mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)"

Transkript

1 352-( $.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

2 ''1 DDN er oprettet af Nordjyllands Amt med det formål at fremme IT-udviklingen og ITanvendelsen i Nordjylland. DDN udvælger og igangsætter gennem en projektkonkurrence afholdt efter tjenesteydelsesdirektivets regler en række projekter, som i storskala-forsøg skal afprøve mulighederne i netværkssamfundet. Nærværende projekt er udvalgt som et led i storskala-forsøget DDN..RQWUDNWHQVEHVWDQGGHOH Denne projektkontrakt består af nærværende hovedkontrakt og følgende bilag: $.RQNXUUHQFHPDWHULDOH %.RQNXUUHQFHIRUVODJPHGEXGJHW & %HYLOOLQJVVNULYHOVH ' 5HWQLQJVOLQLHUIRUSHULRGHRJVOXWUDSSRUWHULQJ ( 3HULRGHEXGJHW ) 5HJQVNDEVYHMOHGQLQJIRUSHULRGHRJVOXWUHJQVNDE * 5HYLVLRQVLQVWUXNV + 6OXWHYDOXHULQJVVNHPD 3URMHNWSDUWQHU Projektpartneren er angivet i konkurrenceforslaget, bilag B. Såfremt der er etableret et projektkonsortium, er der udvalgt en virksomhed/institution, som samlet er faglig, økonomisk og juridisk ansvarlig for projektet over for DDN. Projektpartneren indestår over for DDN for, at konsortiets deltagere anvender de til projektet bevilgede midler i overensstemmelse med projektet og projektkontrakten. 3URMHNWVW WWHQ Projektstøttens størrelse er angivet i bevillingsskrivelsen, bilag C. Projektpartneren har alene krav på udbetaling af projektstøtte, hvis projektpartneren gennemfører projektet i overensstemmelse med projektkontrakten med bilag. Selvom projektpartnerens omkostninger bliver større end budgetteret, har projektpartneren ikke krav på projektstøtte fra DDN udover den bevilgede projektstøtte. DDN's projektstøtte kan maksimalt udgøre 1/3 af projektpartnerens samlede projektudgifter. Såfremt der til et projekt opnås tilskudsbeløb fra Mål2-programmet, skal sådanne tilskudsbeløb fratrækkes de samlede projektudgifter, hvorefter DDN's projektstøtte maksimalt kan udgøre 1/3 af de resterende projektudgifter.

3 3URMHNWSHULRGHQ Projektet påbegyndes den XX og afsluttes den XX. Projektet skal være påbegyndt senest et halvt år efter underskrivelse af bevillingsskrivelsen, bilag C. 5DSSRUWHULQJ Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder projektpartneren en perioderapport, som sendes til DDN senest 4 uger efter udløbet af kvartalet. Perioderapporten udformes efter retningslinier for rapportering, bilag D. Projektpartneren skal desuden løbende føre en offentlig tilgængelig projektdagbog på Det Digitale Nordjyllands hjemmeside. Projektdagbogen skal opdateres ved hver milepæl dog som minimum senest ved udgangen af hvert kvartal i projektperioden. Projektpartneren skal efter begæring afgive supplerende oplysninger, som DDN skønner er nødvendige for at kontrollere anvendelsen af projektstøtten og projektets forløb. Ved projektets afslutning udarbejder projektpartneren en slutrapport, som sendes sammen med slutregnskabet til DDN senest 8 uger efter projektets afslutning. Slutrapporten udformes efter retningslinier for rapportering, bilag D. 3HULRGHEXGJHW Senest den 1. december hvert år i projektperioden fremsender projektpartneren et budget for hele det følgende kalenderår. Samtidig hermed fremsender projektpartneren et budget for 1. kvartal i det følgende kalenderår. Senest den 1.marts, 1.juni, 1.september hvert år i projektperioden fremsender projektpartneren et budget for henholdsvis 2., 3., og 4. kvartal i samme år. Senest den 1. marts 2001 fremsender projektpartneren et budget for tiden indtil udløbet af projektets første kalenderår. Samtidig hermed fremsender projektpartneren et budget for 1. og 2. kvartal Budgetterne udarbejdes i overensstemmelse med bilag E.

4 5HJQVNDE Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder projektpartneren et perioderegnskab, som sendes til DDN senest 4 uger efter udløbet af kvartalet. I perioderegnskabet må kun indgå de omkostninger, der er betalt i perioden, og kun de omkostninger der vedrører projektet. Perioderegnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsvejledningen, bilag F. Omkostninger, som projektpartneren har påtaget sig eller betalt inden projektperiodens start, dækkes ikke af DDN og kan ikke indgå i perioderegnskabet. Perioderegnskabet skal underskrives af den for projektpartneren ansvarlige virksomhed/institution. Perioderegnskabet skal godkendes af DDN. Ved projektets afslutning udarbejder projektpartneren et slutregnskab, som sendes til DDN senest 8 uger efter projektets afslutning. Slutregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsvejledningen, bilag F. Slutregnskabet skal underskrives af den for projektpartneren ansvarlige virksomhed/institution. Slutregnskabet skal godkendes af DDN. 5HYLVLRQ Én gang årligt attesterer projektpartnerens revisor, at de indsendte perioderegnskaber for det forløbne år er i overensstemmelse med den af revisor reviderede bogføring og nærværende kontrakt. Er projektstøtten på kr. eller mere skal revisionen foretages af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Revisionserklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med revisionsinstruksen, bilag G. Revisorerklæringen skal sendes til DDN senest 8 uger efter udløbet af hvert kalenderår. Slutregnskabet skal attesteres af revisor for tiden siden sidste revisorerklæring. 3URMHNWVW WWHQVXGEHWDOLQJ Såfremt DDN godkender perioderapport og perioderegnskab, udbetales projektstøtte for det forløbne kvartal på baggrund af perioderegnskabet og bevillingsskrivelsen. Projektstøtten udbetales således bagud i kvartalsvise rater på grundlag af de kvartalsvise regnskaber. Udbetaling sker senest 2 uger efter DDN s modtagelse af perioderegnskabet. De kvartalsvise rater kan hver for sig højst udgøre 1/3 af de samlede støtteberettigede udgifter i det forløbne kvartal, således som disse fremgår af det indsendte perioderegnskab.

5 DDN tilbageholder 10% af den samlede projektstøtte, indtil DDN har modtaget og godkendt slutrapport og slutregnskab for det samlede projekt, og projektpartneren har udfyldt og returneret slutevalueringsskemaet, bilag H. Udbetaling af projektstøtte for sidste kvartal i projektperioden, sker senest 4 uger efter DDN s modtagelse af slutrapport, slutregnskab og slutevalueringsskemaet. Tilsvarende gælder for beløb, der tilbageholdes i henhold til pkt DDN kan undtagelsesvis og efter ansøgning, såfremt projektpartnerens likvide stilling taler herfor, udbetale projektstøtte på grundlag af det af projektpartneren udarbejdede aktuelle periodebudget for perioden og tilsagnsskrivelsen. I så fald udbetales projektstøtten forud i kvartalsvise rater på grundlag af kvartalsbudgetter og udbetalingsplanen. DDN kan i forbindelse med udbetaling af projektstøtte udbede sig yderligere dokumentation for udbetaling, og/eller udbetale et skønsmæssigt fastsat beløb, der er mindre end det budgetterede støttebeløb. Udbetaling af projektstøtte til projektpartneren sker til en af projektpartneren oplyst konto med angivelse af projektnummer. 5HWWLJKHGHU Projektpartneren skal stille erfaring og viden opnået i projektet til rådighed for DDN til brug for Erfa-samarbejder, konferencer, evaluering, forskning mv. (YDOXHULQJRJI OJHIRUVNQLQJ Med henblik på evaluering af det enkelte projekt og følgeforskning og evaluering af totalprojektet Det Digitale Nordjylland skal projektpartneren foretage en selvevaluering, og er således forpligtet til at udfylde slutevalueringsskemaet, bilag H. Der kan herudover blive tale om, at projektpartneren skal bidrage med yderligere oplysninger til slutevaluering og følgeforskning, og projektpartneren forpligter sig dermed i et vist omfang at deltage ved spørgeskemaundersøgelser, interviews og lignende. Der henvises endvidere til pkt VHQWOLJH QGULQJHUDISURMHNWHW Væsentlige ændringer af projektet skal straks forelægges DDN til godkendelse. Projektpartneren kan således ikke foretage væsentlige ændringer i et projekt, før DDN har givet sin skriftlige godkendelse. Projektpartneren skal i givet fald fremsende et brev til DDN med begrundet anmodning om den ønskede ændring. Såfremt DDN kan godkende ændringen, orienteres projektpartneren skriftligt. Ved væsentlige ændringer forstås,

6 - ændringer af de enkelte budgetposter med mere end 20%, - forlængelse af projektperioden med mere end én måned, - ændring af milepæle eller udeladelse af milepæl i projektforløbet, - ændring af projektets finansiering, - at en ny deltager indgår i projektkonsortiet, eller at en deltager forlader projektkonsortiet. Såfremt projektpartneren ansøger om og får tildelt en anden finansiering end den, der er nævnt i budgettet, skal projektpartneren orientere DDN herom og indsende et nyt budget til DDN's godkendelse. DDN kan i den forbindelse vælge at reducere størrelsen af DDN's tilskud. Såfremt en deltager i konsortiet forlader projektet, kan DDN vælge at reducere det bevilgede tilskud. 7LOV\QRJNRQWURO Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af konkrete projekter, som aflægges kontrolbesøg. Kontrollen kan vedrøre både en økonomisk og en indholdsmæssig kontrol. DDN kan desuden overlade det til kommunernes revisionsafdeling at udføre forvaltningsrevision af udvalgte projekter. 6WDQGVQLQJ DDN har ret til til enhver tid midlertidigt at standse et projekt, f.eks. hvis det faglige indhold af perioderapporten ikke er tilfredsstillende, eller hvis DDN ved gennemgang af en perioderapport skønner, at projektpartneren er ude af stand til at gennemføre den resterende del af projektet i overensstemmelse med projektkontrakten. Projektpartneren har pligt til efter anmodning herom fra DDN indenfor en nærmere fastsat frist at fremkomme med yderligere dokumentation for projektets faglige indhold. DDN fastsætter i hvert enkelt tilfælde de nærmere krav til dokumentationen. Der henvises desuden til pkt og 16 og 17. 2SVLJHOVH

7 DDN er berettiget til at opsige kontrakten, såfremt DDN skønner, at de på tidspunktet for opsigelsen opnåede faglige resultater afviger væsentligt fra, hvad der må anses for forudsat i konkurrenceforslaget. Tilsvarende gælder, såfremt projektpartneren må anses for ude af stand til at gennemføre den resterende del af projektet i overensstemmelse med projektkontrakten. Opsigelse skal være skriftlig og ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Projektpartneren skal herefter udarbejde slutrapport og slutregnskab. Der vil kun blive udbetalt projektstøtte for tiden indtil udløbet af opsigelsesvarslet. Projektpartneren kan opsige kontrakten, når som helst i projektperioden. Opsigelse skal være skriftlig og ske med 14 dages varsel til den 1. eller 15. i en måned. I tilfælde af projektpartnerens opsigelse af kontrakten skal der ske tilbagebetaling af hele den modtagne projektstøtte. Tilbagebetaling skal ske straks og senest samtidig med udløbet af opsigelsesvarslet. Såfremt projektpartneren opsiger kontrakten, kan projektpartneren ikke kræve endnu ikke udbetalt projektstøtte udbetalt. 0LVOLJKROGHOVH DDN er berettiget til at ophæve projektkontrakten, såfremt projektpartneren væsentlig misligholder projektkontrakten. Følgende anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: - At projektpartneren efter påkrav ikke rettidigt indsender perioderapporter, perioderegnskaber, slutrapport og slutregnskab til DDN, - at projektpartneren anvender projektstøttemidler til udgifter, der ikke er angivet i budgettet, eller som ligger uden for projektets formål, - at projektpartneren tilbageholder væsentlige informationer om projektet eller ikke indhenter DDN's skriftlige godkendelse af væsentlige ændringer, før de implementeres i projektet, - at projektpartneren ikke efter påkrav herom fremsender den af DDN krævede dokumentation indenfor den fastsatte frist, jfr. pkt at projektpartneren ikke fører projektdagbog, afgiver slutrapport eller leverer den nødvendige information til evalueringen. Såfremt projektpartneren væsentlig misligholder projektkontrakten, er DDN berettiget til helt eller delvist at kræve udbetalte projektstøttemidler tilbagebetalt, uanset om

8 projektpartneren vidste eller burde have vidst, at projektstøtten blev anvendt i strid med projektkontrakten eller forudsætningerne herfor. DDN kan kræve uretmæssigt anvendte projektstøttemidler tilbagebetalt fra projektpartneren med tillæg af sædvanlig procesrente fra udbetalingstidspunktet, og indtil tilbagebetaling sker. Såfremt projektkontrakten ophæves, kan projektpartneren ikke kræve endnu ikke udbetalte projektstøttemidler udbetalt. /RYYDOJRJYROGJLIW Såfremt der skulle opstå tvist i anledning af nærværende kontrakt, skal sådan tvist søges afgjort ved forhandling. Hver af parterne kan dog kræve tvisten bedømt ved voldgift i Danmark under anvendelse af dansk ret. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf parterne hver udpeger et. Disse to vælger i forening en tredje voldgiftsmand, der fungerer som voldgiftsrettens formand. En part har pligt til at udpege sin voldgiftsmand inden 14 dage efter at have modtaget underretning om, at den anden part har indledt voldgift og udpeget en voldgiftsmand. Ellers udpeges voldgiftsmanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt der ikke opnås enighed om valg af formand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, træffer formanden afgørelse. )RUEHKROG I øvrigt finder den danske voldgiftslov anvendelse. Udbetaling af projektstøtte fra DDN er betinget af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Aalborg, den.../ , den.../ Det Digitale Nordjylland Projektpartneren

9 Det Digitale Nordjylland XXProjekttitel XXLedelsesmæssig ansvarlig for projektet XXAdresse Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Telefon: Telefax: Ref: XX J.nr.: XX Dato: XX 'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG±%HYLOOLQJVVNULYHOVHNRQWUDNWHQVELODJ& Projekt XXSURMHNWWLWHO bevilges hermed I projektstøtte fra Det Digitale Nordjylland. [[[[[[[NU Udbetalingen sker efter projektpartnerens bestemmelse til 3HQJHLQVWLWXW;; 5HJQU;;.RQWRQU;; Bevillingen udbetales som angivet i kontrakten, og under de i kontrakten anførte forudsætninger. Herudover er bevillingen betinget af, at følgende krav opfyldes som supplement/ korrektion til konkurrenceforslaget (bilag B): ;;«DQJLYHOVHDIGHV UOLJHNUDYGHUHURSVWLOOHWWLOGHWHQNHOWHSURMHNWMIGHQGLUHNWHEHVNHGWLO NRQNXUUHQFHYLQGHUQHGHQQRYHPEHU««Uforbrugte midler, der jf. kontraktens 5 måtte henstå hos projektpartneren ved udløbet af projektperioden, skal tilbagebetales til Det Digitale Nordjylland. Udbetaling af projektstøtte fra Det Digitale Nordjylland er betinget af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Bevillingsskrivelsen vedlægges i 2 eksemplarer, hvoraf det ene returneres i underskrevet stand. Aalborg, den XX/XX 2001 Nordjyllands Amt, Det Digitale Nordjylland Projekttitel, projektpartner Stempel og underskrift Stempel og underskrift

10 6OXWUDSSRUW. Projektnavn og nr.: Hvilket arbejde er udført i projektperioden? (opsummeret, relateret til projekt- og/eller milepælsplan)? Hvilke væsentlige ændringer har der været i projektet ift. f.eks. - økonomi og ressourceforbrug - finansiering - tidsplan - resultater og delresultater - deltagere - organisering - andet Hvilke resultater er opnået i projektet? Forventede såvel som ikke forventede? Hvilke formidlings- og/eller evalueringsaktiviteter har været gennemført i perioden? Hvilke andre DDN-aktiviteter har projektet deltaget i i perioden? Og hvordan / hvad har projektets indsats bestået i? Andre oplysninger om projektets gennemførelse? Slutrapporten (max. 3 sider) udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 8 uger efter projektets afslutning. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution

11 . Perioderapport Projektnavn og nr.: Startdato for rapporteringsperioden: Slutdato for rapporteringsperioden: Hvilket arbejde er udført i den forløbne periode (relateret til projekt- og/eller milepælsplan)? Er der ændringer i indholdet af de opgaver, der er udført i perioden? Hvilke resultater er opnået i perioden (gerne relateret til forventede resultater) Følger arbejdet tidsplanen? Hvis nej, redegør for ændringer og årsager samt for, hvad der agtes gjort for at indhente en evt. forsinkelse. Hvilke formidlings- og/eller evalueringsaktiviteter har været gennemført i perioden? Er der samarbejde med andre DDN-projekter? Hvilke projekter og hvilke samarbejdsrelationer og/eller aktiviteter? Hvilke opgaver forventes udført i næste periode? Hvilke resultater forventes opnået i næste periode? Er der ændringer i forventningerne til resultaterne af det samlede projekt? Andre oplysninger, der kan have betydning for projektets gennemførelse? Perioderapporten (max. 3 sider) udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 4 uger efter udløbet af hver periode.

12 . Dato Udførende projektleder Periodebudget Projektnavn og nr.: Startdato for budgetperioden: Slutdato for budgetperioden: %XGJHWSRVW %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUIRUnUHW Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUHRPNRVWQLQJHUQHRJ HWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Periodebudgettet udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland således: 1. december: periodebudget for 1. kvartal næste år, samt totalbudget for hele næste år 1. marts: periodebudget for 2. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for året 1. juni: periodebudget for 3. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for året 1. september: periodebudget for 4. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for idet dog totalbudget for 2001 samt periodebudget for 1. og 2. kvartal 2001 indsendes pr. 1. marts GI UHQGHSURMHNWOHGHUVHUNO ULQJ Som udførende projektleder for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående budgetterede omkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og forventes afholdt i ovennævnte periode. Dato Udførende projektleder

13 . Slutregnskab Projektnavn og nr.: Startdato for projektet: Slutdato for projektet: %XGJHWSRVW $IKROGWH SURMHNWRPNRVWQLQJHULDOW %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHULDOW Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUH RPNRVWQLQJHUQHRJHWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Slutregnskabet udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 8 uger efter projektets afslutning. 'HQIRUSURMHNWHWDQVYDUOLJHYLUNVRPKHGLQVWLWXWLRQCVHUNO ULQJ Som den for projektet ansvarlige virksomhed/institution for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og er afholdt i ovennævnte projektperiode. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution

14 5HYLVRUVHUNO ULQJ. Hermed attesteres, at ovenstående projektregnskab, som undertegnede har revideret, er opgjort I overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring. Endvidere attesteres, at projektregnskabet er opgjort og opstillet I overensstemmelse med kontraktens og bevillingsskrivelsens bestemmelser, herunder at udgifterne er afholdt og alene er afholdt til ovennævnte projekt. Dato Revisors underskrift og stempel 14

15 . Perioderegnskab Projektnavn og nr.: Startdato for rapporteringsperioden: Slutdato for rapporteringsperioden: %XGJHWSRVW $IKROGWH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUH RPNRVWQLQJHUQHRJHWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Perioderegnskabet udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 4 uger efter udløbet af hver periode. Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution`s erklæring Som den for projektet ansvarlige virksomhed/institution for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og er afholdt i ovennævnte periode. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution 15

16 . 16

17 . 5HYLVLRQVLQVWUXNVIRUUHYLVLRQDIUHJQVNDEHUIRUSURMHNWHUXQGHU'HW'LJLWDOH 1RUGM\OODQG. Regnskabet skal være revideret. Hvis projektstøtten fra Det Digitale Nordjylland er på kr. eller derover, udføres revisionen af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller af Kommunernes Revisionsafdeling eller andet (amts)kommunalt - eller statsligt - revisionsorgan. 6WNI tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk WNVed revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.. Revisionens omfang afhænger af projektstøtte-modtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har projektstøttens (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang.. Ved revisionen skal revisor efterprøve: 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler 2. Om betingelserne for projektstøtte er opfyldt 3. Om projektstøtten er anvendt til formålet 4. Om modtageren af projektstøtten har udvist sparsommelighed 5. Om modtageren af projektstøtten har meddelt Det Digitale Nordjylland korrekte og fyldestgørende oplysninger om opfyldelsen af resultatkravene 6WN Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.. Ledelsen hos modtageren af projektstøtten skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Ledelsen hos modtageren af projektstøtten skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give modtageren af projektstøtten meddelelse herom, samt at påse, at ledelsen hos modtageren af projektstøtten inden 3 uger giver Det Digitale Nordjylland meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Det Digitale Nordjylland. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. 6WNDet samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.6wn Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen, eller i en revisionsprotokol.6wngenpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Det Digitale Nordjylland sammen 17 med det påtegnede projektregnskab.

18 . 6OXWHYDOXHULQJVUDSSRUW Projektnavn og nr.: Startdato for projektet: Slutdato for projektet: 3URMHNWHWVUHVXOWDWHUVHWLIRUKROGWLOSURMHNWHWVHJQHPnORJIRUYHQWQLQJHU Hvordan står projektets faktiske resultater i forhold til de forventede resultater, opstillede succeskriterier, målepunkter? (nævn også evt. sidegevinster) Hvilke faktorer ser I som de primære for projektets succes (eller mangel på samme)? Hvilke specielle udfordringer/pro-blemer har projektet haft? (f.eks. tekniske, konsortie-samarbejde, ressourcer, organisering mv.) Vil projektet (eller afledte resultater) blive videreført? I givet fald hvordan? (herunder forventninger til evt. kommercielle resultater af projektet) Andre relevante oplysninger? 3URMHNWHWVUHVXOWDWHUVHWLIRUKROGWLOWRWDOSURMHNWHW'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til IRUPnOHW med Det Digitale Nordjylland? (kontraktens bilag A, kap. 2) Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til PnOV WQLQJHUQH for Det Digitale Nordjylland? (kontraktens bilag A, kap. 3) Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til det KRYHGWHPD (strategi og specifikke kriterier), som jeres projekt hører under? (kontraktens bilag A, kap. 5 18

19 samt bilag). Andre relevante oplysninger? 3URMHNWHWRJDGPLQLVWUDWLRQHQIUD'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG Hvordan har I oplevet at kontrakten og kontraktadministrationen har fungeret, herunder afrapportering, tilsyn og kontrol Hvad er jeres vurdering af samarbejdet med Fyrtårnscentret generelt? Hvad er jeres vurdering af netværkssamarbejdet? Andre relevante oplysninger? Slutevalueringsrapporten (max. 5 sider) udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 6 uger efter projektets afslutning. 'DWR 'HQIRUSURMHNWHWDQVYDUOLJHYLUNVRPKHGLQVWLWXWLRQ 19

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud.

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Bilag 4 Integrationsministeriets revisionsinstruks af 16. januar 2004 for revision af projekttilskud projektregnskaber for projekttilskud under Integrationsministeriet. Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge BEK nr 142 af 02/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8048 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 17. august 2016.

Lovtidende A. 17. august 2016. Lovtidende A 2016 17. august 2016. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2016 fastsættes: Afsnit Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter BEK nr 1151 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 4480-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven for finansåret 2017 i

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus BEK nr 1242 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 550-0002 Senere ændringer

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Puljesekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger...

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.25.22. til

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR BEK nr 1026 af 31/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne-og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5145 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Afsnit

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse. Bornholms Regionskommune Ullasvej 17 3700 Rønne Att. Lulu-Ann Jacobsen Michael Hansen Bager Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke for ansøgningen om støtte

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen

Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsens satspulje om fremme af unges mentale

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608002 Egedal Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Tårnby Kommune Elisabeth Jessen omsorg@taarnby.dk Dato: 6. april 2017 Sagsbeh.: DEPMVK Sags nr.: 1702603 Vedrørende

Læs mere