NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja"

Transkript

1 NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte anledning til mange spørgsmål og fortolkning af regler hos det enkelte fjernvarmeselskab. Årsagen til forvirringen er at regnskabet skal aflægges efter både årsregnskabslovens principper og varmeforsyningslovens regnskabsprincipper. Det er formentlig derfor at der laves mange formelle fejl ved regnskabsaflæggelsen og eftervisning af varmeprisen. Fejl som har skabt en stor politisk debat, om hvorvidt fjernvarmeselskaber nu også har de rette kompetencer samt givet anledning til en strammere og omkostningskrævende kontrol på området. Jf. 1 i årsregnskabsloven er alle erhvervsdrivende virksomheder omfattet af loven. I denne forbindelse betragtes et varmeselskab organiseret som et A.m.b.a., som en erhvervsdrivende virksomhed. Hvis balancesummen er under 7 mio.kr. eller nettoomsætningen er under 14 mio. er man dog ikke omfattet af årsregnskabsloven. Jf. 2 nr. 3 i varmeforsyningsloven er fjernvarmeanlæg omfattet af varmeforsyningsloven. Næstved Varmeværk betragtes i lovens forstand som et fjernvarmeanlæg. Regnskabsregler der kan henføres til disse lovgivninger er udmøntet i lange bekendtgørelser, regnskabsvejledninger og konkrete afgørelser. Metode for beregning af afskrivninger For at kunne lave afskrivninger og opgøre afskrivningsgrundlaget helt korrekt bør der principielt oprettes 2 bogføringskredse, hvor hvert enkelt regnskabsbilag bliver konteres efter reglerne i henholdsvis varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven, således der kan opgøres et anlægskartotek efter hvert regelsæt. Denne antagelse støttes af Energitilsynet, der på side 50 i håndbogen Fjernvarmeprisen rigtig første gang anfører at varmevirksomheden skal føre mindst 2 anlægskartoteker. Det er vores opfattelse af ingen varmeselskaber i Danmark anvender denne praksis. Hos Næstved Varmeværk har vi løst denne problematik ved, at vores daglige registreringer følger årsregnskabsloven, mens afskrivninger og afskrivningssaldoen efter varmeforsyningsloven styres i et regneark udenfor regnskabssystemet. 1 Medlem af Dansk Fjernvarme

2 Styringen efter afskrivningsbekendtgørelsen sker på den måde, at årets afdrag på lån udgør årets afskrivning. Summen af afdrag fordeles på årenes anlægsinvesteringer, således at alle anlægsinvesteringer afskrives over 20 år. NVV har oparbejdet en fri egenkapital på ca. 15 mio.kr. Den kapital er gennem tiderne blevet anvendt til finansiering af anlægsinvesteringer. Det betyder, at der til nogle af anlægsinvesteringerne ikke er optaget tilhørende lån og derved ingen afskrivninger/afdrag. For at sikre, at den frie egenkapital forbliver intakt er der lavet nogle fiktive lån, som anvendes til at beregne en afskrivning, som ligeledes indregnes i varmeprisen. Disse principper betyder, at alle anlægsinvesteringer afskrives over en 20-årig periode uanset anlægsaktivets faktiske levetid. I Energitilsynets vejledning af omkring Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen er følgende beskrevet: Afdrag på lån er ikke en omkostning, som kan indregnes i varmepriserne. Det er imidlertid ikke i strid med reglerne, at fjernvarmeværkerne tilrettelægger afskrivningerne, så de passer til afdragene for lånene, hvor afskrivningsbekendtgørelsens regler i øvrigt er overholdt. Afskrivningsbekendtgørelsen efter varmeforsyningsloven fastslår, at afskrivning kan ske inden for en periode på 5 til 30 år uanset aktivets faktiske levetid. Det kan herved konstateres, at NVV efterlever afskrivningsprincipperne i varmeforsyningsloven. Der findes dog ikke et anlægskartotek efter varmeforsyningsloven, der kan specificere restværdien på det enkelte anlæg, da de historiske investeringer og afskrivninger er opgjort pr. år og ikke pr. anlæg. For de anlæg der efter varmeforsyningsloven har en restværdi i dag er det muligt, at rekonstruere saldoen og opdele den pr. anlæg. Efter årsregnskabsloven afskrives der efter følgende principper: Grunde Ingen afskrivninger Bygninger 30 til 50 år Ledninger og produktionsanlæg 30 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år Bilag 1 note 19 fra årsrapporten 2010/ Medlem af Dansk Fjernvarme

3 1.2 Henlæggelse til imødegåelse af tab på debitorer I henhold til årsregnskabsloven udgiftsføres tab på debitorer i driftsregnskabet når en debitor anses for dubiøs. I henhold til varmeforsyningsloven må tab på debitorer først udgiftsføres når tilgodehavende rent faktisk kan konstateres tabt ved f.eks. en fogedforretning, konkurs, boopgørelse mv. 3 Medlem af Dansk Fjernvarme

4 3 Afskrivningsgrundlag 3.1 Afskrivningsgrundlag årsregnskabsloven contra varmeforsyningsloven. Som tidligere nævnt er vores anlægskartotek i regnskabssystemet styret af årsregnskabsloven. Pr. 1. juni 2003 er det samlede afskrivningsgrundlag i anlægskartotektet opgjort til samme afskrivningsgrundlag som efter varmeforsyningsloven. Rambøll har opgjort værdien af bygninger og grunde, hvorefter værdien af ledningsnettet blev beregnet som residualen (samlede afskrivningsgrundlag bygning). Afskrivninger af anlægget er derefter sket efter principperne i årsregnskabsloven. Jf. årsregnskabsloven 42 skal anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter 37 og 38, nedskrives til en lavere genindvindingsværdi. NVV s aktiver reguleres ikke løbende til dagsværdi, hvorfor vi skal følge 42. Genindvindingsværdien måles på følgende måde: Den laveste værdi af: 4. Bogført værdi 3. Genindvindingsværdi Den højeste værdi af: 1. Salgsværdi 2. Kapitalværdi Ad 1 salgsværdi Hvad er varmeværkets aktiver værd i handel og vandel? Varmeværket vil før og efter et eventuelt salg være omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser. Det betyder, at et varmeværk som udgangspunkt ikke kan sælges til en højere pris end den bogførte egenkapital efter varmeforsyningsloven. Det er ikke lovligt at betale en højere pris end den bogførte værdi for derefter, at opkræve en højere varmepris for at finansiere den højere købspris. Salgsværdien er derfor pr. definition egenkapitalen opgjort efter varmeforsyningsloven. Definition af en egenkapital er: egenkapital = aktiver minus gæld. Gælden er værdisat ens efter varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven, hvorfor denne post ikke giver anledning til ændringer. Det betyder, at egenkapital og gæld værdiansættes efter varmeforsyningsloven, hvilket igen betyder, at varmeværkets aktiver kan beregnes som en residual og derved ligeledes værdiansættes efter varmeforsyningsloven. Alternativet til denne argumentation ville være at finde varmeværkets reelle salgsværdi, hvilket vil være overordentlig svært og samtidig så usikkert, at det næppe vil opfylde årsregnskabslovens krav til validitet. 4 Medlem af Dansk Fjernvarme

5 Ad 2 kapitalværdi Kapitalværdi-metoden skal opgøres på den måde, at der skal beregnes et afkast for det enkelte aktiv over aktivets levetid. Når dette afkast er klarlagt skal afkastet det enkelte år, udfra en given rentefod tilbagediskonteres til nutidsværdi, som vil svare til aktivets nutidsværdi. Ifølge varmeforsyningsloven må der opkræves de udgifter, der har været forbundet med produktion og levering af varmen til den enkelte kunde. Afskrivninger, som er en del af udgifterne, kan indregnes efter principperne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at afskrivninger er lig med afkastet for det enkelte aktiv. Når afskrivninger efter varmeforsyningsloven altid er lig med afkastet for det enkelte aktiv, betyder det, at værdiansættelse af aktiverne efter kapitalværdimetoden altid vil være lig med værdiansættelsen efter varmeforsyningsloven. Ad 3 genindvindingsværdien Genindvindingsværdien er lig med den højeste værdi af salgsværdi og kapitalværdi. Det er konkluderet, at begge disse 2 metoder ender op med at værdiansættelsen skal ske efter varmeforsyningslovens principper, hvorfor genindvindingsværdien også er lig med værdiansættelse efter varmeforsyningsloven. Pr. 31. maj 2010 udgør aktivernes værdi efter varmeforsyningsloven kr. Ad 4 bogført værdi Som beskrevet indledningsvist er den bogførte værdi opgjort efter årsregnskabslovens principper. Pr. 31. maj 2010 udgør aktivernes værdi efter årsregnskabsloven kr. Aktiverne i årsregnskabet skal værdiansættes til den laveste værdi af genindvindingsværdien og den bogførte værdi. Det betyder, at den aktuelle bogførte værdi skal nedskrives med kr., således at den bogførte værdi kommer til at svare til genindvindingsværdien på kr. (som igen svarer til værdien efter varmeforsyningsloven.) 5 Medlem af Dansk Fjernvarme

6 3.2 Småanskaffelser Ifølge årsregnskabslovens principper er der af praktiske årsager en bundgrænse for hvornår et aktiv skal udgiftsføres eller aktiveres. I vores regnskab er denne grænse sat til kr.. Det vil sige, at inventaranskaffelser under dette beløb straksafskrives i resultatopgørelsen. Denne mulighed findes ikke i varmeforsyningsloven. Det vil sige, at alle investeringer uanset beløbsstørrelse skal aktiveres og afskrives over 5 år. Grænsetilfælde for hvornår en udgift er en investering eller en almindelig driftsudgift kan være ganske svær og vil ikke blive behandlet yderligere i dette notat, men blot konstatere, at der er en potentiel fejlmulighed, hvor varmeværket kan skønne anderledes end Energitilsynet. 3.3 Værdi af grunde I regnskabsvejledning nr. 10 pkt. 45 (årsregnskabsloven) er det anført, at grunde normalt har ubegrænset brugstid og afskrives sædvanligvis ikke. Modsat varmeforsyningsloven hvor grunde skal aktives, afskrives og indregnes i varmeprisen. 4 Opsummering Som beskrevet ovenfor er der følgende forskelle i regnskabsføringen mellem varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven (for så vidt angår Næstved Varmeværk): A. principper for beregning af afskrivninger B. principper for imødegåelse af tab på debitorer C. principper for opgørelse af afskrivningsgrundlag D. principper for registrering af småanskaffelser E. principper for afskrivning af grunde Jf. regnskabsstandard IAS nr. 1 er følgende anført: Er virksomheden underlagt obligatoriske regnskabsbestemmelser i særlovgivning, som ikke er i overensstemmelse med regnskabsvejledningerne, kan virksomheden følge de pågældende bestemmelser i særlovgivningen og i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis fortsat oplyse, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsvejledningerne med oplysninger om de konkrete bestemmelser, der er fraveget. Fravigelserne skal begrundes, ligesom der skal henvises til den pågældende særlovgivning. I dette tilfælde vil vi betragte varmeforsyningsloven som en særlovgivning, hvorfor det er muligt, at aflægge et regnskab efter årsregnskabsloven som samtidig opfylder betingelserne i varmeforsyningsloven. Man skal blot følge anvisningen i regnskabsstandard IAS nr. 1. Formål med at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven er at give offentligheden information og et retvisende billede om virksomhedens aktiver og forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. 6 Medlem af Dansk Fjernvarme

7 Spørgsmålet er nu om vi ved at anvende varmeforsyningsloven som regulering af ovennævnte 5 punkter ændrer så meget i principperne for aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven, at man går på kompromis med årsrapportens formål. Pkt. A og C (afskrivning og afskrivningsgrundlag) er klart de punkter der har mest beløbsmæssig betydning afhængigt af hvilket princip der anvendes. I afsnit 3.1 har vi konkluderet, at der principielt ikke er forskel på opgørelse af afskrivningsgrundlag og derved også afskrivningsmetode efter årsregnskabsloven eller varmeforsyningsloven, hvorfor det bør være uden betydning for bedømmelsen af om årsrapporten udviser et retvisende billede. Når det så er sagt har de ændrede princip en stor indvirkning på selskabets nuværende egenkapital der falder med 59,6 mio.kr men det bør gøres under alle omstændigheder. De øvrige punkter B, D og E har forholdsvis ringe betydning for vurderingen af virksomhedens økonomiske stilling og bør derfor ikke give anledning til mistolkning af, hvorvidt årsrapporten udviser et retvisende billede. Opsummeret vurderes det, at fordi man aflægger en årsrapport med udgangspunkt i årsrapporten med visse ændringer, bliver der ikke gået på kompromis med formålsparagraffen for aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven. Tværtimod årsrapporten bliver langt mere gennemskueligt og forstålig for regnskabslæseren. I dag findes der 2 regnskaber for samme regnskabsår og samme selskab, som udviser en egenkapital på henholdsvis kr. og Det er samme selskab men med vidt forskellige værdiansættelsesmetoder hvad er rigtigt? Det er derfor meget mere enkelt og rigtigt kun at lave et regnskab med én værdiansættelse. Der kan spørges omvendt hvem har interesse i en værdiansættelse efter årsregnskabsloven? De typiske interessenter for et varmeværk er: forbrugerne, kommunen, finansieringsinstitutter og energitilsynet. Forbrugerne er interesseret i varmeprisen. Varmeprisen fastlægges efter varmeforsyningsloven, hvorfor forbrugerne primært er interesseret i et regnskab (og budget) aflagt efter varmeforsyningslovens bestemmelser. Kommunen er interesseret i at der er sikkerhed for deres kommunegaranti, der er udstedt til sikkerhed for selskabets lån. Kommunen skal derfor vurdere selskabets aktuelle værdi og fremtidige indtjeningsevne. Det er tidligere konkluderet, at selskabets salgsværdi og kapitalværdi svarer til værdiansættelsen efter varmeforsyningsloven. Hvorfor kommunens vurdering af selskabets værdi bør tage udgangspunkt i værdiansættelsen efter varmeforsyningsloven. Finansieringsinstitutterne har principielt samme interesse som kommunen ved vurdering af selskabets værdi, hvorfor der gælder samme argumentation, at værdiansættelsen bør tage udgangspunkt i værdiansættelse efter varmeforsyningsloven. Energitilsynet er interesseret i at selskabet overholder regnskabsbestemmelser efter varmeforsyningsloven og har således ingen interesse i et regnskab aflagt efter årsregnskabsloven. 7 Medlem af Dansk Fjernvarme

8 Hvem har så interesse i en årsrapport aflagt 100% efter årsregnskabsloven? vi kan ikke umiddelbart komme på nogen hvorfor det korte svar vil være INGEN. Konklusion Næstved Varmeværk bør fremover aflægge årsrapporten efter årsregnskabslovens bestemmelser med enkelte ændrede regnskabsprincipper, således at årsrapporten også opfylder bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at regnskabslæseren får et meget bedre og mere gennemskueligt redskab til at vurdere selskabets økonomiske stilling. Der udover bliver den daglige administration af regnskabsregisteringen effektiviseret væsentligt. Det er ligeledes vores opfattelse, at det vil øge kvaliteten i regnskabsaflæggelsen og minimere fejlfortolkninger og registreringsfejl, såfremt der kun aflægges et regnskab. Spørgsmålet er også om ikke branchens image generelt vil blive forbedret, hvis man anvender dette princip. Administrationen indstiller, at der fremover kun aflægges ét regnskab, med ét regnskabsresultat, én værdiansættelsesmetode og én egenkapital. At afvigelser i forhold til årsregnskabsloven forklares i årsrapporten under punktet regnskabsprincipper. At der laves ét anlægskartotek der følger principperne i varmeforsyningsloven. At ændringen træder i kraft for regnskabsåret 2011/12. At dette notat danner grundlag for en artikel i foreningsbladet Fjernvarmen fra Dansk Fjernvarme. 8 Medlem af Dansk Fjernvarme

9 BILAG 1 Note 19 - Oplysninger i henhold til varmeforsyningsloven Resultat ifølge varmeforsyningsloven 2010/ /10 Årets resultat Med tillæg af: Årets af- og nedskrivninger på grunde og bygninger Årets af- og nedskrivninger på ledninger og produktionsanlæg Hensættelse til tab på debitorer Med fradrag af afskrivninger ifølge varmeforsyningsloven: Årets af- og nedskrivninger på centraler, ledningsnet m.m Årets resultat ifølge varmeforsyningsloven Overført overskudssaldo 1. juni Overskudssaldo 31. maj der overføres til næste års budget og regnskab i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser. 9 Medlem af Dansk Fjernvarme

10 Note 19 - Oplysninger i henhold til varmeforsyningsloven (fortsat) Afstemning af anlægsaktiver og egenkapital ifølge varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven Saldo 31. Saldo 31. maj ifølge maj ifølge Forskel ÅRL VFL Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Øvrige anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre omsætningsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Overført resultat primo Årets resultat Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Mellemregning med forbrugerne Andre kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld Passiver Medlem af Dansk Fjernvarme

11 Note 19 - Oplysninger i henhold til varmeforsyningsloven (fortsat) Anlægsår Anlægs- Akk. afskrivn. Årets Akk. afskrivn. Bogført værdi udgift pr. 31/ afskrivninger pr. 31/ pr. 31/ /82 til 89/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Kurstab lånekonvertering indfriede lån Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførsel I alt Medlem af Dansk Fjernvarme

12 Note 19 - Oplysninger i henhold til varmeforsyningsloven (fortsat) Anlægsaktiver ifølge VFL Saldo 1. juni Tilgang i året, årets anlægsinvesteringer Afgang i året 0 Tilslutningsbidrag i året Årets afskrivninger Anlægsaktiver i alt Specifikation af afskrivning i henhold til VFL Betalt afdrag i året Kurstab efter 1. juni Indeksering Afdrag på egenfinansierede anlæg Kurstab, lånekonvertering før 1. juni Afskrivninger på centraler, ledningsnet m.m Afskrivning, andre anlæg, driftsmateriel og inventar Afskrivninger, kurstab indeholdt i finansielle omkostninger Årets afskrivning Medlem af Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent ROBÆK Godkendt Tlf 87 58 31 00 Østergade 9 Hovedgaden 41

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere