19 KOMMENTEREDE NOTER til Årsregnskab for Omsa S.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 KOMMENTEREDE NOTER til Årsregnskab for Omsa S.A."

Transkript

1 19 KOMMENTEREDE NOTER til Årsregnskab for Omsa S.A Koncerngoodwill Kommentar Der er tale om forskelsbeløb der på købstidspunktet konstateres mellem den bogførte værdi af kapitalandelene, dvs. typisk den pris, moderselskabet har givet for de enkelte datterselskaber, og det som de enkelte datterselskabs nettoaktiver (dvs. aktiver passiver = egenkapital) (eller rettere: den del af dem, som moderselskabet ejer, dvs. den forholdsmæssige andel) er værd. Og det overskydende beløb er her altså opført på balancens aktivside (= aktiveret) og afskrives lineært (dvs. med lige store beløb) over 5 år. Men forskelsbeløbet refererer altså til tal på overtagelsestidspunktet. Læg i denne forbindelse mærke til de to forskellige ækvivalenter for andel i dette miniunivers, nemlig Andel = kapitalinteresse: participación Andel = procentdel: parte Der kan være foretaget en korrektion på overtagelsestidspunktet mellem den bogførte værdi af de enkelte aktiver og markedsværdien på det pågældende tidspunkt. I sidste sætning refereres til, at den pågældende goodwill er opført netto, dvs. at man hvert år fratrækker de afskrivninger, der er foretaget det pågældende år Transaktioner mellem koncernselskaber eller koncerninterne transaktioner. Kommentar Fortjenester der er opstået ved interne transaktioner tæller ikke med, når man ser på koncernen som en stor familie. De tæller først eller anses først for realiseret, når/hvis de bidrager til fortjenester ved salg til virksomheder uden for familien. Realizar oversættes i andre sammenhænge ofte med foretage, etc. men her er det vigtigt at skelne mellem urealiseret og realiseret gevinst, udbytte, etc. Samme skelnen har man i øvrigt ved kursstigninger/-fald på værdipapirer, der først anses for realiseret, når værdipapireret er solgt og dermed har påvirket en persons eller virksomheds kasse. Pengetransaktioner, her udlodning af udbytte, mellem familiens medlemmer tæller ikke som indtægt i det store regnskab, men viser sig som en forøgelse af reserverne i det selskab, der modtager dem. A conto-udbytte tilbageføres tilsyneladende til en debetpost i det udloddende selskab.

2 NB: Husk at benytte den terminologi og det ordvalg i det hele taget, der anvendes i danske paralleltekster. Her er det især siden Anvendt regnskabspraksis der er en fast bestanddel af danske årsregnskaber, der er aktuel som paralleltekst. Følgende er blot en tilfældig repræsentant for hvad der ligger på nettet: (= et årsregnskab fra Monberg & Thorsen. Husk i øvrigt underscore mellem anvendt & regnskabspraksis) entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación : mellem koncernselskaber/mellem selskaber, der er omfattet af konsolideringen/koncernintern (princip: forenkling) en el proceso de consolidación : ved konsolideringen (princip: forenkling) presentarse: være opført, være medtaget registrarse como ingresos: indtægtsføres ser incluido en la consolidación: indgå, medtages, omfattes i konsolideringen (princip: valg af fællesord/termer, der konventionelt anvendes i det pågældende tekstunivers og husk generelt ord af latinsk oprindelse er ikke så almindelige på dansk som på spansk) 3.3. Ensartet behandling af poster/tilpasning af regnskabstal & 3.4. Omregning af årsregnskaber : valorar/valoración: værdiansætte/værdiansættelse seguir métodos: at anvende en metode (princip: valg af kollokator, der matcher kernen i kollokationen) aplicando el tipo de cambio de cierre: til balancedagens kurs (princip: funktionel oversættelse, dvs. her er ikke tale om semantiske ækvivalent men det er den samme funktion, der refereres til Es decir, todos los bienes: Alle aktiver... er således (Princip: Konnektorer kan sjældent oversættes direkte. Her er det forholdet mellem de to sætninger, der skal expliciteres. Og de fronststillede spanske konnektorer modsvares ofte af danske konnektorer med en mere neddæmpet placering) bien: aktiv

3 den spanske ækvivalent til det danske aktiv er problematisk, fordi el activo, i hvert fald når der refereres til deciderede beskrivelser af regnskabet, er en kollektiv term, der dækker de samlede aktiver på balancen, jf. f.eks. balancens activo y pasivo = aktiver og passiver. Hvis activo skal gøres tælleligt et aktiv, to aktiver, mange aktiver, etc. vælges enten un elemento del activo eller un bien.?ok? correspondiente: vil også på dansk virke redundant, hvis det oversættes. Det anvendes på spansk for at synliggøre kohærensen. Vær opmærksom på de steder i teksten, det kan udelades. inscribirse en los fondos propios del balance consolidado en la partida diferencias de conversión : medtages under egenkapitalen i koncernbalancen som kursdifferencer /opføres på egenkapitalen i koncernbalancen under posten kursdifferencer (læg mærke til både valg af verbum og præpositioner sidstnævnte elementer er også en slags kollokatorer, der skal selekteres med omhu) 3.5. Etableringsomkostninger & 3.6 Immaterielle anlægsaktiver Kommentar gastos incurridos: udgifter, der er påløbet (kollokation) así como: samt recoger: omfatte (igen: Oversættelse af fællesord i disse tekster skal stemme overens med det konventionelle ordvalg i målteksterne og ikke være en ordbogsafskrift. Ordbøgerne (også de spanske) har kun eksempler på anvendelse af dette verbum med et +human subjekt, og det lægger naturligvis op til en betydning i retning af at indsamle eller høste. Men når subjektet er human er den betydning naturligvis udelukket. estudio: undersøgelse (princip: vælg ord, der passer i målsprogets kontekst ikke nødvendigvis det, der ligner det spanske ord mest) productos que se estima tendrán éxito técnico y económico en su explotación: produkter, som forventes at være teknisk og kommercielt levedygtige (formuleringen er hentet fra Monberg & Thorsen. Ækvivalensen er ikke 100% i forhold til den spanske streng: men der ligger i det danske levedygtig de samme semantiske træk som éxito = noget der lykkes & explotación = noget der udnyttes, tages i anvendelse, føres ud i livet.) aplicaciones informáticas: benævnes i danske regnskabstekster software, EDB-software, software-applicationer

4 correspondiente: se ovenfor arrendamiento financiero: finansiel leasing el importe del capital: værdien af de leasede aktiver, jf. IAS (Princip: Viden om verden : Teksten giver ikke umiddelbart mening. Man er nødt til at læse om den bogføringsteknik, der anvendes ved leasede aktiver. Det siges der f.eks. noget om i IAS 17) opción de compra: køberet (er den term, der anvendes i leasing-sammenhæng) 3.7 Materielle anlægsaktiver & 3.8 Finansielle anlægsaktiver actualizado: opskrevet (der refereres her til, at der med mellemrum udsendes bekendtgørelser, der tillader virksomhederne at opskrive deres aktiver, uden at indtægtsføre værdiforøgelsen. Fænomenet hedder actualización de balances.- gastos por reparación. que no suponen un incremento de la vida útil: udgifter til reparation der ikke medfører en forlængelse af aktivets levetid udgiftsføres i regnskabsåret (i modsat fald skal de nemlig tillægges aktivets bruttoværdi og afskrives over et antal år se omtalen af dette fænomen i IAS 16.19) recoger: omfatte (se under 3.5 & 3.6) estados financieros: regnskabsopstillinger (termen anvendes som variant til regnskab, men refererer i snæver betydning til regnskabsopstillingerne, dvs. balance og resultatopgørelse så regnskab eller regnskabsopstillinger alt efter konteksten her er det tal i de associerede selskabers balancer, der bygges videre på) 3.9 Udgifter til fordeling & 3.10 Varelager/Varebeholdninger carga financiera: finansieringsudgifter (Til leasingarrangementet hører en leasingforpligtelse (svarende til de samlede ydelser) og finansieringsudgifter, jf. f.eks. skema i IAS 17., 133 i den danske udgave). Og disse udgifter udgiftsføres/fordeles i takt med at leasingydelserne betales over den årrække, arrangementet varer) ascender a: beløbe sig til/udgøre (der er altså her ikke tale om nogen stigning) el menor de ambos: hvis denne er lavere

5 (Her refereres til et valg mellem to værdiansættelser. Der er tale om faste vendinger, der udtrykker at man vælger den laveste af de to. Den danske formulerings demonstrative pronomen refererer altså til den sidstnævnte værdi. Der er andre måder at udtrykke dette valg på spansk. se encuentran valoradas: optages til, værdiansættes til, værdisættes til, etc. (Princip: valg af ækvivalent, der passer ind i måltekstens kontekst. Der både på spansk og dansk en del udtryk for værdiansættelse af posterne så brug dem.) método de primera entrada primera salida: FIFO-princippet er et kendt og meget anvendt værdiansættelsesprincip. Og kun initial-versionen anvendes på dansk gastos generales de fabricación: indirekte produktionsomkostninger (man skelner mellem omkostninger, der direkte vedrører et bestemt produkt og de der vedrører virksomhedens drift generelt. Første type er typisk materialer og løn og den anden type er udgifter til husleje, elektricitet, reklame, etc. Se i en dansk definitionsordbog eksempler på de to typer. På dansk hedder distinktionen direkte vs. indirekte omkostninger. Se også formuleringer i nedenstående link: (Link til regnskabsvejledning vedr. varebeholdninger) ING8.HTML 3.11 Tilgodehavender & 3.12 Beholdning af egne aktier & 3.13 Gæld til leverandører via confirming recuperación problemática: problemer med inddrivelsen (princip: ordklasseskift p.g.a. tilpasning til dansk sprogbrug) si este fuese menor que el precio de adquisición: hvis denne er lavere (princip: forenkling/valg af konventionel ordforbindelse. Den danske regnskabslæser er vant til denne og ikke den mere eksplicitte spanske formulering) ascender a: beløbe sig til (se ovenfor) sammenligningstal i parentes: se hvordan de anføres i Monberg & Thorsens årsregnskab (linket) 3.14 Finansielle omsætningsaktiver & 3.15 Tilskud & 3.16 Klassificering af saldi..

6 inversiones financieras temporales: finansielle omsætningsaktiver er termen i dansk regnskabsterminologi letras de tesoro: skatkammerveksler er en slags korte statsobligationer. Vi kommer til dem i 3. semester Sådanne letras de tesoro udstedes normalt under pari (dvs. under kurs 100) og kursen stiger så langsomt hen imod forfaldstidspunktet. Derfor er prisen (det udbetalte beløb) som regel lavere end markedsværdien på et givet tidspunkt. subvenciones: tilskud = cash udefra til drift og anlæg støtte er et overbegreb, der ikke nødvendigvis medfører udbetaling af kontanter en función de: i forhold til, i takt med - udtrykket stammer fra matematikken, hvor man taler om, at noget er en funktion af noget andet, dvs. at en størrelse beregnes i forhold til/er afhængig af en anden. Det er et almindeligt spansk udtryk for at et tal, etc. sættes i relation til/varierer afhængigt af et andet tal eller fænomen. vida útil: levetid er et almindeligt anvendt begreb, når et aktivs afskrivning skal planlægges valor residual: restværdi, scapværdi, residualværdi - er den værdi, som aktivet er værd efter endt brug i virksomheden det er et andet afskrivningsrelateret begreb 3.17 Indtægter og udgifter & 3.18 Dækning af risici & Selskabsskat principio de devengo: periodiseringsprincippet - siger noget om at indtægter registreres (dvs. indtægtsføres) i den periode de et tjent og ikke når indbetalingen foreligger. og det samme er naturligvis gældende for udgifterne dotar: hensætte - når konteksten bidrager til denne betydning af verbet, der jo egentlig i sig selv er ret betydningstomt diferencias permanentes: permanente afvigelser se pwc bilag 6-2 Ekstra service: Links til alle børsnoterede spanske regnskaber:

7

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere