DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)"

Transkript

1 DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1

2 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive Summary (statusbeskrivelse)...4 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver...7 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter...8 Oversigt over 214 økonomien...9 Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 214 efter kategorier)...9 Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 214 efter kategorier)...1 Kommentarer til den økonomiske drift

3 Rapportudarbejdelse og medlemmer Arbejdsgruppe: Årsberetningen er udarbejdet af: overlæge, ph.d. René J. Laursen Dansk Neuroonkologisk Gruppes bestyrelse: Neurokirurger Claus Andersen Gorm von Oettingen Michael Kosteljanetz René J. Laursen (formand) Onkologer Charlotte Haslund Hans Skovgaard Poulsen Henrik Schultz Steinbjørn Hansen (sekretær) Patologer Benedicte Parm Ulhøi Bjarne Winther Kristensen Helle Broholm Neurologer Birthe Krogh Rasmussen Elsebeth B. Christiansen Mary-Jette Rasmussen Preben B. Andersen Radiologer Leif Sørensen Vibeke André Larsen Danske Regioner Mads Christian Haugaard Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet Neurokirurgisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Neuropatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital Patologiafdelingen, Neuro Team, Rigshospitalet Neurologisk Afdeling, Hillerød Sygehus Neurologisk Afdeling, Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Neuroradiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Radiologisk Afdeling, Rigshospitalet Afdeling for Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark 3

4 Executive Summary (Statusbeskrivelse) Status over årets aktiviteter i DNOG 1. Hvor står vi i forhold til vores overordnede mål og opgaver? DNOG s overordnede formål er at skabe et multidisciplinært samarbejde mellem de specialer, som i Danmark behandler primære tumorer i centralnervesystemet med henblik på 1) at sikre ensartede behandlingsretningslinjer, 2) at etablere og vedligeholde en database, 3) at området konstant overvåges mht. ny viden og at den implementeret i daglig praksis såfremt der findes evidens for dette, 4) at tage initiativ til forskningsprojekter både nationalt og internationalt samt 5) at sikre vidensspredning. DNOG har siden 25 været en veletableret DMCG med en bred og aktivt tværfaglig gruppe, som har skrevet og løbende opdateret kliniske retningslinjer. Desuden har DNOG i form af DNOR (Dansk Neuroonkologisk Register) etableret en velfungerende database i tæt samarbejde med Kompetencecenter Syd og årligt udgivet rapporter siden 28. DNOGs medlemmer har deltaget i nationale og internationale møder/kongresser og løbende rapporteret til bestyrelsen, som efter behov har nedsat arbejdsgrupper som har analyseret og implementeret nye undersøgelses- og behandlingsformer. 2. Hvad har vi været optaget af i 214? DNOG har i 214 haft følgende aktiviteter: 1. Bestyrelsesmøder: Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder (25. april, 28. august, 7. november og 5. december) i København med fremmøde fra alle de DNOGs involverede specialer og regioner. Desuden har subspecialerne under DNOG mødtes på følgende dage: Neurokirurgerne (14. marts og 22. august med neuropatologerne) og onkologerne (16. juni og 29. oktober). Bestyrelsen eller arbejdsgrupper under bestyrelsen har blandt andet arbejdet med følgende emner i løbet af året: i. Udarbejdelse af opfølgningsforløb for patienter med kræft i hjernen: Dette arbejde, som en stor gruppe af DNOGs bestyrelsesmedlemmer (enten som DMCG eller Regional repræsentant) påbegyndte i 213, blev afsluttet i 214. Arbejdet ligger i øjeblikket til høring hos SST, men forventes offentliggjort i foråret 215. Fraset at der forventes et større focus på postoperativ neurorehabilitering, forventer DNOG ikke at opfølgningsforløbene for patienter med kræft i hjernen ændres væsentlig i forhold til gængs praksis ii. Ajourføring af kliniske retningslinjer: DNOG har udarbejdet nationale kliniske retningslinjer for behandling af gliomer hos voksne og meningeomer i årene op til 214. Ved bestyrelsesmøderne har retningslinjerne været diskuteret ved enhver given lejlighed og DNOG besluttede i 213, at man fremadrettet vil have at alle subspecialerne under DNOG én gang årligt skulle gennemgå deres afsnit i retningslinjerne og opdatere dem med den seneste viden enten i form af møder eller e- mail korrespondancer. Retningslinjerne for behandling af gliomer hos voksne foreligger nu i en helt opdateret udgave, som er afstemt efter den seneste internationale evidens. 4

5 Herunder er opfølgningsforløbet opdateret, således at der foreligger beskrevet evidens for de anbefalinger DNOG har forelagt SST. iii. Diskussion af forskningsresultater vedrørende behandling af lavgradsgliomer: Incidentmæssigt er lavgradsgliomer en lille gruppe indenfor hjernetumorerne, men da de lever (meget) længere en højgradsgliomerne udgør de en forholdsvis stor gruppe, som bliver kontrolleret i flere af DNOGs subspecialer. Ved den årlige amerikanske cancer kongres (ASCO) blev langtidsdata på et studie omhandlende både kemo- og stråleterapi til lavgradsgliomer præsenteret og vakte stor opmærksomhed, da langtidsoverlevelsen blandt patienter, som både fik stråle og kemoterapi var signifikant længere. DNOGs bestyrelse og specielt onkologgruppen har diskuteret studiet og fulgt med i den internationale diskussion, om hvorledes man fremadrettet skal tilpasse resultaterne til de (inter-)nationale retningslinjer. Det ændrede behandlingsforløb for denne tumorgruppe vil have stor fokus i DNOG i de kommende år. iv. Dansk Cancer Biobank: DNOGs neurokirurger og neuropatologer mødtes med lederen af Dansk Cancer Biobank d. 22. august og fik etableret en aftale om at tumorvæv fra hjernetumorerne fremadrettet deponeres i biobanken. En række praktiske og juridiske spørgsmål blev afklaret ved mødet. v. Nye medlemmer af DNOGs bestyrelse: Bestyrelsen besluttede at udvide bestyrelse med et medlem fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, da nuklearmedicinske undersøgelser udgør en større del af de billediagnostiske undersøgelser i forbindelse med udredning og kontrol af hjerne tumorer. Endvidere er to af de neurologiske medlemmer udskiftet grundet inaktivitet. 2. Videnskabeligt møde: Med henblik på videns spredning afholdte DNOG det årlige videnskabelige møde den 5. december 214 i København med 35 deltagere. Emnerne var tumormarkører og deres kliniske anvendelse samt kommende neuroonkologisk kemoterapeutika. Emnerne blev grundigt gennemgået af landets førende eksperter og var fagligt meget spændende og inspirerende. 3. Databasen (Dansk Neuroonkologisk Register): DNOR har udarbejdet årsrapporter siden 29 og dette arbejde er forsat med uformindsket styrke i 214. Databasens resultater har igen i år givet anledning til at man bredt i DNOG har diskuteret patientrelaterede aktiviteter på et mere oplyst grundlag og drøftet forskelle på tværs af regionerne, hvilket har bidraget til kvalitetsarbejdet i den enkelte afdeling. Registerets resultater har således medført at man på DNOGs bestyrelsesmøder har diskuteret kvalitet i behandlingen og konstateret at man er på internationalt niveau mht. bl.a. overlevelse. i. Udarbejdelse af årsrapport: DNOR s styregruppe har holdt national audit omkring årsrapporten d. 13. juni. Den endelig udgave af årsrapporten 213 kan læses på DNOGs hjemmeside: 5

6 ii. Opdatering af indikatorer: Igen i år har man diskuteret anvendeligheden af de opstillede indikatorer. I det kommende år vil onkologerne kigge på indikatorerne VI og VII (antallet af patienter som har gennemført standard strålebehandling (VI)/kemoterapi (VII) efter operation for glioblastom) og underinddele dem ift. patientens funktionsniveau, da en del af patienterne har haft en for dårlig almen tilstand til at kunne gennemfører et helt standard forløb og derfor resulteret i indikatorer som ikke var opfyldt. iii. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) som database platform: Siden starten af 214 har DNOR arbejdet tæt sammen med Kompetencecenter Syd om yderligere udvikling af databasen, således at man kan høste de fordele, der er ved at bruge DNKK. DNOR har haft betydelige vanskeligheder ved at styre patientforløbene, hvilket synes forbedret med dette arbejde og skift fra KMS til TOPICA platformen. De itansvarlige har præsenteret bestyrelsen for opsætningen og givet mulighed for at kommentere på den nye web-baserede database. Efter en kort testperiode forventes den nye platform at blive taget i brug fra 1. april 215. iv. RKKP: National Databasedag 2. april: DNOGs medlemmer af DNORs styregruppe deltog i dette møde i Regioners Hus i København. 3. Hvad er vores aktuelle hoved problemstillinger/udfordringer? DNOG vil i 215 forsat sikre en løbende opdatering af vores kliniske retningslinjer og bliver samarbejdspartner/medforfatter på retningslinjer for CNS-lymfomer sammen med en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Lymfomgruppe (DLG). DNOR databasen bliver omlagt til en mere brugervenlig platform, hvor flere værdier i databasen indhentes automatisk fra Landspatientregisteret. Et forskningsprojekt som forventes i gangsat i år og finansieres af en bevillig fra Kræftens Bekæmpelse, vil gennemgå validiteten af databasen. En arbejdsgruppe under DNOG vil i 215 udarbejde et forskningsprojektforslag, som skal bruges ifm. etableringen af proton-kanonen på Skejby Sygehus og belyse denne strålebehandlingsform ift. den konventionelle stråle terapi hos patienter med primære hjernetumorer. Endelig vil DNOG kigge på om man uden om det etablerede monitoreringssystem (SSI) kan trække data for forløbene efter at det officielle monitoreringssystem. Vi savner at kende tiden på patologisvar, vurderingstidspunkt for evt. neurorehabilitering, opstart neurorehabilitering og flere andre paramenter som med stor sandsynlig spiller ind når man vil vurdere kvalitet. For at kunne udføre alle disse opgaver med de samarbejdspartnere der kræves, er det meget vigtig at RKKP/Danske Regioner forsat støtter vores DMCG med minimum det budget som er fastsat for

7 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver Beskrivelse af DNOG aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne opgaver. Midlerne til DNOG fra Danske Regioner/RKKP er primært bevilliget til opretholdelse af klinisk database, udarbejdelse af årsrapport og udarbejdelse og løbende opdatering af nationale retningslinjer samt kvalitetsarbejde og videns spredning. iv. Klinisk database: DNOR, som er en del af DNOG, udgiver årsrapporter med primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer. Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB-syd) har ydet epidemiologisk og statistisk bistand og er en del af styregruppen. pkt i DNOR årsberetning 213. v. Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Se pkt. 1.ii. i årsberetningen. vi. Kvalitetsprojekter: DNOR har et valideringsprojekt undervejs som skal viii. analysere udvalgte data i DNORs database. Bidrag til overvågning: DNOG følger løbende med i de indrapporterede data til DNOR og monitoreringstallene fra SSI og forsøger at sikre at behandlingerne udføres ensartet nationalt og i henhold til vores retningslinjer. x. Uddannelsestiltag: DNOG afholder et årligt temamøde, hvor et neuroonkologisk emne tages op til præsentation af nationale og internationale eksperter og diskussion med deltagelse af neuroonkologisk interesserede fra hele landet. xi. Integration af 1. og 2. sektorerne: Sker i øjeblikket i kraft af pakke forløbet og på sigt vil dette samarbejde blive udbygget i kraft af opfølgningsprogrammet for kræft i hjernen som er under udarbejdelse sammen med DR og SST. 7

8 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter DNOG vil fremover styrke arbejdet med databasen, de nationale retningslinjer og videns spredning. Samtidig med vil DNOG være opmærksomme på de store ændringer der i øjeblikket forgår i det danske sundhedsvæsen og være garant for at patienter med kræft i hjernen forsat får det optimale lægefaglige udrednings- og behandlingsforløb. Endelig vil DNOG forsætte med at være opdateret i den nyeste viden indenfor neuroonkologi og taget initiativ til at nye forskningsresultater og behandlingsmetoder implementeres i klinikken, når der foreligger sikker evidens. Se endvidere pkt. 3 i afsnittet, Status over årets aktiviteter i DNOG. 8

9 Oversigt over 214 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 214 efter kategorier) DNOG database Personaleudgifter Bevilliget 214 Forbrug Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder 3. Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) ) It-udgifter 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse 12. Udgifter til rapportudgivelse 13. Hjemmeside 2.94 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til DMCG'en (kongresser/kurser) 16. Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i andre kategorier) Kvalitetsarbejde og vidensspredning 18. Arbejde relateret til udarbejdelse af kliniske retningslinjer (der ikke kan fordeles i ovenstående kategorier) Overførsler/efterbevilling -6. Samlet Resultat

10 Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 214 efter kategorier) DNOG - DMCG Bevilliget 214 Forbrug 214 Personaleudgifter 1. Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) 2) It-udgifter 6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) konsulent/serverdrift/licenser/udtræk 7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Epidemiologiske/biostatistiske ydelser Epidemiologiske/biostatististiske ydelser, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) 9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Administrations-/sekretariatsudgifter 1. Sekretariatsugifter i regi af kompetencecentrene 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse 12. Udgifter til rapportudgivelse 13. Hjemmeside 14. Husleje Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående) Overførte midler Midler evt. overført fra tidl. år I alt

11 Kommentarer til den økonomiske drift DNOG/DNOR regnskab for 214 viser at der er forbrugt svarende til budget og databasernes fællessekretariat har vurderet at intet har været i strid med den nye regnskabsvejledning. Mødeudgifter kan sjældent fordeles helt retvisende mellem DMCG og database hvilket skyldes at DNOG/DNOR møder flettes ind i hinanden, hvor database emner diskuteres i en bredere kreds. Dette er en fordel, der bringer diskussion om kvalitetsparametre og udvikling af retningslinjer i samspil. 11

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015 Nyhedsbrev Nye mål for databaserne Regionssundhedsdirektørerne har godkendt rapport, der fastslår nye udviklingsmål for databaserne og peger på de roller, som databaserne kan varetage i relation til et

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 C Lungekræft Overlæge Hans Pilegaard, Skejby Sygehus Hovedanbefalinger Alle operationer for lungecancer bør udføres af eller superviseres af en klassisk thoraxkirurg. Alle

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen September 2013, nr. 3 udgivet af Prostatakræftforeningen Folkemødet på Bornholm ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter Medicinsk kastration kan føre til blodpropper Nr. 3, september 2013

Læs mere

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 1 25-09-2014 Indhold Indledning...3 Arbejdsgruppens kommissorium...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere