En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser."

Transkript

1 En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion

2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet med udsatte unge 3 Fagligt fundament for Ungeområdet 4 Styrkelse af myndighedsområdet 5 Styrkelse af netværksbaserede tilgange og metoder til unge 6 Udvikling af fleksible tilbud og sammenhænge i indsatsen 7 Fleksible tilbud i Hvidovre 8 Ungekontakten 9 Ungecenter Porten 11 X-, Y- og Z-house 12 2

3 Indledning Ifølge sociologen Anthony Giddens lever unge i dag i et refleksivt samfund med et højt videns- og informationsniveau, hvilket betyder, at de konstant forholder sig til de muligheder og valg, de skal træffe i livet. De handler ikke længere udelukkende på baggrund af traditioner, men forholder sig refleksivt til dem. De unge i det senmoderne samfund har derved i højere grad ansvar for at definere sig selv og ansvar for egen udvikling. 1 Den herskende selvforståelse blandt unge, er ifølge undersøgelser at unge i dag ikke opfatter normer og holdninger, som udtryk for en bestemt placering i samfundet, men at det er ens eget valg, hvor man placerer sig socialt, det gælder bare om at træffe de rigtige valg. For majoriteten af unge kan den øgede individualisering opleves, som en positiv udvikling, da det skaber øget frihed og mulighed for selvbestemmelse. Samtidig får de dog et stort ansvar for eget liv på et tidspunkt, hvor deres kompetencer for kvalificeret selvbestemmelse ikke er fuldt udviklede. For unge, som er udsatte og som mangler den økonomiske, sociale og kulturelle kapital, der kræves, for at kunne udvikle kompetencer til at indgå i det danske samfund på lige fod med andre unge, kan udviklingen imidlertid have negative konsekvenser og være medvirkende til at skabe yderligere marginalisering. Den øgede valgfrihed og indflydelse kan føre til oplevelsen af et øget pres og magtesløshed. De fleste unge, Børne- og Familieafdelingen kommer i kontakt med, befinder sig i en mere eller mindre marginaliseret position i relation til deres jævnaldrende og er ofte opvokset i et miljø, der er karakteriseret ved manglende uddannelse og arbejde hos forældre, dårlig økonomi, ringe boligforhold, misbrug og vold, samt en oplevelse af mindreværd og være marginaliseret. Særligt kriminelle, voldelige og psykisk svage unge fylder meget i billedet. Det er Børne- og Familieafdelingens opgave at tilbyde rådgivning og vejledning til unge i udsatte positioner, samt at tilbyde foranstaltninger til at imødekomme de unges særlige behov for støtte, så de unge bliver i stand til at mestre eget liv og udnytte deres mulighed for selvbestemmelse og indflydelse. Strategi for arbejdet med udsatte unge For at imødekomme både faglige og økonomiske udfordringer på ungeområdet har Børne- og Familieafdelingen udarbejdet en ungestrategi, som fremadrettet skal vise vej og sætte retning i Børne- og Familieafdelingens ungearbejde. Formålet med strategien er at definere, hvordan vi ønsker at forbedre arbejdet med udsatte unge, så de unge sikres bedst mulige forudsætninger for trivsel og for at klare sig i samfundet på lige vilkår med jævnaldrende unge. Strategien handler ikke om at erstatte de eksisterende tilbud, men om at udvikle og forbedre tilbuddene, så der opnås bedst mulige resultater for udsatte unge. 1 Forebyggende foranstaltninger år SFI

4 Strategien er udviklet med udgangspunkt i de politiske pejlemærker for 2012, som er vedtaget af Social og Sundhedsudvalget: Hurtig og insisterende indsats i forhold til unge Styrkelse af opsøgende arbejde Hurtig handlen på unge med bekymrende adfærd Fagligt fundament på ungeområdet Udvikling af tilbud på ungeområdet Som en del af styringen omkring forebyggende foranstaltninger på ungeområdet, udvikles og formuleres et fagligt fundament for ungeindsatserne i Børne- og Familieafdelingen. Det faglige fundament beskriver Børne- og Familieafdelingens tilgang til ungeområdet. Det faglige fundament lægges som baggrund for de indsatser som Børne- og Familieafdelingen fremover vil etablerer og benytte i ungearbejdet. Børne- og Familieafdelingen har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe under Børne- og familiechefen, som har udarbejdet et fagligt fundament for forståelsen af og tilgangen til de unge, som Børne- og Familieafdelingens medarbejdere møder i deres daglige arbejde. Projektgruppen har ligeledes udarbejdet et forslag til omlægning af Ungekontakten, der tager udgangspunkt i de politisk vedtagende pejlemærker. Fagligt fundament på Ungeområdet Børne- og Familieafdelingen skal i praksis forsøge at støtte den unge til at få en tilværelse, der er karakteriseret ved uafhængighed og mestring af eget liv. Der skal skabes mulighed for og støtte til, at den unge kan tilegne sig de kompetencer, der kræves, for kunne leve op til det senmoderne samfunds krav om kvalificeret selvbestemmelse. De unge skal støttes i at få en uddannelse, et arbejde og blive selvforsørgelse. Det betyder, at Børne- og Familieafdelingens interventioner skal ses som hjælp til inklusion i ungdomslivets normalsfære, og at den individuelle kompetencedannelse bør støttes på tre niveauer: Det samfundsmæssige: Den enkelte unge skal kunne deltage i samfundet som fuldgyldig borger, med alt hvad dette indebærer af rettigheder og pligter, svarende til alderstrinnet. Dette betyder, at den unge skal have mulighed for at tilegne sig videnskompetence. Det sociale: Den enkelte unge skal kunne fungere hensigtsmæssigt i sociale grupperinger, og kunne udnytte mulighederne i de forskellige ungdomsarenaer: Skole, uddannelsesinstitution, arbejde, sports- og ungdomsklubber. Dette indebærer også at den unge skal have mulighed for at opnå forståelse af sig selv og sine egne kvaliteter. Dette indebærer, at den unge kan tilegne sig social kompetence. 4

5 Det individuelle: Den enkelte unge skal have mulighed for at gennemgå den personlige identitetsudvikling, der giver kompetence til at træffe valg og mestre eget liv. Dette indebærer, at den unge skal have mulighed for selvrefleksion og tilegne sig og selvindsigt og selvvurderingskompetence. Med baggrund i den nævnte ungeforståelse er det Børne- og Familieafdelingens strategi at styrke indsatsen for unge i udsatte positioner på følgende områder: Styrkelse af myndighedsområdet på ungeområdet. Styrkelse af netværksbaserede tilgange og metoder til unge. Etablering af fleksible tilbud og sammenhæng i ungeindsatserne. Indsatserne for de unge i udsatte positioner skal være økonomisk effektive, vidensbaserede og dokumentere målbare resultater. Indsatser og tilbud iværksættes ud fra en empowerment-tilgang. Det vil sige en tilgang, der igangsætter en proces, hvor den unge får mulighed for at øge egne ressourcer, styrker, selvbilleder og opbygge evne til, at handle i sociokulturelle, politiske og økonomiske kontekster. Der skal være særlig fokus på at de unge kommer i gang med en uddannelse eller opnår beskæftigelse. Målet er højere grad af social retfærdighed, øget kontrol over eget liv og forbedret livskvalitet. Styrkelse af myndighedsområdet på ungeområdet Grundlaget for Børne- og Familieafdelingens støtte til børn og unge er, at støttebehovet er klarlagt, og at den unges forhold er tilstrækkeligt undersøgt. Det sker ved iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse ( 50) Undersøgelsen må ikke være mede omfattende end problemerne tilsiger. Det vil sige, at nogle undersøgelser kan være både meget kortvarige og andre langvarige. Hensigten med undersøgelsen er at skaffe et grundlag for at vurdere, om et barn eller en ung og familie har behov for en social indsats, der kan afhjælpe problemerne og medvirke til at skabe udvikling, sammenhæng og kontinuitet i barnets eller den unges liv. I undersøgelsens udformning skal der ikke alene fokuseres på problemer, men i lige så høj grad på ressourcer, der hos barnet eller den unge samt familie og netværk kan bidrage til at overvinde problemerne. Figur 1 Servicelovens seks fokuspunkter Ifølge lovgivningen er der seks punkter omkring barn og familie, der skal undersøges i forbindelse med gennemførelse af en 50 undersøgelse. Det drejer sig om følgende områder: Udvikling og adfærd, Familieforhold, Skoleforhold, Sundhedsforhold, Fritidsforhold og venskaber og Andre relevante forhold (figur 1). 5

6 For at styrke myndighedsarbejdet og dermed sikre en hurtig handlen på ungeområdet har Børne- og Familieafdelingen foretaget en omstrukturering blandt familierådgiverne, så en gruppe af familierådgivere særligt arbejder med unge, for derved at opnå mere specialiseret og kvalificeret arbejde med de unge, samt et tættere samarbejde med de samarbejdspartnere, som er særligt involveret i unge, eks. Ungekontakten, SSP, klubber, Ungdomsskolen, 10. klassecentret osv. Der er endvidere etableret en tværfaglig gruppe, som beskæftiger sig særligt med de unge, og som har til formål at sikre en tidlig indsats i forhold til unge, som vækker bekymring. Familierådgiverne, som primært arbejder med de unge er repræsenteret i den tværfaglige gruppe og sikrer derved, at Børne- og Familieafdelingen tidligt får kontakt med unge, som har behov for særlig støtte i henhold til Serviceloven. Styrkelse af netværksbaserede tilgange og metoder til unge En netværksbaseret tilgang og metode skal forstås som indsatser, der er rettet imod et lokalsamfund og har til formål at styrke effekten af det forebyggende arbejde i udsatte boligområder. Det forstås også som socialt arbejde, hvor borgerne inddrages i løsningen af problemerne, og dermed får mulighed for at få indflydelse på eget liv og forebygge sociale problemer. Det er hensigten at åbne muligheder for at styrke civilsamfundet og borgernes ansvar overfor det fælles, dvs. ikke kun det, at borgeren tager ansvar for eget liv, men også for boligområdet, lokalsamfundet og øvrige borgeres adfærd heri. En netværksbaseret tilgang fordrer således faglige støttetilbud, der virker inkluderende for den unge og samtidig understøttende for lokalområdet. De individuelle foranstaltninger, som iværksættes overfor unge såsom kontaktpersonsordninger, skal derfor på den ene side arbejde individuelt med den unge for at støtte den konkrete unges identitetsudvikling og samtidig arbejde mod at skabe en relation mellem den unge og andre jævnaldrende, samt netværket i lokalområdet. Dette opnås ved at arbejde gruppeorienteret med de unge, samt inddrage de unge i lokale tilbud, f.eks. praktik, sportsklubber osv. Formålet med dette er, at de unges netværk bliver differentieret, således at den unge oplever flere forskellige måder at være i et fællesskab på. Den unges adgang til forskellige fællesskaber udvikler den unges handlekompetencer i forskelligartede situationer, og styrker den sociale kapital, den unge møder udfordringer med 2. På baggrund af ønsket om at arbejde ud fra en netværksorienteret tilgang med de unge, skal der i valget af interventioner så vidt muligt anvendes lokale tilbud, så de unge fortsat er en inkluderet del af fællesskaberne i lokalmiljøet, det være sig familie, skole, uddannelsestilbud, beskæftigelse, klubber osv. For at understøtte intentionen om at anvende lokale tilbud har Børne- og Familieafdelingen etableret flere pladser på Z-, Y- og Z-house, så det bliver muligt for flere unge at blive i lokalmiljøet i en relativ selvstændig boform med pædagogisk støtte. Metoderne i arbejdet med de unge vil typisk være relationsbaserede. Relationen anvendes som middel til at opnå målene. Det kunne være ved at brobygge til normalområdet ud fra inklusions-tankegang om, at den unge kan vende tilbage til de almene tilbud, som den unge er blevet ekskluderet fra. Det vil sige, at relationen anvendes til at skabe, integrere og knytte bånd til skole, uddannelse, beskæftigelse og fællesskaber, der understøtter de unges kompetencer til at tage ansvar for eget liv. Ved relationsbaseret arbejde med unge skal der ske en afvejning af, i hvor høj grad der er tale om en kompenserende omsorgsindsats eller en støtteindsats med hovedvægt på den unges selvstændiggørelse. Hvor vægten 2 Per Nygren (2008): Barn og unges kompetanseutvikling. 6

7 lægges i indsatsen vil ofte være aldersbetinget. Derfor er det også vigtigt, at det i målsætningen for indsatsen fastslås, at relationen i sig selv ikke er tilstrækkeligt. Det er således afgørende, at arbejdet mod at nå de opstillede mål for indsatsen ikke afventer dannelsen af en relation, men at det konkrete arbejde med de opstillede mål skaber relationen mellem den unge og den professionelle. Udvikling af fleksible tilbud og sammenhæng i indsatsen. At unge i dag oplever en øget individualisering og opbrud med traditioner, kræver, at indsatserne som iværksættes i forhold til unge er fleksible, men at de samtidig skaber sammenhæng for de unge, som agerer i mange forskellige arenaer. De unge har i dag et tilhørsforhold til flere forskellige kulturer og grupper. Tidligere var familien det vigtigste og der, hvor den unge søgte anerkendelse og accept. I dag er grupper, såsom kammerater, skole, fritidsklubber osv. af stor betydning for de unge og får derved betydning for dannelsen af de unges identitet. Alligevel viser statistiske undersøgelser af børn og unges sociale placering og livsmønstre, at mønstre i høj grad videreføres fra forældre til børn 3. Undersøgelser fra SFI af anbragte børn viser ligeledes, at 43 % af de anbragte børn i 2003, og igen i 2007, har forældre, der selv har været anbragt. Der forekommer således en reproduktion af forringede livsvilkår generationerne imellem, hvilket det sociale arbejde med unge bør tage højde for i tilrettelæggelsen af indsatserne. Indsatserne skal derfor inddrage forældrene, da forældrene igennem erfaring og alder har opnået en livsindsigt, der er vigtig for børnenes udvikling af kompetencer og identitet. Forældreinddragelse i indsatser for unge bør bygge på gensidig respekt mellem generationerne, afstemning af forventninger til hinanden og erkendelse af, at der findes ressourcer i alle. I praksis betyder det, at indsatsen i ungesager ofte vil indeholde et fokus på mægling mellem generationerne. Indsatserne skal ligeledes inddrage de grupper, udover familien, som de unge relaterer sig til, for at der kan skabes sammenhæng og forandring for den unge. Der bør sikres en sådan fleksibilitet i tilbudsviften til marginaliserede unge, at indsatsen kan tilrettes den unges alder og udviklingstrin. Det vil sige, at der både skal være familieorienterede tilbud og tilbud rettet mod unge, der er i en fase af selvstændiggørelse og at der bør udvises omhu i matchningen af den unge og tilbud. Fleksible tilbud i Hvidovre Med udgangspunkt i Børne- og Familieafdelingens overordnede forståelse af unge i udsatte positioner, samt for at imødekomme de unges behov for støtte, der giver de unge de bedste forudsætninger for at mestre eget liv, ønsker Børne- og Familieafdelingen fremadrettet at udvikle en vifte af tilbud, der konstant kan tilpasse sig de udfordringer, afdelingen mødes med på ungeområdet. Alle tilbud skal være fleksible i sin tilgang til unge i udsatte positioner, således at der tages udgangspunkt i den unges behov og ikke i tilbuddets struktur. 3 SFI (2007) Forebyggende foranstaltninger år. 7

8 Børne- og Familieafdelingen har pt. 3 tilbud til udsatte unge: Ungekontakten, Ungecentret porten og X,Y,Z House. Børne- og Familieafdelingen har med udgangspunkt i de politisk besluttede pejlemærker udviklet og omlagt Ungekontakten og optimeret den faglige udvikling på Ungecentret Porten og i X,Y,Z House, således at tilbuddene fremadrettet lever op til intentionerne i Ungestrategien. Med udgangspunkt i pejlemærkerne vil tilbuddene fremadrettet dokumentere og evaluere deres indsats og dermed sikre, at effekten af arbejdet giver de unge de bedst mulige forudsætninger for at mestre eget liv. Børne- og Familieafdelingens tilbud på Ungeområdet Ungekontakten Ungecentret Porten X, Y, Z house 8

9 Ungekontakten Ungekontakten er et tilbud til unge mellem år, og i særlige tilfælde for unge op til det 23. år, som er i efterværn. De unge visiteres til Ungekontakten på baggrund af den børnefaglige undersøgelse, som peger på, at den unge har et særligt behov for støtte, som vil kunne tilgodeses ved, at den unge og/eller familien tilbydes socialpædagogisk støtte fra en kontaktperson fra Ungekontakten. Afgørelsen om at tildele en kontaktperson til en ung træffes i henhold til Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6. Der er endvidere mulighed for at visitere til Ungekontakten over servicelovens 11. Her vil der ofte være tale om forløb af kortere varighed, hvor formålet med indsatsen er afgrænset i forhold til én konkret problemstilling. Der kan endvidere være tale om ad hoc-opgaver af mere akut karakter, hvor Børne- og Familieafdelingen ønsker pædagogisk støtte til en ung, familie eller gruppe af unge. Ungekontaktens arbejde tager udgangspunkt i, at de unge er kompetente borgere, som der skal lyttes til. Der forsøges ved hjælp af en empoverment- og netværksorienteret tilgang at udvikle de unges kompetencer til at tage ansvar for eget liv og derved skabe forandring. Relationen til de unge bærer præg af en anerkendende tilgang med fokus på den unges ressourcer. Ungekontaktens arbejde tager udgangspunkt i følgende 4 principper: Fokus på opbygning af den unges netværk Fokus på inklusion til det almene område Mål- og tidsfokuserede indsatser Relationer, som værktøj for forandring Ungekontakten er organiseret i 3 teams, som har særlig viden indenfor følgende områder: Rusmidler Indadvendte unge med psykiske vanskeligheder Udadreagerende unge, som er adfærds- og/eller kriminalitetstruede. Når en ung bliver indskrevet i Ungekontakten, vil den unge blive visiteret til ét af de tre teams. Teamet vil knytte en primær kontaktperson til den unge, samtidig har hele teamet kendskab til den unge, hvilket sikrer større grad af fleksibilitet, og bedre udnyttelse af Ungekontaktens ressourcer. Ungekontaktens organisering i teams sikrer endvidere, at der er større mulighed for gruppeorienteret arbejde med de unge, idet de unge i et team får kendskab til hinanden og derved kan dele erfaringer og oplevelser, som kan danne grobund for udvikling hos den unge. Rusmiddel problematikker Unge med problemgivende forbrug: Målgruppen for teamet for rusmidler er unge, som har et problemgivende forbrug af hash og/eller feststoffer, samt deres familie. 9

10 Rusmiddelteamet arbejder med, at motivere de unge til at nedtrappe eller stoppe forbruget af stoffer og skabe refleksion omkring forbruget af stoffer hos de unge, samt i nogle tilfælde at motivere de unge til at indgå i mere intensiv misbrugsbehandling eksternt. Rusmiddelteamet arbejder med de unge ved hjælp af både individuelle samtaler og i gruppeforløb, hvor der bliver skabt mulighed for dialog og refleksion de unge imellem, og dermed udveksling af erfaringer og oplevelser. Teamet arbejder ligeledes med familiesamtaler, hvor den unges familie inddrages enten ved samtaler med den unge og forældre, eller individuelle samtaler med forældrene. Formålet med familiesamtalerne og forældrearbejdet er, at skabe dialog i familien, at give forældrene konkrete redskaber til at agere i forhold til den unges misbrug, samt at give forældrene viden omkring stoffer og misbrug. Der tages udgangspunkt i den anerkendende og systemisk løsningsfokuserede metode. Psykisk sårbare indadreagerende unge: Målgruppen er unge med selvskadende adfærd, lettere suicidal truede, psykisk sårbare og socialt isolerede unge samt deres familier. Der arbejdes ud fra en forståelse af, at eventuelle diagnoser hos unge skal ses i sin kontekst og at der skal være fokus på det hele menneske. Teamet arbejder på at støtte den unge i at se egne ressourcer og potentialer, for derved at skabe grobund for udvikling. Målgruppen kan fordre tryghed, nærkontakt og medaktivhandlen fra kontaktpersonens side. Samtidig er der opmærksomhed på ikke at fastholde den unge i en negativ egen opfattelse og manglende tro på egne evner. Der arbejdes på at øge de unges sociale kompetencer ved at lave gruppeforløb, hvor de unge har mulighed for at møde andre unge med tilsvarende vanskeligheder. Forældresamarbejdet koncentrerer sig om forståelsen af den unges problematikker, styrkelse af forældrekompetencer, samt oplysning/vejledning i forhold til, hvor der kan hentes støtte og viden omkring den unges problematikker. Ligeledes afholdtes der forældremøder, hvor forældrene har mulighed for at danne netværk, mødes, vidensdele, samt støtte sig til hinanden. Der samarbejdes bredt omkring de unge, f.eks. med psykiatrien, Ungeindsatsen og UU, for at sikre at den unges behov bliver bedst mulig varetaget. Adfærds/kriminalitetstruede - Udadreagerende unge Målgruppen er unge, som har fået domme; udviser bekymrende balladeadfærd ; har en udadreagerende adfærd; har en vennekreds, der vækker bekymring hos SSP, politiet m.m., og som ofte figurerer på Politiets døgnrapporter. Teamet tilbyder individuelle samtaler, fysiske aktiviteter, både alene og i grupper, samt støtte i kontakten med relevante samarbejdspartnere, såsom jobcenteret, kriminalforsorgen, UU, praktiksteder, arbejdsgivere m. fl. 10

11 Teamet inddrager de unges forældre og netværk i familiesamtaler med fokus på dialog i familien, styrkelse af forældrekompetencerne, samt støtte til forældrene i at skabe relevante rammer for den unge. Teamet har et tæt samarbejde med de samarbejdspartnere, som er relevante i forhold til den konkrete unge, f.eks. SSP, fritidsklubberne, gadeplansmedarbejdere og evt. andre foreninger i Hvidovre. Dette for at få et bedre kendskab til, hvad der røre sig i den unges miljø, og derved kunne forebygge konflikter, vold og andre situationer, som skubber den unge i en forkert retning. Et tæt samarbejde betyder, at der kan laves en helhedsorienteret indsats, hvor netværket omkring den unge samarbejder i at opnå et fælles mål for en konkret ung eller for en gruppe af unge. Ungecenter Porten: Fysisk er Ungecenter Porten, beliggende i Avedøre stations by.. Ungecenter Porten har 3 afdelinger. Afdeling centrum, som råder over 6 værelser og et vagtværelse, som i særlige tilfælde bruges som ungeværelse. Centrum er primær afdeling for de årige og fungerer som observations- og udredningsafdeling. Afdeling linje 16 råder over 6 værelser og fungerer, som primærafdeling for de årige og er en bo og udslusningsafdeling. Afdeling Stillezonen råder over 3 værelser og er primærafdeling for unge, hvis anbringelses forventes at vare længere end et år. Stillezonen har det sidste år fungeret, som en specialiseret mor/barn afdeling. Målgruppen: Målgruppen for Ungecenter Porten er unge i alderen (23) år, med psykosociale problemer. Ungecenter Porten modtager de unge, som Børne- og Familieafdelingen har brug for at få anbragt. Desuden kan andre kommuner købe pladser via tilbudsportalen. Porten arbejder med en bred vifte af behandlingsproblematikker, som f. eks. ADHD, misbrug, anoreksi, selvskadende adfærd mv. Visitation: Forstanderen for Ungecenter Porten deltager ugentligt i Børne- og Familieafdelingens visitationsmøde. Her drøftes unge der kunne have gavn af en anbringelse på Porten. Ca.. 75 % af de unge anbringes akut. I praksis betyder dette, at en ung i løber af 1 2 timer kan blive indskrevet og modtaget på Ungecenter Porten.. Personale og pris: Ungecenter Porten har 12 fuldtids pædagoger, en køkken leder, en sekretær, ½ psykolog, en kvart pedel og en forstander ansat. Herudover er der altid en halv års pædagog studerende og 1 2 som er i løntilskud. Det koster 1680 kr. pr. døgn at have en ung anbragt på Ungecenter Porten. Portens faglige fundament og metodiske tilgang: Ungecenter Porten er hjem for 15 unge i en kortere eller længere periode af deres ungdomsliv. At Ungecenter Porten betragtes, som de unges hjem, betyder at det tilstræbes, at hverdagen bliver så normal 11

12 som muligt. Ungecenter Porten har derfor, som i et hvert andet hjem en række dagligdags ritualer, ligesom der er gældende regler og normer for god opførsel. For alle de unge gælder, at de har været udsat for en voldsom social begivenhed i forbindelse med deres anbringelse på Ungecenter Porten, Det er derfor afgørende, at der ydes basal omsorg, som trøst, positiv særbehandling, overskud og ikke mindst forståelse. For alle unge gælder, at de er i underskud af forståelse. De har en grundlæggende følelse af, at de voksne der er i deres nærhed ikke forstår dem. Hvis omsorgs- og behandlingsarbejdet skal lykkedes, er det en afgørende forudsætning, at personalet forsøger at forstå de unge og er nysgerrige i forhold til, hvorledes de unge agerer og handler. De unge skal altså have en følelse af, at de møder voksne, der lytter og forsøger at forstå deres verden. Institutionens metodegrundlag er taget fra den systemiske og anerkendende teori. Herudover er grundlaget inspireret af den narrative tankegang, hvor der fokuseres på sprogets betydning. Det har stor betydning, at alle beskeder til unge er forstået af den unge, i den betydning, som den var givet. Der fokuseres på at finde de unges ressourcer og forstørre de ting, som de unge er gode til, således at de oplever succeser. Det anerkendes, at der er flere sandheder og at den unge derfor også godt kan have ret. De unges liv er præget af mange historier og det er derfor afgørende, at den unge oplever at blive mødt med en forventning om, at de indeholder flere aspekter end de historier, som den unge flytter ind med. Ungecenter Porten arbejder derfor sammen med den unge om at skabe nye historier omkring den unge. Der arbejdes ligeledes med den unges familie, således at der også her skabes nye fremadrettede historier omkring den unge og familien. Hver 14 dag afholder den unges kontaktperson struktureret samtale med den unge. På Ungecenter Porten stilles der krav til de unge om beskæftigelse. Alle unge skal være i gang med skole eller arbejde. Da dette er helt afgørende for den unges fremtid og institutionens trivsel og miljø, transporterer Ungecenter Porten de unge til skole eller arbejde. Ungecenter Porten tilbyder alle unge en fritidsaktivitet. Samtidig motions- og vægttræning på alle hverdage, således at de unges hverdag er fyldt op med så mange meningsfyldte aktiviteter, som muligt. Det er erfaringen af ustruktureret fritid ofte bruges til konfliktskabende adfærd eller til misbrug. Hash er blevet en del af den danske ungdomskultur. Særligt mange udsatte unge har et problematisk forbrug af hash. På Ungecenter Porten stilles krav omkring behandling, såfremt den unge har et daglig forbrug af hash. Denne behandling foregår enten på Ungecenter Porten hos en uddannet misbrugsbehandler eller i eksternt behandlingsregi. X-, Y- og Z-House X-, Y- og Z-House er et anbringelsestilbud for unge i alderen år. Det er 4 huse i Avedøre Stationsby, hvor der bor 3-4 unge i hvert hus. I alt 13 unge. Husenes indretning signalerer normalitet og der forsøges at skabe hjemlige rammer. De unge skal selv være med til at skabe miljøet, så de sætter pris på rammerne og huset. 12

13 Normeringen er 37 timer pr. hus. Der er ansat en leder, to pædagoger og en socialrådgiver. Personalet kommer i husene hver dag fra mandag til fredag. Der er ikke voksne i husene hele tiden og weekenden dækkes efter behov. Som udgangspunkt skal de unge kunne klare sig selv i weekenden. Der er ca. 9 timers voksenstøtte til hver ung pr. uge. Målgruppen: Målgruppen er unge i alderen år. De unge skal være i gang med skole, uddannelse, job, praktikplads eller lignende, mens de bor i huset. De skal agere selvstændigt med støtte fra voksne i dagtimerne. Der skal være en motivation til at gøre noget ved sit liv og et ønske om at skabe en forandring. Visitation: De unge visiteres til X-, Y- eller X-House fra Børne- og Familieafdelingen, når det vurderes, at et ung har behov for at være anbragt i en mere selvstændig boform, dog med støtte fra pædagogisk personale. Fagligt fundament og formål med indsatsen Formålet er at skabe en personlig udvikling, der kan give den unge flere valgmuligheder i livet og gøre dem parat til i større grad at tage ansvar for egne handlinger. Fra den unge flytter ind, starter processen med at tage ansvar for eget liv. De flytter ind i et umøbleret værelse, hvor de selv skal være aktør, i forhold til at få sat det i stand. Med støtte fra de voksne bliver de unge ligeledes ansvarliggjort for at fællesarealerne ser pæne ud. De unge laver selv mad og handler ind, men kan dog lave aftaler med de voksne i forhold til at få udviklet færdigheder på områderne. Det samme gør sig gældende i forhold til økonomi, hvor de unge selv har ansvaret, men kan få støtte efter behov. Der laves fællesspisning 1 gang ugentlig, hvor de unge er med til at tilberede maden. Der laves både individuelle og gruppeaktiviteter. Der er fokus på, at de unge får muligheden for at dyrke motion og leve sundt. Der lægges vægt på at den unge er i gang med relevant beskæftigelse og personalet har en tæt kontakt til de unges uddannelsessteder, uddannelsesvejleder mm. Kontakten til de unge skal medvirke til, at de unge får øje på muligheder i stedet for forhindringer og problemer. De skal lære at tage flere initiativer på egen hånd, som medansvarlige og konstruktive deltagere i forhold til det almindelige fællesskab med andre. Indgangen er en systemisk løsningsorienteret samværsform, der lægger vægt på en dialog, der er båret af respekt, tillid og nysgerrighed. Igennem en sådan relation kan medarbejderne og de unge indgå i et samarbejde, der medvirker til, at de unge udvikler sig personligt og socialt. I løbet af 1-2 år, skal de unge gerne være i stand til at flytte for sig selv i egen hybel med påbegyndt uddannelse. 13

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere