mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)"

Transkript

1 352-( $.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

2 ''1 DDN er oprettet af Nordjyllands Amt med det formål at fremme IT-udviklingen og ITanvendelsen i Nordjylland. DDN udvælger og igangsætter gennem en projektkonkurrence afholdt efter tjenesteydelsesdirektivets regler en række projekter, som i storskala-forsøg skal afprøve mulighederne i netværkssamfundet. Nærværende projekt er udvalgt som et led i storskala-forsøget DDN..RQWUDNWHQVEHVWDQGGHOH Denne projektkontrakt består af nærværende hovedkontrakt og følgende bilag: $.RQNXUUHQFHPDWHULDOH %.RQNXUUHQFHIRUVODJPHGEXGJHW & %HYLOOLQJVVNULYHOVH ' 5HWQLQJVOLQLHUIRUSHULRGHRJVOXWUDSSRUWHULQJ ( 3HULRGHEXGJHW ) 5HJQVNDEVYHMOHGQLQJIRUSHULRGHRJVOXWUHJQVNDE * 5HYLVLRQVLQVWUXNV + 6OXWHYDOXHULQJVVNHPD 3URMHNWSDUWQHU Projektpartneren er angivet i konkurrenceforslaget, bilag B. Såfremt der er etableret et projektkonsortium, er der udvalgt en virksomhed/institution, som samlet er faglig, økonomisk og juridisk ansvarlig for projektet over for DDN. Projektpartneren indestår over for DDN for, at konsortiets deltagere anvender de til projektet bevilgede midler i overensstemmelse med projektet og projektkontrakten. 3URMHNWVW WWHQ Projektstøttens størrelse er angivet i bevillingsskrivelsen, bilag C. Projektpartneren har alene krav på udbetaling af projektstøtte, hvis projektpartneren gennemfører projektet i overensstemmelse med projektkontrakten med bilag. Selvom projektpartnerens omkostninger bliver større end budgetteret, har projektpartneren ikke krav på projektstøtte fra DDN udover den bevilgede projektstøtte. DDN's projektstøtte kan maksimalt udgøre 1/3 af projektpartnerens samlede projektudgifter. Såfremt der til et projekt opnås tilskudsbeløb fra Mål2-programmet, skal sådanne tilskudsbeløb fratrækkes de samlede projektudgifter, hvorefter DDN's projektstøtte maksimalt kan udgøre 1/3 af de resterende projektudgifter.

3 3URMHNWSHULRGHQ Projektet påbegyndes den XX og afsluttes den XX. Projektet skal være påbegyndt senest et halvt år efter underskrivelse af bevillingsskrivelsen, bilag C. 5DSSRUWHULQJ Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder projektpartneren en perioderapport, som sendes til DDN senest 4 uger efter udløbet af kvartalet. Perioderapporten udformes efter retningslinier for rapportering, bilag D. Projektpartneren skal desuden løbende føre en offentlig tilgængelig projektdagbog på Det Digitale Nordjyllands hjemmeside. Projektdagbogen skal opdateres ved hver milepæl dog som minimum senest ved udgangen af hvert kvartal i projektperioden. Projektpartneren skal efter begæring afgive supplerende oplysninger, som DDN skønner er nødvendige for at kontrollere anvendelsen af projektstøtten og projektets forløb. Ved projektets afslutning udarbejder projektpartneren en slutrapport, som sendes sammen med slutregnskabet til DDN senest 8 uger efter projektets afslutning. Slutrapporten udformes efter retningslinier for rapportering, bilag D. 3HULRGHEXGJHW Senest den 1. december hvert år i projektperioden fremsender projektpartneren et budget for hele det følgende kalenderår. Samtidig hermed fremsender projektpartneren et budget for 1. kvartal i det følgende kalenderår. Senest den 1.marts, 1.juni, 1.september hvert år i projektperioden fremsender projektpartneren et budget for henholdsvis 2., 3., og 4. kvartal i samme år. Senest den 1. marts 2001 fremsender projektpartneren et budget for tiden indtil udløbet af projektets første kalenderår. Samtidig hermed fremsender projektpartneren et budget for 1. og 2. kvartal Budgetterne udarbejdes i overensstemmelse med bilag E.

4 5HJQVNDE Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder projektpartneren et perioderegnskab, som sendes til DDN senest 4 uger efter udløbet af kvartalet. I perioderegnskabet må kun indgå de omkostninger, der er betalt i perioden, og kun de omkostninger der vedrører projektet. Perioderegnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsvejledningen, bilag F. Omkostninger, som projektpartneren har påtaget sig eller betalt inden projektperiodens start, dækkes ikke af DDN og kan ikke indgå i perioderegnskabet. Perioderegnskabet skal underskrives af den for projektpartneren ansvarlige virksomhed/institution. Perioderegnskabet skal godkendes af DDN. Ved projektets afslutning udarbejder projektpartneren et slutregnskab, som sendes til DDN senest 8 uger efter projektets afslutning. Slutregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsvejledningen, bilag F. Slutregnskabet skal underskrives af den for projektpartneren ansvarlige virksomhed/institution. Slutregnskabet skal godkendes af DDN. 5HYLVLRQ Én gang årligt attesterer projektpartnerens revisor, at de indsendte perioderegnskaber for det forløbne år er i overensstemmelse med den af revisor reviderede bogføring og nærværende kontrakt. Er projektstøtten på kr. eller mere skal revisionen foretages af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Revisionserklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med revisionsinstruksen, bilag G. Revisorerklæringen skal sendes til DDN senest 8 uger efter udløbet af hvert kalenderår. Slutregnskabet skal attesteres af revisor for tiden siden sidste revisorerklæring. 3URMHNWVW WWHQVXGEHWDOLQJ Såfremt DDN godkender perioderapport og perioderegnskab, udbetales projektstøtte for det forløbne kvartal på baggrund af perioderegnskabet og bevillingsskrivelsen. Projektstøtten udbetales således bagud i kvartalsvise rater på grundlag af de kvartalsvise regnskaber. Udbetaling sker senest 2 uger efter DDN s modtagelse af perioderegnskabet. De kvartalsvise rater kan hver for sig højst udgøre 1/3 af de samlede støtteberettigede udgifter i det forløbne kvartal, således som disse fremgår af det indsendte perioderegnskab.

5 DDN tilbageholder 10% af den samlede projektstøtte, indtil DDN har modtaget og godkendt slutrapport og slutregnskab for det samlede projekt, og projektpartneren har udfyldt og returneret slutevalueringsskemaet, bilag H. Udbetaling af projektstøtte for sidste kvartal i projektperioden, sker senest 4 uger efter DDN s modtagelse af slutrapport, slutregnskab og slutevalueringsskemaet. Tilsvarende gælder for beløb, der tilbageholdes i henhold til pkt DDN kan undtagelsesvis og efter ansøgning, såfremt projektpartnerens likvide stilling taler herfor, udbetale projektstøtte på grundlag af det af projektpartneren udarbejdede aktuelle periodebudget for perioden og tilsagnsskrivelsen. I så fald udbetales projektstøtten forud i kvartalsvise rater på grundlag af kvartalsbudgetter og udbetalingsplanen. DDN kan i forbindelse med udbetaling af projektstøtte udbede sig yderligere dokumentation for udbetaling, og/eller udbetale et skønsmæssigt fastsat beløb, der er mindre end det budgetterede støttebeløb. Udbetaling af projektstøtte til projektpartneren sker til en af projektpartneren oplyst konto med angivelse af projektnummer. 5HWWLJKHGHU Projektpartneren skal stille erfaring og viden opnået i projektet til rådighed for DDN til brug for Erfa-samarbejder, konferencer, evaluering, forskning mv. (YDOXHULQJRJI OJHIRUVNQLQJ Med henblik på evaluering af det enkelte projekt og følgeforskning og evaluering af totalprojektet Det Digitale Nordjylland skal projektpartneren foretage en selvevaluering, og er således forpligtet til at udfylde slutevalueringsskemaet, bilag H. Der kan herudover blive tale om, at projektpartneren skal bidrage med yderligere oplysninger til slutevaluering og følgeforskning, og projektpartneren forpligter sig dermed i et vist omfang at deltage ved spørgeskemaundersøgelser, interviews og lignende. Der henvises endvidere til pkt VHQWOLJH QGULQJHUDISURMHNWHW Væsentlige ændringer af projektet skal straks forelægges DDN til godkendelse. Projektpartneren kan således ikke foretage væsentlige ændringer i et projekt, før DDN har givet sin skriftlige godkendelse. Projektpartneren skal i givet fald fremsende et brev til DDN med begrundet anmodning om den ønskede ændring. Såfremt DDN kan godkende ændringen, orienteres projektpartneren skriftligt. Ved væsentlige ændringer forstås,

6 - ændringer af de enkelte budgetposter med mere end 20%, - forlængelse af projektperioden med mere end én måned, - ændring af milepæle eller udeladelse af milepæl i projektforløbet, - ændring af projektets finansiering, - at en ny deltager indgår i projektkonsortiet, eller at en deltager forlader projektkonsortiet. Såfremt projektpartneren ansøger om og får tildelt en anden finansiering end den, der er nævnt i budgettet, skal projektpartneren orientere DDN herom og indsende et nyt budget til DDN's godkendelse. DDN kan i den forbindelse vælge at reducere størrelsen af DDN's tilskud. Såfremt en deltager i konsortiet forlader projektet, kan DDN vælge at reducere det bevilgede tilskud. 7LOV\QRJNRQWURO Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af konkrete projekter, som aflægges kontrolbesøg. Kontrollen kan vedrøre både en økonomisk og en indholdsmæssig kontrol. DDN kan desuden overlade det til kommunernes revisionsafdeling at udføre forvaltningsrevision af udvalgte projekter. 6WDQGVQLQJ DDN har ret til til enhver tid midlertidigt at standse et projekt, f.eks. hvis det faglige indhold af perioderapporten ikke er tilfredsstillende, eller hvis DDN ved gennemgang af en perioderapport skønner, at projektpartneren er ude af stand til at gennemføre den resterende del af projektet i overensstemmelse med projektkontrakten. Projektpartneren har pligt til efter anmodning herom fra DDN indenfor en nærmere fastsat frist at fremkomme med yderligere dokumentation for projektets faglige indhold. DDN fastsætter i hvert enkelt tilfælde de nærmere krav til dokumentationen. Der henvises desuden til pkt og 16 og 17. 2SVLJHOVH

7 DDN er berettiget til at opsige kontrakten, såfremt DDN skønner, at de på tidspunktet for opsigelsen opnåede faglige resultater afviger væsentligt fra, hvad der må anses for forudsat i konkurrenceforslaget. Tilsvarende gælder, såfremt projektpartneren må anses for ude af stand til at gennemføre den resterende del af projektet i overensstemmelse med projektkontrakten. Opsigelse skal være skriftlig og ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Projektpartneren skal herefter udarbejde slutrapport og slutregnskab. Der vil kun blive udbetalt projektstøtte for tiden indtil udløbet af opsigelsesvarslet. Projektpartneren kan opsige kontrakten, når som helst i projektperioden. Opsigelse skal være skriftlig og ske med 14 dages varsel til den 1. eller 15. i en måned. I tilfælde af projektpartnerens opsigelse af kontrakten skal der ske tilbagebetaling af hele den modtagne projektstøtte. Tilbagebetaling skal ske straks og senest samtidig med udløbet af opsigelsesvarslet. Såfremt projektpartneren opsiger kontrakten, kan projektpartneren ikke kræve endnu ikke udbetalt projektstøtte udbetalt. 0LVOLJKROGHOVH DDN er berettiget til at ophæve projektkontrakten, såfremt projektpartneren væsentlig misligholder projektkontrakten. Følgende anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: - At projektpartneren efter påkrav ikke rettidigt indsender perioderapporter, perioderegnskaber, slutrapport og slutregnskab til DDN, - at projektpartneren anvender projektstøttemidler til udgifter, der ikke er angivet i budgettet, eller som ligger uden for projektets formål, - at projektpartneren tilbageholder væsentlige informationer om projektet eller ikke indhenter DDN's skriftlige godkendelse af væsentlige ændringer, før de implementeres i projektet, - at projektpartneren ikke efter påkrav herom fremsender den af DDN krævede dokumentation indenfor den fastsatte frist, jfr. pkt at projektpartneren ikke fører projektdagbog, afgiver slutrapport eller leverer den nødvendige information til evalueringen. Såfremt projektpartneren væsentlig misligholder projektkontrakten, er DDN berettiget til helt eller delvist at kræve udbetalte projektstøttemidler tilbagebetalt, uanset om

8 projektpartneren vidste eller burde have vidst, at projektstøtten blev anvendt i strid med projektkontrakten eller forudsætningerne herfor. DDN kan kræve uretmæssigt anvendte projektstøttemidler tilbagebetalt fra projektpartneren med tillæg af sædvanlig procesrente fra udbetalingstidspunktet, og indtil tilbagebetaling sker. Såfremt projektkontrakten ophæves, kan projektpartneren ikke kræve endnu ikke udbetalte projektstøttemidler udbetalt. /RYYDOJRJYROGJLIW Såfremt der skulle opstå tvist i anledning af nærværende kontrakt, skal sådan tvist søges afgjort ved forhandling. Hver af parterne kan dog kræve tvisten bedømt ved voldgift i Danmark under anvendelse af dansk ret. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf parterne hver udpeger et. Disse to vælger i forening en tredje voldgiftsmand, der fungerer som voldgiftsrettens formand. En part har pligt til at udpege sin voldgiftsmand inden 14 dage efter at have modtaget underretning om, at den anden part har indledt voldgift og udpeget en voldgiftsmand. Ellers udpeges voldgiftsmanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt der ikke opnås enighed om valg af formand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, træffer formanden afgørelse. )RUEHKROG I øvrigt finder den danske voldgiftslov anvendelse. Udbetaling af projektstøtte fra DDN er betinget af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Aalborg, den.../ , den.../ Det Digitale Nordjylland Projektpartneren

9 Det Digitale Nordjylland XXProjekttitel XXLedelsesmæssig ansvarlig for projektet XXAdresse Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Telefon: Telefax: Ref: XX J.nr.: XX Dato: XX 'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG±%HYLOOLQJVVNULYHOVHNRQWUDNWHQVELODJ& Projekt XXSURMHNWWLWHO bevilges hermed I projektstøtte fra Det Digitale Nordjylland. [[[[[[[NU Udbetalingen sker efter projektpartnerens bestemmelse til 3HQJHLQVWLWXW;; 5HJQU;;.RQWRQU;; Bevillingen udbetales som angivet i kontrakten, og under de i kontrakten anførte forudsætninger. Herudover er bevillingen betinget af, at følgende krav opfyldes som supplement/ korrektion til konkurrenceforslaget (bilag B): ;;«DQJLYHOVHDIGHV UOLJHNUDYGHUHURSVWLOOHWWLOGHWHQNHOWHSURMHNWMIGHQGLUHNWHEHVNHGWLO NRQNXUUHQFHYLQGHUQHGHQQRYHPEHU««Uforbrugte midler, der jf. kontraktens 5 måtte henstå hos projektpartneren ved udløbet af projektperioden, skal tilbagebetales til Det Digitale Nordjylland. Udbetaling af projektstøtte fra Det Digitale Nordjylland er betinget af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Bevillingsskrivelsen vedlægges i 2 eksemplarer, hvoraf det ene returneres i underskrevet stand. Aalborg, den XX/XX 2001 Nordjyllands Amt, Det Digitale Nordjylland Projekttitel, projektpartner Stempel og underskrift Stempel og underskrift

10 6OXWUDSSRUW. Projektnavn og nr.: Hvilket arbejde er udført i projektperioden? (opsummeret, relateret til projekt- og/eller milepælsplan)? Hvilke væsentlige ændringer har der været i projektet ift. f.eks. - økonomi og ressourceforbrug - finansiering - tidsplan - resultater og delresultater - deltagere - organisering - andet Hvilke resultater er opnået i projektet? Forventede såvel som ikke forventede? Hvilke formidlings- og/eller evalueringsaktiviteter har været gennemført i perioden? Hvilke andre DDN-aktiviteter har projektet deltaget i i perioden? Og hvordan / hvad har projektets indsats bestået i? Andre oplysninger om projektets gennemførelse? Slutrapporten (max. 3 sider) udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 8 uger efter projektets afslutning. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution

11 . Perioderapport Projektnavn og nr.: Startdato for rapporteringsperioden: Slutdato for rapporteringsperioden: Hvilket arbejde er udført i den forløbne periode (relateret til projekt- og/eller milepælsplan)? Er der ændringer i indholdet af de opgaver, der er udført i perioden? Hvilke resultater er opnået i perioden (gerne relateret til forventede resultater) Følger arbejdet tidsplanen? Hvis nej, redegør for ændringer og årsager samt for, hvad der agtes gjort for at indhente en evt. forsinkelse. Hvilke formidlings- og/eller evalueringsaktiviteter har været gennemført i perioden? Er der samarbejde med andre DDN-projekter? Hvilke projekter og hvilke samarbejdsrelationer og/eller aktiviteter? Hvilke opgaver forventes udført i næste periode? Hvilke resultater forventes opnået i næste periode? Er der ændringer i forventningerne til resultaterne af det samlede projekt? Andre oplysninger, der kan have betydning for projektets gennemførelse? Perioderapporten (max. 3 sider) udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 4 uger efter udløbet af hver periode.

12 . Dato Udførende projektleder Periodebudget Projektnavn og nr.: Startdato for budgetperioden: Slutdato for budgetperioden: %XGJHWSRVW %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUIRUnUHW Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUHRPNRVWQLQJHUQHRJ HWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Periodebudgettet udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland således: 1. december: periodebudget for 1. kvartal næste år, samt totalbudget for hele næste år 1. marts: periodebudget for 2. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for året 1. juni: periodebudget for 3. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for året 1. september: periodebudget for 4. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for idet dog totalbudget for 2001 samt periodebudget for 1. og 2. kvartal 2001 indsendes pr. 1. marts GI UHQGHSURMHNWOHGHUVHUNO ULQJ Som udførende projektleder for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående budgetterede omkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og forventes afholdt i ovennævnte periode. Dato Udførende projektleder

13 . Slutregnskab Projektnavn og nr.: Startdato for projektet: Slutdato for projektet: %XGJHWSRVW $IKROGWH SURMHNWRPNRVWQLQJHULDOW %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHULDOW Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUH RPNRVWQLQJHUQHRJHWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Slutregnskabet udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 8 uger efter projektets afslutning. 'HQIRUSURMHNWHWDQVYDUOLJHYLUNVRPKHGLQVWLWXWLRQCVHUNO ULQJ Som den for projektet ansvarlige virksomhed/institution for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og er afholdt i ovennævnte projektperiode. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution

14 5HYLVRUVHUNO ULQJ. Hermed attesteres, at ovenstående projektregnskab, som undertegnede har revideret, er opgjort I overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring. Endvidere attesteres, at projektregnskabet er opgjort og opstillet I overensstemmelse med kontraktens og bevillingsskrivelsens bestemmelser, herunder at udgifterne er afholdt og alene er afholdt til ovennævnte projekt. Dato Revisors underskrift og stempel 14

15 . Perioderegnskab Projektnavn og nr.: Startdato for rapporteringsperioden: Slutdato for rapporteringsperioden: %XGJHWSRVW $IKROGWH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUH RPNRVWQLQJHUQHRJHWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Perioderegnskabet udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 4 uger efter udløbet af hver periode. Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution`s erklæring Som den for projektet ansvarlige virksomhed/institution for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og er afholdt i ovennævnte periode. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution 15

16 . 16

17 . 5HYLVLRQVLQVWUXNVIRUUHYLVLRQDIUHJQVNDEHUIRUSURMHNWHUXQGHU'HW'LJLWDOH 1RUGM\OODQG. Regnskabet skal være revideret. Hvis projektstøtten fra Det Digitale Nordjylland er på kr. eller derover, udføres revisionen af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller af Kommunernes Revisionsafdeling eller andet (amts)kommunalt - eller statsligt - revisionsorgan. 6WNI tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk WNVed revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.. Revisionens omfang afhænger af projektstøtte-modtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har projektstøttens (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang.. Ved revisionen skal revisor efterprøve: 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler 2. Om betingelserne for projektstøtte er opfyldt 3. Om projektstøtten er anvendt til formålet 4. Om modtageren af projektstøtten har udvist sparsommelighed 5. Om modtageren af projektstøtten har meddelt Det Digitale Nordjylland korrekte og fyldestgørende oplysninger om opfyldelsen af resultatkravene 6WN Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.. Ledelsen hos modtageren af projektstøtten skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Ledelsen hos modtageren af projektstøtten skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give modtageren af projektstøtten meddelelse herom, samt at påse, at ledelsen hos modtageren af projektstøtten inden 3 uger giver Det Digitale Nordjylland meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Det Digitale Nordjylland. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. 6WNDet samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.6wn Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen, eller i en revisionsprotokol.6wngenpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Det Digitale Nordjylland sammen 17 med det påtegnede projektregnskab.

18 . 6OXWHYDOXHULQJVUDSSRUW Projektnavn og nr.: Startdato for projektet: Slutdato for projektet: 3URMHNWHWVUHVXOWDWHUVHWLIRUKROGWLOSURMHNWHWVHJQHPnORJIRUYHQWQLQJHU Hvordan står projektets faktiske resultater i forhold til de forventede resultater, opstillede succeskriterier, målepunkter? (nævn også evt. sidegevinster) Hvilke faktorer ser I som de primære for projektets succes (eller mangel på samme)? Hvilke specielle udfordringer/pro-blemer har projektet haft? (f.eks. tekniske, konsortie-samarbejde, ressourcer, organisering mv.) Vil projektet (eller afledte resultater) blive videreført? I givet fald hvordan? (herunder forventninger til evt. kommercielle resultater af projektet) Andre relevante oplysninger? 3URMHNWHWVUHVXOWDWHUVHWLIRUKROGWLOWRWDOSURMHNWHW'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til IRUPnOHW med Det Digitale Nordjylland? (kontraktens bilag A, kap. 2) Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til PnOV WQLQJHUQH for Det Digitale Nordjylland? (kontraktens bilag A, kap. 3) Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til det KRYHGWHPD (strategi og specifikke kriterier), som jeres projekt hører under? (kontraktens bilag A, kap. 5 18

19 samt bilag). Andre relevante oplysninger? 3URMHNWHWRJDGPLQLVWUDWLRQHQIUD'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG Hvordan har I oplevet at kontrakten og kontraktadministrationen har fungeret, herunder afrapportering, tilsyn og kontrol Hvad er jeres vurdering af samarbejdet med Fyrtårnscentret generelt? Hvad er jeres vurdering af netværkssamarbejdet? Andre relevante oplysninger? Slutevalueringsrapporten (max. 5 sider) udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 6 uger efter projektets afslutning. 'DWR 'HQIRUSURMHNWHWDQVYDUOLJHYLUNVRPKHGLQVWLWXWLRQ 19

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud.

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Bilag 4 Integrationsministeriets revisionsinstruks af 16. januar 2004 for revision af projekttilskud projektregnskaber for projekttilskud under Integrationsministeriet. Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

SAMEJEKONTRAKT. mellem

SAMEJEKONTRAKT. mellem Xxxxxx Xxxxxx for XX% XXXX ApS ved Xxxxx xxxxx for XX% XXXX A/S ved Xxxxx xxxxx for XX% SAMEJEKONTRAKT mellem Dags dato er der indgået nedenstående samejekontrakt mellem ovenstående parter om ejerskab

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere