Charlotte Møller Nikolajsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Charlotte Møller Nikolajsen"

Transkript

1 Charlotte Møller Nikolajsen

2 Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED DANMARKSSTATISTIK 8 ELEVPROFILUNDERSØGELSENS DATA 9 DATA SPECIFIKT FOR ODENSE 11 GRAFISK FREMSTILLING AF DATA FRA ELEVPROFILUNDERSØGELSEN 13 KRYDSNING AF RESULTATER FRA ELEVPROFILUNDERSØGELSEN 17 1

3 Indledning Elsesminde Odense Produktions-Højskole har som mission at give unge mellem 16 og 25 år lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job og at de udvikler de nødvendige kompetencer. Vi møder eleven med et læringsmiljø, hvor den unge gennem produktionsskolepædagogik, produktion, undervisning, vejledning og fællesskab får personlige, sociale og faglige kompetencer. For at yde det bedst mulige overfor vore elever er det af afgørende betydning, at vi tilpasser netop den gruppe unge, der kommer til os nu. Vore elever kommer med mange forskellige kompetencer, læringsstile og baggrunde. Og for en del af vore elever er hovedproblematikken uddannelses- og jobafklaring, hvor den sociale baggrund ikke spiller væsentligt ind. For en stigende del af vore unge er de vilkår den unge kommer fra en meget vigtig faktor i vort arbejde. Den sociale arv slår kraftigt igennem hos en stor del af vore unge. Skolen oplever i den daglige kontakt med de unge, at mange unge kommer fra familier med svag hjemmebaggrund, mange unge har problematikker så som misbrug, psykiske problemer eller kriminalitet. Vi oplever også, at flere og flere af vore elever støttes i deres udvikling af diverse professionelle fra kommunen eller fra andre steder. Vi har behov for at finde ud af, hvor stor en del, der egentlig har disse vilkår. Og samtidig viser vore samarbejdspartnere en interesse for at vide mere om, hvem vore elever er. Denne elevprofilundersøgelse har til formål: At afdække den elevgruppe, der går på Elsesminde nu At afdække hvilken profil elevgruppen har At afdække elevgruppen med fokus på de sociale forhold i familien, socialt omkring eleven selv og i forhold til skole og uddannelseserfaring At afdække for at vi kan kvalificere vort arbejde på Elsesminde At afdække for at styrke samarbejdet med andre professionelle omkring eleverne, så vore samarbejdspartnere får yderligere kendskab til vore elevers profil Vi har i elevprofilundersøgelsen valgt at tage afsæt i Den nye ulighed, skrevet af journalist Lars Olsen i Danmark er blevet et fem-sjettedels-samfund. Det store flertal har aldrig haft det så godt, men et betydeligt mindretal er ved at blive hægtet af. Femten procent af de unge vokser op med markant ringere livschancer end deres jævnaldrende. Uligheden handler (i dag) grundlæggende om andet end penge: stabile rammer i familien, marginalisering på arbejdsmarkedet og frem for alt uddannelse. Vi sammenligner vore data med Lars Olsens kortlægning, hvilket giver os et godt og brugbart billede af vor elevgruppe. Undersøgelsen dokumenterer, at vor elevgruppe har en markant ringere livschance end flertallet af unge i dag. En dokumentation, som vi bevidst vil bruge i vort arbejde på Elsesminde og i vort samarbejde med familie, netværk og professionelle. Undersøgelsen er foretaget i uge 21 af 116 elever, ud fra et skriftligt spørgeskema med mundtlig support fra vore vejledere. Databearbejdningen og analysen af foretaget af kontorlærling Charlotte Møller Nikolajsen. Med håbet om at læseren vil bruge elevprofilundersøgelsen i sit arbejde for de unge med ringere livschancer. Vibeke Nørby Mouridsen forstander 2

4 Kort rids af undersøgelsens resultater Da svarene i elevprofilundersøgelsen blev talt sammen, viste det følgende billede af de elever, der går på Elsesminde: Om eleverne: 52 % af eleverne er kvinder, og 48 % er mænd. 9 % er år, 78 % er år, og 13 % er år gamle. 84 % bor i Odense Kommune, og 16 % kommer fra kommuner uden for Odense. 79 % er danske, og 21 % er tokulturelle. Socialt i forh old til familien: 32 % bor med begge forældre, 38 % bor med 1 af deres forældre, 25 % bor alene, sammen med venner eller sammen med en kæreste, 5 % bor på institution. 37 % har en eller begge forældre, der er arbejdsløse, 62 % af forældrene er i arbejde, og 1 % ved ikke. 27 % har forældre, der har gennemført en længerevarende uddannelse, 41 % har forældre, der har gennemført en kort uddannelse, 28 % har forældre uden uddannelse, og 4 % ved ikke. 44 % har forældre, der ikke er skilt, og 56 % har forældre, der er skilt. Egne sociale forhold: 45 % er - eller har været - i en social sag, og 55 % er ikke - og har ikke været - i en social sag. 24 % har kriminel erfaring, og 76 % har ingen kriminel erfaring. 10 % er - eller har været - i misbrugsbehandling, og 90 % er ikke - og har ikke været - i misbrugsbehandling. 44 % går - eller har gået - til psykolog eller i anden terapi, og 56 % går ikke - og har ikke - gået til psykolog eller i anden behandling. Skole forhold: 3 % har forladt folkeskolen efter 7. klasse, 7 % efter 8.klasse, 37 % efter 9. klasse og 53 % efter 10. klasse. 29 % har gået i specialklasse, og 71 % har ikke gået i specialklasse. 66 % har oplyst, at de har afbrudt en ungdomsuddannelse, og 34 % har ikke afbrudt en ungdomsuddannelse. Jeg har desuden lavet en undersøgelse, hvor jeg har trukket de elever ud, der kommer fra Odense Kommune, men da svarene ikke havde de store afvigelser fra det samlede elevtal, har jeg valgt ikke at kommentere yderligere på disse tal. 3

5 Elevprofilundersøgelsen i sammenligning med bogen Den nye ulighed ved Lars Olsen Lars Olsen har i 2007 skrevet bogen: Den nye ulighed. Den handler om de uligheder, vi ser i vores samfund i dag. Den beskriver, hvad der gør, at nogle familier har sværere ved at klare sig i samfundet end andre, og hvordan den sociale arv spilder ind. De undersøgelser, Lars Olsen gør brug af i sin bog og hans betragtninger i den forbindelse, ligger til grund for de følgende undersøgelser, jeg har lavet af de elever, der har deltaget i elevprofilundersøgelsen på Elsesminde. Jeg vil i det følgende beskrive, hvilke resultater Lars Olsen har i sin bog og sammenligne dem med situationen på Elsesminde. Følgende citat står at læse i bogen: Blandt det brede lag er det kun omkring 5 %, der ikke går til prøve (folkeskolens afgangsprøve, cmn). Blandt unge med svag hjemmebaggrund er det ikke mindre end 19 %, der forlader skolen uden afgangsprøve. På Elsesminde er det 10,35 % af eleverne, der er gået ud af 7. eller 8. klasse. Det vil sige, at eleverne, der går på Elsesminde, ligger lige imellem det brede lag og dem med svag hjemmebaggrund. 4

6 Jeg vil nu arbejde ud fra det princip, som Lars Olsen gør brug af i sin bog, hvor han inddeler unge i 3 grupper: dem med svag hjemmebaggrund, dem i mellemgruppen og dem med stærk hjemmebaggrund. Definitionen på gruppen Svag hjemmebaggrund er, at mindst 2 af følgende faktorer skal gøre sig gældende: 1. At forældrene i hovedsagen lever af kontanthjælp eller førtidspension. 2. At ingen af forældrene har en kompetencegivende uddannelse, det vil sige hverken en faglig uddannelse eller en videregående boglig uddannelse. 3. At de unge ikke bor hos både far og mor. 1 Da spørgeskemaet, der er brugt i elevprofilundersøgelsen på Elsesminde, ikke giver et fuldstændigt svar på disse kriterier, er de punkter, jeg går ud fra, følgende: 1. En eller begge forældre er arbejdsløse. 2. At ingen af forældrene har en kompetencegivende uddannelse. Det vil sige hverken en faglig uddannelse eller en videregående boglig uddannelse. 3. At den unges far og mor er skilt. For at høre til mellemgruppen skal et af de ovenstående kriterier være opfyldt. For at høre til gruppen stærk hjemmebaggrund må ingen af ovennævnte punkter optræde. Den sammenligning, jeg kan lave, er dog ikke fuldstændig, da Lars Olsens undersøgelse er i alderen år, hvor elever i vores undersøgelse er i alderen år. I spørgsmålet, hvor jeg har skrevet: gået ud af 7. eller 8. klasse, er sammenligningsgrundlaget heller ikke fuldstændigt, da der i Lars Olsens undersøgelse er brugt de unge, der er gået ud af folkeskolen uden at tage en 9. klasses eksamen. Der kan jo være nogle af vores elever, der har gået i 9. klasse uden at være gået til eksamen. Endvidere er der 3,4 %, der ikke kan komme i betragtning i denne undersøgelse, da deres svar ikke har været tilstrækkeligt fyldestgørende. 1 P 17 i bogen Den nye ulighed af Lars Olsen 5

7 Undersøgelsen viser følgende resultat: Svag hjemmebaggrund Mellemgruppen Stærk hjemmebaggrund Elsesminde Lars Olsen Elsesminde Lars Olsen Elsesminde Lars Olsen Andel på Elsesminde 36,2 % 11 % 41,4 % 36 % 19 % 53 % Svag hjemmebaggrund Elsesminde Lars Olsen Social sag 47,6 % 41 % Gået ud af 7. eller 8. klasse 9,5 % 19 % Anden etnisk baggrund 31 % 23 % Kriminel erfaring 33,3 % Misbrugsbehandling nu eller tidligere 9,5 % Har været/er i psykologbehandling 42,9 % Har gået i specialklasse 23,8 % Mellemgruppen Elsesminde Lars Olsen Social sag 54,2 % 18 % Gået ud af 7. eller 8. klasse 10,4 % 8 % Anden etnisk baggrund 14,6 % 9 % Kriminel erfaring 20,8 % Misbrugsbehandling nu eller tidligere 14,6 % Har været/er i psykologbehandling 58,3 % Har gået i specialklasse 25 % Stærk hjemmebaggrund Elsesminde Lars Olsen Social sag 13,6 % 5 % Gået ud af 7. eller 8. klasse 9,1 % 3 % Anden etnisk baggrund 13,6 % 2 % Kriminel erfaring 9,1 % Misbrugsbehandling nu eller tidligere 0 % Har været/er i psykologbehandling 18,2 % Har gået i specialklasse 27,3 % 6

8 Her ses tydeligt, at vi faktisk på mange af områderne oplever det samme, som beskrives i bogen - bare i en forstærket grad. Vi har langt flere familier, der har en svag hjemmebaggrund eller ligger i mellemgruppen, og her viser tallene, at de unge fra disse familier har været igennem mange flere af disse problemer end de, der kommer fra hjem med en stærk hjemmebaggrund. I Lars Olsens bog tales der om, at 7-8 % af de unge vokser op hos en enlig mor, der ikke har en uddannelse og/eller er på langvarig overførselsindkomst. I min undersøgelse ved jeg ikke, om eleven bor sammen med sin mor eller far, men godt 5 % af eleverne på Elsesminde bor med 1 af sine forældre, hvor en eller begge forældre er uden uddannelse og uden arbejde. 13 % bor sammen med 1 forældre, hvor en eller begge forældre ikke er i arbejde. 13 % bor med 1 forældre, hvor en eller begge forældre ingen uddannelse har. Det vil sige, at den sociale arv også i dette tilfælde træder tydeligere frem blandt eleverne på Elsesminde. Da det er helt op til 13 %, der bor sammen med en enlig forælder enten uden arbejde eller uden uddannelse. Bogen fortæller, at 46 % af de enlige mødre uden erhvervsuddannelse er på langvarig overførselsindkomst. Af de elever, der går på Elsesminde og bor med 1 forældre, og hvor en eller begge forældre ingen uddannelse har, har 40 % af dem heller ikke noget arbejde. I modsætning dertil er der kun 28,6 % af de, der bor med 1 forældre, hvor en eller begge forældre har en uddannelse, som ikke er i arbejde. Det vil sige, at arbejdsløsheden er over 11 % større hos de forældre, der er uden udannelse end de, der har en uddannelse. I bogen er der igen tale om enlige mødre, men af dem, der har en uddannelse, er der kun 10 %, der ikke har et arbejde. Så på det område er der 18 % flere på Elsesminde, der ikke er i arbejde på trods af det, at de har en uddannelse, men igen kan det jo være forældre af begge køn. Man kan læse i bogen, at over halvdelen af de voksne indvandrere er uden for arbejdsmarkedet. Min undersøgelse viser, at af de tokulturelle elever er 67 % (enten en eller begge) forældre ikke i arbejde. På Elsesminde er der 2/3 af de tokulturelle elever, hvor forældrene ikke er i arbejde. 7

9 Elevprofilundersøgelsen i sammenligning med Danmarksstatistik Ifølge Danmarks statistik er der unge i alderen år i Danmark, 51 % mænd og 49 % kvinder. På Elsesminde er fordelingen 52 % kvinder og 48 % mænd. Så det er jo stort set det samme. Næsten halvt af hver. 9 % af de årige har kriminel erfaring, på Elsesminde er det 24 %. Det må jo siges at være en del flere - over dobbelt så mange. Da jeg på Danmarks statistik kun kunne finde oplysninger omkring boforhold for unge fra år, har jeg - for at have noget at sammenligne med - valgt kun at bruge denne gruppe elever til denne undersøgelse. Så de følgende punkter er en beskrivelse af unge i alderen år. Af de unge i alderen år bor 58 % sammen med deres mor og far. På Elsesminde er der 37 %, der bor sammen med mor og far i den aldersgruppe. Det vil sige, at der ikke er så mange af Elsesmindes elever, der bor sammen med både deres far og mor. Af de unge i alderen år bor 21 % alene med enten far eller mor. 33 % bor alene med mor eller far eller sammen med den ene forælder og dennes nye partner. På Elsesminde bor 50 % sammen med 1 af deres forældre. Så det må konkluderes at der går en del flere unge på Elsesminde, som bor med 1 forældre, end det er almindeligt i Danmark. Af de unge i alderen år er 4 % udeboende. På Elsesminde er det 13 %, der enten bor alene med venner eller på institution. Det vil sige, at en del flere af eleverne her på stedet er kommet hjemmefra i denne aldersgruppe. 8

10 Elevprofilundersøgelsens data Antal deltagende i undersøgelsen: = % = Antal 2) Køn: 3) Alder: 4) Hjemkommune: 5) Etnicitet: Kvinde: 60 51,72 Under 18 år: 46 39,66 Odense 97 83,62 Dansk: 92 79,31 Mand: 56 48,28 Over 18 år: 70 60,34 Andre 19 16,38 Tokulturel: 24 20,69 Socialt i forhold til familie 6) Bosituation - bor med år 11 9, år 90 77, år 15 12,93 Mor og far: 37 1 forældre: 44 Alene/venner: 29 Institution: 6 31,90 37,93 25,00 5,17 7) Er en af (eller begge) dine forældre arbejdsløse? Ja: 43 Nej: 72 Ved ikke: 1 37,07 62,07 0,86 8) Forældres længst gennemførte uddannelse Ingen uddannelse: 33 Kort uddannelse: 47 Længerevarende uddannelse: 31 Ved ikke: 5 28,45 40,52 26,72 4,31 9) Forældre er Ikke skilt: 51 Skilt: 65 43,97 56,03 9

11 Egne sociale forhold 10) Social sag er eller har været Ja: 52 Nej: 64 44,83 55,17 11) Kriminel erfaring nu eller tidligere Ja: 28 Nej: 88 24,14 75,86 12) I misbrugsbehandling nu eller tidligere Ja: 12 Nej: ,34 89,66 13) Gået hos psykolog, i terapi eller lignende, nu eller tidligere Skole Ja: 51 Nej: 65 43,97 56,03 14) Færdig med 15) Har gået i specialklasse 16) Afbrudt ungdomsuddannelse 7.kl: 4 8.kl: 8 9.kl: kl: 61 3,45 6,90 37,07 52,59 Ja: 34 Nej: 82 29,31 70,69 Ja: 76 Nej: 40 65,52 34,48 10

12 Data specifikt for Odense = Antal Antal deltagende i undersøgelsen: = % 2) Køn: 3) Alder: 5) Etnicitet: Kvinde: 47 48,45 Under 18 år: 44 45,36 Dansk: 74 76,29 Mand: 50 51,55 Over 18 år: 53 54,64 Tokulturel: 23 23,71 Socialt i forhold til familie 6) Bosituation - bor med år 10 10, år 77 79, år 10 10,31 Mor og far: 28 1 forældre: 40 Alene/venner: 23 Institution: 6 28,87 41,24 23,71 6,19 7) Er en (eller begge) dine forældre arbejdsløse? Ja: 37 Nej: 59 Ved ikke: 1 38,14 60,82 1,03 8) Forældres længst gennemførte uddannelse Ingen uddannelse: 32 Kort uddannelse: 37 Længerevarende uddannelse: 24 Ved ikke: 4 32,99 38,14 24,74 4,12 9) Forældre er Ikke skilt: 39 Skilt: 58 40,21 59,79 11

13 Egne sociale forhold 10) Social sag er eller har været 11) Kriminel erfaring nu eller tidligere 12) I misbrugsbehandling nu eller tidligere Ja: 43 Nej: 54 44,33 55,67 Ja: 25 Nej: 72 25,77 74,23 Ja: 10 Nej: 87 10,31 89,69 13) Gået hos psykolog, i terapi eller lignende, nu eller tidligere Skole Ja: 41 Nej: 56 42,27 57,73 14) Færdig med 15) Har gået i specialklasse 16) Afbrudt ungdomsuddannelse 7.kl: 4 8.kl: 8 9.kl: kl: 49 4,12 8,25 37,11 50,52 Ja: 30 Nej: 67 30,93 69,07 Ja: 60 Nej: 37 61,86 38,14 12

14 Om eleverne: Grafisk fremstilling af data fra elevprofilundersøgelsen KØN: Kvinde Mand ALDER: år år år ETNICITET: Dansk Tokult urel BOSITUATION: Mor og f ar 1 forældre Alene/ venner På institution 13

15 Forældrenes forhold: ARBEJDSLØSE FORÆLDRE: Ja Nej Ved ikke FORÆLDRE HAR: Ingen uddannelse Kort uddannelse Længerevarende uddannelse Ved ikke SKILSMISSE: Ikke skilt Skilt 14

16 Elevernes egne sociale forhold: SOCIAL SAG: Social sag Ingen social sag KRIMINEL ERFARING: Kriminel erf aring Ingen Kriminel erf aring MISBRUGSBEHANDLING: Misbrugsbehandling Ingen misbrugsbehandling PSYKOLOGBEHANDLING: Psykologbehandling Ingen psykologbehandling 15

17 Elevernes skoleforhold: HØJESTE GENNEMFØRTE KLASSETRIN: 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse SPECIALKLASSE: Har gået i specialklasse Har ikke gået i specialklasse AFBRUDT UNGDOMSUDDANNELSE: Har afbrudt ungdomsuddannelse Har ikke afbrudt ungdomsuddannelse 16

18 Krydsning af resultater fra elevprofilundersøgelsen Skilsmisse og kriminel erfaring fordelt på henholdsvis dansk etnicitet og tokulturel etnicitet: Denne sammenligning viser tydeligt, at der er langt flere af de danske elevers forældre, der er skilt. Der er derimod en del flere af de tokulturelle elever, der har erfaring med kriminalitet. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Tokulturel Dansk 20,00 10,00 0,00 Skilt Kriminel erfaring Kriminel erfaring i forhold til om forældrene er skilt: Denne sammenligning viser, at hos de elever, hvis forældre er skilt, er den kriminelle erfaring størst. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Kriminel erfaring Ingen kriminel erfaring Skilt Ikke skilt 17

19 Social sag kontra misbrugsbehandling, kriminel erfaring og psykolog behandling: Denne graf viser hvor mange % af dem, der har en social sag, der også har kriminel erfaring og/eller er i misbrugsbehandling og/eller i psykologbehandling i modsætning til dem, der har de samme problemer, men ikke har en social sag. Af denne ses det tydeligt, at de fleste af dem, der er i en social sag, har enten et eller flere af sådanne problemer. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Kriminel erf aring Misbrugsbehandling I psykolog behandling 20,00 10,00 0,00 Social sag Ikke social sag Elevernes højest gennemførte klassetrin i forhold til forældrenes længde af uddannelse: Her vises, hvad der er én eller begge forældres højeste gennemførte uddannelse på det klassetrin, hvor eleven har forladt folkeskolen. Her ses for eksempel, at 50 % af dem der har forladt folkeskolen efter 7. klasse, har en eller begge forældre, der ikke har en uddannelse Ingen uddannelse Kort uddannelse Længerevarende uddannelse Ved ikke 0 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse 18

20 Elevernes højest gennemførte klassetrin i forhold til, om forældrene er i arbejde eller arbejdsløse: Her ses for hvert højest gennemførte klassetrin hvor mange %, der har en eller begge forældre, der henholdsvis er i arbejde eller ikke er i arbejde. Det interessante ved denne graf er, at det eneste klassetrin, der har flest forældre, der er arbejdsløse, er dem der er gået ud af 7. klasse. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 I arbejde Ikke i arbejde Ved ikke 10,00 0,00 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Danske elever, der har gået i specialklasse i forhold til tokulturelle elever, der har gået i specialklasse: Af denne opstilling fremgår det, at der er flere af de tokulturelle elever, der har gået i specialklasse end af de danske elever. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Dansk Tokulturel 10,00 0,00 Specialklasse Ikke specialklasse 19

21 Kønsfordelingen i afbrudt eller ikke afbrudt ungdomsuddannelse: Her kan man se at der er flere kvinder end mænd, der har været i gang med en ungdomsuddannelse, inden de kom på Elsesminde. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Kvinder Mænd 20,00 10,00 0,00 Afbrudt en uddannelse Ikke afbrudt en uddannelse Kønsfordelingen i forhold til kriminel erfaring: Der er langt flere af de mænd der går på Elsesminde, der har en kriminel erfaring end de kvinder, der går på skolen. Der er næsten 40 % af de mænd, der går på skolen, der har en kriminel erfaring - enten nu eller fra tidligere. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Kriminel erfaring Ingen kriminel erfaring Kvinder Mænd 20

22 Forældres uddannelse: På Elsesminde er der 26,7 % af eleverne der har en eller begge forældre med en længerevarende uddannelse. Godt 1,7 % flere har en eller begge forældre uden en uddannelse Ingen uddannelse Kort uddannelse Længerevarende uddannelse Ved ikke Forældres uddannelse i forhold til deres børn: 39 % af de elever der har en eller begge forældre der ikke har en uddannelse, er heller ikke selv begyndt på en ungdomsuddannelse. Tidlig udgang af folkeskolen kontra kriminel erfaring: 42 % af de elever der er gået ud af 7. eller 8. klasse har kriminel erfaring. Det er altså næsten halvdelen af dem der har forladt folkeskolen før 9. klasse der har kriminel erfaring. 21

23 22

24 23

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003 Hvor gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? af

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

2013 Effekter af Børnesagens Stipendieprogram

2013 Effekter af Børnesagens Stipendieprogram 2013 Effekter af Børnesagens Stipendieprogram Inklusion Stipendier Netværk Ligeværd Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til sårbare familier med eneforsørger under uddannelse. Rapporten

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere