DFDS Koncernen 1. kvartal Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen og aktivitetsniveauet var tilfredsstillende i 1. kvartal for både DFDS Seaways og DFDS Tor Line. Sidste års kapacitetsudvidelse i DFDS Seaways og de senest gennemførte virksomhedskøb, DFDS Lys-Line Rederi og LISCO, følger forventningerne. Branden ombord på PRINCESS OF SCANDINAVIA forventes at medføre en negativ resultatpåvirkning i størrelsesorden DKK 5-10 mio. i DFDS fastholder resultatforventningen om et resultat før skat på DKK 130 mio. for hele året Med venlig hilsen DFDS A/S Chr. Merrild Økonomidirektør DFDS A/S Sankt Annæ Plads København K Telefon Telefax For yderligere oplysninger kontakt: Chr. Merrild, direkte telefon Side 1 af 14

2 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2002 Hovedtal, DKK mio. 1. kvartal kvartal 2001 Hele året 2001 Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før skat og ekstraordinære poster Periodens resultat før minoritetsinteresser Antal ansatte Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med DKK 30 mio. til DKK 18 mio. Driftsresultatet (EBITA) steg med DKK 2 mio. til DKK -105 mio. efter en stigning i skibsafskrivningerne på DKK 5 mio. relateret til en ændring i de regnskabsmæssige skøn for skibe. Resultatet før skat blev DKK -138 mio. Tonnagefornyelse påbegyndt i DFDS Seaways ved salg af KING OF SCANDINAVIA i april Købet af 66% af DFDS Lys-Line Rederi afsluttet i marts 2002 efter tilfredsstillende due diligence undersøgelse. Femte ro/ro-nybygning til levering december 2004 bestilt ved Flensborg Værft. En brand om bord på PRINCESS OF SCANDINAVIA den 17. maj medfører, at Gøteborg-Kristiansand-Newcastle-ruten indstilles i fire uger, hvilket forventes at indebære en negativ resultatpåvirkning i størrelsesorden DKK 5-10 mio. Der var ingen tilskadekomne ved branden. DFDS forventer fortsat at opnå et resultat før skat på DKK 130 mio. for hele året Side 2 af 14

3 DFDS Koncernens hovedtal - resultatopgørelse og balance 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK mio Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før finansiering m.v. (EBIT) Finansiering, netto Ordinært resultat før skat Periodens resultat Resultat til analyseformål 1) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Nettorentebærende gæld (-aktiver) Antal ansatte Pengestrøm Pengestrøm fra driften 2) Investering, netto Nettopengestrøm fra drift og investering Udbytte Nøgletal, % Driftsmarginal -10,0-12,4 7,5 Afkast af investeret kapital p.a. -6,3-4,2 5,7 Egenkapitalforrentning p.a. -13,3-7,1 7,1 Soliditet 34,6 53,3 37,2 1) Resultat til analyseformål beregnes ved at korrigere årets resultat for effekten af ekstraordinære poster og regulering af tidligere års skatter i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 2) Pengestrøm fra driften efter skat, ekskl. finansiering og ekstraordinære poster Side 3 af 14

4 1. kvartalsmeddelelse 2002 Resultatudvikling DFDS Koncernens omsætning steg med 21% til DKK mio. i 1. kvartal. Stigningen skyldes hovedsageligt tilgangen af LISCO Baltic Service ultimo juni 2001 og DFDS Lys-Line Rederi primo 2002 samt en fordobling af omsætningen på Amsterdam-Newcastle-ruten. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev DKK 18 mio., en fremgang på DKK 30 mio. i forhold til 1. kvartal Hovedparten af resultatfremgangen skyldes DFDS Tor Line, herunder tilgangen af DFDS Lys-Line Rederi primo I DFDS Seaways steg resultatet som følge af kapacitetsudvidelsen på Amsterdam-Newcastle- og København/Helsingborg-Oslo-ruterne gennemført i Resultatet er negativt påvirket af flere gennemførte dokninger i 1. kvartal sammenholdt med samme periode sidste år. Afskrivningerne i 1. kvartal udgjorde DKK 123 mio., hvilket er DKK 28 mio. mere end i Ændringerne i regnskabspraksis for udviklingsomkostninger og de regnskabsmæssige skøn for skibe, jf. nedenfor, har forøget afskrivningerne med DKK 5 mio. i 1. kvartal. Dertil kommer afskrivninger relateret til sidste års investering i PEARL OF SCANDINAVIA samt tilgangen af LISCO Baltic Service og DFDS Lys-Line Rederi. Driftsresultatet (EBITA) for 1. kvartal blev herefter DKK -105 mio., hvilket er DKK 2 mio. bedre end i Goodwillafskrivninger steg til DKK 2 mio. i 1. kvartal. Finansiering, netto, var i 1. kvartal en omkostning på DKK 31 mio., hvilket er DKK 38 mere end i Stigningen skyldes primært en forøgelse af den nettorentebærende gæld, fra DKK 44 mio. ved udgangen af 1. kvartal 2001 til DKK mio. pr. 1. kvartal 2002, relateret til den ekstraordinære udbyttebetaling på DKK 1,8 mia. i april Finansiering, netto, indeholdt en nettokursgevinst på DKK 6 mio. i 1. kvartal. Resultatet før skat for 1. kvartal blev således DKK -138 mio. Balancen og pengestrøm Ved udgangen af 1. kvartal var balancesummen reduceret med 5% til DKK mio. i forhold til 1. kvartal I forhold til balancesummen ved udgangen af året er balancesummen steget med 6% pr. 1. kvartal Stigningen afspejler i al væsentlighed købet af DFDS Lys-Line Rederi. Pengestrømmen fra driften eksklusive finansieringsposter var DKK 272 mio. for 1. kvartal. Nettoinvesteringerne udgjorde DKK 194 mio. hvoraf DKK 132 mio. vedrører købet af DFDS Lys-Line Rederi. Som forventet var investeringsniveauet i øvrigt lavt. Den frie pengestrøm fra driften var således positiv med DKK 78 mio. i 1. kvartal. Economic Profit (EP) og ROIC DFDS vil fremover ikke offentliggøre EP-tal, men nøgletallet for afkastet af den investerede kapital, ROIC, der anvendes til at udtrykke DFDS økonomiske målsætning. EP vil fortsat blive anvendt som et vigtigt internt økonomisk styringsværktøj. Væsentlige begivenheder i 1. kvartal DFDS indgik i december 2001 en aftale med Lys- Line AS om at købe 66% af Lys-Line Rederi AS. Købsaftalen var betinget af en tilfredsstillende due diligence undersøgelse, og denne blev afsluttet i marts 2002 med et tilfredsstillende resultat. Lys-Line Rederi AS skiftede ved handelen navn til DFDS Lys-Line Rederi, og selskabet er medtaget i DFDS Koncernens regnskab pr. 1. januar I marts 2002 blev KING OF SCANDINAVIA solgt til et tyrkisk rederi, og samtidig blev åbningen af en ny rute, København-Trelleborg-Gdansk, udskudt til oktober 2002, idet KING OF SCANDI- NAVIA skulle have besejlet ruten. I stedet overføres DANA ANGLIA fra Esbjerg-Harwich-ruten til den nye rute i oktober. DANA ANGLIA forventes erstattet af et ro/pax-skib. DFDS solgte i marts 2002 passagerterminalen i Esbjerg til Esbjerg Havn med overtagelse d. 1. oktober Salget sker for at rationalisere DFDS aktiviteter i Esbjerg Havn og for at opnå fordele af en tættere integration af passager-, ro/pax- og fragtaktiviteterne. DFDS Tor Line udnyttede ultimo april den femte option på bygning af et ro/ro-skib ved Flensborg Værft. Den femte nybygning forventes leveret i december 2004 og planlægges indsat på BritanniaBridge mellem Esbjerg og Immingham, hvor den sammen med den fjerde nybygning vil øge frekvensen fra fem til seks ugentlige afgange i hver retning. Den 17. maj 2002 udbrød der en brand om bord på PRINCESS OF SCANDINAVIA, der var på vej fra Newcastle til Kristiansand. Der var ingen tilskadekomne ved branden, der blev slukket af skibets egen besætning. På nuværende tids Side 4 af 14

5 punkt vurderes det, at PRINCESS OF SCANDI- NAVIA vil være ude af drift i omkring fire uger. Gøteborg-Kristiansand-Newcastle-ruten vil være indstillet i denne periode, hvilket vil indebære en negativ resultatpåvirkning i størrelsesorden DKK 5-10 mio. for En dansk tonnageskatteordning blev vedtaget af Folketinget i april DFDS vil nu nærmere vurdere ordningens indhold. Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger og de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år bortset fra følgende områder, der er ændret som følge af ændringerne i årsregnskabsloven (se også note 1): 1. Udviklingsomkostninger indregnes når visse kriterier er opfyldt under immaterielle anlægsaktiver til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udviklingsomkostninger er hidtil løbende blevet udgiftsført i resultatopgørelsen. Ændringen indebærer en forøgelse af resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2002 på henholdsvis DKK 65 tus. og DKK 45 tus. (1. kvartal 2001 henholdsvis DKK 754 tus. og DKK 528 tus.). Egenkapitalen pr. 31. marts 2002 forøges med DKK 6,3 mio. (31. marts 2001: DKK 6,4 mio.) som følge af ændringen. 2. Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, indgået til sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i egenkapitalen, indtil det sikrede realiseres. Hidtil er afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser ikke blevet indregnet i balancen. Ændringen påvirker ikke resultatet før eller efter skat for 1. kvartal 2002, men medfører en forøgelse af egenkapitalen pr. 31. marts 2002 på DKK 20,4 mio. Egenkapitalen pr. 31. marts 2001 påvirkes ikke, da sammenligningstallene ikke er tilrettet, jf. nedenfor. 3. Foreslået udbytte medtages som en særskilt post under egenkapitalen, indtil det vedtages af generalforsamlingen, hvorefter det indregnes som en forpligtelse. Hidtil er foreslået udbytte, der ikke er vedtaget af generalforsamlingen, indregnet som kortfristet gæld. Ændringen medfører en forøgelse af egenkapitalen pr. 31. marts 2002 på DKK 67,7 mio. (31. marts 2001: DKK 1.763,3 mio.). Sammenligningstallene i denne kvartalsmeddelelse er ændret i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis bortset fra ændringen i regnskabspraksis for de afledte finansielle instrumenter, hvor der i henhold til regnskabsvejledning nr. 3 og med henvisning til IAS 39 ikke er foretaget tilretning af sammenligningstallene. Den akkumulerede virkning af ændringerne i anvendt regnskabspraksis er en forøgelse af resultatet før skat for 1. kvartal 2002 med DKK 65 tus. (1. kvartal 2001: DKK 754 tus.), skatteudgifterne øges med DKK 20 tus. (1. kvartal 2001: DKK 226 tus.), således at resultatet efter skat for 1. kvartal 2002 stiger med DKK 45 tus. (1. kvartal 2001: DKK 528 tus.). Balancesummen pr. 31. marts 2002 forøges med DKK 50,9 mio. (31. marts 2001: DKK 9,1 mio.), mens egenkapitalen forøges med DKK 94,4 mio. (31. marts 2001: 1.769,7 mio.) primært vedrørende udbytte. Ændrede regnskabsmæssige skøn De regnskabsmæssige skøn relateret til skibe er i henhold til regnskabsvejledning nr. 10 ændret, således at den bogførte værdi af skibe pr. 1. januar 2002 opdeles i bestanddele med forskellig levetid. I den forbindelse er der foretaget en revurdering af bestanddelenes levetid. Ændringerne i de regnskabsmæssige skøn medfører øgede afskrivninger i 1. kvartal 2002 på DKK 5 mio. For hele året forventes øgede afskrivninger på DKK 11 mio. I de næste to år vurderes det, at ændringerne i de regnskabsmæssige skøn vil medføre, at skibsafskrivningerne vil være på niveau med indeværende år baseret på en uændret flåde. Ved anvendelse af de hidtil benyttede skøn ville skibsafskrivningerne have været ca. DKK 30 mio. lavere. Herefter vurderes det, at afskrivningsniveauet, alt andet lige, vil være noget lavere. Resultatforventning til hele året 2002 DFDS forventer fortsat at opnå et resultat før skat på DKK 130 mio. i Side 5 af 14

6 DFDS Seaways kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 1. kvartal Omsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % -35,9% 10,3% 26,3% -9,0% 3,6% -30,7% Investeret kapital Afkast af inv. kap. (ROIC) % -27,3% 10,1% 31,1% -3,5% 3,8% -24,2% Passagerer, ' Resultatudvikling DFDS Seaways omsætning steg med 24% til DKK 427 mio. i 1. kvartal på baggrund af en fordobling af omsætningen på Amsterdam- Newcastle-ruten og fortsat omsætningsvækst på København-Helsingborg-Oslo-ruten. Driftsresultatet (EBITA) for 1. kvartal blev DKK -131 mio., hvilket er DKK 8 mio. ringere end i 1. kvartal Tilbagegangen skyldes en stigning i afskrivningerne på DKK 19 mio., hvoraf DKK 5 mio. vedrører de ændrede regnskabsmæssige skøn for skibe. Den øvrige stigning i afskrivningerne skyldes sidste års investering i PEARL OF SCANDINAVIA. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) var således noget højere end i Resultatudviklingen på ruteniveau var som forventet med fremgang på Amsterdam-Newcastleog København/Helsingborg-Oslo-ruterne, og en resultatudvikling på niveau med sidste år for de øvrige ruter. Antallet af dokninger i 1. kvartal var noget højere end sidste år, hvilket indebar en meromkostning på DKK 12 mio. sammenlignet med 1. kvartal Markeds- og aktivitetsudvikling Antallet af passagerer steg med 15% til i 1. kvartal, mens antallet af transporterede biler steg med 14%. Der blev i 1. kvartal opnået en stigning i antallet af passagerer på København/Helsingborg-Osloruten på linie med forventningerne knyttet til kapacitetsudvidelsen gennemført i juni Resultatudviklingen var ligeledes som forventet. På Amsterdam-Newcastle-ruten, hvor kapaciteten ligeledes blev forøget i juni 2001, oversteg stigningen i antallet af passagerer i 1. kvartal forventningerne. Resultatudviklingen var noget bedre end forventet. Antallet af passagerer på Gøteborg- Kristiansand-Newcastle-ruten var på niveau med 2001, men som følge af styrkelsen af den svenske krone i 1. kvartal var ruteresultatet lidt bedre end forventet. Anløbshavnen for ruten mellem Tyskland og Storbritannien blev i marts 2002 ændret fra Hamburg til Cuxhaven. Markedets reaktion på ændringen har været positiv. Aktivitetsniveauet på Esbjerg-Harwich-ruten var lidt lavere end forventet i 1. kvartal. DANA ANG- LIA besejler ruten frem til oktober, hvor hun forventes afløst af et ro/pax-skib. Den nye rute, København-Trelleborg-Gdansk, åbner i begyndelsen af oktober med indsættelse af DANA ANGLIA. Resultatforventning til hele året 2002 DFDS Seaways forventer fortsat at opnå en væsentlig forbedring af driftsresultatet (EBITA) i Side 6 af 14

7 DFDS Tor Line kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 1. kvartal Omsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % 4,3% 5,0% 6,6% 12,4% 7,2% 6,1% Investeret kapital Afkast af inv. kap. (ROIC) % 3,0% 3,6% 8,2% 7,6% 5,8% 5,0% Lanemeter, ' Resultatudvikling DFDS Tor Lines omsætning steg med 20% til DKK 638 mio. i 1. kvartal. Hovedparten af stigningen vedrører LISCO Baltic Service, der blev købt ultimo juni 2001, og tilgangen af DFDS Lys- Line Rederi primo Driftsresultatet (EBITA) for 1. kvartal blev DKK 39 mio., hvilket er 70% højere end i Resultatet er positivt påvirket af tilgangen af DFDS Lys-Line Rederi primo 2002, men ikke af tilgangen af LISCO Baltic Service der opnåede et nulresultat i 1. kvartal, idet selskabets resultat primært aflejres i årets øvrige kvartaler. Dertil kommer fremgang for terminalaktiviteterne i Storbritannien, for NorBridge-aktivteterne der blev omstrukturet i 2001 samt for ShortBridge og BalticBridge. Ændringen i de regnskabsmæssige skøn for skibe havde en marginal negativ resultateffekt for DFDS Tor Line i 1. kvartal. Markeds- og aktivitetsudvikling DFDS Tor Line transporterede i alt 1,76 mio. lanemeter gods i 1. kvartal, hvilket er 2% mere end i den samme periode sidste år. Stigningen dækker over tilgangen af LISCO Baltic Service og en betydelig reduktion af mængderne på NorBridge. Mængder transporteret af DFDS Lys- Line Rederi indgår ikke i denne statistik. Aktivitetsniveauet på DFDS Tor Lines hovedmarkeder i Nordeuropa har generelt været stabilt og som forventet. Frasalget af ældre tonnage sidste år, og omrokering af tonnage imellem ruterne, har forbedret omkostningsniveauet for flere ruter. Således var resultatudviklingen for NorBridge, der opnåede et positivt driftsresultat i 1. kvartal, og Short- Bridge en del bedre end sidste år. Udviklingen på AngloBridge og Stena Tor Line var som forventet i 1. kvartal. På EuroBridge er resultatudviklingen fortsat ikke tilfredsstillende, og flere væsentlige kundekontrakter genforhandles således. For de øvrige ruter på Nordsøen, BritanniaBridge og ElbeBridge, var udviklingen i 1. kvartal som forventet. Primo maj 2002 blev en ny fragtrute mellem Trelleborg og Gdansk åbnet ved indsættelse af ét mindre skib. Resultatudviklingen og aktivitetsniveauet i DFDS Lys-Line Rederi levede i 1. kvartal op til forventningerne. LISCOs ruter mellem Litauen og Sverige blev primo maj 2002 koncentreret om Karlshamn i Sverige. Resultatudviklingen i LISCO i øvrigt var bedre end ventet på grund af et lavt omkostningsniveau, mens aktivitetsniveauet var på niveau med forventningerne. I løbet af 2001 blev håndteringen af tredjeparts kunder i DFDS Nordic Terminal udvidet. Aktivitetsniveauet i 1. kvartal var således en del højere sammenlignet med Den første fase af konstruktionen af Maasvlakteterminalen i Rotterdam blev planmæssigt igangsat i april Terminalen forventes at kunne tages i brug i foråret Resultatforventning til hele året 2002 Reguleret for avance ved salg af skibe forventer DFDS Tor Line fortsat at opnå et noget bedre driftsresultat (EBITA) i Side 7 af 14

8 DFDS Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. marts 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK Indtægter: Nettoomsætning Avance ved salg af skibe og ejendomme I alt Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger Personaleomkostninger Andre omkostninger ved drift, salg og administration I alt Resultat før afskrivninger og finansiering (EBITDA) Af- og nedskrivninger: Skibe Øvrige anlægsaktiver I alt Driftsresultat (EBITA) Goodwill afskrivninger Finansiering netto Resultat før skat Skat af ordinært resultat Periodens resultat før minoritetsinteresser Minoritetsaktionærernes andel af periodens resultat Periodens resultat Side 8 af 14

9 DFDS Koncernens balance aktiver DKK Anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver: Udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: Ejendomme Terminaler Skibe Maskiner, driftsmateriel og inventar Igangværende anlægsarbejder Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Side 9 af 14

10 DFDS Koncernens balance passiver DKK Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved aktieemission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser: Pensionsforpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser: Langfristede gældsforpligtelser: Prioritetsgæld Pantegæld i skibe Anden langfristet gæld Reservation vedrørende associerede virksomheder Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser: Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede selskaber Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt DFDS Koncernens likviditetsudvikling Side 10 af 14

11 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK Resultat før afskrivninger og finansiering (EBITDA) Regulering for ikke likvide driftsposter; hensættelser Likviditetsforskydning fra: Tilgodehavender og varebeholdninger Kreditorer inkl. andre kortfristede gældsforpligtelser Betalte skatter Pengestrøm fra drift før finansiering og ekstraordinære poster Finansiering, netto Pengestrøm fra driften Foretagne investeringer i: Skibe Ejendomme og terminaler Driftsmateriel Immaterielle anlægsaktiver m.v Køb af virksomheder Associerede virksomheder Samlede investeringer Salg af anlægsaktiver: Skibe Ejendomme og terminaler Driftsmateriel Samlet salg af anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringer Afdrag og indfrielse af pantegæld i skibe Afdrag og indfrielse af andre finansielle lån Afdrag og indfrielser i alt Optagelse af lån med pant i skibe Anden finansiel låneoptagelse Låneoptagelse i alt Forskydning i driftskreditter m.v Køb af egne aktier Betalt udbytte Kursregulering, netto Øvrige finansielle poster Pengestrøm fra finansielle poster Pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvide beholdninger og værdipapirer primo Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance Side 11 af 14

12 DFDS Koncernens egenkapitaludvikling 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK Egenkapital pr. 1. januar Virkning af ændret regnskabspraksis Egenkapital efter ændring af regnskabspraksis Køb af egne aktier Periodens resultat Ændring i værdi af finansielle instrumenter Udloddet udbytte Primo kursregulering af egenkapital Resultateffekt af forskel mellem ultimo og gennemsnitskurs Andre reguleringer Egenkapital ultimo perioden DFDS Koncernens resultat fordelt på kvartaler DKK mio. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 1. kvartal Resultatopgørelse Nettoomsætning Avance ved salg af skibe og ejendomme Skibenes driftsomkostninger Øvrige omkostninger Resultat før afskrivninger og finansiering (EBITDA) Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBITA) Goodwill afskrivninger Finansiering, netto Resultat før skat og ekstraordinære poster Side 12 af 14

13 Note 1: Ændring af regnskabspraksis pr. 1. januar 2002 DKK Resultatopgørelse Henvisning til omtale 1. kvartal 2001 hidtidig regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis 1. kvartal 2001 ny regnskabspraksis 1. kvartal 2002 hidtidig regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis 1. kvartal 2002 ny regnskabspraksis Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital 1, 2, Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser 2, Passiver i alt Side 13 af 14

14 Definitioner Driftsresultat (EBITA) resultat efter af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver og før afskrivning af goodwill Driftsmarginal driftsresultat (EBITA) x 100 nettoomsætningen NOPAT driftsresultatet tillagt renteindtægter og ekstraordinære poster minus periodens betalbare skat, justeret for skatteeffekt af renteudgifter Afkast af investeret kapital p.a. NOPAT x 100 gennemsnitlig investeret kapital Soliditet Egenkapitalforrentning p.a. egenkapital før minoriteter aktiver resultat til analyseformål gennemsnitlig egenkapital Side 14 af 14

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere