Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr /7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7"

Transkript

1 Høringsskema Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus j.nr /7 Guide til sundhedspersonale Nytte af guiden I hvor høj grad kan guiden bidrage til at understøtte arbejdet med at tale om livsstil og helbred med patienter i almen praksis og på sygehus? Er guiden tilstrækkelig konkret eller er der forhold, der skal tydeliggøres? Er det de relevante emner, der er beskrevet, eller mangler der noget? DASYS finder overordnet materialet meget relevant og anvendeligt. Det vurderes at materialet i høj grad kan understøtte en indledende vurderende samtale. Materialet er overskueligt, specielt med skemaerne og den grafiske model. Godt med konkrete formuleringsforslag til den indledende samtale, samt links til yderligere information. Godt med enkle spørgsmål omkring livsstil, som patienter evt selv kan udfylde. Dette giver et godt fundament for den videre samtale, samtidig med at det kan anvendes som et screeningsredskab. Det kan dog ikke stå alene. En klinisk vurdering er vigtig. Generelt mangler der noget om, hvordan man forholder sig, hvis patienten ikke er motiveret for en sundere livsstil. Desuden mangler der noget om stress. Generelt efterspørger vi en ensretning/definition af begreberne livsstilsfaktor, livsvaner/levevaner eller livsstil. Vi har længe italesat KRAM-faktorerne. Kunne det nu hedde KRAMS eller endnu bedre KRAMSS? Overvej om materialet kan kortes ned - evt kunne en del lægges ind som Bilag Under afsnittet Hjælp din patient til et bedre helbred... s.2, beskrives der at samtalen ikke kræver ekstra kompetence. Der ønskes en tydeliggørelse af, at der er tale om en indledende vurdering af behovet for et relevant forebyggelsestilbud og altså ikke et reelt forebyggelsestilbud, som jo kræver specielle kompetencer. Det er vores vurdering at sygeplejersken må have speciale viden (indenfor sit felt) for at kunne forudse mulige konsekvenser ved patientens livsstilsvaner og behandlingsforløb. Dette må gerne stå tydeligerer i allerede i dette afsnit. Mangler tydelighed, om forebyggelsessamtale er en kan eller skal opgave. I rapporten står: som sundhedsprofessionel kan du tale med patienter.. Modsat står der også: Guiden er i overensstemmelse med Sundhedslovens bestemmelse om patienters ret til disse samtaler. Ligeledes er det er krav i DDKM for at opnå godkendelse ved akkreditering. Figur side 2. Man læser figuren midt på siden, som den har 3 bokse. Den har kun to. Kunne det laves anderledes. Fint med farverne. Fint med koder til livsstilsfaktorer. Der bør ses på valg af formuleringer i kodningerne, så de bliver ens. Eks Ryger hedder blot ryger, mens det omkring stoffer kaldes problematisk stofmisbrug. Overvej om stofforbrug kan være ikke problematisk. Omkring aktivitet hedder indsatsen ikke fysisk aktiv i fritiden, som bliver til problem med mangel på fysisk aktivitet, og i IDAC kodningen er fritiden forsvundet. Overvej om personer med et fysisk krævende arbejde, har et problem, hvis de ikke er fysisk aktive i fritiden også? Derudover kan der være helbredsmæssige forhold, som umuliggør fysisk aktivitet. I disse tilfælde giver det ikke mening at henvise til forebyggelsessamtaler.

2 Patienter der ryger kodes som rygere i SKS koden, med bliver i IPAC til daglig ryger. Hvorledes kodes eksempelvis rygning af 80 cigaretter ugentligt, men ikke hver dag? Overvej om der i forbindelse med afsnittet om kodning kan henvises til en nærmere uddybning i afsnittet Den enkelte livsstilsfaktor s 8-12 (kunne evt være et bilag). Under de enkelte livstilsfaktorer præsenteres Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Overvej om sætninger kan skrives mere forståeligt. Eksempelvis Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred kunne evt ændres til Alkohol udgør altid en risiko for helbredet s. 2 med henvisning til forebyggelsestilbud, opleves det i øjeblikket ikke at det ikke er muligt at henvise til tilbud i kommunen. Der er udelukkende mulighed for at anbefale sådanne tilbud, og kommunen beslutter selv hvem der skal visiteres til hvilke tilbud Det handler tilsyneladende kun om usunde kostvaner, med fokus på de overvægtige. En del ældre har ofte store problemer med at spise sufficient dvs. få nok kalorier og proteiner. At være underernæret er også en risikofaktor der øger sygeligheden og som medfører funktionstab. Der burde derfor også være en diagnosekode for undervægt I skemaet s. 7 gør det samme sig gældende. Igen er der fokus på de patienter og borgere der er unge og midaldrende. For de ældre er en overset gruppe når vi taler om forebyggelse og hvor målet er vægtøgning. Dette betyder anderledes kostråd til ældre end dem der er nævnt s. 11. Til skemaet om alkohol s. 7: Tydeliggørelse af at alkoholgrænsen 14/21 er højrisikogrænsen og ikke lavrisikogrænsen (7/14 genst.) Til skemaet om motion s. 10: gælder SST's anbefalinger for motion også de årige, eller er der en yderligere inddeling for 65+? Fra Fagligt selskab for Addiktiv sygepleje har DASYS modtaget følgende kommentar: Guiden vurderes overordnet til at sikre et øget fokus på screening for livsstilsrelaterede helbredsproblemer. Dog bærer materialet præg af, overvejende at være udformet til de mere ressourcestærke borgere. Således skal der gøres opmærksom på, at sundhedspersonalet til enhver tid skal tilpasse guiden afhængig af den enkelte borger og dennes livssituation, således at også socialt udsatte og deres behov tilgodeses. Det ville også være ønskeligt om guiden var mere konkret i forhold til at vejlede patienterne. Oplevelsen på hospitalerne er at personalet mangler viden om behandlingsmuligheder i kommunalt regi. Dette gælder både på stof og alkoholområdet. Vejledning om stof og alkoholbehandling til indlagte patienter, bør indeholde konkret og opdateret viden om hvordan behandlingen foregår i rådgivningscentrene og alkoholambulatorierne og ikke kun hvor, disse tilbud findes. Erfaringen er at patienterne har behov for et klart billede af, hvad de kan forvente af en misbrugsbehandling. Nogle patienter har været igennem misbrugsbehandling mange gange og har måske brug for rådgivning om skadesreduktion i forhold til deres misbrug for at få så meget ud af deres behandling i sundhedsvæsnet som muligt, mens andre skal have kontakt for første gang. Oplevelsen er, at både patienter og sundhedspersonalet har en mangelfuld og ikke opdateret viden om misbrugsbehandling, hvilket er en hindring for at patienterne ser rådgivningen og henvisningen til et forebyggelsestilbud som en reel mulighed. Som guiden påpeger, er mennesker ofte særlig motiverede til livstilsændringer i forbindelse med kontakt til sundhedsvæsnet. Når vi som sundhedspersonale afdækker helbredsmæssige risici for eksempel i form at misbrug, må vi også kunne pege på alternativer til dette misbrug. For at kunne vejlede om relevante tilbud og alternativer, må sundhedspersonalet have kompetencer og viden om misbrug, om behandling og eventuelle underliggende årsager til misbruget. Ift afsnittet om stoffer: Materialet har et meget specifikt fokus på nogle enkelte stoffer (hash

3 og stimulantia). Det betyder, at der ikke vil blive screenet for problematisk brug eller misbrug af andre stoffer eller medicin, og dermed er der en væsentlig gruppe af stof(mis)brugere, der ikke fanges ifm livsstils-screeningen. Dette er borgere, der ofte har væsentlige helbredsmæssige og livsstilsrelaterede problemer. Der er primært fokus på unge under 25, hvilket igen medfører en risiko for, at man ikke finder de borgere med stofproblemer som er over 25 år, og dermed ofte har haft et problematisk stofbrug igennem en længere periode med deraf følgende øget risiko for helbredsmæssige problemer. Der er ingen spørgsmål ift indtagsmåde, hvilket kunne afdække evt behov for screening for hepatitis, HIV, ligesom indtagsmåden har betydning ift andre sygdomme som eks KOL. Der kunne med fordel også oplyses om hvilke faktorer, der mindsker risiko for sygdomme ifm indtagsmåden (skadesreducerende oplysning). Anvendeligheden af guiden og laminat - anbefalinger og eksempler: Guiden indeholder en række konkrete anbefalinger til arbejdet. Vurderes guiden at være anvendelig i almen praksis og på sygehus for det daglige arbejde? Er anbefalingerne i guiden relevante og tilstrækkeligt konkrete? Er der væsentlige anbefalinger eller eksempler som mangler? Laminatet er en forkortet udgave af guiden til brug i kittellommen. Er laminatet anvendeligt for det praktiske arbejde? Er der yderligere elementer fra guiden, som vil være relevante at medtage i laminatet? Er der elementer, der er overflødige, og som kan udgå? Guiden vurderes anvendelig for daglig praksis. Dog lidt stor til brug i kittellommen. Kunne med fordel afkortes. Se tidligere kommentarer. Forslag: efter spørgsmål og livsstil kunne den respektive information og nøgle om forebyggelsestilbud indsættes. Fint med farver. S 1 og 2 bør kortes ned til et enkelt afsnit. Vigtigt at få med i laminatet, hvornår der kodes. Eksempelvis under kost, at det kun er patienter, der svare nej til alle 4 spørgsmål, der kodes. Der ønskes præcisering af hvem der kan henvise til kommunale tilbud -er det lægen eller sygeplejersken på hospitalet eller skal patienten gå via egen læge mht henvisningen? Hvis det er lægen eller sygeplejersken på hospitalet, der kan henvise, hvordan så? Igen ses den ikke anvendelig i forhold til den ældre småt spisende, da kostrådene er rettet mod unge og midaldrende befolkning

4 Guiden kunne med fordel have flere eksempler på lidt flere spørgsmål man kunne anvende i dialogen med patienten/borgeren det er ofte det personalet mangler. Hvordan får man begyndt på en anerkendende måde, så patienten/borgeren ikke afviser allerede ved første spørgsmål om livsstil Folder til ledere og beslutningstagere Nytte og anvendelighed af folderen I hvor høj grad kan folderen understøtte de ledelsesmæssige opgaver med at støtte op om forebyggelsesindsatsen i almen praksis og på sygehus? Er det de relevante emner, der er belyst? Er der emner, der skal uddybes eller tydeliggøres? Folderen understøtter fint det ledelsesmæssige ansvar og opgave. Det er relevante emner. Figuren s 5 er god, men den kunne eventuelt optimeres som et flowdiagram som alle patienter kunne indplaceres. Eks behov for afdækning af livsstilsfaktoere ja/ nej, behov for information ja/ nej, behov for henvisning ja/ nej. Et flowdiagram kunne videreføres til laminatet og erstatte meget af teksten. s. 6 Rammer for sammenhængende forebyggelsesforløb Her er det vigtigt at der er mulighed for alle IT systemer at kunne anvende værktøjerne, da vi i rundt om i landet både sygehuse om kommuner, anvender forskellige patient- og borgerjournaler. I øjeblikket betyder det for dokumentation i MedCom standarderne, at de billeder som fremtoner på skærmene rundt om i Danmark ser meget forskellige ud. Ligeledes kræves, at der ikke forekommer risiko for dobbeltdokumentation i patient- borgerjournalerne

5 Folder til patienter Folderen til patienter er udviklet med henblik på at begrunde, hvorfor sundhedspersonale inddrager livsstil i samtaler om helbred, sygdom og behandling. Endvidere for at skabe nysgerrighed og interesse for at få vurderet, hvad livsstilen betyder for behandlingen og hvilke handlemuligheder, der kan være. Nytte og anvendelighed af folderen I hvor høj grad kan folderen bidrage til at skabe nysgerrighed og motivation til at tale om livsstil og helbred med sundhedspersonalet? I hvor høj grad kan folderen afstemme patienternes forventninger til at tale om livsstil og helbred med sundhedspersonalet i almen praksis og på sygehuse? Er det de relevante emner, der er belyst? Er der emner, der skal tydeliggøres eller som mangler? Folderen er fin. Skrevet i et let sprog, dog ikke særlig i øjenfaldende, den ligner meget alle andre der kunne godt være nogle billeder inde i folderen. Ligeledes syntes forsiden ikke at tydeliggøre at det er livsstil der skal tales om. Fakta boxen kunne også se lidt mere inspirerende ud. Der tales om det samme både på side 1 og 2. Samtidig er det meget monotomt med opremsningerne. Patientudsagnene er noget anonyme. Der kunne sættes et fiktivt navn på og en alder det vil virke bedre, så man kan identificerer sig med vedkommende. Måske lidt mindre eksempler og så fra flere. I patientfolderen er der nævnt, at livsstil også handler om stress. Det er uklart, hvordan eksponering for stress-relaterede problemer afdækkes i det resterende materiale. Det bør overvejes om stress ikke også er en vigtig livsstilsfaktor på linje med de 5 faktorer. Det er en mangel at stress ikke nævnes som livsstilsfaktor i de øvrige materialer, at det ikke kan kodes, at er ikke er spørgsmål relateret til stress mv. Besvaret af: Margit Roed, formand for Dansk Sygepleje Selskab Dato: 27. februar 2015 Med kommentarer og input fra FS for Addiktiv Sygepleje, FS Kardiovaskulær & Thoraxkirurgisk sygepleje, FS for Geriatriske Sygeplejersker, FS Ortopædkirurgiske sygeplejersker

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Guide til sundhedspersonale. Hjælp din patient til et bedre helbred og et bedre behandlingsresultat

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Guide til sundhedspersonale. Hjælp din patient til et bedre helbred og et bedre behandlingsresultat Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Guide til sundhedspersonale Hjælp din patient til et bedre helbred og et bedre behandlingsresultat 1 Hjælp din patient til et bedre helbred og et bedre behandlingsresultat

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL Vestegnsprojektet Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL - indsamling og kortlægning af området med henblik på at optimere den sundhedsprofessionelle indsats ved implementering af forløbsprogrammerne

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere