- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe."

Transkript

1 - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S For A/B Duegården i likvidation mødte advokat Finn Lynge Jepsen. For Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S (herefter samlet benævnt Nykredit ) mødte advokat Carsten Ceutz. Retten afsagde følgende Parternes påstande kendelse: A/B Duegården i likvidation har nedlagt påstand om, at den af A/B Duegården i likvidation indgivne konkursbegæring af 3. juni 2014 fremmes. Nykredit har nedlagt påstand om, at konkursbegæringen nægtes fremme. Sagen er blevet mundtligt forhandlet den 2. december 2014.

2 - 2 - Under den mundtlige forhandling er der foretaget en omfattende dokumentation af sagens bilag, og der er afgivet partsforklaringer af Steen Munk, Per Hald og Hanne Sandersen samt vidneforklaringer af Bent Schmidt-Nielsen og Lars Rasmussen, som gengives nedenfor. Forklaringer Steen Munk har forklaret bl.a., at han er kreditdirektør i Nykredit. Han blev ansvarlig for den afdeling, hvor sagen om A/B Duegården befinder sig, i april I april 2014 fik han ny titel og kom over i kreditafdelingen, men der refereres fortsat til ham. I forbindelse med udarbejdelsen af Nykredits redegørelse i 2013 til brug for sagen i Realkreditankenævnet opdagede Nykredit, at der nederst i generalforsamlingsreferatet for A/B Duegårdens stiftende generalforsamling (bilag 3) stod, at der var nogen, der på daværende tidspunkt havde fremlagt et alternativt budget og et alternativt forslag. På A/B Duegårdens hjemmeside fandt de så et notat af advokat Henrik Bræmer, hvoraf fremgik, at hvis man skulle lave et konservativt budget, hvor man ikke medtog indtægten fra salg af andelsboliger, så skulle boligafgiften i stedet være kr. pr. kvm. Nykredit havde ikke tidligere modtaget disse oplysninger, hverken i forbindelse med A/B Duegårdens låneanmodning, før eller efter den stiftende generalforsamling, eller i forbindelse med den senere låneomlægning. På tidspunktet for stiftelsen var det ikke usædvanligt at medtage salg af andelsboliger i driftsindtægterne, for dengang kunne ingen forestille sig, at man ikke skulle kunne sælge en andelslejlighed. Nykredit deltog ikke på A/B Duegårdens stiftende generalforsamling i Det var ikke kutyme den gang, og det var der derfor heller ikke andre finansieringsinstitutter, der gjorde. Da Nykredit fik at vide, at A/B Duegården havde besluttet at indgive en egenbegæring om konkurs den 31. august 2011 (bilag G) besluttede Nykredit sig for som modtræk den 1. september 2011 at indgive en rekonstruktionsbegæring (bilag I). Nykredit havde forinden over for foreningen fremsat et forslag, hvor Nykredit bl.a. ville bidrage med finansiering og et tilskud til renoveringen af ejendommens rør. Begæringen om rekonstruktion var et

3 - 3 - redskab til at kunne komme til at fortsætte de igangværende drøftelser om en rekonstruktion. Nykredit forsøgte med deres forslag om at lave en model med X- og Y-andele at tilgodese så mange andelshavere som muligt. Nykredit kendte godt til Ernst & Youngs prognose af 22. august 2011 over foreningens økonomiske status og drift i perioden (bilag 15), men det var en meget lang prognose. Nykredit koncentrerede sig om at se nogle år ud i fremtiden og ikke helt frem til Nykredits tilsagn af 19. juni 2012 (bilag K) var baseret på rammen omkring KPMG s budget (bilag S), som blev udarbejdet til brug for skifterettens afgørelse i rekonstruktionssagen. Nykredit var godt klar over, at der kunne være udsving i forhold til budgettet, men hvis det var tilfældet, og udgifterne havde driftsmæssig karakter, så var Nykredit indstillet på at dække dem, når året var omme. Det var usædvanligt, men Nykredit var indstillet på at give en sådan underskudsgaranti. Underskudsgarantien medtog ikke værdireguleringen af ejendommen. Der er ikke noget beløbsmaksimum i tilsagnet, og det gælder for 10 år frem til udløbet af 2021 svarende til KPMG s budget. Tilsagnet medførte, at Nykredit nulstillede bidragssatserne, at Nykredit nulstillede renten på anlægslånet, og at Nykredit nulstillede renten på kassekreditten. Nykredit var også klar til at dække eventuelle krav fra andelshavere, der havde anlagt sag mod foreningen. Nykredit var også indstillet på at få afdragsprofilen på lånet og renteswappen til at passe sammen. Hvis Nykredit skal kompensere yderligere, kan det ske på renten på realkreditlånet. Rørene er ikke nævnt i tilsagnet, for dette emne havde flere gange været til afstemning på generalforsamlingen, hvor det ikke havde kunnet vedtages. Så det vidste Nykredit var svært at få stemt igennem. Det var Nykredits vurdering, at tilsagnet skulle udformes, så det kunne indgå i den almindelige forretningsførelse og dermed ikke skulle forbi generalforsamlingen. Nykredit ønskede også efter tilsagnet at løse problemet med rørene sammen med foreningen, som Nykredit, som panthaver, også havde en interesse i at få løst. Nykredit har to gange tilbudt at komme med et tilskud til rørene på mio. kr., og resten kunne foreningen låne af Nykredit. Hvis problemet med rørene blev løst, ville der blot være behov for en ganske almindelig vedligeholdelsesplan. Der er ikke bortset fra problemerne med rørene noget vedligeholdelsesmæssigt efterslæb udover, hvad der er sædvanligt for en ejendom af den årgang.

4 - 4 - Nykredit har aldrig sagt nej til en forespørgsel om at trække på underskudsgarantien, og Nykredit er ikke blevet bedt om at trække på underskudsgarantien. Efter hans opfattelse er underskudsdækningen fortsat gældende på baggrund af KPMG s budget, der blev fremlagt i skifteretten den 6. juli Nykredit er på intet tidspunkt trådt tilbage fra sit tilsagn af 19. juni I foreningens budget for 2013 var der medtaget en udgift på 3,8 mio. kr. til rørene. Det ville Nykredit gerne have en drøftelse om igen. Nykredits brev af 16. april 2013 (bilag 16) skal forstås således, at der på baggrund af foreningens budget for 2013 er underskudsdækning i forhold til KPMG s budget, og at Nykredit gerne ville i dialog med foreningen om en langsigtet løsning af problemet med rørene i stedet for at bruge 3,8 mio. kr. på at renovere rørene delvist. Tilsagnet dækker som nævnt det underskud, som sædvanlige driftsudgifter medfører, hvad enten driftsudgifterne er budgetterede eller ej. Nykredit vil ikke give et forhåndstilsagn om at dække f.eks. en budgetteret udgift til rør på 3,8 mio. kr., men underskudsgarantien dækker, når året er omme, hvis udgiften har været velbegrundet. Nykredit har også dækket foreningens høje advokatomkostninger pga. foreningens situation, selvom omkostningerne hertil er høje sammenlignet med andre foreninger. Hvis man i dag gik tilbage til de oprindelige lån, dvs. uden renteswappen, kan man regne sig frem til, at den oprindelige afdragsfrihedsperiode ville skulle ophøre i 2017, og så ville boligafgiften skulle stige med yderligere 737 kr. fra 2017 og fremefter. Så den gamle låneordning ville isoleret set ikke være en løsning. Nykredit afholdt møder med foreningens bestyrelse og advokat Finn Lynge Jepsen efter skifterettens kendelse af 6. juli 2012 (bilag J). Nykredit foreslog, at der blev lavet et fælles budget, som der er enighed om, hvilket kunne munde ud i en form for plan. Men det var svært at blive enige om et grundlag, og hvad parternes mål er. Nykredit ville gerne hjælpe til med driften og se på en langsigtet løsning, men han tror, at andelshaverne gerne ville have et incitament til at fortsætte med at betale, så de fik deres andelskrone igen. Nykredit ser det imidlertid som en værdi i sig selv at kunne bo i A/B Duegården, der er et attraktivt sted at bo, hvor der ikke er problemer med tomgang. Der er et publikum, der gerne vil betale den nuværende boligafgift, men også en højere boligafgift. Foreningen er derfor ikke i den forstand i økonomiske vanskeligheder. Der er en evne til at betale, men viljen mang-

5 - 5 - ler. Nykredit er endvidere ikke indstillet på bare at give en formuegevinst til andelshaverne i form af akkord nu eller i en periode ude i fremtiden. Nykredits budgetsimulering fra november 2014 (bilag R) er lavet for at vise, at hvis man fastsætter en realistisk boligafgift, så er det muligt at lave en rentabel forening, som Nykredit gerne vil bakke op om. Hvis boligafgiften ikke stiger, så skal Nykredit kompensere hele vejen igennem. Når man ser på ejendommen i sig selv, beliggenheden, den interesse, der er for at bo der, og med det huslejeniveau, der er, så er der stadig et økonomisk grundlag for at forsætte uden at eftergive gæld. Hvis foreningen får held til at gå konkurs, så er det udtryk for, at andelshaverne kan fortryde den aftale, de indgik i Man vil gerne fortryde, at man stiftede en andelsboligforening, men man vil stadig blive boende. Hvis man har fortrudt, må man sælge og flytte. Hvis det kan lade sig gøre for A/B Duegården at gå konkurs, har de mange ejerboligejere i en lignende situation, der gerne vil kunne gøre det samme. Det er svært at finansiere andelsboligsektoren, hvis man kan fortryde en stiftelse på den måde. Per Hald har forklaret bl.a., at han blev valgt som likvidator i forbindelse med foreningens opløsning. Han havde intet forudgående kendskab til foreningen. Det er ikke hans opfattelse, at han som likvidator arbejder med en underskudsgaranti fra Nykredit. Den tidligere underskudsgaranti af 19. juni 2012 ophørte efter hans opfattelse med Nykredits brev af 16. april Brevet var ret klart formuleret. Han henviser navnlig til brevets sidste afsnit, hvor der står, at budgetoplægget fra foreningen ikke kan godkendes, og underskudsdækning er ikke relevant at drøfte før regnskabsår 2017, hvor første underskudsår evt. vil finde sted ifølge tillidsmands budget for Så der var ingen underskudsdækning ved afslutningen af Brevet gav derfor ikke anledning til at kontakte Nykredit for at høre, om underskudsgarantien gjaldt. De har ikke efterfølgende testet, om underskudsgarantien stadig gjaldt. Nykredit eller advokat Carsten Ceutz har ikke tidligere tilkendegivet under møder el. lign., at der er en underskudsgaranti. Det er nyt for ham, det som Steen Munk har forklaret i dag.

6 - 6 - Da han og Hanne Sandersen blev valgt som likvidatorer, indtrådte de som bestyrelse. Det er hans opfattelse, at når foreningen ikke kunne likvideres solvent, var han nødt til at indgive en konkursbegæring. Hvis der havde været tale om et selskab, ville beslutningen om at indgive konkursbegæring have været noget, der ville skulle besluttes af bestyrelsen og ikke generalforsamlingen. Det samme gælder efter hans opfattelse for en forening. Konkurs blev også drøftet indgående i forbindelse med opløsningsbeslutningen på den generalforsamling, hvor han blev valgt som likvidator. Andelskronen er negativ, så der vil ikke blive udloddet noget som helst til andelshaverne, uanset om foreningen opløses via likvidation eller via konkurs. Der er ikke nogen foreningsmedlemmer, der efter modtagelsen af referatet fra generalforsamlingen den 4. juni 2013 (bilag 18), hvor muligheden for opløsning ved konkurs nævnes under pkt. 2.5, har kontaktet dem og gjort indsigelser mod en evt. indgivelse af konkursbegæringen. Han kan bekræfte, at det pågældende referat er sendt til andelshaverne og lagt op på foreningens hjemmeside. Der kom heller ikke indsigelser fra nogen foreningsmedlemmer efter indgivelsen af konkursbegæringen. Nykredit gjorde heller ikke indsigelse i den forbindelse. Ejendommens vedligeholdelsesmæssige tilstand er under standard for en ejendom af den slags. Der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Under likvidationen har de brugt meget tid på at holde vedligeholdelsen på et absolut minimum. Det er kun ting, de er nødt til at reparere, som repareres. De finkæmmer hele tiden regnskabet for at spare penge, hvilket han mener, de har pligt til, når foreningen giver underskud. De har f.eks. lige ændret kontortid for viceværten for at spare penge der. De kr., der er brugt på vedligeholdelse i 2013, er udtryk for en minimumsvedligeholdelse. At budgettere med et vedligeholdelsesbudget på kr., som sket i KPMG s budget, er ikke realistisk. Han har vanskeligt ved at se, hvordan der i 2013 skulle være sparet yderligere på vedligeholdelse, og det samme er tilfældet i Det sidste møde med Nykredit den 11. marts 2014 endte efter hans opfattelse med, at Nykredit skulle vende tilbage med en skitse for, hvilke elementer, der kan indgå i en løsningsmodel, men han modtog aldrig noget. Han talte efterfølgende med Nykredits advo-

7 - 7 - kat telefonisk, hvor han gjorde det klart, at han forventede, at Nykredit kom med et oplæg til en løsning, men der kom ikke noget. Da han modtog Nykredits brev af 24. november 2014 (bilag P) med kopi af tilsagnet af 19. juni 2012 en god uge før den mundtlige forhandling af sagen om at tilsagnet og dermed underskudsgarantien stadig er gældende, forstod han det således, at underskudsgarantien kun gælder, hvis der er underskud i forhold til budgettet fra KPMG. Så for ham var der ikke noget nyt i det brev. Der foreligger i dag ikke forfaldne regninger, der ikke er betalt. De betaler deres regninger løbende, som de forfalder. De regninger, der ligger hos dem nu, er der likviditet til at betale med de midler, der står på deres konto i Merkur Andelskasse. Hanne Sandersen har forklaret bl.a., at hun er statsautoriseret revisor og tidligere partner i Ernst & Young. Før hun blev udpeget som likvidator for foreningen havde hun i regi af Ernst & Young lavet prognosen af 22. august 2011 over foreningens økonomiske status og drift i perioden samt nogle enkelte andre opgaver for bestyrelsen, men hun har ikke været revisor for foreningen. Hun har ikke under likvidationen haft en opfattelse af, at der var en underskudsgaranti. Hun har ikke været bekendt med de forskellige skrivelser. Hun har også været til møde i Nykredit, og det har slet ikke været fremme, at der var en garanti af den karakter, som er blevet nævnt i dag. Hun har kun været blandet ind i foreningens budget for Hun har ikke forstand på ejendomme, men hun har selv været ude at se ejendommen, og den står ikke særligt prangende og er i hvert fald ikke overvedligeholdt. De uopsættelige vedligeholdelsesopgaver vokser mere og mere. At afsætte kr. til vedligeholdelse, som det er sket i KPMG s budget, er lavt sat. I budgettet for 2014 (bilag C) indeholder de finansielle omkostninger på kr. de kr., der skyldes rentetrappen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte i decem-

8 - 8 - ber 2010 den første regnskabsvejledning for andelsboligforeninger, og ifølge vejledningen skal man i tilfælde af finansielle aftaler med rentetrapper medtage den gennemsnitlige rente i regnskabet hvert år. De kr. er derfor medtaget hvert år for at opfylde sædvanlige regnskabsregler. Den rentetrappe, der er medregnet, er baseret på den oprindelige aftale om lån fra De kr., der fremgår af årsrapporten for 2013 (bilag 20), s. 11, er lidt tillempet det tal, der kommer tættest på den kontante påvirkning af foreningens likviditet. Prognosen af 22. august 2011 over foreningens økonomiske status og drift i perioden , som hun selv har lavet i regi af Ernst & Young, er den eneste prognose, hvor der afdrages på gælden. I den prognose afdrages der, som hun husker det, først på gælden, hvor boligafgiften kommer op på en kvadratmeterpris på over kr. pr. kvm. i en periode. I KPMG s budget laves der en positiv egenkapital på ca. 7 mio. kr. ved at tilbageføre finansieringsomkostninger fra 2007 på kr. Hun er ikke enig med KPMG i, hvordan det skal behandles. Hun var til stede på mødet i skifteretten den 6. juli 2012, hvor KPMG s budget blev fremlagt. Lasse Larsen bad om lov til, at hun kunne udtale sig, men det blev afvist. Lars Rasmussen har forklaret bl.a., at han har deltaget i revisionen af årsrapporten for 2012, skrevet under på årsrapporten for 2013 og rådgivet foreningen i forbindelse med udarbejdelsen af Ernst & Youngs prognose af 22. august 2011 over foreningens økonomiske status og drift i perioden I prognosen af 22. august 2011 kan man se, at selv uden afdrag på gælden ville boligafgiften vokse til et niveau på ca kr. pr. kvm. bl.a. på grund af rentetrappeswappen. Med afdrag endte boligafgiften på ca kr. pr. kvm. De lavede en prognose for en ret lang periode, der skulle svare til hele lånets løbetid med den aftalte låneprofil.

9 - 9 - Foreningens indtægter stammer fra boligafgifter og lejeindtægter. Disse midler placeres på en bankkonto hos Merkur Andelskasse. Ved opgørelsen af det årlige underskud er der taget højde for Nykredits tilsagn af 19. juni 2012 vedrørende kompensation for renter og bidrag. De har lavet en korrektion af kostprisen på ejendommen ved at tillægge de kr. til ejendomsværdien igen, da det efter deres opfattelse er mere korrekt. Andelskronen er i dag negativ. Bent Schmidt-Nielsen har forklaret bl.a., at han er tidligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Han er uddannet fysiker. Han flyttede ind i ejendommen i 2002/2003. Han kom ind i bestyrelsen i Han kom ind i bestyrelsen, fordi de var nogen, der var blevet opmærksomme på, at foreningen var i en meget vanskelig økonomisk situation. Det var baggrunden for, at der var nogen, der bad ham om at gå ind i bestyrelsen. Det var A/B Duegårdens daværende bestyrelse, der i september 2010 tog initiativ til en dialog med Nykredit, fordi de var nervøse. De har herefter holdt møder med Nykredit. Resultatet af møderne har været negativt. De har ikke kunnet blive enige. Nykredit har fremlagt en masse forskellige modeller. A/B Duegården har også fremlagt en model, der blev afvist af Nykredit. De kunne se, at med de lån, de havde, ville de under alle omstændigheder komme i en helt utålelig situation, når rentetrappen indtrådte, og i hvert fald i 2027, når der skulle afdrages på 288 mio. kr. over 10 år. Det kan ikke lade sig gøre. Når afdragsfriheden udløb i 2017, var det meningen, at der skulle laves en omprioritering, men det kan ikke lade sig gøre pga. den negative markedsværdi af den inkonvertible swap-aftale. De havde derfor et ønske om at få en akkordering af gælden. Det blev diskuteret med Nykredit, men hertil var svaret, at det kunne der ikke blive tale om. De var i A/B Duegården optaget af at få nogle langsigtede budgetter, så de kunne overskue deres økonomiske situation frem til De var ikke interesserede i kortvarige løsninger. Da de nærmede sig maksimum på kassekreditten, som var 20 mio. kr., indgav bestyrelsen konkursbegæringen i 2011 (bilag G). Bestyrelsen turde ikke køre foreningen videre af frygt for at ifalde ansvar. De diskuterede ikke med Nykredit, om de kunne trække på kas-

10 sekreditten udover de 20 mio. kr., hvilket de formentlig godt kunne have fået lov til. Det var blevet besluttet på generalforsamlingen, at de ikke skulle låne flere penge. De 914 kr. pr. kvm., som de betaler i boligafgift i dag, er efter hans opfattelse formentlig en nogenlunde rimelig leje at betale. Det er ikke helt urealistisk for lejligheder på Frederiksberg kr. pr. kvm. vil være for meget. De vil ikke betale mere. Han er glad for at bo på Frederiksberg, hvor han gerne vil kunne blive boende. I forbindelse med den stiftende generalforsamling havde en af de potentielle andelshavere indhentet en undersøgelse hos advokat Henrik Bræmer. Den blev fremlagt og diskuteret på generalforsamlingen, men blev af initiativgruppen og en af de tidligere administratorer fejet ind under gulvtæppet. Det kan han kun beklage i dag, for hvis man havde fastsat en boligafgift på kr. pr. kvm., var foreningen aldrig blevet stiftet. Det er et ældre hus, så der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der er det velkendte problem med rørinstallationerne. Det kniber også voldsomt med den daglige vedligeholdelse, herunder af elevatorerne, trapperne og vaskekælderen osv. Gårdpartiet har været ved at falde sammen i årevis. Der skal også bruges mio. kr. til klimaskærmning i form af nye vinduer på siden af bygningen ud mod Duevej. Der er efter de seneste vedtægtsændringer skabt meget ro omkring ejendommen. Man kan flytte inden for et halvt år, hvis det går helt galt. Så de er ikke længere stavnsbundet. Hvis foreningen går konkurs, skal de så vidt han ved igennem en syv-årig konkurssag, hvilket ikke vil være specielt morsomt. Han ville hellere finde en løsning med Nykredit. Der kører så vidt han ved en juridisk diskussion om, hvornår en andelshaver overgår til lejerstatus. Hvis det sker, vil det umiddelbart betyde en overgang til en omkostningsbestemt husleje på 491 kr. pr. kvm. Om det holder, ved han ikke, for den nye ejer kan vist modernisere ejendommen og sætte lejen op.

11 Parternes synspunkter A/B Duegården har under den mundtlige forhandling den 2. december 2014 i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 31. oktober 2014, hvoraf fremgår bl.a.: 3. Anbringender 3.1 Den insolvensretlige praksis og den foreningsretlige adgang til at beslutte opløsning og konkurs: En andelsboligforening som den foreliggende er en juridisk enhed med begrænset hæftelse, og uden konkret aftale, er der ingen personlige hæftelser for kapitalejerne i form af andelshaverne. Derudover ledes foreningen af en bestyrelse og generalforsamling i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. Som juridisk enhed er foreningen dermed for så vidt angår ledelse og kapitalforhold identisk med et anpartseller aktieselskab. I praksis anses et selskab eller en forening med begrænset hæftelse, der ønsker at blive afviklet eller opløst i forbindelse med en konkurs, for at have fornøden interesse heri. Beslutning om opløsning af foreningens relevante besluttende organ skal selvfølgelig respekteres. Der henvises eksempelvis til SKAT's inddrivelsesvejledning H3.3.2, hvoraf fremgår: For konkursbegæringer mod selskaber og andre juridiske personer må en retlig interesse som regel antages at være til stede, idet konkursen bevirker den juridiske persons ophør. Den retlige interesse ligger allerede i interessen i at blive opløst og dermed afvikle den juridiske enhed i forbindelse med et opgør med dens kreditorer. Der eksisterer ikke en pligt til som juridisk person at opretholde en drift i strid med ønske og vilje. Konkursreglerne og betingelsen om retlig interesse har ikke til formål at ophæve eller besværliggøre, at selskaber og foreninger, som beslutter sig for afvikling, kan opnå dette. Teori og praksis er i overensstemmelse hermed. En række andelsboligforeninger er dermed også taget under konkursbehandling i årene frem til 2011 uden, at retlig interesse blev inddraget som en forhindrende betingelse i den forbindelse. Der henvises til sagerne A/B Klostergården, A/B Ørneborgen, A/B Fuglegårdsvænget. A/B Duegården blev også i 2011 taget under rekonstruktionsbehandling, uden at retlig interesse blev vurderet som en relevant betingelse. Der henvises endvidere til selskabslovens 233. Efter 233, stk. 2, er der ikke alene en ret, men en pligt for likvidatorerne i et selskab til at indgive konkursbegæring hvis likvidatorerne finder, likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne. Det gøres gældende, at der utvivlsomt ikke ved opløsningen bliver fuld dækning til kreditorerne, og at bestemmelsen, fordi en forening af denne karakter ledelsesmæssigt og økonomisk må sidestilles med selskaber med begrænset hæftelse, anvendes analogt på andelsboligforeninger. I kendelsen U Ø (Odinsvej) var omstændighederne meget anderledes på blandt andet følgende punkter:

12 Egenkapitalen var positiv med kr , Driftsbudgettet for en årrække frem, viste driftsoverskud. 3. Foreningens medlemmer havde en personlig hæftelse på bankgælden. 4. Foreningen havde misligholdt kreditforeningsgælden og afviklet ekstraordinært på bankgælden med personlig hæftelse. 5. Foreningen havde på en generalforsamling besluttet at nedsætte boligafgiften til et niveau, der var under det der var fastlagt på stiftelsestidspunktet. 6. Det er lagt til grund, at eneste kreditor i den sag var bank og kreditforening. 7. Foreningen havde ikke besluttet opløsning. På den bagrund, og således som Odinsvej-sagen var forelagt og procederet, blev det fastslået, at foreningen ikke havde en retlig interesse i konkursbehandling. Det gøres gældende, at omstændighederne er væsentligt anderledes i nærværende sag. Dommen er muligvis i et vist omfang en videreudvikling af praksis efter Vestre Landsrets kendelse af 15. januar 2010, FM Den kendelse vedrører imidlertid den omvendte situation, hvor en kreditor ikke kunne begære en skyldner konkurs, fordi kreditor, således som omstændighederne var, kunne opnå helt det samme ved udlæg og tvangsauktion i ejendommen. Afgørelsen var altså ensbetydende med, at retssystemet anviste en anden og mindre indgribende vej, hvorved kreditors interesser kunne varetages i helt samme omfang. Det bestrides, at retsstillingen efter Østre Landsrets afgørelse i Odinsvej-sagen er således, at andelsboligforeninger generelt aldrig kan tages under konkursbehandling imod kreditors ønske. Seneste afgørelse af omkring konkursen i A/B Bangsbohus. Vestre Landsret har i kendelse af 28. maj 2014 (Doktorparken) bestemt, at en forening med generalforsamlingens bemyndigelse kunne indgive konkursbegæring, men at den pågældende forening efter en konkret vurdering ikke var insolvent. I nærværende sag er likvidationen og konkursen besluttet på generalforsamlingen den 4. juni 2013, jf. referatet (bilag 18). Beslutningen er truffet på grund af den økonomiske situation. Der blev samtidig orienteret om brugelig pant sager, og at opløsningen ville ende med salg af ejendommen enten i fri handel eller i forbindelse med en konkurs. Der henvises til referatet pkt. 2.5 jf. pkt. 3. Konkursen som udfald var dermed en del af det oprindelige beslutningsgrundlag for opløsningen. På generalforsamlingen den 30. april 2014 (bilag 19) er der af likvidatorerne i beretningen orienteret om situationen og konkursbegæringens indgivelse. Beretningen angiver således også udtrykkeligt, at konkursbegæring vil blive indgivet. Beretningen blev enstemmigt godkendt, og ingen andelshavere har rejst indsigelse herimod. For så vidt angår selskaber kan konkurs besluttes af bestyrelsen, jf. blandt andet U S. Det bestrides, at beslutning om konkurs i andelsboligforeninger kræver enstemmighed på en generalforsamling. Der henvises udover teori og praksis også til Økonomi- og erhvervsministerens svar til Boligudvalget af 6. juni 2005 (bilag 26) om krav til flertal for beslutning om opløsning af andelsboligforeninger, hvoraf blandt andet fremgår: Hertil kommer, at der kan være gode grunde til, at en forening opløser sig selv og sælger andelsboligforeningens ejendom, f.eks. hvis der ikke er andelshavere, der vil deltage i bestyrelsesarbejdet, eller foreningen er økonomisk insolvent. På den baggrund vil det være betænkeligt at indføre en regel, som giver den enkelte andelshaver mulighed for at modsætte sig en ellers fornuftig beslutning om likvidation.

13 Som det ses var der som forudsætning for spørgsmålet i folketingsudvalget udelt enighed om, at det ikke krævede enstemmighed, og overvejelserne og spørgsmålet gik på muligheden for at indføre en sådan regel. Dette kunne ministeren af flere grunde ikke støtte. Det er af samme grunde uantageligt, at dette krav om enstemmighed gælder som en juridisk uskreven, udfyldende baggrundsregel. Det gøres gældende, at begæringen om konkurs kan besluttes, og er besluttet lovligt af foreningen. Det gøres på den baggrund gældende, at foreningen skal opløses i overensstemmelse med sin beslutning herom om nødvendigt ved konkurs. Nykredit har som kreditor og panthaver i foreningen desuden ingen indsigelsesret i forhold til lovligheden af generalforsamlingsbeslutninger af denne karakter. Det er alene op til andelshavere i foreningen at anfægte sådanne beslutninger. Ingen andelshaver har som nævnt gjort dette. Indsigelsesret kunne muligvis i et vist omfang være betinget ved långivningen. Dette er ikke sket. 3.2 Andelsboligforeningslovens 4 Andelsboligforeningslovens 4, der uændret har været gældende som en beskyttelsesbestemmelse overfor andelshavere og lejere siden 1981 (L 1980/486), indeholder følgende bestemmelse: Erhverves en andelsboligforenings ejendom af en ny ejer, har andelshaverne ret til fortsat brugsret som lejere. Stk.2. Ved frivilligt salg af foreningens ejendom kan bestemmelsen i stk. 1 kun fraviges, hvis den enkelte andelshaver i forbindelse med salget samtykker heri. Retsvirkningen af bestemmelsen er, at andelshaverne af ejendommen får retsstilling som lejere og derfor skal betale leje efter lejelovgivningen. Den leje som pt. opkræves for almindelige lejemål i Duegården er ca. kr. 440 pr. m2 pr år, mens basisboligafgiften som tidligere nævnt udgør mere end det dobbelte og pt. udgør kr. 914,-. pr. m2 pr. år. Problemstillingen er, at sikkerheder som de er aftalt og fastlagt i låneaftalerne er utilstrækkelige, og andelshavernes overgang til status af lejere efter andelsboligforeningslovens 4 vil reducere indtægterne på ejendommen. Af lovforarbejderne fra 1980 til lovens 4 fremgår, at lovgiver for næsten 35 år siden udtrykkeligt forholdt sig til de klart modstridende interesser på dette punkt. På den ene side stod panthavernes långivning og interesser i, at ejendommen ikke faldt i værdi, og på den anden side andelshavernes ret til ved foreningens opløsning og overgang af ejendommen til tredjemand at blive lejere. Det fremgår blandt andet af redegørelsen afgivet i juli 1980 af arbejdsgruppen nedsat af boligministeren, Andelsboliger Overdragelser mv. Redegørelse 1980, s Det er næppe muligt at lave en operationel regel om, hvilken leje, der skal til, for at bestående panthavere kan blive dækket ind. Panthaverne bør derfor beskytte sig selv ved kreditgivningen, ved enten at give lån indenfor de rammer en almindelig lejeindtægt angiver, eller ved at kræve supplerende sikkerhed, typisk i form af medhæftelse for andelshaverne Der advares dermed mod, at långivere i forhold til andelsboligforeningen foretager udlån, ud over det ejendommen kan bære som udlejningsejendom og dermed indtægter efter lejeloven. Grundkonstruktionen ved etableringen af Duegården, der jo netop

14 gik ud på at foretage salg og finansiering af dette salg baseret på priser, der lå ud over indtægter efter lejelovgivningen, var dermed i direkte konflikt med de anbefalinger, der var indeholdt i forarbejderne til andelsboligforeningslovens 4. Långivere var generelt advaret om sådanne overbelåninger og i sådanne tilfælde også opfordret til at sikre sig supplerende personlige hæftelser. Långiver har i den konkrete sag ikke fulgt de i loven forudsatte retningslinjer for god kreditvurdering, hvorfor andelsboligforeningens 4 virker belastende. Der bør ikke, ved den retlige vurdering af risikoen for tabet og herunder spørgsmålet om interessen i konkurs, foretages en ændret interesseafvejning end den lovgiver udtrykkelig fastlagde i Der henvises i den forbindelse til en meget lignende problemstilling og interesseafvejning vedrørende kreditaftaleloven, jf. Højesterets dom U H. 3.3 Insolvens Det gøres gældende, at foreningen er insolvent jf. princippet i selskabslovens 233, stk. 2 jf. konkurslovens 17. Når en forening eller selskab lovligt er trådt i likvidation efter sine vedtægter, følger det af princippet i selskabslovens 233, stk. 2, at der lægges afgørende vægt på status eller balancen, og dermed om kreditorerne i forbindelse med likvidationen vil opnå fuld dækning. Hvis fuld dækning ikke kan opnås er det ensbetydende med, at nogle ubetalte kreditorer vil stå tilbage, og da insolvent likvidation ikke er en mulighed, er den eneste mulighed derfor konkurs. Insolvensbegrebet i konkurslovens 17 må derfor fortolkes i overensstemmelse med selskabsloven og reglerne om likvidation, idet det ellers meget vel kan føre til en uønsket konflikt mellem disse regler og konkurslovens 17. Konflikten vil fremstå tydeligt, hvis et selskab under likvidation har midler til eksempelvis at betale løbende regninger de næste 12 eller måske 36 måneder og først derefter vil løbe tør for penge. En indskrænkende og med likvidationsreglerne usammenhængende fortolkning af konkurslovens 17 kunne så indebære, at selskabet anses for solvent, fordi det jo kan betale gælden løbende i den nærmest overskuelige fremtid. I denne situation må der ved fortolkningen af 17 lægges vægt på likvidationsreglerne og at aktiverne er utilstrækkelige og at gælden ikke kan betales tilbage uanset, at likviditetsproblemerne ligger noget ude i fremtiden. Det følger helt naturligt af beslutningen om opløsning og afvikling, at fokus ved vurdering af insolvensen skifter fra driftsmæssig likviditet til mere statuspræget. Fortolkningsprincippet om lex specialis fører også til dette. Særligt når det som i den foreliggende sag er helt åbenbart, at gælden meget betydeligt overstiger aktiverne bliver en insolvensprognose på om gæld i en fremtidig periode af en given længde vil kunne betales til forfaldstid overflødig. Beslutningen om opløsning indebærer jo, at en afvikling skal gennemføres og gælden derfor netop ikke skal betales løbende til forfaldstid i fremtiden. Prognosen bliver dermed helt løsrevet fra virkeligheden. Det gøres desuden gældende, at gælden rent faktisk ikke betales eller kan betales til forfaldstid. Det forhold, at Nykredit yder en ikke nærmere aftalt eller konkret fastlagt henstand betyder ikke, at gælden ikke er forfalden og der kan bortses herfra. Det bestrides, at konkursloven for indgivelse af egen begæring om konkurs forudsætter, at der er forfalden gæld, som af en kreditor er søgt inddrevet.

15 Det kan lægges til grund: at at at at at at at at at at der i foreningen siden stiftelsen på baggrund af aflagte årsrapporter kan konstateres betydelige årlige driftsmæssige underskud, som kumuleret ca. kr. 20 mio., disse driftsunderskud fortsætter ifølge foreliggende budgetter og prognoser, dette er tilfældet på trods af, at foreningen har vedtaget betydelige boligafgiftsforhøjelser, først ved stiftelsen på ca. 70%, herefter i to omgange med 2,5% og 19%, og aldrig har nedsat boligafgiften, underskud er forekommet i alle år siden stiftelsen, driften af foreningen dermed vedvarende har indebåret og fortsat indebærer stiftelse af gæld, som ikke kan betales, og som heller ikke har udsigt til nogensinde at kunne betales, foreningen ingen udsigt har til at kunne foretage vedligeholdelse af ejendommen i overensstemmelse med de sagkyndige anbefalinger fra byggetekniske rapporter, foreningen har en række kreditorer, som omfatter forsyningsselskaber, leverandører, medkontrahenter, lejere, sagsøgende andelshavere m.v., foreningens likvide beholdning er negativ med ca. kr. 20 mio., foreningens passiver langt overstiger værdien af foreningens aktiver, og at egenkapitalen er negativ, lån stort kr ,- med renteswapaftale er udløbet pr. ultimo 2013 uden at ny aftale om refinansiering er indgået, hvorfor dette lån i dag henstår som et anfordringslån på kassekreditvilkår med løbende rentetilskrivning, Dette er ensbetydende med, at foreningen siden stiftelsen har lånt stadig flere penge for alene delvist at betale renteforpligtelser og anden finansieringsomkostninger, og uden nogen afdrag har fundet sted. Navnlig i relation til Østre Landsrets kendelse i Odinsvej-sagen, fremhæves, at boligafgiften i den sag af foreningen blev nedsat til under det niveau, der var på stiftelsestidspunktet, og at differencen blev indbetalt på den kredit andelshaverne hæftede personligt for. Der var tillige positiv egenkapital og driftsresultater. På den bagrund anførte landsretten: som sagen er forelagt og procederet for landsretten, finder landsretten anledning til at bemærke, at det ikke er godtgjort, at andelsboligforeningen var insolvent på tidspunktet for konkursbegærings indgivelse. Dommen er som det ses helt konkret begrundet, og der er lagt vægt på de fremlagte beviser og de fremførte anbringender. Der henvises desuden til, at Finanstilsynet i sin vejledning 9121 af 17. marts 2014 om individuelle nedskrivninger og hensættelser pkt. 13 beskriver andelsbolig-foreninger som i risiko for betydelig økonomiske vanskeligheder og konstaterer i OIV (objektiv indikation på værdiforringelse) når følgende forhold kan identificeres:

16 Gælden afvikles ikke så den afspejler værdiforringelsen af ejendommen, - Der er ingen personlig hæftelse for andelshaverne, - Der er ingen udsigt til stigning i boligafgifterne, eller mulighed for udskiftning til mere velstillede andelshavere, hvilket er tilfældet hvis andelshaverne ikke har vist vilje hertil på generalforsamlinger, - Resultatet af driften efter korrektion af væsentlige forhold ifølge vejledningen ikke er positivt, og der indenfor højst 30 år ikke kan opgøres en reel positiv egenkapital. - Driften alene er positiv, fordi der er gæld med variabel rente, der forrentes med en aktuel lav variabel rente. Det gøres gældende, at alle de nævnte forhold foreligger, og der således også i forhold til Finanstilsynets regler om nedskrivninger på arrangementer med risici, er tale om en forening i betydelige økonomiske vanskeligheder. 3.4 Retlig interesse: Det gøres gældende, at den omstændighed, at andelsboligforeningslovens 4, der er indført som en beskyttelsesbestemmelse for andelshavere, måtte føre til en reduktion i indtægterne på ejendommen og dermed muligvis også øgede tab for kreditorerne, var helt forudset ved lovens indførelse. Den aktualiserede risiko var eller burde panthaver dermed have været opmærksom på ved udlån til foreningen. Der er således tale om en velkendt og i lovforarbejderne udførligt beskrevet risiko, og det er tilmed anvist, hvorledes man som långiver kan beskytte sig mod tab på grund af denne risiko. Bestemmelsen og den risiko, der følger heraf er dermed af lovgiver entydigt og utvivlsomt lagt på kreditor. Det bestrides som ukorrekt og udokumenteret, at begæringen om konkurs er begrundet i andelshavernes ønske om at blive lejere. Beslutningen om opløsning og deraf følgende mulig konkurs, er sket på grund af foreningens ringe økonomi. Likvidatorerne har i overensstemmelse med beslutningen og efter en analogi af selskabslovens 233, stk. 2 pligt til at indgive konkursbegæring, fordi aktiverne utvivlsomt ikke kan dække kreditorerne. Ingen anden mulighed for likvidation foreligger, og begæringen er et sædvanligt, relevant og efter praksis ansvarligt skridt for en juridisk person med løbende underskud og stor underbalance, som ikke har kunnet finde en samlet løsning herpå. Det forhold, at virkningen af konkursen efter en positiv lovbestemmelse i andelsboligforeningslovens 4, giver andelshaverne rettigheder og kreditorerne anledning til at protestere, er uden relevans for bedømmelsen af, om konkursbetingelserne er opfyldt. Det gøres gældende, at foreningen har fornøden retlig interesse i at blive taget under konkursbehandling således, at den forgældede forening kan afvikles i overensstemmelse med sin beslutning om opløsning. Det bestrides, at betingelsen om retlig interesse i forhold til en egen begæring om konkurs fra selskaber og foreninger med begrænset hæftelse kræver et samtykke fra kreditorer. En skyldner, der ikke kan betale enhver sit kan have og vil typisk have en klar interesse i et opgør med sine kreditorer, og at blive afviklet indenfor rammerne af insolvenslovgivningen. Denne interesse er uafhængig af om kreditorerne synes det

17 isoleret set er en god ide. Konkursloven indeholder derfor ingen regler, hvorefter kreditorer høres om konkursbetingelserne forud for behandlingen af en egen begæring. En konkurs skal ikke udelukkende varetage kreditors interesser. Der er efter forarbejder og praksis også hensyn til skyldner og det offentlige, der indgår ved vurderingen af om en konkurs er et relevant retsskridt, og også under behandlingen af konkursen skal der tages hensyn hertil. Det bestrides endvidere, at der i foreningen alene er én kreditor. Der er løbende kreditorer som leverer forsyninger og vedligeholdelse til ejendommen. Der er derudover retssager mod foreningen om ca. 20 overprissager. Hertil kommer rådgivere, administratorer m.v. Selvom der forelå en betinget og genkaldelig underskudsgaranti fra en kreditors side, er det ikke afgørende for vurderingen af insolvensbetingelsen. En skyldner har ikke en pligt til ved fortsat opretholdelse af drift, alene i panthavers interesse, at stifte ny gæld. Særligt gælder det når der ikke er udsigt til indfrielse af forpligtelserne. Der lægges også vægt på, at foreningens bestyrelse løbende på grund af manglende midler til løbende vedligeholdelse og betaling af alle gældsposter må foretage prioriteringer som man ikke længere ønsker at tage ansvaret for. Der er ingen pligt til under de foreliggende omstændigheder - heller ikke af hensyn til kreditorer - at opretholde en drift. Dette udgør i sig selv en retlig interesse i afvikling. Dertil kommer, at der for likvidatorerne ligger et teoretisk muligt ansvar ved medvirken til fortsat underskudsgivende drift, som i sig selv taler for at denne situation ikke opretholdes. Det bestrides, at der foreligger retlige relevante betænkeligheder ved at acceptere konkursen for en forening som den foreliggende, der lige siden stiftelsen har akkumuleret betydelige underskud og desuden har en voldsom underbalance. Foreningen har ikke selv påvirket insolvensen ved at nedsætte boligafgiften tværtimod har man forgæves forhøjet den for at skabe balance i budgetterne. Det bestrides, at det efter konkursloven generelt kan fastslås, at konkurs ikke kan anvendes for andelsboligforeninger imod panthavers accept. Det kan ikke antages at have været lovgivers hensigt, at andelsboliglovens 4 aldrig skulle komme i anvendelse, når panthaver protesterer. Nykredit har under den mundtlige forhandling den 2. december 2014 i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 31. oktober 2014, hvoraf fremgår bl.a.: Som angivet indledningsvist ovenfor punkt 2.1 skal skifteafdelingen forholde sig til fornøden generalforsamlingsbehandling og -bemyndigelse, insolvens og retlig interesse, og Nykredits uddybende standpunkter hertil er følgende: 3.1 Fornøden generalforsamlingsbehandling og -bemyndigelse Andelsboligforeningens vedtægter (bilag 6) har følgende ordlyd:

18 "Opløsning. 36 Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse." 36 vedrører selvsagt alene den solvente likvidation, jf. i øvrigt stk. 2, hvor det fremgår, at likvidationen sker på den måde, at likvidatorerne realiserer Andelsboligforeningens aktiver og betaler gæld, hvorefter den resterende formue fordeles mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse, jf. i øvrigt vedtægternes 4 ff. Det bemærkes, at der ikke er noget retligt grundlag for at gennemføre en solvent likvidation. Generalforsamlingen er således indkaldt med henblik på stillingtagen til en solvent likvidation. Andelsboligforeningens medlemmer er ikke som Andelsboligforeningen har forelagt sagen indkaldt for at tage stilling til, om de synes, at Andelsboligforeningen skal gå konkurs. For de medlemmer, der i tiltro til dagsordenen ikke er mødt op på generalforsamlingen, skaber dette selvsagt det problem, at de ikke har haft nogen mulighed for at tage stilling til det reelle indhold af det stillede forslag herunder de vidtrækkende konsekvenser og derved møde op for at give deres mening til kende. Der er intetsteds i indkaldelsen til generalforsamlingen redegjort for eller oplyst om, at den reelle og for en videre kreds formentlig også kendte realitet at likvidatorerne i umiddelbar forlængelse af beslutningen om likvidation vil indgive Andelsboligforeningens egen konkursbegæring med den konsekvens bl.a. ifald en konkurs føres igennem at andelshaverne står til store og definitive tab på deres andelsbeviser, herunder andele som måtte være belånt i finansieringsinstitutter mv. En likvidators indgivelse af Andelsboligforeningens egen konkursbegæring forudsætter selvsagt generalformsamlingens oplyste og særskilte samtykke, hvilket skyldes bl.a. beslutningens vidtrækkende konsekvenser for Andelsboligforeningen og andelshaverne, som står til at tabe ganske betydelige beløb. Hertil kommer, at en beslutning om indgivelse af konkursbegæring ikke er hjemlet i vedtægterne som en beslutning, som kan træffes med kvalificeret flertal. Beslutning om indgivelse af egen konkursbegæring er efter foreningsretten grundet sine vidtrækkende konsekvenser en afgørelse, som kræver enstemmighed i andelsboligforeningen. Dette gælder for så vidt også selv om vedtægterne måtte foreskrive, at den kan træffes med majoritet. Situationen er således den, at likvidatorerne har indgivet konkursbegæring på vegne af Andelsboligforeningen på grundlag af et mandat til at gennemføre en solvent likvidation, og med en i øvrigt fejlagtig og utilstrækkelig orientering om de reelle konsekvenser af beslutningen.

19 Likvidatorernes egen konkursbegæring kan allerede af disse grunde ikke fremmes, idet likvidatorerne ikke har godtgjort, at beslutningen om at indgive egen konkursbegæring bygger på et lovligt beslutningsgrundlag, herunder at der foreligger de fornødne bemyndigelser. Det gøres gældende, at der ikke er noget retligt grundlag for at anvende selskabslovens 233 eller dennes analogi, idet Andelsboligforeningens forhold alene styres af vedtægtsgrundlaget og foreningsretten i øvrigt. Den omstændighed, at der udpeges likvidatorer til at "udføre" de handlinger, som Andelsboligforeningens bestyrelse ligeså godt selv kunne have søgt udført, ændrer naturligvis ikke herved, idet realiteten er den samme. Der skabes ved et "likvidationsgreb" ikke nogen ændret adgang til at agere uden om foreningens øverste myndighed generalforsamlingen. 3.2 Ingen insolvens Nykredit har tilbudt og tilbyder fortsat Andelsboligforeningen vilkår, som vil sikre Andelsboligforeningen en positiv drift og midler til iværksættelse af tilstrækkelige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Nykredit har ikke opsagt sine engagementer med Andelsboligforeningen, og da der ej heller er restancer, er der ikke iværksat nogen inkassoprocedure vedrørende Andelsboligforeningens ejendom. Nykredits underskudsgaranti er hverken for dækningsperiode eller beløb anvendt eller udløbet. Andelsboligforeningens argumentation om insolvens er, uanset om det vurderes på insufficiens eller illikviditet, ikke aktuel. Andelsboligforeningen er i stand til løbende at betale sine forpligtelser, som de forfalder. Så er der heller ikke af den grund anledning til at tage begæringen om konkurs til følge. 3.3 Ingen retlig interesse Udover betingelsen om insolvens i konkurslovens forstand, jf. konkurslovens 17 og 18, skal den, der indgiver konkursbegæring, hvad enten dette er skyldner selv eller kreditor, kunne påvise en relevant, konkret berettiget retlig interesse. Litteratur og retspraksis har forholdt sig hertil i ganske mange konkrete situationer. Uddrag af retspraksis med relevans for den konkrete tvist vil blive medtaget i Nykredits materialesamling til hovedforhandlingen. Retspraksis og litteratur kan resumeres til: Der skal være et formål med konkursbehandlingen, Formålet skal varetage kreditorernes interesser ikke at opnå direkte eller indirekte fordele for skyldner som ex gældssanering, Kreditorernes interesser kan være realisering af aktiver, eftersøgning af aktiver herunder omstødelses- eller ledelseskrav, men kan også være at få stoppet yderligere gældsstiftelse,

20 Konkursbehandlingen skal i den konkrete situation være et proportionelt retsmiddel andre retsmidler skal udtømmes først. Ingen af de opregnede kriterier for Andelsboligforeningens konkursbegæring er opfyldt. Konkursbegæringen varetager ikke Andelsboligforeningens interesser i opnåelse af en sammenhængende og overskudsgivende økonomi. Konkursbegæringen varetager alene den enkelte eller de samlede andelshaveres interesse i forsøget på at opnå en lavere boligudgift gennem undgåelse af personligt ansvar for fremtidige boligafgifter og fastsættelse af en boligudgift efter ejendommens overdragelse via huslejenævnet i det lokale område. Andelsboligforeningens konkursbegæring fremtvinger ikke yderligere aktiver og sikrer heller ikke imod fremtidig gældsstiftelse over for Andelsboligforeningens panthavere og kreditorer. Tværtimod må det forventes, at en konkurs fører til yderligere tab for panthavere og kreditorer, da andelshavernes reelle formål: opnåelse af status som lejer vil reducere ejendommens indtægter betydeligt. De problemstillinger, Andelsboligforeningen har pådraget sig, skal ikke løses med konkurs. Løsningerne skal søges ved, at Andelsboligforeningen og Andelsboligforeningens ledelse lever op til sit ansvar og sikrer, at de andelshavere, der ikke opfylder sine forpligtelser over for Andelsboligforeningen hvad enten dette er manglende betaling eller fremleje i strid med vedtægter opsiges, ekskluderes og udsættes, således som det mindre indgribende retsmiddel i vedtægterne og andelsboligforeningslovens 6b giver mulighed for, og således at der herefter, med nye andelshavere, skabes en sund og vedvarende indtægt for Andelsboligforeningen. Det er Nykredits opfattelse, at realiteten er, at Andelsboligforeningens andelshavere, altså juridiske personer forskellige fra Andelsboligforeningen selv, i en misforstået opfattelse af deres egen situation ønsker at opnå at blive lejere, jf. andelsboligforeningslovens 4 stk. 1, og herigennem antageligt få nedsat den månedlige boligudgift. Andelsboligforeningens argumentation om, at Nykredit ikke har iagttaget forudsætningerne bag andelsboligforeningslovens 4 (konkursbegæringens side 9 nederst) og dermed selv nu skal tage risikoen for værdiudviklingen på Andelsboligforeningens ejendom, holder således som påpeget af Realkreditankenævnet, jf. ovenfor pkt ikke. Hertil kommer, at Andelsboligforeningens gengivelse af forarbejderne til andelsboligforeningens 4 ikke er fyldestgørende. I Redegørelsen afgivet i 1980 forud for vedtagelsen af ABL 4 antages det imidlertid, at dagældende bestemmelse i boligreguleringslovens 10 stk. 5, der havde følgende ordlyd: "Ved udleje efter en andelsforenings opløsning af hus eller husrum, som har været benyttet af en andelshaver, kan lejen uden nævnets godkendelse aftales til samme beløb som den senest gældende boligafgift for de pågældende husrum, jfr. dog 74, stk. 2."

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S ADVOKATPARTNERSELSKAB 4. juni 2013 48985-001 KWE/LCH Kæreskrift 040613 KÆRESKRIFT til Østre Landsret Som advokat for A/B Duegården v/ Formand Lasse Larsen (advokat Finn L. Jepsen) mod Nykredit Realkredit

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg. Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03. Til Realkreditankenævnet

AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg. Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03. Til Realkreditankenævnet AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet Den 12. august 2013 oplyste Realkreditankenævnet, at nævnet har kompetence til også at

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

KÆREDUPLIK. I Østre Landsret, 16. afd. 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod

KÆREDUPLIK. I Østre Landsret, 16. afd. 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod 22. maj 2015 j.nr. 48985-005 KÆREDUPLIK I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B-3470-14 1. Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo---

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo--- 27. marts 2015 48985-005/FIJ KÆRESVARSKRIFT I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B-3470-14 1. Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Scenariet I mange ejendomme har der i de senere år udspillet sig følgende scenarium:

Scenariet I mange ejendomme har der i de senere år udspillet sig følgende scenarium: 25. oktober 2011 Til Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter og Folketingets By- og Boligudvalg Ang. Andelshaveres usikre retsbeskyttelse Resumé Et stort antal overvejende ældre pensionister er ved

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere