Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS"

Transkript

1 Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Juni 2004

2

3 Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS IFRS 2005 First time adoption of International Financial Reporting Standards

4 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: PwC InHouse Tryk: Datagraf Auning A/S Oplag: ISBN: PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the Danish firm of PricewaterhouseCoopers. 2. udgave

5 Indhold 1. Indledning Overgangen til IFRS ledelsesmæssige overvejelser Regelsættet for aflæggelse af årsrapporter i børsnoterede selskaber Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabspraksis Valg af overgangstidspunkt og kommunikation til aktiemarkedet Indvirkningen på låneaftaler, udbytte m.v Andre ledelsesmæssige overvejelser Hvilke selskaber er omfattet af pligten til at aflægge årsrapport efter IFRS? Hvilke selskaber skal benytte IFRS 1 om førstegangsanvendelse af de internationale regnskabsstandarder? Reglerne for førstegangsanvendelse af IFRS De generelle principper Overgangsdato og rapporteringsdato Hvilke standarder skal benyttes i overgangsåret? Reglerne om indregning og måling i åbningsbalancen Anvendelsen af regnskabsmæssige skøn og estimater Hoved- og nøgletalsoversigt Udvalgte praktiske problemstillinger ved udarbejdelsen af åbningsbalancen efter IFRS Materielle anlægsaktiver (IAS 16, senest ændret i december 2003) Leasing (IAS 17, senest ændret i december 2003) Personaleydelser (IAS 19) Valutaomregning (IAS 21, senest ændret i december 2003) Kapitalisering af låneomkostninger (IAS 23) Koncernregnskaber (IAS 27, senest ændret i december 2003) Regnskabsmæssig behandling af investeringer i joint ventures (IAS 31, senest ændret i december 2003) Klassifikation af gælds- og egenkapitalinstrumenter (IAS 32, senest ændret i december 2003) Nedskrivning af aktiver (IAS 36, senest ændret i marts 2004) Immaterielle aktiver (IAS 38, senest ændret i marts 2004)... 37

6 6.12. Indregning og måling af finansielle instrumenter (IAS 39, senest ændret i marts 2004) Aktiebaseret aflønning (IFRS 2) Virksomhedssammenslutninger (IFRS 3) Anlægsaktiver der besiddes med henblik på videresalg og ophørte aktiviteter (IFRS 5) Oplysninger Lempelsesmuligheder i IFRS Materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og investeringsejendomme (IAS 16, IAS 38 og IAS 40) Pensionsforpligtelser (IAS 19) Valutakursomregning af udenlandske enheder med en anden funktionel valuta end moderselskabets (IAS 21) Klassifikation af sammensatte finansielle instrumenter (IAS 32) Sammenligningstal vedrørende transaktioner omfattet af IAS Ophør med indregning af finansielle instrumenter (IAS 39) Aktiebaseret aflønning (IFRS 2) Virksomhedssammenslutninger (IFRS 3) Anlægsaktiver, der besiddes med henblik på videresalg (IFRS 5) Oplysninger og præsentation af ændringerne i overgangsåret Delårsrapporter i overgangsåret Proces ved overgang til IFRS Fase 1 Forstudie Fase 2 Etablering og gennemførelse af den indledende konverteringsproces Fase 3 Ekstern rapportering Appendiks 1 Eksempel på præsentation af praksisændringer i den første IFRS årsrapport (2005) Appendiks 2 Eksempler på anvendelse af undtagelsesbestemmelserne for regnskabsmæssig afdækning Appendiks 3 Eksempel på anvendelse af undtagelsesbestemmelsen for virksomhedssammenslutninger Andre regnskabspublikationer fra PricewaterhouseCoopers... 81

7 1. Indledning I februar 2004 gennemførte Folketinget en række ændringer af årsregnskabsloven. Disse ændringer implementerede bl.a. regler om brug af de internationale regnskabsstandarder (IFRS) i børsnoterede selskabers årsregnskaber. Hertil kommer regler om andre virksomheders brug af IFRS. De vedtagne regler supplerer derved EU s IFRS-forordning, der i forvejen foreskriver, at børsnoterede selskabers koncernregnskaber skal aflægges efter IFRS fra og med De nye regler indebærer, at børsnoterede selskabers årsregnskab foruden koncernregnskabet også skal aflægges efter IFRS. Kravet for årsregnskabet gælder dog først fra og med Indtil da kan årsregnskabslovens regler følges i årsregnskabet. For andre virksomheder end børsnoterede indebærer reglerne, at disse virksomheder frivilligt kan vælge at følge IFRS. Også her gælder, at såfremt IFRS følges i koncernregnskabet, skal også årsregnskabet fra og med 2009 aflægges efter IFRS. Har et selskab alene noteret gældsinstrumenter og ikke aktier på en børs, udskydes kravet om IFRS i koncernregnskabet i alle tilfælde til Det må forventes, at enkelte internationalt orienterede ikke-børsnoterede virksomheder vil benytte muligheden for at aflægge IFRS-årsrapporter. Det forhold, at der er tale om et sæt globale standarder, som i højere grad giver mulighed for at sammenligne indtjening og udvikling med andre virksomheder inden for samme branche, vil nemlig skabe et bedre grundlag for tiltrækning af nye investorer eller forretningspartnere. IASB udsendte i juni 2003 udsendt en ny standard IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards som regulerer førstegangsanvendelsen af IFRS. Et hovedformål med IFRS 1 er at sikre, at de mange europæiske virksomheder, der skal overgå til at aflægge koncernregnskab efter IFRS fra 2005, kan gøre dette på en ensartet, men samtidig ikke alt for byrdefuld måde. Formålet med denne publikationen er at give en oversigt over regelsættet ud fra en praktisk synsvinkel og at bidrage med generelle overvejelser om overgangen, herunder de ledelsesmæssige overvejelser som en effektiv overgang vil kræve. Siden udsendelsen af IFRS 1 har IASB udsendt en række nye og ændrede standarder. I den sammenhæng er nogle af bestemmelserne i IFRS 1 ændret. I denne 2. udgave af publikationen er disse ændringer indarbejdet. 7

8 Vi håber, at publikationen kan være til hjælp i de virksomheder, som skal overgå til IFRS. For en nærmere gennemgang af de seneste ændringer af de internationale regnskabsstandarder henvises til PricewaterhouseCoopers publikation IFRS 2005 bliv klar til de internationale regnskabsstandarder. Har De spørgsmål eller bemærkninger, er De velkommen til at kontakte PricewaterhouseCoopers Regnskabsfaglige afdeling på telefon PricewaterhouseCoopers 8

9 2. Overgangen til IFRS ledelsesmæssige overvejelser 2.1. Regelsættet for aflæggelse af årsrapporter i børsnoterede selskaber Med den nye årsregnskabslov og udsendelsen af en række nye danske regnskabsvejledninger er der på de fleste områder skabt overensstemmelse mellem dansk regnskabspraksis og IFRS. På en del områder har IFRS dog betydeligt mere detaljerede regler. Det indebærer, at der i mindre grad er mulighed for fortolkning. I enkelte tilfælde er der konflikter mellem IFRS og årsregnskabsloven hhv. de danske regnskabsvejledninger. Hertil kommer, at IASB har igangsat et omfattende program for udstedelse af nye standarder og ajourføring af eksisterende standarder. Et væsentligt formål med programmet er at opnå overensstemmelse med US GAAP. Moderniseringsprogrammet vil sandsynligvis føre til et forøget antal forskelle i forhold til de nuværende danske regler Aflæggelse af årsrapport indtil 2004 De børsnoterede selskaber, der vælger at overgå til IFRS inden 2005, vil fortsat være omfattet af årsregnskabslovens regnskabsbestemmelser og indtil Københavns Fondsbørs måtte fastsætte andet bestemmelserne i de danske regnskabsvejledninger. I de få tilfælde, hvor der opstår en væsentlig konflikt mellem årsregnskabsloven og IFRS, må selskabet nødvendigvis vælge IFRS bestemmelse på det pågældende område, eftersom fuld overholdelse af IFRS er en betingelse for, at en virksomhed kan anses for at aflægge årsrapport efter IFRS. En fravigelse af årsregnskabslovens enkeltbestemmelser med henblik på at opnå overensstemmelse med IFRS synes da også at opfylde de kvalitetskrav, som loven har opstillet til, hvorledes selskabet bedst opnår et retvisende billede. I den konkrete situation kan der derfor være grundlag for at fravige de pågældende bestemmelser i loven. En sådan fravigelse skal beskrives udførligt. Som led i beskrivelsen skal selskabet begrunde, hvorfor årsregnskabslovens regler ikke fuldt ud overholdes. Herunder skal den beløbsmæssige indvirkning af fravigelsen på selskabets aktiver, passiver, den finansielle stilling samt resultatet oplyses. Denne beskrivelse kan hensigtsmæssigt placeres på et fremtrædende sted i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis. På en række områder indeholder IFRS mere restriktive bestemmelser end årsregnskabsloven. Tilsvarende kan der på enkelte områder findes mere lempelige bestemmelser i de danske regnskabsvejledninger end i IFRS. Disse bestemmel- 9

10 ser er i sagens natur uproblematiske for de danske selskaber, eftersom de blot skal følge de mere restriktive IFRS-regler. På enkelte områder giver IFRS valgmuligheder, hvoraf den ene metode vil være i strid med årsregnskabsloven. Dette vil heller ikke medføre særlige problemer for selskaberne, eftersom de blot kan vælge den metode, som ikke er i strid med loven Aflæggelse af årsrapport fra og med 2005 For regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2005 eller senere, vil de børsnoterede selskaber generelt være undtaget fra årsregnskabslovens indregnings-, målings- og oplysningsbestemmelser i deres koncernregnskab. Det er dog inden for forordningens rammer muligt at fastsætte yderligere nationale krav på områder, der ikke reguleres af IFRS. De supplerende krav må imidlertid ikke være af en sådan karakter, at de indskrænker valgmulighederne i IFRS. I EU-regi drøftes mulighederne for supplerende krav for øjeblikket. Det må forventes, at de alene vil omfatte oplysningsbestemmelser, herunder krav til ledelsesberetningen og oplysninger af betydning for vurderingen af Corporate Governance, f.eks. oplysninger om beslutningsstrukturen, aktionærinvolvering og risikostyringssystemer. Det forventes, at en kommende bekendtgørelse om de yderligere krav, som danske virksomheder, der skal aflægge IFRS-årsrapport skal overholde, bl.a. vil opretholde bestemmelserne om f.eks. ledelsespåtegning, ledelsesberetning, revisionspåtegning og bestemmelserne om offentliggørelse og undersøgelse af årsrapporter m.v. Endvidere må det forventes, at der vil blive stillet yderligere oplysningskrav, herunder om aktionærforhold, dattervirksomheder og associerede virksomheder, om egne aktier m.v. Vælger en virksomhed frivilligt at anvende IFRS f.eks. i moderselskabsregnskabet vil der gælde de samme regler. Så snart der foreligger en afklaring af, hvilke supplerende krav der stilles, vil vi informere herom i vort elektroniske nyhedsbrev Fagligt Fokus (www.fagligtfokus.dk). Kravene forventes fortsat i 2. halvdel af Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabspraksis I det følgende omtales kort eksempler på forhold, der kan give anledning til væsentlige forskelle mellem den nuværende regnskabspraksis og regnskabspraksis under IFRS. Omfanget af forskelle afhænger naturligvis af den konkrete virksomheds forhold. 10

11 Indregning og måling i balance og resultatopgørelse IFRS indeholder en koncerndefinition, som kan indebære, at omfanget af konsolideringen i koncernregnskabet kan være forskelligt fra dansk praksis. IFRS koncerndefinition er udelukkende baseret på økonomisk kontrol, mens den efter årsregnskabsloven er en kombination af økonomisk og juridisk kontrol. Det indebærer f.eks., at en såkaldt Special Purpose Entity (SPE) dvs. en virksomhed, der er etableret med et afgrænset og nøje defineret formål, og som besiddes af en eller flere tredjemænd i henhold til IFRS skal anses som en dattervirksomhed af det regnskabsaflæggende selskab, hvis det reelt er det, der har kontrollen over virksomheden og dermed de fordele og risici, der knyttes til ejerskabet heraf. Sådanne SPE er ses f.eks. benyttet i forbindelse med leasingarrangementer. Omvendt betragtes en virksomhed, over hvilken det regnskabsaflæggende selskab besidder flertallet af stemmerettigheder, men hvor det alligevel ikke kan udøve bestemmende indflydelse, ikke som en dattervirksomhed efter IFRS. Det kan være tilfældet, når der foreligger en aftale med de øvrige aktionærer om, at indflydelsen udøves i fællesskab. IFRS indeholder detaljerede og restriktive krav til, hvornår regnskabsmæssig afdækning (sikring) kan benyttes. Reglerne kan medføre, at et selskab ikke læn- gere kan benytte regnskabsmæssig afdækning på visse transaktionstyper. Hertil kommer, at en del selskaber formentlig vil overveje, om de vil ofre de betydelige ressourcer, som kan være nødvendige for at leve op til IFRS dokumentationskrav m.v. Alternativet til at leve op til disse krav er accept af, at de ikke længere kan benytte regnskabsmæssig afdækning og dermed alt andet lige vil være udsat for en større resultatmæssig eksponering for udsving i f.eks. valutakurser og rentesatser. IFRS indeholder detaljerede bestemmelser om, hvornår et finansielt instrument udgår af balancen. Det kan f.eks. være relevant ved factoring-ordninger og lignende finansieringsordninger eller ved salg af værdipapirer med tilbagekøbspligt eller -ret. Reglerne er komplekse og vil f.eks. kunne medføre, at aktiver, der under den hidtidige regnskabspraksis er klassificeret som off-balance-sheet poster, skal indregnes i balancen. IFRS indeholder regler om opdeling af såkaldte sammensatte finansielle instrumenter, dvs. instrumenter, der har såvel et egenkapital- som et gældselement. Det får bl.a. den konsekvens, at konvertible obligationer skal opdeles i en optionsdel, der skal klassificeres som egenkapital, og en gældsdel, der klassificeres som en forpligtelse. At kreditor har mulighed for konvertering til selskabskapital indebærer, at selskabet kan opnå et lavere forrentet lån, f.eks. med en effektiv 11

12 rente på 5% i stedet for normalt 7%. Fordelen for selskabet svarer til værdien af optionselementet i instrumentet. Opdelingen medfører, at virksomheden indregner en større renteomkostning målt i procent af lånet, end den ville have gjort, hvis denne opdeling ikke var foretaget. Aktiebaseret aflønning indregnes i resultatopgørelsen til dagsværdi over den periode, hvor medarbejderne opnår den endelig ret til de pågældende instrumenter efter følgende principper: Er der tale om aktie- og tegningsoptionsordninger, hvor medarbejderen ikke kan kræve kontant differenceafregning, opgøres dagsværdien (på grundlag af en optionsværdiansættelsesmodel) på tildelingstidspunktet og indregnes som en omkostning over optjeningsperioden, dvs. fra tildelingstidspunktet indtil det tidspunkt, hvor medarbejderne opnår endelig ret til optionerne. Omkostningen modposteres på egenkapitalen. Der reguleres ikke for efterfølgende kursudsving på de underliggende aktier, således at sådanne udsving ingen indvirkning har på den samlede omkostning, der indregnes i resultat opgørelsen Er der tale om ordninger, der giver medarbejderne ret til kontant udbetaling hvad enten der er tale om fantomaktieordninger eller aktie-/tegningsoptionsordninger, hvor medarbejderen har ret til at vælge kontant differenceafregning i stedet for at købe eller tegne aktier indregnes disse i balancen som forpligtelser og måles løbende til dagsværdi (på grundlag af en optionsværdiansættelsesmodel). Det indebærer, at efterfølgende kursudsving på de underliggende aktier har indvirkning på den samlede omkostning, der indregnes i resultatopgørelsen Ved tildeling af medarbejderaktier omkostningsføres forskellen mellem tegningskursen og markedskursen på tildelingstidspunktet. Omkostningen modposteres på egenkapitalen. Der er netop udsendt en ny standard om virksomhedssammenslutninger, som medfører væsentlige ændringer til den regnskabsmæssige behandling heraf. De væsentligste ændringer er: Alle virksomhedssammenslutninger skal behandles efter overtagelsesmetoden, dvs. det er ikke længere tilladt bortset fra ved koncerninterne sammenslutninger at sammenlægge virksomhederne til bogførte værdier Der skal ikke længere afskrives på goodwill. I stedet skal goodwill underkastes en årlig nedskrivningstest Immaterielle aktiver skal i højere grad end hidtil indregnes som aktiver adskilt fra goodwill. 12

13 Negativ goodwill skal indtægtsføres straks Omstruktureringshensættelser baseret på det overtagende selskabs planer kan ikke længere indregnes i overtagelsesbalancen. Endvidere kan en netop udsendt standard vedrørende anlægsaktiver, der besiddes med henblik på videresalg, medføre forskelle i forhold til nuværende regnskabspraksis. De nye bestemmelser kan medføre, at der generelt er flere aktiver og aktiviteter, der skal præsenteres som ophørende/ophørte. Omvendt vil det tidspunkt, fra hvilket de skal præsenteres som sådanne, sædvanligvis blive udskudt i forhold til de nuværende regler. Endvidere medfører de nye regler, at dattervirksomheder, der udelukkende besiddes med henblik på videreoverdragelse, ikke længere kan holdes ude af konsolideringen. I stedet præsenteres aktiverne hhv. forpligtelserne i ét beløb på hhv. aktiv- og passivsiden. IFRS indeholder detaljerede bestemmelser om, hvorledes ydelsesbaserede pensionsforpligtelser dvs. pensionsordninger, hvor virksomheden garanterer medarbejderen en bestemt pension og samtidig påtager sig risikoen på pensionstilsagnet skal indregnes og måles. Dette område er først og fremmest af praktisk betydning for virksomheder med udenlandske datterselskaber, eftersom der ikke i Danmark er praksis for at etablere ordninger, hvor virksomheden bærer nogen form for risiko. Der er set eksempler på, at IFRS regler kan have en ganske betydelig indvirkning på størrelsen af forpligtelsen Præsentations- og oplysningskrav IFRS indeholder ikke på samme måde som årsregnskabsloven krav til en bestemt opstillingsform af resultatopgørelse, balance m.v. Omvendt indeholder den specifikke krav til, hvilke poster, der må og kan medtages, ligesom visse poster klassificeres anderledes. IFRS indeholder oplysningskrav, der går ud over bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. Det gælder bl.a.: Finansielle instrumenter, herunder regnskabsmæssig afdækning Nedskrivning af aktiver Pensionsforpligtelser Segmentoplysninger Oplysning om ophørende/ophørte aktiviteter. 13

14 2.3. Valg af overgangstidspunkt og kommunikation til aktiemarkedet Med udsendelsen af en lang række nye standarder og ændringer til eksisterende standarder har IASB nu fået etableret den såkaldte stable platform. Det betyder, at regelsættet, der gælder for 2005, nu er endeligt fastlagt. I det omfang det er tidsmæssigt muligt, vil der således ikke være nogen umiddelbare ulemper forbundet med at overgå i 2004 frem for at vente til Henset til, at der er tale om et betydeligt antal ændringer til regelsættet, er det dog vigtigt, at man har det fornødne overblik over alle ændringer, inden man overgår. Selskabet bør nøje overveje, hvorledes en overgang til IFRS skal meddeles til aktiemarkedet. Det kan være hensigtsmæssigt først at meddele dette på et tidspunkt, hvor selskabet har så stor klarhed over de regnskabsmæssige konsekvenser ved overgangen, at det er muligt at opgøre indvirkningen på resultat, balance og egenkapital for det igangværende regnskabsår. I den sammenhæng skal man være opmærksom på den i december 2003 udsendte anbefaling fra CESR (den af EU-kommissionen nedsatte komité for fondsbørsregulatorer) til sine medlemmer dvs. de europæiske fondsbørser om den information, der anses for at være passende og nyttig i forbindelse med børsnoterede selskabers overgang til de internationale regnskabsstandarder. I henhold til denne anbefaling bør der i 2004-årsrapporten oplyses om den beløbsmæssige effekt af overgangen til IFRS, selv om overgangen først sker i Er dette ikke muligt, bør der som minimum gives generelle oplysninger om hvorvidt virksomheden er med processen. Endvidere bør de væsentligste forskelle, som er identificeret, angives. For virksomheder, der overgår i 2005, anbefaler CESR, at indregning og måling følger IFRS i hele 2005, dvs. også i den første delårsrapport, der aflægges i Vælger et selskab, der overgår i 2005, at meddele sin overgang i forbindelse med afgivelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2004, vil årsregnskabsmeddelelsens tal naturligvis fortsat være efter hidtidig praksis. Imidlertid bør udmeldingen om den forventede udvikling baseres på IFRS-regnskabspraksis, da det ellers kan være nødvendigt efterfølgende at justere til det forventede resultat alene som følge af en ændret regnskabspraksis. Endvidere bør den talmæssige indvirkning på den netop afsluttede årsrapport oplyses. Vælger selskabet derimod at meddele overgangen ved aflæggelse af den første kvartalsrapport i overgangsåret, vil regnskabstallene i sagens natur være efter 14

15 ny praksis. Aflæggelse af delårsrapport er omfattet af IAS 34. For tiden er anvendelse af denne standard frivillig, men det forventes, at der på EU-niveau vil komme krav herom. Det forventes dog, at de enkelte fondsbørser kan vente med kræve dette indtil Aflægges delårsrapporten efter IAS 34, skal den indeholde en række afstemninger af regnskabstallene for det foregående regnskabsår i forhold til den hidtidige regnskabspraksis eller en henvisning til et andet dokument, hvor denne afstemning er medtaget. Der henvises til afsnit 9, der omhandler krav til indholdet af delårsrapporter i overgangsåret, hvis man vælger at følge IAS 34. En alternativ model vil være at meddele overgangen i årsregnskabsmeddelelsen uden angivelse af indvirkningen på årsrapportens tal og i stedet udsende en separat fondsbørsmeddelelse inden offentliggørelsen af den første kvartalsrapport i det nye regnskabsår omhandlende overgangen. En sådan meddelelse vil indeholde en beskrivelse af ændringerne i den anvendte regnskabspraksis, afstemninger mellem gammel og ny praksis og en angivelse af det forventede resultat under den nye praksis. Metoden har den fordel, at angivelse af regnskabstal under den nye praksis holdes helt adskilt fra den eksisterende praksis Indvirkningen på låneaftaler, udbytte m.v. En ændret regnskabspraksis kan have indvirkning på finansielle nøgletal, som afgør rentesatsen på et lån, eller om en låneaftale kan forlænges. Det må nøje undersøges, om overgangen til IFRS kan medføre, at visse af disse lånebetingelser ( debt covenants ) bliver påvirket i negativ retning. Det kan f.eks. være balancesummen og dermed soliditetsgraden, der ændres væsentligt som følge af ændringer i konsolideringsomfanget (f.eks. medtagelse af Special Purpose Entities). Der kan ligeledes forekomme en forskydning mellem resultat før finansielle poster (EBIT) og de finansielle poster. Vurderes det, at den ændrede regnskabspraksis kan få en negativ indvirkning på selskabets lånebetingelser, bør selskabet på forhånd sikre sig, at kreditgiver accepterer en fortsat opgørelse på grundlag af den hidtidige praksis, eller mere hensigtsmæssigt at lånebetingelserne justeres, så der tages hensyn til effekten af den ændrede regnskabspraksis. Den ændrede regnskabspraksis kan ligeledes have indvirkning på en bonusaflønning over for ledelse og medarbejdere. Også her forekommer det hensigtsmæssigt i god tid at ændre de indgåede aftaler. Vælger et selskab at aflægge moderselskabsregnskabet efter IFRS, kan en ændret regnskabspraksis også få betydning for størrelsen af de frie reserver i årsregnskabet. Derved ændres det beløb, der kan uddeles som udbytte, eller som kan benyttes til opkøb af egne aktier. 15

16 Overgangen til IFRS kan endvidere have en afledt effekt på, hvorledes sædvanlige kommercielle aftaler bør indgås. Indgås sådanne aftaler på forkerte betingelser, kan det nemlig have utilsigtede regnskabsmæssige konsekvenser. Det gælder f.eks. indgåelse af bindende aftaler (køb, salg, løbende ydelser) i tredjelandsvaluta, dvs. i en valuta, som hverken er danske kroner eller modpartens valuta. Et sådant valutaelement skal nemlig skilles ud og behandles som en valutaterminskontrakt med en deraf afledt indvirkning på resultatopgørelsen. Er denne problemstilling relevant for virksomheden, bør den overveje en politik om, at sådanne aftaler som udgangspunkt ikke må indgås i en tredjelandsvaluta. Alternativt kan den have en politik om at indgå terminskontrakter til sikring imod værdiudsving i sådanne tilfælde Andre ledelsesmæssige overvejelser Overgangen til IFRS kan være en yderst ressourcekrævende proces og vil ofte omfatte betydelige dele af virksomheden, såvel hvad angår berørte forretningsenheder som funktioner. Det er væsentligt, at ledelsen på forhånd bevilger de nødvendige ressourcer. Det er ligeledes væsentligt, at ledelsen bidrager til at skabe forståelse for betydningen af projektet. Denne forståelse skal ikke alene skabes hos den centrale regnskabsfunktion, men også hos de driftsfunktioner, der bliver berørt i form af ændringer i systemer, processer og procedurer, herunder løbende rapportering og budgettering. Det omfatter først og fremmest datterselskaber, men kan f.eks. også omfatte udviklingsfunktionen og treasuryfunktionen. Det må også tidligt i processen overvejes, om virksomheden har den tilstrækkelige kompetence internt, eller om det er nødvendigt med ekstern bistand. I disse overvejelser indgår også vurdering af hvilket kompetenceniveau, der er nødvendigt i de enkelte forretningsenheder, f.eks. i udenlandske datterselskaber. Det er endvidere væsentligt at have et beredskab, der sikrer, at konsekvenserne af nye standarder og udkast hertil løbende identificeres. Det gælder både vedrørende effekten på regnskabstallene som på indvirkningen på systemer og processer. Også her må det overvejes, om beredskabet skal etableres internt, eller om der i et vist omfang skal søges ekstern bistand. 16

17 3. Hvilke selskaber er omfattet af pligten til at aflægge årsrapport efter IFRS? EU-forordningen omfatter alle selskaber, hvis aktier er noteret på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads i et EU- eller EØS-land. Endvidere omfatter den alle selskaber, hvis obligationer eller andre gældsinstrumenter er noteret på en sådan fondsbørs. Forordningen omhandler alene aflæggelse af koncernregnskaber for børsnoterede selskaber. Forordningen træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2005 og senere. Det er muligt for de enkelte medlemsstater at supplere forordningens krav med krav om, at også børsnoterede selskabers årsregnskaber skal aflægges efter IFRS fra og med Tillige gælder for andre end børsnoterede selskaber, at medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at også disses årsregnskaber og/eller koncernregnskaber skal følge IFRS. I Danmark er forordningen implementeret således: Børsnoterede selskaber Koncernregnskabet skal aflægges efter de internationale regnskabsstandarder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2005 eller senere. Har selskabet alene noteret gældsinstrumenter på fondsbørsen i praksis obligationer kan selskabet vente til regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2007 eller senere. Årsregnskabet for børsnoterede selskaber skal også aflægges efter de internationale regnskabsstandarder. Dette krav træder dog først i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009 eller senere. Øvrige selskaber Kan frivilligt vælge at udarbejde årsregnskab og koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Fra 2009 kræves dog, at såfremt koncernregnskabet aflægges efter de internationale standarder, skal årsregnskabet også aflægges efter standarderne. 17

18

19 4. Hvilke selskaber skal benytte IFRS 1 om førstegangsanvendelse af de internationale regnskabsstandarder? IFRS 1 er trådt i kraft for regnskabsår, der påbegyndtes 1. januar De virksomheder, der overgår til IFRS fra og med 2004, skal således benytte standarden. IFRS 1 finder anvendelse ved udarbejdelsen af den første årsrapport, som et selskab aflægger efter de internationale regnskabsstandarder. Den første årsrapport, som et selskab aflægger i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, er den første offentligt tilgængelige årsrapport, som: opfylder alle de relevante bestemmelser i de internationale regnskabsstandarder og tilhørende fortolkningsbidrag (SIC/IFRIC), og hvor det i årsrapporten udtrykkeligt angives, at den er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (jf. IAS 1 s krav herom). Har et selskab således tidligere aflagt årsrapport i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, men ikke udtrykkeligt angivet dette i årsrapporten, er selskabet at anse som en førstegangsaflægger. Samme forhold er gældende, hvor et selskab tidligere har fulgt alle bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder på nær en enkelt standard, f.eks. kravet om segmentoplysninger eller kravene til finansielle instrumenter. Det samme gælder, hvor der i det hele refereres til standardernes indregnings- og målingsbestemmelser, men hvor ikke alle oplysningskrav er opfyldt. Først det år, hvor selskabet opfylder alle kravene og positivt angiver dette i årsrapporten, anses årsrapporten som aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder. Modsat finder bestemmelserne i IFRS 1 ikke anvendelse, når et selskab allerede er overgået til IFRS og har udarbejdet den første årsrapport efter disse regler, og det positivt er angivet, at denne årsrapport er udarbejdet efter IFRS. Et datterselskab kan i tidligere perioder have rapporteret til sit moderselskab efter IFRS, uden selv at have udarbejdet en årsrapport efter IFRS. Det kan have været tilfældet, hvis moderselskabet har aflagt årsrapport efter IFRS. Her finder IFRS 1 anvendelse for den første årsrapport, som datterselskabet aflægger i henhold til IFRS, eftersom denne ikke tidligere har aflagt sin egen årsrapport efter IFRS. Standarden indeholder dog en lempelsesmulighed, hvorefter datter- 19

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Frivillig implementering af IFRS og de deraf afledte konsekvenser for regnskabsaflæggelsen

Frivillig implementering af IFRS og de deraf afledte konsekvenser for regnskabsaflæggelsen Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet April 2011 Frivillig implementering af IFRS og de deraf Vejleder: Hans B. Vistisen Specialeskriver: Jacob Tækker Nørgaard Afleveret den: 14. april

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Kontakt Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478 E-mail: mks@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven

Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven April 2006 2. udgave Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven Udgiver: PricewaterhouseCoopers

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for Auriga Industries A/S, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Af Martin Kristensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere