Ejerforeningen Gl. Ladegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Gl. Ladegaard"

Transkript

1 Ejerforeningen Gl. Ladegaard Matr. nr. 5479, 5480 & 5482 København Årsrapport 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15/ Dirigent

2

3 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 9

4 Foreningsoplysninger Foreningen Ejerforeningen Gl. Ladegaard Åboulevard 7, 9, 11 & 13 Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 & 22 Herman Triers Plads 2, 4 & 6 Kleinsgade 2 Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Administrator Revision Ole Bay-Schmith (Formand) Dorte Gabs Hans-Otto Loldrup Henrik Vagner HHH Administration ApS Ryvangs Allé Hellerup Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Abildgårdsparken 8 A 3460 Birkerød 1

5 Ledelsens påtegning Bestyrelse og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Årsrapporten er aflagt under hensynstagen til årsregnskabsloven og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers regnskabsvejledning for mindre virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 1. marts 2010 I bestyrelsen: Ole Bay-Schmith Formand Dorte Gabs Hans-Otto Loldrup Henrik Vagner Administrator: HHH Administration ApS 2

6 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Ejerforeningen Gl. Ladegaard Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Gl. Ladegaard for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges under hensynstagen til årsregnskabsloven og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers regnskabsvejledning for mindre virksomheder. Revisionen har ikke omfattet forslag til budget for indeværende år og det kommende år. Foreningens ledelses ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivningen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 3

7 Den uafhængige revisors påtegning (fortsat) Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 under hensynstagen til årsregnskabsloven og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers regnskabsvejledning for mindre virksomheder. Birkerød, den 1. marts 2010 Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Friis Sørensen statsautoriseret revisor 4

8 5

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er opstillet under hensynstagen til årsregnskabsloven og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers regnskabsvejledning for mindre virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen omfatter alle indtægter og udgifter, som fordeles efter foreningens fordelingstal. Ordinære ejerbidrag omfatter årets opkrævede acontobidrag, der er baseret på den enkelte ejers fordelingstal. Fællesudgifter omfatter årets fakturerede udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier, trappelys, udgifter til administration og vedligeholdelse af fælles bestanddele og tilbehør. Ordinær vedligeholdelse omfatter tilbagevendende mindre vedligeholdelsesarbejder, medens der under særlig vedligeholdelse opføres udgifter til større planlagte arbejder, der er vedtaget af generalforsamlingen. Balancen I balancen indregnes alle foreningens mellemværender pr. 31. december med ejerne, leverandører og pengeinstitutter. Tilgodehavender og gæld opgøres til nominel værdi. Restancer ejerbidrag, varme etc. vedrører opkrævede, men endnu ikke indbetalte ordinære bidrag fra medlemmerne. Varmeregnskab indregnes i balancen med det nettoindestående, der er opgjort på statusdagen. Varmeforbrug afregnes ikke efter fordelingstal, men efter forbrug. 6

10 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Budget Budget Regnskab Regnskab Note Ordinære ejerbidrag Ekstrabetaling varmecentral Andre indtægter Indtægter vedrørende afregning varmeregnskab 2003/ Renteindtægter Indtægter i alt Vandafgifter Renovation Kommunalafgift, renholdelse fortove Elektricitet Forsikringer Vicevært/renholdelse Varmeregnskab mv Tilslutningsafgift Administration mv Revision Generalforsamlinger og møder Leje af garage Gårdmiljø* Telefon, elevatortelefon og internet Diverse Driftsudgifter i alt Ordinær vedligeholdelse Særlig vedligeholdelse Opsætning af postkasser Vedligeholdelse i alt Fællesudgifter i alt Årets resultat * Fra 2010 medtaget under ordinær vedligeholdelse. Årets resultat foreslåes overført til næste år. 7

11 Balance 31. december Aktiver Note Restance ejerbidrag Tilgodehavender Depositum garageleje Tilgodehavender i alt Altanbankkonto Bank og kasse Likvide beholdninger Omsætningaktiver Aktiver Passiver Mellemværende med medlemmer Mellemværende med medlemmer i alt Hensættelse vedrørende altanvedligeholdelse Hensættelse vedrørende altanvedligeholdelse Altanprojekt Forudbetalt husleje Varmeregnskab Mellemregning med administrator Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser Passiver

12 Noter Vicevært/renholdelse Løn og feriepenge til vicevært Trappevask Sociale ydelser Lønsum Vinduespolering mv Ordinær vedligeholdelse Elevator Varmeanlæg Maler Blikkenslager Elektriker Tømrer Glarmester Abonnement, myrer Murer Låsesmed Småanskaffelser Skadedyrsbekæmpelse Grafittibekæmpelse Øvrige udgifter

13 Noter Særlig vedligeholdelse Tagreparation Renovering af varmecentral Gårdrenovering Mellemværende med medlemmer Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Altanprojekt Altanprojekt, indbetalinger Altanprojekt, udgifter Hensættelse nyt altanprojekt til altanvedligeholdelse Altanbankkonto

14 Noter Varmeregnskab Igangværende varmeår Fjernvarme a conto Opkrævet a conto Varmeregnskab 2003/ Varmeregnskab 2004/ Varmeregnskab 2005/ Varmeregnskab 2006/ Varmeregnskab 2007/ Varmeregnskab 2008/ Skyldige omkostninger Kreditorer mv Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Skyldige feriepenge Skyldig lønsumsafgift Hensættelse til el Depositum for cykelkældernøgler Depositum for kælderum Endnu ikke tilbagebetalt vedr. vinduesudskiftning Revisor

15 Noter 8 Specifikation af mellemværende med ejerforeningens medlemmer Lejl. Forde- Saldo Ind- Andel i Saldo nr. lings betalt fælles tal udgifter Julius Thomsens Gade 16, st. tv. Anne Sofie Simonsen 2 6, , 1. tv. Kirsten & Poul Hartung 3 6, , 1. th. Søren Trojaborg 4 7, , 2. tv. Nicolai Bjerre 5 6, , 2. th. Skinfaxe ApS 6 7, , 3. tv. Peder Harbjerg 7 6, , 3. th. Richard og Helena Eimert 8 7, , 4. tv. G. Thorn & O. Jensen 9 6, , 4. th. Birgit Andersen 10 7, , 5. tv. Lieke van Rossmalen 11 6, , 5. th. Lene Michaelsen 12 6, , st. tv. H. Loldrup 125 7, , 1. tv. Mads F. Sørensen 126 6, , 2. tv. Birgitte Lund 128 6, , 2. th. Bodil & Mogens Jensen 129 7, , 3. th. Margrethe Lynggaard 131 7, , 4. th. Mikkel Sørensen 133 7, , 5. tv. Jorge Soto Gonzales 134 6, , st. th. Anders og Tanja Vesterdahl 112 7, , 1. tv. Damian S. Nawarecki 114 7, , 1. th. Thomas Andreæ 115 6, , 2. tv. VV Group Holding ApS 116 7, , 2. th. Ellen Christensen 117 6, , 3. tv. Mette Munch 118 7, , 3. th. Region Syddanmark Feriefond 119 6, , 4. tv. Århus Amt Feriefond 120 7, , 4. th. Kirsten & Enzo Casati 121 6, , 5. tv. U. Binderkrantz 122 6, , 5. th. Helle Aagaard Andersen 123 6, , 1. tv. Ole Bay-Schmith 102 8, , 1. th. Tandlægeselskabet C. Poulsen ApS , , 2. tv. D. & P. Pota 104 8, , 2. th. Kollegiefonden Bikuben , , 3. tv. Peter Knudsen 106 8, , 3. th. Kollegiefonden Bikuben , , 4. tv. Margret Levring 108 8, , 4. th. Kollegiefonden Bikuben , , 5. tv. Thor Jessen 110 8, , 5. th. Jørgen & Inger A. Døssing 111 9,

16 Noter 8 Specifikation af mellemværende med ejerforeningens medlemmer Lejl. Forde- Saldo Indbetalt Andel i Saldo nr. lings fælles tal udgifter Herman Triers Plads 2, st. tv. Morten Priess 38 5, , 1. tv. M. V. Christensen 39 6, , 1. th. Niels & Yvonne Winther 40 7, , 2. tv. Pia Myrdal 41 6, , 2. th. Inge & Tage Hvam 42 7, , 3. tv. John Crapper 43 6, , 3. th. Gideon Felbert 44 7, , 4. tv. Jesper & Mette Dahl 45 6, , 5. tv. Hans Nielsen 47 6, , 5. th. Alice & Michael Fingeret 48 6, , st. tv. Kalle Larsen 25 0, , st. th. N. MacNamara & S. S. N. Lauritzen 26 5, , 1. tv. Lone B. Scavenius 27 5, , 1. th. A. Bagger & C. R. Nielsen 28 5, , 2. tv. Adam Randrup Nielsen 29 5, , 2. th. Anne Marie Køllgaard 30 5, , 3. tv. Malte C. Holst 31 5, , 3. th. Peter Gram 32 5, , 4. th. Kurt B. Larsen 34 5, , 5. tv. Lisbeth Krogslund 35 5, , 5. th. Karsten Kielland 36 5, , st. th. Vibeke Bunch 13 5, , st. tv. K. & L. A. Engberg 14 6, th. Charlotte Stausholm 16 6, , 2. tv. Bertil Scheftelowitz 17 7, , 3. tv. Tom Høyem 19 7, , 3. th. Ingelise Konrad 20 6, , 4. tv. Jens Bruun 21 7, , 4. th. Hanne Asmus 22 6, , 5. tv. Laura & Søren Petersen 23 6, , 5. th. Ole Christiansen 24 5, Kleinsgade 2, st. tv. Hanne Rosmeisl 50 8, , 1. tv. Erik Sand Arsenyev 51 6, , 1. th. Tamir Kuhr 52 8, , 2. tv. G. Høllede Carriere 53 6, , 2. th. Kirsten Thorup 54 8, , 3. th. J. Jørgensen 56 10, , 5. tv. Kirsten Tingleff 59 6, , 5. th. Marianne Borg 60 7,

17 Noter 8 Specifikation af mellemværende med ejerforeningens medlemmer Lejl. Forde- Saldo Indbetalt Andel i Saldo nr. lings fælles tal udgifter Åboulevard 7, 1. tv. Lars Abel 61 7, , 1. th. Condito ApS 62 8, , 2. tv. Mads Quoc Nguyen 63 7, , 2. th. Kjeld Jacobsen 64 8, , 3. tv. Evan Sass Pedersen 65 7, , 3. th. Peter Flagstad 66 8, , 4. tv. Stefan Gram 67 7, , 4. th. Ambassade du Burkina Faso 68 8, , 5. tv. M. Cronquist Christensen 69 6, , 5. th. Per Sanderhage Hansen 70 7, , 1. th. Grethe Hvenegaard 71 6, , 1. tv. E. Scheiding Hansen 72 7, , 2. th. Birgit Giedekier 73 6, , 2. tv. Dorris Nørlov 74 7, , 3. th. Karen Gravengaard 75 6, , 3. tv. Benjamin & Henrik Nilsson 76 7, , 4. th. Peter Moesgaard 77 6, , 4. tv. Anders Arhøj 78 7, , 5. th. H. Vagner & P. M. Østergaard 79 6, , 1. tv. Pirjo I. Erdogan 82 6, , 2. th. Torben Allerslev 83 7, , 3. th. Adnan & Ruhsar Altuntas 85 7, , 3. tv. Anders Madsen 86 6, , 4. th. Indre mission i Danmark 87 7, , 4. tv. Kirsten Dohn Knudsen 88 6, , 5. th. Martin Andersen 89 6, , 5. tv. Mikkel Høegh 90 6, , 1. th. Dorte Gabs 91 7, , 3. th. Mikkel Kristiansen 95 7, , 3. tv. Ruth Simonsen 96 7, , 4. th. Egon & Susanne Jørgensen 97 7, , 4. tv. Lis Biehl 98 7, , 5. th. Thomas Thode 99 6, , 5. tv. Jens Jørgen Frimand 100 6, Solgte lejligheder 790, Usolgte lejligheder 209,

Ejerforeningen Gl. Ladegaard

Ejerforeningen Gl. Ladegaard Ejerforeningen Gl. Ladegaard Matr. nr. 5479, 5480 & 5482 København Årsrapport 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Noter... 7 Foreningsoplysninger

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 15 sider Indhold

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere