MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Finansiel Leasing en form for finansiering

3 Morten Schwartz Nielsen og Kristian Buus-Nielsen Finansiel Leasing en form for finansiering Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

4 Morten Schwartz Nielsen og Kristian Buus-Nielsen Finansiel Leasing en form for finansiering 1. udgave, 1. oplag 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Scandinavian Book, Århus Printed in Denmark 2010 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse I. Forord II. Introduktion III. Leasingaftalen A. Generelt og karakteristika B. Regelgrundlaget (a) Lejeretlige grundsætninger (b) Finansieringsretlige grundsætninger C. Kontrakten og dens indgåelse (a) Leasinggivers rolle (b) Leverandørens rolle (c) Leasingtagers rolle (d) Broker D. Forskellige leasingaftaler (a) Finansiel leasing (b) All-in aftaler (c) Teknologiaftaler (d) Rammeaftaler (e) Subleasing (f) Sæson leasing (g) Restværdi leasing E. Leasingydelsen (a) Moms F. Almindelige leasingvilkår ABL IV. Leasingaftalens parter A. Relationen mellem leasinggiver og leverandøren (a) Tilbagekøbsaftaler B. Relationen mellem leverandøren og leasingtager C. Relationen mellem leasingtager og leasinggiver D. Identifikation af leasinggiver og leverandøren (a) Identifikation ud fra»verhandlungshilfe«

6 Indholdsfortegnelse (b) Identifikation ud fra selskabskonstruktion (c) Identifikation ud fra passivitet (d) Leverandørens rette rolle E. Leasingaftaler og serviceaftaler V. Aftaleretlige problemstillinger A. Udvalgte bestemmelser (a) Aftaleloven 30 svig (b) Aftaleloven 31 udnyttelse (c) Aftaleloven 33 den lille generalklausul (d) Aftaleloven 36 generalklausulen B. Passivitet C. Leasingtagers ansvar ifm. aftaleindgåelsen D. Sideletters/tillægsaftaler E. Fuldmagt VI. Leasingperioden A. Generelt (a) Aftalen angiver tidspunkt for ikrafttrædelse (b) Aftalen angiver ikke tidspunkt for ikrafttrædelse (c) Leasingtager kommer i besiddelse af det leasede B. Ophør af leasingaftalen C. Forlængelse af leasingperioden (a) Stiltiende forlængelse D. Genfinansiering af restværdien af en gammel aftale VII. Leasinggivers forpligtelser A. Generelt B. Levering og leverancegodkendelse (a) Identifikation af det leasede C. Risikoens overgang D. Mangler E. Retlige mangler F. Produktsikkerhed og produktansvar G. Cut-off klausuler/ansvarsfraskrivelse (a) Cut-off klausul (b) Ansvarsfraskrivelse H. Leasingaftalens ophør

7 Indholdsfortegnelse VIII. Leasingtagers beføjelser A. Generelt og oversigt B. Beføjelser overfor leverandøren C. Beføjelser overfor leasinggiver (a) Naturalopfyldelse (b) Tilbageholdelse af leasingydelsen (c) Modregning (d) Effektiv betaling (e) Ophævelse, annullation og opsigelse (f) Økonomisk kompensation (g) Vanhjemmel (h) Reklamation D. Overfinansiering IX. Leasingtagers beføjelser over for leverandøren A. Direkte krav B. Naturalopfyldelse C. Ophævelse D. Økonomisk kompensation (a) Forholdsmæssigt afslag (b) Erstatning E. Reklamation X. Leasingtagers forpligtelser A. Betaling af leasingydelsen B. Sikkerhedsstillelse for betaling C. Modtage leverance og accept heraf D. Vedligeholdelse og ændring af det leasede E. Anvendelse af det leasede og formålet bag F. Risiko for hændelig skade eller undergang G. Holde det leasede forsikret H. Informationsforpligtelse I. Leasinggivers besigtigelse af det leasede J. Returnering af det leasede XI. Leasinggivers beføjelser A. Naturalopfyldelse B. Ophævelse (a) Hovedforpligtelser (betaling og solvens) (b) Biforpligtelser

8 Indholdsfortegnelse C. Tilbagetagelse af det leasede D. Opgørelse af leasinggivers krav (a) Tilbagediskontering (b) Restværdi (c) Tabsbegrænsingspligt/dækningssalg (d) Beregning af leasinggivers krav (e) Moms E. Renter F. Gebyrer XII. Ejendomsretten til det leasede A. Leasinggivers ejendomsret over for leverandøren B. Leasinggivers ejendomsret overfor leasingtager (a) Leasingtagers salg af det leasede (b) Leasingtagers pantsætning af det leasede (c) Ombytning af det leasede (d) Forholdet til tinglysningslovens bestemmelser C. Leasinggiver overfor leasingtagers kreditorer D. Leasingtagers beskyttelse af sin brugsret E. Tilbageholdelsesret F. Forholdet til kreditaftaleloven (a) Købspligt/option (b) Forkøbsret (c) Vederlagsfri overdragelse/symbolsk købspris (d) Markedspris (e) Opsummering XIII. Sale and lease back A. Overdragelse af ejendomsret eller er det pant? (a) Brugsretten (b) Proforma (c) Købsoption (d) Afvikling af leasingaftalen (e) Momenter ved aftalens indgåelse (f) Efterfølgende adfærd (g) Vurdering over for leasingaftaler XIV. Indtræden af konkurs/betalingsstandsning A. Leasingtagers konkurs (a) Konkursboets indtræden i leasingaftalen

9 Indholdsfortegnelse (b) Indtrædelsestidspunkt (c) Sikkerhedsstillelse (d) Leasingydelserne (e) Konkursregulering (f) Udlevering af det leasede (g) Udgifter til håndtering og udlevering af det leasede (h) Anmeldelse B. Leasinggivers konkurs C. Rekonstruktionsbehandling (a) Hvad er rekonstruktion (b) Indtrædelsesret (c) Sikkerhedsstillelse (d) Adgang til opsigelse (e) Anmeldelse XV. Leasingselskabets refinansiering A. Overdragelse af leasingaftaler (a) Pantsætning af leasingydelserne (b) Pantsætning af det leasede XVI. Kreditor- og debitorskifte A. Skift af leasinggiver (kreditorskifte) (a) Leasingtagers indsigelser B. Skift af leasingtager (debitorskifte) XVII. Subleasing A. Ekstinktion XVIII. Regnskabsmæssig behandling af leasing A. Behandlingen i leasingtagers regnskab (a) Årsregnskabsloven (b) Regnskabsvejledning nr (c) IAS B. Behandlingen i leasinggivers regnskab XIX. Skatteretlige aspekter i leasing A. Skatteretlig tilsidesættelse B. Leasinggivers afskrivningsret C. Leasingtagers fradragsret og afskrivningsmulighed D. Leasinggivers skattepligt og fradrag

10 Indholdsfortegnelse XX. Internationale retskilder A. UNIDROIT Konventionen fra B. UNIDROIT Model law on finansiel leasing Litteraturfortegnelse Bøger Artikler Domsregister Lovregister Stikordsregister

11 I. Forord Forord Forord Leasing er en anerkendt finansieringsform, der har vundet stor udbredelse i såvel Danmark som i resten af verdenen. De seneste år har retssystemet måttet gøre op med flere og flere sager omkring finansiel leasing, hvor spørgsmål omkring hvad leasing i realiteten er, mangler og aftaleindgåelse har været fokuspunkter. I den juridiske litteratur er der kun lavet enkelte værker omkring finansiel leasing, idet emnet dog er omtalt i flere fremstillinger indenfor obligationsretten og kreditretten. Seneste værk er fra 1997, hvor retssystemet endnu ikke havde haft så mange sager til pådømmelse om leasing, hvorfor det efter forfatternes opfattelse er på tide, at der udfærdiges et værk, der tager højde for den udvikling, som er sket siden Det er vores håb, at nærværende fremstilling kan tjene som et opslagsværk for praktikere og domstolene, herunder erhvervslivet. Vi har brugt lang tid på at skrive bogen, idet denne er skrevet ved siden af vores daglige arbejde som praktikere, og den har derfor været lang tid under vejs. Vi ønsker at takke alle vores gode kollegaer, herunder Mads Gierding, Jesper Theilmann Jensen og Christian B. Elmer for gode drøftelser omkring det konkursretlige samt Jacob Rix for drøftelser om det regnskabsmæssige og skatteretlige. Inge Palkinn og Rie B. Kristensen har ydet en stor og uvurderlig indsats i forbindelse med korrekturlæsning for hvilket vi er yderst taknemmelige. Værket er ajourført til den 1. maj Vi vil sætte stor pris på at modtage kommentarer, forslag til ændringer samt afsagte domme til brug for fremtidigt arbejde med bogen. Morten Schwartz Nielsen: Kristian Buus-Nielsen: 11

12

13 II. Introduktion II. Introduktion Introduktion Leasing er særdeles udbredt i erhvervslivet. Rødderne til leasing kan spores tilbage til ca f. kr., hvor handelsmænd chartrede deres skibe i stedet for at købe disse. Gennem tiderne har der været en del forskellige typer af aktiver, som har været genstand for leasing, herunder landsbrugsmaskiner og jord. Efter 2. verdenskrig fik leasing en større udbredelse, idet leasing af forskellige former for produktionsudstyr vandt indpas. I 2006 udgjorde den samlede bogførte værdi af danske leasingaktiver ca mia. kr. Siden 2006 er det samlede finansierede beløb via. leasing steget stødt. Finans og Leasing, der er en interesseorganisation for danske finansieringsselskaber, opgjorde i 2008 deres medlemmers nysalgsværdi af leasingkontrakter til 40 mia. kr. 1 og den bogførte værdi af danske leasingaktiver til 64,49 mia. kr. Dertil kommer de leasing- og finansieringsselskaber, der ikke er medlem af Finans og Leasing. I Danmark blev det første leasingselskab stiftet i 1966 og siden da er flere kommet til. I starten blev leasingselskaberne ejet af leverandørerne eller med disse som hovedaktionærer. Som tiden er gået, er flere og flere leasingselskaber stiftet og overtaget af finansielle aktører, hvorfor en stor del af leasingselskaberne i dag har en finansiel ejer, der ud over leasing tilbyder sine kunder andre finansielle produkter, såsom factoring, lån mv. 2 Begrundelsen for den store udbredelse af leasing på bekostning af ordinære køb skal findes i likviditets- og skattemæssige forhold. Fremstillingens sigte er primært leasing i erhvervsforhold, idet dette er det primære område, hvor finansieringsformen bliver anvendt. Derudover vil fokus være på løsøre, idet fast ejendom, luftfartøjer, skibe og motorkøretøjer ikke vil være det primære fokus i fremstillingen. Nogle steder vil det dog forekomme, at der tillige knyttes nogle kommentarer til de forskellige aktivty For udviklingen i leasing har Kofoed-Hansen beskrevet dette i sin undersøgelse af finansielle leasingaftaler, som dannede baggrund for hans bog Leasingkontrakter, der dog må anses for at være forældet i forhold til de skitserede regler mv., jf. s. 26ff. 13

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

En bemærkning om»lejekøb«

En bemærkning om»lejekøb« En bemærkning om»lejekøb«i relation til finansielle leasingkontrakter af Hans Viggo Godsk Pedersen Med det formål at hindre omgåelse af reglerne om ejendomsforbehold indeholder kreditaftaleloven i 6, stk.

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Aftale om leje af videoapparat med ret til at købe apparatet for 1 kr. efter 5 år i strid med kreditaftaleloven.

Aftale om leje af videoapparat med ret til at købe apparatet for 1 kr. efter 5 år i strid med kreditaftaleloven. Aftale om leje af videoapparat med ret til at købe apparatet for 1 kr. efter 5 år i strid med kreditaftaleloven. I januar 1995 indgik A en aftale med Fona F om leje af et videoapparat i 5 år. Samtidig

Læs mere