Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i. Regnskabsklasse D. inkl. supplerende beretning om videnstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i. Regnskabsklasse D. inkl. supplerende beretning om videnstyring"

Transkript

1 Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i Regnskabsklasse D inkl. supplerende beretning om videnstyring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg

2 Forord Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den årsregnskabslov, som Folketinget vedtog den 22. maj Loven omfatter stort set alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark, herunder personligt drevne virksomheder. Princippet i lovstrukturen (populært benævnt byggeklodsmodellen ) er, at klasse A-virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt aflægger en sådan, kun skal opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. De små, mellemstore og store virksomheder samt børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber i klasse B, C og D skal følge flere og mere detaljerede regler. Det er tilladt for en virksomhed at anvende regnskabsregler for en højere klasse, hvilket i så fald skal ske konsekvent og systematisk og oplyses under anvendt regnskabspraksis. FSR har udarbejdet fire årsrapportmodeller for henholdsvis regnskabsklasserne A, B, C og D. Årsrapportmodellerne omfatter ikke alle lovens bestemmelser og kan ikke anses for at illustrere alle regnskabsmæssige problemstillinger og virksomhedstyper. Der er for hver model valgt en af flere mulige præsentationer, og der kan således være andre fortolkninger af en årsrapportmodels indhold og præsentation. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil desuden efterfølgende udsende en bekendtgørelse om lovens overgangsordninger og om finansielle aktiver/forpligtelser. I årsrapportmodellerne er indarbejdet forslag fra Revisionsteknisk Udvalg til revisionspåtegninger henholdsvis erklæringer. Disse påtegninger og erklæringer er gengivet i den form, som Revisionsteknisk Udvalg pt. forventer, at de vil få i forbindelse med oversættelse og gennemførelse af den internationale revisionsstandard ISA 700 i Danmark. Forslagene har endnu ikke gennemgået den sædvanlige høringsrunde, og der vil derfor kunne ske ændringer inden vedtagelsen af en dansk revisionsstandard om revisionspåtegninger mv. Årsregnskabslovens fire regnskabsklasser afgrænses i hovedtræk således: KLASSE A Omfatter personlige erhvervsvirksomheder, erhvervsdrivende foreninger uden begrænset ansvar samt visse interessentskaber og kommanditselskaber, der ikke er omfattet af klasse B. Disse virksomheder er uanset størrelse altid omfattet af klasse A. Omfatter endvidere meget små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar. Disse virksomheder er omfattet af klasse A, når følgende størrelsesgrænser ikke overskrides 1 : 1. Nettoomsætning 10 mio.kr. 2. Balance 4 mio.kr. 3. Antal heltidsansatte 10 ansatte KLASSE B Omfatter alle anparts-, aktie- og partnerselskaber, erhvervsdrivende fonde samt interessent- og kommanditselskaber, hvor alle interessenter/komplementarer er begrænset ansvarlige, medmindre de overstiger følgende størrelsesgrænser og dermed omfattes af klasse C 1 : 1. Nettoomsætning 40 mio.kr. 2. Balance 20 mio.kr. 3. Antal heltidsansatte 50 ansatte Omfatter endvidere små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar, som har overskredet beløbsgrænserne for klasse A og som ikke overstiger 1 : 1. Nettoomsætning 40 mio.kr. 2. Balance 20 mio.kr. 3. Antal heltidsansatte 50 ansatte 1) Overskridelse af to af størrelserne i to på hinanden følgende år medfører skift af regnskabsklasse.

3 KLASSE C Omfatter mellemstore og store virksomheder, der ikke er omfatte af klasse A og B 1. Beløbsgrænser Mellemstore Store Nettoomsætning mio. kr over 150 mio. kr. Balancesum mio. kr. over 75 mio. kr. Antal heltidsansatte ansatte over 250 ansatte KLASSE D Omfatter børsnoterede og statslige aktieselskaber uanset størrelse. Koncernbestemmelser Uanset hvilken regnskabsklasse en modervirksomhed isoleret set tilhører, så skal modervirksomheder, der er pligtige til at aflægge koncernregnskab, altid mindst følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, såfremt koncernvirksomhederne ikke tilsammen overskrider to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B i to på hinanden følgende år, i hvilket tilfælde modervirksomheden også kan vælge at aflægge koncernregnskab efter bestemmelserne i klasse B, dog suppleret med en klasse C-bestemmelse om kapitalandele, jf. ÅRL 113 og 84. * * * Der henvises endvidere til årsregnskabslovens 1-7 for en nærmere uddybning af regnskabsklassernes afgrænsning. Årsrapportmodel for regnskabsklasse D Nærværende årsrapportmodel omfatter en klasse D-virksomhed. Årsrapportmodellen er som nævnt alene en af flere mulige illustrationer af lovens og de danske regnskabsvejledningers bestemmelser. Årsrapporten kan således ikke anses for dækkende for alle virksomheder og alle regnskabsmæssige forhold for en klasse D-virksomhed. I årsrapportmodellen er der i dette eksempel følgende områder, hvor den regnskabsmæssige behandling ændres som følge af bestemmelserne i den nye årsregnskabslov og nye/ajourførte regnskabsvejledninger: Indregning af udviklingsomkostninger som aktiver i balancen. Gældsforpligtelser over for realkreditinstitutter måles i balancen til amortiseret kostpris, idet gælden ikke forventes indfriet før udløb. Afledte finansielle instrumenter indregnes i balancen og måles til dagsværdi. Forslag til årets udbytte indregnes som egenkapital. I årsrapportmodellen er det forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har anvendt en regnskabspraksis, der, bortset fra ovenstående, er i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov af 2001 og regnskabsvejledningerne. For illustration af andre ændringer i anvendt regnskabspraksis henvises til årsrapportmodellerne for regnskabsklasse B og C. Den i årsrapportmodellen for regnskabsklasse D optrykte supplerende beretning om videnstyring er udarbejdet af FSRs udvalg vedrørende andre rapporterings- og ledelsesformer. Redaktionen af nærværende årsrapportmodel er afsluttet den 8. oktober * * * Foreningen af Statsautoriserede Revisorer benytter lejligheden til at takke FSRs Studie- og Understøttelsesfond, der har bidraget med et tilskud til udgivelsen af FSRs årsrapportmodeller. Regnskabsteknisk Udvalg Oktober 2001

4

5 SELSKAB D A/S ÅRSRAPPORT 2002 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Jens Jensen Dirigent

6 D INDHOLD Vejledning til årsrapportens indhold I henhold til årsregnskabslovens (ÅRL) 102 skal årsrapporten for en virksomhed, der omfattes af regnskabsklasse D, i det mindste indeholde de i indholdsfortegnelsen oplistede bestanddele, bortset fra den supplerende beretning, der er frivillig. Kravene til årsrapportens indhold er yderligere reguleret i RV 1 og U 24 Årsrapporten, dens formål og indhold. Virksomheden kan frivilligt udarbejde supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold og etiske forhold. Indeholder årsrapporten supplerende beretninger, skal disse placeres særskilt i årsrapporten efter de lovpligtige bestanddele, jf. ÅRL 17, stk. 3. Lovgivningen stiller ikke krav om revision af supplerende beretninger, der indgår i årsrapporten, men for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, for alle eller grupper af virksomheder, stille krav herom, jf. ÅRL 135, stk. 3. Revision af supplerende beretninger kan ske efter aftale mellem virksomheden og revisor. Årsrapportens afsnit om definitioner og begreber er frivilligt. I denne model er afsnittet medtaget bagerst i årsrapporten for herved at forklare en del af de nye definitioner og begreber, der er indført med den nye årsregnskabslov. 1a

7 INDHOLD D Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Idegrundlag og mål Året i hovedtræk Koncernoversigt Hoved- og nøgletal for koncernen Beretning Aktionærinformation Regnskabsberetning Koncern- og årsregnskab 1. januar-31. december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Supplerende beretning Erklæring afgivet af selskabets uafhængige revisor Supplerende beretning om videnstyring Definitioner og begreber

8 D PÅTEGNINGER Vejledning til ledelsespåtegning Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer datere og underskrive den, jf. ÅRL 9. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer: hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Indgår der supplerende beretninger i årsrapporten, jf. 14, skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer tillige erklære, hvorvidt beretningen giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive årsrapporten. Ledelsesmedlemmet har mulighed for at tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen, jf. ÅRL 10. Årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt selskabets originaleksemplar skal være forsynet med originale underskrifter. Årsrapporter, der for aktie- eller anpartsselskaber indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal være forsynet med påtegning fra dirigenten om, at årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigentens påtegning kan placeres på årsrapportens forside eller på siden med ledelsespåtegningen. I henhold til 138 skal årsrapporten uden ugrundet ophold efter godkendelsen på virksomhedens ordinære generalforsamling indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Årsrapporten for børsnoterede selskaber skal fra 2003 være modtaget i styrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. 2a

9 PÅTEGNINGER D Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Selskab D A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Den supplerende beretning om videnstyring for Selskab D A/S giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer herfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Handelsby, den 22. februar 2003 Direktion: G. Andersen H. Boisen I. Christensen adm. direktør Bestyrelse: A. Dinesen B. Eriksen C. Frederiksen formand D. Graversen E. Hansen F. Iversen 2

10 D PÅTEGNINGER Vejledning til revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor Årsrapporten skal revideres, jf. ÅRL 135, og virksomhedens revisor skal vurdere, om årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle forhold. Der stilles ikke krav om, at eventuelle supplerende beretninger efter 14 skal revideres, jf. ÅRL 135. Revisionspåtegningen omfatter derfor som udgangspunkt ikke supplerende beretninger. Vælger ledelsen at medtage en supplerende beretning i årsrapporten, som ikke er revideret af revisor, skal revisionspåtegningens indledningsafsnit afgrænse det reviderede. Revisor kan efter aftale med virksomhedens ledelse foretage review af de supplerende beretninger og afgive særskilt erklæring på disse. I så fald bør revisor henvise til denne erklæring i revisionspåtegningen. Som et led i revisionen af årsregnskabet har revisor altid pligt til at gennemlæse eventuelle supplerende beretninger med henblik på at identificere væsentlige uoverensstemmelser med den reviderede del af årsrapporten. Nye danske revisionsstandarder (RS er) baseret på de internationale revisionsstandarder (ISA er) er under udarbejdelse og forventes påbegyndt implementeret i 2002, ligesom FSR i løbet af 2002 imødeser en ajourføring af erklæringsbekendtgørelsen, hvorunder der tages hensyn til indholdet af revisionsstandarderne. Omstående revisionspåtegning er udformet under hensyntagen til de retningslinier og anbefalinger, som forventes at være gældende for revisionspåtegninger, der afgives på årsrapporter for Revisionspåtegningen vil med tilføjelsen Revisionen har ikke givet anledning til forbehold som afsnit 2 under Den udførte revision opfylde de nugældende krav til revisionspåtegningens indhold, jf. erklæringsbekendtgørelsen og Revisionsvejledning 7. Med nævnte tilføjelse kan revisionspåtegningen derfor anvendes i de tilfælde, virksomheden aflægger årsrapport efter den nye årsregnskabslov for regnskabsår, der begynder før 1. januar Ved afgivelse af revisionspåtegning skal revisor til enhver tid sikre sig, at revisionspåtegningen svarer til de krav, der aktuelt er gældende. På FSRs hjemmeside er der adgang til de til enhver tid gældende standarder mv. 3a

11 PÅTEGNINGER D Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor Til aktionærerne i Selskab D A/S Vi har revideret årsrapporten for Selskab D A/S for regnskabsåret 1. januar december 2002, siderne Revisionen har ikke omfattet beretningen om videnstyring på siderne Redegørelsen for den udførte revision og vor konklusion dækker derfor ikke den nævnte beretning. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Efter aftale med selskabets ledelse har vi udført et review af beretningen om videnstyring og har afgivet særskilt erklæring herom på side 75. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Handelsby, den 22. februar 2003 FSR Revision RSF Revision XX YY ZZ QQ statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor 3

12 D LEDELSESBERETNING Vejledning til ledelsesberetning selskabsoplysninger I henhold til årsregnskabsloven skal alle oplysninger i årsrapporten indgå i en af de lovkrævede bestanddele, jf. oplistningen i indholdsfortegnelsen. Selskabsoplysningerne og koncernoversigten indgår således som en del af ledelsesberetningen, men præsenteres indledningsvis, idet disse oplysninger ofte er informative for regnskabslæser og nødvendige for forståelse af selskabets og koncernens struktur og aktiviteter. 4a

13 LEDELSESBERETNING D Selskabsoplysninger Selskabet Selskab D A/S Industrivej Handelsby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. september 1978 Hjemsted: Handelsby Bestyrelse A. Dinesen, formand B. Eriksen C. Frederiksen D. Graversen E. Hansen F. Iversen Direktion G. Andersen, adm. direktør H. Boisen, koncernøkonomidirektør I. Christensen, direktør Revision FSR Revision RSF Revision Handelsbygade 35 Hovedgaden Handelsby 2222 Handelsby XX ZZ YY QQ General- Ordinær generalforsamling forsamling afholdes 24. april 2003, kl , i Handelsby Centeret. 4

14 D LEDELSESBERETNING Vejledning til ledelsesberetning idegrundlag og mål I henhold til årsregnskabsloven skal alle oplysninger i årsrapporten indgå i en af de lovkrævede bestanddele, jf. oplistningen i indholdsfortegnelsen. Idegrundlag og mål indgår således som en del af ledelsesberetningen, men bør præsenteres indledningsvis og centralt, idet disse oplysninger er væsentlige for regnskabslæsers forståelse af selskabets og koncernens struktur og aktiviteter. 5a

15 LEDELSESBERETNING D Idegrundlag og mål Idegrundlag Selskab D-koncernens idegrundlag er at levere ventilationsanlæg af høj kvalitet. Koncernen opererer inden for tre produktområder med henholdsvis produktion og salg af varmeanlæg til industrielle kunder, udvikling og salg af ventilationsanlæg til industrielle og private kunder samt salg af VVS-elementer til private kunder. Gennem den seneste 10-års periode er der sket en betydelig teknologisk udvikling inden for varme- og ventilationsanlæg, mens produktion af VVS-elementer fortsat er en standard serieproduktion. De to produkter understøtter hverken hinanden teknologisk eller afsætningsmæssigt. Bestyrelsen har derfor i november 2002 besluttet at afhænde VVS divisionen og fremtidigt fokusere koncernen på udvikling og salg af ventilationsanlæg. Koncernen vil således i fremtiden være fokuseret på produktion og salg af varmeanlæg til industrielle kunder samt ventilationsanlæg til industrielle og private kunder. Langsigtet målsætning Selskab D-koncernens overordnede målsætning er at øge markedsværdien gennem organisk vækst og opkøb samt at give aktionærerne et konkurrencedygtigt afkast af deres investerede kapital. Det er koncernens målsætning at blive en af de ledende udbydere af varme- og ventilationsanlæg til industrielle og private kunder i Nordeuropa. På koncernens øvrige markeder ønskes en rolle som en betydende udbyder. Økonomisk målsætning Selskab D-koncernens økonomiske mål for de kommende 3 år er, at egenkapitalforrentningen mindst skal udgøre 15%, overskudsgraden mindst skal udgøre 17% samt at skabe en markedsandel i Danmark og Sverige på minimum 60% og en markedsandel på de øvrige markeder på 40%. 5

16 D LEDELSESBERETNING Vejledning til ledelsesberetning året i hovedtræk I henhold til årsregnskabsloven skal alle oplysninger i årsrapporten indgå i en af de lovkrævede bestanddele, jf. oplistningen i indholdsfortegnelsen. Året i hovedtræk indgår således som en del af ledelsesberetningen, men bør præsenteres indledningsvis, idet det giver regnskabslæser et hurtigt overblik over de væsentlige begivenheder i året og andre forhold af betydning for bedømmelse af årsrapporten. 6a

17 LEDELSESBERETNING D Året i hovedtræk Drift Selskab D-koncernen opnåede i 2002 et resultat på tkr. (efter minoritetsinteresser), hvilket er bedre end de tidligere udmeldte forventninger til 2002 ved aflæggelsen af årsrapport for 2001 og halvårsrapport Der har i årets løb været afholdt 2 større markedsføringskampagner, primært rettet mod kunderne i varme- og ventilationsdivisionerne. Den samlede effekt af disse kampagner forventes først at vise sig i 2003 og Finansiering Selskab D-koncernen har i 2002 haft en forøget positiv pengestrøm fra driften. Som følge af årets store investeringer i blandt andet Varmeselskab 2 og et nyt hovedkontor har koncernen optaget yderligere lån til finansiering heraf. Investeringer Som led i vækststrategien har Selskab D A/S i årets løb erhvervet det danske selskab Varmeselskab 2 A/S, der producerer mindre varmeanlæg. Købesummen udgør tkr., hvoraf goodwill udgør tkr. Som følge af selskabets strategiske betydning for koncernen og den forventede langsigtede aktivitetsog indtjeningsstigning vil goodwill blive afskrevet over 20 år. I årets løb er desuden erhvervet yderligere 10% af aktierne i Værkstedet A/S, således at den samlede aktiebesiddelse udgør 30%. Opkøbet er foretaget for at styrke positionen over for koncernens leverandører af råvarer til produktion af ventilationsanlæg. Begivenheder i 2003 Der er den 7. februar 2003 indgået aftale med Stures VVS GmbH om salg af VVS Selskaber A/S. Salgssummen udgør 30 mio.kr. og avance ved salget udgør 17,2 mio.kr., der indregnes i årsregnskabet for

18 7a

19 LEDELSESBERETNING D Koncernoversigt Selskab D A/S Ventilationsanlæg Ventilation, Sverige AB 100% Varmeselskab Varmeselskab A/S 100% VVS-elementer VVS Selskaber A/S 100% Ventilation, Norge a/s 100% Varmeselskab 2 A/S 100% VVS Pak ApS 100% Ventilation, Tyskland GmbH 100% Underindustri A/S 35% Ventilation, UK Ltd 50% Maskinfabrikken A/S 20% Værkstedet A/S 30% Dattervirksomheder Associerede virksomheder VVS Pak ApS har i regnskabsåret været uden aktivitet, hvorfor selskabet har undladt at aflægge årsrapport med henvisning til årsregnskabslovens 6. 7

20 D LEDELSESBERETNING Vejledning til ledelsesberetning hoved- og nøgletal for koncernen I henhold til årsregnskabsloven, 101 skal følgende hovedtal oplyses for mindst 5 år: Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Endvidere skal ledelsesberetningen indeholde de nøgletal, der efter virksomhedens forhold er nødvendige. Loven stiller således ikke eksakte krav til hvilke nøgletal, der skal oplyses. Virksomhedens bestyrelse og direktion vælger de nøgletal, der er mest relevante og hensigtsmæssige til forklaring af udviklingen i aktiviteter samt økonomiske forhold og stilling for den enkelte virksomhed. 8a

21 LEDELSESBERETNING D Hoved- og nøgletal for koncernen HOVEDTAL mio.kr Nettoomsætning 926,5 777,6 641,6 425,1 315,3 Resultat af ordinær primær drift 130,3 102,8 88,4 76,5 48,4 Resultat af finansielle poster -15,5-6,6-7,9-9,2-6,3 Ordinært resultat efter skat 81,1 72,9 59,4 48,4 35,3 Ekstraordinært resultat efter skat -0,5-3,5 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 79,068,7 59,4 48,4 35,3 Anlægsaktiver 822,4 618,6 601,1 566,8 488,2 Omsætningsaktiver 414,9 342,3 294,4 196,4 195,4 Aktiver i alt 1.237,3 960,9 895,5 763,2 683,6 Aktiekapital 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 Egenkapital 642,9 577,7 519,3 462,0420,3 Hensatte forpligtelser 61,2 33,2 23,1 20,3 15,4 Langfristede gældsforpligtelser 409,1 244,3 254,8 181,7 149,9 Kortfristede gældsforpligtelser 114,8 98,1 92,3 93,2 94,0 Pengestrøm fra driften 163,9 131,5 114,8 98,6 88,4 Pengestrøm til investering, netto -231,9-152,3-53,2-76,5-63,6 Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -137,9-110,9-47,2-72,9-54,5 Pengestrøm fra finansiering 106,2-23,0 56,8 23,5 24,8 Pengestrøm i alt 38,3-43,8 118,4 45,6 49,6 NØGLETAL Overskudsgrad 14,9% 14,2% 15,4% 20,4% 16,7% Afkastningsgrad 13,4% 14,1% 13,0% 14,0% 10,8% Bruttomargin 38,8% 37,6% 59,1% 42,3% 38,9% Likviditetsgrad 361,4% 348,9% 318,0% 210,7% 207,9% Egenkapitalandel (soliditet) 52,0% 60,1% 58,0% 60,5% 61,5% Egenkapitalforrentning 13,0% 13,2% 11,4% 10,5% 8,4% Gennemsnitligt antal ansatte Hoved- og nøgletal for er tilpasset den anvendte regnskabspraksis i Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 8

22 D LEDELSESBERETNING Vejledning til ledelsesberetning Bestyrelse og direktion udarbejder ledelsesberetningen og fastlægger det konkrete indhold, herunder struktur, omfang og detaljeringsniveau, under hensyntagen til virksomhedens forhold. Ledelsesberetningen skal være overskuelig og let læselig, ligesom indholdet skal være nøjagtigt, tydeligt og fyldestgørende. Ledelsesberetningen for en klasse D-virksomhed skal i henhold til årsregnskabsloven indeholde en beskrivelse af nedenstående forhold, jf. 77, og 107: Hovedaktiviteter Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Usikkerheder ved indregning og måling Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen Særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche Forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen Sammenholdelse af årets resultat med den forventede udvikling ifølge den seneste offentliggjorte årsrapport og delårsrapport, samt begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil Oplysning om de ledelseshverv, som virksomhedens bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre danske aktieselskaber, bortset fra ledelseshverv i virksomhedens 100% ejede dattervirksomheder. Der skal alene gives oplysninger om de enkelte forhold, såfremt de er relevante for virksomheden. Det kan dog med fordel i ledelsesberetningen positivt oplyses, såfremt der i det aktuelle regnskabsår ikke har været usikkerhed og usædvanlige forhold, som har påvirket indregningen og målingen, henholdsvis at der ikke har været betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets slutning. Videnressourcer Miljøforhold Forskning og udviklingsaktiviteter Filialer i udlandet Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning 9a

23 LEDELSESBERETNING D Beretning Årets resultat og forventninger til fremtiden D-koncernen opnåede i 2002 et resultat på tkr. mod tkr. i Koncernresultatet oversteg det i halvårsmeddelelsen forventede resultat med tkr. En sammenfatning af forventningerne til 2002, offentliggjort i årsrapporten for 2001 og i halvårsmeddelelsen, og de faktisk opnåede resultater er vist nedenfor. Som det fremgår, er forventningerne indfriet på alle områder. Forventet Realiseret Forventet Forventet tkr * v/halvår Regnskab Omsætning: Ventilationsanlæg Varmeanlæg VVS-elementer Omsætning i alt Primært resultat Koncernresultat Overskudsgrad Earnings per share (EPS) * Eksklusiv VVS-elementer, som er frasolgt pr. 7. februar Stigningen i årets omsætning kan væsentligst henføres til årets opkøb af selskabet Varmeselskab 2 A/S i varmeanlæg-divisionen. Den organiske vækst i omsætningen overstiger det forventede med 11 mio.kr. Stigning i primært resultat i forhold til det forventede kan ud over årets opkøb henføres til omlægning af produktionsprocesser. Der er i løbet af regnskabsåret gennemført 2 større markedsføringskampagner, primært rettet mod kunderne i varme- og ventilationsdivisionerne. Den samlede effekt af disse kampagner forventes først at vise sig i 2003 og Der forventes i 2003 en fremgang i omsætningen i begge koncernens divisioner som følge af fortsat markedsføring samt yderligere indtrængen på de nordeuropæiske markeder. På baggrund heraf forventes koncernens resultat for 2003 at udgøre 91 mio.kr. mod 76 mio.kr. i 2002 (for de fortsættende divisioner). Forventningerne er baseret på en forudsætning om uændrede valutakurser for de valutaer, koncernen er eksponeret for. 9

24 D LEDELSESBERETNING Vejledning til ledelsesberetning Ledelsesberetningen skal endvidere indeholde en 5-års oversigt, hvori der i det mindst anføres nettoomsætning, resultat af ordinær primær drift, resultat før finansielle poster, resultat af ekstraordinære poster, årets resultat, balancesum, investeringer i materielle anlægsaktiver, egenkapital og de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige. * * * I henhold til RV 12 Ledelsens årsberetning skal ledelsesberetningen give en pålidelig redegørelse for de forhold, som har eller forventes at ville påvirke udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter og forhold. Beskrivelsen af udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter og forhold skal foretages segmentopdelt på aktiviteter og geografiske markeder, såfremt denne opdeling har væsentlig betydning for forståelsen af årsrapporten, og hvis de pågældende aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes. RV 12 oplister yderligere følgende forhold, der skal omtales i ledelsesberetningen. Forholdene er på de følgende sider angivet som fede overskrifter med tilhørende detailkrav i årsregnskabsloven og eksempler fra vejledningen, der ofte vil være relevante at medtage i beskrivelsen af de enkelte forhold: Generelle oplysninger, der er relevante for forståelsen af virksomhedens økonomiske aktiviteter og forhold Virksomhedens hjemsted og juridiske form, indregistreringsland, domiciladresse (eller hovedkontor, hvis dette ikke er domicilet), samt CVR-nr. Beskrivelse af hovedaktiviteter Navn og hjemsted for en eventuel modervirksomhed og koncernens ultimative modervirksomhed Bestyrelse, repræsentantskabsmedlemmer, direktion og ledende medarbejdere Idegrundlag og målsætning 10a

25 LEDELSESBERETNING D Beretning Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg omfatter produktion af standardventilationsanlæg til industrielle kunder samt udvikling og produktion af specialfremstillede udluftningsanlæg til større industrianlæg. Produktion og installation af sådanne anlæg er normalt længerevarende entrepriseopgaver, der kræver en høj grad af specialtilpasning til kundens særlige behov. tkr Omsætning Resultat af primær drift Aktiver Forpligtelser Gennemsnitligt antal medarbejdere Ventilationsanlæg udgør fortsat koncernens væsentligste område. Det europæiske marked er i stagnation som følge af den faldende industriproduktion. Efterhånden som en større del af industrien flytter sine produktionsanlæg til Østeuropa og Asien, er det selskabets strategi at udvide aktiviteterne markant på disse markeder. For fortsat at kunne skabe gode resultater inden for divisionen er det væsentligt at uddanne og bevare erfarne medarbejdere med stort drive. Desuden skal divisionen være på forkant med de globale ændringer i produktionskapaciteten således, at koncernen opererer på de markeder, hvor industrivirksomhederne anlægger og udvider deres produktion. Investeringer Koncernen har i 2002 købt yderligere 10% af aktierne i Værkstedet A/S, således at den samlede aktiebesiddelse nu udgør 30%. Købet er foretaget for at styrke positionen over for koncernens leverandører af råvarer til produktionen af ventilationsanlæg. Fremtiden Der forventes i det kommende år en vækst i omsætningen på ca. 13%. Væksten vil primært ske på de østeuropæiske og de asiatiske markeder, idet stagnationen på det vesteuropæiske marked forventes at fortsætte i såvel indeværende år som Resultat af primær drift for divisionen forventes at ligge i niveauet 90 mio.kr. 10

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 DanTruck-Heden A/S CVR-nr. 50 38 40 12 Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere