Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen."

Transkript

1 Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet Sundhedsloven - opgavefordeling 2. Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse hermed 3. Den nye strukturs betydning for neurorehabilitering Den nye struktur på sundhedsområdet Målet er et smidigt sundhedsvæsen Sundhedsloven Flytning af myndighedsområder Nye opgaver (Sundhedsaftaler) Sundhedsloven Samler al lovgivning på Sundhedsområdet Sætter borgeren/patienten i centrum Lægger vægt på at sikre sammenhæng og samspil og smidiggøre overgangene mellem det regionale og det kommunale sundhedsvæsen Flytning af myndighedsområder fra regioner til kommuner Hvorfor har kommunerne fået et større ansvar for sundhed? Kommunen er tæt på borgernes hverdagsliv Det kan sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatserne Sikre samspil på tværs af sektorer og forvaltninger Lettere adgang til relevante målgrupper f.eks. mennesker med kroniske lidelser, mennesker med nedsat funktionsevne som også har behov for sundhedsydelser i det kommunale sundhedsvæsen 1

2 Kommunernes nye myndighedsansvar på sundhedsområdet Genoptræning efter sygehusindlæggelse Misbrugsbehandling Borgerrettet forebyggelse Vederlagsfri fysioterapi (lovforslag i høring) Medansvar for den patientrettede forebyggelse Træning i primærsektoren Genoptræning efter sygehusindlæggelse Sygehuse hhv. kommuner) Vedligeholdelsestræning Kommuner Vederlagsfri fysioterapi Overgår formentlig til kommunerne (ændringsforslag til sundhedsloven) Almindelig fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter Regionalt Tilbud til børn med generelle vanskeligheder Kommunalt Kommunerne bør samtænke de forskellige tilbud Flydende grænser Borgernes frie valg Den kommunale træningsindsats Kommunernes muligheder er Der skal være opmærksomhed på: Faglig udvikling Uddannelse Det forudsættes at kommunerne har eller tilvejebringer de fornødne kompetencer til at sikre borgerne et fagligt relevant tilbud. Evidens Kliniske retningslinier Kvalitetssikring Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Supervision / samarbejde med regionssygehuset eller egen læge i konkrete træningsforløb Leverandøraftaler Med region eller andre kommuner Private sygehuse og klinikker De praktiserende fysioterapeuter 2 aftaler At arbejde sammen med andre kommuner f.eks. om specialiserede områder mht træning, misbrugsbehandling, indsats overfor mennesker med kroniske lidelser At lave leverandøraftaler om særlige opgaver udenfor eget regi Tilbud til borgere med særlige træningsbehov, fx Hjerneskadede Handicappede børn/børn med generelle vanskeligheder Beboere i plejeboliger Regionernes opgaver Sygehusbehandling på alle niveauer. Niveauerne for basisfunktioner, landsdelsfunktioner og landsfunktioner bestemmes i specialeplanlægningen Skal udarbejde genoptræningsplaner i forbindelse med udskrivelse til de patienter som har lægefagligt begrundet behov (specialiseret og generel). Specialiseret genoptræning (defineret i Vejledning om træning ) Patientrettet forebyggelse Sundhedsstyrelsens opgaver - Sundhedsplanlægning Rådgivende opgaver for ministeren i sundhedsfaglige spørgsmål Lovforberedende arbejde Specialeplanlægning Forløbsprogrammer for kronisk syge, kræftbehandling Vejledninger f.eks. om træning, vederlagsfri fysioterapi Faglige udredninger f.eks. om hjerneskader Myndighedsopgaver i forhold til Sundhedsaftaler Rådgivende af professionelle Borgerhenvendelser 2

3 Den nye struktur og neurorehabilitering - konsekvenser Opgaveflytning fra region til kommune Samordning mellem sundhedssektorerne og andre sektorer Behov for revision/opdatering af Redegørelse om Behandling af traumatiske hjerneskader fra 1997 Opgaveflytning relateret til neurorehabilitering Nedlæggelse af de amtslige hjerneskadesamrådopgaven og medarbejdere er overgået til kommunerne. Kommunerne skal selv beslutte hvordan de løser opgaven. Skelnen mellem specialiseret og generel genoptræning som skal varetages af hhv regioner og kommuner Specialeplanlægning for neurologi og neurokirurgi fastlægger hvor behandling af hvem skal foregå - specialiseringsniveau. Kendte udfordringer og udviklingsområder Udfordringer med genoptræningsplaner At udfylde bestemmelserne i Bekendtgørelsen om genoptræningsplaner om indhold At vi ikke ved i hvor høj grad der laves genoptræningsplaner til de som har behov At tolkningen af genoptræning ofte er mere snæver end Vejledning om Træning lægger op til Fortolkning af genoptræning og rehabilitering og hvor grænsefladerne opstår - terminologi I kommunerne er udfordringen at få organiseret forvaltningsområderne så der kan skabes sammenhængende indsatser også på andre områder end sundhedsområdet. Sammenhængende rehabilitering kræver samarbejde og koordinering mellem mange aktører. At sygehusene laver tilstrækkelige og dækkende beskrivelser af funktionsevne i forbindelse med udskrivelse. Grundlag for det videre forløb. At kommunerne tilbyder og udvikler genoptræningstilbud som lever op til behovene hos borgerne Hvad gør Sundhedsstyrelsen? Lytter til hvad der sker i praksis Monitorerer antallet af genoptræningsplaner Planlægger evaluering af genoptræningsplaner Redegørelsen om Behandling af traumatiske hjerneskader fra 1997 Pionerarbejde af Sammenhængende patientforløb Anbefalingerne er i høj grad blevet fulgt og har haft positiv indflydelse på kvaliteten af indsatsen Det er besluttet at redegørelsen skal revideres og opdateres indenfor de nuværende lovgivningsmæssige rammer Sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe Tidspunkt ikke fastlagt endnu Nyt myndighedsansvar for Sundhedsstyrelsen Sundhedsaftaler 3

4 Sundhedsloven 205 Stk. 1: Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet Stk. 2: Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke indsatsområder sundhedsaftalerne skal omfatte. Stk. 3: Aftaler vedrørende indsatsområder, som er omfattet af de af indenrigs- og sundhedsministeren nærmere fastsatte regler efter stk.2, indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, Sundhedsstyrelsen 2006 Indeholder uddybende vejledende beskrivelser af kravene til indholdet af sundhedsaftalerne. Angiver procedurer for, hvordan sundhedsaftalerne godkendes i henhold til bekendtgørelsens krav til aftalernes indhold. Sundhedsaftalernes formål Sundhedsaftalernes parter at bidrage til at sikre samordning og sammenhæng for de patientforløb, der går på tværs af de to myndighedsområder region (sygehuse og praksissektoren) samt kommune at sikre ensartet kvalitet i sundhedsydelserne at sikre effektiv ressourceudnyttelse Sundhedsstyrelsen er godkendende myndighed Indsatsområder - Hovedtemaer Sundhedsstyrelsens godkendelse forudsætter, at sundhedsaftalen opfylder de krav, som er beskrevet i bilag til bekendtgørelsen. Sundhedsstyrelsens opgave har således været at vurdere, om aftalerne beskriver, hvordan parterne sikrer samordning og sammenhæng for de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, praksissektor og kommune. Sundhedsstyrelsens vurdering omfatter ikke en vurdering af indholdet af de enkelte indsatser. 1. Udskrivningsforløb for svage ældre 2. Indlæggelsesforløb 3. Træningsområdet* 4. Hjælpemiddelområdet 5. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse 6. Indsatsen for mennesker med sindslidelser * Omhandler kun genoptræning efter sygehusindlæggelse Arbejdsdeling Koordinering og kommunikation Planlægning og styring af kapaciteten Udvikling og kvalitetssikring Opfølgning. 4

5 Sundhedsstyrelsens godkendelse Alle 98 aftaler er vurderet detaljeret og individuelt Alle aftaler godkendt med kommentarer til områder som skal være indeholdt i de nye aftaler Nye aftaler skal indsendes inden Der skal laves nye Sundhedsaftaler i hver valgperiode Sundhedsstyrelsens vurderingsproces har involveret medarbejdere fra Enhed for Planlægning Center for Forebyggelse Embedslægeinstitutionerne Direktøren Udviklingsområder til 2. generationsaftaler: Arbejdsdelingen mellem region og kommune Koordinering og kommunikation mellem region og kommuner, inkl. styring af kapacitet Koordinering og kommunikation overfor patienter og borgere Nye indsatsområder: Børn og unge Patientforløbsbeskrivelser bliver et vigtigt værktøj! Træningsområdet erfaringer fra sundhedsaftalerne Et nyt område for kommunerne Velbeskrevet i de fleste aftaler Ministeriets vejledning Genoptræning i regioner og kommuner har været brugt ved udarbejdelsen af aftalerne. Arbejdsdeling: Arbejdsdelingen mellem specialiseret og almen genoptræning har været svær at præcisere, men der er nedsat en del arbejdsgrupper mhp. dette. Enkelte kommuner har indgået aftaler med nabokommuner på træningsområdet Enkelte aftaler beskriver leverandøraftaler med regionen, men ingen med private sygehuse, klinikker eller lign. Visionen: Om fem år har sundhedsaftalerne bidraget til At borgeren oplever, at det regionale og kommunale sundhedsvæsen er et sammenhængende og velkoordineret system At borgeren i sit møde med sundhedsvæsenet får relevante behandlings- og forebyggelsestilbud af høj faglig kvalitet At kronisk syge borgere får relevante tilbud i det kommunale sundhedsvæsen og kun belaster sygehusvæsenet i det omfang det er nødvendigt med specialisttiltag. Dvs. indsatsen sker på lavest mulige specialiseringsniveau. Visionen - fortsat At der mellem sundheds-aktørerne i kommune og region er et velkoordineret og konstruktivt tværfagligt samarbejde - både om den enkelte patient og om tilbuddenes kvalitet og videre udvikling Men vi er ikke helt her endnu! At dialogen mellem kommune, region og Sundhedsstyrelsen foregår løbende og fortsat udvikles til gavn for borgerne, folkesundheden og den faglige udvikling på området. 5

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Praksisfællesskaber 2012

Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Indholdsfortegnelse 1. PRAKSISFÆLLESSKABER I REGION HOVEDSTADEN... 3 2. ETABLERING AF PRAKSISFÆLLESSKABER - EN FÆLLES OPGAVE... 5 3. ETABLERING

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser Udkast Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser mellem Region Nordjylland og Kommunerne i Nordjylland Udfyldningsaftaler for sygdomsgrupperne:

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Generel sundhedsfaglig Sundhedsaftale Godkendt version 1. AFTALE OM INDLÆGGELSESFORLØB... 3 2. AFTALE OM UDSKRIVNINGSFORLØB... 8 3. AFTALE OM

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Indledning Udviklingsgruppen vedrørende patientrettet forebyggelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere