Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS"

Transkript

1 Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Juni 2004

2

3 Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS IFRS 2005 First time adoption of International Financial Reporting Standards

4 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: PwC InHouse Tryk: Datagraf Auning A/S Oplag: ISBN: PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the Danish firm of PricewaterhouseCoopers. 2. udgave

5 Indhold 1. Indledning Overgangen til IFRS ledelsesmæssige overvejelser Regelsættet for aflæggelse af årsrapporter i børsnoterede selskaber Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabspraksis Valg af overgangstidspunkt og kommunikation til aktiemarkedet Indvirkningen på låneaftaler, udbytte m.v Andre ledelsesmæssige overvejelser Hvilke selskaber er omfattet af pligten til at aflægge årsrapport efter IFRS? Hvilke selskaber skal benytte IFRS 1 om førstegangsanvendelse af de internationale regnskabsstandarder? Reglerne for førstegangsanvendelse af IFRS De generelle principper Overgangsdato og rapporteringsdato Hvilke standarder skal benyttes i overgangsåret? Reglerne om indregning og måling i åbningsbalancen Anvendelsen af regnskabsmæssige skøn og estimater Hoved- og nøgletalsoversigt Udvalgte praktiske problemstillinger ved udarbejdelsen af åbningsbalancen efter IFRS Materielle anlægsaktiver (IAS 16, senest ændret i december 2003) Leasing (IAS 17, senest ændret i december 2003) Personaleydelser (IAS 19) Valutaomregning (IAS 21, senest ændret i december 2003) Kapitalisering af låneomkostninger (IAS 23) Koncernregnskaber (IAS 27, senest ændret i december 2003) Regnskabsmæssig behandling af investeringer i joint ventures (IAS 31, senest ændret i december 2003) Klassifikation af gælds- og egenkapitalinstrumenter (IAS 32, senest ændret i december 2003) Nedskrivning af aktiver (IAS 36, senest ændret i marts 2004) Immaterielle aktiver (IAS 38, senest ændret i marts 2004)... 37

6 6.12. Indregning og måling af finansielle instrumenter (IAS 39, senest ændret i marts 2004) Aktiebaseret aflønning (IFRS 2) Virksomhedssammenslutninger (IFRS 3) Anlægsaktiver der besiddes med henblik på videresalg og ophørte aktiviteter (IFRS 5) Oplysninger Lempelsesmuligheder i IFRS Materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og investeringsejendomme (IAS 16, IAS 38 og IAS 40) Pensionsforpligtelser (IAS 19) Valutakursomregning af udenlandske enheder med en anden funktionel valuta end moderselskabets (IAS 21) Klassifikation af sammensatte finansielle instrumenter (IAS 32) Sammenligningstal vedrørende transaktioner omfattet af IAS Ophør med indregning af finansielle instrumenter (IAS 39) Aktiebaseret aflønning (IFRS 2) Virksomhedssammenslutninger (IFRS 3) Anlægsaktiver, der besiddes med henblik på videresalg (IFRS 5) Oplysninger og præsentation af ændringerne i overgangsåret Delårsrapporter i overgangsåret Proces ved overgang til IFRS Fase 1 Forstudie Fase 2 Etablering og gennemførelse af den indledende konverteringsproces Fase 3 Ekstern rapportering Appendiks 1 Eksempel på præsentation af praksisændringer i den første IFRS årsrapport (2005) Appendiks 2 Eksempler på anvendelse af undtagelsesbestemmelserne for regnskabsmæssig afdækning Appendiks 3 Eksempel på anvendelse af undtagelsesbestemmelsen for virksomhedssammenslutninger Andre regnskabspublikationer fra PricewaterhouseCoopers... 81

7 1. Indledning I februar 2004 gennemførte Folketinget en række ændringer af årsregnskabsloven. Disse ændringer implementerede bl.a. regler om brug af de internationale regnskabsstandarder (IFRS) i børsnoterede selskabers årsregnskaber. Hertil kommer regler om andre virksomheders brug af IFRS. De vedtagne regler supplerer derved EU s IFRS-forordning, der i forvejen foreskriver, at børsnoterede selskabers koncernregnskaber skal aflægges efter IFRS fra og med De nye regler indebærer, at børsnoterede selskabers årsregnskab foruden koncernregnskabet også skal aflægges efter IFRS. Kravet for årsregnskabet gælder dog først fra og med Indtil da kan årsregnskabslovens regler følges i årsregnskabet. For andre virksomheder end børsnoterede indebærer reglerne, at disse virksomheder frivilligt kan vælge at følge IFRS. Også her gælder, at såfremt IFRS følges i koncernregnskabet, skal også årsregnskabet fra og med 2009 aflægges efter IFRS. Har et selskab alene noteret gældsinstrumenter og ikke aktier på en børs, udskydes kravet om IFRS i koncernregnskabet i alle tilfælde til Det må forventes, at enkelte internationalt orienterede ikke-børsnoterede virksomheder vil benytte muligheden for at aflægge IFRS-årsrapporter. Det forhold, at der er tale om et sæt globale standarder, som i højere grad giver mulighed for at sammenligne indtjening og udvikling med andre virksomheder inden for samme branche, vil nemlig skabe et bedre grundlag for tiltrækning af nye investorer eller forretningspartnere. IASB udsendte i juni 2003 udsendt en ny standard IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards som regulerer førstegangsanvendelsen af IFRS. Et hovedformål med IFRS 1 er at sikre, at de mange europæiske virksomheder, der skal overgå til at aflægge koncernregnskab efter IFRS fra 2005, kan gøre dette på en ensartet, men samtidig ikke alt for byrdefuld måde. Formålet med denne publikationen er at give en oversigt over regelsættet ud fra en praktisk synsvinkel og at bidrage med generelle overvejelser om overgangen, herunder de ledelsesmæssige overvejelser som en effektiv overgang vil kræve. Siden udsendelsen af IFRS 1 har IASB udsendt en række nye og ændrede standarder. I den sammenhæng er nogle af bestemmelserne i IFRS 1 ændret. I denne 2. udgave af publikationen er disse ændringer indarbejdet. 7

8 Vi håber, at publikationen kan være til hjælp i de virksomheder, som skal overgå til IFRS. For en nærmere gennemgang af de seneste ændringer af de internationale regnskabsstandarder henvises til PricewaterhouseCoopers publikation IFRS 2005 bliv klar til de internationale regnskabsstandarder. Har De spørgsmål eller bemærkninger, er De velkommen til at kontakte PricewaterhouseCoopers Regnskabsfaglige afdeling på telefon PricewaterhouseCoopers 8

9 2. Overgangen til IFRS ledelsesmæssige overvejelser 2.1. Regelsættet for aflæggelse af årsrapporter i børsnoterede selskaber Med den nye årsregnskabslov og udsendelsen af en række nye danske regnskabsvejledninger er der på de fleste områder skabt overensstemmelse mellem dansk regnskabspraksis og IFRS. På en del områder har IFRS dog betydeligt mere detaljerede regler. Det indebærer, at der i mindre grad er mulighed for fortolkning. I enkelte tilfælde er der konflikter mellem IFRS og årsregnskabsloven hhv. de danske regnskabsvejledninger. Hertil kommer, at IASB har igangsat et omfattende program for udstedelse af nye standarder og ajourføring af eksisterende standarder. Et væsentligt formål med programmet er at opnå overensstemmelse med US GAAP. Moderniseringsprogrammet vil sandsynligvis føre til et forøget antal forskelle i forhold til de nuværende danske regler Aflæggelse af årsrapport indtil 2004 De børsnoterede selskaber, der vælger at overgå til IFRS inden 2005, vil fortsat være omfattet af årsregnskabslovens regnskabsbestemmelser og indtil Københavns Fondsbørs måtte fastsætte andet bestemmelserne i de danske regnskabsvejledninger. I de få tilfælde, hvor der opstår en væsentlig konflikt mellem årsregnskabsloven og IFRS, må selskabet nødvendigvis vælge IFRS bestemmelse på det pågældende område, eftersom fuld overholdelse af IFRS er en betingelse for, at en virksomhed kan anses for at aflægge årsrapport efter IFRS. En fravigelse af årsregnskabslovens enkeltbestemmelser med henblik på at opnå overensstemmelse med IFRS synes da også at opfylde de kvalitetskrav, som loven har opstillet til, hvorledes selskabet bedst opnår et retvisende billede. I den konkrete situation kan der derfor være grundlag for at fravige de pågældende bestemmelser i loven. En sådan fravigelse skal beskrives udførligt. Som led i beskrivelsen skal selskabet begrunde, hvorfor årsregnskabslovens regler ikke fuldt ud overholdes. Herunder skal den beløbsmæssige indvirkning af fravigelsen på selskabets aktiver, passiver, den finansielle stilling samt resultatet oplyses. Denne beskrivelse kan hensigtsmæssigt placeres på et fremtrædende sted i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis. På en række områder indeholder IFRS mere restriktive bestemmelser end årsregnskabsloven. Tilsvarende kan der på enkelte områder findes mere lempelige bestemmelser i de danske regnskabsvejledninger end i IFRS. Disse bestemmel- 9

10 ser er i sagens natur uproblematiske for de danske selskaber, eftersom de blot skal følge de mere restriktive IFRS-regler. På enkelte områder giver IFRS valgmuligheder, hvoraf den ene metode vil være i strid med årsregnskabsloven. Dette vil heller ikke medføre særlige problemer for selskaberne, eftersom de blot kan vælge den metode, som ikke er i strid med loven Aflæggelse af årsrapport fra og med 2005 For regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2005 eller senere, vil de børsnoterede selskaber generelt være undtaget fra årsregnskabslovens indregnings-, målings- og oplysningsbestemmelser i deres koncernregnskab. Det er dog inden for forordningens rammer muligt at fastsætte yderligere nationale krav på områder, der ikke reguleres af IFRS. De supplerende krav må imidlertid ikke være af en sådan karakter, at de indskrænker valgmulighederne i IFRS. I EU-regi drøftes mulighederne for supplerende krav for øjeblikket. Det må forventes, at de alene vil omfatte oplysningsbestemmelser, herunder krav til ledelsesberetningen og oplysninger af betydning for vurderingen af Corporate Governance, f.eks. oplysninger om beslutningsstrukturen, aktionærinvolvering og risikostyringssystemer. Det forventes, at en kommende bekendtgørelse om de yderligere krav, som danske virksomheder, der skal aflægge IFRS-årsrapport skal overholde, bl.a. vil opretholde bestemmelserne om f.eks. ledelsespåtegning, ledelsesberetning, revisionspåtegning og bestemmelserne om offentliggørelse og undersøgelse af årsrapporter m.v. Endvidere må det forventes, at der vil blive stillet yderligere oplysningskrav, herunder om aktionærforhold, dattervirksomheder og associerede virksomheder, om egne aktier m.v. Vælger en virksomhed frivilligt at anvende IFRS f.eks. i moderselskabsregnskabet vil der gælde de samme regler. Så snart der foreligger en afklaring af, hvilke supplerende krav der stilles, vil vi informere herom i vort elektroniske nyhedsbrev Fagligt Fokus (www.fagligtfokus.dk). Kravene forventes fortsat i 2. halvdel af Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabspraksis I det følgende omtales kort eksempler på forhold, der kan give anledning til væsentlige forskelle mellem den nuværende regnskabspraksis og regnskabspraksis under IFRS. Omfanget af forskelle afhænger naturligvis af den konkrete virksomheds forhold. 10

11 Indregning og måling i balance og resultatopgørelse IFRS indeholder en koncerndefinition, som kan indebære, at omfanget af konsolideringen i koncernregnskabet kan være forskelligt fra dansk praksis. IFRS koncerndefinition er udelukkende baseret på økonomisk kontrol, mens den efter årsregnskabsloven er en kombination af økonomisk og juridisk kontrol. Det indebærer f.eks., at en såkaldt Special Purpose Entity (SPE) dvs. en virksomhed, der er etableret med et afgrænset og nøje defineret formål, og som besiddes af en eller flere tredjemænd i henhold til IFRS skal anses som en dattervirksomhed af det regnskabsaflæggende selskab, hvis det reelt er det, der har kontrollen over virksomheden og dermed de fordele og risici, der knyttes til ejerskabet heraf. Sådanne SPE er ses f.eks. benyttet i forbindelse med leasingarrangementer. Omvendt betragtes en virksomhed, over hvilken det regnskabsaflæggende selskab besidder flertallet af stemmerettigheder, men hvor det alligevel ikke kan udøve bestemmende indflydelse, ikke som en dattervirksomhed efter IFRS. Det kan være tilfældet, når der foreligger en aftale med de øvrige aktionærer om, at indflydelsen udøves i fællesskab. IFRS indeholder detaljerede og restriktive krav til, hvornår regnskabsmæssig afdækning (sikring) kan benyttes. Reglerne kan medføre, at et selskab ikke læn- gere kan benytte regnskabsmæssig afdækning på visse transaktionstyper. Hertil kommer, at en del selskaber formentlig vil overveje, om de vil ofre de betydelige ressourcer, som kan være nødvendige for at leve op til IFRS dokumentationskrav m.v. Alternativet til at leve op til disse krav er accept af, at de ikke længere kan benytte regnskabsmæssig afdækning og dermed alt andet lige vil være udsat for en større resultatmæssig eksponering for udsving i f.eks. valutakurser og rentesatser. IFRS indeholder detaljerede bestemmelser om, hvornår et finansielt instrument udgår af balancen. Det kan f.eks. være relevant ved factoring-ordninger og lignende finansieringsordninger eller ved salg af værdipapirer med tilbagekøbspligt eller -ret. Reglerne er komplekse og vil f.eks. kunne medføre, at aktiver, der under den hidtidige regnskabspraksis er klassificeret som off-balance-sheet poster, skal indregnes i balancen. IFRS indeholder regler om opdeling af såkaldte sammensatte finansielle instrumenter, dvs. instrumenter, der har såvel et egenkapital- som et gældselement. Det får bl.a. den konsekvens, at konvertible obligationer skal opdeles i en optionsdel, der skal klassificeres som egenkapital, og en gældsdel, der klassificeres som en forpligtelse. At kreditor har mulighed for konvertering til selskabskapital indebærer, at selskabet kan opnå et lavere forrentet lån, f.eks. med en effektiv 11

12 rente på 5% i stedet for normalt 7%. Fordelen for selskabet svarer til værdien af optionselementet i instrumentet. Opdelingen medfører, at virksomheden indregner en større renteomkostning målt i procent af lånet, end den ville have gjort, hvis denne opdeling ikke var foretaget. Aktiebaseret aflønning indregnes i resultatopgørelsen til dagsværdi over den periode, hvor medarbejderne opnår den endelig ret til de pågældende instrumenter efter følgende principper: Er der tale om aktie- og tegningsoptionsordninger, hvor medarbejderen ikke kan kræve kontant differenceafregning, opgøres dagsværdien (på grundlag af en optionsværdiansættelsesmodel) på tildelingstidspunktet og indregnes som en omkostning over optjeningsperioden, dvs. fra tildelingstidspunktet indtil det tidspunkt, hvor medarbejderne opnår endelig ret til optionerne. Omkostningen modposteres på egenkapitalen. Der reguleres ikke for efterfølgende kursudsving på de underliggende aktier, således at sådanne udsving ingen indvirkning har på den samlede omkostning, der indregnes i resultat opgørelsen Er der tale om ordninger, der giver medarbejderne ret til kontant udbetaling hvad enten der er tale om fantomaktieordninger eller aktie-/tegningsoptionsordninger, hvor medarbejderen har ret til at vælge kontant differenceafregning i stedet for at købe eller tegne aktier indregnes disse i balancen som forpligtelser og måles løbende til dagsværdi (på grundlag af en optionsværdiansættelsesmodel). Det indebærer, at efterfølgende kursudsving på de underliggende aktier har indvirkning på den samlede omkostning, der indregnes i resultatopgørelsen Ved tildeling af medarbejderaktier omkostningsføres forskellen mellem tegningskursen og markedskursen på tildelingstidspunktet. Omkostningen modposteres på egenkapitalen. Der er netop udsendt en ny standard om virksomhedssammenslutninger, som medfører væsentlige ændringer til den regnskabsmæssige behandling heraf. De væsentligste ændringer er: Alle virksomhedssammenslutninger skal behandles efter overtagelsesmetoden, dvs. det er ikke længere tilladt bortset fra ved koncerninterne sammenslutninger at sammenlægge virksomhederne til bogførte værdier Der skal ikke længere afskrives på goodwill. I stedet skal goodwill underkastes en årlig nedskrivningstest Immaterielle aktiver skal i højere grad end hidtil indregnes som aktiver adskilt fra goodwill. 12

13 Negativ goodwill skal indtægtsføres straks Omstruktureringshensættelser baseret på det overtagende selskabs planer kan ikke længere indregnes i overtagelsesbalancen. Endvidere kan en netop udsendt standard vedrørende anlægsaktiver, der besiddes med henblik på videresalg, medføre forskelle i forhold til nuværende regnskabspraksis. De nye bestemmelser kan medføre, at der generelt er flere aktiver og aktiviteter, der skal præsenteres som ophørende/ophørte. Omvendt vil det tidspunkt, fra hvilket de skal præsenteres som sådanne, sædvanligvis blive udskudt i forhold til de nuværende regler. Endvidere medfører de nye regler, at dattervirksomheder, der udelukkende besiddes med henblik på videreoverdragelse, ikke længere kan holdes ude af konsolideringen. I stedet præsenteres aktiverne hhv. forpligtelserne i ét beløb på hhv. aktiv- og passivsiden. IFRS indeholder detaljerede bestemmelser om, hvorledes ydelsesbaserede pensionsforpligtelser dvs. pensionsordninger, hvor virksomheden garanterer medarbejderen en bestemt pension og samtidig påtager sig risikoen på pensionstilsagnet skal indregnes og måles. Dette område er først og fremmest af praktisk betydning for virksomheder med udenlandske datterselskaber, eftersom der ikke i Danmark er praksis for at etablere ordninger, hvor virksomheden bærer nogen form for risiko. Der er set eksempler på, at IFRS regler kan have en ganske betydelig indvirkning på størrelsen af forpligtelsen Præsentations- og oplysningskrav IFRS indeholder ikke på samme måde som årsregnskabsloven krav til en bestemt opstillingsform af resultatopgørelse, balance m.v. Omvendt indeholder den specifikke krav til, hvilke poster, der må og kan medtages, ligesom visse poster klassificeres anderledes. IFRS indeholder oplysningskrav, der går ud over bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. Det gælder bl.a.: Finansielle instrumenter, herunder regnskabsmæssig afdækning Nedskrivning af aktiver Pensionsforpligtelser Segmentoplysninger Oplysning om ophørende/ophørte aktiviteter. 13

14 2.3. Valg af overgangstidspunkt og kommunikation til aktiemarkedet Med udsendelsen af en lang række nye standarder og ændringer til eksisterende standarder har IASB nu fået etableret den såkaldte stable platform. Det betyder, at regelsættet, der gælder for 2005, nu er endeligt fastlagt. I det omfang det er tidsmæssigt muligt, vil der således ikke være nogen umiddelbare ulemper forbundet med at overgå i 2004 frem for at vente til Henset til, at der er tale om et betydeligt antal ændringer til regelsættet, er det dog vigtigt, at man har det fornødne overblik over alle ændringer, inden man overgår. Selskabet bør nøje overveje, hvorledes en overgang til IFRS skal meddeles til aktiemarkedet. Det kan være hensigtsmæssigt først at meddele dette på et tidspunkt, hvor selskabet har så stor klarhed over de regnskabsmæssige konsekvenser ved overgangen, at det er muligt at opgøre indvirkningen på resultat, balance og egenkapital for det igangværende regnskabsår. I den sammenhæng skal man være opmærksom på den i december 2003 udsendte anbefaling fra CESR (den af EU-kommissionen nedsatte komité for fondsbørsregulatorer) til sine medlemmer dvs. de europæiske fondsbørser om den information, der anses for at være passende og nyttig i forbindelse med børsnoterede selskabers overgang til de internationale regnskabsstandarder. I henhold til denne anbefaling bør der i 2004-årsrapporten oplyses om den beløbsmæssige effekt af overgangen til IFRS, selv om overgangen først sker i Er dette ikke muligt, bør der som minimum gives generelle oplysninger om hvorvidt virksomheden er med processen. Endvidere bør de væsentligste forskelle, som er identificeret, angives. For virksomheder, der overgår i 2005, anbefaler CESR, at indregning og måling følger IFRS i hele 2005, dvs. også i den første delårsrapport, der aflægges i Vælger et selskab, der overgår i 2005, at meddele sin overgang i forbindelse med afgivelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2004, vil årsregnskabsmeddelelsens tal naturligvis fortsat være efter hidtidig praksis. Imidlertid bør udmeldingen om den forventede udvikling baseres på IFRS-regnskabspraksis, da det ellers kan være nødvendigt efterfølgende at justere til det forventede resultat alene som følge af en ændret regnskabspraksis. Endvidere bør den talmæssige indvirkning på den netop afsluttede årsrapport oplyses. Vælger selskabet derimod at meddele overgangen ved aflæggelse af den første kvartalsrapport i overgangsåret, vil regnskabstallene i sagens natur være efter 14

15 ny praksis. Aflæggelse af delårsrapport er omfattet af IAS 34. For tiden er anvendelse af denne standard frivillig, men det forventes, at der på EU-niveau vil komme krav herom. Det forventes dog, at de enkelte fondsbørser kan vente med kræve dette indtil Aflægges delårsrapporten efter IAS 34, skal den indeholde en række afstemninger af regnskabstallene for det foregående regnskabsår i forhold til den hidtidige regnskabspraksis eller en henvisning til et andet dokument, hvor denne afstemning er medtaget. Der henvises til afsnit 9, der omhandler krav til indholdet af delårsrapporter i overgangsåret, hvis man vælger at følge IAS 34. En alternativ model vil være at meddele overgangen i årsregnskabsmeddelelsen uden angivelse af indvirkningen på årsrapportens tal og i stedet udsende en separat fondsbørsmeddelelse inden offentliggørelsen af den første kvartalsrapport i det nye regnskabsår omhandlende overgangen. En sådan meddelelse vil indeholde en beskrivelse af ændringerne i den anvendte regnskabspraksis, afstemninger mellem gammel og ny praksis og en angivelse af det forventede resultat under den nye praksis. Metoden har den fordel, at angivelse af regnskabstal under den nye praksis holdes helt adskilt fra den eksisterende praksis Indvirkningen på låneaftaler, udbytte m.v. En ændret regnskabspraksis kan have indvirkning på finansielle nøgletal, som afgør rentesatsen på et lån, eller om en låneaftale kan forlænges. Det må nøje undersøges, om overgangen til IFRS kan medføre, at visse af disse lånebetingelser ( debt covenants ) bliver påvirket i negativ retning. Det kan f.eks. være balancesummen og dermed soliditetsgraden, der ændres væsentligt som følge af ændringer i konsolideringsomfanget (f.eks. medtagelse af Special Purpose Entities). Der kan ligeledes forekomme en forskydning mellem resultat før finansielle poster (EBIT) og de finansielle poster. Vurderes det, at den ændrede regnskabspraksis kan få en negativ indvirkning på selskabets lånebetingelser, bør selskabet på forhånd sikre sig, at kreditgiver accepterer en fortsat opgørelse på grundlag af den hidtidige praksis, eller mere hensigtsmæssigt at lånebetingelserne justeres, så der tages hensyn til effekten af den ændrede regnskabspraksis. Den ændrede regnskabspraksis kan ligeledes have indvirkning på en bonusaflønning over for ledelse og medarbejdere. Også her forekommer det hensigtsmæssigt i god tid at ændre de indgåede aftaler. Vælger et selskab at aflægge moderselskabsregnskabet efter IFRS, kan en ændret regnskabspraksis også få betydning for størrelsen af de frie reserver i årsregnskabet. Derved ændres det beløb, der kan uddeles som udbytte, eller som kan benyttes til opkøb af egne aktier. 15

16 Overgangen til IFRS kan endvidere have en afledt effekt på, hvorledes sædvanlige kommercielle aftaler bør indgås. Indgås sådanne aftaler på forkerte betingelser, kan det nemlig have utilsigtede regnskabsmæssige konsekvenser. Det gælder f.eks. indgåelse af bindende aftaler (køb, salg, løbende ydelser) i tredjelandsvaluta, dvs. i en valuta, som hverken er danske kroner eller modpartens valuta. Et sådant valutaelement skal nemlig skilles ud og behandles som en valutaterminskontrakt med en deraf afledt indvirkning på resultatopgørelsen. Er denne problemstilling relevant for virksomheden, bør den overveje en politik om, at sådanne aftaler som udgangspunkt ikke må indgås i en tredjelandsvaluta. Alternativt kan den have en politik om at indgå terminskontrakter til sikring imod værdiudsving i sådanne tilfælde Andre ledelsesmæssige overvejelser Overgangen til IFRS kan være en yderst ressourcekrævende proces og vil ofte omfatte betydelige dele af virksomheden, såvel hvad angår berørte forretningsenheder som funktioner. Det er væsentligt, at ledelsen på forhånd bevilger de nødvendige ressourcer. Det er ligeledes væsentligt, at ledelsen bidrager til at skabe forståelse for betydningen af projektet. Denne forståelse skal ikke alene skabes hos den centrale regnskabsfunktion, men også hos de driftsfunktioner, der bliver berørt i form af ændringer i systemer, processer og procedurer, herunder løbende rapportering og budgettering. Det omfatter først og fremmest datterselskaber, men kan f.eks. også omfatte udviklingsfunktionen og treasuryfunktionen. Det må også tidligt i processen overvejes, om virksomheden har den tilstrækkelige kompetence internt, eller om det er nødvendigt med ekstern bistand. I disse overvejelser indgår også vurdering af hvilket kompetenceniveau, der er nødvendigt i de enkelte forretningsenheder, f.eks. i udenlandske datterselskaber. Det er endvidere væsentligt at have et beredskab, der sikrer, at konsekvenserne af nye standarder og udkast hertil løbende identificeres. Det gælder både vedrørende effekten på regnskabstallene som på indvirkningen på systemer og processer. Også her må det overvejes, om beredskabet skal etableres internt, eller om der i et vist omfang skal søges ekstern bistand. 16

17 3. Hvilke selskaber er omfattet af pligten til at aflægge årsrapport efter IFRS? EU-forordningen omfatter alle selskaber, hvis aktier er noteret på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads i et EU- eller EØS-land. Endvidere omfatter den alle selskaber, hvis obligationer eller andre gældsinstrumenter er noteret på en sådan fondsbørs. Forordningen omhandler alene aflæggelse af koncernregnskaber for børsnoterede selskaber. Forordningen træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2005 og senere. Det er muligt for de enkelte medlemsstater at supplere forordningens krav med krav om, at også børsnoterede selskabers årsregnskaber skal aflægges efter IFRS fra og med Tillige gælder for andre end børsnoterede selskaber, at medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at også disses årsregnskaber og/eller koncernregnskaber skal følge IFRS. I Danmark er forordningen implementeret således: Børsnoterede selskaber Koncernregnskabet skal aflægges efter de internationale regnskabsstandarder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2005 eller senere. Har selskabet alene noteret gældsinstrumenter på fondsbørsen i praksis obligationer kan selskabet vente til regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2007 eller senere. Årsregnskabet for børsnoterede selskaber skal også aflægges efter de internationale regnskabsstandarder. Dette krav træder dog først i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009 eller senere. Øvrige selskaber Kan frivilligt vælge at udarbejde årsregnskab og koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Fra 2009 kræves dog, at såfremt koncernregnskabet aflægges efter de internationale standarder, skal årsregnskabet også aflægges efter standarderne. 17

18

19 4. Hvilke selskaber skal benytte IFRS 1 om førstegangsanvendelse af de internationale regnskabsstandarder? IFRS 1 er trådt i kraft for regnskabsår, der påbegyndtes 1. januar De virksomheder, der overgår til IFRS fra og med 2004, skal således benytte standarden. IFRS 1 finder anvendelse ved udarbejdelsen af den første årsrapport, som et selskab aflægger efter de internationale regnskabsstandarder. Den første årsrapport, som et selskab aflægger i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, er den første offentligt tilgængelige årsrapport, som: opfylder alle de relevante bestemmelser i de internationale regnskabsstandarder og tilhørende fortolkningsbidrag (SIC/IFRIC), og hvor det i årsrapporten udtrykkeligt angives, at den er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (jf. IAS 1 s krav herom). Har et selskab således tidligere aflagt årsrapport i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, men ikke udtrykkeligt angivet dette i årsrapporten, er selskabet at anse som en førstegangsaflægger. Samme forhold er gældende, hvor et selskab tidligere har fulgt alle bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder på nær en enkelt standard, f.eks. kravet om segmentoplysninger eller kravene til finansielle instrumenter. Det samme gælder, hvor der i det hele refereres til standardernes indregnings- og målingsbestemmelser, men hvor ikke alle oplysningskrav er opfyldt. Først det år, hvor selskabet opfylder alle kravene og positivt angiver dette i årsrapporten, anses årsrapporten som aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder. Modsat finder bestemmelserne i IFRS 1 ikke anvendelse, når et selskab allerede er overgået til IFRS og har udarbejdet den første årsrapport efter disse regler, og det positivt er angivet, at denne årsrapport er udarbejdet efter IFRS. Et datterselskab kan i tidligere perioder have rapporteret til sit moderselskab efter IFRS, uden selv at have udarbejdet en årsrapport efter IFRS. Det kan have været tilfældet, hvis moderselskabet har aflagt årsrapport efter IFRS. Her finder IFRS 1 anvendelse for den første årsrapport, som datterselskabet aflægger i henhold til IFRS, eftersom denne ikke tidligere har aflagt sin egen årsrapport efter IFRS. Standarden indeholder dog en lempelsesmulighed, hvorefter datter- 19

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

Effekt af overgang til IAS/IFRS

Effekt af overgang til IAS/IFRS Effekt af overgang til IAS/IFRS Søren Thorup Sørensen, KPMG DDF 5. oktober 2004 Agenda Overgang til IAS/IFRS - Krav ved førstegangsimplementering Forskelle mellem dansk regnskabspraksis og IAS/IFRS Aflæggelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 6 maj 2006 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nye regler for kapitalnedsættelse og likvidation. IASB Foreslåede ændringer til IAS 23. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Regnskabsvejledning for klasse B- og C- virksomheder Regnskabsvejledning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C jf. årsregnskabsloven Vejledning

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere