mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)"

Transkript

1 352-( $.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

2 ''1 DDN er oprettet af Nordjyllands Amt med det formål at fremme IT-udviklingen og ITanvendelsen i Nordjylland. DDN udvælger og igangsætter gennem en projektkonkurrence afholdt efter tjenesteydelsesdirektivets regler en række projekter, som i storskala-forsøg skal afprøve mulighederne i netværkssamfundet. Nærværende projekt er udvalgt som et led i storskala-forsøget DDN..RQWUDNWHQVEHVWDQGGHOH Denne projektkontrakt består af nærværende hovedkontrakt og følgende bilag: $.RQNXUUHQFHPDWHULDOH %.RQNXUUHQFHIRUVODJPHGEXGJHW & %HYLOOLQJVVNULYHOVH ' 5HWQLQJVOLQLHUIRUSHULRGHRJVOXWUDSSRUWHULQJ ( 3HULRGHEXGJHW ) 5HJQVNDEVYHMOHGQLQJIRUSHULRGHRJVOXWUHJQVNDE * 5HYLVLRQVLQVWUXNV + 6OXWHYDOXHULQJVVNHPD 3URMHNWSDUWQHU Projektpartneren er angivet i konkurrenceforslaget, bilag B. Såfremt der er etableret et projektkonsortium, er der udvalgt en virksomhed/institution, som samlet er faglig, økonomisk og juridisk ansvarlig for projektet over for DDN. Projektpartneren indestår over for DDN for, at konsortiets deltagere anvender de til projektet bevilgede midler i overensstemmelse med projektet og projektkontrakten. 3URMHNWVW WWHQ Projektstøttens størrelse er angivet i bevillingsskrivelsen, bilag C. Projektpartneren har alene krav på udbetaling af projektstøtte, hvis projektpartneren gennemfører projektet i overensstemmelse med projektkontrakten med bilag. Selvom projektpartnerens omkostninger bliver større end budgetteret, har projektpartneren ikke krav på projektstøtte fra DDN udover den bevilgede projektstøtte. DDN's projektstøtte kan maksimalt udgøre 1/3 af projektpartnerens samlede projektudgifter. Såfremt der til et projekt opnås tilskudsbeløb fra Mål2-programmet, skal sådanne tilskudsbeløb fratrækkes de samlede projektudgifter, hvorefter DDN's projektstøtte maksimalt kan udgøre 1/3 af de resterende projektudgifter.

3 3URMHNWSHULRGHQ Projektet påbegyndes den XX og afsluttes den XX. Projektet skal være påbegyndt senest et halvt år efter underskrivelse af bevillingsskrivelsen, bilag C. 5DSSRUWHULQJ Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder projektpartneren en perioderapport, som sendes til DDN senest 4 uger efter udløbet af kvartalet. Perioderapporten udformes efter retningslinier for rapportering, bilag D. Projektpartneren skal desuden løbende føre en offentlig tilgængelig projektdagbog på Det Digitale Nordjyllands hjemmeside. Projektdagbogen skal opdateres ved hver milepæl dog som minimum senest ved udgangen af hvert kvartal i projektperioden. Projektpartneren skal efter begæring afgive supplerende oplysninger, som DDN skønner er nødvendige for at kontrollere anvendelsen af projektstøtten og projektets forløb. Ved projektets afslutning udarbejder projektpartneren en slutrapport, som sendes sammen med slutregnskabet til DDN senest 8 uger efter projektets afslutning. Slutrapporten udformes efter retningslinier for rapportering, bilag D. 3HULRGHEXGJHW Senest den 1. december hvert år i projektperioden fremsender projektpartneren et budget for hele det følgende kalenderår. Samtidig hermed fremsender projektpartneren et budget for 1. kvartal i det følgende kalenderår. Senest den 1.marts, 1.juni, 1.september hvert år i projektperioden fremsender projektpartneren et budget for henholdsvis 2., 3., og 4. kvartal i samme år. Senest den 1. marts 2001 fremsender projektpartneren et budget for tiden indtil udløbet af projektets første kalenderår. Samtidig hermed fremsender projektpartneren et budget for 1. og 2. kvartal Budgetterne udarbejdes i overensstemmelse med bilag E.

4 5HJQVNDE Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder projektpartneren et perioderegnskab, som sendes til DDN senest 4 uger efter udløbet af kvartalet. I perioderegnskabet må kun indgå de omkostninger, der er betalt i perioden, og kun de omkostninger der vedrører projektet. Perioderegnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsvejledningen, bilag F. Omkostninger, som projektpartneren har påtaget sig eller betalt inden projektperiodens start, dækkes ikke af DDN og kan ikke indgå i perioderegnskabet. Perioderegnskabet skal underskrives af den for projektpartneren ansvarlige virksomhed/institution. Perioderegnskabet skal godkendes af DDN. Ved projektets afslutning udarbejder projektpartneren et slutregnskab, som sendes til DDN senest 8 uger efter projektets afslutning. Slutregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsvejledningen, bilag F. Slutregnskabet skal underskrives af den for projektpartneren ansvarlige virksomhed/institution. Slutregnskabet skal godkendes af DDN. 5HYLVLRQ Én gang årligt attesterer projektpartnerens revisor, at de indsendte perioderegnskaber for det forløbne år er i overensstemmelse med den af revisor reviderede bogføring og nærværende kontrakt. Er projektstøtten på kr. eller mere skal revisionen foretages af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Revisionserklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med revisionsinstruksen, bilag G. Revisorerklæringen skal sendes til DDN senest 8 uger efter udløbet af hvert kalenderår. Slutregnskabet skal attesteres af revisor for tiden siden sidste revisorerklæring. 3URMHNWVW WWHQVXGEHWDOLQJ Såfremt DDN godkender perioderapport og perioderegnskab, udbetales projektstøtte for det forløbne kvartal på baggrund af perioderegnskabet og bevillingsskrivelsen. Projektstøtten udbetales således bagud i kvartalsvise rater på grundlag af de kvartalsvise regnskaber. Udbetaling sker senest 2 uger efter DDN s modtagelse af perioderegnskabet. De kvartalsvise rater kan hver for sig højst udgøre 1/3 af de samlede støtteberettigede udgifter i det forløbne kvartal, således som disse fremgår af det indsendte perioderegnskab.

5 DDN tilbageholder 10% af den samlede projektstøtte, indtil DDN har modtaget og godkendt slutrapport og slutregnskab for det samlede projekt, og projektpartneren har udfyldt og returneret slutevalueringsskemaet, bilag H. Udbetaling af projektstøtte for sidste kvartal i projektperioden, sker senest 4 uger efter DDN s modtagelse af slutrapport, slutregnskab og slutevalueringsskemaet. Tilsvarende gælder for beløb, der tilbageholdes i henhold til pkt DDN kan undtagelsesvis og efter ansøgning, såfremt projektpartnerens likvide stilling taler herfor, udbetale projektstøtte på grundlag af det af projektpartneren udarbejdede aktuelle periodebudget for perioden og tilsagnsskrivelsen. I så fald udbetales projektstøtten forud i kvartalsvise rater på grundlag af kvartalsbudgetter og udbetalingsplanen. DDN kan i forbindelse med udbetaling af projektstøtte udbede sig yderligere dokumentation for udbetaling, og/eller udbetale et skønsmæssigt fastsat beløb, der er mindre end det budgetterede støttebeløb. Udbetaling af projektstøtte til projektpartneren sker til en af projektpartneren oplyst konto med angivelse af projektnummer. 5HWWLJKHGHU Projektpartneren skal stille erfaring og viden opnået i projektet til rådighed for DDN til brug for Erfa-samarbejder, konferencer, evaluering, forskning mv. (YDOXHULQJRJI OJHIRUVNQLQJ Med henblik på evaluering af det enkelte projekt og følgeforskning og evaluering af totalprojektet Det Digitale Nordjylland skal projektpartneren foretage en selvevaluering, og er således forpligtet til at udfylde slutevalueringsskemaet, bilag H. Der kan herudover blive tale om, at projektpartneren skal bidrage med yderligere oplysninger til slutevaluering og følgeforskning, og projektpartneren forpligter sig dermed i et vist omfang at deltage ved spørgeskemaundersøgelser, interviews og lignende. Der henvises endvidere til pkt VHQWOLJH QGULQJHUDISURMHNWHW Væsentlige ændringer af projektet skal straks forelægges DDN til godkendelse. Projektpartneren kan således ikke foretage væsentlige ændringer i et projekt, før DDN har givet sin skriftlige godkendelse. Projektpartneren skal i givet fald fremsende et brev til DDN med begrundet anmodning om den ønskede ændring. Såfremt DDN kan godkende ændringen, orienteres projektpartneren skriftligt. Ved væsentlige ændringer forstås,

6 - ændringer af de enkelte budgetposter med mere end 20%, - forlængelse af projektperioden med mere end én måned, - ændring af milepæle eller udeladelse af milepæl i projektforløbet, - ændring af projektets finansiering, - at en ny deltager indgår i projektkonsortiet, eller at en deltager forlader projektkonsortiet. Såfremt projektpartneren ansøger om og får tildelt en anden finansiering end den, der er nævnt i budgettet, skal projektpartneren orientere DDN herom og indsende et nyt budget til DDN's godkendelse. DDN kan i den forbindelse vælge at reducere størrelsen af DDN's tilskud. Såfremt en deltager i konsortiet forlader projektet, kan DDN vælge at reducere det bevilgede tilskud. 7LOV\QRJNRQWURO Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af konkrete projekter, som aflægges kontrolbesøg. Kontrollen kan vedrøre både en økonomisk og en indholdsmæssig kontrol. DDN kan desuden overlade det til kommunernes revisionsafdeling at udføre forvaltningsrevision af udvalgte projekter. 6WDQGVQLQJ DDN har ret til til enhver tid midlertidigt at standse et projekt, f.eks. hvis det faglige indhold af perioderapporten ikke er tilfredsstillende, eller hvis DDN ved gennemgang af en perioderapport skønner, at projektpartneren er ude af stand til at gennemføre den resterende del af projektet i overensstemmelse med projektkontrakten. Projektpartneren har pligt til efter anmodning herom fra DDN indenfor en nærmere fastsat frist at fremkomme med yderligere dokumentation for projektets faglige indhold. DDN fastsætter i hvert enkelt tilfælde de nærmere krav til dokumentationen. Der henvises desuden til pkt og 16 og 17. 2SVLJHOVH

7 DDN er berettiget til at opsige kontrakten, såfremt DDN skønner, at de på tidspunktet for opsigelsen opnåede faglige resultater afviger væsentligt fra, hvad der må anses for forudsat i konkurrenceforslaget. Tilsvarende gælder, såfremt projektpartneren må anses for ude af stand til at gennemføre den resterende del af projektet i overensstemmelse med projektkontrakten. Opsigelse skal være skriftlig og ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Projektpartneren skal herefter udarbejde slutrapport og slutregnskab. Der vil kun blive udbetalt projektstøtte for tiden indtil udløbet af opsigelsesvarslet. Projektpartneren kan opsige kontrakten, når som helst i projektperioden. Opsigelse skal være skriftlig og ske med 14 dages varsel til den 1. eller 15. i en måned. I tilfælde af projektpartnerens opsigelse af kontrakten skal der ske tilbagebetaling af hele den modtagne projektstøtte. Tilbagebetaling skal ske straks og senest samtidig med udløbet af opsigelsesvarslet. Såfremt projektpartneren opsiger kontrakten, kan projektpartneren ikke kræve endnu ikke udbetalt projektstøtte udbetalt. 0LVOLJKROGHOVH DDN er berettiget til at ophæve projektkontrakten, såfremt projektpartneren væsentlig misligholder projektkontrakten. Følgende anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: - At projektpartneren efter påkrav ikke rettidigt indsender perioderapporter, perioderegnskaber, slutrapport og slutregnskab til DDN, - at projektpartneren anvender projektstøttemidler til udgifter, der ikke er angivet i budgettet, eller som ligger uden for projektets formål, - at projektpartneren tilbageholder væsentlige informationer om projektet eller ikke indhenter DDN's skriftlige godkendelse af væsentlige ændringer, før de implementeres i projektet, - at projektpartneren ikke efter påkrav herom fremsender den af DDN krævede dokumentation indenfor den fastsatte frist, jfr. pkt at projektpartneren ikke fører projektdagbog, afgiver slutrapport eller leverer den nødvendige information til evalueringen. Såfremt projektpartneren væsentlig misligholder projektkontrakten, er DDN berettiget til helt eller delvist at kræve udbetalte projektstøttemidler tilbagebetalt, uanset om

8 projektpartneren vidste eller burde have vidst, at projektstøtten blev anvendt i strid med projektkontrakten eller forudsætningerne herfor. DDN kan kræve uretmæssigt anvendte projektstøttemidler tilbagebetalt fra projektpartneren med tillæg af sædvanlig procesrente fra udbetalingstidspunktet, og indtil tilbagebetaling sker. Såfremt projektkontrakten ophæves, kan projektpartneren ikke kræve endnu ikke udbetalte projektstøttemidler udbetalt. /RYYDOJRJYROGJLIW Såfremt der skulle opstå tvist i anledning af nærværende kontrakt, skal sådan tvist søges afgjort ved forhandling. Hver af parterne kan dog kræve tvisten bedømt ved voldgift i Danmark under anvendelse af dansk ret. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf parterne hver udpeger et. Disse to vælger i forening en tredje voldgiftsmand, der fungerer som voldgiftsrettens formand. En part har pligt til at udpege sin voldgiftsmand inden 14 dage efter at have modtaget underretning om, at den anden part har indledt voldgift og udpeget en voldgiftsmand. Ellers udpeges voldgiftsmanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt der ikke opnås enighed om valg af formand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, træffer formanden afgørelse. )RUEHKROG I øvrigt finder den danske voldgiftslov anvendelse. Udbetaling af projektstøtte fra DDN er betinget af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Aalborg, den.../ , den.../ Det Digitale Nordjylland Projektpartneren

9 Det Digitale Nordjylland XXProjekttitel XXLedelsesmæssig ansvarlig for projektet XXAdresse Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Telefon: Telefax: Ref: XX J.nr.: XX Dato: XX 'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG±%HYLOOLQJVVNULYHOVHNRQWUDNWHQVELODJ& Projekt XXSURMHNWWLWHO bevilges hermed I projektstøtte fra Det Digitale Nordjylland. [[[[[[[NU Udbetalingen sker efter projektpartnerens bestemmelse til 3HQJHLQVWLWXW;; 5HJQU;;.RQWRQU;; Bevillingen udbetales som angivet i kontrakten, og under de i kontrakten anførte forudsætninger. Herudover er bevillingen betinget af, at følgende krav opfyldes som supplement/ korrektion til konkurrenceforslaget (bilag B): ;;«DQJLYHOVHDIGHV UOLJHNUDYGHUHURSVWLOOHWWLOGHWHQNHOWHSURMHNWMIGHQGLUHNWHEHVNHGWLO NRQNXUUHQFHYLQGHUQHGHQQRYHPEHU««Uforbrugte midler, der jf. kontraktens 5 måtte henstå hos projektpartneren ved udløbet af projektperioden, skal tilbagebetales til Det Digitale Nordjylland. Udbetaling af projektstøtte fra Det Digitale Nordjylland er betinget af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Bevillingsskrivelsen vedlægges i 2 eksemplarer, hvoraf det ene returneres i underskrevet stand. Aalborg, den XX/XX 2001 Nordjyllands Amt, Det Digitale Nordjylland Projekttitel, projektpartner Stempel og underskrift Stempel og underskrift

10 6OXWUDSSRUW. Projektnavn og nr.: Hvilket arbejde er udført i projektperioden? (opsummeret, relateret til projekt- og/eller milepælsplan)? Hvilke væsentlige ændringer har der været i projektet ift. f.eks. - økonomi og ressourceforbrug - finansiering - tidsplan - resultater og delresultater - deltagere - organisering - andet Hvilke resultater er opnået i projektet? Forventede såvel som ikke forventede? Hvilke formidlings- og/eller evalueringsaktiviteter har været gennemført i perioden? Hvilke andre DDN-aktiviteter har projektet deltaget i i perioden? Og hvordan / hvad har projektets indsats bestået i? Andre oplysninger om projektets gennemførelse? Slutrapporten (max. 3 sider) udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 8 uger efter projektets afslutning. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution

11 . Perioderapport Projektnavn og nr.: Startdato for rapporteringsperioden: Slutdato for rapporteringsperioden: Hvilket arbejde er udført i den forløbne periode (relateret til projekt- og/eller milepælsplan)? Er der ændringer i indholdet af de opgaver, der er udført i perioden? Hvilke resultater er opnået i perioden (gerne relateret til forventede resultater) Følger arbejdet tidsplanen? Hvis nej, redegør for ændringer og årsager samt for, hvad der agtes gjort for at indhente en evt. forsinkelse. Hvilke formidlings- og/eller evalueringsaktiviteter har været gennemført i perioden? Er der samarbejde med andre DDN-projekter? Hvilke projekter og hvilke samarbejdsrelationer og/eller aktiviteter? Hvilke opgaver forventes udført i næste periode? Hvilke resultater forventes opnået i næste periode? Er der ændringer i forventningerne til resultaterne af det samlede projekt? Andre oplysninger, der kan have betydning for projektets gennemførelse? Perioderapporten (max. 3 sider) udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 4 uger efter udløbet af hver periode.

12 . Dato Udførende projektleder Periodebudget Projektnavn og nr.: Startdato for budgetperioden: Slutdato for budgetperioden: %XGJHWSRVW %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUIRUnUHW Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUHRPNRVWQLQJHUQHRJ HWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Periodebudgettet udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland således: 1. december: periodebudget for 1. kvartal næste år, samt totalbudget for hele næste år 1. marts: periodebudget for 2. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for året 1. juni: periodebudget for 3. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for året 1. september: periodebudget for 4. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for idet dog totalbudget for 2001 samt periodebudget for 1. og 2. kvartal 2001 indsendes pr. 1. marts GI UHQGHSURMHNWOHGHUVHUNO ULQJ Som udførende projektleder for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående budgetterede omkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og forventes afholdt i ovennævnte periode. Dato Udførende projektleder

13 . Slutregnskab Projektnavn og nr.: Startdato for projektet: Slutdato for projektet: %XGJHWSRVW $IKROGWH SURMHNWRPNRVWQLQJHULDOW %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHULDOW Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUH RPNRVWQLQJHUQHRJHWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Slutregnskabet udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 8 uger efter projektets afslutning. 'HQIRUSURMHNWHWDQVYDUOLJHYLUNVRPKHGLQVWLWXWLRQCVHUNO ULQJ Som den for projektet ansvarlige virksomhed/institution for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og er afholdt i ovennævnte projektperiode. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution

14 5HYLVRUVHUNO ULQJ. Hermed attesteres, at ovenstående projektregnskab, som undertegnede har revideret, er opgjort I overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring. Endvidere attesteres, at projektregnskabet er opgjort og opstillet I overensstemmelse med kontraktens og bevillingsskrivelsens bestemmelser, herunder at udgifterne er afholdt og alene er afholdt til ovennævnte projekt. Dato Revisors underskrift og stempel 14

15 . Perioderegnskab Projektnavn og nr.: Startdato for rapporteringsperioden: Slutdato for rapporteringsperioden: %XGJHWSRVW $IKROGWH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUH RPNRVWQLQJHUQHRJHWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Perioderegnskabet udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 4 uger efter udløbet af hver periode. Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution`s erklæring Som den for projektet ansvarlige virksomhed/institution for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og er afholdt i ovennævnte periode. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution 15

16 . 16

17 . 5HYLVLRQVLQVWUXNVIRUUHYLVLRQDIUHJQVNDEHUIRUSURMHNWHUXQGHU'HW'LJLWDOH 1RUGM\OODQG. Regnskabet skal være revideret. Hvis projektstøtten fra Det Digitale Nordjylland er på kr. eller derover, udføres revisionen af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller af Kommunernes Revisionsafdeling eller andet (amts)kommunalt - eller statsligt - revisionsorgan. 6WNI tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk WNVed revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.. Revisionens omfang afhænger af projektstøtte-modtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har projektstøttens (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang.. Ved revisionen skal revisor efterprøve: 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler 2. Om betingelserne for projektstøtte er opfyldt 3. Om projektstøtten er anvendt til formålet 4. Om modtageren af projektstøtten har udvist sparsommelighed 5. Om modtageren af projektstøtten har meddelt Det Digitale Nordjylland korrekte og fyldestgørende oplysninger om opfyldelsen af resultatkravene 6WN Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.. Ledelsen hos modtageren af projektstøtten skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Ledelsen hos modtageren af projektstøtten skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give modtageren af projektstøtten meddelelse herom, samt at påse, at ledelsen hos modtageren af projektstøtten inden 3 uger giver Det Digitale Nordjylland meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Det Digitale Nordjylland. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. 6WNDet samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.6wn Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen, eller i en revisionsprotokol.6wngenpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Det Digitale Nordjylland sammen 17 med det påtegnede projektregnskab.

18 . 6OXWHYDOXHULQJVUDSSRUW Projektnavn og nr.: Startdato for projektet: Slutdato for projektet: 3URMHNWHWVUHVXOWDWHUVHWLIRUKROGWLOSURMHNWHWVHJQHPnORJIRUYHQWQLQJHU Hvordan står projektets faktiske resultater i forhold til de forventede resultater, opstillede succeskriterier, målepunkter? (nævn også evt. sidegevinster) Hvilke faktorer ser I som de primære for projektets succes (eller mangel på samme)? Hvilke specielle udfordringer/pro-blemer har projektet haft? (f.eks. tekniske, konsortie-samarbejde, ressourcer, organisering mv.) Vil projektet (eller afledte resultater) blive videreført? I givet fald hvordan? (herunder forventninger til evt. kommercielle resultater af projektet) Andre relevante oplysninger? 3URMHNWHWVUHVXOWDWHUVHWLIRUKROGWLOWRWDOSURMHNWHW'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til IRUPnOHW med Det Digitale Nordjylland? (kontraktens bilag A, kap. 2) Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til PnOV WQLQJHUQH for Det Digitale Nordjylland? (kontraktens bilag A, kap. 3) Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til det KRYHGWHPD (strategi og specifikke kriterier), som jeres projekt hører under? (kontraktens bilag A, kap. 5 18

19 samt bilag). Andre relevante oplysninger? 3URMHNWHWRJDGPLQLVWUDWLRQHQIUD'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG Hvordan har I oplevet at kontrakten og kontraktadministrationen har fungeret, herunder afrapportering, tilsyn og kontrol Hvad er jeres vurdering af samarbejdet med Fyrtårnscentret generelt? Hvad er jeres vurdering af netværkssamarbejdet? Andre relevante oplysninger? Slutevalueringsrapporten (max. 5 sider) udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 6 uger efter projektets afslutning. 'DWR 'HQIRUSURMHNWHWDQVYDUOLJHYLUNVRPKHGLQVWLWXWLRQ 19

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere