Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008."

Transkript

1 NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev AFGØRELSER Udlodningsbegrænsning efter aktieombytning og spaltning avance ved salg af ejendomme SKM SR: Et selskab havde udlejning af erhvervsejendomme som et af sine vigtigste forretningsområder. Selskabet var efter en skattefri aktieombytning med efterfølgende spaltning ejet af to holdingselskaber tilhørende to ultimative personaktionærer. Aktieombytning og spaltning var gennemført uden tilladelse. Selskabet havde i 2006 solgt en del af sine udlejningsejendomme med en avance på kr Avancen var indregnet under posten af- og nedskrivninger og indgik dermed i det ordinære resultat i selskabets godkendte årsrapport for Spørgsmålet var, om ejendomsavancen kunne udloddes inden for rammerne af udbyttebegrænsningen efter den gennemførte omstrukturering uden tilladelse. Skatterådet lagde efter indstilling fra SKAT til grund, at udbyttebegrænsningen giver ret til udlodning af det ordinære resultat i den godkendte årsrapport. Videre blev det fastslået, at det er årsregnskabslovens regler og dermed den regnskabsmæssige sondring mellem ordinær og ekstraordinær drift, der afgør, om en indkomst kan udloddes inden for rammerne af udbyttebegrænsningen. I henhold til ÅRL henføres indtægter og omkostninger til den ordinære drift, medmindre de er omfattet af ÅRL 30: Michael Serup

2 Indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under den ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbageværende, skal klassificeres som ekstraordinære indtægter og omkostninger. Skatterådet fandt, at avancen ved salg af ejendomme ikke kunne anses som en ekstraordinær post og derfor måtte indgå i selskabets ordinære resultat i selskabets årsrapport for Avancen kunne dermed indgå i det overskud, der kunne udloddes inden for rammerne af udbyttebegrænsningen. Kommentar Afgørelsen er utvivlsomt korrekt. Som ABL 36A, stk. 7, og FUSL 15a, stk. 8, er formuleret, bestemmes udbyttebegrænsningen af den regnskabsmæssige opgørelse af selskabets ordinære resultat før skat og ekstraordinære poster. Der er tale om en rent regnskabsteknisk opgørelse, og der er ikke hjemmel til at foretage en særlig skatteretlig bedømmelse med henblik på at regulere udbyttebegrænsningen, jf. Fusionsskatteloven (2008) s Det afgørende er, at den godkendte årsrapport er udarbejdet efter årsregnskabslovens regler og gældende regnskabsvejledninger. SKAT kan kun anfægte opgørelsen af det ordinære resultat, hvis dette sker med henvisning til de regnskabstekniske principper. I relation til sondringen mellem ordinære og ekstraordinære indtægter og omkostninger er det utvivlsomt også rigtigt, når Skatterådet lægger til grund, at indtægter og omkostninger skal henføres til den ordinære drift, medmindre de er omfattet af ÅRL 30, der har karakter af en undtagelsesbestemmelse med et snævert anvendelsesområde. Det afgørende i den forbindelse er ikke, om en post er usædvanlig, men at den skal være ekstraordinær. Fondsrådet har i afgørelse af 9. november 2005 bemærket følgende: Det fremgår af lovbemærkningerne til årsregnskabslovens 30, at usædvanlige forhold adskiller sig fra ekstraordinære forhold ved at kunne komme til udtryk gennem såvel ordinære som ekstraordinære poster. Udgangspunktet er dog, at de skal henregnes til ordinære poster. Usædvanlige forhold kan være forhold, som forvrider udsagn om selskabets drift eller forringer muligheden for sammenligninger med hensyn til resultat eller egenkapital. Der kan f.eks. være tale om større engangsindtægter eller -omkostninger. Det ekstraordinære i forholdene skal påvises, hvis de skal komme til udtryk gennem de ekstraordinære poster. Lovbemærkningerne anfører som eksempel på ekstraordinære omkostninger, omkostninger der er resultatet af en naturkatastrofe i et område, hvor sådanne ikke normalt kan forventes, eller ekspropriation af aktiver. Af dette følger, at begreber ekstraordinær skal tolkes meget snævert. Tilsvarende fremgår det af kommentarer (nr ) til ÅRL 30 og regnskabsvejledning nr. 3 (udarbejdet og offentligg jort af FSR s Regnskabstekniske Udvalg i marts 2002), at ekstraordinære poster i almindelighed vil være uden sammenhæng med driften, og at forekomsten af ekstraordinære poster i årsrapporterne er meget begrænset. Ekstraordinære poster er typisk indtægter og omkostninger, som ledelsen ikke har kontrol over, fx resultatet af en naturkatastrofe i et område, hvor dette ikke normalt kan forventes, eller ekspropriation af aktiver. På denne baggrund kan et selskabs salg af ejendomme ikke anses som en ekstraordinær begivenhed, medmindre salget er begrundet i ekstraordinære omstændigheder. 2 Michael Serup

3 Virksomhedsomdannelse indskud af privat del af blandet benyttet ejendom SKM LSR: I forbindelse med skattefri omdannelse pr. 1. januar 2005 af sin personlige virksomhed, der hidtil var blevet beskattet efter virksomhedsskatteloven, indskød A en bygning med blandet anvendelse. Den erhvervsmæssige del af bygningen var tidligere indskudt i virksomhedsordningen. Ved omdannelsen blev As indskudskonto pr. 31. december 2004 opg jort til kr Ved opgørelse af aktiernes anskaffelsessum blev der hensat et passiv på kr vedrørende As tilgodehavende for den private del af den indskudte ejendom. A var af opfattelse, at ejerboligværdien, som tidligere havde været privat, kunne modregnes i den negative indskudskonto, og at restværdien kunne medtages som en gæld i selskabet over for A. Landsskatteretten fandt ligesom det lokale skattecenter at den private del af ejendommen måtte anses for indskudt på As indskudskonto i virksomhedsordningen med virkning fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. VSL 16a, stk. 4. Indskudskontoen var herefter positiv. Dermed måtte friværdien anses for overgået fra As privatsfære til virksomhedssfæren på dette tidspunkt. Da VOL 2, stk. 1, nr. 3, fastslår, at hele vederlaget for virksomheden skal ydes i form af aktier/anparter i det modtagende selskab, var der ikke hjemmel til at lade selskabet påtage sig en gæld over for A til berigtigelse af den overskydende friværdi. Kommentar Landsskatterettens præmisser er ikke overbevisende, og afgørelsen er næppe rigtig. Det er naturligvis besnærende som Landsskatteretten gør at tage udgangspunkt i det tekniske forhold, at udligning af en negativ indskudskonto anses for sket med virkning fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. VSL 16a, stk. 4. Det kan hævdes, at dette indebærer, at det indskudte aktiv teknisk set indgår i virksomheden pr. omdannelsestidspunktet, så vederlaget også for dette aktiv kun kan ydes med aktier/anparter i det modtagende selskab. Imidlertid må spørgsmålet om, hvorvidt der kan ydes kontantvederlag til berigtigelse af privat anvendte aktiver, afgøres efter virksomhedsomdannelsesloven og ikke efter virksomhedsskatteloven. Og en fortolkning af virksomhedsomdannelsesloven må principielt være uafhængig af, om virksomheden, der omdannes, tilfældigvis har været beskattet efter virksomhedsskatteloven. Fortolkningen må jo anvise det samme resultat, hvad enten det indskudte private aktiv skal passere virksomhedsordningen eller ej. Det kan derfor ikke tillægges nogen vægt, at VSL 16a, stk. 4, indeholder en regel, der anviser den rent tekniske behandling af et indskud. Derimod må der lægges afgørende vægt på en ordlydsfortolkning af VOL 2, stk. 1, nr. 2, der i 1. pkt. kræver, at alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet, mens 2. pkt. angiver, at der i relation til en blandet benyttet ejendom frit kan vælges, om denne skal overdrages til selskabet. Ordlyden angiver dermed direkte, at den private del af en blandet benyttet ejendom ikke kan anses som en del af virksomheden. Når 2, stk. 1, nr. 3, herefter kræver, at vederlaget for virksomheden skal ydes i form af aktier/anparter, kan dette følgelig ikke omfatte den private del af det pågældende aktiv. Virksomhedsomdannelsesloven finder i det hele taget ikke anvendelse på den private del af et blandet benyttet aktiv. Overdragelsen af den private del af et aktiv til selskabet udløser 3 Michael Serup

4 almindelig realisationsbeskatning af overdrageren og behandles hos selskabet som et almindeligt køb. Dette fremgår endog af Ligningsvejledningen E.H.2.5: Den privat benyttede del af et blandet benyttet aktiv omfattes ikke af virksomhedsomdannelseslovens regler, idet der ikke er tale om overdragelse af en del af en virksomhed. I stedet anses ejerens overdragelse af den privat benyttede del for en sædvanlig afståelse til selskabet. Den privat benyttede del af aktivet anses for afstået til selskabet til handelsværdien. Det er derfor alene den del af et blandet benyttet aktiv, der anvendes til erhvervsmæssige formål, selskabet succederer i ved omdannelsen. Når omdannelsesloven ikke regulerer den skattemæssige behandling af en privat del af et blandet benyttet aktiv, kan loven heller ikke hjemle et påbud om, at selskabet kun må yde aktievederlag for et sådant aktiv. Endelig må det tages i betragtning, at det jo er selskabets succession i virksomhedens aktiver og passiver og dermed skatteudskydelsen ved omdannelsen der begrunder kravet om, at vederlaget for virksomheden udelukkende må bestå i form af aktier/anparter. Da et blandet benyttet aktiv netop ikke er omfattet af den skatteretlige succession, eksisterer der principielt slet ikke en bæredygtig begrundelse for, at et sådant aktiv kun må vederlægges gennem aktier/anparter. Landsskatterettens afgørelse bør indbringes for domstolene. Sker dette ikke, bør SKAT af egen drift revurdere den fremadrettede praksis på området. Deloverdragelse af ejendom samvurderede ejendomme anvendelse af +/-15%-reglen SKM LSR: En far overdrog ved et skøde dateret den 9. april 2005 ejendommen matr. nr. XX til sin søn. Ejendommen var en ubebygget grund med et areal på 703 m², og overdragelsen skete med virkning pr. 1. april Købesummen, der var fastsat til kr , blev berigtiget ved en gave på kr og et anfordringsgældsbrev på kr På overdragelsestidspunktet var ejendommen vurderet sammen med matr. nr. YY (838 m²), hvorpå der lå et mindre sommerhus samt med et vejareal matr. nr. ZZ (164 m²). Den fastsatte købesum var beregnet som en forholdsmæssig andel af grundværdien for de samvurderede ejendomme. Den samlede ejendomsværdi var pr. 1. oktober 2004 fastsat til kr baseret på, at der på ejendommen var én byggeret. Faren bad den 6. april 2005 om bindende ligningssvar. Vurderingsmyndigheden udtalte i den forbindelse blandt andet, at grundens handelsværdi pr. 6. juli 2005 udg jorde kr , samt at ansættelsen af grundværdien pr. 1. oktober 2004 var forkert, da der ved vurderingen skulle være ansat to byggeretter. Pr. 1. oktober 2005 var matr.nr. XX vurderet til kr , mens matr.nr. ZZ og YY var vurderet til kr Skatteankenævnet fandt, at værdiansættelsescirkulæret ikke kunne finde anvendelse, da ejendommen på overdragelsestidspunktet ikke var selvstændigt vurderet, og da vurderingen var fejlbehæftet, da der kun var medregnet én og ikke to byggeretter. Handelsværdien blev derfor fastsat skønsmæssigt til kr Landsskatteretten fastslog, at det måtte være myndighederne, der må bære ansvaret for, at vurderingen er fejlbehæftet. Da værdiansættelsescirkulæret ikke angiver kun at gælde for selvstændigt vurderede ejendomme, var det 4 Michael Serup

5 samtidig Landsskatterettens opfattelse, at parterne i det foreliggende tilfælde kunne anvende cirkulærets 15 % s-regel på en forholdsmæssig andel af grundværdien, uanset at grundstykket ikke har været selvstændigt vurderet. Kommentar Afgørelsen cementerer langvarig praksis, der netop er baseret på det grundsynspunkt, at det er myndighederne, der må bære ansvaret for fejlbehæftede vurderinger, jf. Generationsskifte- Omstrukturering s. 247f med omtale af blandt andet TfS DEP samt skatteministerens udtalelse i TfS Dette gælder uanset karakteren af de pågældende fejl. Derudover må det tiltrædes, at Landsskatteretten foretager en fortolkning af værdiansættelsescirkulæret, så cirkulærets principper kan anvendes på den konkrete situation, frem for blot at afvise at anvende cirkulæret som følge af, at den konkrete situation med samvurderede ejendomme ikke er direkte reguleret i cirkulæret. Det afgørende i den forbindelse er, at cirkulæret jo skal anvendes på overdragelser inden for den definerede personkreds, og derfor skal tvivlstilfælde løses ved fortolkning. Der er ikke hjemmel til at lade visse overdragelser inden for cirkulærets anvendelsesområde regulere efter andre regler. Dette er også fastslået i relation til anvendelsen af skattekursreglerne på nystiftede selskaber, der stiftes ved apportindskud, jf. TfS LSR samt artiklerne i TfS og Ophørsspaltning uden tilladelse prorata aktiver/gæld hensat kautionsforpligtelse SKM SR: En eneaktionær ejede et holdingselskab, der ejede to datterselskaber. Det ene datterselskab var nødlidende. I årsrapporten for 2006/07 for holdingselskabet var der regnskabsmæssigt hensat kr til imødegåelse af negativ egenkapital som følge af kautionserklæring afgivet over for datterselskabets bankforbindelse. Udover aktie-/anpartsbesiddelser i datterselskaberne havde holdingselskabet alene tilgodehavender og likvide beholdninger samt en mindre gældspost. Selskabets balance var t.kr , og den regnskabsmæssige egenkapital var t.kr Holdingselskabet påtænkes nu ophørsspaltet til to nye selskaber med virkning pr. 1. juli Samtlige aktiver og passiver, herunder aktierne/anparterne i de to datterselskaber, skulle fordeles til de modtagende selskaber i forholdet 75:25. Spørgsmålet var, hvorledes den regnskabsmæssige hensættelse vedrørende kautionsforpligtelsen skulle behandles ved fastsættelsen af prorata-kravet til fordelingen af aktiver/gæld i det indskydende selskab. Skatterådet konstaterede efter indstilling fra SKAT, at kautionsforpligtelsen, og dermed den regnskabsmæssige hensættelse, var opstået forud for spaltningsdatoen og derfor skulle medtages i spaltningsbalancen. Når de selskabsdeltagere, der deltager i en omstrukturering har forholdt til sig til samtlige gælds-/passivposter, er det af mindre betydning, om en given passivpost er optaget som en gældspost eller en passivpost. I den forbindelse henviste Skatterådet til, at Skatteministeriet i et svar til L110 havde sidestillet forholdet mellem aktiver og gæld med forholdet mellem aktiver og passiver, jf. SKM Skatterådet konstaterede, at aktiv/gæld-forholdet ifølge den konkrete spaltningsbalance var opfyldt. Da den konkrete omstrukturering ikke var båret af salgshensyn, og da det indskydende selskab alene havde én aktionær, anså man herefter balancekravet for opfyldt. 5 Michael Serup

6 Kommentar Afgørelsen udtrykker et korrekt resultat, men præmisserne er ikke bæredygtige. Som omtalt i Nyhedsbrev samt Fusionsskatteloven (2008) s. 441ff. må udtrykket gæld fortolkes, så det omfatter både gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser, som disse defineres efter ÅRL Dermed er der reelt ikke hjemmel til at sondre mellem, om der er en eller flere aktionærer, der må antages at have forholdt sig til balanceposterne i større eller mindre grad. På samme måde som i relation til udbyttebegrænsningen, jf. kommentaren ovenfor, er det årsregnskabsloven og regnskabsvejledningerne, der må afgøre, hvorledes den retvisende spaltningsbalance skal se ud. Samtidig savner præmisserne noget i præcision, når det udtales, at det er af mindre betydning, om blandt andet regnskabsmæssige hensættelser optages som en gældspost eller en passivpost. Det må være et rimeligt krav til kvaliteten af principielle myndighedsafgørelser, at præmisserne formuleres med juridisk præcision. Når man vælger udtrykket af mindre betydning, efterlades nødvendigvis den opfattelse, at forholdet ikke er helt uden betydning. I stedet burde man naturligvis have anvendt udtrykket uden betydning, så den fortolkningsmæssige konklusion havde ligget fast. Derudover må man fastholde, at fusionsskattelovens objektive betingelser ikke kan fortolkes med inddragelse af subjektive kriterier. Der er ikke i lovens betingelser for spaltning uden tilladelse hjemmel til at lægge vægt på, om en konkret omstrukturering er båret af salgshensyn. Lovens objektive betingelser er netop udformet med henblik på, at man skal se bort fra formålet med den pågældende transaktion, og det er derfor helt uforståeligt og uantageligt at Skatterådet introducerer et subjektiv formålskriterium i præmisserne for afgørelsen. Dette er klart ulovligt. Ligeledes er der ikke hjemmel til at inddrage antallet af aktionærer i det indskydende selskab ved fortolkningen af prorata-kravet. Det forhold, at der er tale om en eneaktionær, kan tillægges betydning for vurderingen af, om vederlæggelsen af selskabsdeltagerne indebærer formueforrykkelse, men det er ikke et forhold, der har relevans for den matematiske opgørelse af prorata-kravet. Kontakt Michael Serup T E Nikolaj Bjørnholm T E René L. Wethelund Advokat T E Carsten Pals T E Søren Tonnesen T E Arne Riis Advokat T E Christian Bachmann T E Anders Oreby Hansen T E Jan Østergaard Advokat T E 6 Michael Serup

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Generationsskifte af personligt ejet landbrugsvirksomhed

Generationsskifte af personligt ejet landbrugsvirksomhed Generationsskifte af personligt ejet landbrugsvirksomhed Generational change of privately owned agricultural business Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Louise Huge-Jakobsen Afleveret: 14. marts

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere