Rapport fra Danmark. Vedr. lovgivning Lovændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Danmark. Vedr. lovgivning Lovændringer"

Transkript

1 Rapport fra Danmark Vedr. lovgivning Lovændringer 12. december 2006 vedtoges lovforslag nr. L 23, Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.. Med denne nye lov har justitsministeren til hensigt at udmønte intentionerne i satspuljeforliget i 2006, hvor man besluttede, at der skal sikres en behandlingsgaranti også til stofmisbrugere i kriminalforsorgens institutioner. Samtidig er loven et led i den samlede indsats for, at fængslerne skal holdes fri for ulovlige stoffer. Lovændringen indebærer, at indsatte fra 1. januar 2007 har ret til gratis behandling mod stofmisbrug, med mindre vedkommende forventes løsladt inden for 3 måneder, eller ikke skønnes egnet og motiveret til behandling. Behandlingsgarantien gælder ikke for varetægtsfængslede. Behandlingen mod stofmisbruget skal så vidt muligt iværksættes senest 14 dage efter, at den indsatte har fremsat sit behandlingsønske over for kriminalforsorgen. Indsatte med alkoholproblemer er i forvejen dækket af en behandlingsgaranti i sygehusloven, der betyder at de kan blive visiteret til udvalgte åbne eller lukkede fængsler med alkoholbehandlingstilbud. De tilbud der ydes, skal tilstræbes at svare til de tilbud, der ydes udenfor kriminalforsorgen. Behandlingsgarantien tilstræbes at svare til den behandlingsgaranti, der gælder i det øvrige samfund. På en række områder har man dog fundet det nødvendigt at fravige dette mål: 1) den indsatte skal tilkendegive sit ønske om behandling mindst 3 måneder før forventet løsladelse, 2) den indsatte kan ikke vælge andre tilbud end det af kriminalforsorgen anviste, og 3) det afgøres af ansatte på den institution, hvor den indsatte er anbragt, eller hvor behandlingstilbuddet udbydes, om den indsatte er egnet og motiveret til behandling for sit stofmisbrug. Behandlingstilbuddene i kriminalforsorgens institutioner forbeholdes de indsatte, der ikke kan visiteres til misbrugsbehandling på en institution uden for kriminalforsorgen. Den nye lov indebærer samtidig, at undersøgelser der indebærer afklædning, kun må foretages og overværes af personer af samme køn som den indsatte. 14. december 2006 vedtoges lovforslag nr. L 48, Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om psykologer m.v.. Blandt mange delelementer rummer denne lov en justering i forhold til tilsynet med de private og offentlige døgnbehandlingsinstitutioner for misbrugere. Efter at der i nogle år sidst i 1990 erne var kraftig kritik af forholdene i især de privatejede døgnbehandlingsinstitutioner for alkohol- og stofmisbrugere, kom der i 2000 en ny lov, der påbød Danmarks 14 amtskommuner at føre juridisk, økonomisk og behandlingsmæssigt tilsyn med døgnbehandlingsinstitutionerne. I perioden opbyggede alle amtskommunerne herefter faglige kompetencer i forhold til at varetage denne tilsynsopgave. I mange amtskommuner fokuserede man indledningsvis primært på at opbygge kompetence i forhold til at føre tilsyn med juridiske og økonomiske forhold, og først derefter fokuserede man på opbygning af kompetencer i forhold til at føre tilsyn med behandlingsmæssige forhold. Fra 1. januar 2007 er amtskommunerne i Danmark opløst, og de fleste af de tidligere amtskommunale opgaver er derfor samtidig overgået til de 98 nye storkommuner. Med den nye lov, L 48, overføres opgaven med at føre tilsyn med behandlingsinstitutionerne fra de 14 amtskommuner til de 98 nye storkommuner, der herefter må påbegynde opbygningen af lokal kompetence i forhold til af føre tilsynet med behandlingsinstitutionerne. Ifølge den nye lov er en kommune, hvori der ligger en behandlingsinstitution, pligtig til af føre det generelle tilsyn med økonomi, bygninger, behandling m.v., også selv om kommunen ikke selv benytter institutionen. Kommuner der benytter den pågældende institution har derimod en konkret tilsynsforpligtelse i forhold til den enkelte klient. 72 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

2 Folketingsbeslutninger og forslag til folketingsbeslutninger 3. november 2006 fremsattes beslutningsforlag B 26, Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til nedbringelse af alkoholforbruget og begrænsning af salget af alkoholdige produkter, der appellerer til børn og unge. Partiet Enhedslisten, der er forslagsstiller, er af den opfattelse, at det er nødvendigt politisk at forholde sig til den problemstilling, at de lavere priser på alkohol og en større kynisme i markedsføringstiltag af nye produkter som bl.a. alkoholsodavand har meget uheldige konsekvenser for befolkningens alkoholforbrug ikke mindst for børns og unges alkoholdebut og vaner. Med forslaget opfordres regeringen til, med henvisning til Nordisk Råds anbefalinger, at tage initiativer, der understøtter følgende målsætninger: 1) En sænkelse af det gennemsnitlige alkoholforbrug gennem en stram pris- og udbudspolitik og en restriktiv markedsføringspolitik. 2) En kraftig begrænsning af salget af alkoholdige drikkevarer, der i deres produktudformning og markedsføring henvender sig til børn og unge. 15. december 2006 fremsattes beslutningsforlag B 70, Forslag til folketingsbeslutning om narkotikatest af bilister. Partiet Dansk Folkeparti, der er forslagsstiller, foreslår fastsættelse af administrative regler, der pålægger politiet at foretage obligatorisk narkotikatest af førere af motorkøretøjer. Der foreslås bestemmelser der sikrer, at politiet får de fornødne redskaber til at afsløre, om bilister er påvirkede af narkotika eller andre euforiserende stoffer. Forslaget lægger endvidere op til bestemmelser om indføring af en 0-grænse for kørsel under påvirkning af ulovlige stoffer samt narkotikaklassificeret medicin, der ikke er lægeordineret. Endelig lægger forslaget op til bestemmelser om, at der også skal gælde en 0-grænse for de typer lægeordinerede stoffer, som ikke er tilladte ved bilkørsel. Den danske lovgivning tillader allerede nu politiet at narkotikateste bilister, men en række vanskeligheder medfører, at poli- tiet kun sjældent vælger at teste. Dels koster det kr. at teste en blodprøve for medicin og narkotiske stoffer. Dels er der i Danmark ikke faste grænser for, hvor påvirket af medicin eller narkotiske stoffer man skal være, før det er ulovligt at køre. Dette medfører at de sager, der kommer for retten, sjældent ender med en domfældelse. Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at en kombination af bedre testværktøjer og indførelse af 0- grænser vil lette politiets arbejde og medføre flere domfældelser. I Danmark testes årligt ca personer for alkoholkørsel, og % bliver efterfølgende dømt for promille- eller spirituskørsel. Årligt testes og dømmes ca. 200 personer for at køre under påvirkning af narkotika eller trafikfarlig medicin. Til sammenligning identificerede politiet i Sverige omkring narkotikapåvirkede bilister i En stikprøveundersøgelse foretaget i Danmark i 2000 testede 1,3 % af tilfældigt udvalgte bilister positive for amfetamin/metamfetamin, hash, kokain eller opiat. Blandt de samme bilister blev 0,7 % testet positive for nerve-/sovemedicin. Ca. halvdelen af de positivt testede blev vurderet at være påvirket i sådan en grad, at det kunne have trafiksikkerhedsmæssig betydning. 15. december 2006 fremsattes beslutningsforlag B 71, Forslag til folketingsbeslutning om et permanent juridisk rådgivningstilbud til gadens folk: hjemløse, gadeprostituerede og stofmisbrugere m.v.. Partiet Enhedslisten, der er forslagsstiller, ønsker med forslaget at imødekomme det stigende behov for juridisk hjælp til den mest sårbare del af de udsatte, der lever en stor del af deres liv på gaden. Erfaringer fra et eksisterende projekt i København, Gadejuristen, viser ifølge forslagsstillerne, at der findes et stort behov for et juridisk rådgivningstilbud, der opererer på gadeplan. Mange mennesker inden for målgruppen kender ikke deres rettigheder og er ikke i stand til at identificere en mulig juridisk krænkelse. På baggrund af flere års arbejde med blandt andet stofmisbrugere på gadeplan viser erfaringer fra projekt Gadejuristen ifølge forslagsstillerne, at mange har NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT V O L

3 retshjælpsbehov, og at stort set ingen kan mobilisere de nødvendige ressourcer til at forfølge deres rettigheder, selv når de kender dem. Dertil kommer, at de udsatte grupper ikke anvender de etablerede retshjælpstiltag. Forslaget indebærer et permanent landdækkende tilbud, eller som et minimum et tilbud der dækker de større byer i Danmark. Vedr. undersøgelser, rapporter og publiceringer Bonke, J. & Borregaard, K. (2006): Ludomani i Danmark Udbredelsen af pengespil og problemspillere. Socialforskningsinstituttet, 79 sider. Denne rapport er et produkt af den første kortlægning af udbredelsen af pengespil og problemspillere i den danske befolkning. Ca, tilfældigt udvalgte voksne danskere i alderen år er blevet interviewet om deres spillevaner. Der skelnes mellem risikospillere, hvis spil risikerer at komme ud af kontrol, problemspillere, som har vanskeligt ved at styre spilletrangen, og ludomaner, som er ude i et egentligt misbrug. I undersøgelsen fandt man, at 0,26 procent har været ludomaner på et tidspunkt i deres liv, mens 0,13 procent er eller har været ludomaner inden for de seneste 12 måneder. Det skønnes således at mellem og danskere er eller har været ludomaner inden for det seneste år. Mellem og danskere er problemspillere, eller har været det inden for det seneste år. Endelig er mellem og danskere risikospillere, eller har været det inden for det seneste år. Ifølge undersøgelsen er det især mænd, og især mennesker med lav- eller mellemindkomst der udvikler risoko- eller problemspil. Ifølge undersøgelsen er udbredelsen af risikospillere, problemspillere og ludomaner mindre i Danmark end i Norge og Sverige. Dahl, H. V. & Pedersen, M. U. (2006): Kvinder i motivations- og stofmisbrugsbehandling i Vestre Fængsel og Horserød Statsfængsel. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 175 sider. Kriminalforsorgen i Danmark har i de seneste år etableret en række afdelinger og projekter målrettet afsonere med et problematisk forhold til rusmidler. Et af disse, et treårigt forsøgsprojekt, er specifikt rettet mod kvinder, og tilbyder en motivations- og behandlingsindsats for kvinder i varetægt eller under afsoning. Motivationsarbejdet er foregået blandt indsatte kvinder i kvindefløjen i Vestre Fængsel, mens behandlingsforløbet er afviklet i en særlig oprettet stoffri behandlingsafdeling i Horserød Statsfængsel. Misbrugsbehandling i fængsler er endnu pionerarbejde i Danmark og forskningsevalueringen af forsøgsprojektet viser, at der er særlige vanskeligheder forbundet med at etablere misbrugsbehandling i fængslerne. Et af de største problemer har været at fylde pladserne på den stoffri behandlingsafdeling. Dette skyldes bl.a. såkaldte systeminterne forhold, svingende motivation blandt deltagerne for at afsone i afdelingen, og endelig at kvinderne ofte af forskellige årsager flyttes til andre fængsler eller afdelinger. Den manglende søgning har betydet, at man åbnede tilbudet for andre former for misbrug end stofmisbrug, eksempelvis spiseforstyrrelser, og at man er gået grundlæggende på kompromis med visitations- og selektionskriterierne, hvorved kvinder med korte straffe og kvinder i metadonbehandling, der ikke var indstillet på nedtrapning eller stoffrihed, blev indskrevet. Kompromiserne medførte et stort flow blandt deltagerne, vanskeligheder med at skabe struktur og kontinuitet i behandlingsprogrammet og negativ påvirkning af behandlingsmiljøet. Da man i projektets 3. år valgte at forholde sig mere kritisk til belægningskrav og visitation, opnåede man efterfølgende højere grad af stabilitet og kontinuitet, og for de indsattes vedkommende større tilfredshed og behandlingsudbytte. Gundelach, P. & Järvinen, M. (red.) (2006): Unge, fester og alkohol. Med bidrag af Gundelach, P., Järvinen, M., Demant, J. og Østergaard, J., Akademisk Forlag, København, 200 sider. Bogen præsenterer resultater fra forskningsprojektet Projekt unge og alkohol 74 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

4 (PUNA). Bogen er baseret på tre forskellige datasæt: 1) En spørgeskemaundersøgelse udsendt pr. post til tilfældigt udvalgte unge (født i 1989). Spørgeskemaerne blev besvaret i begyndelsen af 2005 (svarprocent 72). 2) En spørgeskemaundersøgelse blandt de unges forældre (svarprocent 71) 3) 28 fokusgruppeinterviews med unge. De unge blev interviewet først gang, da de gik i 8. klasse, anden gang ét år senere. Fokusgrupperne var sammensat på forskellige måder f.eks: klassekammerater, venskabsgrupper, pige grupper, drengegrupper og kønsblandede grupper. Samlet giver datasættene et indblik i unges drikkepraksis, samt holdninger til alkohol blandt unge og deres forældre. Et centralt resultat af bogens analyser er, at de unges sociale baggrund (forældrenes uddannelse og stilling mv.) kun har begrænset betydning for de åriges drikkepraksis. Forældrenes ryge- og drikkevaner har her større forklaringskraft. I bogen identificeres tre forskellige alkoholrelaterede drikkelivsstile blandt teenagere: De alkoholerfarne med tidlig fuldskabsdebut (12 13 år), som ofte går til fester og på diskotek, mange af dem er også rygere og en stor del har herudover erfaringer med hash; Mainstreamlivsstilen med en senere fuldskabsdebut (omkring 14 år), som en gang imellem (ca. en gang om måneden) går til fest, men sjældent på diskotek eller bar; samt endelig De forsigtige alkoholbrugere som stort set aldrig går til fester, og som, hvis de overhovedet har prøvet at drikke alkohol, aldrig har drukket sig fulde. I bogen peges der på følgende faktorer, som har betydning for danske unges alkoholforbrug (og som set i et reguleringsperspektiv er mulige at påvirke): I) En mulighedsstruktur (adgangskrav og pris) der gør det mere eller mindre let at bruge meget alkohol. II) Et sæt holdninger blandt de unge og forældrene, der gør et højt alkoholforbrug naturligt og endda ønskeligt som en del af en proces, der opfattes som modenhedsskabende. III) En generel dansk alkoholkultur, der har et meget afslappet forhold til brug af alkohol. Jørgensen, M. H. & Riegels, M. & Hesse, U. & Grønbæk, M. (2006): Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år. Rapport fra Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed, 21 sider. I 2004 kom der i Danmark en lovændring, der hævede aldersgrænsen for salg af alkohol og tobak i detailhandlen fra 15 til 16 år. Denne rapport fremlægger resultater fra en evaluering af lovændringen med særligt fokus på konsekvenserne for de unges køb og forbrug af alkohol. Evalueringen er baseret på to tværsnitsundersøgelser foretaget umiddelbart før lovens ikrafttræden, henholdsvis ét år efter. Begge gange blev tilfældigt udvalgte årige inviteret til at svare på et spørgeskema om bl.a. deres forbrug og køb af alkohol. Evalueringen viser, at 15-åriges køb af alkohol er faldet efter den nye aldersgrænses ikrafttræden. Der er således sket næsten en halvering af andelen af 15-årige, der selv har købt alkohol i en butik. Selve forbruget af alkohol blandt de årige er imidlertid stort set uændret. En af forklaringerne på, at forbruget ikke er faldet i den samme periode er, at flere unge end tidligere nu drikker alkohol, de har fået af venner eller familie. Rapporten konkluderer, at man ikke kan nedbringe unges alkoholforbrug alene ved at forhindre dem i at købe alkohol. Forbuddet bør kombineres med forebyggende indsatser. Især udgør kammeratskabsgrupper ifølge rapporten et væsentligt forebyggelsespotentiale i fremtiden. Lindgaard, H. (2006): Familieorienteret Alkoholbehandling et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter. Sundhedsstyrelsen, 81 sider. Rapporten er den såkaldt evidensrapport, hvis formål er på baggrund af en systematisk litteratursøgning at gennemgå den foreliggende videnskabelige litteratur om metoder NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT V O L

5 og effekter i relation til familieorienteret alkoholbehandling, primært med fokus på alkoholmisbrugerens familie. Rapporten rummer en lang række konklusioner. Blandt hovedkonklusionerne er, at hele familien lider under tilstedeværelsen af et alkoholmisbrug hos én eller flere af de voksne, men at familieorienteret alkoholbehandling har en positiv virkning på en lang række problemer som familiefunktion, vold, psykosociale problemer hos børnene, stress, depression, mestringsstrategier mv. Behandlingsmetoder rettet alene mod familiemedlemmerne kan nedsætte misbrugerens alkoholforbrug, samt fremme dennes indtræden i behandling. Vind, L. & Finke, K. (2006): Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 94 sider. Inden for de senere år har alle de danske amtskommuner samt en række af de større kommuner oprettet ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer. Man har de fleste steder været optaget af, at disse tilbud skal være særligt tilpasset de unge, og ikke blot være en udvidelse af medarbejderstaben i de etablerede behandlingstilbud for voksne med stof- eller alkoholproblemer. Rapporten er en status over, hvor langt man i kommunerne og amtskommunerne er kommet med opbygningen af disse nye tilbud til de unge, og hvilke erfaringer man har gjort med hensyn til virksomme metoder, måder at komme i kontakt med de unge på m.v., før en stor del af de nye behandlingstilbud i forbindelse med kommunalreformen bliver kastet ud i strukturændringer. Ved hjælp af prævalensstudier fra USA og Tyskland estimeres der at være unge under 18 år med misbrugsproblemer (misbrug eller afhængighed af alkohol eller narkotiske stoffer) i Danmark. Det skønnes at kun 5 10 procent af disse i 2006 behandledes i det ambulante misbrugsbehandlingssystem. Der er imidlertid i nogle amtskommuner udviklet lovende metoder til opsporing af langt flere unge med misbrugsproblemer, end der i dag opspores. Trods de unges stærke ambivalens mod behandlingssystemerne er der de fleste steder udviklet metoder til at fastholde de unge i behandlingen. Til gengæld er der i de fleste behandlingsorganisationer forholdsvis lav udredningskompetence, hvilket betyder at kun få unge udredes i forhold til psykiatriske problemer, indlæringsvanskeligheder mv. I de få behandlingsorganisationer, der udreder for psykiatriske problemer, vurderes det, at ca. halvdelen af alle klienter har behandlingskrævende eller behandlingsrelevante psykiatriske problemer. Vedr. offentlig debat og væsentlige begivenheder I Danmark er der en voksende tendens til, at debatter vedrørende misbrug, misbrugspolitik, brug af og handel med rusmidler, behandling m.v. i stigende grad føres i åbne og lukkede netværk på Internettet, hvilket gør det vanskeligt at danne et egentligt overblik over debatemnerne. Et emne har dog været tydeligt også i efteråret 2006, nemlig de danske unges store forbrug af alkohol og stoffer, og spørgsmålet om hvorvidt dette forbrug bør dramatiseres eller afdramatiseres. Både i offentligheden og i behandlingsmiljøet har der den senere tid været stigende opmærksomhed på de helt unges forbrug. Der er blevet etableret ambulante behandlingstilbud til de unge i de fleste større byer i Danmark, der laves kampagner og forebyggende arbejde, og der er kommet lovændringer, der betyder at de unge først kan købe alkohol og tobak, når de er fyldt 16 år. Ikke desto mindre sætter de danske unge den ene Europarekord efter den anden i alkoholforbrug, og man er nu på forskellige måder begyndt at rette opmærksomheden på forældrene og opdragelsen. Danske forældre er generelt optagede af at fastholde et dialogisk og tillidsfuldt forhold til deres børn, også når børnene går ind i teenage-alderen, men noget tyder på, at mange forældre ofrer deres ret til at opsætte regler for eksempelvis brug af alkohol i forsøget på at bevare det gode forhold. Samtidig har det vist sig, at 15-årige, der efter lovindgrebet ikke længere selv kan købe 76 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

6 alkohol, nu i højere grad får alkohol foræret af venner og familie, og at de 15-årige derfor nu forbruger lige så meget alkohol som før lovindgrebet. Både forskningsmæssigt og i den offentlige debat er der således i øjeblikket et øget fokus på forældrenes rolle i forhold til de unges brug af alkohol. Samtidig bliver der imidlertid også tilkendegivet holdninger om, at brug af alkohol og stoffer for de unges vedkommende er en central del af kulturproduktionen, og at der også er mange positive faktorer knyttet til det at beruse sig. Leif Vind Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygn. 1453, 3. Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Århus C E-post: Rapport fra Norge Drikking er i økende grad et helgefenomen i Norge Det typiske helgemønsteret i nordmenns alkoholvaner har blitt forsterket de siste 25 årene, og det er lite som tyder på at nordmenn har fått mer kontinentale drikkevaner. Dette er noen av konklusjonene forsker Øyvind Horverak trekker i artikkelen Det norske drikkemønster under endring?, som innleder SIRUS statistikkoversikt Rusmidler i Norge Horverak har gjennomgått spørreundersøkelser om nordmenns drikkevaner som er foretatt hvert femte år fra 1973 til 2004, og resultatene viser at 62 % av drikkesituasjonene var knyttet til fredag og lørdag i 2004, mot 46 % i I tillegg viser resultatene at det totale alkoholforbruket har gått opp, det er blitt vanligere å drikke mer når man drikker, og øl og vin har økt sin popularitet på bekostning av brennevin. Du kan lese artikkelen i Rusmidler i Norge 2006 her: rin_2006_norsk.pdf Statusrapport om rusmiddelsituasjonen i Norge 2006 Helse og omsorgsdepartementet har for tredje år på rad gitt ut en statusrapport om rusmiddelsituasjonen i Norge. Den gir en samlet statistisk oversikt over rusmiddelsituasjonen blant annet når det gjelder omfang og utvikling i bruk av alkohol og narkotika, rusmidlenes utbredelse, bruksmønster samt sosiale og helsemessige skader som er forbundet med bruk av rusmidler. Statusrapporten er et godt dokument for dem som er ute etter faktainformasjon om rusmiddelsituasjonen, vil vite mer om organiseringen av tjenestene eller ønsker oversikt over det løpende arbeidet på rusfeltet. I tillegg trekker den fram enkelte tiltak og prosjekter som det har vært en særlig satsing på i året som har gått. Du kan laste ned rapporten her: filarkiv/295194/rushefte_2006.pdf Norge skal lede ekspertgruppe om rusmiddelproblemer i Europarådet Norge ble i november 2006 valgt inn i arbeidsutvalget i Europarådets samarbeidsgruppe for narkotikaspørsmål, Pompidougruppen, og skal de neste fire årene lede Europarådets ekspertgruppe som skal drøfte spørsmål knyttet til behandling av rusmiddelproblemer. Arbeidet i Pompidougruppen er organisert innenfor seks ulike områder: forebygging, behandling, justisspørsmål, flyplasspørsmål, etikk og forskning. Du kan lese mer om Pompidougruppen på Europarådets nettsider: Færre sprøytemisbrukere i Norge En ny undersøkelse fra SIRUS viser at antall sprøytemisbrukere i Norge har gått ned siden 2001, og nye beregninger viser at det var ett sted mellom og misbrukere i Norge i Den viktigste årsaken til fallet er trolig at mange sprøytemisbrukere er tatt inn i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Undersøkelsen viser også at debutalderen for sprøytebruk har økt, at rekrutterin- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT V O L

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling 2008/1 BSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Özlem Sara Cekic

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 769 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. juni 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0582 Dok.:

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

Tema om misbrugsbehandling. Dok.nr. 14/ / RI

Tema om misbrugsbehandling. Dok.nr. 14/ / RI Tema om misbrugsbehandling Dok.nr. 14/00877-4/ RI 2/9 Hvad har temaet ført til? Misbrugsbehandling var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY

Læs mere

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009 Den første, samlede undersøgelse af danskernes opfattelser af alkoholproblemer og holdninger til alkoholpolitik. Undersøgelsen består af en kvalitativ del og en kvantitativ del: Den kvalitative del omfatter

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

PROJEKTÅRET 2012 I TAL

PROJEKTÅRET 2012 I TAL PROJEKTÅRET I TAL Materialet består af to dele: Basistal rummer tal til overblik over deltagersammensætningen, og fordelinger over nøglevariable såsom etnicitet, hovedstof og hvilke erfaringer med behandlingssystemet

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Rapport fra Danmark. Landsrapporter. Vedrørende lovgivning. Lovændringer. Forslag til lovændringer

Rapport fra Danmark. Landsrapporter. Vedrørende lovgivning. Lovændringer. Forslag til lovændringer Landsrapporter Rapport fra Danmark Vedrørende lovgivning Lovændringer 17. december 2004 vedtoges Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Lov nr. 1392 af 20/12/2004). Loven indebærer: 1) Forhøjelse

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug

Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Borgere i Skanderborg Kommune trives uden misbrug af alkohol eller brug af euforiserende stoffer

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds xx.xx.2018 FM 2018/xxx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds 1. Denne inatsisartutlov finder anvendelse for behandling

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.*

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.* En familie har et alkoholproblem, når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien.* En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere