Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet"

Transkript

1 Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

2 1. Sund opvækst Aabenraa Kommune vedtog i 2012 den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Sund Opvækst arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. I Aabenraa Kommune mener vi, at dette bedst sker igennem fællesskabet. En af de stærkeste enkeltfaktorer til social eksklusion fra fællesskabet er kriminalitet. Når børn og unge begår kriminalitet, f.eks. i form af vold eller tyverier, går det ikke kun ud over ofrene. Kriminelle handlinger skader også de unge kriminelles fremtidsmuligheder og fører til en eksklusion fra fællesskabet. Unge, der har begået kriminalitet, har signifikant dårligere muligheder end jævnaldrende for at få en uddannelse eller arbejde. Aabenraa Kommune har udarbejdet denne handleplan, for at styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet. Handleplanen er blevet til på baggrund af et samarbejde med den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO). VISO har på baggrund af en analyse af Aabenraa Kommunes kriminalitetsforebyggende praksis, kommet med en række anbefalinger til de fremtidige indsatser. Disse anbefalinger indgår som udviklingsområder i handleplanen. Handleplanen er udarbejdet som et tillæg til Sund Opvækst. Mål Det overordnede formål med handleplanen er at nedbringe ungdomskriminaliteten i Aabenraa Kommune. Dette sker bedst igennem en tidlig forebyggende og helhedsorienteret indsats. Vi mener, at en vellykket tidlig og forebyggende indsats er en vigtig og nødvendig investering i børn og unges fremtid. Målgruppe Målgruppen for Aabenraa Kommunes ungdomskriminalitetsforebyggende arbejde er alle børn og unge i kommunen under 18 år. Der arbejdes kriminalitetsforebyggende overalt hvor børn og unge færdes i kommunen. Forebyggelse Forebyggelse er det helt centrale begreb i Aabenraa Kommunes indsats mod ungdomskriminalitet. Vi mener, at alt forebyggende arbejde er kriminalitetsforebyggende. De forebyggende indsatser udføres på flere niveauer i Aabenraa Kommune. Niveau 1: Forebyggelse inden problemer bliver synlige Niveau 2: Tidlig forebyggelse mod at problemerne bliver alvorlige Niveau 3: Kraftig forebyggelsesindsats med fokus på langvarige, komplekse problemer Niveau 4: Genoprettende forebyggelse med fokus på at mindske virkningerne af stærk intervention Kilde: Sund Opvækst

3 2. Forebyggende indsatser i Aabenraa Kommune Dette afsnit indeholder en oversigt over hvilke forebyggende indsatser, der arbejdes med i Aabenraa Kommune og på hvilket niveau indsatsen primært opererer. Til sidst er der en oversigt over indsatser, hvis formål er at styrke fagligheden i det forebyggende arbejde bl.a. igennem en øget sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af sektorer. 2.1 Forebyggelse inden problemerne bliver synlige Inklusion - udvikling af Aabenraa Kommune har indgået en samarbejdsaftale med cpaa børnefællesskaber Inklusionsudvikling under Ministeriet for Børn og Undervisning om omstilling til øget inklusion. Projektet er samlende for hele Børn og Skoles arbejde med inklusion og børnefællesskaber. Trivselspolitik på skolerne Alle skoler har udarbejdet en trivselspolitik. chd Vejledende læseplan for det kriminalitetsforebyggende arbejde og undervisning i skolerne Trafiksikkerhedspolitik Tidlig opsporing i daginstitutionerne Politi på besøg i 7. eller 8. klasse (Samtale i stedet for vold) Oplæg, foredrag eller klassebesøg fra 6. årgang Aftaleark (forældreaftaler) Den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning på folkeskolerne, indgår i de timeløse fag. Det vil sige, at der ikke er sat et bestemt antal timer af til undervisningen. Læseplanen indeholder oplæg til undervisningen på alle trin. Alle skoler har en trafiksikkerhedspolitik bl.a. om temadage, gåprøve i 0. kl. og cyklistprøve i 6. kl. Der arbejdes med trivselsskemaer og overgangsskemaer for alle børn i kommunens daginstitutioner. Skemaerne bruges til at opspore en begyndende mistrivsel og til at skabe bedre overgange i institutionsskift og ved skolestart. Politiet besøger 7. eller 8. årgange på skolerne i Kommunen med emnet Samtale i stedet for vold. Politiets besøg i klasserne skal medvirke til, at unge tænker over konsekvenserne før de handler. Der tilbydes en række faste oplæg og foredrag ved SSPkonsulenten om kriminalitetsforebyggende emner. Aftaleark er et redskab til at fastholde forældre til børn og unge i skolerne omkring fælles aftaler børnene og forældre imellem. hmk acha pks 2.2 Tidlig forebyggelse mod at mindre problemer bliver alvorlige Bekymringssamtaler (skole, politi, streetworker, SSP) Der er to typer af bekymringssamtaler: Skolebekymringssamtalen gennemføres i skoleregi af skoleledelsen samt klasselærer og/eller den person, som har bekymringen. tager udgangspunkt i barnets skolegang og/eller eftermiddagstilbud og de forhold, som gør sig gældende i skoleregi. anvendes primært i indskolings- og mellemtrinsfaserne. Åben anonym rådgivning (SSP og FUC) Fritidspas SSP/politi bekymringssamtalen gennemføres i SSP/politi-regi med en repræsentant fra politiet som leder af samtalen og minimum en SSPmedarbejder eller sagsbehandler fra Aabenraa kommune. tager udgangspunkt i den unges færden både i skole og fritid. anvendes primært i mellemtrinet og i udskolingen. Åben anonym rådgivning tilbydes via telefon, mail og Facebook af streetworkerne og Familie- og Ungecentrets rådgivning. Et Fritidspas dækker kontingentet til en kultur- eller fritidsforening i Aabenraa Kommune på op til 1000 kr. om året. Fritidspas gives til børn fra 2. til 7. klasse og unge med tilknytning til SSP. Baggrunden for tildelingen af et fritidspas er økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer. Jhans

4 Opsøgende arbejde/ gadeplansarbejde Streetworkere Streetworkerne arbejder opsøgende de steder hvor de unge færdes. Opgaven er at spotte børn og unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd eller ses i grupper med andre der gør det ulei Skole/hjemvejledere (forsøg) Fremskudt Indsat (forsøg i Tinglev) Skole/hjemvejlederne har til opgave at hjælpe og rådgive børn og familier, samt hjælpe skolens medarbejdere med at håndtere børn i sociale, psykiske og trivselsmæssige udfordringer. Skole/hjemvejlederne fungerer som en forpost og skal i samarbejde med skolerne sikre relevant støtte til elever i sociale eller adfærdsmæssige udfordringer. Der samarbejdes tæt med familierne, som tilbydes støtte så tidligt som muligt. Forsøget retter sig mod børn, hvor det vurderes, at en intensiv fremskudt indsats i op til 3-4 måneder kan afhjælpe problemerne eller være med til at belyse dem, så de hurtigere og mere effektivt kan blive løst af det etablerede hjælpesystem i Børn & Familie. cpaa hjs Udskolingsprojekt Opfølgning på fravær og fraværspolitik på skolerne Idéen er, at en eller flere fagpersoner omkring et barn kan henvende sig til det tværfaglige distriktsteam med en problemstilling, hvor de vurderer, at en fremskudt indsats er relevant. Det tværfaglige distriktsteam træffer afgørelse om eventuel iværksættelse af en fremskudt indsats. Udskolingsprojektets arbejder for, at alle unge, der forlader folkeskolen har de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere er der fokus på, at dialogen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne er optimal, så overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse bliver vellykket. Udskolingsprojektet fokuserer især på elever med faglige og/eller sociale problemstillinger, så de efter afslutningen af folkeskolen kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er udarbejdet en fælles fraværspolitik som alle skoler som minimum skal følge. De enkelte skoler har mulighed for at tilføje egne skærpelser af politikken. 0-3 års team Et team af fagfolk på småbørnsområdet (sundhedsplejerske, psykolog, specialpædagog, socialrådgiver fra Børn og Familie) besøger vuggestuer og dagpleje en gang i kvartalet og yder åben rådgivning. Tværfaglige teammøder Mødeforum hvor relevante fagfolk mødes med forældre og diskuterer hvordan et barn i mistrivsel bedst kan hjælpes. Der er altid deltagelse fra psykolog, socialrådgiver og sundhedsplejerske og meget ofte også fra barnet skole eller dagtilbud. Værested Værestedsfunktionen på Høje Kolstrup er et åbent og opsøgende tilbud for børn og unge i Høje Kolstrup området. Funktionen er tilknyttet streetworkerne og bidrager til den opsøgende og opfølgende ungekontakt på alle hverdage. Seniorklub Et klubtilbud til unge mellem 18 og 25 år fra hele Aabenraa Kommune beliggende på havnen i Aabenraa. Tilbuddet benyttes primært af to-sprogede som gennem stedets faste rammer sikres et værested og tæt dialog til personalet. Der er et tæt samarbejde til streetworkerne. Familiebaserne Familiebaserne er Familie og Ungecenterets fremskudte indsat i to lokalområder af kommunen. Indsatsen består bl.a. af et mødested med diverse aktiviteter, opsøgende arbejde i lokalområdet, et forstærket samarbejde med skole og institutioner samt involvering af frivillige kræfter. cpaa cpaa acha hjs smh smh

5 2.3 Kraftig forebyggelsesindsats med fokus på langvarige, komplekse problemer De fleste af indsatserne i tabellen herunder kræver forudgående visitation. Praktisk pædagogisk Familie- og Ungecentret yder støtte i hjemmet til familier, som eller anden støtte i hjemmet har brug for praktisk og/eller pædagogisk støtte i hverdagen. Støtten ydes af Familie- og Ungecentrets familiekonsulenter. Støtten har til formål at finde de udviklingsmuligheder, som allerede er til stede i familien og i netværket omkring familien, og bygge videre på dem. Familiebehandling Der tilbydes familiebehandling på Familie- og Ungecentret. Behandlingen har til formål at finde de udviklingsmuligheder, der allerede er til stede i familien og i netværket omkring familien og bygge videre på dem. Børnebehandling Børn og unge fra 0-18 år og deres familier kan få psykologbistand i Familie- og Ungecentret hvis barnet/den unge har særlig komplekse, psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer, eller hvis et barn eller ung har været udsat for overgreb. Bistanden ydes i form af rådgivning og vejledning til barnet/den unge og familien samt undersøgelse og behandling af barnet/den unge med inddragelse af den øvrige familie efter behov. Børne- og ungegrupper Børn og unge i alderen 8-18 år med psykisk syge forældre, har mulighed for at deltage i gruppeforløb Forældrekursus Udsatte forældre tilbydes forældrekurser ved Familie- og Ungecentret. Forældrene får mulighed for at tilegne sig generel viden om børns behov og udvikling, for derved skabe mulighed for at omsætter til brug i egen familie. Ungebasen Socialpædagogisk dagtilbud til unge. I ungebasen arbejdes der bl.a. med netværksdannelse, at støtte de unge i at fastholde uddannelse og beskæftigelse og at få en hverdag til at hænge sammen. Der arbejdes både individuelt og i grupper. Kontaktperson/ Der anvendes løbende kontaktperson/mentor, hvis rådgivere gvg mentorordning vurderer det nødvendigt. Ungesamråd Ungesamrådet er et mødeforum hvor politiet og Børn og Familie hbre diskuterer konkrete sager om børn og unge, der har begået gentagne og/eller alvorlige kriminelle handlinger. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er et arbejdsmarkedsrettet og uddannelsesforberedende tilbud til udsatte unge. gvg Misbrugsbehandlingsprojekt Der er etableret et samarbejde mellem Børn og Familie og Misbrugscenter Aabenraa omkring misbrugsbehandling af unge i alderen år. 2.4 Genoprettende forebyggelse Tværfaglig visitation Visitation er en samlet proces fra medarbejderens overvejelse til hjs formel beslutning i et udvalg med bevillingskompetence. Når en sag behandles i et visitationsudvalg i en af afdelingerne, skal der være foretaget en tværfaglig orientering og udredning forud for visitationsmødet, bl.a. så der kan være den rigtige tværfaglige repræsentation på visitationsmødet. Beredskabsplan for akutindsat Der kan oprettes en Task Force styregruppe som kan træde sammen med kort varsel. Indsatsen rettes mod situationer, hvor et boligområde, dele af kommunen eller optrapning af bandelignende situationer, kræver en hurtig reaktion fra myndighedernes side. En indsats som ikke kan afvente formelle møder. Hus til unge Bjerggade 8 Anbringelse Hus til Unge er et forebyggende og ambulant tilbud, der henvender sig til unge med massive sociale problemstillinger eller misbrugsproblemer. Anbringelse bruges i komplekse forløb, hvor kriminalitet er en del af en større problematik. Aabenraa Kommune iværksætter ikke anbringelse udelukkende på baggrund af kriminalitet med mindre der er tale om domsanbringelser. jmoel gvg

6 Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Aabenraa kommune deltager i Socialstyrelsens projekt Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling. Projektperioden er på 4 år med start september I metodeprogrammet skal konkrete og udvalgte metoder til stofmisbrugsbehandling med dokumenteret effekt afprøves i den primære stofmisbrugsbehandling over for unge mellem år med et behandlingskrævende misbrug. Et væsentligt element i metodeafprøvningen er at fastholde målgruppen i behandling og således sikre så gode behandlingsresultater som muligt. bke 2.5 Koordinerende indsatser Tværfagligt De tværfaglige distriktsgrupper drøfter generelle og aktuelle hjs distriktssamarbejde forhold i eget distrikt, herunder udviklingen i de forskellige lokalområder. Endvidere drøftes organiseringen og udviklingen ift. samarbejdet mellem institutionerne, udviklingsarbejde, temadage og projekter. SSP-temadage for fagfolk Foredrag, debatarrangementer og lignende hvor et aktuelt emne præsenteres. Afholdes ved behov. Fællesskabets børn En handleguide, der beskriver hvordan fagfolk skal agere hvis acha de møder et barn eller en ung i mistrivsel. Guiden indeholder også en beskrivelse af hvad de forskellige faggrupper kan bidrage med. Streetworkerrapporter Streetworkerne udfærdiger månedsrapporter, der bruges til at ulei dele viden med andre fagpersoner. Lokalråd og lokalråd+ Lokalråd og Lokalråd + er samarbejdsfora mellem politi og jla kommune. Lokalrådet er på ledelsesniveau. Lokalråd+ er på medarbejderniveau. Ungeindsatsen Ungeindsats omfatter socialrådgivere fra Børn og Familie, UUvejledere hbre og beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcentret. Ungeindsatsen er fysisk placeret sammen. Ungeindsatsen sikrer sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer. Fokus er på uddannelse, arbejdsmarked, social inklusion og sundhed. Ungeindsatsen koordinerer rådgivning og sagsbehandling i forhold til de unge samt udvikling af tilbuddene til de unge indenfor forskellige kommunale forvaltninger og med eksterne parter. Beskyttelse mod trusler Handleguide for socialrådgivere, når livstruede unge og familier rfa fra etniske minoriteter søger akut hjælp til personlig sikkerhed. LP-model og ICS Systemiske modeller til sikring af helhedsorienteret indsats og hjs fælles sprog. LP bruges på skole- og dagtilbudsområderne. ICS bruges i Børn og Families myndighedsafdelinger. SSP SSP-samarbejdet i Aabenraa Kommune er formaliseret gennem SSP-styregruppen og en række SSP-grupper omkring de enkelte skoledistrikter. SSP-konsulenten/Ungdomsskolen koordinere den løbende indsats jf. fastlagte mål.

7 3. Prioriterede udviklingsområder Aabenraa Kommune har i samarbejde med VISO identificeret en række udviklingsområder, hvor Aabenraa Kommune kan styrke den kriminalitetsforebyggende indsats. Udviklingsområderne er: Tidlig forebyggende indsats Inddragelse af unge og forældre Kvalitet i sagsbehandlingen Koordineret tværfagligt samarbejde Optimeret misbrugsbehandling 3.1 Tidlig forebyggende indsats Aabenraa Kommune ønsker at udvikle den tidlige forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. En stor del af den tidlige forebyggelse ligger i skolerne. Skolerne har igennem en årrække haft fokus på den tidlige forebyggende indsats. I den forbindelse er der blevet gennemført en række tiltag på skoleområdet, der skal bidrage til, at alle elever får det optimale ud af deres skolegang. Der har i de senere år foregået en bevægelse fra, at de særlige indsatser var centralt styrede til, at det nu er de enkelte skoler, der har ansvaret for at handle rettidigt. Det har medført, at skolerne både enkeltvis og samlet har udviklet og iværksat tiltag, der alle har til hensigt at styrke læringsmiljøet og at kunne inkludere alle elever i skolen. Netop inklusion, og det at være en del af fællesskabet, er centralt for, at en tidlig forebyggende indsats lykkes. Skolereformens krav om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, og at det pædagogiske fokus skal flyttes fra undervisningen til elevernes læring, har været og vil stadigvæk være med til at stimulere den tidlige indsats. Der er inden for de senere år blevet iværksat en lang række forebyggende tiltag på skoleområdet, der samlet har til formål at styrke Aabenraa Kommunes tidlige forebyggende indsats. Der er endnu ikke evidens for langtidsvirkningen af de indsatser, der allerede er iværksat. Inden der eventuelt tages skridt til at gennemføre nye overordnede tiltag, skal der følges op på det, som skolerne har iværksat Inddragelse af unge og forældre Aabenraa Kommune ønsker at inddrage de unge og deres forældre i de kriminalitetsforebyggende indsatser. Det er en målsætning i Sund Opvækst, at børn og unge skal have medbestemmelse og indflydelse på deres eget liv og medinddrages i de beslutninger, der angår dem. Aabenraa Kommune vil anvende netværkssamråd i arbejdet med børn og unge, der har begået kriminalitet Aabenraa Kommune vil skabe en kultur og bevidsthed blandt frontmedarbejdere om vigtigheden i at inddrage unge og deres forældre. Skole/hjemvejlederordningen er et eksempel på hvorledes Aabenraa Kommune fremover ønsker at styrke inddragelsen af de unge og deres forældre på skoleområdet. I fællesskabets børn, der er en handleguide til alle, der arbejder med børn og unge i Aabenraa Kommunes, pointerer ligeledes nødvendigheden i at inddrage de unge og deres forældre. Aabenraa Kommune ønsker at udbrede brugen af familierettede metoder overalt hvor fagpersonale møder børn, unge og deres forældre. 3.3 Kvalitet i sagsbehandlingen Aabenraa Kommune ønsker at have høj kvalitet i sagsbehandling i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge. Høj kvalitet i sagsbehandling skal forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller begår kriminalitet igen. Aabenraa Kommune har i foråret 2014 inviteret Socialstyrelsens Task-Force til et udviklingsprojekt, som har til formål at styrke sagsbehandlingen i Børn og Familie. Task-Forcen har kastet et kritisk

8 blik på Børn og Families sagsbehandling. På denne baggrund er der blevet udarbejdet en udviklingsplan, der implementeres i perioden frem til udgangen af Udvikling af koordineret og tværfagligt samarbejde Aabenraa Kommune ønsker at udvikle det koordinerede og tværfaglige samarbejde i det kriminalitetsforebyggende arbejde. I Sund Opvækst er der fokus på, at børn og unge skal opleve sammenhæng og kontinuitet i kontakten og indsatsen fra kommunen. Det koordinerede og tværfaglige samarbejde udvikles først og fremmest igennem klar og tydelig kommunikation på tværs af sektorer. Aabenraa Kommune gør brug af LP-modellen og ICS indført systemisk metode i arbejdet med børn og unge. Det giver et fælles sprog på tværs af faggrupper og en helhedsorienteret indsats i arbejdet med udsatte børn og unge. Aabenraa Kommune har mange indsatser, der arbejder for at udvikle det tværfaglige samarbejde. Der ligger en udviklingsopgave i at optimere brugen af de eksisterende fora. Bedre kommunikation skal blandt andet skabes ved, at fagpersoner i højere grad end tidligere benytter muligheden for at dele information på tværs af faglige skel med hjemmel i Servicelovens 49a. Aabenraa Kommune vil ligeledes skabe en bedre forventningsafstemning faggrupperne imellem. En bedre forventningsafstemning vil skabe tydelighed om hvad de enkelte faggrupper har af muligheder og begrænsninger i forhold til de forebyggende indsatser, der iværksættes på tværs af sektorer. Aabenraa Kommune vil udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring den tidlige og forebyggende indsats ved at sikre at flere unge i Aabenraa Kommune får en ungdomsuddannelse. Dette vil primært foregå igennem Uddannelsesrådet i Aabenraa Kommune Optimeret misbrugsbehandling Aabenraa Kommune arbejder aktivt for at optimere misbrugsbehandling for unge under 18 år. Det gøres ud fra den erkendelse, at misbrug er central faktor for at unge ender med at begå kriminalitet. For at sikre en bedre misbrugsbehandling, har Aabenraa Kommune udviklet en udvidet ambulant misbrugsbehandling for unge under 18 år i samarbejde med Misbrugscenter Aabenraa. Misbrugsbehandlingen anvender primært ambulant behandling i tilknytning med Hus til Unge, kombineret med kortere ophold i døgnbehandling med efterfølgende ophold i Halvvejshuset. 4. Opfølgning Aabenraa Kommune følger op på og evaluerer resultaterne af de enkelte indsatser i anden sammenhæng. Opfølgning på handleplanen til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet, indgår som en del af den samlede evaluering af den sammenhægende børne- familie og ungepolitik, Sund Opvækst. Opfølgning på planen foretages i forbindelse med revisionen af Sund Opvækst i 2017 og vil indgå som en af de mange delevalueringer, som til sammen udgør den samlede evaluering af Sund Opvækst. I opfølgningen vil der være særligt fokus på de centrale indsatser og politiske målsætninger, herunder, at vi opnår viden om: Tidlig forebyggende indsats Inddragelse af unge og forældre Kvalitet i sagsbehandlingen Koordineret tværfagligt samarbejde Optimeret misbrugsbehandling 5. Kontaktoplysninger acha Udviklingskonsulent Charlotte Jungreen Have

9 bke Fagkoordinator Bo Eghorn chd Faglig koordinator Christian Dahl cpaa Pædagogisk administrativ konsulent Christel Aagaard Familie- og Ungecentret gvg Socialrådgiver Gitte Graff hbre Kontorleder Hanne Rebsdorff hjs Ledende psykolog Hans Jørn Søberg hmk Teknisk designer Hanne Mette Kjær SSP konsulent/streetworker John Hansen 4033 jla Vicepolitiinspektør Jan Lambertsen jmoel Afdelingsleder Jan Mensel Møller pks Politiassistent Poul Søgaard rfa Kontorleder Ruth Fabrucius smh Ungdomsskoleinspektør Stig Munk-Hansen ulei Afdelingsleder Uffe Leisner

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning for unge der er fyldt 15 år Fald i antallet af anbringelser

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Ungeindsatsen. Konference den 4. juni 2013

Ungeindsatsen. Konference den 4. juni 2013 Ungeindsatsen Konference den 4. juni 2013 Baggrund UTA-projektet Politisk ønske Byrådsbeslutning april 2009 Etablering oktober 2009 Vores model Socialrådgivere fra Børn og Familie Vejledere fra UU Beskæftigelsessagsbehandlere

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Byrådets forebyggelsesstrategi

Byrådets forebyggelsesstrategi Byrådets forebyggelsesstrategi I forbindelse med Byrådets tiltræden er der sat fokus på at forebyggelse skal være et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune i den kommende periode. En forebyggelsesstrategi

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Børn og Skole Sekretariatet Dato: ' Sagsnr.:13/19491 Sagsbehandler: Mathias Kolstrup, Lotte Bækvad, Bo Eghorn og Christian L.

Børn og Skole Sekretariatet Dato: ' Sagsnr.:13/19491 Sagsbehandler: Mathias Kolstrup, Lotte Bækvad, Bo Eghorn og Christian L. Børn og Skole Sekretariatet Dato: 1.8.2013 ' Sagsnr.:13/19491 Sagsbehandler: Mathias Kolstrup, Lotte Bækvad, Bo Eghorn og Christian L. Hansen Bilag til Børne- og Familieudvalgsmødet den 7. august 2013

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Temadag i Nordsjælland

Temadag i Nordsjælland Temadag i Nordsjælland Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordsjælland Helsinge, mandag d. 27. februar 2017. Formål med temadagen Indsigt i hvordan ungdomskriminalitet

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Handleplan Vejen Kommune

Projekt Forebyggelseskommuner Handleplan Vejen Kommune Projekt Forebyggelseskommuner Handleplan Vejen Kommune Juni 2012 0 Handleplan Handleplanen er en overordnet operationalisering af Vejen Kommunes forebyggelsesstrategi, der beskriver de enkelte indsatser

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere