Charlotte Møller Nikolajsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Charlotte Møller Nikolajsen"

Transkript

1 Charlotte Møller Nikolajsen

2 Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED DANMARKSSTATISTIK 8 ELEVPROFILUNDERSØGELSENS DATA 9 DATA SPECIFIKT FOR ODENSE 11 GRAFISK FREMSTILLING AF DATA FRA ELEVPROFILUNDERSØGELSEN 13 KRYDSNING AF RESULTATER FRA ELEVPROFILUNDERSØGELSEN 17 1

3 Indledning Elsesminde Odense Produktions-Højskole har som mission at give unge mellem 16 og 25 år lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job og at de udvikler de nødvendige kompetencer. Vi møder eleven med et læringsmiljø, hvor den unge gennem produktionsskolepædagogik, produktion, undervisning, vejledning og fællesskab får personlige, sociale og faglige kompetencer. For at yde det bedst mulige overfor vore elever er det af afgørende betydning, at vi tilpasser netop den gruppe unge, der kommer til os nu. Vore elever kommer med mange forskellige kompetencer, læringsstile og baggrunde. Og for en del af vore elever er hovedproblematikken uddannelses- og jobafklaring, hvor den sociale baggrund ikke spiller væsentligt ind. For en stigende del af vore unge er de vilkår den unge kommer fra en meget vigtig faktor i vort arbejde. Den sociale arv slår kraftigt igennem hos en stor del af vore unge. Skolen oplever i den daglige kontakt med de unge, at mange unge kommer fra familier med svag hjemmebaggrund, mange unge har problematikker så som misbrug, psykiske problemer eller kriminalitet. Vi oplever også, at flere og flere af vore elever støttes i deres udvikling af diverse professionelle fra kommunen eller fra andre steder. Vi har behov for at finde ud af, hvor stor en del, der egentlig har disse vilkår. Og samtidig viser vore samarbejdspartnere en interesse for at vide mere om, hvem vore elever er. Denne elevprofilundersøgelse har til formål: At afdække den elevgruppe, der går på Elsesminde nu At afdække hvilken profil elevgruppen har At afdække elevgruppen med fokus på de sociale forhold i familien, socialt omkring eleven selv og i forhold til skole og uddannelseserfaring At afdække for at vi kan kvalificere vort arbejde på Elsesminde At afdække for at styrke samarbejdet med andre professionelle omkring eleverne, så vore samarbejdspartnere får yderligere kendskab til vore elevers profil Vi har i elevprofilundersøgelsen valgt at tage afsæt i Den nye ulighed, skrevet af journalist Lars Olsen i Danmark er blevet et fem-sjettedels-samfund. Det store flertal har aldrig haft det så godt, men et betydeligt mindretal er ved at blive hægtet af. Femten procent af de unge vokser op med markant ringere livschancer end deres jævnaldrende. Uligheden handler (i dag) grundlæggende om andet end penge: stabile rammer i familien, marginalisering på arbejdsmarkedet og frem for alt uddannelse. Vi sammenligner vore data med Lars Olsens kortlægning, hvilket giver os et godt og brugbart billede af vor elevgruppe. Undersøgelsen dokumenterer, at vor elevgruppe har en markant ringere livschance end flertallet af unge i dag. En dokumentation, som vi bevidst vil bruge i vort arbejde på Elsesminde og i vort samarbejde med familie, netværk og professionelle. Undersøgelsen er foretaget i uge 21 af 116 elever, ud fra et skriftligt spørgeskema med mundtlig support fra vore vejledere. Databearbejdningen og analysen af foretaget af kontorlærling Charlotte Møller Nikolajsen. Med håbet om at læseren vil bruge elevprofilundersøgelsen i sit arbejde for de unge med ringere livschancer. Vibeke Nørby Mouridsen forstander 2

4 Kort rids af undersøgelsens resultater Da svarene i elevprofilundersøgelsen blev talt sammen, viste det følgende billede af de elever, der går på Elsesminde: Om eleverne: 52 % af eleverne er kvinder, og 48 % er mænd. 9 % er år, 78 % er år, og 13 % er år gamle. 84 % bor i Odense Kommune, og 16 % kommer fra kommuner uden for Odense. 79 % er danske, og 21 % er tokulturelle. Socialt i forh old til familien: 32 % bor med begge forældre, 38 % bor med 1 af deres forældre, 25 % bor alene, sammen med venner eller sammen med en kæreste, 5 % bor på institution. 37 % har en eller begge forældre, der er arbejdsløse, 62 % af forældrene er i arbejde, og 1 % ved ikke. 27 % har forældre, der har gennemført en længerevarende uddannelse, 41 % har forældre, der har gennemført en kort uddannelse, 28 % har forældre uden uddannelse, og 4 % ved ikke. 44 % har forældre, der ikke er skilt, og 56 % har forældre, der er skilt. Egne sociale forhold: 45 % er - eller har været - i en social sag, og 55 % er ikke - og har ikke været - i en social sag. 24 % har kriminel erfaring, og 76 % har ingen kriminel erfaring. 10 % er - eller har været - i misbrugsbehandling, og 90 % er ikke - og har ikke været - i misbrugsbehandling. 44 % går - eller har gået - til psykolog eller i anden terapi, og 56 % går ikke - og har ikke - gået til psykolog eller i anden behandling. Skole forhold: 3 % har forladt folkeskolen efter 7. klasse, 7 % efter 8.klasse, 37 % efter 9. klasse og 53 % efter 10. klasse. 29 % har gået i specialklasse, og 71 % har ikke gået i specialklasse. 66 % har oplyst, at de har afbrudt en ungdomsuddannelse, og 34 % har ikke afbrudt en ungdomsuddannelse. Jeg har desuden lavet en undersøgelse, hvor jeg har trukket de elever ud, der kommer fra Odense Kommune, men da svarene ikke havde de store afvigelser fra det samlede elevtal, har jeg valgt ikke at kommentere yderligere på disse tal. 3

5 Elevprofilundersøgelsen i sammenligning med bogen Den nye ulighed ved Lars Olsen Lars Olsen har i 2007 skrevet bogen: Den nye ulighed. Den handler om de uligheder, vi ser i vores samfund i dag. Den beskriver, hvad der gør, at nogle familier har sværere ved at klare sig i samfundet end andre, og hvordan den sociale arv spilder ind. De undersøgelser, Lars Olsen gør brug af i sin bog og hans betragtninger i den forbindelse, ligger til grund for de følgende undersøgelser, jeg har lavet af de elever, der har deltaget i elevprofilundersøgelsen på Elsesminde. Jeg vil i det følgende beskrive, hvilke resultater Lars Olsen har i sin bog og sammenligne dem med situationen på Elsesminde. Følgende citat står at læse i bogen: Blandt det brede lag er det kun omkring 5 %, der ikke går til prøve (folkeskolens afgangsprøve, cmn). Blandt unge med svag hjemmebaggrund er det ikke mindre end 19 %, der forlader skolen uden afgangsprøve. På Elsesminde er det 10,35 % af eleverne, der er gået ud af 7. eller 8. klasse. Det vil sige, at eleverne, der går på Elsesminde, ligger lige imellem det brede lag og dem med svag hjemmebaggrund. 4

6 Jeg vil nu arbejde ud fra det princip, som Lars Olsen gør brug af i sin bog, hvor han inddeler unge i 3 grupper: dem med svag hjemmebaggrund, dem i mellemgruppen og dem med stærk hjemmebaggrund. Definitionen på gruppen Svag hjemmebaggrund er, at mindst 2 af følgende faktorer skal gøre sig gældende: 1. At forældrene i hovedsagen lever af kontanthjælp eller førtidspension. 2. At ingen af forældrene har en kompetencegivende uddannelse, det vil sige hverken en faglig uddannelse eller en videregående boglig uddannelse. 3. At de unge ikke bor hos både far og mor. 1 Da spørgeskemaet, der er brugt i elevprofilundersøgelsen på Elsesminde, ikke giver et fuldstændigt svar på disse kriterier, er de punkter, jeg går ud fra, følgende: 1. En eller begge forældre er arbejdsløse. 2. At ingen af forældrene har en kompetencegivende uddannelse. Det vil sige hverken en faglig uddannelse eller en videregående boglig uddannelse. 3. At den unges far og mor er skilt. For at høre til mellemgruppen skal et af de ovenstående kriterier være opfyldt. For at høre til gruppen stærk hjemmebaggrund må ingen af ovennævnte punkter optræde. Den sammenligning, jeg kan lave, er dog ikke fuldstændig, da Lars Olsens undersøgelse er i alderen år, hvor elever i vores undersøgelse er i alderen år. I spørgsmålet, hvor jeg har skrevet: gået ud af 7. eller 8. klasse, er sammenligningsgrundlaget heller ikke fuldstændigt, da der i Lars Olsens undersøgelse er brugt de unge, der er gået ud af folkeskolen uden at tage en 9. klasses eksamen. Der kan jo være nogle af vores elever, der har gået i 9. klasse uden at være gået til eksamen. Endvidere er der 3,4 %, der ikke kan komme i betragtning i denne undersøgelse, da deres svar ikke har været tilstrækkeligt fyldestgørende. 1 P 17 i bogen Den nye ulighed af Lars Olsen 5

7 Undersøgelsen viser følgende resultat: Svag hjemmebaggrund Mellemgruppen Stærk hjemmebaggrund Elsesminde Lars Olsen Elsesminde Lars Olsen Elsesminde Lars Olsen Andel på Elsesminde 36,2 % 11 % 41,4 % 36 % 19 % 53 % Svag hjemmebaggrund Elsesminde Lars Olsen Social sag 47,6 % 41 % Gået ud af 7. eller 8. klasse 9,5 % 19 % Anden etnisk baggrund 31 % 23 % Kriminel erfaring 33,3 % Misbrugsbehandling nu eller tidligere 9,5 % Har været/er i psykologbehandling 42,9 % Har gået i specialklasse 23,8 % Mellemgruppen Elsesminde Lars Olsen Social sag 54,2 % 18 % Gået ud af 7. eller 8. klasse 10,4 % 8 % Anden etnisk baggrund 14,6 % 9 % Kriminel erfaring 20,8 % Misbrugsbehandling nu eller tidligere 14,6 % Har været/er i psykologbehandling 58,3 % Har gået i specialklasse 25 % Stærk hjemmebaggrund Elsesminde Lars Olsen Social sag 13,6 % 5 % Gået ud af 7. eller 8. klasse 9,1 % 3 % Anden etnisk baggrund 13,6 % 2 % Kriminel erfaring 9,1 % Misbrugsbehandling nu eller tidligere 0 % Har været/er i psykologbehandling 18,2 % Har gået i specialklasse 27,3 % 6

8 Her ses tydeligt, at vi faktisk på mange af områderne oplever det samme, som beskrives i bogen - bare i en forstærket grad. Vi har langt flere familier, der har en svag hjemmebaggrund eller ligger i mellemgruppen, og her viser tallene, at de unge fra disse familier har været igennem mange flere af disse problemer end de, der kommer fra hjem med en stærk hjemmebaggrund. I Lars Olsens bog tales der om, at 7-8 % af de unge vokser op hos en enlig mor, der ikke har en uddannelse og/eller er på langvarig overførselsindkomst. I min undersøgelse ved jeg ikke, om eleven bor sammen med sin mor eller far, men godt 5 % af eleverne på Elsesminde bor med 1 af sine forældre, hvor en eller begge forældre er uden uddannelse og uden arbejde. 13 % bor sammen med 1 forældre, hvor en eller begge forældre ikke er i arbejde. 13 % bor med 1 forældre, hvor en eller begge forældre ingen uddannelse har. Det vil sige, at den sociale arv også i dette tilfælde træder tydeligere frem blandt eleverne på Elsesminde. Da det er helt op til 13 %, der bor sammen med en enlig forælder enten uden arbejde eller uden uddannelse. Bogen fortæller, at 46 % af de enlige mødre uden erhvervsuddannelse er på langvarig overførselsindkomst. Af de elever, der går på Elsesminde og bor med 1 forældre, og hvor en eller begge forældre ingen uddannelse har, har 40 % af dem heller ikke noget arbejde. I modsætning dertil er der kun 28,6 % af de, der bor med 1 forældre, hvor en eller begge forældre har en uddannelse, som ikke er i arbejde. Det vil sige, at arbejdsløsheden er over 11 % større hos de forældre, der er uden udannelse end de, der har en uddannelse. I bogen er der igen tale om enlige mødre, men af dem, der har en uddannelse, er der kun 10 %, der ikke har et arbejde. Så på det område er der 18 % flere på Elsesminde, der ikke er i arbejde på trods af det, at de har en uddannelse, men igen kan det jo være forældre af begge køn. Man kan læse i bogen, at over halvdelen af de voksne indvandrere er uden for arbejdsmarkedet. Min undersøgelse viser, at af de tokulturelle elever er 67 % (enten en eller begge) forældre ikke i arbejde. På Elsesminde er der 2/3 af de tokulturelle elever, hvor forældrene ikke er i arbejde. 7

9 Elevprofilundersøgelsen i sammenligning med Danmarksstatistik Ifølge Danmarks statistik er der unge i alderen år i Danmark, 51 % mænd og 49 % kvinder. På Elsesminde er fordelingen 52 % kvinder og 48 % mænd. Så det er jo stort set det samme. Næsten halvt af hver. 9 % af de årige har kriminel erfaring, på Elsesminde er det 24 %. Det må jo siges at være en del flere - over dobbelt så mange. Da jeg på Danmarks statistik kun kunne finde oplysninger omkring boforhold for unge fra år, har jeg - for at have noget at sammenligne med - valgt kun at bruge denne gruppe elever til denne undersøgelse. Så de følgende punkter er en beskrivelse af unge i alderen år. Af de unge i alderen år bor 58 % sammen med deres mor og far. På Elsesminde er der 37 %, der bor sammen med mor og far i den aldersgruppe. Det vil sige, at der ikke er så mange af Elsesmindes elever, der bor sammen med både deres far og mor. Af de unge i alderen år bor 21 % alene med enten far eller mor. 33 % bor alene med mor eller far eller sammen med den ene forælder og dennes nye partner. På Elsesminde bor 50 % sammen med 1 af deres forældre. Så det må konkluderes at der går en del flere unge på Elsesminde, som bor med 1 forældre, end det er almindeligt i Danmark. Af de unge i alderen år er 4 % udeboende. På Elsesminde er det 13 %, der enten bor alene med venner eller på institution. Det vil sige, at en del flere af eleverne her på stedet er kommet hjemmefra i denne aldersgruppe. 8

10 Elevprofilundersøgelsens data Antal deltagende i undersøgelsen: = % = Antal 2) Køn: 3) Alder: 4) Hjemkommune: 5) Etnicitet: Kvinde: 60 51,72 Under 18 år: 46 39,66 Odense 97 83,62 Dansk: 92 79,31 Mand: 56 48,28 Over 18 år: 70 60,34 Andre 19 16,38 Tokulturel: 24 20,69 Socialt i forhold til familie 6) Bosituation - bor med år 11 9, år 90 77, år 15 12,93 Mor og far: 37 1 forældre: 44 Alene/venner: 29 Institution: 6 31,90 37,93 25,00 5,17 7) Er en af (eller begge) dine forældre arbejdsløse? Ja: 43 Nej: 72 Ved ikke: 1 37,07 62,07 0,86 8) Forældres længst gennemførte uddannelse Ingen uddannelse: 33 Kort uddannelse: 47 Længerevarende uddannelse: 31 Ved ikke: 5 28,45 40,52 26,72 4,31 9) Forældre er Ikke skilt: 51 Skilt: 65 43,97 56,03 9

11 Egne sociale forhold 10) Social sag er eller har været Ja: 52 Nej: 64 44,83 55,17 11) Kriminel erfaring nu eller tidligere Ja: 28 Nej: 88 24,14 75,86 12) I misbrugsbehandling nu eller tidligere Ja: 12 Nej: ,34 89,66 13) Gået hos psykolog, i terapi eller lignende, nu eller tidligere Skole Ja: 51 Nej: 65 43,97 56,03 14) Færdig med 15) Har gået i specialklasse 16) Afbrudt ungdomsuddannelse 7.kl: 4 8.kl: 8 9.kl: kl: 61 3,45 6,90 37,07 52,59 Ja: 34 Nej: 82 29,31 70,69 Ja: 76 Nej: 40 65,52 34,48 10

12 Data specifikt for Odense = Antal Antal deltagende i undersøgelsen: = % 2) Køn: 3) Alder: 5) Etnicitet: Kvinde: 47 48,45 Under 18 år: 44 45,36 Dansk: 74 76,29 Mand: 50 51,55 Over 18 år: 53 54,64 Tokulturel: 23 23,71 Socialt i forhold til familie 6) Bosituation - bor med år 10 10, år 77 79, år 10 10,31 Mor og far: 28 1 forældre: 40 Alene/venner: 23 Institution: 6 28,87 41,24 23,71 6,19 7) Er en (eller begge) dine forældre arbejdsløse? Ja: 37 Nej: 59 Ved ikke: 1 38,14 60,82 1,03 8) Forældres længst gennemførte uddannelse Ingen uddannelse: 32 Kort uddannelse: 37 Længerevarende uddannelse: 24 Ved ikke: 4 32,99 38,14 24,74 4,12 9) Forældre er Ikke skilt: 39 Skilt: 58 40,21 59,79 11

13 Egne sociale forhold 10) Social sag er eller har været 11) Kriminel erfaring nu eller tidligere 12) I misbrugsbehandling nu eller tidligere Ja: 43 Nej: 54 44,33 55,67 Ja: 25 Nej: 72 25,77 74,23 Ja: 10 Nej: 87 10,31 89,69 13) Gået hos psykolog, i terapi eller lignende, nu eller tidligere Skole Ja: 41 Nej: 56 42,27 57,73 14) Færdig med 15) Har gået i specialklasse 16) Afbrudt ungdomsuddannelse 7.kl: 4 8.kl: 8 9.kl: kl: 49 4,12 8,25 37,11 50,52 Ja: 30 Nej: 67 30,93 69,07 Ja: 60 Nej: 37 61,86 38,14 12

14 Om eleverne: Grafisk fremstilling af data fra elevprofilundersøgelsen KØN: Kvinde Mand ALDER: år år år ETNICITET: Dansk Tokult urel BOSITUATION: Mor og f ar 1 forældre Alene/ venner På institution 13

15 Forældrenes forhold: ARBEJDSLØSE FORÆLDRE: Ja Nej Ved ikke FORÆLDRE HAR: Ingen uddannelse Kort uddannelse Længerevarende uddannelse Ved ikke SKILSMISSE: Ikke skilt Skilt 14

16 Elevernes egne sociale forhold: SOCIAL SAG: Social sag Ingen social sag KRIMINEL ERFARING: Kriminel erf aring Ingen Kriminel erf aring MISBRUGSBEHANDLING: Misbrugsbehandling Ingen misbrugsbehandling PSYKOLOGBEHANDLING: Psykologbehandling Ingen psykologbehandling 15

17 Elevernes skoleforhold: HØJESTE GENNEMFØRTE KLASSETRIN: 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse SPECIALKLASSE: Har gået i specialklasse Har ikke gået i specialklasse AFBRUDT UNGDOMSUDDANNELSE: Har afbrudt ungdomsuddannelse Har ikke afbrudt ungdomsuddannelse 16

18 Krydsning af resultater fra elevprofilundersøgelsen Skilsmisse og kriminel erfaring fordelt på henholdsvis dansk etnicitet og tokulturel etnicitet: Denne sammenligning viser tydeligt, at der er langt flere af de danske elevers forældre, der er skilt. Der er derimod en del flere af de tokulturelle elever, der har erfaring med kriminalitet. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Tokulturel Dansk 20,00 10,00 0,00 Skilt Kriminel erfaring Kriminel erfaring i forhold til om forældrene er skilt: Denne sammenligning viser, at hos de elever, hvis forældre er skilt, er den kriminelle erfaring størst. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Kriminel erfaring Ingen kriminel erfaring Skilt Ikke skilt 17

19 Social sag kontra misbrugsbehandling, kriminel erfaring og psykolog behandling: Denne graf viser hvor mange % af dem, der har en social sag, der også har kriminel erfaring og/eller er i misbrugsbehandling og/eller i psykologbehandling i modsætning til dem, der har de samme problemer, men ikke har en social sag. Af denne ses det tydeligt, at de fleste af dem, der er i en social sag, har enten et eller flere af sådanne problemer. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Kriminel erf aring Misbrugsbehandling I psykolog behandling 20,00 10,00 0,00 Social sag Ikke social sag Elevernes højest gennemførte klassetrin i forhold til forældrenes længde af uddannelse: Her vises, hvad der er én eller begge forældres højeste gennemførte uddannelse på det klassetrin, hvor eleven har forladt folkeskolen. Her ses for eksempel, at 50 % af dem der har forladt folkeskolen efter 7. klasse, har en eller begge forældre, der ikke har en uddannelse Ingen uddannelse Kort uddannelse Længerevarende uddannelse Ved ikke 0 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse 18

20 Elevernes højest gennemførte klassetrin i forhold til, om forældrene er i arbejde eller arbejdsløse: Her ses for hvert højest gennemførte klassetrin hvor mange %, der har en eller begge forældre, der henholdsvis er i arbejde eller ikke er i arbejde. Det interessante ved denne graf er, at det eneste klassetrin, der har flest forældre, der er arbejdsløse, er dem der er gået ud af 7. klasse. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 I arbejde Ikke i arbejde Ved ikke 10,00 0,00 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Danske elever, der har gået i specialklasse i forhold til tokulturelle elever, der har gået i specialklasse: Af denne opstilling fremgår det, at der er flere af de tokulturelle elever, der har gået i specialklasse end af de danske elever. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Dansk Tokulturel 10,00 0,00 Specialklasse Ikke specialklasse 19

21 Kønsfordelingen i afbrudt eller ikke afbrudt ungdomsuddannelse: Her kan man se at der er flere kvinder end mænd, der har været i gang med en ungdomsuddannelse, inden de kom på Elsesminde. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Kvinder Mænd 20,00 10,00 0,00 Afbrudt en uddannelse Ikke afbrudt en uddannelse Kønsfordelingen i forhold til kriminel erfaring: Der er langt flere af de mænd der går på Elsesminde, der har en kriminel erfaring end de kvinder, der går på skolen. Der er næsten 40 % af de mænd, der går på skolen, der har en kriminel erfaring - enten nu eller fra tidligere. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Kriminel erfaring Ingen kriminel erfaring Kvinder Mænd 20

22 Forældres uddannelse: På Elsesminde er der 26,7 % af eleverne der har en eller begge forældre med en længerevarende uddannelse. Godt 1,7 % flere har en eller begge forældre uden en uddannelse Ingen uddannelse Kort uddannelse Længerevarende uddannelse Ved ikke Forældres uddannelse i forhold til deres børn: 39 % af de elever der har en eller begge forældre der ikke har en uddannelse, er heller ikke selv begyndt på en ungdomsuddannelse. Tidlig udgang af folkeskolen kontra kriminel erfaring: 42 % af de elever der er gået ud af 7. eller 8. klasse har kriminel erfaring. Det er altså næsten halvdelen af dem der har forladt folkeskolen før 9. klasse der har kriminel erfaring. 21

23 22

24 23

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Fakta ca. 15.000 skilsmisser om året i Danmark. ca. 40% af alle ægteskaber opløses ved skilsmisse. ca.

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Forord ! "! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! !" # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1#

Forord ! ! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! ! # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1# Forord! "! $!% &% '! () ( '!! * *(! (! ( +!" $ % &,!( (, ''&-, (+,.',/(0 *! 1 1 ** ** 2"+3 2"+'3 Indhold Ulighed i børns livschancer''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Høj andel

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE 28. april 2008 Af Niels Glavind DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE Resumé: SUNDHEDSFORSIKRINGER Behandling på privat sygehus af en sundheds omfatter sjældent de svage grupper. Også når det gælder

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet. Lars Olsen, journalist og forfatter

Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet. Lars Olsen, journalist og forfatter Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet Lars Olsen, journalist og forfatter Disposition: En fortælling fra Nordjylland Hvad skal Danmark leve af og hvad skal de unge mestre?

Læs mere

Ulf Lindow. B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling

Ulf Lindow. B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling Ulf Lindow B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling - Etnisk europæer af svensk og polsk afstamning, dansker, sjællænder, forbruger, ægtemand, far (to sønner på 19 og 37), farfar (til endnu to drenge),

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Kvalitetspatruljens konference: Det, der virker DGI-Byen, onsdag den 24. 25. oktober 2012 Oplæg v. 1 Hovedpunkter: EUD, en ungdomsuddannelse

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Hvidbog om ulighed 2009

Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark Foto: Polfoto Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr. 4105 ISBN: 978-87-7735-955-2 ISBN-online: 978-87-7735-956-9

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Evaluering af Voksen-TAMU

Evaluering af Voksen-TAMU Evaluering af Voksen-TAMU Januar 2004 Når viden skaber resultater Evaluering af Voksen-TAMU Januar 2004 Indhold Side 1. Resumé og konklusion... 1 2. Indledning... 5 2.1 TAMU s aktiviteter... 5 2.2 Undersøgelsens

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor Blandede børn lærer bedst Af Charlotte Ringsmose, professor 58 Ugebrevet A4 viser i en undersøgelse (Larsen, 2012) sammenhænge mellem, hvor man bor og vokser op, og om man får en ungdomsuddannelse og en

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Resultatbaseret arbejde. April 2012

Resultatbaseret arbejde. April 2012 Resultatbaseret arbejde April 2012 Målet for I GANG projektet er, at udvikle et dokumentations system, hvor resultaterne bruges som et aktivt redskab til at understøtte indsatsen undervejs. Resultatbaseret

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Danmarks Statistiks faglige modspil er efter min mening deres kerneydelse

Danmarks Statistiks faglige modspil er efter min mening deres kerneydelse Profilanalyser et præcist portræt af danskerne Med en profilanalyse kan både private og offentlige organisationer få præcise oplysninger om deres kunder. Det har bl.a. Skanderborg Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn A NALYSE Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge udviklingen

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 15 Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere