Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden"

Transkript

1 Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1

2 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud Personalegodkendelse Projektgodkendelse Økonomisk godkendelse Juridisk/organisatorisk godkendelse Godkendelsen Ændring af godkendelse Afvikling af opholdssted Frivilligt ophør af driften Tilbudsportalen Indberetning til Tilbudsportalen Tilsyn Pædagogisk tilsyn Økonomisk tilsyn Retningslinier og procedurer Procedure ved Godkendelse af nyt tilbud Procedure ved personalegodkendelse Retningslinier for godkendelse af opnormering Retningslinier for godkendelse af overbelægning Retningslinier ved anmeldt/uanmeldt tilsynsbesøg Retningsliner ved skærpet tilsyn Retningslinier ved magtindberetning Procedurer i forbindelse med behandling af klagesager Årsplan Bilag

3 Opgaver tillagt enheden Enheden er organiseret med egen leder som en selvstændig enhed under Fagchefen for Fagenheden Familie i Mariager. Opgaver tillagt enheden: Godkendelse af private opholdssteder og botilbud Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Tilsyn med kommunale botilbud og dagtilbud til voksne handicappede Tilsyn med krisecentre. Tilsyn med godkendte pladser til anbragte børn/unge på efterskoler Tilsyn med interne skoler Indberetning til Tilbudsportalen Der er brug for en bred vifte af faglige kompetencer til at behandle ansøgninger om godkendelse af private tilbud og til at føre tilsyn med tilbuddene. Det er vigtigt, at alle kompetencer er til stede i kommunen - herunder at der kan trækkes på juridisk og økonomisk bistand. Nødvendige faglige kompetencer: Pædagoger og socialrådgivere til fx - Vurdering af målgruppe - Vurdering af pædagogisk målsætning - Vurdering af metoder - Rådgivning og vejledning af pædagogisk art - Processtyring - Journalsikring - Sikring af, at alle oplysninger foreligger - Rådgivning og vejledning Juridisk bistand til fx - Vurdering af klagesager - Vurdering af lejeaftale - Vurdering af straffeattester - Vurdering af aktindsigt - Vurdering af organisatoriske spørgsmål Økonomisk bistand til fx - Opstilling og godkendelse af budget og regnskab - Vurdering af budget og regnskab - Rådgivning og vejledning af økonomisk art. Skolefaglig baggrund til fx - Vurdering af undervisning af elever med særlige behov - Rådgivning og vejledning vedr. tilrettelæggelse af undervisning 3

4 I Godkendelses- og Tilsynsenheden i Mariagerfjord Kommune er der taget højde for, at disse fagligheder er repræsenteret, idet der er ansat: - Leder - Socialrådgivere - Pædagoger - Jurist tilgængelig i byrådssekretariatet - Økonom tilgængelig i økonomisk afdeling. Enhedens opgaver er fordelt på: - Private opholdssteder - Interne skoler - Efterskoler - Private botilbud - Kommunale botilbud - Beskæftigelses- og dagtilbud - Krisecenter Lovgivning Den gældende lovgivning og de vigtigste bekendtgørelser og vejledninger på området, som er grundlaget for opgaven med godkendelse og tilsyn, er oplistet nedenfor. Love: Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Persondataloven Bekendtgørelser: Bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud nr. 349 af 09. maj Bekendtgørelse om Tilbudsportalen nr. 681 af 20. juni Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for botilbud efter 108 i serviceloven nr. 620 af 15. juni Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov om social service nr. 631 af 15. juni Bekendtgørelse om magtanvendelse nr. 893 af 9. juli børneområdet. Bekendtgørelse om magtanvendelse nr. 789 af 6. juli voksenområdet. Vejledninger: Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. nr. 98 af 05. december 2006 til Serviceloven Vejledning om godkendelse af tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL og Danske regioner

5 Kompetenceplan. Der er i enheden behov for udarbejdelse af en kompetenceplan, således at det er tydeligt for alle såvel medarbejdere som brugere, hvilken kompetencefordeling, der er tale om. Ved udarbejdelsen af kompetenceplanen er der lagt vægt på, at planen skal danne grundlaget for en enhed, der kan arbejde optimalt, således at der kan sikres en grundig sagsbehandling, samt at der er handlekraft bag de krav og tiltag, der besluttes. Tilsynskonsulenter: - Er ansvarlig for den løbende kontakt og sagsbehandling med de enkelte tilbud - Har kompetence til at tilrettelægge og prioritere omfang og indhold i tilsynet på de enkelte tilbud indenfor de rammer, som tilsynsmanualen giver - Er ansvarlig for at inddrage økonomisk medarbejder, jurist og leder, hvor dette er nødvendigt - Er tovholdere på sagerne, når andre medinddrages - Udpeger sagsbehandler ved godkendelse af nye tilbud - Udpeger sagsbehandler ved klager Økonomisk medarbejder: - Er ansvarlig for at udarbejde regnskabs- og budgetvejledninger - Har kompetence til at vurdere regnskab og godkende budget - Er forpligtet til at medinddrage tilsynskonsulenten i sagsarbejdet - Deltager så vidt muligt i et årligt tilsynsbesøg planlagt sammen med tilsynskonsulenten Jurist: - Er sagsbehandler ved anmodning om aktindsigt - hvis nødvendigt - Indgår i sagsbehandling ved organisatorisk godkendelse af nye tilbud og ændringer af organisatorisk art - Indgår i sagsbehandling ved tilbagekaldelse af godkendelse - Indgår i sagsbehandling ved afvikling af tilbud - Rådgiver i forbindelse ændring af godkendelsesgrundlag - Rådgiver/sagsbehandler i forbindelse med klager - Rådgiver i forbindelse med problematiske magtindberetninger - Rådgiver i forbindelse med vurderinger af straffeattester ved behov - Rådgiver i fortolkning af lovgivning i øvrigt Leder er ansvarlig for: - Personaleledelse - Overordnet prioritering og fordeling af ressourcer - Beskrivelse af procedurer og retningslinier tilsynsmanual - Udsendelse af regnskabs- og budgetvejledning - Indhentning af regnskab og budget - Afholdelse af et årligt ledermøde med stederne - Afholdelse af eksterne temadage/kurser - Udarbejdelse af årsrapport - Vurdering af klager - Indførelse og ophævelse af skærpet tilsyn - Godkendelse af nye tilbud 5

6 - Indstillingsret vedrørende afvikling af tilbud - Uoverensstemmelser ved afgørelser i øvrigt Fagchef: - Orienteres ved sager, hvor leder har beslutningskompetence - Har beslutningskompetencen ved tilbagekaldelse af godkendelse samt helt særlige problemstillinger Politisk udvalg: - Vedtager årsplan og kompetenceplan - Orienteres årligt ved årsrapport (statistik, anmeldte/uanmeldte tilsynsbesøg, skærpet tilsyn, klager, magtanvendelser m.m.) - Orienteres ved godkendelse af nye tilbud - Orienteres ved tilbagekaldelse af godkendelse Mariagerfjord kommunalbestyrelse har uddelegeret beslutningskompetencen for godkendelse, ændringer, afslag på ansøgninger og lukning af opholdssteder og botilbud til Godkendelses- og Tilsynsenheden, Børn og Familie. 6

7 Godkendelse Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud. Private opholdssteder og private botilbud skal ifølge serviceloven 142, stk 5. og 144, stk. 1 godkendes som generelt egnede af den stedlige kommune. Med godkendelsesbeføjelsen følger ligeledes en forpligtelse for kommunen til at føre et generelt tilsyn med opholdsstedet/botilbudet. Godkendelses- og tilsynsforpligtelsen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 621 af Formålet med kommunens forpligtelse til at godkende private opholdssteder/botilbud er: At sikre at offentlige midler anvendes forsvarligt At sikre kvalitativt indhold i tilbud, der drives for offentlige midler At støtte udvikling af tilbuddet Formålet med godkendelsesordningen er således overordnet at sikre, at det private opholdssted eller botilbud lever op til gældende regler og standarder for god behandling af brugerne, som blandt andet er beskrevet i Socialministeriets vejledninger for de forskellige målgrupper. I Socialministeriets vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. nr. 7 til Serviceloven er beskrevet, at kommunalbestyrelsen ved godkendelse af et privat opholdssted eller botilbud skal godkende: De organisatoriske forhold Budgettet De fysiske rammer Den pædagogiske metode og målsætning Den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer Nedenfor beskrives retningslinier for godkendelsesproceduren i Mariagerfjord Kommune. Når en ansøgning til etablering af privat opholdssted eller botilbud modtages af Mariagerfjord Kommune iværksættes følgende godkendelsesforløb: Personalegodkendelse Projektgodkendelse Økonomisk godkendelse samt Juridisk/organisatorisk godkendelse Normalt vil det være mest hensigtsmæssigt at indlede sagsbehandlingen med en vurdering af projektforslaget og foreliggende forslag til leder og eventuelt til andet personale. Hvis det på dette grundlag vurderes, at der ikke vil kunne opnås godkendelse til at drive opholdssted eller botilbud, vil det være unødvendigt at gennemføre de andre dele af godkendelsesforløbet. De enkelte dele af godkendelsesforløbet gennemføres i øvrigt sideløbende, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, blandt andet 7

8 under hensyn til, at der kan opstå forsinkende forhold, som kommunen ikke har indflydelse på. Kendskab til personer og projekt opnås dels på baggrund af et skriftligt grundlag - ved skriftlige udkast til projektbeskrivelser herunder budget, vedtægter, evt. lejekontrakt m.v. og dels ved personlige møder, hvor kommunens konsulenter foretager en løbende vurdering af personer, projekt, økonomi og organisation. Alle ansøgninger, der opfylder betingelserne for godkendelse, skal imødekommes med en godkendelse. Kommunen skal ikke forholde sig til, om der er et behov for det pågældende tilbud. 1. Personalegodkendelse 1.2. Generelt Det er opholdsstedets eller botilbudets ledelse, der alene har kompetence til og ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale. Som led i den samlede vurdering af, om opholdsstedet eller botilbudet generelt er egnet som opholdssted eller botilbud, skal kommunen imidlertid godkende den samlede medarbejdergruppes herunder ledergruppens - personlige og faglige kvalifikationer. Det undersøges således, om ledelsen og det øvrige personale samlet set har tilstrækkelige faglige og personlige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Kommunen kan afslå at godkende et opholdssted eller botilbud, hvis der i medarbejdergruppen ikke findes personale med tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage den opgave, som opholdsstedet eller botilbudet søger godkendelse til Afholdelse af samtaler Kommunen kan afholde det nødvendige antal samtaler med ansøger. Kommunen kan altid forud for ansættelsen af den person, der skal være leder, afholde en eller om nødvendigt flere samtaler med vedkommende. Kommunen kan desuden altid forud for ansættelsen anholde en eller om nødvendigt flere samtaler med medarbejdere, der skal have særlige opgaver, som for eksempel psykologbistand til de anbragte/beboerne. Kommunen kan endvidere i særlige tilfælde indkalde medarbejdere med en utraditionel baggrund, eller medarbejdere, hvis forudsætninger for at klare opgaven i øvrigt for eksempel på grund af afskedigelse eller dårlige referencer fra tidligere lignende beskæftigelse - kan betvivles, til en eller om nødvendigt flere samtaler Straffeattest Kommunen indhenter straffeattest for offentlige myndigheder for lederen og samtlige ansatte. 8

9 Straffeattesten kan, hvis der er registreret lovovertrædelser, give anledning til, at kommunen finder anledning til at der foretages en nærmere vurdering af den samlede medarbejdergruppe. Der lægges herved især vægt på lovovertrædelsens art, den idømte sanktion, de nærmere omstændigheder omkring lovovertrædelsen og afstand i tid sammenholdt med især den pågældendes funktion i tilbudet, det øvrige personale samt tilbudets målgruppe. Kommunen anmoder i så fald lederen af opholdsstedet eller botilbudet om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger fra straffeattesten til lederen. Oplysningerne kan som udgangspunkt kun videregives, hvis den pågældende har givet skriftligt samtykke hertil. Kan et sådant samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af straffeattestens udvisende ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, og anmode om en redegørelse på den baggrund. Hvis redegørelsen viser, at de personalemæssige forhold ikke er tilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. I særlig alvorlige tilfælde skal det vurderes, om en givet godkendelse kan trækkes tilbage. Ledelsen i private opholdssteder, oprettet efter Servicelovens 144, stk 5, har fra 1. juli 2005 en selvstændig pligt til at indhente børneattester for en person, der skal ansættes eller beskæftiges i opholdsstedet, hvis der er tale om en fast tilknytning, og hvis den pågældende som led i udførelsen af sin opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år Andre relevante oplysninger. Kommunen indhenter andre relevante oplysninger om personalegruppen, herunder oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse og ophør af beskæftigelse. Hvis sådanne oplysninger medfører, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, anmoder kommunen lederen af opholdsstedet eller botilbudet om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger om medarbejderen til lederen. Fortrolige oplysninger kan dog kun videregives, hvis den pågældende har givet skriftligt samtykke hertil. Kan et sådant samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af indhentede oplysninger om medarbejderen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, og anmode om en redegørelse på den baggrund. Hvis redegørelsen ikke viser, at de personalemæssige forhold er tilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet Særligt om vurdering af den, der skal være leder. For den person, der skal være leder af det eventuelle botilbud eller opholdssted, undersøges særligt ledererfaring, lederevner og viden om/erfaring med ledelsesmetoder. Vedkommende skal dokumentere tidligere erfaringer ved at indgive referencer fra tidligere arbejdsgivere 5 år tilbage. 9

10 Det vurderes, om lederen har tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til: Systemforståelse: Forstår lederen de opgaver, som skal løses, og den situation og det system, som opgaverne skal løses i? Forstår lederen de medarbejdere han/hun skal lede? Lederrolle: Har lederen gjort sig overvejelser om ledelsesstil og lederens væsentligste rolle. Er lederen i besiddelse af mellem-menneskelig indsigt og forståelse? Kan lederen skabe overblik? Og har lederen sans for helheden? Påvirkningsevne: Har lederen en parathed til og evne til at træffe beslutninger? Kan lederen være igangsættende? Faglig viden. Har lederen tilstrækkelig faglig viden i forhold til socialpædagogik? Administrativ viden: Har lederen tilstrækkelig viden om/erfaring med administration og økonomistyring? 1.7. Særligt om vurdering af den, der ansøger. Ansøger skal oplyse om, hvorvidt vedkommende tidligere har fået afslag på etablering af opholdssted eller botilbud eller etablering af anden lignende beskæftigelse (fx plejefamilie) andre steder i landet. Tidligere afslag giver anledning til en afklaring af årsagen hertil, og der foretages en vurdering af, hvilken indflydelse afslaget skal have for den nuværende ansøgning. Der fokuseres på, hvad årsagen er til, at ansøger vil drive opholdssted eller botilbud. Er der f.eks. tale om: Et socialt engagement i mennesker, der har personlige eller sociale vanskeligheder En selvstændig iværksætterlyst ud fra et personligt overskud Personlige erfaringer med tidligere selv at være én blandt målgruppen Mulighed for at opnå en økonomisk gevinst Særlige behandlingsmæssige ideer og metoder Egen faglig kompetence og erfaring Ønske om at blive selvstændig Erfaringer - såvel positive som negative - fra andre opholdssteder eller botilbud eller døgninstitutioner Der fokuseres på ansøgerens syn på og rummelighed overfor brugerne. Der fokuseres endvidere på ansøgers eventuelle videre karriereplaner, for at få et indtryk af, om der eventuelt er et begrænset tidsperspektiv for ansøgers engagement i opholdsstedet eller botilbudet. Med baggrund i ovenstående foretages en vurdering af, hvorvidt ansøgers motiv for etablering af opholdssted eller botilbud er konstruktiv i forhold til målgruppen. Det efterprøves desuden om ansøger har reflekteret nærmere over etableringens omfang og kompleksitet, etableringens ansvar og risiko samt er indforstået med kommunens godkendelseskrav og tilsynsfunktion ved oprettelse af privat opholdssted eller botilbud Sikring af kendskab til visse regler Det skal sikres, at alle i personalegruppen er: 10

11 Bekendt med at opgaveudførelsen efter lov om social service er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om tavshedspligt Bekendt med regler om magtanvendelse Bekendt med kommunens godkendelses- og tilsynspligt Desuden at lederen er: Bekendt med reglerne om indhentelse af børneattest Bekendt med kommunens krav for regnskab og budget, herunder regler for driftsoverskud Bekendt med kommunens godkendelseskrav og forudsætninger for fortsat godkendelse, herunder pligten til at oplyse kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. 2. Projektgodkendelse I projektgodkendelsesdelen indgår følgende undersøgelsesfaktorer: Målgruppe, pædagogiske målsætninger og pædagogiske metoder, samt en socialpædagogisk vurdering af de fysiske rammer Målgruppe Det undersøges, hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om målgruppe og afgrænsning af målgruppe. Der skal afgrænses i forhold til alder, problemområde (f.eks. misbrug, handicap, kriminalitet, skoleproblemer, familieproblemer) samt målgruppens pædagogiske og uddannelsesmæssige behov. Der skal desuden redegøres nærmere for, hvorfor der ønskes denne målgruppe, og hvad der kendetegner netop denne målgruppes behandlings- og omsorgsbehov. Vurderes målgruppeafgrænsningen ikke at være præcis nok, bedes ansøger præcisere denne som grundlag for at opnå godkendelse Pædagogiske målsætninger Det undersøges, hvilke pædagogiske målsætninger ansøger har forestillet sig at opstille for opholdsstedet eller botilbudet og målgruppen. (Hvad vil ansøger opnå med stedet og med målgruppen? Hvad skal kendetegne stedet? Hvilken relation skal de ansatte have til brugerne?) Vurderes målsætningerne ikke at være præcise nok, bedes ansøger udbedre dette som grundlag for at opnå godkendelse Pædagogiske metoder Det undersøges: Hvilket værdigrundlag og menneskesyn opholdsstedet eller botilbudet skal hvile på? (Hvad er visionen med stedet? Hvilke grundantagelser har ansøger om mennesker? Hvilke værdier skal være fælles for stedet? Hvorfor er netop disse værdier vigtige? Hvordan skal disse værdier omsættes til praksis?). Hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om pædagogisk metode overfor målgruppen. (Hvilken teoretisk viden eller praktisk erfaring har ansøger om målgruppen og relevante pædagogiske metoder, hvad er målgruppens særlige behov?). 11

12 Hvordan forestiller ansøger sig at omsætte teoretisk viden til praktisk hverdag: (Der eftersøges konkrete eksempler på: Brugernes hverdag, inddragelse i praktiske gøremål, iværksættelse af relevante aktiviteter, udendørs faciliteter, undervisningstilbud, feriemuligheder). Hvilket kontaktgrundlag skal der være mellem ansatte og brugere? (Hvordan skabes nærhed i relationerne, omsorgsfuld indlevelse? Hvordan skabes en forudsigelig struktur? Hvordan skabes tillid, tilknytning og relationsdannelser? Hvordan skabes normfasthed og rummelighed? mv.). Hvordan vil ansøger håndtere konflikter med målgruppen? (Skal konflikter fx løses med: Rummelighed, dialog, regel- og grænsesætning, sanktioner, time-out, afledning, konfrontation, fysisk magtanvendelse, advarsel om udsmidning, etc.?). Hvor robust er ansøger i forhold til afvisning, afprøvning og skuffelser? (Kan ansøger fastholde eget ståsted ved indlevelse i et andet menneske?). Hvad skal der til, før ansøger vil udskrive en bruger i utide? (Der eftersøges overvejelser om redningsforsøg, sikring af nødberedskab ved kriser, inddragelse af samarbejdspartnere, forældre m.fl.). Hvordan vil ansøger tage vare på brugernes sårbare overgangsfelter til og fra opholdsstedet eller botilbudet? (Der eftersøges overvejelser om og prioriteringsgrad af visitation og udslusning). Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig, om brugernes kontakt til forældre, familie og tidligere netværk? (Der eftersøges, hvilken holdning ansøger har til forældre/familie-samarbejde og grad af åbenhed overfor brugernes tidligere sociale relationer. Endvidere overvejelser om omfang/hyppighed af kontakt/besøg/inddragelse af familie og netværk). Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig om samarbejde med visiterende kommuner, brugernes skole, kommunens tilsyn samt andre relevante instanser? (Der eftersøges, hvilken holdning ansøger har til samarbejde med diverse samarbejdspartnere, og hvilken betydning ansøger tillægger dette). Hvilken indstilling har ansøger til supervision og faglig vedligeholdelse? (Der eftersøges ansøgers udviklingsparathed, ansøgers bevidsthed om egne faglige begrænsninger, samt i hvilken grad ansøger er indstillet på fagligt supplement) Vurdering vedrørende målgruppe samt pædagogiske mål og metoder Der foretages på baggrund af ovenstående en vurdering af graden af faglig kvalitet i ansøgers projektansøgning herunder i hvilken udstrækning projektet er velbeskrevet og velovervejet, om det rummer tilstrækkelig faglig substans, om det afspejler tilstrækkelig viden om målgruppen og dennes behov, om der er formuleret præcise mål for projektet, samt om mål og faglig viden matcher hinanden. Der tages, i forhold til opholdssteder for børn, desuden hensyn til, at de anbragte kan have behov for mindre enheder, hvorfor opholdsstedet enten ikke bør være for stort med hensyn til antal pladser. Eller at opholdsstedet er organiseret således, at der skabes mulighed for opdeling af børnene i mindre enheder. Desuden tages hensyn til, at det for mindre og lidt større børn (op til 12 år) er vigtigt, at have fælles bolig med voksne samt kun få deltidsansatte. Dette er begrundet med, at dette bedst sikrer, at mindre børn får de rette betingelser for trivsel og udvikling med opvækst i familielignede tilbud, en fast og stabil 12

13 voksenkontakt samt kontinuitet i opvækst. Ansøgere fra opholdssteder uden fastboende personale/bopælspligt skal dokumentere, at tilbudet på anden måde lever op til dette niveau. Kan ansøgeren ikke dokumentere dette, kan kommunen stille krav om fastboende personale/bopælspligt. De pædagogiske metoder kan godkendes, hvis de er fagligt forsvarlige, selvom de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende kommunale tilbud. Der kan gives afslag alene på baggrund af projektbeskrivelsen, såfremt ansøger ikke kan fremlægge en fyldestgørende projektbeskrivelse. Der kan tillige gives afslag, såfremt det vurderes at være usikkert om projektet vil være til gavn for målgruppen, eller såfremt målgruppens belastningsgrad vurderes at være for stor for ansøger De fysiske rammer Et opholdsted eller botilbud vil i udgangspunktet være en samlet enhed, placeret på et blivende og fast afgrænset fysisk sted ofte på et særskilt matrikelnummer. Der kan dog forekomme opholdsteder eller botilbud der ikke fysisk kan afgrænses på samme måde for eksempel tilbud, der har mere spredte fysiske rammer og/ eller fysiske rammer, der kan variere over tid. I forbindelse med godkendelsen skal de fysiske rammer kunne beskrives, således at rammernes egnethed til formålet kan vurderes. De fysiske rammer kan eventuelt beskrives ved at beskrive en standard, som de til enhver tid anvendte rammer skal kunne rummes indenfor. De fysiske rammer kan godkendes som egnet til formålet, hvis den konkrete udformning af rammerne er sagligt velbegrundet i forhold til målgruppens behov Socialpædagogisk vurdering af de fysiske rammer Det skal vurderes, om de fysiske rammer er egnede til drift af opholdssted eller botilbud til den pågældende målgruppe. Det vurderes især, om der er et passende niveau af fysisk tilgængelighed og om bygningerne og udenomsarealerne giver beboerne mulighed for aktiviteter og privatliv. Der kan især lægges vægt på køkken, toilet- og badeforhold. Der bør som udgangspunkt kunne tilbydes enkeltværelser Intern skole For opholdssteder, der skal etableres med intern skole, afventes indgåelse af overenskomst for den interne skole, før der gives endelig godkendelse af opholdsstedet. Det er Mariagerfjord Kommunes skolefagenhed, der har kompetencen til at indgå overenskomst vedr. undervisning i intern skole. 3. Økonomisk godkendelse 3.1. Økonomi I den økonomiske godkendelsesfase foretages en samlet vurdering af projektansøgningens budgetforslag. I vurderingen ses bl.a. på, om prisen for de ønskede aktiviteter i forhold til opholdsstedets eller botilbudets serviceniveau er rimelig, samt om den af budgettet udledte takst står i rimeligt forhold til opholdsstedets eller botilbudets kvalitet. Taksten beregnes ud fra en 95 % belægning. 13

14 Budgettet skal bestå af følgende hovedelementer: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter Kommunen udarbejder hvert år vejledende retningslinier for budget og for regnskabsaflæggelse for såvel opholdssteder som botilbud, hvoraf kommunens specifikke økonomiske krav og retningslinier fremgår. Der henvises særskilt til disse Godkendelse af budget En gang årligt skal kommunen godkende de private opholdssteder eller botilbuds budgetramme. For opholdssteder skal kommunen tillige godkende månedspris pr. bruger. Budgettet godkendes, hvis det afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbudet i forhold til prisen og målgruppen. Budgetrammen godkendes som helhed. Frist for at indsende budget til godkendelse er senest 1. oktober hvert år for det kommende budgetår. Tilsvarende har kommunen en frist til 1. december, hvor opholdssteder og botilbud senest skal have godkendt eller forkastet budgettet Indsendelse af regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal indsendes til kommunen senest 1. maj i året efter regnskabsårets udløb. Regnskabets oplysninger vurderes og anvendes til budgetopfølgning Vurdering af økonomien Med udgangspunkt i ovenstående retningslinier for økonomi foretages en vurdering af det ønskede projekts økonomi. Såfremt et budget ikke kan godkendes af Mariagerfjord kommune, kan der gives afslag på ansøgning alene af denne årsag. 4. Juridisk/organisatorisk godkendelse I den juridisk/organisatorisk godkendelsesdel vurderes det ansøgte projekts juridiske - herunder organisatoriske - forhold Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Opholdsstedet eller botilbudet skal som udgangspunkt være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Dette krav stilles især for at sikre: At der ikke sker en privat formueopsamling af offentlige midler 14

15 At der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdsstedets eller botilbudets økonomi At de økonomiske forhold ved opholdsstedets eller botilbudets ophør kan udredes Undtagelse fra kravet om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Flere tilbud i samme enhed Kommunen kan under visse betingelser godkende, at et opholdssted eller botilbud indgår i samme juridiske enhed som, og har fælles økonomi med, et andet opholdssted eller botilbud, som selv er godkendt eller vil kunne godkendes. Det er en betingelse, at det efter en socialfaglig vurdering er fagligt velbegrundet, at flere tilbud er samlet. Denne betingelse vil være opfyldt for eksempel ved tilbud til henholdsvis børn/unge og voksne som har samme behov. Betingelsen kan også være opfyldt i andre tilfælde. Det er desuden en betingelse, at de enkelte dele af det samlede tilbud enten ligger på samme matrikel eller i umiddelbar nærhed af hinanden. Begrebet umiddelbar nærhed kan have et fleksibelt indhold, blandt andet i forhold til de geografiske forhold, men er i øvrigt ikke nærmere defineret i retsgrundlaget. Som udfyldende retningslinier kan der lægges vægt på relevante saglige forhold, herunder om det ud fra praktiske og økonomiske og socialfaglige betragtninger vil være hensigtsmæssigt i forhold til opfyldelsen af tilbudenes socialfaglige formål, at de enkelte dele indgår i et samlet tilbud. Der skal kun udstedes én godkendelse, som således omfatter hele det samlede tilbud Andre aktiviteter end drift af opholdssted eller botilbud Kommunen kan i særlige tilfælde godkende, at et opholdssted eller botilbud lader andre aktiviteter indgå i organisationen og i den fælles økonomi. Der skal være tale om aktiviteter, som er iværksat i henhold til lov enten serviceloven eller anden lovgivning - og med særskilt bevilling. Der kan være godkendt flere forskellige aktiviteter på samme tid. Aktiviteterne efter særskilt visitation kan for eksempel gå ud på drift af intern skole, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse til voksne eller nogle typer udslusningsforanstaltninger se om sidstnævnte nærmere nedenfor. Nogle udslusningsforanstaltninger kan være indeholdt som en integreret del af den bistand, som opholdsstedet eller botilbudet yder. Udslusningsforanstaltninger, der permanent kan tilbydes i forbindelse med opholdet, og som iværksættes og udføres af tilbudet uden visitation efter særbestemmelser fra anbringende myndighed, og som udføres i lokaler som tilbudet dels råder over, dels befinder sig i en fagligt set acceptabel nærhed af tilbudets øvrige lokaliteter, betragtes som en integreret del af tilbudet. Sådanne udslusningsforanstaltninger skal derfor ikke godkendes særskilt. Andre udslusningsforanstaltninger, som opholdsstedet eller botilbudet medvirker 15

16 til, kan være mere løst forbundet med tilbudets permanente ydelser eller foregå under medvirken af andre (for eksempel kommunen) eller i lokaler, som tilbudet ikke råder over (for eksempel i egen bolig). Sådanne aktiviteter kan som udgangspunkt ikke betragtes som en integreret del af tilbudet. Det kan derfor kun godkendes, at tilbudet lader sådanne aktiviteter indgå i organisationen og i den fælles økonomi, hvis betingelserne i bekendtgørelsens 3 er opfyldte. Godkendelse gives kun, hvor det er hensigtsmæssigt ud fra en faglig vurdering og der er en vis sandsynlighed for, at både driften af opholdssted eller botilbud samt den anden aktivitet vil fortsætte sammen gennem længere tid. Det er desuden en betingelse, at aktiviteterne og opholdsstedet eller botilbudets befinder sig enten på samme matrikel eller i umiddelbar nærhed af hinanden. Begrebet umiddelbar nærhed skal her forstås på samme måde som anført ovenfor under Det er yderligere en betingelse, at det især er opholdsstedets eller botilbudet beboere, som benytter den anden aktivitet. Der skal udarbejdes særskilte budgetter og regnskaber for henholdsvis opholdsstedet og botilbudet. Kommunen har normalt ikke adgang til at se budget og regnskab for den anden aktivitet. Godkendelsen forudsætter, at den anden aktivitet ikke påvirker opholdsstedets eller botilbudets økonomi på en sådan måde, at det har indflydelse på driften. Hvis kommunen har en formodning om, at underskud ved den anden aktivitet påvirker eller vil påvirke driften af opholdsstedet eller botilbudet, anmoder kommunen om budget og regnskab for den anden aktivitet, og kan efter en vurdering nægte godkendelse eller beslutte at bringe en givet godkendelse til ophør. Kommunen skal ikke i øvrigt føre et generelt tilsyn med de andre aktiviteter. Der kan forekomme tilfælde, hvor kommunen skal føre et individuelt tilsyn i henhold til den lovgivning, som aktiviteten udøves efter Krav til organisationen Der stilles ikke krav om en bestemt organisationsform. Fondsformen må dog anses for særligt velegnet til sikring af overholdelse af reglerne om anvendelse af opsamlet formue Opholdssteder og botilbud, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomheder (for eksempel fonde eller ApS er) Bestyrelse Der skal være en bestyrelse, og kommunen skal have kendskab til dennes sammensætning. Bortset fra de nedennævnte tilfælde kan kommunen ikke stille krav om bestyrelsens sammensætning. Kommunen har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen. 16

17 Bestyrelsen skal være uafhængig af den, der har stiftet organisationen. Kommunen skal nægte at godkende en ansøgning om godkendelse af opholdssted eller botilbud, hvis bestyrelsen er sammensat således, at stifteren og/eller dennes nærtstående udgør bestyrelsens flertal, eller hvis der ikke er mindst ét medlem, som er uafhængig af stifter. Efter praksis kan stifters advokat godt anses for uafhængig, ligesom venskaber og arbejdsrelationer ikke i sig selv skaber afhængighed. Det må komme an på en konkret vurdering af relationerne mellem medlemmerne og stifter, om mindst ét af bestyrelsens medlemmer kan anses for uafhængig af stifter Vedtægter Der er krav om, at der foreligger vedtægter af et nærmere angivet minimumsindhold. Vedtægterne kan godt herudover indeholde andre bestemmelser, når disse blot ikke er i strid med organisationens retsgrundlag, som for eksempel almindelige fondsretlige regler. Vedtægterne skal foreligge i endelig, dateret og underskrevet form. Er der tale om et ApS eller et A/S skal vedtægterne også være registreret (godkendt) i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen har valgt at udpege et medlem af bestyrelsen, skal dette fremgå af vedtægterne. Kommunen skal kun, hvis der er tale om en fond, godkende vedtægterne særskilt Særligt om fonde Hvis opholdsstedet eller botilbudet ønskes organiseret som en fond og den ønskes undtaget fra fondsloven efter en af undtagelsesbestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2, skal kommunen tage stilling til, om fonden er lovligt etableret som en fond, der er undtaget fra fondsloven efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2. Hvis fonden ikke er undtaget fra fondsloven efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2, kan Civilstyrelsen træffe afgørelse om at undtage fonden. I disse tilfælde kan en godkendelse af opholdsstedet eller botilbudet gøres betinget af Civilstyrelsens afgørelse om at undtage fonden fra fondsloven. Hvis fonden er undtaget efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2, skal kommunen træffe afgørelse om godkendelse af fondens vedtægter. Det er en forudsætning for godkendelse af disse, at der ved vedtægterne er etableret en klar adskillelse mellem stifterens og fondens økonomi, og at vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål Opholdssteder og botilbud, som er organiseret som enkeltmandsvirksomheder Der er ikke i lovgivningen stillet bestemte krav udover, at kommunen skal sikre overholdelse af bekendtgørelsens 11, stk. 2, og retssikkerhedslovens 43, stk. 1. Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et standarddokument, der som udgangspunkt bør anvendes til sikring af overholdelse af bekendtgørelsens 11, stk. 2, og retssikkerhedslovens 43, stk

18 Herudover angiver dokumentet virksomhedens navn, hjemsted, formål samt hvem der har det overordnede ansvar for tilbudets drift og pligt til at sørge for udarbejdelse af budget og regnskab. Ejeren forpligter sig ved sin underskrift overfor Mariagerfjord Kommune til at overholde dokumentets bestemmelser. I de tilfælde, hvor opholdsstedet eller botilbudet på den ene side og ejeren privat på den anden side har fælles anvendelse af aktiver m.v. (for eksempel en bygning, en bil eller en forsyningskilde) skal der fastlægges en fordelingsnøgle for udgifter og/eller eventuelle indtægter. Sådanne fordelingsnøgler fastlægges individuelt på baggrund af de konkrete oplysninger. Fordelingsnøglen kan eventuelt angives i ovennævnte dokument Aftaler med tredjemand Med henblik på stillingtagen til om de organisatoriske og økonomiske forhold kan godkendes, skal kommunen vurdere centrale aftaler som opholdsstedet eller botilbudet indgår med tredjemand, herunder lejeaftaler, overdragelsesaftaler og omfattende samarbejdsaftaler Tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning Kommunens godkendelse efter servicelovens 142, stk. 5, eller 144 indebærer ikke, at kommunen har taget stilling til andre myndigheders krav. Opholdsstedet eller botilbudet må selv sikre sig de fornødne tilladelser fra andre myndigheder samt i øvrigt sikre sig, at regler i anden lovgivning kan overholdes. Det angives i godkendelsen, at kommunens godkendelse er afgrænset således. 5. Godkendelsen Hvis det ansøgte projekt kan godkendes i samtlige fire dele udstedes en godkendelse, der er udtryk for, at kommunen finder opholdsstedet eller botilbudet generelt egnet til, at det kan benyttes som opholdssted eller botilbud til målgruppen jfr. servicelovens 144, stk. 2, og 144, stk. 1. Godkendelsen skal være skriftlig. Hvis ansøgningen ikke fuldt ud er imødekommet, skal den skriftlige godkendelse i overensstemmelse med forvaltningsloven angive begrundelsen for ikke at imødekomme ansøgningen fuldt ud. Godkendelsesskrivelsen skal angive: Hvilke målgrupper opholdsstedet eller botilbudet er egnet til Antallet af pladser (hvis tilbudet fungerer både som opholdssted og botilbud, skal der angives et cirkatal for fordelingen af pladser mellem personer under 18 år og personer over 18 år) Den pædagogiske metode og målsætning I relevante tilfælde, at opholdsstedet eller botilbudet er lovligt etableret som fond i henhold til serviceloven Evt. godkendte 3-aktiviteter 18

19 I forbindelse med godkendelsesskrivelsen orienteres ansøgerne desuden om deres pligt til at meddele kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. Der kan udstedes godkendelse betinget af vilkår, men der kan ikke visiteres til et tilbud, før der foreligger en endelig godkendelse. Der skal ikke gives klagevejledning, idet der ikke er nogen adgang til administrativ klage over kommunens afgørelse. 19

20 Ændring af godkendelse. Bekendtgørelsens 4 fastslår, at opholdsstedet/botilbudet har pligt til at meddele den godkendende myndighed, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Det kan f.eks. være i tilfælde af personaletilgang eller afgang, der bevirker, at tilbudets kapacitet eller faglige kompetence tilsvarende ændres. Godkendende myndighed skal på baggrund af oplysningerne vurdere, om betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt. Ændringer kan som udgangspunkt ikke iværksættes uden Godkendelses- og Tilsynsenhedens vurdering. Derfor har enheden også en løbende opgave med at godkende ændringer i tilbuddene, og det er ligeledes enhedens opgave at tilse, at oplysningerne på Tilbudsportalen stemmer overens med de godkendte betingelser for de enkelte tilbud. Én gang årligt (med udgangen af december måned) udstedes nye godkendelsesskrivelser for det kommende år bl.a. på baggrund af det godkendte budget. Det tilstræbes, at ændringer i godkendelsesgrundlaget som udgangspunkt medtænkes i forbindelse med den årlige udstedelse af nye godkendelsesskrivelser. 20

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner

Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner 2011 Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner Gældende: private opholdssteder og døgninstitutioner for sårbare børn og unge Udfører: Det socialfaglige konsulentteam v.

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere