A.m.b.a Arsrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.m.b.a Arsrapport for"

Transkript

1 Vissenbjerg A.m.b.a Arsrapport for Fjernvarme CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamling den 30/ Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning Den uafhaengige re-visors 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Hoved- og 5 Beretning 6 Arsregnskab i.juni Balance 31. maj 9 1. juni maj 11 Noter til arsrapporten Regnskabspraksis 16

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret i.juni maj 2014 for Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapporten er i arsregnskabsloven. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og for 2013/14. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vissenbjerg, den 9. September 2014 Direktion ink Erik Ebbe Knudsen

4 Den uafhaengige revisors erklaeringer Til andelshaverne i Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a for regnskabsaret 1. juni maj der omfatter balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, ledelsen anser for at et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og revisionen for at opna grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige er rimelige, samt en vurdering af den samlede af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og for regnskabsaret i.juni maj 2014 i overensstemmelse med arsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

5 Den uafhaengige revisors erklaeringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlgest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg til den revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Odense, den 9. September 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

6 Selskabsoplysninger Selskabet Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Nyvej Vissenbjerg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsperiode: i.juni maj Hjemstedskommune: Assens Bestyrelse Pedersen, formand Paul Pedersen Erik Knudsen Jesper Kurt Nielsen Direktion Erik Ebbe Knudsen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Rytterkasernen 21 Postboks Odense C

7 Hoved- og Set over en 5-arig kan selskabets udvikling beskrives ved hoved- og nogletal: 2012/ / /10 TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Hovedtal Arets resultat Balance Egenkapital fra: investeringsaktivitet heraf investering i materielle aniaegsaktiver finansieringsaktivitet Arets forskydning i likvider Nogletal i % 34,1% 25,1% 22,0% 14,6% Overskudsgrad 16,7% 6,5% 7,2% -0,1% Afkastningsgrad 13,9% 6,7% 9,6% 8,3% -0,1% Soliditetsgrad 21,4% 6,3% -0,3% -3,3% Forrentning af egenkapital 80,0% 42,9% -162,3% 445,4% er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

8 Beretning Hovedaktivitet el. hovedaktivitet har i lighed med sidste ar bestaet af produktion og af fjernvarme og Udvikling i aret Varmesalget i regnskabsar MWh mod MWh aret for. Produktionsmaessigt er stadig pa det frie el-marked. Elpriserne er fortsat pa et lavt niveau og i takt med har priserne i perioder vaeret sa lave, at det ikke kunne betale sig for os at producere el. I indevaerende regnskabsar har vaeret sa mild, at vi ikke har skullet sa meget pa gasmotor og gaskedler. har ogsa i ar uden problemer med meget lave vedligeholdelsesomkostninger. Leverancerne af traepiller er stabile, selv om pillerne kommer fra Rusland. I en del af aret har vi faet leveret traepiller fra USA og det fortsat, men det har ikke noget med uroen i Ukraine at gore. Uanset hvor pillerne kommer fra har prisen pa traepiller ligger nogenlunde fast pa niveau som sidste ar. Sidste ar regeringen en afgift pa traepiller pa 34,40 kr/tons. Denne afgift er nu steget til 35 kr/tons. Den varslede forsyningssikkerhedsafgift er som bekendt taget af bordet, og pa nuvaerende tidspunkter er vi ikke bekendt med yderligere nye afgifter. Bestyrelsen har i forbindelse med arsafslutningen besluttet at varmeprisen pa 550 kr./mwh moms. Rumafgiften er ogsa uaendret pa 9,00 kr/m3 rum. Med det gode arsresultat i dette regnskabsar har bestyrelsen overvejet at saenke varmeprisen. Hvor meget af budgetbehandlingen senere. I arets lob er der tilsluttet 2 nye varmekunder. Heraf er de 6 nye lejligheder i det Radhus blevet tilsluttet pa 1 faellesmaler. I den forbindelse har vi renoveret og omlagt ledningsnettet ved radhuset og pa Kirkehelle. Desuden er der nye ledninger pa Tranevaenget. Ved Poppelvej/ Vestergade er ledningen omlagt og aendret. Pa Lindevej er der lagt nyt stik ind til Skovbrynet. Udvikling i aret Selskabets balance pr. 31. maj 2014 udviser en egenkapital pa DKK Arsrapporten Det er ledelsens opfattelse, at oplysninger til af selskabets stilling, arets resultat og den finansielle udvikling af arsrapporten samt denne beretning. Begivenheder efter af ars Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vaesentlig indflydelse pa rapporten.

9 Beretning Den forventede udvikling Vi forventer fortsat at fa flere nye varmekunder pa nettet, men vi har samtidig pa de dage i vinter konstateret, at vi ikke pa nuvaerende tidspunkt har kapacitet til at koble flere pa det eksisterende anlaeg. Vi har derfor mulighederne for udbygning. I forbindelse med henvendelse fra nye varmekunder nord for den gamle hovedvej har vi undersogt mulighederne for etablering af spidslastcentral i omradet. Vi har fortsat dialog med Assens Kommune om muligheden for at bygge et solvarmeanlaeg, men vores er at regeringen frit sa vi kan udbygge mere med I af aret har vi fulgt udviklingen hos vore kollegaer. Fjernvarme Fyn er i gang med udvidelser til Morud og Sonderso. Desuden udbygges ledningen fra Bolbro og til Blommenslyst. I den forbindelse har vi med Fjernvarme Fyn omkring mulighederne for at forsyne Vissenbjerg. Fjernvarme Fyn har dimensioneret ledningen saledes, at de ogsa kan forsyne og Vissenbjerg. Vi er fortsat i dialog med Fjernvarme Fyn om en egentlig overtagelse og forsyning med Odense Fjernvarme, og lavere varmepriser. Men pa nuvaerende tidspunkt forhandles stadig om priser og vilkar.

10 i.juni maj Note 2013/ /13 DKK TDKK Produktionsomkostninger Bruttoresultat Resultat af ordinaer primaer drift Andre Resultat for finansielle poster Finansielle indtaegter Finansielle Resultat for skat Skat af arets resultat 0 0 Arets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering resultat

11 Balance 31. maj Aktiver Note 2012 DKK TDKK Grunde og bygninger Ledningsnet og tekniske aniaeg on, V OZ H I Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver

12 Balance 31. maj Passiver Note 2012 DKK TDKK Indskudskapital 000 resultat J. 1 Depositum Hensatte forpligtelser Langfristet Kreditinstitutter Skyldige 265 af varer og tjenesteydelser Anden gaeld Kortfristet gaeld Passiver Eventualposter og forpligtelser 6 Medarbejderforhold 7

13 Pengestr0msopg0relse i.juni maj Note 2012/13 DKK TDKK Arets resultat Reguleringer i driftskapital Pengestromme fra drift for finansielle poster Renteindbetalinger oq liqnende Renteudbetalinger og lignende af materielle aniaegsaktiver Pengestromme fra investeringsaktivitet y af gaeld til kreditinstitutter Optagelse af gaeld til kreditinstitutter nye forbrugere Pengestromme fra finansieringsaktivltet i Likvider juni Likvider 31. maj Likvider specificeres saledes: Likvide beholdninger Likvider 31. maj

14 Noter til arsrapporten Materielle aniaegsaktiver Andre Grunde og byg- Ledningsnet og og ninger tekniske aniaeg inventar alt DKK DKK DKK Kostpris juni Arets tilgang Kostpris maj Opskrivninger 1. juni Opskrivninger maj Ned- og afskrivninger juni Arets afskrivninger Ned- og afskrivninger maj v Regnskabsmaessig vaerdi 31. maj Afskrives over ar ar 3-5 ar Af- og nedskrivninger af materielle aniaegsaktiver er poster: under 2013/ /13 DKK TDKK Produktionsomkostninger, afskrivninger Produktionsomkostninger, nedskrivninger Varebeholdninger Ravarer og

15 Noter til arsrapporten 3 Periodeafgraensningsposter af forudbetalte omkostninger husleje, abonnementer og renter samt reguleringer til dagsvserdi for finansielle instrumenter med positiv dagsvserdi. 4 Egenkapital Indskudskapital resultat alt DKK DKK DKK Egenkapital Arets resultat Egenkapital 31. maj Langfristet gaeld Afdrag, der forfalder inden for 1 ar, er under kortfristede 0vrige forpligtelser er indregnet under langfristede gseldsforpligtelser. forfalder efter nedenstaende orden: Kreditinstitutter Efter og 5 ar Langfristet del for 1 ar Eventualposter og forpligtelser Diverse Assens har stillet garanti for Ian med en pa DKK

16 Noter til arsrapporten 2013/ /13 DKK TDKK Pensioner Andre til social sikring pensioner og andre omkostninger til social sikring er under poster: Heraf vederlag til bestyrelse: Bestyrelse Heraf vederlag til bestyrelse

17 Noter til arsrapporten 8 Pengestr0msopg0relse - reguleringer 2013/ /13 DKK TDKK Finansielle indtaegter Finansielle omkostninger nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg aendring i driftskapital i varebeholdninger i tilgodehavender i

18 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten for Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a for 2013/14 er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar. I resultatopgorelsen indregnes indtaegter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I indregnes ligeledes omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige fordele tilflyde selskabet, og aktivets kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele selskabet, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt. fraga Ved indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over Amortiseret kostpris som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillaeg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen kostprisen og det nominelle belob. Herved fordeles kurstab og gevinst over lobetiden. Resultatopg0relsen Nettoomsaetningen indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at levering finder sted. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder foruden af naturgas og traepiller, drift og vedligeholdelse af gasmotoren samt indirekte produktionsomkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til ejendom, salg og distribution samt kontorhold 16

19 Regnskabspraksis Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder arets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aniaegsaktiver samt avance og tab ved udskiftning af aniaegsaktiver. Finansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, amortisering og indeksering af realkreditlan samt tillaeg og under acon- Skat af arets resultat Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og arets udskudte skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan til arets resultat og direkte pa egenkapitalen med den del, der kan henfores til posteringer direkte pa egenkapitalen. Den aktuelle skat beregnes med den for aret skattesats. Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf. Udskudte skatteaktiver indregnes med den vaerdi, de kan forventes at realiseres til. Balancen Materielle aniaegsaktiver Grunde males til kostpris. Der afskrives ikke pa grunde. Bygninger males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Produktionsanlaeg og maskiner samt andre anlaege, driftsmateriel og inventar males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til Der indregnes ikke renter. Afskrivningsgrundlaget, der som kostpris reduceret med eventuel restvaerdi og nedskrivninger, fordeles lineaert over aktivernes forventede brugstid, der 17

20 Regnskabspraksis Produktionsbygninger Ledningsnet og tekniske aniaeg Traepilleanlaeg Andre aniaeg, driftsmateriel og inventar ar ar 2 ar 3-5 ar Afskrivning pa et pabegyndes, nar det tages i brug. Nyanskaffelser med en kostpris pa under DKK ud i anskaffelsesaret. Avance og tab ved udskiftning af materielle aniaegsaktiver henholdsvis omkostningsfores under "Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aniaegsaktiver". Varebeholdninger Varebeholdninger males til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsvaerdi, hvis denne er lavere. for varebeholdninger opgores til det belob, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af og Nettorealisationsvaerdien opgores under hensyntagen til omsaettelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris for handelsvarer samt ravarer og tagelsesomkostninger. omfatter kostpris med tillaeg af Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der saedvanligvis svarer til palydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til af tab. Nedskrivninger til tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Finansielle gaeldsforpligtelser Gaeld til realkreditinstitu indregnes til kostprisen for optagelsestidspunktet. Efterfolgende opgores gaeld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og laneomkostninger fordeles herved over lanets ved brug af den beregende effektive rente pa optagelsestidspunktet. Indeksgaeld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen pa optagelsestidspunktet. Efterfolgende opgores gaeld til indekseret restgaeldsvaerdi og den arlige indeksering under finansielle poster. gaeldsforpligtelser indregnes til kostpris pa tidspunktet for stiftelse af gaeldsforholdet. Efterfolgende opgores de til amortiseret kostpris, for korte og uforrentede gaeldsforpligtelser samt for variabelt forrentede gaeldsforpligtelser normalt svarer til den vaedi. 18

21 Regnskabspraksis viser selskabets pengestromme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestromme har pavirket arets likvider. Pengestromme fra driftsaktiviteten praesenteres indirekte og opgores som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, samt aendring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger, betalinger vedrorende ekstraordinaere poster og betalt selskabsskat. fra Pengestromme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestromme fra materielle og finansielle aniaegsaktiver. og salg af immateriel-le, finansieringsaktivitet Pengestromme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestromme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gaeld. Likvider Likvide bestar af posten "Likvide beholdninger" under omsaetningsaktiver. 19

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kop & Kande a.m.b.a. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 32 65 66 25

Kop & Kande a.m.b.a. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 32 65 66 25 Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 66 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordi nære generalforsamling den 14/3 2015 Morten Riidevald Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/3 2014. Telecare Service Holding A/S Arsrapport for

Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/3 2014. Telecare Service Holding A/S Arsrapport for Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/3 214 Telecare Service Holding A/S Arsrapport for Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015.

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Årsrapport for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere