Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,"

Transkript

1 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz, Tommie Mynster, Frank Svendsen Jensen, Gro Willemoe, Lars Henrik Jensen, Henrik Nørgaard, Ismail Gögenur, Gunnar Baatrup, Lone Nørgård, Peter Ingeholm, Lene Iversen, Hans Rahr, Rikke Hagemann, Lars Bundgaard 1) MY valgt til ordstyrer LN valgt til referent 2) Referat fra mødet d godkendt. Fremover 14 dages respons til revision af udsendt referat, og derefter kommer referatet på hjemmesiden. 3) Nye medlemmer (LI): Gro Willemoe, Lars Henrik Jensen, Ole Roikjær, Tommie Mynster, Bettina Bak og Annika Loft Jakobsen præsenteret og budt velkommen 4) Orientering fra formanden: a. OECD rapport at overlevelsestal for tarmkræft er dårligere i DK end øvrige lande. Disse tal er baseret på Cancerregisteret. På DMCG og RKKP s initiativ er der nedsat en gruppe bestående af Lene Iversen, Ismail Gögenur, Kell Østerlind, Peter Ingeholm, som har set på data baseret på egen database og udarbejdet en rapport, som aktuelt ikke er offentlig tilgængelig. Tilsvarende er lavet for lungecancer, ovariecancer og mammacancer. DMCG Benchmarking rapporten offentliggøres primo november, hvorefter den vil blive udsendt. b. Samarbejdet med KCEB- Øst har ikke været helt tilfredsstillende vedrørende analyse delen. RKKP er indforstået med at vi får lov til selv at vælge nyt epidemiologisk center. LI og PI har valgt at vi vil fremover arbejde med Kompetence Center Nord (KCEB Nord). Databasen forbliver hosted via Kompetencecenter Øst. c. I bevillingsbrev for 2015 er det anført at Anal cancer gruppen skal ind under DCCG databasen mht data registrering. Denne klausul er siden tilbagetrukket, da det vil være en helt ny database under DCCGs database. d. MY valgt til FU for dmcg.dk e. DCCG i forhold til Tarmkræft screening: Etableret en screenings database. GB er udpeget til at indgå i styregruppen som repræsentant for Sektionen for Kolorektal Kirurgi. Sektionen ønskede samtidigt at den udpegede skal være et medlem af DCCG s bestyrelse.

2 f. SST har ønsket forslag til yderligere nationale kliniske retningslinjer. Der indkom kun enkelte forslag som ikke blev indsendt. g. LI henstiller til hurtigere svar og svar fra flere ibestyrelsen, når formanden udsender mails med behov for respons. h. Henvendelse fra dmcg.dk den 21. oktober. De 19 tarmkirurgiske afdelinger inviteret til deltagelse i Landsdækkende undersøgelse indenfor kræftkirugi vedrørende patientsikkerhed (National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb, NIPK). Initiativ udgået fra dmcg.dk, Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner. DCCG opfordret til at støtte op om dette initiativ. Det gør vi, dog med bekymring for overlap i registrering. i. Dagens Medicin afholder d. 21. november et møde om cancer overlevelse i DK versus Sverige. LI inviteret til at deltage i dette møde. 5) Ad hoc medlemmer (LI+LN): Henvendelse fra Stråleterapi udvalget om mulig deltagelse i bestyrelsen. Umiddelbar enighed om, at vi skal forsøge at undgå alt for mange ad hoc medlemmer generelt. Radioterapiudvalget anses for at være en undergruppe af den onkologiske arbejdsgruppe. LI og LN vil til næste møde gennemgå vedtægterne mhp behov for ændringer og præciseringer vedrørende ad hoc medlemmer og vedtægterne i øvrigt. 6) Databasen (PI): Databasestyregruppens sammensætning: Dorte Linnemann erstattet me Rikke Hagemann. Ny kontaktperson i Kompetencecenter Øst: Lasse Nørgård erstattet med Mette Roed Eriksen. Øvrige sammensætning fremgår af hjemmeside. Årsrapport 2013 er publiceret til tiden. Udfordringer at få data ind til tiden. Ny procedure for udtræk af databasen. Der er udtrukket data til ialt 21 forskere. Der er behov for, at der etableres et nyt datasæt pga kompleksiteten i det datasæt, der aktuelt eksisterer og deraf følgende stor sårbarhed. Behov for veldokumenteret gennemskueligt datasæt, som kan danne baggrund for årsrapporter og forskerudtræk. Skal suppleres med data fra patologidatasættet, LPR og CRP. De gamle data skal mappes til det nye datasæt og derefter arkiveres. Databasen kommer fortsat til at blive hosted af Kompetence Center Øst og analysen delen vil blive flyttet til Kompetence Center Nord. Der søges penge til etablering af dette nye datasæt hos RKKP. Enighed om at den nuværende situation er yderst sårbar og at behovet for at få etableret det nye datasæt er stort. Inden 1. december 2014 skal der indgås en formaliseret samarbejdsaftale med Kompetencecenter Øst. RKKP udformer standard formularer. Nyt Patobankmodul udviklet af PI. Når RKKP har bevilget penge til at integrere patobankdata i databasen, kan det medføre, at patologer kan undgå at registeere i KMS. 2

3 Spørgsmål til hvorfor registrering af arveligheds disposition er udgået. Variablen har tidligere været al for uspecifik og udefineret. Variable til den reviderede database havde været i høring inden den blev taget i brug 1. januar Spørgsmålet har for nylig også været diskuteret i Kirurgisk arbejdsgruppe. Indtil videre fastholdes, at det ikke registreres i databasen. Forslag om, at afholdelse af MDT for colon cancer kunne blive en indikator. Der bør dog være krav for MDT afholdelse i de nationale guidelines. Deadline for registrering i databasen for dette år er 30. april Styregruppen har i årsrapporten anbefalet, at onkologisk registrering opgives og erstattes med data fra LPR. Det kræver dog, at alle onkologske afdelinger registrerer mere præcist de behandlinger, der gives via DRG takseringen. Diskussion af yderligere onkologisk registrering. Begrænses af at databasen ikke tillader en fortløbende registrering. Diskussion af hvilke spørgsmål der ønskes besvaret med yderligere registrering (bivirkninger, senfølger, dosis reduktion etc.) og hvilke kliniske konsekvenser det kan have. Diskussion af mulighed for PROM data inkorporering. Diskussion af mulighed for at se på allerede LPR registrerede variable. Desuden mulighed for at se på allerede definerede grupper til eksempelvis EURECCA. Onkologisk arbejdsgruppe opfordres til at diskutere, hvad de ønsker patienterne registrerer via evt. PROM og om der er mulighed for yderligere registrering af onkologiske data eksempelvis bivirkninger til behandling. Database styregruppen undersøger muligheder for registrering af PROM data. Bestyrelsen enig i at den hidtidige onkologiske registrering i databasen opgives som anbefalet af Database styregruppen. 7) Økonomi og budget (JSL): Jim gennemgik regnskab og budget for RKKP har i juni givet budgetramme for 2015 og tilsagn om budget for de næste 3 år. Se fremsendte fra JSL. Ud fra bevilling mulighed for at honorere faglig ledelse, møder og transport. DCCG s udgifter til rejse- og mødeaktiviteter har været væsentlig mindre det seneste år - skyldes bla bestyrelsens beslutning om at det årlige repræsentantskabsmøde ikke længere finansieres af DCCG midler, men ved deltagergebyr. Ny regnskabsvejledning fra RKKP fordrer at midler til faglig ledelse af databaserne/dmcg fremover sker som frikøb til den afdeling, hvor pågældende er ansat. Aktuelt har hverken formand for DCCG eller databaseformand mulighed for at blive frikøbt hvorfor ordning med honorar udbetaling ønskes bibeholdt. LI vil kontakte dmcg.dk for at løfte sagen der. Der blev truffet beslutning om anvendelse af resterende DCCG budgetmidler for Dette vil fremgå af regnskab for 2014 som rundsendes før næste DCCG bestyrelsesmøde. 8) Repræsentantskabsmøde (IB erstattet af LI): 3

4 Rep møde fastlagt til d Program fremsendt af IB og blev gennemgået. Deltagelse i Repræsentantskabsmødet foregår for egen regning. Prisen er endnu ikke angivet og deadline for deltagelse er overskredet. Dette bør optimeres næste år med varsel om dato i foråret med eftersendelse af program, tilmelding og pris. 9) Referater fra udvalg: a. Videnskabeligt Udvalg (IG): Procedure for datatræk er ændret. Ansøgning om datatræk fra databasen går til RKKP og derefter til VU som kommenterer, men udvalget har ingen vetoret. RKKP giver efterfølgende tilladelse til udtræk. VU udpeges af bestyrelsen og konstituerer sig selv. Stiler mod at initiere flere nationale protokoller. Udvalget ønsker at blive suppleret med yngre kolleger. Forretningsudvalget ser på om der er behov for ændring af vedtægter. Godkendelse af VUs indstilling af Lars Henrik Jensen og Steffen Rosenstock til ordinære medlemmer af VU samt af Birgitte Svolgaard, som er udpeget af Dansk Radiologisk Selskab. b. Kirurgisk arbejdsgruppe (LI): Er stort set færdig med at korrigere nationale retningslinjer. Diskuterer hvordan større og nationale projekter kan styrkes. Ser fremadrettet på indikatorer. c. Onkologisk arbejdsgruppe (JSL): Mødes 2-3 gange årligt. Hver gang er retningslinjerne på dagsorden samt diskussion af protokoller. Metastatisk CRC guideline skal revideres og samordnes med Levergruppen. RADS vejledning udarbejdet af et fagudvalg og gælder fra juli D. 27. februar 2015 er der CRC symposium. Diskussion af hvordan deltagelse i multidisciplinære nationale og internationale studier kan koordineres bedre. VU anbefales at overveje dette. Arbejdsgrupperne og MDT erne på enhederne bør også involveres og orienteres. d. Stråleterapiudvalget (MY). Der udarbejdes aktuelt praktiske retningslinjer til udarbejdelse af stråleplaner til rectum cancer. e. Patologiudvalget: Velfungerende. I gang med at se på guideline opdatering. f. Dansk Tarmkræft Screenings (DTS) database: Der pågår arbejde med at definere indikatorer. Er udsendt til høring. Stabiliteten af ifobt prøven er forbedret medførende, at der skoperes flere end forventet. For indikator 6 gøres opmærksom på den upræcise formulering stadie 1+2. Skal formentlig være pt1 og 2. 10) DMCG.dk Se under formandens orientering 11) Kliniske retningslinjer: a. Dansk Analcancer gruppes behandlingsguideline er allerede på DCCG. b. MY og LN kigger på retningslinjerne vedrørende anbefaling af ventetid fra afsluttet strålebehandling til operation. 4

5 5 c. Skal Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG lave en retningslinje for anastomoselækage? Den største gruppe af ptt med anastomoselækage er fra cancer kirurgi. Ønske om ensartet behandling af dette. Kirurgisk arbejdsgruppen tager dette op. 12) Der er forslag fra DLGCG om, at pakkeforløbet øges tidsmæssigt for udredning af levermetastaser. Bestyrelsen finder det problematisk. Enighed om, at LI tager kontakt til Peter Nørgaard. LI : Problemet klarlagt (patienter med primær cancer og levermetastaser). PN vil sende tillæg til Sundhedsstyrelsen om at det gælder patienter, som i forvejen er i et onkologisk behandlingsforløb. 13) DCCG.dk HR arbejder på snarest at kunne overlevere ansvaret for hjemmesiden til JSL. 14) Protokoller: LHJ fremlagde Watchfull Waiting protokollen, som er initieret af VU. GB fremlagde Startrec protokollen. De er overlappende mht patient målgruppe. Ganske lang diskussion (som fortsatte langt ud over mødetiden) om begge protokoller, enighed om at begge er interessante og relevante, men også komplekse. Et kriterie med tumor diameter < eller > 3 cm kunne adskille protokollerne. Startrec er aktuelt til vurdering i VU. VU arbejder videre med WW protokollen herunder få vurdering af om MR radiologer kan foretage den krævede vurdering. Kirurgisk arbejdsgruppe har ønsket at afvente foredrag om emnet til DKS mødet inden stillingtagen til WW- protokollen. 15) Problemer med at få RAS analyser tids nok til, at onkologerne kan behandle indenfor pakkeforløbene. Forslag om, at vi henvender os til DR. GW og LN udarbejder forslag til skrivelse. Patologerne har store udfordringer med at honorere kravet om hurtig RAS analyse. 16) EURECCA (LI): Første arbejde om præoperativ behandling af rectum cancer accepteret til publikation i EJSO. To foredrag til ESSO møde i Liverpool om behandling og overlevelse af ældre. 17) Næste møde er onsdag d. 25. marts 2015 på Rigshospitalet. 18) Intet under evt LN / LI

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 1 25-09-2014 Indhold Indledning...3 Arbejdsgruppens kommissorium...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Dansk Nefrologisk Selskab. Formandens beretning 2014/2015 Medlemmer Selskabets medlemstal inklusiv firmamedlemmer er er aktuelt 347. Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere