DFDS Koncernen 1. kvartal Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen og aktivitetsniveauet var tilfredsstillende i 1. kvartal for både DFDS Seaways og DFDS Tor Line. Sidste års kapacitetsudvidelse i DFDS Seaways og de senest gennemførte virksomhedskøb, DFDS Lys-Line Rederi og LISCO, følger forventningerne. Branden ombord på PRINCESS OF SCANDINAVIA forventes at medføre en negativ resultatpåvirkning i størrelsesorden DKK 5-10 mio. i DFDS fastholder resultatforventningen om et resultat før skat på DKK 130 mio. for hele året Med venlig hilsen DFDS A/S Chr. Merrild Økonomidirektør DFDS A/S Sankt Annæ Plads København K Telefon Telefax For yderligere oplysninger kontakt: Chr. Merrild, direkte telefon Side 1 af 14

2 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2002 Hovedtal, DKK mio. 1. kvartal kvartal 2001 Hele året 2001 Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før skat og ekstraordinære poster Periodens resultat før minoritetsinteresser Antal ansatte Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med DKK 30 mio. til DKK 18 mio. Driftsresultatet (EBITA) steg med DKK 2 mio. til DKK -105 mio. efter en stigning i skibsafskrivningerne på DKK 5 mio. relateret til en ændring i de regnskabsmæssige skøn for skibe. Resultatet før skat blev DKK -138 mio. Tonnagefornyelse påbegyndt i DFDS Seaways ved salg af KING OF SCANDINAVIA i april Købet af 66% af DFDS Lys-Line Rederi afsluttet i marts 2002 efter tilfredsstillende due diligence undersøgelse. Femte ro/ro-nybygning til levering december 2004 bestilt ved Flensborg Værft. En brand om bord på PRINCESS OF SCANDINAVIA den 17. maj medfører, at Gøteborg-Kristiansand-Newcastle-ruten indstilles i fire uger, hvilket forventes at indebære en negativ resultatpåvirkning i størrelsesorden DKK 5-10 mio. Der var ingen tilskadekomne ved branden. DFDS forventer fortsat at opnå et resultat før skat på DKK 130 mio. for hele året Side 2 af 14

3 DFDS Koncernens hovedtal - resultatopgørelse og balance 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK mio Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før finansiering m.v. (EBIT) Finansiering, netto Ordinært resultat før skat Periodens resultat Resultat til analyseformål 1) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Nettorentebærende gæld (-aktiver) Antal ansatte Pengestrøm Pengestrøm fra driften 2) Investering, netto Nettopengestrøm fra drift og investering Udbytte Nøgletal, % Driftsmarginal -10,0-12,4 7,5 Afkast af investeret kapital p.a. -6,3-4,2 5,7 Egenkapitalforrentning p.a. -13,3-7,1 7,1 Soliditet 34,6 53,3 37,2 1) Resultat til analyseformål beregnes ved at korrigere årets resultat for effekten af ekstraordinære poster og regulering af tidligere års skatter i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 2) Pengestrøm fra driften efter skat, ekskl. finansiering og ekstraordinære poster Side 3 af 14

4 1. kvartalsmeddelelse 2002 Resultatudvikling DFDS Koncernens omsætning steg med 21% til DKK mio. i 1. kvartal. Stigningen skyldes hovedsageligt tilgangen af LISCO Baltic Service ultimo juni 2001 og DFDS Lys-Line Rederi primo 2002 samt en fordobling af omsætningen på Amsterdam-Newcastle-ruten. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev DKK 18 mio., en fremgang på DKK 30 mio. i forhold til 1. kvartal Hovedparten af resultatfremgangen skyldes DFDS Tor Line, herunder tilgangen af DFDS Lys-Line Rederi primo I DFDS Seaways steg resultatet som følge af kapacitetsudvidelsen på Amsterdam-Newcastle- og København/Helsingborg-Oslo-ruterne gennemført i Resultatet er negativt påvirket af flere gennemførte dokninger i 1. kvartal sammenholdt med samme periode sidste år. Afskrivningerne i 1. kvartal udgjorde DKK 123 mio., hvilket er DKK 28 mio. mere end i Ændringerne i regnskabspraksis for udviklingsomkostninger og de regnskabsmæssige skøn for skibe, jf. nedenfor, har forøget afskrivningerne med DKK 5 mio. i 1. kvartal. Dertil kommer afskrivninger relateret til sidste års investering i PEARL OF SCANDINAVIA samt tilgangen af LISCO Baltic Service og DFDS Lys-Line Rederi. Driftsresultatet (EBITA) for 1. kvartal blev herefter DKK -105 mio., hvilket er DKK 2 mio. bedre end i Goodwillafskrivninger steg til DKK 2 mio. i 1. kvartal. Finansiering, netto, var i 1. kvartal en omkostning på DKK 31 mio., hvilket er DKK 38 mere end i Stigningen skyldes primært en forøgelse af den nettorentebærende gæld, fra DKK 44 mio. ved udgangen af 1. kvartal 2001 til DKK mio. pr. 1. kvartal 2002, relateret til den ekstraordinære udbyttebetaling på DKK 1,8 mia. i april Finansiering, netto, indeholdt en nettokursgevinst på DKK 6 mio. i 1. kvartal. Resultatet før skat for 1. kvartal blev således DKK -138 mio. Balancen og pengestrøm Ved udgangen af 1. kvartal var balancesummen reduceret med 5% til DKK mio. i forhold til 1. kvartal I forhold til balancesummen ved udgangen af året er balancesummen steget med 6% pr. 1. kvartal Stigningen afspejler i al væsentlighed købet af DFDS Lys-Line Rederi. Pengestrømmen fra driften eksklusive finansieringsposter var DKK 272 mio. for 1. kvartal. Nettoinvesteringerne udgjorde DKK 194 mio. hvoraf DKK 132 mio. vedrører købet af DFDS Lys-Line Rederi. Som forventet var investeringsniveauet i øvrigt lavt. Den frie pengestrøm fra driften var således positiv med DKK 78 mio. i 1. kvartal. Economic Profit (EP) og ROIC DFDS vil fremover ikke offentliggøre EP-tal, men nøgletallet for afkastet af den investerede kapital, ROIC, der anvendes til at udtrykke DFDS økonomiske målsætning. EP vil fortsat blive anvendt som et vigtigt internt økonomisk styringsværktøj. Væsentlige begivenheder i 1. kvartal DFDS indgik i december 2001 en aftale med Lys- Line AS om at købe 66% af Lys-Line Rederi AS. Købsaftalen var betinget af en tilfredsstillende due diligence undersøgelse, og denne blev afsluttet i marts 2002 med et tilfredsstillende resultat. Lys-Line Rederi AS skiftede ved handelen navn til DFDS Lys-Line Rederi, og selskabet er medtaget i DFDS Koncernens regnskab pr. 1. januar I marts 2002 blev KING OF SCANDINAVIA solgt til et tyrkisk rederi, og samtidig blev åbningen af en ny rute, København-Trelleborg-Gdansk, udskudt til oktober 2002, idet KING OF SCANDI- NAVIA skulle have besejlet ruten. I stedet overføres DANA ANGLIA fra Esbjerg-Harwich-ruten til den nye rute i oktober. DANA ANGLIA forventes erstattet af et ro/pax-skib. DFDS solgte i marts 2002 passagerterminalen i Esbjerg til Esbjerg Havn med overtagelse d. 1. oktober Salget sker for at rationalisere DFDS aktiviteter i Esbjerg Havn og for at opnå fordele af en tættere integration af passager-, ro/pax- og fragtaktiviteterne. DFDS Tor Line udnyttede ultimo april den femte option på bygning af et ro/ro-skib ved Flensborg Værft. Den femte nybygning forventes leveret i december 2004 og planlægges indsat på BritanniaBridge mellem Esbjerg og Immingham, hvor den sammen med den fjerde nybygning vil øge frekvensen fra fem til seks ugentlige afgange i hver retning. Den 17. maj 2002 udbrød der en brand om bord på PRINCESS OF SCANDINAVIA, der var på vej fra Newcastle til Kristiansand. Der var ingen tilskadekomne ved branden, der blev slukket af skibets egen besætning. På nuværende tids Side 4 af 14

5 punkt vurderes det, at PRINCESS OF SCANDI- NAVIA vil være ude af drift i omkring fire uger. Gøteborg-Kristiansand-Newcastle-ruten vil være indstillet i denne periode, hvilket vil indebære en negativ resultatpåvirkning i størrelsesorden DKK 5-10 mio. for En dansk tonnageskatteordning blev vedtaget af Folketinget i april DFDS vil nu nærmere vurdere ordningens indhold. Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger og de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år bortset fra følgende områder, der er ændret som følge af ændringerne i årsregnskabsloven (se også note 1): 1. Udviklingsomkostninger indregnes når visse kriterier er opfyldt under immaterielle anlægsaktiver til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udviklingsomkostninger er hidtil løbende blevet udgiftsført i resultatopgørelsen. Ændringen indebærer en forøgelse af resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2002 på henholdsvis DKK 65 tus. og DKK 45 tus. (1. kvartal 2001 henholdsvis DKK 754 tus. og DKK 528 tus.). Egenkapitalen pr. 31. marts 2002 forøges med DKK 6,3 mio. (31. marts 2001: DKK 6,4 mio.) som følge af ændringen. 2. Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, indgået til sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i egenkapitalen, indtil det sikrede realiseres. Hidtil er afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser ikke blevet indregnet i balancen. Ændringen påvirker ikke resultatet før eller efter skat for 1. kvartal 2002, men medfører en forøgelse af egenkapitalen pr. 31. marts 2002 på DKK 20,4 mio. Egenkapitalen pr. 31. marts 2001 påvirkes ikke, da sammenligningstallene ikke er tilrettet, jf. nedenfor. 3. Foreslået udbytte medtages som en særskilt post under egenkapitalen, indtil det vedtages af generalforsamlingen, hvorefter det indregnes som en forpligtelse. Hidtil er foreslået udbytte, der ikke er vedtaget af generalforsamlingen, indregnet som kortfristet gæld. Ændringen medfører en forøgelse af egenkapitalen pr. 31. marts 2002 på DKK 67,7 mio. (31. marts 2001: DKK 1.763,3 mio.). Sammenligningstallene i denne kvartalsmeddelelse er ændret i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis bortset fra ændringen i regnskabspraksis for de afledte finansielle instrumenter, hvor der i henhold til regnskabsvejledning nr. 3 og med henvisning til IAS 39 ikke er foretaget tilretning af sammenligningstallene. Den akkumulerede virkning af ændringerne i anvendt regnskabspraksis er en forøgelse af resultatet før skat for 1. kvartal 2002 med DKK 65 tus. (1. kvartal 2001: DKK 754 tus.), skatteudgifterne øges med DKK 20 tus. (1. kvartal 2001: DKK 226 tus.), således at resultatet efter skat for 1. kvartal 2002 stiger med DKK 45 tus. (1. kvartal 2001: DKK 528 tus.). Balancesummen pr. 31. marts 2002 forøges med DKK 50,9 mio. (31. marts 2001: DKK 9,1 mio.), mens egenkapitalen forøges med DKK 94,4 mio. (31. marts 2001: 1.769,7 mio.) primært vedrørende udbytte. Ændrede regnskabsmæssige skøn De regnskabsmæssige skøn relateret til skibe er i henhold til regnskabsvejledning nr. 10 ændret, således at den bogførte værdi af skibe pr. 1. januar 2002 opdeles i bestanddele med forskellig levetid. I den forbindelse er der foretaget en revurdering af bestanddelenes levetid. Ændringerne i de regnskabsmæssige skøn medfører øgede afskrivninger i 1. kvartal 2002 på DKK 5 mio. For hele året forventes øgede afskrivninger på DKK 11 mio. I de næste to år vurderes det, at ændringerne i de regnskabsmæssige skøn vil medføre, at skibsafskrivningerne vil være på niveau med indeværende år baseret på en uændret flåde. Ved anvendelse af de hidtil benyttede skøn ville skibsafskrivningerne have været ca. DKK 30 mio. lavere. Herefter vurderes det, at afskrivningsniveauet, alt andet lige, vil være noget lavere. Resultatforventning til hele året 2002 DFDS forventer fortsat at opnå et resultat før skat på DKK 130 mio. i Side 5 af 14

6 DFDS Seaways kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 1. kvartal Omsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % -35,9% 10,3% 26,3% -9,0% 3,6% -30,7% Investeret kapital Afkast af inv. kap. (ROIC) % -27,3% 10,1% 31,1% -3,5% 3,8% -24,2% Passagerer, ' Resultatudvikling DFDS Seaways omsætning steg med 24% til DKK 427 mio. i 1. kvartal på baggrund af en fordobling af omsætningen på Amsterdam- Newcastle-ruten og fortsat omsætningsvækst på København-Helsingborg-Oslo-ruten. Driftsresultatet (EBITA) for 1. kvartal blev DKK -131 mio., hvilket er DKK 8 mio. ringere end i 1. kvartal Tilbagegangen skyldes en stigning i afskrivningerne på DKK 19 mio., hvoraf DKK 5 mio. vedrører de ændrede regnskabsmæssige skøn for skibe. Den øvrige stigning i afskrivningerne skyldes sidste års investering i PEARL OF SCANDINAVIA. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) var således noget højere end i Resultatudviklingen på ruteniveau var som forventet med fremgang på Amsterdam-Newcastleog København/Helsingborg-Oslo-ruterne, og en resultatudvikling på niveau med sidste år for de øvrige ruter. Antallet af dokninger i 1. kvartal var noget højere end sidste år, hvilket indebar en meromkostning på DKK 12 mio. sammenlignet med 1. kvartal Markeds- og aktivitetsudvikling Antallet af passagerer steg med 15% til i 1. kvartal, mens antallet af transporterede biler steg med 14%. Der blev i 1. kvartal opnået en stigning i antallet af passagerer på København/Helsingborg-Osloruten på linie med forventningerne knyttet til kapacitetsudvidelsen gennemført i juni Resultatudviklingen var ligeledes som forventet. På Amsterdam-Newcastle-ruten, hvor kapaciteten ligeledes blev forøget i juni 2001, oversteg stigningen i antallet af passagerer i 1. kvartal forventningerne. Resultatudviklingen var noget bedre end forventet. Antallet af passagerer på Gøteborg- Kristiansand-Newcastle-ruten var på niveau med 2001, men som følge af styrkelsen af den svenske krone i 1. kvartal var ruteresultatet lidt bedre end forventet. Anløbshavnen for ruten mellem Tyskland og Storbritannien blev i marts 2002 ændret fra Hamburg til Cuxhaven. Markedets reaktion på ændringen har været positiv. Aktivitetsniveauet på Esbjerg-Harwich-ruten var lidt lavere end forventet i 1. kvartal. DANA ANG- LIA besejler ruten frem til oktober, hvor hun forventes afløst af et ro/pax-skib. Den nye rute, København-Trelleborg-Gdansk, åbner i begyndelsen af oktober med indsættelse af DANA ANGLIA. Resultatforventning til hele året 2002 DFDS Seaways forventer fortsat at opnå en væsentlig forbedring af driftsresultatet (EBITA) i Side 6 af 14

7 DFDS Tor Line kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 1. kvartal Omsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % 4,3% 5,0% 6,6% 12,4% 7,2% 6,1% Investeret kapital Afkast af inv. kap. (ROIC) % 3,0% 3,6% 8,2% 7,6% 5,8% 5,0% Lanemeter, ' Resultatudvikling DFDS Tor Lines omsætning steg med 20% til DKK 638 mio. i 1. kvartal. Hovedparten af stigningen vedrører LISCO Baltic Service, der blev købt ultimo juni 2001, og tilgangen af DFDS Lys- Line Rederi primo Driftsresultatet (EBITA) for 1. kvartal blev DKK 39 mio., hvilket er 70% højere end i Resultatet er positivt påvirket af tilgangen af DFDS Lys-Line Rederi primo 2002, men ikke af tilgangen af LISCO Baltic Service der opnåede et nulresultat i 1. kvartal, idet selskabets resultat primært aflejres i årets øvrige kvartaler. Dertil kommer fremgang for terminalaktiviteterne i Storbritannien, for NorBridge-aktivteterne der blev omstrukturet i 2001 samt for ShortBridge og BalticBridge. Ændringen i de regnskabsmæssige skøn for skibe havde en marginal negativ resultateffekt for DFDS Tor Line i 1. kvartal. Markeds- og aktivitetsudvikling DFDS Tor Line transporterede i alt 1,76 mio. lanemeter gods i 1. kvartal, hvilket er 2% mere end i den samme periode sidste år. Stigningen dækker over tilgangen af LISCO Baltic Service og en betydelig reduktion af mængderne på NorBridge. Mængder transporteret af DFDS Lys- Line Rederi indgår ikke i denne statistik. Aktivitetsniveauet på DFDS Tor Lines hovedmarkeder i Nordeuropa har generelt været stabilt og som forventet. Frasalget af ældre tonnage sidste år, og omrokering af tonnage imellem ruterne, har forbedret omkostningsniveauet for flere ruter. Således var resultatudviklingen for NorBridge, der opnåede et positivt driftsresultat i 1. kvartal, og Short- Bridge en del bedre end sidste år. Udviklingen på AngloBridge og Stena Tor Line var som forventet i 1. kvartal. På EuroBridge er resultatudviklingen fortsat ikke tilfredsstillende, og flere væsentlige kundekontrakter genforhandles således. For de øvrige ruter på Nordsøen, BritanniaBridge og ElbeBridge, var udviklingen i 1. kvartal som forventet. Primo maj 2002 blev en ny fragtrute mellem Trelleborg og Gdansk åbnet ved indsættelse af ét mindre skib. Resultatudviklingen og aktivitetsniveauet i DFDS Lys-Line Rederi levede i 1. kvartal op til forventningerne. LISCOs ruter mellem Litauen og Sverige blev primo maj 2002 koncentreret om Karlshamn i Sverige. Resultatudviklingen i LISCO i øvrigt var bedre end ventet på grund af et lavt omkostningsniveau, mens aktivitetsniveauet var på niveau med forventningerne. I løbet af 2001 blev håndteringen af tredjeparts kunder i DFDS Nordic Terminal udvidet. Aktivitetsniveauet i 1. kvartal var således en del højere sammenlignet med Den første fase af konstruktionen af Maasvlakteterminalen i Rotterdam blev planmæssigt igangsat i april Terminalen forventes at kunne tages i brug i foråret Resultatforventning til hele året 2002 Reguleret for avance ved salg af skibe forventer DFDS Tor Line fortsat at opnå et noget bedre driftsresultat (EBITA) i Side 7 af 14

8 DFDS Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. marts 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK Indtægter: Nettoomsætning Avance ved salg af skibe og ejendomme I alt Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger Personaleomkostninger Andre omkostninger ved drift, salg og administration I alt Resultat før afskrivninger og finansiering (EBITDA) Af- og nedskrivninger: Skibe Øvrige anlægsaktiver I alt Driftsresultat (EBITA) Goodwill afskrivninger Finansiering netto Resultat før skat Skat af ordinært resultat Periodens resultat før minoritetsinteresser Minoritetsaktionærernes andel af periodens resultat Periodens resultat Side 8 af 14

9 DFDS Koncernens balance aktiver DKK Anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver: Udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: Ejendomme Terminaler Skibe Maskiner, driftsmateriel og inventar Igangværende anlægsarbejder Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Side 9 af 14

10 DFDS Koncernens balance passiver DKK Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved aktieemission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser: Pensionsforpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser: Langfristede gældsforpligtelser: Prioritetsgæld Pantegæld i skibe Anden langfristet gæld Reservation vedrørende associerede virksomheder Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser: Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede selskaber Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt DFDS Koncernens likviditetsudvikling Side 10 af 14

11 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK Resultat før afskrivninger og finansiering (EBITDA) Regulering for ikke likvide driftsposter; hensættelser Likviditetsforskydning fra: Tilgodehavender og varebeholdninger Kreditorer inkl. andre kortfristede gældsforpligtelser Betalte skatter Pengestrøm fra drift før finansiering og ekstraordinære poster Finansiering, netto Pengestrøm fra driften Foretagne investeringer i: Skibe Ejendomme og terminaler Driftsmateriel Immaterielle anlægsaktiver m.v Køb af virksomheder Associerede virksomheder Samlede investeringer Salg af anlægsaktiver: Skibe Ejendomme og terminaler Driftsmateriel Samlet salg af anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringer Afdrag og indfrielse af pantegæld i skibe Afdrag og indfrielse af andre finansielle lån Afdrag og indfrielser i alt Optagelse af lån med pant i skibe Anden finansiel låneoptagelse Låneoptagelse i alt Forskydning i driftskreditter m.v Køb af egne aktier Betalt udbytte Kursregulering, netto Øvrige finansielle poster Pengestrøm fra finansielle poster Pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvide beholdninger og værdipapirer primo Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance Side 11 af 14

12 DFDS Koncernens egenkapitaludvikling 1. kvartal 1. kvartal Hele året DKK Egenkapital pr. 1. januar Virkning af ændret regnskabspraksis Egenkapital efter ændring af regnskabspraksis Køb af egne aktier Periodens resultat Ændring i værdi af finansielle instrumenter Udloddet udbytte Primo kursregulering af egenkapital Resultateffekt af forskel mellem ultimo og gennemsnitskurs Andre reguleringer Egenkapital ultimo perioden DFDS Koncernens resultat fordelt på kvartaler DKK mio. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 1. kvartal Resultatopgørelse Nettoomsætning Avance ved salg af skibe og ejendomme Skibenes driftsomkostninger Øvrige omkostninger Resultat før afskrivninger og finansiering (EBITDA) Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBITA) Goodwill afskrivninger Finansiering, netto Resultat før skat og ekstraordinære poster Side 12 af 14

13 Note 1: Ændring af regnskabspraksis pr. 1. januar 2002 DKK Resultatopgørelse Henvisning til omtale 1. kvartal 2001 hidtidig regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis 1. kvartal 2001 ny regnskabspraksis 1. kvartal 2002 hidtidig regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis 1. kvartal 2002 ny regnskabspraksis Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital 1, 2, Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser 2, Passiver i alt Side 13 af 14

14 Definitioner Driftsresultat (EBITA) resultat efter af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver og før afskrivning af goodwill Driftsmarginal driftsresultat (EBITA) x 100 nettoomsætningen NOPAT driftsresultatet tillagt renteindtægter og ekstraordinære poster minus periodens betalbare skat, justeret for skatteeffekt af renteudgifter Afkast af investeret kapital p.a. NOPAT x 100 gennemsnitlig investeret kapital Soliditet Egenkapitalforrentning p.a. egenkapital før minoriteter aktiver resultat til analyseformål gennemsnitlig egenkapital Side 14 af 14

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere