Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til tværfagligt eksamensprojekt"

Transkript

1 Guide til tværfagligt eksamensprojekt Skriv en god synopsis Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger ud og sortere de mindre vigtige fra Behandle dit emne via alle de taksonomiske niveauer (redegørende, analyserende, vurderende og perspektiverende) Disponere dit stof, eksempelvis så de refererende afsnit ikke dominerer i forhold til de analyserende afsnit Din synopsis skal indeholde Overordnet problemformulering Kort præsentation af underspørgsmål Metodeafsnit Uddybning af underspørgsmål (som kommer igennem alle de taksonomiske niveauer) + besvarelse af disse. Konklusion Litteraturliste 1

2 Det tværfaglige eksamensprojekt Det tværfaglige eksamensprojekt har både et skriftligt og mundtligt element. Du skal skrive en synopsis på ca. 3 sider, som skal afleveres inden den af skolen fastsatte tidsfrist som ligger i begyndelsen af maj måned og denne skal senere bruges som grundlag for en mundtlig eksamen. Det tværfaglige eksamensprojekt kan skrives i enten to eller tre fag. Det er vigtigt, at opgaven repræsenter de valgte fag ligeligt. Det vil sige, at et af fagene ikke må stjæle fokus, så store dele af opgaven kun omhandler et fag. Din synopsis skal være et samspil mellem fagene, så du viser, at du kan arbejde tværfagligt. Derfor er det også vigtigt, at din overordnede problemformulering afspejler fagene, og lægger op til en tværfaglig synopsis. En synopsis til det tværfaglige eksamensprojekt skal fungere som en disposition for en opgave. Du skal altså ikke skrive opgaven, men forklare opgavens hovedtræk samt opgavens konklusion. Din synopsis er en forkortet og koncentreret udgave, der er åben for uddybninger og tilføjelser. En synopsis kan karakteriseres som en tekst, der ikke kan stå alene, men som skal uddybes mundtligt overfor vejleder og censor ved selve eksaminationen. Den skal fungere som et oplæg til diskussion mellem dig, vejleder og censor. Det er vigtigt, at der er en rød tråd igennem hele opgaven. Til den mundtlige eksamen hjælper din synopsis dig med at fastholde fokus og den røde tråd. Derved viser du overblik og selvstændighed. I din arbejds- og skriveproces er det også vigtigt at fastholde fokus på det relevante. En måde kan være at lave en foreløbig kort plan for din synopsis. Skriv rækkefølgen på din opgave og eventuelt stikord, som holder dig på sporet undervejs. Til den mundtlige eksamen skal du vise hvad du kan! Så styr samtalen og vis overblik. Du får de første ca. 10 minutter til at præsentere din opgave, og herefter foregår resten af eksaminationen som en samtale mellem dig, vejleder og censor. Det er vigtigt, at din præsentation ikke er præget af oplæsning, men at du er fri i din tale. Der er ikke én rigtig måde at lave en synopsis på. Der er nogle generelle retningslinjer og strukturelle elementer, som gerne skal indgå, men din synopsis er helt din egen. Så har du en god måde at præsentere dit emne på, og kan du argumentere for dit valg, kan det være helt genialt. Det kan selvfølgelig også være, at du rammer helt ved siden af 2

3 Formalia og regler Brug tid på, at formalia og regler er i orden! Hvor lang skal opgaven være? Din opgave skal være fyldestgørende, uden at være for lang. Hvis opgaven er ca. 3 sider er det fint. Gå ikke over 5 sider samlet. Noter? Det er ikke et krav til din synopsis, at den skal indeholde noter. Men det kan være godt for både overskueligheden og for fagligheden. Noter er henvisninger til kilder, kommentarer og bilag. Markeres i teksten med et hævet tal. Word kan sættes til at lave fodnoter automatisk og tælle frem. Pas på at holde rækkefølgen, når du reviderer teksten. Noter kan også angives med et tal i parentes. Så skal du lave en noteliste, som sættes til sidst i opgaven. Husk at noter ikke må være for lange. Citater? Hvis du vil citere ordret fra din kilde, skal du markere det tydeligt. Du kan bruge "anførselstegn/gåseøjne" eller kursiv. Du kan også bruge indrykning af teksten, så viser du tydeligt, at det ikke er dine egne ord. Du skal lave en henvisning til hvor du citerer fra, og du skal have sidetal fra kilden med. Litteraturhenvisningen sættes i en fodnote. Første gang du henviser til en kilde, skal du have alle oplysninger med. Næste gang du henviser til den samme kilde, kan du nøjes med at skrive fx forfatterens navn. Litteraturliste? Er en liste over de kilder, du har brugt i din opgave. Det kan være bøger, artikler, internetsider eller film. Har du kilder med i dine noter i teksten, skal de altid med i litteraturlisten. Margen? Venstre margen 3,5 cm. Højre margin 2 cm. Sidetal? Alle sider, undtagen forside og indholdsfortegnelse, nummereres, og sidetal skrives ind i indholdsfortegnelsen. Det er mest praktisk at placere sidetallet nederst til højre på siden. Sidetal kan sættes automatisk i Word. Skrifttyper? Times New Roman 12 pkt. er almindeligt. Kursiv bruges til at fremhæve noget. Kursiv kan også bruges til citater, men så må du kun bruge det hertil, ellers bliver teksten uoverskuelig. Pas på med at bruge fremhævning for tit. Din synopsis kan hurtig blive for lang. 3

4 Metoder til at komme i gang: Du skal have noget ned på papir hurtigst muligt. Det er langt lettere at "få hul på" opgaven, når du har noget at forholde dig til. Husk at du kan rette igen og igen. Der er forskellige metoder til at komme i gang: Hurtigskrivning Du skriver hurtigt i ca. 5 min., alt hvad der falder dig ind, uden at stoppe op. Du kan evt. slukke for pc-skærmen, så du bliver fastholdt i at skrive og ikke kigge på, hvad du har skrevet Brainstorm Idéer, indfald, associationer ukritisk og uordnet Mindmap Du organiserer alle dine ideer i et "problemtræ" i forhold til dit emne. Du vælger selv, hvor i opgaven du vil starte skrivningen. Begynd med det du har - det du synes er lettest. Hvis du kender konklusionen, kan du godt starte her. Så er du opmærksom på, hvad det er du skal dokumentere. Din synopsis skal indeholde: 1. Den overordnede problemformulering. I en synopsis er det op til dig, hvordan problemformuleringen skal være. Det fungerer ikke på samme måde som den større skriftlige opgave, sso, hvor du får en problemstilling af din lærer. Så derfor er det naturligvis vigtigt, at formuleringen er dækkende for hele din synopsis, samt at den omhandler dine to eller tre fag. Formuleringen skal lægge op til en flerfaglig tilgang. Den overordnede problemformulering skal være omdrejningspunktet for hele din synopsis, og skal udtrykke en (eller flere) overordnet problemstilling, som du gerne vil undersøge til bunds. Din problemformulering afgrænser, og strukturer emnet. En problemformulering kan bygges op omkring en undren eller et paradoks. Det kan eksempelvis være, at når både danskere og indvandrere ønsker integration, hvorfor sker det så ikke? Den kan også tage udgangspunkt i en fordom, eksempelvis, at årsagen til manglende integration, er indvandrernes religion, nemlig islam. Fordommen skal da undersøges kritisk. Det kan også være en hypotese, som skal afprøves. En hypotese kan eksempelvis være, hvorvidt årsagen til den manglende integration er arbejdsmarkedets manglende vilje til at ansætte indvandrere. Problemformuleringen skal uddybes i form af et antal underspørgsmål, som er nødvendige at stille for at kunne besvare det overordnede spørgsmål. Underspørgsmålene skal dække alle de taksonomiske niveauer. Det vil sige, at du redegør, analyserer, vurderer, diskuterer og perspektiverer. Alle disse elementer skal danne baggrund for din afsluttende konklusion. 4

5 I løbet af din synopsis, er det vigtigt, at du hele tiden forholder dig til din problemformulering. Der skal være en tydelig rød tråd gennem opgaven, så derfor skal du løbende spørge dig selv, om det underspørgsmål er relevant for problemformuleringen. Hvis underspørgsmålet ikke bidrager til svaret om problemformuleringen, er det ikke vigtigt. Dine valgte kilder skal du behandle på samme måde; de skal kun bruges, hvis de er relevante. En sidste detalje er, at du skal undgå spørgsmål, som kun kan besvares med ja eller nej. Tjek din problemformulering Er den relevant i forhold til fagene? Inddrager den de valgte fag? Er der et overordnet hovedspørgsmål? Bygger den på en undren eller modsigelse? Lægger den op til en redegørelse, analyse og vurdering? Giver den mulighed for en perspektivering? Åbner den for en konklusion? Er den sprogligt præcis og korrekt? 2. Kort præsentation af underspørgsmål Her kan du meget meget kort fortælle, hvad din opgave indeholder. For at gøre det kort og overskueligt, kan du inddele dine spørgsmål i nogle få kategorier. Kategorierne dækker eksempelvis over de taksonomiske niveauer. 3. Metodeafsnit I dit metodeafsnit skal du fortælle om dine tilvalg og fravalg i opgaven. Hvis et emne er meget omfattende, men du vælger at se på en mindre specifik del, kan du her fortælle, hvorfor du har valgt netop det. Metodeafsnittet må gerne skrive i prosa, ikke blot stikord. Metodeafsnittet bruges også til at fortælle om dine relevante kilder. Hvis der er kilder, hvor tendensen/synsvinklen er interessant, kan det skrives her. Men det kan også pointeres i forbindelse med din besvarelse af underspørgsmålene. Det er meget vigtigt, at du forholder dig kritisk til kilderne, det vil sige at du laver kildekritik, og kigger på tendens/synsvinkel/formål. 4. Uddybning af underspørgsmål Her begynder den rigtige opgave. Det er nu, du skal vise, at du kan alle de taksonomiske niveauer, og at du har en god faglig viden indenfor de to eller tre fag, samt at du kan bringe dem i spil med hinanden. Du skal inddrage relevant viden fra fagene, det være sig teorier, begreber, definitioner mm. Dine spørgsmål skal komme i følgende rækkefølge: 5

6 Redegørelse Du begynder med de redegørende spørgsmål, altså de spørgsmål, som sætter rammen for opgaven. Det er her, du spørger hvem, hvad, hvor osv. Du refererer, og sammenfatter de oplysninger, du har fundet under informationssøgningen. Strukturer teksten, så den giver forståelse for dit emne. Analyse I din analyse kan du give forklaringer, vise årsager eller anføre motiver. Du bygger videre på de informationer, som du kom frem til i redegørelsen, og spørger nu hvorfor, hvordan osv. Hvis du eksempelvis har to forskellige synspunkter, kan du analysere dem og se på forskelle og ligheder. Vurdering / diskussion Her tager du stilling til dine analyseresultater, og du tager stilling til det synspunkt eller den påstand, du har opstillet i problemformuleringen. Du bygger videre på din analyse, og stiller en række spørgsmål som grundlag for din vurdering og diskussion. Perspektivering I din perspektivering løfter du din synopsis endnu et trin op. Her viser du, at du har det store overblik over fagene. Du kan vælge at perspektivere i tid eller sted, eller du kan vælge begge dele. Her kan du eksempelvis svare på følgende spørgsmål: Hvad kan det bruges til? Af hvem? Fører det til konsekvenser i andre sammenhænge? Husk at perspektivering peger frem, hvorimod analyse peger tilbage! I din perspektivering må du gerne inddrage ny viden. Det kan være, at du efter afleveringen af din synopsis, har læst en artikel, som belyser dit emne fra en ny vinkel. Så er du velkommen til at medbringe artiklen (i 3 eksemplarer, så der er en til både dig, vejleder og censor), og den kan da blive brugt i den efterfølgende samtale mellem dig, vejleder og censor. Men det er ikke et krav! 5. Konklusion Du afslutter din synopsis med en konklusion. Din overordnede problemformulering og konklusion skal hænge sammen. Det vil sige, at det du spørger om i problemformuleringen, skal du svare på i konklusionen. Det skal være muligt at læse de to afsnit sammen, og derved få et indtryk af din opgave. Du må ikke tage nyt stof op i afslutningen. I din konklusion skal du sammenfatte de vigtigste pointer og påstande. Du skal se på dine resultater og konkludere på, hvad du nåede frem til. Til forskel fra resten af opgaven, skal konklusionen (og metodeafsnittet) gerne skrives i prosa og ikke blot stikord. 6. Litteraturliste En litteraturliste er en samlet liste over materiale, du har brugt i din opgave, eksempelvis bøger, artikler, musik og links, og listen placeres sidst i opgaven. Det er vigtigt, at du laver din litteraturliste præcis og konsekvent, så der ikke kan opstå misforståelser. Alle referencer i din litteraturliste skal derfor være udarbejdet efter samme standard. Din lærer (og andre læsere) skal kunne finde tilbage og tjekke oplysningerne i din opgave. Der skal ikke vedlægges bilag. 6

7 Bøger Sådan skriver du bøger på listen Bog skrevet af én forfatter: Forfatterens efternavn, fornavn: Bogens titel: evt. undertitel, evt. navn på oversætteren. Udgave. Forlag, Udgivelsesår. Niemi, Mikael: Populærmusik fra Vittula, på dansk ved Lise Skafte Jensen. 1. udgave. Lindhardt og Ringhof, Brug oplysningerne der står på bogens titelside (som regel første højre side inde i bogen) altså IKKE fra forsiden af bogen! Hvis du ikke har bogen ved hånden, kan du finde oplysningerne i biblioteksbasen eller på bibliotek.dk. Bog med redaktør (altså redigeret af nogen): Bogens titel: evt. undertitel. Redaktørens fornavn og efternavn. Udgave. Forlag, Udgivelsesår. City: noveller om unge i storbyen. Redigeret af Anne Mørch-Hansen. 1. udgave. Høst, Bog skrevet af mere end én forfatter: Første forfatters efternavn, fornavn og øvrige forfatteres for-og efternavn(e). Bogens titel: evt. undertitel. Udgave. Forlag, Udgivelsesår. Jensen, Henning V. og Ole Togeby. Brug sproget!: om skriftlig fremstilling: teori, analyser, praksis. 2.udg. Hans Reitzel, Hvis bogen er skrevet af mange forfattere, skriver du kun den førstnævnte forfatters efternavn og fornavn efterfulgt af m.fl. Afsnit i en bog: Først forfatterens efternavn, fornavn: Titlen på afsnittet. I: Bogens titel: evt. undertitel. Udgave. Forlag, Udgivelsesår. Bind nr., sidetal Stounbjerg, Per: Peter Høeg. I: Danske digtere i det 20. århundrede. 4.udgave. Gads Forlag, Bd. 3, s Artikler Sådan skriver du artikler på listen Artikel fra avis: Forfatterens efternavn, fornavn: Artiklens titel (overskrift). I: Avisens navn, år, dato, evt. navn på avis-sektion, sideangivelse. Kirk, Henning: Telefix - Børn er blevet mobilomaner. I: Politiken, , sektion 4, s Artikel fra tidsskrift/blad: Forfatterens efternavn, fornavn: Artiklens titel (overskrift) I: Tidskriftets/bladets navn, år/årgang, nummer, sideangivelse Christensen, Jens: Internettets historie. I: MedieKultur, 1997, nr. 27, s

8 Billeder, musik og film Sådan skriver du billeder, musik og film på listen Billeder: Billedets titel. Fotograf/kunstner. År. I: (Kildeangivelse, fx. bog eller internetadresse) Skriget. Edvard Munch I: Gombrich, E.H.: Kunstens historie. 5.udg. Gyldendal, 1997, Side 565. Musik: Kunstner: Titel. Pladeselskab, Årstal. Swan Lee: Enter. Playground, Film: Titel: Instruktør, evt. manuskriptforfatter. Årstal. Dogville: Lars Von Trier Internettet og andre resurser Internetsider: Sidens titel: Forfatter eller udgiver. Hjemmesideadressen. Dato for besøg. Mobiltelefoni: Faktalink udarbejdet af journalist Tore Daa Funder, Mediefabrikken/Dagbladet Information. Adresse: Besøgt d Titlen finder du øverst på siden. Forfatteren til sidens tekst kan man ofte finde under fx "Om denne side". Da oplysninger hentet på nettet ofte ændres eller måske forsvinder, er det en god idé at tage et print af den/de sider, du henviser til. Så har du dokumentation til senere brug. Andre resurser: Forfatter: Type undersøgelse, navn på medvirkende, sted, tidspunkt. Jensen, Poul: Spørgeskemaundersøgelse, 27 personer, på nettet, oktober (Bilag 1) 8

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse og skal i gang med et alment

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere