RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel m.v.), blev der indsat en ny bestemmelse i straffelovens 293 a om brugstyveri af motorkøretøj. Loven trådte i kraft den 8. juni Ved skrivelse af 12. juni 2002 har Justitsministeriet anmodet mig om ved udgangen af 2003 at afgive en redegørelse om udviklingen i strafniveauet efter lovens ikrafttræden. Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af lovændringen (afsnit 2) og indberetningsordningen (afsnit 3), der har dannet grundlag for redegørelsen. I afsnit 4 redegøres for statsadvokaternes udtalelser (afsnit 4.1.) og en række konkrete sager (afsnit 4.2.). I afsnit 4.3. findes min vurdering. I bilaget til redegørelsen findes en beskrivelse af en del af de sager, der er indberettet til Rigsadvokaten. 2. Straffelovens 293 a om brugstyveri af motorkøretøj 2.1. Straffelovens 293 a og forarbejderne til bestemmelsen Den nye bestemmelse i straffelovens 293 a om brugstyveri af motorkøretøj er affattet således: 293 a. For brugstyveri af motorkøretøj straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der uberettiget bruger et motorkøretøj, der tilhører en anden. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, kan straffen stige til fængsel i 4 år. Af afsnit 3.3. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår følgende om straffen for overtrædelse af denne bestemmelse: Som anført må brugstyveri af motorkøretøjer efter Justitsministeriets opfattelse ofte reelt betragtes som ligeartet med egentligt tyveri af et sådant køretøj. Det foreslås derfor, at normal - strafferammen for brugstyveri af motorkøretøjer skal være bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Det svarer til normalstrafferammen for tyveri efter bestemmelsen i straffelovens 285, stk. 1, jf Strafskærpelsesreglen i 293 a, 2. pkt., indeholder et strafmaksimum på fængsel i 4 år, hvilket svarer til straffelovens 286, stk. 1, om tyveri af særlig grov beskaffenhed. Efter den foreslåede strafskærpelsesregel i straffelovens 293 a, 2. pkt., er det navnlig i gentagelsestilfælde, at straffen kan stige til fængsel i 4 år.

2 2 Efter straffelovens 81, stk. 1, er det en betingelse for anvendelse af bestemmelser om forhøjet straf eller andre retsfølger i gentagelsestilfælde, at gerningsmanden, inden vedkommende på ny forbrød sig, i den danske stat er fundet skyldig i en efter det fyldte 18. år begået strafbar handling, som loven tillægger gentagelsesvirkning på den nu begåede, eller i forsøg på eller medvirken til en sådan. Justitsministeriet har overvejet, om der er anledning til at fravige bestemmelsen i straffelovens 81, stk. 1. Efter Justitsministeriets opfattelse ses der imidlertid ikke at være anledning til at fastsætte mulighed for i forbindelse med biltyveri at kunne idømme en person under 18 år over 1 år og 6 måneders fængsel, som er normalstrafferammen efter den foreslåede 293 a, for brugstyveri af biler mv. Hertil kommer, at der ved mere omfattende brugstyverier begået af en person under 18 år efter omstændighederne vil være mulighed for at idømme en ungdomssanktion efter straffelovens 74 a. På den anførte baggrund har Justitsministeriet ikke i forbindelse med den foreslåede nye 293 a fundet anledning til at fravige bestemmelsen i straffelovens 81, stk. 1. Med den foreslåede nye bestemmelse i 293 a i straffeloven forudsættes det, at der i retspraksis sker en generel forhøjelse af strafudmålingsniveauet, således at der i normale førstegangstilfælde, hvor der efter gældende domspraksis i de fleste tilfælde idømmes en bøde for et biltyveri, i stedet som udgangspunkt fastsættes en kortere, ubetinget straf på 14 dages fængsel. Dommen kan, navnlig for personer under 18 år, gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Hvis der er tale om brugstyveri af adskillige biler, bør der normalt fastsættes en højere straf end det angivne udgangspunkt. For personer over 18 år forudsættes det således, at der i disse tilfælde normalt fastsættes en straf på 20 dages ubetinget fængsel. Ved pådømmelse af spiritus- eller promillekørsel i en brugsstjålet bil skal der efter straffelovens 88 udmåles en fællesstraf for overtrædelse af straffelovens 293 a og færdselslovens 117, stk. 4. Det fremgår endvidere af de almindelige bemærkninger til lovforslaget i afsnit 1.2., at fastsættelse af straffen fortsat vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og at de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Af de specielle bemærkninger vedrørende 293 a fremgår: Efter forslaget til en ny 293 a i straffeloven er normalstrafferammen for brugstyveri af motorkøretøjer bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, kan straffen stige til fængsel i 4 år. De foreslåede strafferammer på henholdsvis fængsel indtil 1 år og 6 måneder og fængsel indtil 4 år under skærpende omstændigheder svarer til strafferammerne for tyveri i straffelovens 276, 1. pkt., og 285, stk. 1, og 286, stk. 1, jf I forhold til den gældende bestemmelse i straffelovens 293 indebærer forslaget, at normalstrafferammen for brugstyveri af motorkøretøjer forhøjes fra 1 år til 1 år og 6 måneders fængsel. Den foreslåede strafskærpelsesregel i straffelovens 293 a, 2. pkt., der indeholder et strafmaksimum på 4 års fængsel, svarer ligeledes til straffelovens 286, stk. 1, om tyveri af særlig grov beskaffenhed. Som det fremgår af de almindelige bemærkninger, idømmes der efter gældende domspraksis i de fleste tilfælde alene en bøde i sager om et enkelt tilfælde af førstegangsbrugstyveri af en bil. Med den foreslåede nye bestemmelse i straffelovens 293 a forudsættes det, at der i retspraksis sker en generel forhøjelse af strafudmålingsniveauet, således at der i normale førstegangstil-

3 3 fælde som udgangspunkt fastsættes en kortere, ubetinget straf på 14 dages fængsel. Dommen kan, navnlig for personer under 18 år, gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2002 om strafpåstanden i sager om brugstyveri I Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2002 er der på grundlag af lovens forarbejder fastsat følgende retningslinier for anklagemyndighedens strafpåstande i sager om brugstyverier af motorkøretøjer: 2. Strafpåstanden i sager om brugstyveri af biler og motorcykler ( 293 a) 2.1. Forarbejderne til straffelovens 293 a Bestemmelsen i straffelovens 293 a vedrører brugstyveri af motorkøretøjer, jf. færdselslovens 2, nr. 13. Omfattet af bestemmelsen er således biler, jf. færdselslovens 2, nr. 2, og motorcykler, jf. færdselslovens 2, nr. 11. Strafferammen i bestemmelsen er bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Under skær - pende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, kan straffen stige til fængsel i 4 år. Af lovforslagets almindelige bemærkninger pkt fremgår bl.a. følgende om straffen for overtrædelse af 293 a: (udeladt her) Udgangspunktet for anklagemyndighedens strafpåstand i sager om brugstyveri af biler og motorcykler kan herefter sammenfattes således: 2.2. Under 18 år på gerningstidspunktet: 1. gang 14 dages fængsel som udgangspunkt betinget med vilkår om samfundstjeneste Der er ikke i lovforslagets bemærkninger retningslinier om straffen for et enkelt eller nogle få brugstyverier, hvor der foreligger gentagelse. Det er Rigsadvokatens opfattelse, at sådanne tilfælde som udgangspunkt bør medføre en kort ubetinget frihedsstraf, i hvert fald hvis der tidligere er idømt to betingede domme med vilkår om samfundstjeneste. Foreligger der mere omfattende brugstyverier af biler/motorcykler begået af personer under 18 år, kan der eventuelt blive tale om at idømme ungdomssanktion efter straffelovens 74 a. Ændringen indebærer i øvrigt, at brugstyveri af bil eller motorcykel som udgangspunkt ikke længere kan afgøres med tiltalefrafald, herunder med vilkår om ungdomskontrakt. Skønnes sagen at kunne afgøres med vilkår om samfundstjeneste, skal der tilvejebringes en personundersøgelse. Ved fastsættelsen af det antal samfundstjenestetimer, der skal knyttes til en betinget dom, kan der eventuelt tages udgangspunkt i de retningslinier, der gælder ved betinget dom med vilkår om samfundstjeneste ved spiritus- og promillekørsel, dvs. samfundstjeneste i 30 timer ved dages fængsel og samfundstjeneste i 40 timer ved dages fængsel.

4 Over 18 år på gerningstidspunktet: 1. gang 14 dages fængsel Ifølge lovforslagets bemærkninger bør straffen som udgangspunkt fastsættes som en ubetinget straf, men det er ikke udelukket, at der kan anvendes betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Hvis der er tale om brugstyveri af adskillige biler/motorcykler, bør der nedlægges påstand om en straf på 20 dages ubetinget fængsel. I følge 293 a, 2. pkt., kan straffen under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, stige til fængsel i 4 år. Der er ikke i lovforslagets bemærkninger nærmere retningslinier om straffen for et enkelt eller nogle få brugstyverier, hvor der foreligger gentagelse. Det er Rigsadvokatens opfattelse, at sådanne tilfælde som udgangspunkt bør medføre en ubetinget frihedsstraf i niveauet dages fængsel. Skønnes sagen at kunne afgøres med en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skal der tilvejebringes en personundersøgelse. Om antallet af samfundstjenestetimer, henvises til punkt Sager, hvor tiltalen omfatter både brugstyveri og andre overtrædelser De ovenstående retningslinier gælder for sager, der alene vedrører brugstyveri. Er der rejst tiltale også for andre overtrædelser, skal straffen naturligvis fastsættes i lyset heraf. Med hensyn til spiritus- og promillekørsel i brugsstjålet køretøj henvises til det under pkt anførte i lovforslagets bemærkninger, hvorefter der skal udmåles en fælles straf. Endvidere henvises til Rigsadvokatmeddelelse 4/2000, afsnit 3.9., hvorefter betinget dom for spiritus- og promillekørsel som udgangspunkt ikke kan anvendes, hvis kørslen er foregået i et brugsstjålet køretøj. Er der i forbindelse med kørslen i et brugsstjålet køretøj, der medfører frihedsstraf, i øvrigt sket overtrædelser af færdselsloven, henvises til bestemmelserne i færdselslovens 118 a, stk. 4-5, der er nærmere omtalt i Rigsadvokatmeddelelse 4/2000, afsnit 2.3. Endvidere henvises til Rigsadvokatmeddelelse 4/2000, afsnit 3.17., hvorefter der som udgangspunkt ikke bør idømmes samfundstjeneste ved kørsel i frakendelsestiden i et brugsstjålet køretøj og ved særlig hensynsløs kørsel efter færdselslovens 118, stk. 4". 3. Indberetningsordningen fastsat ved Rigsadvokaten Informerer nr. 11/2002 Med henblik på udarbejdelsen af nærværende redegørelse iværksatte jeg ved Rigsadvokaten Informerer nr. 11/2002 af 26. juni 2002 følgende indberetningsordning: Det påhviler politimestrene og politidirektøren løbende at være særlig opmærksom på alle byretsdomme, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens 293 a. Såfremt politimesteren finder, at en byretsdom ikke kan anses for at være i overensstemmelse med de retningslinier om strafudmåling, der er angivet i forslaget til loven, og som er beskrevet i RM 4/2002 om strafpåstanden i sager om brugstyveri, skal dommen i god tid inden ankefristens udløb indsendes til vedkommende regionale statsadvokat med en indstilling om, hvorvidt der efter politimesterens opfattelse er grundlag for at anke dommen.

5 5 Denne ordning gælder for domme, der afsiges i tiden fra udsendelsen af denne Rigsadvokaten Informerer og indtil udgangen af juli De regionale statsadvokater tager herefter stilling til, om den pågældende sag er af en sådan karakter, at der er grundlag for at anke dommen til landsretten. I sager, hvor der er tale om mar - kante afvigelser fra det strafniveau, der følger af forarbejderne til loven, bør sagen som udgangspunkt ankes, medmindre der foreligger særlige omstændigheder i den konkrete sag, der kan begrunde afvigelsen. Statsadvokaterne underretter løbende rigsadvokaturen om sager af generel interesse på området. Det påhviler endvidere statsadvokaterne løbende at indsamle oplysninger om de sager, der efter retningslinierne ovenfor er forelagt af politimestrene, og om udfaldet af sager, der ankes til landsretten, således at en samlet redegørelse om disse sager kan indsendes til Rigsadvokaten inden udgangen af september Redegørelsen bør indeholde en ganske kort beskrivelse af de sager, som af politimestrene har været forelagt for statsadvokaten, oplysning om baggrunden for, at sagen er eller ikke er anket, samt oplysning om udfaldet af sagen. 4. De indkomne udtalelser fra statsadvokaterne, konkrete sager samt vurdering og konklusion 4.1. Statsadvokaternes udtalelser om straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 293 a Som det fremgår af afsnit 3 ovenfor om indberetningsordningen, skulle politimestrene inden ankefristens udløb til statsadvokaterne indsende byretsdomme, der ikke var i overensstemmelse med de retningslinier om strafudmålingen, der er angivet i forslaget til loven. Statsadvokaterne skulle herefter tage stilling til spørgsmålet om anke. Endvidere skulle statsadvokaterne løbende indsamle oplysninger om de forelagte sager og om udfaldet af sager, der ankes til landsretten, sådan at statsadvokaterne kunne indsende en samlet redegørelse om sagerne til Rigsadvokaten. Statsadvokaterne har oplyst følgende: Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby har i den nævnte periode været forelagt seks byretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 293 a. To af disse domme blev anket. De sager, der ikke blev anket, omfattede enten også anden kriminalitet af væsentlig betydning for straffastsættelsen eller var endt med foranstaltningsdom. Statsadvokaten for Sjælland har været forelagt 12 byretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 293 a. Otte af disse domme blev anket. Grundene til, at de øvrige fire domme ikke blev anket, var bl.a., at der var vanskelige bevisspørgsmål, at sagsbehandlingstiden havde været langvarig, eller at straffen, der også omfattede anden kriminalitet, fandtes passende.

6 6 Statsadvokaten udtaler i øvrigt, at domstolene ses at være opmærksomme på den tilsigtede strafskærpelse og herudover inddrager konkrete hensyn som tiltaltes personlige forhold og omstændigheder ved gerningen i vurderingen af strafudmålingen. Statsadvokaten for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland, Falster og Bornholm har været forelagt tre byretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 293 a, hvoraf en enkelt dom blev forelagt efter ankefristens udløb. De to øvrige domme blev anket. På grund af de få forelagte domme anmodede statsadvokaten samtlige politikredse i området om oplysning om eventuelle yderligere sager. Anmodningen medførte oplysninger om yderligere 25 byretsdomme, der i enkelte tilfælde gav anledning til drøftelse med politimesteren. I andre af disse sager var strafudmålingen i overensstemmelse med forudsætningerne i forarbejderne. Det er i øvrigt oplyst fra Politimesteren i Odense, at overtrædelser af straffelovens 293 a ofte foreligger sammen med anden kriminalitet. Statsadvokaten i Aalborg har været forelagt 11 byretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 293 a. Seks af disse sager er indbragt for landsretten. De øvrige domme er ikke anket, idet der efter en konkret vurdering af rettens præmisser ikke kunne forventes en anden afgørelse, og idet det efter lovforslagets bemærkninger ikke er udelukket at anvende samfundstjeneste. Statsadvokaten har i øvrigt oplyst, at det er hendes opfattelse, at landsretspraksis følger den i lov nr. 380 af 6. juni 2002 anførte skærpelse af straffen i sager om brugstyveri af personbiler og motorcykler. Der er således i tre af dommene afsagt ubetingede fængselsstraffe af landsretten. Kun i én dom blev der fastsat en betinget straf med vilkår om samfundstjeneste, idet landsretten begrundede dette konkret under henvisning til tiltaltes underordnede rolle som passager i bilen. Statsadvokaten i Viborg har været forelagt 17 byretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 293 a. Ti af disse sager blev anket. Statsadvokaten har udtalt, at alle sager, som har været indbragt for landsretten, for så vidt ses at være afgjort overensstemmende med bemærkningerne til lovændringen/retningslinierne i RM 4/2002. To af sagerne har dog været forelagt Rigsadvokaten med indstilling om, at der ikke søgtes 3. instansbevilling. Straffastsættelsen i de sager, som der ikke er fundet tilstrækkeligt grundlag for at anke, ses at være grundet i helt konkrete omstændigheder. Statsadvokaten i Sønderborg har været forelagt ti byretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 293 a. Syv af disse sager blev anket. Statsadvokaten finder, at de sager, der har været behandlet ved landsretten, er afgjort, således som det er forudsat ved lovændringen, og som det fremgår af Rigs - advokatens meddelelse 4/2002.

7 7 Der er i perioden indstillet to sager til anke vedrørende brugstyveriforhold, i hvilke indstillingen herom ikke er fulgt. Begrundelsen herfor har været dels særdeles gode personlige forhold og dels tiltaltes meget unge alder og uegnethed til samfundstjeneste. Disse domme ses derfor ikke at være stridende mod retningslinierne i strafskærpelsen eller som manglende generel efterlevelse heraf. I den sidste dom, som var forelagt statsadvokaten, omfattede politimesterens indstilling ikke spørgsmålet om brugstyveri. Sammenfattende fremgår det af statsadvokaternes udtalelser, at det i et vist omfang er fundet nødvendigt at anke byretsdomme om overtrædelse af straffelovens 293 a til landsretten med henblik på skærpelse. Flere af statsadvokaterne udtaler i den forbindelse, at landsretspraksis følger den strafskærpelse, der var tilsigtet ved lovændringen. I en række tilfælde er anke undladt, idet der på grund af konkrete omstændigheder i de enkelte sager efter statsadvokatens opfattelse ikke har været grundlag herfor De konkrete sager, der af politimestrene er forelagt statsadvokaterne Indledningsvis bemærkes, at der ifølge Danmarks Statistiks Kriminalitet 2002 (tabel 3.03A) i 2002 blev truffet omkring afgørelser (domme, bøder og tiltalefrafald), hvor personer blev fundet skyldige i brugstyveri af indregistrerede køretøjer. Jeg er ikke i besiddelse af de tilsvarende oplysninger for 2003, men der er ikke grundlag for at antage, at antallet af afgørelser i år afviger væsentlig fra det fo - regående år. Som det fremgår ovenfor under afsnit 3, er indberetningsordningen udformet sådan, at politimestrene kun skulle indberette byretsdomme, der afviger fra udgangspunktet vedrørende straffastsættelsen, for statsadvokaterne inden ankefristen. De domme, der er indsendt til rigsadvokaturen, er derfor hovedsagelig afgørelser, hvor politimestrene har fundet, at der kunne være grundlag for anke. Der er dog i materialet også domme, hvor strafudmålingen er helt i overensstemmelse med forudsætningerne vedrørende straffastsættelsen. Der er også indberettet en del sager, hvor dom er afsagt efter udløbet af den midlertidige indberetningsordning. Denne undersøgelse er således udformet sådan, at det hovedsagelig er de sager, hvor straffen i byret eller landsret afviger fra udgangspunktet for straffastsættelsen, der belyses. Det måtte derfor forventes, at der ville blive indberettet et forholdsvis begrænset antal sager. De regionale statsadvokater har hertil indberettet i alt 84 domme, herunder også sager, hvor dom er afsagt efter udløbet af den midlertidige indberetningsordning. 47 af de domme, som jeg har modtaget fra statsadvokaterne, er ikke omtalt nærmere. Det skyldes hovedsagelig, at der i sagerne udover brugstyveri af motorkøretøjer indgår anden kriminalitet, der må antages at have haft en sådan betydning for den idømte straf, at dommene ikke er egnet til at belyse straf -

8 8 fen for brugstyveri af motorkøretøj. Men der er også blandt de indberettede sager en del byretsdomme, som er afgjort i overensstemmelse med lovens forarbejder, og som der derfor ikke er grund til at omtale nærmere. De øvrige 37 domme, som efter min opfattelse er egnet til at belyse praksis, er refereret kort i bilaget til denne redegørelse Domme, hvor tiltalte var under 18 år på gerningstidspunktet Af de 37 domme vedrører otte domme (dom 1 8 i oversigten) sager, hvor den tiltalte på gerningstidspunktet var under 18 år. I disse tilfælde bør der efter forarbejderne til straffelovens 293 a i 1.gangstilfælde idømmes fængsel i 14 dage som udgangspunkt betinget med vilkår om samfundstjeneste. Foreligger der gentagelse, skal der ifølge Rigsadvokatmeddelelse 4/2002 som udgangspunkt nedlægges påstand om en kort ubetinget frihedsstraf, i hvert fald hvis der tidligere er idømt to betingede domme med vilkår om samfundstjeneste. Ved mere omfattende brugstyverier kan der blive tale om at anvende ungdomssanktion efter straffelovens 74 a. Dommenes resultat er gengivet i skemaet nedenfor: Betinget dom Betinget dom med tilsyn eller Hjælpeforanstaltninger Betinget dom med vilkår om samfundstjeneste Dom 2 (14 dage og bøde T2) Dom 5 (20 dage) Dom 1 (14 dage) Dom 2 (14 dage og bøde - T1) Dom 3 (14 dage) Dom 4 (14 dage) Dom 6 (80 dage/fællesstraf) Dom 7 (14 dage 30 timers samfundstjeneste) Dom 8 (14 dage 30 timers samfundstjeneste T2) Dom 8 omfattede tillige en tiltalt (T1), der var over 18 år på gerningstidspunktet, og som i landsretten blev idømt ubetinget fængsel i 14 dage. To af dommene (dom 7 og 8) er landsretsdomme. I begge disse sager skærpede landsretten straffen i forhold til byrettens domme, der var betingede straffe, og udmålte straffen efter retningslinierne i forarbejderne til loven.

9 9 De øvrige seks domme (dom 1-6) er byretsdomme, og straffen er i disse sager mildere end udgangspunktet for straffastsættelsen. I flere af sagerne har retten udtrykkeligt begrundet, at der ikke idømmes samfundstjeneste. I dom 1 anføres således, at tiltalte havde helt særlige problemer, og i dom 2, at de tiltalte var ustraffede og havde gode bopæls- og skoleforhold. I to sager (dom 4 og 6) var tiltalte ikke egnet til samfundstjeneste, og der blev i stedet fastsat vilkår om tilsyn og hjælpeforanstaltninger. I ét tilfælde (dom 3) blev sagen ikke forelagt statsadvokaten inden ankefristens udløb, og i den sidste sag (dom 5) var der alene tale om forsøg på overtrædelse af straffelovens 293 a. Sammenfattende er det min opfattelse, at disse begrundelser for ikke at følge udgangspunktet for straffastsættelsen ikke kan give anledning til bemærkninger. Det forekommer især velbegrundet af fravige udgangspunktet om samfundstjeneste, hvis der skønnes at være behov for hjælpeforanstaltninger, f.eks. i form af misbrugsbehandling eller bistand til en stabilisering af den dømtes sociale forhold. Det bemærkes også, at de strafpositioner, der er angivet i forarbejderne til straffelovens 293 a, alene er udgangspunkter, og at det fremgår af bemærkningerne i lovforslaget, at de angivne strafniveauer kan fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder Domme vedrørende personer over 18 år De resterende 29 domme drejer sig om tiltalte, der var over 18 år på gerningstidspunktet. Efter forarbejderne til straffelovens 293 a bør disse sager i 1.gangstilfælde straffes med fængsel i 14 dage. Straffen bør som udgangspunkt være ubetinget, men det er ikke udelukket at anvende betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Hvis der er tale om brugstyveri af adskillige biler/motorcykler, bør der nedlægges påstand om en straf på 20 dages ubetinget fængsel. Foreligger der gentagelse, skal der ifølge Rigsadvokatmeddelelse 4/2002 som udgangspunkt nedlægges påstand om en ubetinget frihedsstraf i niveauet dages fængsel. Dommenes resultat er således: Bøde Betinget dom Betinget dom m. tilsyn eller andre vilkår Dom 9 Dom Dom 15 (14 dage) (8 dagbøder á 500 kr.) (14 dage) Dom 18 (20 dage) Dom 16 og 17 Dom 21 Betinget dom m. vilkår om samfundstjeneste Dom 23 og 24 (14 dage) Dom 25 (40 dage) Ubetinget fængsel Dom 26 (10 dage) Dom 27 (kombinationdom)

10 10 (20 dage) Dom 19 (40 dage) Dom 20 (3 måneder) (5 måneder) Dom 22 (6 måneder /fællesstraf) Dom (14 dage) Dom 33 og 34 (20 dage) Dom 35 (30 dage) Dom 36 (40 dage) Dom 37 (kombinationsdom) Som det fremgår af skemaet og af oversigten i bilaget, blev 12 sager afgjort med ubetingede frihedsstraffe eller delvis ubetingede frihedsstraffe. Ti af disse sager er landsretsdomme (dom 28-37). I ni af disse sager havde byretten idømt betinget dom eller bøde, mens landsretten under henvisning til forarbejderne til straffelovens 293 a idømte ubetinget straf, i et tilfælde (dom 37) dog i form af en kombinationsdom. I den sidste af landsretssagerne (dom 35), der vedrørte det særlige spørgsmål om straffen for brugstyveri i kombination med spirituskørsel, skærpede landsretten straffen ligeledes under henvisning til forarbejderne fra ubetinget fængsel i 20 dage til ubetinget fængsel i 30 dage. Den to sidste sager er byretsdomme. Den ene sag (dom 26) blev afgjort med en ubetinget frihedsstraf på fængsel i 10 dage (mod udgangspunktet på 14 dage), idet retten lagde vægt på, at tiltalte (en kvinde født i 1963) var passager i en brugsstjålet bil, der blev ført af en 14-årig dreng. Den anden byretsdom (dom 27), der udover adskillige brugstyverier omfattede anden kriminalitet, endte med en delvis betinget straf med vilkår om bl.a. misbrugsbehandling. Dommen blev ikke anket bl.a. som følge af behovet for behandling mod misbrug. De nævnte domme, der alle tager udgangspunkt i de strafpositioner, der er angivet i forarbejderne til straffelovens 293 a, giver mig ikke anledning til bemærkninger, idet de to fravigelser af udgangspunktet (dom 26 og 27) er helt konkret begrundet. I materialet findes tre domme (dom 23-25), hvor straffen er en betinget dom med vilkår om samfunds - tjeneste. To af sagerne (dom 23 og 24) er landsretsdomme, hvor byretten havde udmålt ubetingede straffe. Som begrundelse for at anvende samfundstjeneste henviste landsretten til gode personlige forhold og til tiltaltes underordnede rolle (passager). Den sidste sag (dom 25) er en byretsdom, som ved en fejl ikke rettidigt blev forelagt statsadvokaten med ankeindstilling. De tre tiltalte fik alle betinget fængsel i 40 dage for brugstyveri og tyveri. En af de tiltalte fik vilkår om 30 timers samfundstjeneste, mens de to øvrige fik vilkår om misbrugsbehandling. Dom blev alle afgjort med betingede domme uden vilkår om samfundstjeneste altså straffe der ligger i niveauet under udgangspunktet for straffastsættelsen.

11 11 Kun to af dommene (dom 10 og dom 18) er landsretsdomme. I dom 10 var begrundelsen for at idømme betinget straf, at brugstyveriet var begået med hensyn til en motorcykel i ringe stand og af begrænset værdi. Af dom 18 fremgår det, at den tiltalte var inde i et positivt forløb med hensyn til misbrugsbehandling, og der blev også ved dommen fastsat vilkår om alkoholistbehandling. Dom 11-15, der alle blev afgjort med 14 dages betinget fængsel, heraf en dom dog tillige med vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen, indeholder alle konkrete begrundelser for at fastsatte en mildere straf end udgangspunktet, herunder bl.a. gode personlige forhold, at der alene var tale om forsøg, sygdom eller lang sagsbehandlingstid. For så vidt angår dom 16, 17 og 18, hvor der blev idømt betinget fængsel i 20 dage, blev anke ikke aktuel på grund af nye sigtelser mod tiltalte, anklagemyndighedens påstand i byretten eller manglende forelæggelse for statsadvokaten. De resterende tre domme, der endte med betinget fængsel i 3 måneder (dom 20), betinget fængsel i 5 måneder med tilsyn og vilkår om misbrugsbehandling (dom 21) og fængsel i 6 måneder (fællesstraf) med vilkår om tilsyn og misbrugsbehandling, er alle begrundede med den tiltaltes personlige forhold, herunder at de tiltalte var i positive forløb med hensyn til resocialisering og misbrugsbehandling. Dom 20 er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse. Den ene sag, der endte med bøde (dom 9), er en landsretsdom. Begrundelsen for at fravige udgangspunktet for straffastsættelsen var, at tiltalte alene var passager i den brugsstjålne bil. Sammenfattende viser de beskrevne domme, at der kan foreligge meget forskelligartede forhold som begrundelse for at fravige udgangspunktet på ubetinget fængsel i 14 dage. De fleste af de sager, der er beskrevet ovenfor, giver mig ikke anledning til bemærkninger. Dog forekommer begrundelsen for at fravige udgangspunktet i enkelte af dommene umiddelbart ikke helt tilstrækkelig f.eks. i dom 19, hvor der var tale om ren betinget straf for brugstyveri af to biler, og hvor sagen ikke blev forelagt statsadvokaten inden ankefristens udløb. Der er også et par eksempler på (dom 21 og dom 17), at anklagemyndigheden har tiltrådt en påstand om betinget straf. Med hensyn til dom 9, hvor der blev idømt bøde til en passager i en brugsstjålet bil, må denne dom efter min opfattelse anses for at være et særligt tilfælde. Sådanne sager bør næppe afgøres med bøde, men kan eventuelt efter omstændighederne medføre en formildelse af frihedsstraffen, som det også skete i dom 24 (betinget dom med vilkår om samfundstjeneste) og dom 26 (10 dages ubetinget fængsel). I øvrigt viser de førstnævnte domme (dom 28 37), hvor resultatet blev ubetingede straffe, at landsretterne i vidt omfang følger forarbejderne og idømmer ubetinget straf, selv om byretten har afgjort sagen med en betinget dom.

12 Vurdering og konklusion Som det fremgår ovenfor under afsnit 4.1., har statsadvokaterne i et vist omfang fundet det nødvendigt at anke byretsdomme om overtrædelse af straffelovens 293 a til landsretten med henblik på skærpelse. Flere af statsadvokaterne har i den forbindelse udtalt, at landsretspraksis følger den strafskærpelse, der var tilsigtet ved lovændringen. Også min gennemgang af de konkrete sager ovenfor under afsnit 4.2. viser, at landsretterne i meget vidt omfang følger udgangspunktet for straffastsættelsen, og at der generelt i de øvrige sager er en konkret begrundelse for at fravige straffen. Med hensyn til de sager, der er afsluttet med byretsdomme, og som er er gennemgået nærmere ovenfor under afsnit 4.2., er det også min opfattelse, at afvigelsen fra udgangspunktet for straffastsættelsen i de fleste sager er velbegrundet og konkret. Det er i øvrigt et gennemgående træk ved dommene, at de forholder sig udførligt til forarbejderne til straffelovens 293 a. Antallet af sager, der er omfattet af undersøgelsen, og som afviger fra udgangspunkterne for straffast - sættelsen, er i øvrigt efter min opfattelse forholdsvis beskedent i forhold til det samlede antal afgørel - ser vedrørende brugstyveri af motorkøretøjer, der forelå på landsplan i 2002, jf. tallene ovenfor i afsnit 4.2. Selv om det også i betragtning af det store sagsantal ikke kan udelukkes, at der er en del domme, der ved forglemmelser ikke er indberettet efter indberetningsordningen, må det således antages, at der i langt størsteparten af samtlige afgjorte sager er afsagt domme, der ikke afviger fra udgangspunkterne for straffastsættelsen. På den baggrund må jeg antage, at den tilsigtede skærpelse i almindelighed er slået igennem i domstolenes praksis.

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 3/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 3/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 19. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER Bilag 1

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens 70 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere