Forord. Indholdfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Indholdfortegnelse"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Indholdfortegnelse Forord Forord... 3 Nationalpark Mols Bjerges vision og formål...4 Bestyrelse... 5 Råd... 5 Sekretariat... 7 Udvalg... 7 Udvalg for natur... 7 Udvalg for velkomstcenter...8 Udvalg for stier...9 Udvalg for erhverv og logo...9 Udvalg for natur- og kulturplaner...10 Det maritime kystkulturforum...10 Ansøgninger Ansøgninger til og med kr...11 Ansøgninger over kr...12 Natur og landskab...12 Kultur Friluftsliv...13 Projektansøgningernes effekt i Nationalpark Mols Bjerge...14 Natur...14 Kultur Friluftsliv...17 Formidling Messer, festivaler, arrangementer og begivenheder...20 Hjemmeside...26 Nationalparkfoldere...27 Facebook...27 TV produktion...28 Nationalpark applikation til smartphones...28 Nyhedsbreve og pressemeddelelser...29 Artikler, TV intrviews og radio...29 Skovhjælperordning...30 Økonomi/regnskab - årsrenskabsbilag...30 Hermed fremlægger Nationalpark Mols Bjerge sin årsberetning for Beretningen indeholder en redegørelse for nationalparkbestyrelsens væsentligste beslutninger og dispositioner i 2013, samt de aktiviteter og projekter, der på den baggrund er blevet iværksat igennem året. 700 året for Kalø Slotsruin har med bogudgivelse og middelaldermarked været spændende projekter for Nationalparken at støtte i jubilæumsåret. Det helt unikke kulturhistoriske område vil også fremadrettet have en særlig rolle i Nationalparken efter bestyrelsens beslutning om at søge et velkomstcenter etableret netop i dette område. Også den åbne udgravning af en jernalderlandsby ved Agri med meget fin formidling skal nævnes som et af årets højdepunkter. Foto: Nicole Wolter Året har stået i geologiens tegn med workshop for bestyrelse, råd og fagpersoner. Workshoppen har bl.a. resulteret i igangsætning af tre store banebrydende projekter, som tilvejebringer ny viden om forhistorie, undergrund og landskabsdannelse i Nationalpark Mols Bjerge. Der er i årets løb blevet sat yderligere fokus på kommunikation og synlighed. Nyhedsbreve, pressemeddelelser, udvikling af hjemmeside og Facebook er prioriteret højere af Nationalparken sammen med vores yderligere satsning på formidlingsaktiviteter. Der er skabt et godt grundlag for den nye bestyrelse til arbejdet for de kommende 4 år. Indsatsen skal stadig være bred med den skyldige respekt for lovgivningen. Der er nogle spænde år foran os vedrørende arbejdet med Naturog landbrugskommisionen og den kommende Naturfond, hvor nationalparkerne måske kan komme til at spille en rolle. Venlig hilsen Erling Post Nærværende årsberetningen for 2013 blev godkendt af bestyrelsen den 17. marts 2014 og er efterfølgende tilsendt ministeriet. Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

3 Nationalpark Mols Bjerges vision og formål Bestyrelse Nationalpark Mols Bjerge er oprettet i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 21. august 2009 jf. Lov om nationalparker nr. 533 af 6. juni Nationalparkfond Mols Bjerge er et uafhængigt organ under Miljøministeriet. Fonden er nedsat for at etablere og udvikle Nationalpark Mols Bjerge. Bestyrelsen for Nationalparkfonden har følgende vision for sit arbejde: NATIONALPARK MOLS BJERGE til gavn for naturen og glæde for mennesker Bestyrelsen har følgende formål med sit virke: Bevare, styrke og udvikle naturen og dens biologiske mangfoldighed og kvalitet samt skabe bedre sammenhænge i og mellem Nationalparkens naturområder Styrke de landskabelige og geologiske værdier Styrke kulturmiljøerne i Nationalparken Styrke kvaliteten af friluftsmuligheder og særlige naturoplevelser Styrke kvaliteten af formidlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter Understøtte en bæredygtig udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet. Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som er udpeget af miljøministeren. Den første bestyrelse for Nationalparken blev udpeget i efteråret 2009 og omfatter nedenviste organisationer som frem til 1. oktober 2013 har været repræsenteret ved følgende personer: Erling Post, Formand Peter Gjelstrup, Næstformand, Danmarks Naturfredningsforening Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Susanne Bødker, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs kommune Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening Peter Brostrøm, Naturstyrelsen Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd Dagmar Brendstrup, VisitDenmark Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet I henhold til Nationalparkloven nedsættes bestyrelsen for en 4 årig periode, hvorefter miljøministeren skal udpege en ny. Proceduren herfor er, at ministeren først skal beslutte, om der skal foretages ændringer i bestyrelsens organisationssammensætning, og herefter foretage en personudpegning. Miljøminister Ida Auken besluttede i sensommeren 2013, at der ikke skulle ændres på bestyrelsens organisationssammensætning, og på den baggrund blev der fremsendt personforslag fra de enkelte organisationer. Med virkning fra 1. oktober 2013 blev den nye bestyrelse udpeget og der skete følgende personudskiftninger: Rita Geertz i stedet for Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Margit Helen Røgind i stedet for Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Trine Graae Lundorf i stedet for Dagmar Bredstrup, VisitDenmark Jakob Altenborg i Stedet for Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Mads Kolte-Olsen i stedet for Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet Bestyrelsen for Nationalparken har i 2013 afholdt 6 møder og behandlet ca. 75 dagsordenspunkter. I forbindelse med møderne har der været mindre arrangementer med relation til bestyrelsens virke: I forbindelse med bestyrelsens mødet i januar var en repræsentant fra Molbordet inviteret for at drøfte brug af logo ved markedsføring af fødevarer fra Nationalparken. Bestyrelsesmødet i marts blev afholdt i Ebeltoft med kulturhistorisk rundvisning fra Museum Østjylland. Mødet i maj blev afhold på Karpenhøj Friluftsgård, hvor bestyrelsen fik en rundvisning samt en drøftelse med ledelse og bestyrelse om fremtidige samarbejdsmuligheder. På bestyrelsesmødet i august var bestyrelsen på Naturcenter Syddjurs, hvor kommunen fremviste stedet, og et styrket fremtidigt samarbejde blev drøftet. Bestyrelsesmødet i oktober blev holdt på Kalø Hovedgård og decembermødet i Fuglsøcentret. Bestyrelsens dagsordener og beslutninger kan ses på Nationalparken hjemmeside. Udsigt fra Stabelhøjene. Foto: Nicole Wolter Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

4 Råd Udvalg Udvalg for Natur Bestyrelsen har i henhold til Nationalparkloven nedsat et råd for at skabe en lokal forankring af Nationalparken og for at sikre en faglig rådgivning i forhold til udvikling af Nationalparken. Bestyrelsen har ved udpegningen af rådet haft fokus på at få medlemmer som styrker de fagområder, bestyrelsen ikke selv dækker. Rådet har i 2013 haft følgende person og foreningssammensætning: Thomas Secher Jensen, Formand - Naturhistorisk Museum, Århus Verner Damm, Næstformand, Det Danske Spejderkorps Mette Foged, Nationalpark Mols Bjerges Venner Jette Sørensen, Dansk Geologisk Forening Kent Olsen, Dansk Ornitologisk Forening Arrild Anthonsen, Plantning og Landskab, Landsforeningen Erik Sørensen, Danmarks Jægerforbund Ole Sørensen, Ebeltoft Håndværker, Industri og borgerforening Flemming Hørsted, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening Poul Erik Bærentzen, BLIS (Forening for By og landskabskultur i Syddjurs) sen. Efter Nationalparken gik i drift og udvalg blev rådets rolle mere indholdsrig. Strukturen med udvalg med råds- og bestyrelsesmedlemmer vurderes som positivt. Der blev dog gjort opmærksom på, at strukturen kunne underminere et samlet rådsarbejde, hvis rådet sjældent er samlet. Rådet har internt haft et godt samarbejde, og arbejdet har været berigende inden for de rammer, som rådet har haft. Rådet har følgende anbefalinger til bestyrelsen i forbindelse med nedsættelse af et kommende råd: Et kommende råd kunne med fordel være større, så flere organisationer/foreninger fik en plads i rådet, hvorved bestyrelsen vil blive dækket bedre ind med hensyn til kompetencer. Det skal være organisationer/foreninger som har pladsen i rådet og ikke personlige pladser. Mødefrekvensen bør være mindst 3 rådsmøder om året udover rådsmedlemmernes deltagelse i udvalg. Der bør arbejdes på at styrke det samlede råds samarbejde med bestyrelsen. Dagsordner og beslutningsreferater fra rådsmøderne kan ses på Nationalparkens hjemmeside. Da Nationalparken gik i drift i foråret 2012 nedsatte bestyrelsen 6 udvalg, som har arbejdet med konkrete projekter og behandlet projektansøgninger. Udvalget har samlet afholdt 8 møder igennem de sidste 1½ år. I starten af 2013 fik udvalget fastlagt overordnede retningslinjer for sin naturindsats, og på den baggrund fået udarbejdet en prioriteret liste over de helt særlige og truede arter samt deres levesteder i Nationalparken. På dette grundlag har udvalget i perioden behandlet 10 indkomne naturprojektansøgninger med det formål at anbefale nationalparkbestyrelsen at give tilsagn eller afslag til de pågældende ansøgninger. Da det i flere tilfælde af forskellige grunde har vist sig svært at realisere de naturprojekter, som der er givet tilsagn til, og da antallet af indkomne forslag til naturprojekter er faldet igennem 2013, har udvalget haft stigende fokus på, hvordan Nationalparken gennem egne initiativer kan komme videre med igangsætning af naturprojekter rettet mod den særlige og truede natur i Nationalparken. Udvalget har været i dialog med Natur- og Miljø i Syddjurs Kommunen og Naturstyrelsen Kronjylland for nærmere at udarbejde et forslag til, hvordan de to instanser kan inddrages yderligere i Nationalparkens arbejde på naturområdet. Rådet har i 2013 afholdt 3 møder, hvor man har behandlet ca. 20 dagsordenspunkter. Herudover har rådsmedlemmerne deltaget i udvalgsarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Rådet har i lighed med bestyrelsen været nedsat i en 4-årig periode som endte i Den nye bestyrelse skal som en af sine første opgaver træffe beslutning om, hvilken procedure der skal anvendes for nedsættelse af det nye råd, og hvilken rolle rådet skal udfylde i den nye bestyrelsesperiode. Rådet brugte bl.a. på den baggrund sit sidste møde i 2013 til at evaluere sit virke i den 4 årige periode og fremkom med følgende bemærkninger og anbefalinger til bestyrelsen i forhold til nedsættelse af et nyt råd for den kommende bestyrelsesperiode: Rådet har indtil nationalparkplanens vedtagelse følt sig tilsidesat, fordi bestyrelsen ikke brugte rådet særligt meget i planfa- Kæruld. Foto: Bo Skaarup Mariehøneedderkop. Foto: Naturrapport Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

5 Udvalg for Velkomstcenter Udvalg for Stier Udvalg for Erhverv og Logo Over 7 møder har udvalget arbejdet med emnet gennem det seneste 1½ år. Udvalgets startede sit arbejde med, at medlemmer selv fremlagde deres egne eller deres forenings holdning til placering, omfang og indhold af et velkomstcenter. På baggrund af udvalgets indledende drøftelser blev det besluttet at arbejde videre med tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for enten en placering i Ebeltoft eller en placering ved Kalø. I forhold til en placering ved Kalø havde udvalget først fokus på en placering i tilknytning til Kalø Gods og senere i tilknytning til Slotsruinen. Udvalget var i processen i dialog med konsulenter med det formål at styrke sin viden om bl.a. udviklingen og forventninger til besøgstal til området, de besøgendes adfærd og informationssøgning samt udviklingstendenserne inden for dette område. Udvalget var i dialog med relevante myndigheder for at afklare reelle fysiske byggemuligheder de pågældende steder samt for at få belyst trafiktekniske og trafiksikkerhedsmæssige forhold. I forhold til et velkomstcenters størrelse, funktion og indretning har udvalget i sit arbejde haft fokus på, at formidlingen altovervejende skal ske via digitale teknologier. Der kunne være tale om introfilm på storskærm, touch screens med information om kultur, natur, geologi m.m. samt med turforslag inden for selvvalgte temaer, 3 D videofilm om landskabsdannelsen og download af nationalpark applikationer m.v. Med de digitale teknologier kan den fysiske størrelse af et velkomstcenter reduceres i forhold til traditionelle formidlingscentre med store udstillinger. På baggrund af denne proces indstillede udvalget til bestyrelsen, at valget mellem de 3 mulige steder skulle træffes ud fra en overordnet stillingtagen til, om centret skulle ligge for sig selv og fremstå som et selvstændigt tilbud fra Nationalparken til de besøgende ved Kalø Slotsruin, eller om centret skulle placeres, så det kunne udgøre en del af et større kompleks med tilbud til besøgende gæster i Ebeltoft ved Maltfabrikken eller på Kalø Gods. Bestyrelsen beslutte i august 2013, at Nationalparkens skulle kontakte Naturstyrelsen for at afklare sin holdning som lodsejer til, at et velkomstcenter forsøges placeret som en selvstændig enhed ved Kalø Slotsruin. Dette forslag er Naturstyrelsen positiv overfor, hvorfor en proces for etablering af Nationalparkens Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin er igangsat. Kalø Slotsruin. Foto: Bo Skaarup Udvalget for stier udarbejdede i 2012 et kommissorium for et undersøgelsesprojekt vedrørende sti-, vej og færdselsforhold inden for Mols Bjerge Fredningen. Efter bestyrelsens godkendelse af kommissoriet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som gennem 4 møder i 2013 har behandlet en væsentlig del af kommissoriets punkter. Arbejdsgruppen fremlagde i efteråret 2013 sin rapport med anbefalinger til ændringer og udvikling af stierne og rastepladserne inden for Mols Bjerge Fredningen for stiudvalget. Helt overordnet er stiarbejdsgruppen fremkommet med følgende anbefalinger til udvalget: Den motoriserede trafik ind i Mols Bjerge skal primært henvises til indfaldsvejene ved Strandkær og Basballe. Der skal i varieret grad ske en udbygning af faciliteter på de rastepladser, som ligger i periferien af Mols Bjerge. Den motoriserede trafik inden for de centrale dele af Mols Bjerge Fredningen skal søges begrænset, samtidig med at der skabes bedre rammer for at opleve disse områder til fods, på cykel eller som rytter. Busser til Mols Bjerge skal anvises indgang alene ved primære indgange. Omfanget af udlagte stier i Mols Bjerge er i udgangspunktet tilfredsstillende. Prioritering af stiernes vedligeholdelse og deres præsentation i folder- og kortmateriale skal tilpasses rastepladsernes vigtighed i forhold til det overordnede mål om at begrænse den motoriserede trafik i de centrale dele af Mols Bjerge. Herudover har arbejdsgruppen behandlet hver enkelt af de 19 rastepladser i Mols bjerge og fremlagt helt konkrete forslag til evt. ændringer på disse. Bestyrelsen har besluttet, at stiudvalgets resultater skal indgå som inspiration for Nationalparkens videre arbejde med udvikling af stierne i Mols Bjerge, dog således at Agri også skal betragtes som en primær indfaldsvej til Mols Bjerge. Over 7 møder har udvalget arbejdet med forskellige erhvervsrelaterede temaer de seneste 1½ år. Udvalget startede sit arbejde i 2012 med at udarbejde retningslinjer for benyttelse af Nationalparkens logo, og disse blev godkendt af bestyrelsen i oktober Herefter arbejdede udvalget med en skabelon til et kursusforløb, som skulle tilknyttes særlige tilladelser til at benytte logoet. Udvalget har løbende behandlet virksomheders ansøgninger om tilladelse til anvendelse af Nationalparkens logo i deres markedsføring. Udvalget har indtil dato godkendt fire virksomheder, der er i fuld gang med at bruge logoet i deres markedsføring. Og hertil kommer fire godkendte virksomheder, der endnu mangler at fremskaffe dokumentation, som udvalget har efterspurgt, før de kan begynde at bruge logoet. Udvalget er endvidere i dialog med andre virksomheder, der forventes at fremsende ansøgning om brug af logo i den nærmeste fremtid. I samarbejde med Destination Djursland og Visit Nordjylland har udvalget besluttet at deltage i et EU kystturismeprojekt. Projektets formål er at tilbyde relevante virksomheder et professionelt kursusforløb for at forbedre betjeningen af gæster og turister, som besøger området. Der arbejdes nu på realiseringen af et kursusforløb med fokus på serviceuddannelse af frontpersonale i virksomheder i og omkring Nationalparken. Endelig har udvalget også taget hul på drøftelse og strategiske overvejelser i forbindelse med produktion af merchandise. Cykling i Nationalparken. Foto: Nicole Wolter Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

6 Ansøgninger Udvalg for Natur- og Kulturplaner Det maritime kystkulturforum Ansøgninger til og med kr Det sidste udvalg som bestyrelsen nedsatte efter nationalparkplanens vedtagelse er et udvalg, som skal understøtte udarbejdelse af natur- og kulturplaner på ejendomsniveau inden for land- og skovbrug. Udvalget har samlet afholdt 3 møder og på det sidste møde besluttede udvalget, at en række juridiske og tilskudsmæssige forhold skulle afklares, før et ny møde skulle afholdes. Denne afklaring er endnu ikke tilvejebragt. Det er bestyrelsens ønske at afklare, på hvilken måde Nationalparken kan supplere og udvide gældende grønne støtteordninger for skov- og landbrugsejendomme inden for Nationalparken. Det er bestyrelsens ønske, at en natur- og kulturplan udarbejdet som et samarbejde mellem den enkelte lodsejer og Nationalparken, skal kunne skabe tilskudsgrundlag på lige fod med udarbejdede naturplaner for landbrugsejendomme og grønne driftsplaner for skovejendomme. Nationalparken har været i skriftlig dialog med de relevante styrelser uden at kunne tilvejebringe en yderligere afklaring, men er vidende om, at der centralt i Naturstyrelsen er opbakning til ideen og vilje til at bidrage til en afklaring. Det skal også nævnes, at alle 3 danske nationalparker har opfordret Natur- og landbrugskommissionen til styrke de grønne tilskudsordninger såvel inden for som udenfor Natura2000 områderne i nationalparkerne. Ud over de 5 udvalg har bestyrelsen også nedsat et dialogforum for Nationalparkens maritime kystkultur. Denne gruppe af foreninger, institutioner og enkeltpersoner har i 2013 arbejdet med udvikling af konkrete projekter for bl.a. at forbedre landgangsmulighederne i Nationalparken, øge mulighederne for at gæster kan få en sejloplevelse på et bevaringsværdigt skib i Nationalparken samt et projekt om etablering af fysiske ramme til at arbejde med kulturhistoriske skibe og til at formidle om Nationalparkens maritime kulturhistorie. Bestyrelsen har i 2013 haft 2 frister for modtagelse af ansøgninger på mere end kr Den første ansøgningsfrist var 1. april og den anden var 1. oktober Herudover har sekretariatet løbende behandlet ansøgninger under en beløbsramme på kr I 2013 modtog Nationalparken 16 ansøgninger om projekttilskud under kr Disse oplistes nedenfor med angivelse af, om der blev givet tilsagn eller afslag. Ansøgningerne kan sammen med sekretariatets vurderinger og begrundelser for afgørelserne ses på Nationalparkens hjemmeside: 1. BryoCamp, kortlægning af mosforekomster i dele af Nationalparken Tilsagn 2. Reindeer Safari, en anderledes naturvandring - Tilsagn 3. Sommerkursus Nationalpark Mols Bjerge, Rønde Højskole Tilsagn 4. Formidling af kystkultur, Kuttertræf i Ebeltoft Fiskerihavn Tilsagn 5. Fysisk aktiv for sjov, tandemcykel til oplevelser for personer med funktionshandicap Tilsagn 6. Tanke Gange, en anderledes naturvandring - Afslag 7. Troldflagermus, Opsætning af flagermuskasser Tilsagn 8. Områdeplan for Nationalpark Mols Bjerge NordVest Tilsagn 9. Naturgenopretning Egens Enge, Afklaring af lodsejerinteresse Tilsagn 10. Langrendsløjper, Udstyr til udlægning af skispor Tilsagn 11. VUMB, 2-dags vinterorienteringsløb Tilsagn 12. Laverne i Nationalparken kortlægning, indsamling og registrering Tilsagn 13. Naturpleje forstranden Øer Tilsagn 14. Frivillighedsbåret naturprojekt ved Ahl, Gang i mosen - Tilsagn 15. Informationstavle, Rutebilstationen Rønde Tilsagn 16. Kulturaften om ny Kaløbog - Tilsagn Udstilling, åbne udgravninger. Foto: Nicole Wolter Skarver i Nationalparken. Foto: Nicole Wolter Ultraløb. Foto: VUMB Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

7 Ansøgninger over kr Nationalparken modtag til ansøgningsfristen 1. december ansøgninger om tilskud til projekter over kr , som blev afgjort i starten af Til ansøgningsfristen 1. april 3013 modtog Nationalparken 7 ansøgninger og til fristen 1. oktober ansøgninger om tilskud til projekter over kr Alle 20 indkomne ansøgninger i 2013 blev afgjort i løbet af året. Det samlede antal ansøgninger over kr , som bestyrelsen har afgjort i 2013 er således 36. Ansøgningerne er emnevis oplistet nedenfor med angivelse af, om der blev givet tilsagn eller afslag. Ansøgningerne kan sammen med sekretariatets vurderinger og begrundelser for bestyrelsens afgørelser ses på Nationalparkens hjemmeside. Natur og landskab 1. Biodiversitetshotspots Afslag 2. Smag for Mols Tilsagn 3. Operation 1947, Naturpleje Strandkær Tilsagn 4. Skovgrise - Tilsagn 5. Seismisk Kortlægning, kortlægning af undergrunden - Tilsagn 6. Digital landskabsmodel landskabsanalyse - Tilsagn 7. Vegetationsanalyse fra istidslandskab til kulturlandskab Tilsagn 8. Strandvoldssystemer - Afslag 9. Naturformidling og bæredygtighed, Friland - Afslag Kultur 10. Robarkassen som sejlende formidlingsplatform for maritim kultur - Tilsagn 11. Bevaring og genskabelse af Veteranskibet Skødshoved som maritim kulturarv - Tilsagn 12. Kalø 700 år. Borgen og godset Tilsagn 13. Ellen Dahl, bog om Lille Strandkær, Mols og litteraturen - Afslag 14. Historisk troværdig smartphone og web-app til Kalø Slotsruin (Kalø version 2) - Tilsagn 15. Mad og måltidskulturen i Nationalpark Mols Bjerge - Afslag 16. One Man One Beach. Maleri ved en strand i Nationalparken - Tilsagn 17. Kulør på kulturen dramatisk formidling af kulturhistorie til borgerne - Afslag 18. Kalø 700-års jubilæumskoordinator - Tilsagn 19. Middelaldermarked Kalø - Tilsagn 20. Verdensballet, Møllerup - Tilsagn 21. Maritimt forsamlingshus, Ebeltoft Fiskerihavn - Afslag Friluftsliv 22. Drift af veteranskibet Skødshoved og afprøvning af nye sejladsformer - Tilsagn 23. Handicapvenligt stiprojekt i Tolløkkeskoven - Tilsagn 24. Etablering af et mobilbåret net med aktiviteter, attraktioner mv. i Syddjurs kommune - Afslag 25. Kold Aftensmad - programserie bestående af 8 TV programmer Tilsagn 26. Haver til maver, skolekoncept - Afslag 27. Rejsehold i Nationalparken direkte formidling til grupper på ophold i Nationalparken- Tilsagn 28. Naturnetværk Mols, naturkurser for pædagoger - Afslag 29. Nationalpark med Puls lokaludvikling af friluftsaktiviteter Afslag 30. Aser og jætter, digital formidling Karpenhøj Tilsagn 31. Trolde på Rødegård, naturformidling og erhvervsudvikling - Afslag 32. Ud med ungerne udeskoleundervisning på Syddjurs Friskole - Afslag 33. Naturnetværket formelt netværk mellem 5 natur/skovbørnehaver - Tilsagn 34. Etablering af maritime rejsemål i Nationalparken etablering af landgangsmulighed i Ebeltoft Vig Tilsagn 35. Geo-cykelruter i Nationalparken - Afslag 36. Formidling og friluftsforhold i Egsmark Plantage Tilsagn Geologi-workshop. Foto: Nicole Wolter Skovhjælpernes naturvandring. Foto: Nicole Wolter Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

8 Projektansøgningernes effekt i Nationalpark Mols Bjerge Samlet er der i 2013 bevilget kr til i alt 52 projekter fremsendt af borgere, foreninger og institutioner og myndigheder m.v. I nedenviste skema beskrives forventet effekt af de projekter, der er givet tilsagn til, samt hvilket beløb der er bevilget: Naturgenopretning Egens Enge, Afklaring af lodsejerinteresse fremsendt af Kalø Økologisk Landbrugsskole. Forprojektet har til formål at afklare, om der blandt lodsejere og andre lokale i området omkring Egens Enge er opbakning til og interesse for at iværksætte et egentligt naturgenopretningsprojekt Projekt Effekt Beløb i kr. Natur Agerlandets natur fremsendt af Mols Vildtpleje. Naturpleje forstranden Øer fremsendt af 4 lokale lodsejere. Udarbejdelse af et forslag til partnerskabsprojekt således, at Mols Vildtpleje kan tilbyde lodsejere på private landbrugsarealer en særlig biodiversitetsvenlig vildtplantning, som medfinansieres af Nationalparken. Naturpleje initieret af lokale lodsejere på et 1,6 ha stort kommunalt areal. Rydning og pleje udføres efter retningslinjer udarbejdet af Natur og Miljø i Syddjurs Kommune Frivillighedsbåret naturprojekt ved Ahl, Gang i mosen fremsendt af DGI Karpenhøj. Skovgrise fremsendt af lodsejer og fritidslandmand i Mols Bjerge. Projektet har til formål at understøtte et nyetableret frivilligprojekt inden for naturgenopretning og naturpleje, samt at styrke dokumentation, formidling og interessentdialog i projektet. Støtten gives til udarbejdelse af formidlingsmateriale (folder, infotavle, pressearbejde, nabo- og borgerarrangementer) og dokumentation af hhv. naturindhold og af dialogprocesserne. Projektets formål er at skabe en svinekødsproduktion ved at lade grise udføre naturpleje på fredsskovsarealer i Natura 2000 områder. Projektet vil skabe en bæredygtig og grøn svineproduktion, hvor slutbrugeren har mulighed for at følge hele grisens opvækst enten gennem opsat webcam i grisefoldene eller ved besøg på stedet. Det bevilgede beløb er til konsulentbistand til en videre projektudvikling Troldflagermus. Projektet er fremsendt af privatperson, der har deltaget i flere flagermusprojekter, og som er tilknyttet Molslaboratoriet. Projektet omfatter produktion og opsætning af 20 flagermuskasser, der skal placeres i og omkring Askelunden, som er en del af Molslaboratoriets areal Operation 1947, Naturpleje Strandkær fremsendt af Naturhistorisk Museum. Projektet omfatter naturpleje på et areal ved Molslaboratoriet, hvor forekomster af meget sjældne arter er truet. Naturplejen omfatter manuel fjernelse af hovedparten af vedvegetationen og etablering af spirebede for blomsterplanter BryoCamp, fremsendt af konsulentfirmaet Habitatvision. Afholdelse af en 2 dags workshop for kortlægning af mosforekomster Nationalparken. Resultaterne indberettes i artsdatabasen i fugleognatur.dk Smag for Mols fremsendt af Dansk Botanisk Forening. Projektet omfatter udgivelse en bog, som formidler viden om og anvendelse af 30 udvalgte spiselige planter i Nationalparken. Bogen vil med foto vise planterne og beskrive specielle forhold i tilknytning til disse f.eks. kulturhistorie samt beskrive retter, hvor planterne indgår Laverne i Nationalparken fremsendt af biologer tilknyttet Københavns Universitet. Områdeplan for Nationalpark Mols Bjerge NordVest fremsendt af Kalø Økologisk Landbrugsskole. Kortlægning, indsamling og registrering af laver i Nationalparken. Resultaterne formidles i en folder om karakteristiske arter og i en fotoudstilling i samarbejde med Nationalparksekretariatet På baggrund af konklusionerne i et forprojekt, er det godtgjort, at der er grundlag for udarbejdelse af en områdeplan for flere ejendomme i området, der bl.a. kan beskrive natur- og naturgenopretningsprojekter, som kan styrke den biologiske mangfoldighed i agerlandet Seismisk Kortlægning, kortlægning af undergrunden fremsendt af Geoscience, Århus Universitet. Projektet vil indsamle og tolke refleksions seismiske data i Mols Bjerge med det formål at styrke forståelsen af de processer, der har dannet Mols Bjerge og skabe grundlag for at formidle ny viden om Mols Bjerges geologiske historie Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

9 Ansøgninger til og over kr Vegetationsanalyse fra istidslandskab til kulturlandskab fremsendt af Geoscience, Århus Universitet. Digital landskabsmodel landskabsanalyse fremsendt af Geoscience, Århus Universitet. Kultur Projektet omfatter en analyse med en ny teknologi af pollen og sedimenter fra en borekerne udtaget i Agri Sø. Herigennem kan man belyse vegetationens udviklingshistorie og områdets landskabshistorie siden sidste istid. Det vil bl.a. sige hvornår skoven opstod ogforsvandt samt hvordan forskellige kulturer har påvirket og anvendt landskabet. Projektet har til formål at lave en detaljeret digital geologisk landskabsmodel af Nationalparkens landskabstyper ved hjælp af en ny og meget nøjagtig højdemodel for Danmark udført med laserteknologi Kalø 700 år. Borgen og godset fremsendt af Boggalleriet i Rønde. Bevaring og genskabelse af Veteranskibet Skødshoved som maritim kulturarv fremsendt af foreningen bag skibet. Middelaldermarked Kalø fremsendt af Museum Østjylland. Medfinansiering af en bog om Kalø i anledning af slotsruinens 700 års jubilæum. Tilskuddet udmøntes i en nedsættelse af bogens udsalgspris. Medfinansiering af et LAG Djursland projekt vedrørende restaurering og genskabelse af Skødshoved, så det fremstår som et typisk paketfartøj anno Underskudsgaranti til afholdelse af et 2 dags middelaldermarked ved Kalø Slotsruin som en fyrtårnsevent og hovedbegivenhed i fejringen af Kalø Slots 700 år jubilæum Kulturaften om ny Kaløbog fremsendt af Foreningen By- og Landskabskultur i Syddjurs (BLIS). BLIS har fået støtte i form af en underskudsgaranti til afholdelse af et offentligt arrangement, hvor forfatteren til den nye bog om Kalø holdt foredrag, præsenterede bogens indhold og fortalte om Kaløs kulturhistorie Historisk troværdig smartphone og webapplikation til Kalø Slotsruin fremsendt af InnoPro, Aarhus. Tilskuddet gives til en videreudvikling af en applikation om Kalø Slotsruin samt til vedligeholdelse og drift af applikationen i en 3-årig periode. Applikationen indeholder bl.a. en historisk korrekt rekonstruktion af Kalø Slot, som det fremstod i middelalderen Formidling af kystkultur, Kuttertræf i Ebeltoft Fiskerihavn fremsendt af foreningen Ålekvasen Rigmor. I forbindelse med den årlige havnefest på Fiskerihavnen i Ebeltoft har foreningen fået støtte til et initiativ, hvor der fra et udstillingstelt og fra skibet blev formidlet om Ebeltofts maritime kystkultur samt om restaureringen og driften af foreningens veteranskib FRiluftsliv VUMB, 2-dags vinterorienteringsløb fremsendt af lokal løbeklub. Tilskud til afvikling og videreudvikling af et 2 dages orienteringsløb, som afholdes i starten af februar One Man One Beach. Maleri ved en strand i Nationalparken fremsendt af kunstmaleren Ken Zier. Verdensballet, Møllerup fremsendt af Møllerup Gods. Støtte til en kunstudstilling i Fuglsøcentret, Hamburg og New York af 52 naturmalerier produceret over et år med ét maleri om ugen fra samme sted i Nationalparken. I forbindelse med afholdelsen af verdensballet på Møllerup Gods er der ydet et tilskud, således at billetprisen for børn halveres, der tilbydes kulturhistoriske rundvisninger på godset før balletten, der sker en markeds føring af arrangementet, hvor Nationalparkens navn indgår, samt der gives en støtte til forplejning af frivillige hjælpere Øget muligheder for oplevelser til personer med funktionsproblemer fremsendt af Foreningen Fysisk aktiv for sjov. Sommerkursus Nationalpark Mols Bjerge, fremsendt af Rønde Højskole. Tilskud til tandemcykel til oplevelser for personer med funktionshandicap. Foreningen har et samarbejde med Naturcenter Basballe, således at de særlige cykler også vil kunne udlejes til Nationalparkens gæster. Endvidere holder foreningen en række arrangementer for personer med funktionshandicap Tilskud i form af en underskudsgaranti til markedsføringen af kurset Kalø 700-års jubilæumskoordinator fremsendt Museum Østjylland. Medfinansiering af en jubilæumskoordinator under Museum Østjylland i anledning af Kaløs 700 års jubilæum Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

10 Reindeer Safari, en anderledes naturvandring fremsendt af Foreningen Secret Hotel. Langrendsløjper, Udstyr til udlægning af skispor fremsendt af Ebeltoft Skiklub. Robarkassen som sejlende formidlingsplatform for maritim kultur fremsendt af Fregatten Jylland. Tilskud til et gæstespil og herunder til ophold og forplejning. Projektet omfattede bl.a. en vandringsforestilling i Mols Bjerge, hvor deltagerne på deres vandring skulle efterligne rensdyrenes flok og adfærdsmønstre (på 2 ben) for herigennem at tilegne sig styrket bevidsthed om sig selv, naturen og relationen herimellem. Projektet omfatter indkøb af snepræpareringsudstyr i form af sporsætter og snesamler til udlægning af langrendsløjpe inden for Nationalpark Mols Bjerge Tilskud til færdiggørelse af robarkassen til passagersejlads og herunder tilvejebringelse af nødvendige tilladelser samt tilskud til at afprøve et lejerskolekoncept under Fregatinstitutionen Etablering af handicapvenlig stiforløb i Tolløkkeskoven fremsendt af Turistforeningen for Ebeltoft og Mols. Midt i 2013 tilbageført til Nationalparken for udførelse af projektet. Formidling og friluftsforhold i Egsmark Plantage fremsendt af Djurslands Plantningsforening. Projektet omfatter etablering et handicapvenligt stiforløb på omk. 1,2 km med tilhørende møbleret opholdsplads og parkeringsplads i Tolløkkeskoven tæt ved Ebeltoft og i forlængelse af allerede eksisterende sti under Færgevejen. Desuden omfatter projektet opsætning af infotavler samt udarbejdelse af folder om natur kulturhistorien i Tolløkkeskoven i samarbejde med Museum Østjylland/Museumsforeningen i Ebeltoft. Projektet har til formål at øge offentlighedens interesse for og anvendelse af det private område. Med projektet skabes nyt informationsmateriale og plancher m.v. om plantningssagen og dens historie samt muligheden for at få en god og indholdsrig naturoplevelse i plantagen Etablering af landgangsmulighed i Ebeltoft Vig fremsendt af Fregatten Jylland. Sidst i 2013 tilbageført til Nationalparken for udførelse af projektet. Konsulentundersøgelse af muligheder for etablering af et egnet broanlæg til landgang ved Mols Bjerge i den vestlige del af Ebeltoft Vig. Projektet omfatter endvidere en udredning i forhold til nødvendige myndighedstilladelser for projektrealisering Naturnetværk Mols fremsendt af et netværk mellem 5 natur og skovbørnehaver. Projektet omfatter tilskud til styrkelse og udvikling af naturfagligheden og naturpædagogikken hos de deltagende institutioner og deres personale. Tilskuddet gives til at skabe et styrket samarbejde, til uddannelse samt til opbygning af drift af et mobilt Naturlaboratorium Aser og jætter, digital formidling fremsendt af Karpenhøj. Tilskud til skabelse af en digital guide, som vil gøre gæsten i stand til at få spændende input og oplevelser, når de færdes på Friluftsgården. Formidlingen omfatter 4 digitale ruter inden for henholdsvis natur, landskab, naturfitness og nordisk mytologi Rejsehold i Nationalparken fremsendt af Naturcenter Syddjurs. Projektet skaber et formidlingstilbud til grupper af gæster på lejrskole, feriekoloni eller kursusophold med mulighed for direkte formidling om Nationalparken, hvor de opholder sig. Alle aktører i Formidlingspartnerskabet kan inddrages i et formidlingstilbud efter målgruppe og behov Kuttertræf. Foto: Bo Skaarup Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

11 Formidling Messer, festivaler, arrangementer og begivenheder Nationalpark Mols Bjerge udførte i 2013 en lang række formidlingsog kommunikationsaktiviteter. Formålet med aktiviteterne var at 1. synliggøre Nationalparken 2. formidle bredt om Nationalparkens formål og virke 3. skabe lokal forankring af Nationalparken 4. støtte det lokale forenings- og erhvervsliv Ferie for alle I samarbejde med Destination Djursland deltog Nationalparken den februar 2013 med en stand i Danmarkshallen på feriemesse Ferie for alle i Herning. Nationalparkens stand havde specielt fokus på parkens særlige kvaliteter og tilbud inden for cykelferie. Der var mere end gæster på messen, og mange kom forbi Djurslands stand og fik udleveret foldere og andet informationsmateriale. Geologiworkshop For at øge kendskabet til parkens geologiske lokaliteter og for at drøfte, hvordan Nationalparken kan styrke synliggørelse og formidlingen af geologien, afholdt bestyrelsen den 4. og 5. maj en 2 dags geologiworkshop, hvortil rådet, lokale naturformidlere, forskere og andre fagpersoner også var inviteret. Arrangementet havde 37 deltagere. På den første dag blev der afholdt en ekskursion til geologiske lokaliteter i Nationalparken og den anden dag en workshop med oplæg fra forskellige fagfolk og efterfølgende gruppediskussioner. Processen mundede ud i en geologirapport, som anviser konkrete forslag til, hvordan bestyrelsen kan styrke forskning, beskyttelse og formidling af Nationalparkens geologi. Arrangementet var også en succes i forhold til inddragelse af de faglige forskningsmiljøer i Nationalparkens arbejde, hvilket bl.a. afspejles i bestyrelsens efterfølgende tilskud til igangsætning af forskningsbaserede geologiprojekter. Arrangementet blev dækket i den lokale presse. Den Europæiske Nationalparkdag Den Europæiske Nationalparkdag blev igen i 2013 fejret over to dage. Fredag d. 24. maj for folkeskoler og lørdag d. 25. maj med offentlige arrangementer. Fredag blev kommunens skoler inviteret til gratis naturvejlederarrangementer, og samtidig blev skolernes lærere og ledere inviteret til en speeddatingtur. Desværre løb arrangementet ind i efterdønningerne af arbejdskonflikten, hvilket bevirkede at lærerarrangementet måtte aflyses. Konflikten gik også lidt ud over antal besøgende klasser, idet der i 2013 kun var 8 klasser mod 12 klasser i Selve den offentlige fejring af nationalparkdagen blev afholdt som en del af Kalø Slots 700 års jubilæum, i samarbejde mellem 9 forskellige organisationer. Det drejede sig om Naturcenter Syddjurs, Karpenhøj, Museum Østjylland, Danmarks Jægerforbund, Botanisk Forening, Mols Laboratoriet, Naturstyrelsen, Mols Bjerges venner og Nationalparksekretariatet. Fejringen var tilrettelagt som et Historiespor ud på Kalø Slotsruin. Ved ankomsten fik interesserede en passerseddel samt et læderarmbånd udleveret af bomvagten. Herefter gik gæsterne ud på ruinen, hvor der var opstillet et antal små informationsstande og aktivitetsboder. Gæsterne gik så fra aktivitet til aktivitet og løste opgaver og/eller lærte noget om livet i middelalderen. Til slut fik børnene lov til at slå en middelaldermønt. Langt de fleste aktører var i middelalderdragter, og opstillingen med telte og bål gav en stemning af middelaldermarked. Der kom cirka 550 gæster forbi bomvagten. Åbne udgravninger. Foto: Nicole Wolter Geologi workshop. Foto: Nicole Wolter Nationalparkdag. Foto: Kristian Herget Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

12 Landbrugsmessen ved Gl. Estrup Økologisk festival på Kalø Sommerformidling fra Nationalparken guider Nationalparkbus Den 25. og 26. maj var Nationalparken repræsenteret med en stand på Landbrugsmessen ved Gl. Estrup. Her var en plancheudstilling og visning af video-klip om Nationalparken, og gæsterne på standen kunne få informationer om nationalparkfondens muligheder for gennem frivillige aftaler at igangsætte projekter i henhold til Nationalparkens formål. Det samlede besøgstal på messen var omkring gæster, og til Nationalparkens stand kom omkring 150 personer. Der var en god dialog om Nationalparkens indhold og opgaver med de besøgende på standen, ligesom der var god kontakt til andre relevante samarbejdspartnere, som var repræsenteret på messen. Nationalparken støttede den Økologiske festival på Kalø økonomisk og deltog lørdag den 8. juni i festivalen med en formidlingsstand i lighed med mange andre foreninger og institutioner. Herudover var der på festivalen en lang række økologiske producenter fra hele landet som præsenterede deres produkter. For 3. år i træk har Nationalparken i tæt samarbejde med Museum Østjylland og Molslaboratoriet tilbudt levende formidling i hele sommerferien ved 3 vigtige besøgssteder: Kalø Slotskro, Øvre Strandkær Besøgscenter og Farvegaarden i Ebeltoft Midtby. Nationalparkens faste guider de 3 steder orienterede om lokale natur-, kultur- og friluftsforhold, gav gode råd til de besøgende og afholdt daglige guidede ture. Sommerformidlingen har været en stor succes med mere end 8200 mennesker i direkte kontakt med Nationalparkens guider. Det var cirka 800 flere end sidste år. Der var specielt mange mennesker, som besøgte Kalø. Her blev registreret cirka 3500 mennesker mod cirka 2300 sidste år. Det skyldes måske den omtale, som Kalø Slotsruin har fået i forbindelse med fejringen af 700-års jubilæet for Kalø Slot. På Nationalparkens daglige guidede ture deltog samlet over 1300 personer. I sommerferien havde Nationalparken i samarbejde med Destination Djursland indsat en bus, som dagligt kørte ture rundt mellem Nationalparkens 3 formidlingssteder samt øvrige attraktioner og institutioner i Nationalparken. Det samlede antal personer, som benyttede tilbuddet lå på lige under 400, og det er allerede nu besluttet, at bussen næste år i højere grad skal fokuseres på sightseeing med guide i stedet for ren transport. I perioden fra den 25. juli til 15. august blev der endvidere hver onsdag aften afholdt gratis guidede ture af en nationalparkfrivillig til formidlingsegnede lokaliteter i og omkring Mols Bjerge. På disse 6 ture deltog samlet over 350 personer. Gl. Estrup Landbrugsmesse. Foto: Nicole Wolter Nationalparkguide ved Kalø Slotsruin. Foto: Nicole Wolter Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

13 Kong Menveds Marked Åbne udgravninger Kunsten at forske Ebelfestivalen i efterårsferien Som en helt særlig event i forbindelse med Kaløs 700 årsjubilæum afholdt Nationalparken, Naturstyrelsen, Museum Østjylland og Syddjurs Kommune i samarbejde et Middelaldermarked over to dage ved Kalø Slotsruin den 23. og 24. juni. Under titlen Kong Menveds Marked opførte over 200 udklædte middelalderaktører ridderslag, henrettelser, og middelalderligt gøgl i Kaløs stemningsfulde historiske ramme. De udklædte middelalderfolk demonstrerede gamle håndværk og inddrog gæstfrit de mere end gæster i middelalderfolkenes hverdag og levevis. Markedets store trækplaster var den tysk-tjekkiske riddertrup Terra Historia og mange gæster brugte hele dagen nogle sågar hele weekenden på at gå på opdagelse i de talrige boder og teltlejre for at se de mange middelalderlige tilbud og optrædener. Nationalparken og Museum Østjylland har i samarbejde gennemført projekt Åbne Udgravninger. Fra den 1. juli til den 30. august kunne gæster overvære og selv deltage i arkæologisk udgravning ved Agri på Mols. De besøgende kunne endvidere se en lille udstilling om fortidsminderne i området og få en rundvisning på udgravningsfeltet. Udgravningen var for det første et formidlingsprojekt, hvor Museum Østjyllands arkæologer gav svar på alle de mange forskellige spørgsmål, gæsterne havde om udgravningsarbejdet og fortidens spor i den undergrund, som blev udgravet. For det andet var udgravningen et konkret aktivitetstilbud til gæsterne, fordi de under ledelse af arkæologer fik lov til at hjælpe til med at udgrave stolpehuller og andre spor efter bygninger fra forhistorien. Dette tilbud benyttede rigtig mange gæster sig af, og det gav en meget entusiastisk og arbejdsivrig stemning på feltet. Udgravningen viste sig endvidere at give nogle meget spændende arkæologiske fund af store skår fra lerkar ved stolpehuller, der har været en del af en gård i en landsbyen, som omkring Kristi fødsel har ligget på stedet. Den åbne udgravning var en stor succes, da den over sommeren blev besøgt af mere end 3600 nysgerrige og videbegærlige gæster. Museum Østjylland har udarbejdet en rapport over projeket og beskriver det meget positivt. Syddjurs Musikskole, Børnehaven Æblehaven i Ebeltoft og Nationalparken indgik i sensommeren i fællesskab i et børne- og ungekulturprojekt under Kulturring Østjylland. Projektet omhandlede forskning og kreativitet i de 6 kommuner, der indgår i Kulturring Østjylland. Projektet var opbygget af flere trin, således at forskere først formidler egnet stof til børnene, der så omsætter oplevelsen til kunst med hjælp fra billedskolelærere. Bagefter skriver dansk-, musik- og kulturskoleelever musik og digter historier ud fra værkerne. Til sidst laver professionelle musikere, scenekunstnere, instruktører og producenter det til en turnerende forestilling, som skal have premiere i januar Nationalparken bidrog med en forsker fra Molslaboratoriet. Børnene blev af denne introduceret til det biologiske kredsløb, som husdyr skaber, når de afgræsser heder og overdrev i Mols Bjerge. Der var specielt fokus på de biller, som lever i hestepærer, som børnene lavede billeder og flamingo figurer af. Nationalparken ser frem til de næste trin i dette spændende kreative forløb. Nationalparken deltog igen i år med en stor stand på Ebelfestivalen i uge 42. Festivalen blev besøgt af over gæster, hvoraf mellem 2000 og 2500 var i Nationalparkens telt, som var placeret på Torvet i Midtbyen. Standen var i hele ugen bemandet med en sekretariatsmedarbejder og en naturvejleder, som med aktiviteter og informationsmateriale tiltrak det store antal besøgende. Der blev formidlet om Nationalparkens mange friluftstilbud og oplevelsesmuligheder samtidig med, at besøgende børn og unge kunne lave smykker eller nøgleringe i et gevirværksted udlånt af Jægerforbundet. Et andet godt trækplaster var Nationalparkens konkurrence om en kurv med lokale lækkerier. Der blev afleveret mere en 200 besvarelser, og langt de flest lærte noget nyt om Nationalparken ved at udfylde skemaerne. Endelig tilbød en nationalparkfrivillig sammen med Nationalparkens skovhjælpere 3 guidede ture i Mols Bjerge i løbet af ugen, hvor der i alt deltog omkring 200 gæster. Turen blev i øvrigt rost af de gæster, der havde været med og senere kom op i nationalparkteltet. Kong Menveds Marked. Foto: Museum Østjylland Åbne udgravninger. Foto: Nicole Wolter Kunsten at forske. Foto: Nicole Wolter Eblefestival. Foto: Nicole Wolter Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

14 Hjemmeside Nationalparkfoldere Facebook Presse & Kommunikation i Naturstyrelsen har lovgivningsmæssigt ansvar for rammerne for Nationalparkernes hjemmesider, og i 2013 indledtes et samarbejde mellem landets tre nationalparker og P&K med henblik på at optimere de enkelte nationalparkers hjemmesider, både design- og funktionsmæssigt i forbindelse med skift til en tidsvarende hjemmesideplatform. Når design og funktioner er på plads, er det Nationalpark Mols Bjerges ansvar at opdatere og vedligeholde sin hjemmeside, der fremover bliver en selvstændig hjemmeside med domænet www. nationalparkmolsbjerge.dk i stedet for Nationalpark Mols Bjerge har bidraget til arbejdet med at definere nødvendige funktioner og give input til design, og Nationalparken er ultimo december i gang med at gennemgå og redigere teksterne og fotos med det formål, at teksterne i lighed med design og funktioner gøres mere brugervenlige end den gamle hjemmesideplatform gav mulighed for. Der har været afholdt flere møder og udarbejdet kravspecifikationer, og det forventes, at den nye hjemmeside lanceres i april Vores nuværende hjemmeside indeholder materiale til forskellige brugergrupper: Alle (Det særlige ved Nationalpark Mols Bjerge og nyheder) Borgere (Ansøgningsskemaer, - frister, referater m.v.) Undervisere (link til skoleundervisning om Nationalpark Mols Bjerge) Turister (Oplev Nationalpark Mols Bjerge og Udflugtsmål) 6. Om Nationalpark Mols Bjerge 7. Kalender 8. Overnatningsmuligheder 9. Nationalpark TV 10. Hvor må jeg færdes Statistiktallene vil blive brugt i udformningen af Nationalparkens nye hjemmeside med det formål at gøre hjemmesiden lige interessant for alle brugergrupper. I turistsæsonen 2013 har Nationalparken distribueret Nationalparkfoldere til besøgende og gæster i parken. Nationalparkens foldermateriale består af 4 seværdighedsfoldere med tilhørende temakort inden for emnerne natur, kultur, friluftsliv og geologi, som er trykt på dansk, tysk og engelsk. Materialet udgør således 12 separate publikationer, der er tilgængelige for besøgende ca. 35 steder i og omkring Nationalparken. De steder, som Nationalparken har indgået samarbejde med om distribution af Nationalparkfolderen omfatter turistbureauer, butikker, hoteller, campingpladser, samt større turist attraktioner og offentlige steder så som biblioteker og administrationsbygninger i kommunen. Nationalparksekretariatet er i gang men en gennemgribende ombrydning og redigering af folderne, så der i stedet for fire selvstændige foldere bliver én folder, hvori de fire nævnte temaer optræder. Denne folder vil være inddelt i geografiske områder, så brugeren samlet kan orientere sig om seværdigheder i det område, de opholder sig eller har til hensigt at besøge. Denne folder vil i lighed med de tidligere blive produceret på dansk, engelsk og tysk. Sekretariatet tilsigter med folderen at skabe visuel genkendelighed i forhold til Nationalparkens hjemmeside. Endvidere er Nationalparkens oversigtskort under revision. Det nye kort er en viderebearbejdning af Nationalparkens nuværende kort, men med ændringer og forbedringer bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra gæster. Nationalparken gik på Facebook i sensommeren Det er første gang, Nationalparken har arbejdet aktivt med netværkskommunikation. På Facebook-siden fortæller nationalparksekretariatet om sin dagligdag, store og små begivenheder samt aktiviteter i Nationalparken gerne med henvisning til informative fakta og altid billedbåret. Facebook-siden er ikke et nyhedsite men der er plads til korte nyheder med link til Nationalparkens hjemmeside, således at Facebook-siden genererer trafik på hjemmesiden. Den interpersonelle kommunikation har den særlige styrke at kunne skabe relationer og tilhørsforhold. På Facebook-siden kan lokalsamfundet følge med i dagligdagen i Nationalparken og derved blive mere bevidst om Nationalparkens aktiviteter. På sigt er det håbet, at flere borgere optræder som ambassadører for Nationalparken over for omverdenen. Turister og andre besøgende får oplysninger om aktiviteter på Facebook-siden, og de ledes videre til vores hjemmeside, hvor vi samlet og mere udførligt beskriver Nationalparken og de borgerrettede aktiviteter, de kan deltage i. Omvendt generer Nationalparkens hjemmeside også en betydeligt trafik til Facebooksiden. Målet med Facebook-siden var fra begyndelsen at nå 500 Facebookvenner ved årsskiftet. Vi gik ind i 2014 med 519 Facebook-venner. I 2013 havde Nationalparken besøg på hjemmesiden, hvoraf var unikke besøgende og 796 tilbagevendende besøgende. Hovedparten af de besøgende ligger i sommermånederne, hvilket også afspejler sig i de sider, som er mest populære: 1. Forsiden 2. Oplev Nationalpark Mols Bjerge 3. Udflugtsmål 4. Kort 5. Det særlige ved Nationalpark Mols Bjerge Foto: Bo Skaarup Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

15 TV produktion Nationalpark applikation til smartphones Nyhedsbreve og pressemeddelelser Artikler, TV interviews og radio Nationalparken har i samarbejde med et produktionsselskab fra Filmbyen i Aarhus lavet optagelser i sommerhalvåret til en tv-serie i fire dele på hver én halv time om livet i Nationalparken. Tv-serien skal være færdig i foråret 2014 i en kvalitet, der gør den egnet til at vise på nationalt fjernsyn. I tv-serien tages seeren med på en opdagelsesrejse rundt i Nationalparkens mange kroge med historier om og med mennesker, der har deres daglige liv, arbejdseller fritidsliv i Nationalparken. Nationalparken har under arbejdet lagt vægt på en reel og kvalitativ formidling, så seeren ud over at nyde billederne også lærer noget om Nationalparken. Hovedhistorierne i tv-serien præsenteres af to lokale og kendte formidlere. Den ene tager seeren med ud for at genrejse en vejvisersten på dens oprindelige plads, og den anden tager bl.a. seeren med på kig efter fugle på træk, sjældne planter og dyr. Ud over tv-serien er der i 2013 lavet 20 nye korte videoklip, der sammen med 26 tidligere producerede videoklip er beregnet for visning på Nationalparkens hjemmeside. Det samlede antal video downloads fra Nationalparkens hjemmeside og YouTube var ved udgangen af 2012 på ca visninger. Med Nationalparkens applikation til smartphones kan borgere og gæster downloade et kort over parken, som viser Nationalparkgrænsen samt, hvilke arealer der er private eje og, hvilke der er offentlige. Applikationen oplyser, hvilke adgangsregler der gælder for færdslen på private og offentlige arealer, og ud fra GPS-oplysninger kan brugere hele tiden se præcis, hvor vedkommende er. Applikationen indeholder en række lag med oplysninger om vandre-, cykel-, bil-, kajak-, heste- ride og skiruter samt om seværdigheder og faciliteter og inden for natur, kultur og friluftsliv. Applikationen er i 2013 blevet forbedret på flere områder. Den vigtigste forbedring er et nyt baggrundskort, der giver et bedre og hurtigere zoom, samt visning af flere detaljer. Applikationen er desuden blevet opdateret, og der er tilføjet flere oplysninger om de steder og seværdigheder, som brugeren kan møde på sin tur i Nationalparken. Endelig har applikationen fået tilføjet nye billeder. Nationalparken har i 2013 sat mere fokus på markedsføring af applikationen. Det er sket ved vores deltagelse på diverse messer og gennem sommerformidlernes arbejde. Sammenlagt er der omkring 400 personer, der har downloadet applikationen, og de har sammenlagt brugt den knap 1500 gange, dvs. knap fire gange pr. download. Nationalparken udsendte i 2013 fire nyhedsbreve i modsætning til året før, hvor Nationalparken udsendte 10 nyhedsbreve. Årsagen hertil var manglende personale i en periode op til genbesættelse af Nationalparkens kommunikationsstilling. Nyhedsbrevet er blevet redaktionelt gennemarbejdet med henblik på at sikre et relevant indhold i forhold til målgruppen samt i højere grad at gøre det billedbåret i lighed med Nationalparkens øvrige medier. Det er tanken, at nyhedsbrevet fremover skal udkomme seks gange årligt for at sikre et indhold, der har en vis tyngde. Nyhedsbrevet har omkring ca. 250 abonnenter. Tallet har været stigende i Nationalparken udsendte i 2013 omkring 25 pressemeddelelser, og presselisten dækker lokale, regionale og nationale aviser samt TVog radiostationer. Nationalparken havde i 2013 et tæt redaktionelt samarbejde med Turistavisen, som især henvender sig til områdets turister og sommerhusbeboere. Turistavisen gav i 2013 Nationalparken redaktionel omtale over to-sides omslag i samtlige sine udgivelser. Sekretariatet har i årets løb deltaget i en række tv- og radiointerviews på såvel DR TV, DR Radio, TV2 Østjylland, Lokalradioer samt fået redaktionel omtale i aviser, magasiner, turistudgivelser mv. Alle artikler om Nationalpark Mols Bjerge i trykte medier har sekretariatet arkiveret elektronisk og i 2013 var der 138 artikler i trykte medier med omtalte af Nationalparken. Landets to øvrige nationalparker købte i 2013 Nationalparkens applikation og tilpassede den til deres egen nationalpark, hvorfor den nu er blevet den officielle digitale guide til de danske nationalparker. TV optagelser med Jens Reddersen. Foto: Nicole Wolter TV optagelsermed paraglider. Foto: Nicole Wolter TV optagelser med Morten DD. Foto: Nicole Wolter TV optagelser, Vejvisersten. Foto: Nicole Wolter Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

16 Skovhjælperordning Økonomi/Regnskab - Årsregnskabsbilag Igennem hele 2013 har et hold skovhjælpere fra Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Skovly arbejdet for Nationalparken. Holdet har været i felten 77 arbejdsdage fordelt jævnt over året og har arbejdet med opmaling af vejbomme, piktogrampæle og gulprikruter, udført strandrensning samt ryddet og klippet bevoksninger langs offentligt tilgængelige stier i Nationalparken. Selv om skovhjælperholdet i 2013 primært har arbejdet på offentlige arealer, har de også på anmodning løst opgaver på private arealer så som klipning af bevoksninger og akutte oprydningsopgaver på anvisning fra lodsejeren. Ordningen administreres af Nationalparksekretariatet i samarbejde med frivilligformidlerne Poul Erik Bærentzen og Thomas Hvam Pedersen samt Skovly og Naturstyrelsen. Skovhjælperne har desuden assisteret ved offentlige formidlingsture i Mols Bjerge i sommerferien og i efterårsferien. Disse ture har der samlet deltaget ca. 400 gæster. Nationalparken drives af et sekretariat med 4 medarbejdere og 6 løst ansatte sommerformidlere. Det samlede timeforbrug for medarbejderne var i 2013 på timer. Nationalparken fik ved indgangen til 2013 en bevilling på kr. 7,5 mio. Bevillingen er opdelt i en mindre del (2,5 mio. kr.), der er forbeholdt administration og sekretariat m.m., samt en større del (5 mio. kr.), som er forbeholdt til udvikling, informationsvirksomhed og projekter indenfor natur, kultur, friluftsliv, erhvervsudvikling mv. Det er intentionen, at så stor en del af bevillingen skal anvendes til udvikling af Nationalparken. Derfor kan uforbrugte administrationsmidler overføres til udvikling af Nationalparken og timer (og dermed løn) i administrationen, som vedrører udvikling af Nationalparken kan bogføres under dette formål. Nationalparken råder til enhver tid over retten til at disponere over sin fulde bevilling inkl. opsparing. I henhold til regnskabsvejledningen skal nationalparkerne: I starten af november sende et periodiseret budget for det efterfølgende finansår til naturstyrelsen. Ved indgangen af henholdsvis 2., 3. og 4. kvartal fremsende en redegørelse til Naturstyrelsen for forbruget i de forgangne kvartaler, samt et revideret periodiseret budget for den resterende periode. Der er i 2013 sket en omlægning af regskabsprocedurer og budgetopstilling. Fra at være et udgifts-regnskab, har Nationalparken nu mulighed for at lave hensættelser i forbindelse med tilskud og vedtagne projekter. Regnskabet for 2013 indeholder således de bevilgede tilskud, der er bevilget i 2013 og tidligere, selvom de først udbetales senere. Administration Natur Landskab og geologi Kultur Friluftsliv Formidling Erhverv og lokalsamfund. Der er i 2013 endvidere arbejdet med en revision af ansøgningsskemaerne og mulighed for, at man kan søge projekttilskud via virk.dk i lighed med andre statslige støttemuligheder. Dette vil også vil gøre administrationen mere effektiv. Regnskab og Regnskabsberetning Resultatopgørelse for 2013 Bevilling Indtægter Indtægter i alt Sekretariat ,95 Bestyrelse og råd ,28 Informationsmateriale ,00 Formidling, skiltning mm ,49 Inddragelse af frivillige 3.750,05 Mindre ansøgte projekter ,06 Større ansøgte projekter ,61 Udvalgsarbejder ,47 Projektudvikling ,70 Workshops ,65 Driftsopgaver i alt Årets resultat I henhold til Miljøministeriets regnskabsvejledning skal Nationalparken til Naturstyrelsens årsrapport udarbejde et årsregnskabsbilag, hvori der redegøres for årets regnskabsmæssige resultat. Foranstående resultatopgørelse for 2013 er den økonomiske del af Nationalparkens årsregnskabsbilag. Endvidere skal Nationalparken i henhold til regnskabsvejledningen udarbejde en årsberetning, hvor der er særlig fokus på årets faglige resultater. Skovhjælpernes besøg på Jagtslottet. Foto: Nicole Wolter Uforbrugte hensatte midler til et projekt bliver ved projektets afslutning tilbageført til det aktuelle regnskabsår. I efteråret ændrede Nationalparken sin budgetopstilling, så budgettet fra 2014 fordeles på områderne fra formålene i bekendtgørelsen via bevillingsgrupper: Opsparing ultimo 2012: kr. Resultat 2013: kr. Opsparing ultimo 2013: 1.978,388 kr. Hensættelse af hidtil afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter: kr. Havnefyr. Foto: Bo Skaarup Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning Nationalpark Mols Bjerge, Årsberetning 2013

17 Nationalpark Mols Bjerge, Jagtslottet på Kalø, Grenåvej 12, 8410 Rønde Tlf , Mail: Foto: Hans Jørgen Krickhahn. Se mere:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge 11. december 2013 kl. 16.30-19.00 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard Jakob Vedsted Peter Brostrøm Peter Gjelstrup

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet Jakob

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013 Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013 Godkendt den 11.12.2013 Til stede: Erling Post, Formand Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland

Læs mere

Årsberetning 2012. Foto: Dan Lauridsen. Foto: Bo Skaarup

Årsberetning 2012. Foto: Dan Lauridsen. Foto: Bo Skaarup Årsberetning 2012 Nationalpark Mols Bjerge, Jagtslottet på Kalø, Grenåvej 12, 8410 Rønde Tlf. 72 17 07 14, Mail: sekretariatet@mols.nu, www.nationalparkmolsbjerge.dk Foto: Dan Lauridsen Indhold Indledning.......................................................................................................3

Læs mere

28. januar 2014 kl. 16.30-21.00, Nationalparkens Sekretariat, Jagtslottet, Grenå vej 12, 8410 Rønde

28. januar 2014 kl. 16.30-21.00, Nationalparkens Sekretariat, Jagtslottet, Grenå vej 12, 8410 Rønde Bestyrelsesmøde 28. januar 2014 kl. 16.30-21.00, Nationalparkens Sekretariat, Jagtslottet, Grenå vej 12, 8410 Rønde Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Margit Røgind, Danmarks

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde Til stede: - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Mette Foged Marianne Kirkegaard Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Afbud

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Mette Foged Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Eva Kullberg Susanne Bødker Jakob Vedsted Jette

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015.

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015. Bestyrelsesmøde Nationalpark Mols Bjerge Den 26. oktober 2015. Godkendt på bestyrelsesmøde den 15.12.2015 Mødes holdes på sekretariatet, Grenåvej 12, 8410 Rønde fra kl. 16.30 til senest kl. 21. Til stede:

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51 Endeligt referat Fraværende: Velkomst ved Erling Post Præsentation af bestyrelsens medlemmer Der var afbud fra Helge Poulsen (Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning) Erling bød velkommen og ridsede formålet

Læs mere

Naturprojekt Øer, Foto: Jens Reddersen. Årsberetning 2014

Naturprojekt Øer, Foto: Jens Reddersen. Årsberetning 2014 Naturprojekt Øer, Foto: Jens Reddersen Årsberetning 2014 Forord Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Bestyrelse, råd og udvalg... 4 Bestyrelse... 4 Nationalparkråd... 5 Udvalg... 6 Vision og formål... 7

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 30 den 11. december 2012, Fuglsøcentret Godkendt 31.1.2013

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 30 den 11. december 2012, Fuglsøcentret Godkendt 31.1.2013 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 31 den 31. januar 2013, Jagtslottet Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 31 den 31. januar 2013, Jagtslottet Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard Vibeke

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Til stede: - Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. De danske nationalparkers logoer 3 2. Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 29 den 10. oktober 2012, Møllerup Gods Godkendt den

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 29 den 10. oktober 2012, Møllerup Gods Godkendt den Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Den Europæiske Nationalparkdag

Den Europæiske Nationalparkdag Indbydelse til Den Europæiske Nationalparkdag Lørdag d. 24. maj 2014 Kom og deltag i et eller flere af de 14 gratis arrangementer rundt om i Nationalpark Mols Bjerge Den Europæiske Nationalparkdag 2014

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 TIL GAVN FOR NATUREN OG GLÆDE FOR MENNESKER

ÅRSBERETNING 2015 TIL GAVN FOR NATUREN OG GLÆDE FOR MENNESKER ÅRSBERETNING 2015 TIL GAVN FOR NATUREN OG GLÆDE FOR MENNESKER 1 2 ÅRSBERETNING 2015 FORORD... 3 BESTYRELSE, RÅD OG UDVALG... 4 VISION OG FORMÅL... 7 NATUR... 8 Naturudvalget... 8 Væsentlige naturtyper...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø Tilstede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2014. Bestyrelsesmøde. 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00. Til stede:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2014. Bestyrelsesmøde. 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00. Til stede: Bestyrelsesmøde 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00 Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land 2017 Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land Udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land er i høj grad båret af samarbejde og inddragelse af de omgivende lokalsamfund. Som et led i

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø Godkendt refereat: Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013

Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013 Søndag d. 27. januar 2013 Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013 Jan Skriver udstiller på Nordkraft: Vildmoseforeningen og Nordkraft arrangerer i vinterferieugerne 7 og 8 i samarbejde med journalist og naturfotograf

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Anne Sofie

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen Til Stede: Rita Geertz Margit Røgind Trine Lundorf Klaus Bertram Mikkelsen Thorkil Danielsen Erling Post Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Peter Brostrøm Marianne Kierkegaard Anne Sophie Gamborg Jakob

Læs mere

Pressemeddelelse. Kalø Slotsruin udvalgt som et sted i landskabet 24. april 2012

Pressemeddelelse. Kalø Slotsruin udvalgt som et sted i landskabet 24. april 2012 Pressemeddelelse Kalø Slotsruin udvalgt som et sted i landskabet 24. april 2012 I samarbejde med et fagligt ekspertpanel har Realdania og Naturstyrelsen under Miljøministeriet udvalgt området omkring den

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune

Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune Møde den 24. august 2010, kl. 09.00. Mødet afholdes hos Sverre Tveito Holmen i Egens Havhuse. Dagsorden sendt til: Anders Barslund Christensen, Magda Høegh, Merete Erbou

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Workshop - norden andag den 16. september 2013 Fælles nordiske muligheder for samarbejde mellem nationalparker i og ud til Skagerrak

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018 Introduktion til Nationalpark Thy Nationalparkskolen 2018 Nationalpark et internationalt brand Stærkere brand end Michelin-guiden (344 mio. hits på google ift. 6,7 mio.) Yellowstone var den første i verden

Læs mere

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard Mødedato 25. februar 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Allingåbro Hotel, hovedgaden 9, 8961 Allingåbro Mødereferat Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

VELKOMSTCENTER VED KALØ SLOTSRUIN

VELKOMSTCENTER VED KALØ SLOTSRUIN KONTAKT Formand Erling Post mobil: 41 31 85 11 erling@viderup.com Sekretariatsleder Mika Leth Pedersen mobil: 40 57 87 90 milpe@danmarksnationalparker.dk Foto: Dan Lauritsen Grenaavej 12 8410 Rønde Tlf.:

Læs mere

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Bestyrelsens 8. møde Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:30 senest 18:30 Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre R E F E R A T 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Nationalparkplanen

Læs mere

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Afbud fra Trine Lundorf, Peter Brostrøm, Rita Geertz Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Fra sekretariatet: Kristian,

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Anden etape af trægangsti

Anden etape af trægangsti Anden etape af trægangsti Etape 4 og 5 Der bliver nu taget hul på anden etape af trægangstien omkring Hulemosesøen. Trægangstien bliver bygget for at forbedre adgangsforholdene, så man fremover kan gå

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Thorkild Hansen. Aktiv bl.a. i følgende foreninger:

Thorkild Hansen. Aktiv bl.a. i følgende foreninger: Thorkild Hansen Aktiv senior, bor i Ebeltoft Tidligere konsulent i Mercuri Urval Aktiv bl.a. i følgende foreninger: Foreningen BLIS, By- og Landskabskultur i Syddjurs Foreningen Ålekvasen Rigmor Foreningen

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere