2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv)."

Transkript

1 PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts Høringssvar blev efter imødekommelse af anmodning om fristforlængelse fremsendt den 20. marts Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). 3. Høringssvaret skal læses i lyset af, at sekretariatet indledningsvis afviste at meddele dispensation og i lyset af, at afgørelsesudkastet indeholdt et afsnit 7 om generel vejledning fra sekretariatet. SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf AFGØRELSEN TRÆFFES AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET 4. ARC bestrider, at sekretariatet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen, og at sekretariatet under henvisning til 39, stk. 2, 1. pkt., i Energitilsynets Forretningsorden er forpligtet til at forelægge sagen for Energitilsynet. 5. ARC gør gældende, at Energitilsynet ikke har nogen fast praksis vedrørende dispensation, som afgørelsen kan baseres på, og at der ikke efter det oplyste er tilkendegivet retningslinjer fra Energitilsynet for, hvordan dispensationsansøgninger skal behandles. Dertil kommer, at sagen har væsentlig økonomisk betydning for ARC. ARC har et væsentligt afskrivningsgrundlag ( pr. 31/ ), og der er behov for størst mulige afskrivninger inden idriftsættelsen af ARCs nye anlæg til i Der er ikke i energiforsyningslovene, som Energitilsynet administrerer, fastsat regler for, hvilke sager der skal afgøres af Energitilsynet, og hvilke sager der kan afgøres af sekretariatet. I henhold til Energitilsynets forretningsorden kan Energitilsynets sekretariat træffe afgørelser i konkrete sager i overensstemmelse med tilsynets faste praksis eller de af tilsynet tilkendegivne retningslinjer, jf. 5, stk. 3,

2 Side 2/8 ENERGITILSYNET HØRINGSSVAR BILAG 1 i forretningsordenen. Denne bestemmelse administreres således, at alle principielle sager forelægges for tilsynet. 7. Sekretariatet vurderede i første omgang, at sagen ikke var principiel, og dermed ikke skulle forelægges Energitilsynet. 8. At sagen nu alligevel forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet træffer afgørelse i sagen, skyldes at der i praksis alene er taget stilling til det grundlæggende princip om, at afskrivninger i priseftervisningen skal svare til afskrivninger i budgettet, men Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til, hvorvidt det bør medføre, at der ikke kan gives dispensation vedrørende de tre forhold. Spørgsmålet om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen har været prøvet i en enkelt sag for Energitilsynet. Sagen havde imidlertid et tema, der adskiller sig fra denne sag, idet den angik spørgsmålet om, hvorvidt Odense Kraftvarmeværk kunne foretage en omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft. Spørgsmålet om, hvorvidt der kan meddeles dispensation i en sag, som den foreliggende, er derfor principielt. Endelig findes det at være principielt, at en varmeforsyningsvirksomhed skal foretage anmeldelse af de reelle nødvendige omkostninger, når det indebærer anmeldelse af et underskud, da Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til dette spørgsmål. 5.2 SEKRETARIATETS AFVISNING AF AT BEHANDLE SAGEN 9. ARC gør gældende, at Energitilsynet skal realitetsbehandle sagen. 10. Til støtte herfor bemærker ARC, at ARC er omfattet af reglerne i anmeldelsesbekendtgørelsen og derfor er forpligtet til at anmelde budgetter og priseftervisninger. ARC har imidlertid ansøgt om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen med henblik på at opnå en løsning, der sikrer, at ARC ikke som følge af anmeldelsesreglerne afskriver mindre, end det er muligt inden for rammerne af substitutionsprisen og prisloftet. 11. Når Energitilsynet modtager en ansøgning om dispensation fra ARC, som er pligtsubjekt efter anmeldelsesbekendtgørelsen, er Energitilsynet retligt forpligtet til at realitetsbehandle ansøgningen. Energitilsynets eneste reaktionsmuligheder er derfor, at meddele dispensation eller at meddele afslag på dispensation. Energitilsynet kan derimod ikke afvise at behandle ARCs dispensationsansøgning. 12. Afvisning er således kun en lovlig reaktion i tilfælde, hvor de formelle betingelser for en sags behandling ikke er opfyldt (fx hvor en frist er overskredet eller hvor en ansøgning indgives af en virksomhed som ikke er pligtsubjekt og derfor mangler retlig interesse).

3 ENERGITILSYNET HØRINGSSVAR BILAG 1 Side 3/8 13. Baggrunden for afvisningen skyldtes, at sekretariatet - som følge af oplysninger fra ARC - fandt at kunne lægge til grund, at ARCs ulemper opstår ved, at ARCs varme sælges til en aftalebestemt pris. Sekretariatet vurderede derfor, at ulemper, der opstår som følge af en privatretlig aftale, må løses på privatretligt grundlag. 14. Sekretariatet forstår herefter, at det ikke er korrekt, at ulemperne skyldes den privatretlige prisaftale, jf. nedenstående bemærkninger i afsnit Sekretariatet tager derfor dette anbringende til efterretning og vil herefter realitetsbehandle dispensationsansøgningen. 5.3 ARCS ULEMPER SKYLDES IKKE EN AFTALE 16. ARC bemærker, at det ikke er korrekt, når det i afgørelsesudkastets punkt 11 og 43 lægges til grund, at de ulemper, som ARC oplever og som er baggrunden for dispensationsansøgningen til Energitilsynet skyldes det forhold, at prisfastsættelsen ikke sker i henhold til prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven, men derimod i henhold til en indgået privatretlig aftale. 17. ARC bemærker, at ARC efter varmeforsyningsloven er forpligtet til at afregne varmen til den laveste pris af (i) den omkostningsbestemte varmepris (ii) substitutionsprisen, og (iii) prisloftet. På den baggrund afregnes ARCs varmepris ARCs ulemper er dog ikke relateret til denne men til det forhold, at anmeldelsesreglerne ikke tager højde for en situation, hvor der ikke afregnes til en omkostningsbestemt varmepris. ARC ville således opleve de samme ulemper, hvis varmen blev afregnet til substitutionsprisen, eller hvis varmen blev afregnet til prisloftet. 18. ARCs grundlæggende ulempe er således, at anmeldelsesreglerne forudsætter, at afregningen sker til den omkostningsbestemte varmepris baseret på det anmeldte budget kombineret med, at der ikke kan budgetteres med en underdækning. 19. Baggrunden for sekretariatets forståelse- og dermed baggrunden for formuleringen - skyldtes oplysninger, som ARC er fremkommet med til sekretariatet. ARC oplyste i dispensationsansøgningen af 25. oktober 2013 (side 2/11) bl.a., at Varmen fra affaldsforbrændingsanlægget sælges til CTR og HOFOR i henhold til en varmeaftale indgået i 2012 ( Varmeaftalen ). [ ] og i ARCs brev af 1. september 2014 til sekretariatet bemærkedes bl.a., at Jeg henviser til ansøgningen om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen, som blev indleveret af I/S Amager Ressourcecenter ( ARC ) den 25. oktober Dispensationen blev drøftet på et møde med Energitilsynets sekretariat den 3. marts På mødet lovede sekreta-

4 Side 4/8 ENERGITILSYNET HØRINGSSVAR BILAG 1 riatet at sende en generel regnskabsvejledning inden for 10 uger. Den generelle regnskabsvejledning skulle løse de problemer med over-/underdækninger, som ARC oplever, som følge af, at ARCs varme sælges til en aftalebestemt pris. Vejledningen ville derfor gøre en dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen overflødig. 20. ARC oplyser, at ulemperne relaterer sig til det forhold, at anmeldelsesreglerne ikke tager højde for en situation, hvor der ikke afregnes til en omkostningsbestemt varmepris. 21. Som følge heraf vil sekretariatet ændre de pågældende formuleringer i afgørelsesudkastet (punkt 11 og 43), ligesom sekretariatet vil realitetsbehandle ansøgningen om dispensation. Dette medfører også, at afgørelsesudkastets afsnit om Energiklagenævnets praksis vedrørende Energitilsynets kompetence i relation til privatretlige aftaler udgår, og det afsluttende afsnit Generel vejledning fra sekretariatet vil blive oprykket til at blive en integreret del af afgørelsen. Afsnittet udgår herefter i den endelige afgørelse. Ved behandling af dispensationsansøgningen vil sekretariatet tage udgangspunkt i, at varmen afregnes til en pris baseret på substitutionsprisen. 5.4 SEKRETARIATETS FORUDSÆTNINGER 22. ARC bemærker, at det følger af sekretariatets generelle vejledning, jf. høringsudkastets pkt. 57, at ARC ikke ville opnå dispensation, selv om der ikke var indgået en prisaftale. Ved begrundelsen herfor i pkt forudsætter sekretariatet igen, at der sker afregning til en omkostningsbestemt varmepris. Som anført i høringsudkastets pkt. 3 ovenfor er denne forudsætning forkert, idet den løbende varmeafregning sker til substitutionsprisen. 23. For ARCs vedkommende er det således ikke retvisende at anføre, at varmeprisen fastsættes på grundlag af budgettet, og at budgettet dermed bliver forklaringen på årets varmepris. Det er alene anmeldelsesreglerne, herunder det forhold at der ikke kan budgetteres med en underdækning, som tvinger ARC til at reducere de anmeldte omkostninger ned til substitutionsprisen. 24. Den generelle vejledning udgår med denne endelige afgørelse, og der henvises til afgørelsens afsnit 7 om dispensation og sekretariatets bemærkninger hertil. 5.5 DEN PRINCIPALE DISPENSATIONSANSØGNING 25. ARC bemærker, at sekretariatet endvidere anfører, jf. pkt i høringsudkastet, at der ikke kan meddeles dispensation, således at der kun skal anmeldes

5 ENERGITILSYNET HØRINGSSVAR BILAG 1 Side 5/8 priseftervisninger, men ikke budgetter. Dette vil ifølge sekretariatet stride mod varmeforsyningslovens 21, som bestemmer, at der skal ske anmeldelse af grundlaget for varmeprisen efter regler fastsat af Energitilsynet. 26. Grundlaget for varmeprisen er ikke i den konkrete sag ARCs omkostninger (budgettet), men derimod substitutionsprisen. Det vil derfor ikke stride mod varmeforsyningslovens 21, hvis ARC sammen med anmeldelsen af tarifferne (varmepriserne) anmelder den opgørelse af substitutionsprisen, som disse er baseret på. 27. Det følger ikke af varmeforsyningslovens 21, at det grundlag for varmeprisen, som skal anmeldes, skal være budgettet. Dette er alene fastsat af Energitilsynet i anmeldelsesbekendtgørelsen. 28. Dermed vil det ikke være i strid med varmeforsyningsloven, hvis tilsynet konkret dispenserer fra pligten til at anmelde et budget mod, at substitutionsprisopgørelsen anmeldes i stedet. 29. Sekretariatet har i afsnit om sekretariatets bemærkninger til den principale dispensationsansøgning nærmere redegjort for, hvorfor der anmeldes et budget, og hvorfor sekretariatet ikke vil kunne meddele dispensation, således at ARC kan nøjes med at anmelde en priseftervisning. 30. Sekretariatet finder, at også i en situation, hvor maksimalprisen ikke er den omkostningsbestemte pris, men derimod er substitutionsprisen eller prisloftet, vil budgettet udgøre et væsentligt element i grundlaget for varmeprisen og for Energitilsynets kontrol af, at der ikke opkræves mere end maksimalprisen. 31. Sekretariatet henviser derfor i sin helhed til begrundelsens afsnit DEN SUBSIDIÆRE DISPENSATIONSANSØGNING 32. ARC bemærker, at sekretariatet i høringsudkastets pkt anfører, at Energitilsynet ikke vil kunne meddele dispensation, således at ARC ikke skal anmelde afskrivninger i budgettet, eller i sine priseftervisninger kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over- eller underdækninger. En sådan dispensation vil ifølge sekretariatet være i strid med afskrivningsreglerne i varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, samt afskrivningsbekendtgørelsen. 33. Sekretariatet baserer denne vurdering på, at det fremgår af en vejledning, at afskrivningerne skal fremgå af budgettet og dermed af anmeldelsen, således at afskrivninger i budget og priseftervisning skal være identiske.

6 Side 6/8 ENERGITILSYNET HØRINGSSVAR BILAG Dette krav udspringer imidlertid ikke af selve varmeforsyningsloven/afskrivningsbekendtgørelsen, og det er derfor ikke til hinder for, at Energitilsynet meddeler dispensation. En vejledende beskrivelse af, hvordan indregning skal håndteres i en normalsituation (hvor der ikke er meddelt dispensation), kan således ikke forhindre, at Energitilsynet anvender en dispensationshjemmel. 35. Sekretariatet baserer endvidere sin vurdering på, at Energiklagenævnet i en konkret sag udtalte, at Brøndby Fjernvarme ikke kunne afvikle en overdækning ved at foretage afskrivninger, som ikke var anmeldt. 36. Hertil bemærkes, at Brøndby Fjernvarme netop ikke havde ansøgt om dispensation og derfor handlede i strid med den normalsituation, som gælder, når der ikke er meddelt dispensation. 37. Dertil kommer, at der var tale om en overskudsdisponering, hvilket ikke er tilfældet for ARC, som alene pga. anmeldelsesbekendtgørelsen tvinges til at anmelde en omkostningsbestemt pris, som ikke er korrekt. 38. Som allerede anført, vil ARC med dispensationsansøgningen alene reparere på, at anmeldelsesreglerne ikke tager højde for varmeforsyninger, som afregner til substitutionsprisen og som har et væsentligt behov for at indregne flest mulige afskrivninger inden for rammerne heraf. 39. Det præciseres i den forbindelse, at ARC ikke indregner hverken nu eller i forlængelse af en dispensation flere afskrivninger, end der er mulighed for efter varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen. En dispensation fører derfor ikke til, at der i strid med varmeforsyningslovens 20 indregnes ikkeindregningsberettigede omkostninger i varmepriserne. 40. Hvis sekretariatet finder, at det tillige er nødvendigt at meddele dispensation fra afskrivningsbekendtgørelsen (hvilket ARC ikke finder er tilfældet), anmodes sekretariatet tillige om at meddele denne. 41. Sekretariatet har i afsnit om sekretariatets bemærkninger til den subsidiære dispensationsansøgning nærmere redegjort for, hvorfor afskrivninger skal fremgå af budgettet, hvorfor ARC ikke sine priseftervisninger kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, og hvorfor Energitilsynet ikke kan meddele dispensation. 42. Det er den enkelte varmevirksomhed, der inden for rammerne af afskrivningsbekendtgørelsen beslutter, om der skal ske afskrivninger og deres størrelse. For at der er foretaget afskrivninger efter varmeforsyningsloven, er det en betingelse, at dette har fremgået af et budget anmeldt til Energitilsynet i forbindelse med en prisanmeldelse.

7 ENERGITILSYNET HØRINGSSVAR BILAG 1 Side 7/8 43. Klagenævnet nævner i sin Brøndby-afgørelse, at afskrivningsreglerne ikke kan benyttes til i strid med deres formål at reparere på opkrævning af for høj en pris. Sekretariatet finder, at afskrivningsreglerne heller ikke kan benyttes til at reparere på en for lav pris. 5.7 DEN MERE SUBSIDIÆRE DISPENSATIONSANSØGNING 44. ARC bemærker, at sekretariatet i høringsudkastets pkt anfører, at der heller ikke kan meddeles dispensation, således at ARC kan budgettere med varmeprismæssige underdækninger. 45. Dette begrundes med, at priserne ifølge sekretariatet skal fastsættes og anmeldes, således at de giver dækning for de nødvendige omkostninger. Det er således omkostningerne, der styrer priserne og ikke priserne, der styrer omkostningerne. 46. Også her overser sekretariatet, at det ved afregning til en substitutionspris netop bliver priserne, der styrer omkostningerne, hvis der ikke kan anmeldes en underdækning. 47. Det er ikke et krav efter varmeforsyningsloven eller anden lovgivning, at der ikke må budgetteres med en underdækning. Energitilsynets praksis herom er baseret på vejledninger og håndbøger (skrevet af Energitilsynet selv), som ikke forhindrer Energitilsynet i at meddele en dispensation efter anmeldelsesbekendtgørelsens Det gøres på den baggrund sammenfattende gældende, at Energitilsynet har hjemmel til at meddele dispensation og således uden videre kan afhjælpe de særlige ulemper, der for ARC er forbundet med anmeldelsesreglerne. 49. Sekretariatet har siden udkast til afgørelse blev sendt i høring hos ARC ændret i begrundelsen til den mere subsidiære dispensationsansøgning. 50. Sekretariatet vurderer, at varmeforsyningsvirksomheder, der afregner til substitutionsprisen eller prisloftet, hvor forskellen mellem de nødvendige omkostninger og substitutionsprisen/prisloftet, ikke er indregningsberettigede, skal anmelde et budget med et underskud, hvor de nødvendige omkostninger, der fremgår af budgettet, balancerer med summen af den forventede indtægt fra opkrævning af varmeprisen sammenlagt med det forventede underskud. Anmeldelse af et budgetteret underskud til Energitilsynet skal af tilsynsmæssige hensyn ledsages af en nærmere forklaring herpå, da dette afviger fra det, der er det typiske. 51. Sekretariatet vurderer, at den gældende maksimalprisregulering i varmeforsyningsloven medfører, at der kan budgetteres med og realiseres et underskud. Se-

8 Side 8/8 ENERGITILSYNET HØRINGSSVAR BILAG 1 kretariatet finder derfor ikke, at en dispensation i den konkrete situation er relevant. 52. Sekretariatet henviser i sin helhed til afsnit om sekretariatets bemærkninger til den mere subsidiære dispensationsansøgning.

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere