Aabenraa Kommune vedtog i 2012 den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Sund Opvækst arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. I Aabenraa Kommune mener vi, at dette bedst sker igennem fællesskabet. En af de stærkeste enkeltfaktorer til social eksklusion fra fællesskabet er kriminalitet. Når børn og unge begår kriminalitet, f.eks. i form af vold eller tyverier, går det ikke kun ud over ofrene. Kriminelle handlinger skader også de unge kriminelles fremtidsmuligheder og fører til en eksklusion fra fællesskabet. Unge, der har begået kriminalitet, har signifikant dårligere muligheder end jævnaldrende for at få en uddannelse eller arbejde. Aabenraa Kommune har udarbejdet denne handleplan, for at styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet. Handleplanen er blevet til på baggrund af et samarbejde med den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO). VISO har på baggrund af en analyse af Aabenraa Kommunes kriminalitetsforebyggende praksis, kommet med en række anbefalinger til de fremtidige indsatser. Disse anbefalinger indgår som udviklingsområder i handleplanen. Handleplanen er udarbejdet som et tillæg til Sund Opvækst. Mål Det overordnede formål med handleplanen er at nedbringe ungdomskriminaliteten i Aabenraa Kommune. Dette sker bedst igennem en tidlig forebyggende og helhedsorienteret indsats. Vi mener, at en vellykket tidlig og forebyggende indsats er en vigtig og nødvendig investering i børn og unges fremtid. Målgruppe Målgruppen for Aabenraa Kommunes ungdomskriminalitetsforebyggende arbejde er alle børn og unge i kommunen under 18 år. Der arbejdes kriminalitetsforebyggende overalt hvor børn og unge færdes i kommunen. Forebyggelse Forebyggelse er det helt centrale begreb i Aabenraa Kommunes indsats mod ungdomskriminalitet. Vi mener, at alt forebyggende arbejde er kriminalitetsforebyggende. De forebyggende indsatser udføres på flere niveauer i Aabenraa Kommune. Niveau 1: Forebyggelse inden problemer bliver synlige Niveau 2: Tidlig forebyggelse mod at problemerne bliver alvorlige Niveau 3: Kraftig forebyggelsesindsats med fokus på langvarige, komplekse problemer Niveau 4: Genoprettende forebyggelse med fokus på at mindske virkningerne af stærk intervention Kilde: Sund Opvækst

3 2. Forebyggende indsatser i Aabenraa Kommune Dette afsnit indeholder en oversigt over hvilke forebyggende indsatser, der arbejdes med i Aabenraa Kommune og på hvilket niveau indsatsen primært opererer. Til sidst er der en oversigt over indsatser, hvis formål er at styrke fagligheden i det forebyggende arbejde bl.a. igennem en øget sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af sektorer. 2.1 Forebyggelse inden problemerne bliver synlige Inklusion - udvikling af Aabenraa Kommune har indgået en samarbejdsaftale med cpaa børnefællesskaber Inklusionsudvikling under Ministeriet for Børn og Undervisning om omstilling til øget inklusion. Projektet er samlende for hele Børn og Skoles arbejde med inklusion og børnefællesskaber. Trivselspolitik på skolerne Alle skoler har udarbejdet en trivselspolitik. chd Vejledende læseplan for det kriminalitetsforebyggende arbejde og undervisning i skolerne Trafiksikkerhedspolitik Tidlig opsporing i daginstitutionerne Politi på besøg i 7. eller 8. klasse (Samtale i stedet for vold) Oplæg, foredrag eller klassebesøg fra 6. årgang Aftaleark (forældreaftaler) Den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning på folkeskolerne, indgår i de timeløse fag. Det vil sige, at der ikke er sat et bestemt antal timer af til undervisningen. Læseplanen indeholder oplæg til undervisningen på alle trin. Alle skoler har en trafiksikkerhedspolitik bl.a. om temadage, gåprøve i 0. kl. og cyklistprøve i 6. kl. Der arbejdes med trivselsskemaer og overgangsskemaer for alle børn i kommunens daginstitutioner. Skemaerne bruges til at opspore en begyndende mistrivsel og til at skabe bedre overgange i institutionsskift og ved skolestart. Politiet besøger 7. eller 8. årgange på skolerne i Kommunen med emnet Samtale i stedet for vold. Politiets besøg i klasserne skal medvirke til, at unge tænker over konsekvenserne før de handler. Der tilbydes en række faste oplæg og foredrag ved SSPkonsulenten om kriminalitetsforebyggende emner. Aftaleark er et redskab til at fastholde forældre til børn og unge i skolerne omkring fælles aftaler børnene og forældre imellem. hmk acha pks 2.2 Tidlig forebyggelse mod at mindre problemer bliver alvorlige Bekymringssamtaler (skole, politi, streetworker, SSP) Der er to typer af bekymringssamtaler: Skolebekymringssamtalen gennemføres i skoleregi af skoleledelsen samt klasselærer og/eller den person, som har bekymringen. tager udgangspunkt i barnets skolegang og/eller eftermiddagstilbud og de forhold, som gør sig gældende i skoleregi. anvendes primært i indskolings- og mellemtrinsfaserne. Åben anonym rådgivning (SSP og FUC) Fritidspas SSP/politi bekymringssamtalen gennemføres i SSP/politi-regi med en repræsentant fra politiet som leder af samtalen og minimum en SSPmedarbejder eller sagsbehandler fra Aabenraa kommune. tager udgangspunkt i den unges færden både i skole og fritid. anvendes primært i mellemtrinet og i udskolingen. Åben anonym rådgivning tilbydes via telefon, mail og Facebook af streetworkerne og Familie- og Ungecentrets rådgivning. Et Fritidspas dækker kontingentet til en kultur- eller fritidsforening i Aabenraa Kommune på op til 1000 kr. om året. Fritidspas gives til børn fra 2. til 7. klasse og unge med tilknytning til SSP. Baggrunden for tildelingen af et fritidspas er økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer. Jhans

4 Opsøgende arbejde/ gadeplansarbejde Streetworkere Streetworkerne arbejder opsøgende de steder hvor de unge færdes. Opgaven er at spotte børn og unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd eller ses i grupper med andre der gør det ulei Skole/hjemvejledere (forsøg) Fremskudt Indsat (forsøg i Tinglev) Skole/hjemvejlederne har til opgave at hjælpe og rådgive børn og familier, samt hjælpe skolens medarbejdere med at håndtere børn i sociale, psykiske og trivselsmæssige udfordringer. Skole/hjemvejlederne fungerer som en forpost og skal i samarbejde med skolerne sikre relevant støtte til elever i sociale eller adfærdsmæssige udfordringer. Der samarbejdes tæt med familierne, som tilbydes støtte så tidligt som muligt. Forsøget retter sig mod børn, hvor det vurderes, at en intensiv fremskudt indsats i op til 3-4 måneder kan afhjælpe problemerne eller være med til at belyse dem, så de hurtigere og mere effektivt kan blive løst af det etablerede hjælpesystem i Børn & Familie. cpaa hjs Udskolingsprojekt Opfølgning på fravær og fraværspolitik på skolerne Idéen er, at en eller flere fagpersoner omkring et barn kan henvende sig til det tværfaglige distriktsteam med en problemstilling, hvor de vurderer, at en fremskudt indsats er relevant. Det tværfaglige distriktsteam træffer afgørelse om eventuel iværksættelse af en fremskudt indsats. Udskolingsprojektets arbejder for, at alle unge, der forlader folkeskolen har de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere er der fokus på, at dialogen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne er optimal, så overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse bliver vellykket. Udskolingsprojektet fokuserer især på elever med faglige og/eller sociale problemstillinger, så de efter afslutningen af folkeskolen kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er udarbejdet en fælles fraværspolitik som alle skoler som minimum skal følge. De enkelte skoler har mulighed for at tilføje egne skærpelser af politikken. 0-3 års team Et team af fagfolk på småbørnsområdet (sundhedsplejerske, psykolog, specialpædagog, socialrådgiver fra Børn og Familie) besøger vuggestuer og dagpleje en gang i kvartalet og yder åben rådgivning. Tværfaglige teammøder Mødeforum hvor relevante fagfolk mødes med forældre og diskuterer hvordan et barn i mistrivsel bedst kan hjælpes. Der er altid deltagelse fra psykolog, socialrådgiver og sundhedsplejerske og meget ofte også fra barnet skole eller dagtilbud. Værested Værestedsfunktionen på Høje Kolstrup er et åbent og opsøgende tilbud for børn og unge i Høje Kolstrup området. Funktionen er tilknyttet streetworkerne og bidrager til den opsøgende og opfølgende ungekontakt på alle hverdage. Seniorklub Et klubtilbud til unge mellem 18 og 25 år fra hele Aabenraa Kommune beliggende på havnen i Aabenraa. Tilbuddet benyttes primært af to-sprogede som gennem stedets faste rammer sikres et værested og tæt dialog til personalet. Der er et tæt samarbejde til streetworkerne. Familiebaserne Familiebaserne er Familie og Ungecenterets fremskudte indsat i to lokalområder af kommunen. Indsatsen består bl.a. af et mødested med diverse aktiviteter, opsøgende arbejde i lokalområdet, et forstærket samarbejde med skole og institutioner samt involvering af frivillige kræfter. cpaa cpaa acha hjs smh smh

5 2.3 Kraftig forebyggelsesindsats med fokus på langvarige, komplekse problemer De fleste af indsatserne i tabellen herunder kræver forudgående visitation. Praktisk pædagogisk Familie- og Ungecentret yder støtte i hjemmet til familier, som eller anden støtte i hjemmet har brug for praktisk og/eller pædagogisk støtte i hverdagen. Støtten ydes af Familie- og Ungecentrets familiekonsulenter. Støtten har til formål at finde de udviklingsmuligheder, som allerede er til stede i familien og i netværket omkring familien, og bygge videre på dem. Familiebehandling Der tilbydes familiebehandling på Familie- og Ungecentret. Behandlingen har til formål at finde de udviklingsmuligheder, der allerede er til stede i familien og i netværket omkring familien og bygge videre på dem. Børnebehandling Børn og unge fra 0-18 år og deres familier kan få psykologbistand i Familie- og Ungecentret hvis barnet/den unge har særlig komplekse, psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer, eller hvis et barn eller ung har været udsat for overgreb. Bistanden ydes i form af rådgivning og vejledning til barnet/den unge og familien samt undersøgelse og behandling af barnet/den unge med inddragelse af den øvrige familie efter behov. Børne- og ungegrupper Børn og unge i alderen 8-18 år med psykisk syge forældre, har mulighed for at deltage i gruppeforløb Forældrekursus Udsatte forældre tilbydes forældrekurser ved Familie- og Ungecentret. Forældrene får mulighed for at tilegne sig generel viden om børns behov og udvikling, for derved skabe mulighed for at omsætter til brug i egen familie. Ungebasen Socialpædagogisk dagtilbud til unge. I ungebasen arbejdes der bl.a. med netværksdannelse, at støtte de unge i at fastholde uddannelse og beskæftigelse og at få en hverdag til at hænge sammen. Der arbejdes både individuelt og i grupper. Kontaktperson/ Der anvendes løbende kontaktperson/mentor, hvis rådgivere gvg mentorordning vurderer det nødvendigt. Ungesamråd Ungesamrådet er et mødeforum hvor politiet og Børn og Familie hbre diskuterer konkrete sager om børn og unge, der har begået gentagne og/eller alvorlige kriminelle handlinger. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er et arbejdsmarkedsrettet og uddannelsesforberedende tilbud til udsatte unge. gvg Misbrugsbehandlingsprojekt Der er etableret et samarbejde mellem Børn og Familie og Misbrugscenter Aabenraa omkring misbrugsbehandling af unge i alderen år. 2.4 Genoprettende forebyggelse Tværfaglig visitation Visitation er en samlet proces fra medarbejderens overvejelse til hjs formel beslutning i et udvalg med bevillingskompetence. Når en sag behandles i et visitationsudvalg i en af afdelingerne, skal der være foretaget en tværfaglig orientering og udredning forud for visitationsmødet, bl.a. så der kan være den rigtige tværfaglige repræsentation på visitationsmødet. Beredskabsplan for akutindsat Der kan oprettes en Task Force styregruppe som kan træde sammen med kort varsel. Indsatsen rettes mod situationer, hvor et boligområde, dele af kommunen eller optrapning af bandelignende situationer, kræver en hurtig reaktion fra myndighedernes side. En indsats som ikke kan afvente formelle møder. Hus til unge Bjerggade 8 Anbringelse Hus til Unge er et forebyggende og ambulant tilbud, der henvender sig til unge med massive sociale problemstillinger eller misbrugsproblemer. Anbringelse bruges i komplekse forløb, hvor kriminalitet er en del af en større problematik. Aabenraa Kommune iværksætter ikke anbringelse udelukkende på baggrund af kriminalitet med mindre der er tale om domsanbringelser. jmoel gvg

6 Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Aabenraa kommune deltager i Socialstyrelsens projekt Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling. Projektperioden er på 4 år med start september I metodeprogrammet skal konkrete og udvalgte metoder til stofmisbrugsbehandling med dokumenteret effekt afprøves i den primære stofmisbrugsbehandling over for unge mellem år med et behandlingskrævende misbrug. Et væsentligt element i metodeafprøvningen er at fastholde målgruppen i behandling og således sikre så gode behandlingsresultater som muligt. bke 2.5 Koordinerende indsatser Tværfagligt De tværfaglige distriktsgrupper drøfter generelle og aktuelle hjs distriktssamarbejde forhold i eget distrikt, herunder udviklingen i de forskellige lokalområder. Endvidere drøftes organiseringen og udviklingen ift. samarbejdet mellem institutionerne, udviklingsarbejde, temadage og projekter. SSP-temadage for fagfolk Foredrag, debatarrangementer og lignende hvor et aktuelt emne præsenteres. Afholdes ved behov. Fællesskabets børn En handleguide, der beskriver hvordan fagfolk skal agere hvis acha de møder et barn eller en ung i mistrivsel. Guiden indeholder også en beskrivelse af hvad de forskellige faggrupper kan bidrage med. Streetworkerrapporter Streetworkerne udfærdiger månedsrapporter, der bruges til at ulei dele viden med andre fagpersoner. Lokalråd og lokalråd+ Lokalråd og Lokalråd + er samarbejdsfora mellem politi og jla kommune. Lokalrådet er på ledelsesniveau. Lokalråd+ er på medarbejderniveau. Ungeindsatsen Ungeindsats omfatter socialrådgivere fra Børn og Familie, UUvejledere hbre og beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcentret. Ungeindsatsen er fysisk placeret sammen. Ungeindsatsen sikrer sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer. Fokus er på uddannelse, arbejdsmarked, social inklusion og sundhed. Ungeindsatsen koordinerer rådgivning og sagsbehandling i forhold til de unge samt udvikling af tilbuddene til de unge indenfor forskellige kommunale forvaltninger og med eksterne parter. Beskyttelse mod trusler Handleguide for socialrådgivere, når livstruede unge og familier rfa fra etniske minoriteter søger akut hjælp til personlig sikkerhed. LP-model og ICS Systemiske modeller til sikring af helhedsorienteret indsats og hjs fælles sprog. LP bruges på skole- og dagtilbudsområderne. ICS bruges i Børn og Families myndighedsafdelinger. SSP SSP-samarbejdet i Aabenraa Kommune er formaliseret gennem SSP-styregruppen og en række SSP-grupper omkring de enkelte skoledistrikter. SSP-konsulenten/Ungdomsskolen koordinere den løbende indsats jf. fastlagte mål.

7 3. Prioriterede udviklingsområder Aabenraa Kommune har i samarbejde med VISO identificeret en række udviklingsområder, hvor Aabenraa Kommune kan styrke den kriminalitetsforebyggende indsats. Udviklingsområderne er: Tidlig forebyggende indsats Inddragelse af unge og forældre Kvalitet i sagsbehandlingen Koordineret tværfagligt samarbejde Optimeret misbrugsbehandling 3.1 Tidlig forebyggende indsats Aabenraa Kommune ønsker at udvikle den tidlige forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. En stor del af den tidlige forebyggelse ligger i skolerne. Skolerne har igennem en årrække haft fokus på den tidlige forebyggende indsats. I den forbindelse er der blevet gennemført en række tiltag på skoleområdet, der skal bidrage til, at alle elever får det optimale ud af deres skolegang. Der har i de senere år foregået en bevægelse fra, at de særlige indsatser var centralt styrede til, at det nu er de enkelte skoler, der har ansvaret for at handle rettidigt. Det har medført, at skolerne både enkeltvis og samlet har udviklet og iværksat tiltag, der alle har til hensigt at styrke læringsmiljøet og at kunne inkludere alle elever i skolen. Netop inklusion, og det at være en del af fællesskabet, er centralt for, at en tidlig forebyggende indsats lykkes. Skolereformens krav om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, og at det pædagogiske fokus skal flyttes fra undervisningen til elevernes læring, har været og vil stadigvæk være med til at stimulere den tidlige indsats. Der er inden for de senere år blevet iværksat en lang række forebyggende tiltag på skoleområdet, der samlet har til formål at styrke Aabenraa Kommunes tidlige forebyggende indsats. Der er endnu ikke evidens for langtidsvirkningen af de indsatser, der allerede er iværksat. Inden der eventuelt tages skridt til at gennemføre nye overordnede tiltag, skal der følges op på det, som skolerne har iværksat Inddragelse af unge og forældre Aabenraa Kommune ønsker at inddrage de unge og deres forældre i de kriminalitetsforebyggende indsatser. Det er en målsætning i Sund Opvækst, at børn og unge skal have medbestemmelse og indflydelse på deres eget liv og medinddrages i de beslutninger, der angår dem. Aabenraa Kommune vil anvende netværkssamråd i arbejdet med børn og unge, der har begået kriminalitet Aabenraa Kommune vil skabe en kultur og bevidsthed blandt frontmedarbejdere om vigtigheden i at inddrage unge og deres forældre. Skole/hjemvejlederordningen er et eksempel på hvorledes Aabenraa Kommune fremover ønsker at styrke inddragelsen af de unge og deres forældre på skoleområdet. I fællesskabets børn, der er en handleguide til alle, der arbejder med børn og unge i Aabenraa Kommunes, pointerer ligeledes nødvendigheden i at inddrage de unge og deres forældre. Aabenraa Kommune ønsker at udbrede brugen af familierettede metoder overalt hvor fagpersonale møder børn, unge og deres forældre. 3.3 Kvalitet i sagsbehandlingen Aabenraa Kommune ønsker at have høj kvalitet i sagsbehandling i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge. Høj kvalitet i sagsbehandling skal forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller begår kriminalitet igen. Aabenraa Kommune har i foråret 2014 inviteret Socialstyrelsens Task-Force til et udviklingsprojekt, som har til formål at styrke sagsbehandlingen i Børn og Familie. Task-Forcen har kastet et kritisk

8 blik på Børn og Families sagsbehandling. På denne baggrund er der blevet udarbejdet en udviklingsplan, der implementeres i perioden frem til udgangen af Udvikling af koordineret og tværfagligt samarbejde Aabenraa Kommune ønsker at udvikle det koordinerede og tværfaglige samarbejde i det kriminalitetsforebyggende arbejde. I Sund Opvækst er der fokus på, at børn og unge skal opleve sammenhæng og kontinuitet i kontakten og indsatsen fra kommunen. Det koordinerede og tværfaglige samarbejde udvikles først og fremmest igennem klar og tydelig kommunikation på tværs af sektorer. Aabenraa Kommune gør brug af LP-modellen og ICS indført systemisk metode i arbejdet med børn og unge. Det giver et fælles sprog på tværs af faggrupper og en helhedsorienteret indsats i arbejdet med udsatte børn og unge. Aabenraa Kommune har mange indsatser, der arbejder for at udvikle det tværfaglige samarbejde. Der ligger en udviklingsopgave i at optimere brugen af de eksisterende fora. Bedre kommunikation skal blandt andet skabes ved, at fagpersoner i højere grad end tidligere benytter muligheden for at dele information på tværs af faglige skel med hjemmel i Servicelovens 49a. Aabenraa Kommune vil ligeledes skabe en bedre forventningsafstemning faggrupperne imellem. En bedre forventningsafstemning vil skabe tydelighed om hvad de enkelte faggrupper har af muligheder og begrænsninger i forhold til de forebyggende indsatser, der iværksættes på tværs af sektorer. Aabenraa Kommune vil udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring den tidlige og forebyggende indsats ved at sikre at flere unge i Aabenraa Kommune får en ungdomsuddannelse. Dette vil primært foregå igennem Uddannelsesrådet i Aabenraa Kommune Optimeret misbrugsbehandling Aabenraa Kommune arbejder aktivt for at optimere misbrugsbehandling for unge under 18 år. Det gøres ud fra den erkendelse, at misbrug er central faktor for at unge ender med at begå kriminalitet. For at sikre en bedre misbrugsbehandling, har Aabenraa Kommune udviklet en udvidet ambulant misbrugsbehandling for unge under 18 år i samarbejde med Misbrugscenter Aabenraa. Misbrugsbehandlingen anvender primært ambulant behandling i tilknytning med Hus til Unge, kombineret med kortere ophold i døgnbehandling med efterfølgende ophold i Halvvejshuset. 4. Opfølgning Aabenraa Kommune følger op på og evaluerer resultaterne af de enkelte indsatser i anden sammenhæng. Opfølgning på handleplanen til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet, indgår som en del af den samlede evaluering af den sammenhægende børne- familie og ungepolitik, Sund Opvækst. Opfølgning på planen foretages i forbindelse med revisionen af Sund Opvækst i 2017 og vil indgå som en af de mange delevalueringer, som til sammen udgør den samlede evaluering af Sund Opvækst. I opfølgningen vil der være særligt fokus på de centrale indsatser og politiske målsætninger, herunder, at vi opnår viden om: Tidlig forebyggende indsats Inddragelse af unge og forældre Kvalitet i sagsbehandlingen Koordineret tværfagligt samarbejde Optimeret misbrugsbehandling 5. Kontaktoplysninger acha Udviklingskonsulent Charlotte Jungreen Have

9 bke Fagkoordinator Bo Eghorn chd Faglig koordinator Christian Dahl cpaa Pædagogisk administrativ konsulent Christel Aagaard Familie- og Ungecentret gvg Socialrådgiver Gitte Graff hbre Kontorleder Hanne Rebsdorff hjs Ledende psykolog Hans Jørn Søberg hmk Teknisk designer Hanne Mette Kjær SSP konsulent/streetworker John Hansen 4033 jla Vicepolitiinspektør Jan Lambertsen jmoel Afdelingsleder Jan Mensel Møller pks Politiassistent Poul Søgaard rfa Kontorleder Ruth Fabrucius smh Ungdomsskoleinspektør Stig Munk-Hansen ulei Afdelingsleder Uffe Leisner

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

DAGTILBUD. børnehaveklassen

DAGTILBUD. børnehaveklassen 10 Dagtilbud DAGTILBUD I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 REFERAT 1 fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 Sendt til: Mogens Poort, Midt og Vestjyllands Politi Svend Ørgaard, Direktør Holstebro Handelsskole Mona Stougaard, Fællessekretariatet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere