Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden , Lindersvold/Vanløse dog for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 2005-08, Lindersvold/Vanløse dog for perioden 2005-06."

Transkript

1 Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 25-8, Lindersvold/Vanløse dog for perioden Kontrakterne er identiske i hovedparten af afsnittene. Dog er følgende afsnit individuelle for det enkelte hus: afsnit 4, der indeholder formål og mål for drift og udvikling af det kulturelle tilbud i kontraktperioden, afsnit 5 med mål for udvikling af personale, ledelse, økonomi og administration, samt afsnit 7, der angiver budgetrammen for det enkelte hus. Kontrakterne for Christianshavns Beboerhus og Karens Minde Kulturhus adskiller sig fra de øvrige kontrakter, da disse huse er foreningsdrevne.!"## $! % &'() ** +&, -*. /!

2 1 Mellem 21! og er indgået følgende AFTALE om driften af Amager Kulturpunkt 1 Nærværende dokument udgør en driftskontrakt mellem Amager Kulturpunkt og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kontrakten beskriver kompetencefordelingen mellem henholdsvis Amager Kulturpunkt og Kulturog Fritidsforvaltningen. Det skal præciseres, at det aftale- og kontraktretlige begreb, der anvendes, ikke anvendes i almindelig aftaleretlig betydning. Kontrakten er ikke indgået mellem to selvstændige juridiske enheder, og skal derfor betragtes som en hensigtserklæring som begge parter forpligter sig til at følge. Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion har stadig det overordnede ansvar for driften af Amager Kulturpunkt. Gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler samt overenskomster m.v. forudsættes overholdt. Med kontrakten sker der alene en tilkendegivelse af den ønskede udvikling i Amager Kulturpunkts aktiviteter og mål samt de vilkår, der politisk og administrativt gives herfor. Indgåelse af nærværende driftskontrakt medfører ikke indskrænkning i Borgerrepræsentationens, Kultur- og Fritidsudvalgets og Kultur- og Fritidsforvaltningens direktions kompetence til at tilbagekalde eller ændre kontrakten, dele heraf eller andre forhold af betydning for det aftalte. Uenigheder mellem kontraktens parter afgøres af direktionen. Kontrakten består af 12 afsnit, der beskriver de juridiske og økonomiske forhold samt de overordnede rammer for forholdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Amager Kulturpunkt. Derudover består kontrakten af en række mål for institutionens drift og udvikling.

3 Kontrakten er indgået for en fireårig periode, men der foretages dog en årlig opfølgning og revision af kontraktens mål mellem forvaltningen og husets ledelse og bestyrelse. 3 1 *1 Nærværende kontrakt der er gældende fra 1. januar 25 til 31. december 28 afløser den tidligere kontrakt mellem Amager Kulturpunkt og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der blev indgået i forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende institution Byens Huse og overdragelsen til Københavns Kommune pr. 1. juli 22. Formålet med kontrakten er at beskrive forholdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Amager Kulturpunkt. Kontrakten udgør styringsgrundlaget for drift og udvikling af Amager Kulturpunkt. Det gælder eksternt i forhold til tilbud og service for borgerne, og internt i forhold til opgave- og kompetencefordeling mellem brugerbestyrelsen, ledelsen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Med kontrakten er det økonomiske og personalemæssige ansvar decentraliseret, så opgaveansvaret er placeret hvor opgaverne udføres, og hvor der er den nødvendige faglige kompetence. Ansvars- og kompetencefordelingen mellem husets ledelse, bestyrelse og forvaltningen er beskrevet i kontraktens kapitel 6. # 2 *! 2 * Formålet med Amager Kulturpunkt er at være et kulturelt kraftcenter primært for borgere på Amager, men også i forhold til København og dele af Øresundsregionen. Amager Kulturpunkt vil skabe udfordringer, lægge rammer til og være dynamo for - samt selv skabe og spille sammen med - udøvere, foreninger og brugere af kultur i lokalområdet Sundbyvester og Sundbyøster. Amager Kulturpunkts værdigrundlag bygger på: Et bredt kulturbegreb. En alsidighedsforpligtelse En lokalpolitisk, brugerorienteret demokratiopfattelse. At skabe aktiviteter for de enkelte aldersgrupper samt på tværs af generationer. En flerkulturel dimension, som sikrer faciliteter og aktiviteter, der indbefatter minoritetsgrupper. Amager Kulturpunkt skal engagere sig i lokalsamfundet i samspil med andre organisationer og fremme kulturen på Amager. Amager Kulturpunkt er sammensat af Huset, Loftet og Amager Bio med hver sin målgruppe og kulturelle og social tilbud.

4 4 * Huset er et kulturelt mødested for lokalbefolkningen og centrum for kulturelle aktiviteter. Målgruppen er bred og spænder fra spædbørn over børn fra 3-15 år til folk i den modne alder. *5 Der skal være nem adgang for lokalbefolkningen. Der skal være servering af mad og drikkevarer. Er base for lokaldemokratiske aktiviteter, herunder hjælp med lokaler til møder og arrangementer samt hjælp til netværkskoordinering og projektrådgivning. Hjemsted for lokale og landsdækkende organisationer og foreninger primært musikorienterede. Hjemsted for Sundby Lokalråd. Danne ramme for alsidig kulturel aktivitet. Cafekino skal præsentere nye danske upcomming bands med vægten lagt på sing a song writer genren arrangeret af Amager Kulturpunkt. Cafekino skal støtte den dansksprogede musik. Cafekino danner rammen om lokale musikforeninger såsom (Amager Jazzklub, Bluegrass Music Denmark, Verdensklubben, Classic, øvelokaleforeningen RUSK, Salsaklubben) samt nye, som måtte komme til. Cafekino danner ramme for børnekulturelle arrangementer, lokale debatter, foredrag etc. Keramikværksted, Tegne- og Grafikværksted, Træ og Metalværksted og Mørkekammer * Fra 25-9 gennemføres Områdefornyelse i Øresundsvejkvarteret. Sekretariatet er placeret i Huset, og Amager Kulturpunkt er repræsenteret i styregruppen. Huset vil fra samarbejde målrettet med Områdefornyelse af Øresundsvejkvarteret. Der skal i kontraktperioden opstartes og gennemføres konkrete lokale kulturprojekter i samarbejde med Områdefornyelse af Øresundsvejkvarteret. Kvarterløftsekretariatet i Københavns Kommune har sammen med Amager Kulturpunkt opnået en bevilling på 1 mio. fra Puljen for særlig byfornyelsesindsats i problemramte områder i større byer. Bevillingen er givet til projektet Musik og Kultur som Identitetsskaber & Brand. Der skal arbejdes målrettet for realisering af en ny plads omkring Amager Kulturpunkt. Målet er, at der etableres en fornyet plads med musik som branding og tilknyttede aktivitetsprojekter. Huset har et bredt tilbud af faciliteter og aktiviteter og forskelligartede brugere, foreninger og interessegrupper, som skal tilpasses fremtidens krav til et moderne medborgerhuse

5 Der skal i kontraktperioden udarbejdes en beskrivelse af indholdet i et moderne medborgerhus, der kan rumme et bredt og fleksibelt tilbud af kulturelle og sociale aktiviteter, og som afspejler lokalområdets efterspørgsel I dag opføres den klassiske musik fortrinsvis i folkekirken. Huset ønsker at bidrage til at gøre den klassiske musik tilgængelig uden for folkekirkerne og de større etablerede kulturinstitutioner med det formål at styrke interessen for klassisk musik i lokalområdet. Huset vil etablere præsentation af klassisk musik som et nyt indsatsområde i samarbejde med Amager Classic og Kulturhuset Islands Brygge. I kontraktperioden afdækkes ønsker til det klassiske udbud og på denne baggrund udarbejde en strategi for klassisk musik som et fast tilbud i Huset. Synergien omkring Øvelokaleforeningen RUSK, nyt Lydstudie i kælderen Øresundsvej 4, lokale og nationale musikorganisationer/arrangører, som har lokaler i Huset, skal styrkes. Der arrangeres og afholdes konkrete arrangementer og projekter i samarbejde med interessenterne. * Amager Bio har siden foråret 1997 fungeret som rytmisk spillested og koncertsal med plads til 1 tilskuere stående og ca. 55 siddende. Amager Bio har siden sin åbning arrangeret mellem 4-8 koncerter om året i samarbejde med Musikforeningen 5-øren og har i denne periode fået tag i et godt fast publikum på den københavnske scene og har dermed fundet sin niche mellem de andre store spillesteder i København. Målgruppen er rytmisk musik interesserede i København. I programlægningen lægges særligt vægt på: Rytmisk musik med fokus på høj professionel kvalitet inden for rock og bluesmusik. Ny elektronisk musik med vægten lagt på orkestre fra Norden. Musikrelateret kultur herunder scenekunst. Musik- og kulturarrangementer som egenproduktion eller samproduktion. Lokale koncerter med Ungerådet Udlejning til konferencer, koncerter, private arrangementer m.m. Barvirksomhed til servicering af publikum til koncerter og andre kulturelle arrangementer. * Koncert- og scenekunsttilbuddet i Amager Bio skal til stadighed udvikles I kontraktperioden skal der udvikles og etableres en organisering, der muliggør en udbygning og udvikling af koncertdriften i Amager Bio, bl.a. i et tæt samarbejde med Musikforeningen 5-øren.

6 Der opstartes nye samarbejder med arrangører af den nye rytmiske, elektroniske scene med det mål, at kunne arrangere flere koncerter i denne genre. Der etableres nye samarbejder med nordiske musikarrangører for at styrke den nordiske, rytmiske musik. Amager Bio skal matche nutidens krav til en moderne koncertsal, som kan trække professionelle større ind- og udenlandske orkestre til stedet. Der er derfor behov for at få iværksat en stærkt tiltrængt ombygning af Amager Bio. Særligt garderrobefaciliteter, toiletforhold samt ventilation skal forbedres Der skal i kontraktperioden udarbejdes et forprojekt for ombygning, analyse af finansieringsbehov, plan for ombygningen og ombygningen påbegyndes. $ 1 * Loftet er et medborgerhus for mennesker i den modne alder. Målgruppen er primært borgere på Amager mellem 5 og 1 år. Loftet arrangerer også kulturelle arrangementer som bl.a. Cafe Mandag, der stiller rammer til rådighed for møder og arrangementer af oplysende, kulturel og underholdende karakter med hovedvægten på brugernes ældreforeninger og brugeres egne arrangementer, samt udlejer sal og lokaler i aftentimerne og weekends til mødevirksomhed og private fester. * I kontraktperioden skal der fortsat skabes forudsætninger for socialt og kulturelt samvær mellem områdets ældre, bl.a. via billardklub og bankospil som et fast tilbud Der skal etableres og tilbydes nye kulturelle tilbud og aktiviteter, der henvender sig til målgruppen Loftet skal også indgå i projekter målrettet den ældre målgruppe i forbindelse med projektet Områdefornyelse af Øresundsvejkvarteret. $ Amager Kulturpunkt består af tre afdelinger: Huset med Cafekino, Amager Bio og Loftet. Amager Kulturpunkt har en centerchef og 2 souschefer. Generelt er strukturen flad. De forskellige opgaver løses af teams med en teamleder. Der er et ledelses- og administrationsteam, et produktions- og afviklingsteam, et ejendoms- og pedelteam og et Loftsteam.

7 * Alle medarbejdere gennemgår én gang årligt et førstehjælpskursus og en evakueringsøvelse i Amager Bio. Faste frivillige medarbejdere gennemgår én gang årligt en evakueringsøvelse i Amager Bio I samarbejde med den enkelte medarbejder foreslås relevante kursus- og efteruddannelsestilbud, som kan udbygge medarbejderens kompetence inden for medarbejderens og Amager Kulturpunkts virkefelt. Minimum 2 kursusdage pr. år for den enkelte medarbejder. Ledelsen foreslår kursus- og efteruddannelsestilbud, som kan udbygge ledelsens kompetence inden for personaleledelse og andre ledelsesfunktioner. Ledelsen deltager i minimum 2 ledelseskurser i perioden Huset har pligt til at følge alle politikker vedrørende personaleforhold mv. der vedtages i relevante fora i Københavns Kommune, herunder vedtagelser truffet i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og udarbejder lokale politikker i overensstemmelse hermed. ( 61 Lederens kompetencer og opgaver Lederen af Amager Kulturpunkt ansættes af Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og husets bestyrelse, og er ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen.. Ansættelse af lederen skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Kultur- og Fritidsforvaltningens Personalepolitik. Ledelsen af Amager Kulturpunkt sker i henhold til Københavns Kommunes værdigrundlag og Kultur- og Fritidsforvaltningen ledelsesgrundlag. Inden for nettorammen kan institutionens leder frit ansætte medarbejdere. Det betyder, at lederen kan vurdere hvorledes nettobudgettet skal anvendes under forudsætning af, at de målsætninger, der fremgår af kontrakten, overholdes. Uansøgt afskedigelse af medarbejdere kan kun ske i samarbejde med tillidsrepræsentanter og Kultur- og Fritidsforvaltningens Personaleafdeling. Afskedigelse af medarbejdere med ledelsesansvar skal ske i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og tillidsrepræsentanter. Husets leder har det økonomiske og personalemæssige ansvar for driften af Amager Kulturpunkt. Lederen er tilforordnet til brugerbestyrelsens møder og sikrer, at der tages referat mv. til møderne.

8 Brugerbestyrelsens kompetencer og opgaver Det er en forudsætning, at brugerne af det enkelte hus altid udgør et flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes af 6brugerrepræsentanter, valgt under valgmøde 1 medarbejderrepræsentant, valgt af personalet 1 repræsentant udpeget af en lokal organisation (p.t. Sundby Lokalråd) 1 brugerrepræsentant valgt af kontaktudvalget på Loftet 2 repræsentanter fra øvrige lokale kultur- eller fritidstilbud. Repræsentanterne indstilles af brugerbestyrelsen og godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, eller udpeges direkte af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er ikke en øvre grænse for antallet af medlemmer. Brugerrepræsentanterne skal være i overtal i bestyrelsen. Brugerrepræsentanterne vælges på et årligt valgmøde, hvor mindst halvdelen af brugerbestyrelsen er på valg. Medarbejderrepræsentant vælges af og blandt medarbejderne i det enkelte hus, og kan ikke være husets leder. Repræsentanter fra det øvrige lokale kultur- og fritidsliv indsættes i bestyrelsen for at sikre koordination af og samarbejde om kultur- og fritidstilbuddene. Bestyrelsen indstiller to repræsentanter til godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Repræsentanterne udpeges derefter af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Repræsentanterne udpeges for en periode, der ikke må overstige 2 år. Bestyrelsen opererer inden for rammerne af den til enhver tid gældende kontrakt mellem huset og Kultur- og Fritidsforvaltningen samt inden for rammerne af Borgerrepræsentationens og Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede målsætninger for kultur- og medborgerhusområdet. Derudover har bestyrelsen følgende opgaver og kompetencer: Bestyrelsen fastsætter principper for husets kulturelle indhold og organisering Bestyrelsen godkender og fastlægger principper for husets målgruppe, særlige indsats og rolle i lokalområdet Bestyrelsen godkender husets budget Bestyrelsen holdes løbende orienteret om Amager Kulturpunkts økonomiske situation. Bestyrelsen fastlægger ordensregler, åbningstider mv. Bestyrelsen afgiver indstilling om udviklingstiltag og anlægsarbejder, der forudsætter politisk behandling Bestyrelsen udarbejder forslag til flerårige planer for huset Bestyrelsen afgiver udtalelse om ansættelse af leder af huset, og om alle spørgsmål, som Kulturog Fritidsudvalget forelægger den, og kan afgive udtalelse om alle forhold vedrørende det pågældende hus. Leder og medarbejdere i husene ansættes af og i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

9 Bestyrelsen skal i øvrigt afgive udtalelse i enhver sag, som Kultur- og Fritidsudvalget og/eller Borgerrepræsentationen måtte bede om udtalelse om. Desuden kan bestyrelsen til enhver tid afgive udtalelse om enhver sag, der vedrører det enkelte hus. 7.!* Stabile budgetrammer Forud for hvert kalenderår udarbejder institutionen et budget, der skal være specificeret i samme grad som regnskabet. Budgetlægning skal følge den kommunale budgetlægning. Institutionens nettobudgetrammer udgør følgende i perioden frem til 28 (1 kr.) Udgift Indtægt Netto Udgiftsrammen er beregnet i p/l 5, d.v.s. at beløbet vil blive p/l-reguleret en gang årligt i forbindelse med Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer- efter de samme retningslinier, som gælder for den resterende del af kommunens forvaltninger. Udgiftsrammen kan ændres som følge af generelle rammekorrektioner for eksempel som følge af omlægning af finansiering af interne ydelser. Institutionen er forpligtet til at bidrage med et årligt omstillingsbidrag, der vil være fratrukket, når institutionens årlige budgetramme udmeldes. Fleksible budgetrammer Institutionen er forpligtet til at overholde ovenstående nettoramme for driftsudgifterne og har således ingen budgetmæssig binding på henholdsvis bruttoudgifter og bruttoindtægter. Institutionen kan således frit anvende økonomiske ressourcer, som f.eks. tilvejebringes ved rationaliseringer udover de i denne kontrakt forudsatte, eller gennem ekstern finansiering af institutionens virksomhed til at opfylde de i kontrakten beskrevne formål. Der må dog ikke drives cafe- og restaurationsvirksomhed i institutionen med anvendelse af kommunalt tilskud. Cafedrift skal derfor søges bortforpagtet. Hvis cafeen ikke bortforpagtes, skal driften tilrettelægges på en måde, så der ved fortsat drift ikke genereres under- eller overskud. Der kan genereres overskud som anvendes til afskrivninger, istandsættelser eller investeringer, der vedrører cafeens drift i overensstemmelse med institutionens formål. Aftaler vedrørende bortforpagtning af cafedrift/serveringsvirksomhed skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse inden indgåelse af endelig aftale.

10 For at sikre en rationel ressourceanvendelse har institutionen adgang til at overføre budgetmidler mellem årene. Ordningen omfatter både en låneordning dvs. institutionens nettoramme kan øges, såfremt den reduceres tilsvarende i det efterfølgende år samt en opsparingsordning, hvor nettorammen reduceres i budgetåret og øges i det følgende år. Institutionen kan overføre budgetmidler mellem to budgetår. Institutionen skal senest i forbindelse med oktoberkalkulen give meddelelse om den ønskede overførsel. Konkret overførsel for et år ad gangen, kan kun ske efter aftale mellem parterne og under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse. Regnskab og revision Regnskabsperioden er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med Københavns Kommunes til enhver tid gældende regnskabsvejledning og model. 8 6 Amager Kulturpunkt anvender Kultur- og Fritidsforvaltningens ressourcestyringsværktøjer og anvender Københavns Kommunes gældende indkøbsaftaler. Ledelsen i Amager Kulturpunkt har ansvar for løbende i samarbejde med stabsfunktionerne i Kultur- og Fritidsforvaltningen at udvikle værktøjerne, således at institutionens økonomistyring kan ske på optimale vilkår. Den overordnede økonomistyring varetages af institutionens leder. 9 "& Københavns Kommune deltager i Dogme 2 for kommuner og miljø. Som deltager i Dogme 2 skal Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner over tid miljøcertificeres. Ledelsen af Amager Kulturpunkt er i kontraktperioden forpligtet til løbende at registrere alle væsentlige miljøforhold inden for institutionens område, som kan indgå i Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede miljøkortlægning, der løbende bliver opdateret. Ledelsen er desuden forpligtet til at sikre, at der tages hensyn til miljøet ved indkøb af produkter, samt ved anvendelsen af produkterne i det daglige arbejde og den efterfølgende håndtering og bortskaffelse af affaldsprodukter. :1& 1

11 Amager Kulturpunkt skal hvert år senest 1. april indsende en årsberetning, der beskriver opfyldelsen af det foregående års virksomhedsplan og redegøre for årets delresultater på de overordnede mål, der er fastsat i kontrakten, samt for eventuelle afvigelser i forhold til målene. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en skabelon for årsberetningen. Amager Kulturpunkt skal hvert år, senest 1. oktober udarbejde en virksomhedsplan for det kommende år til godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Virksomhedsplanen skal indeholde en beskrivelse af og plan for realiseringen målene i kontrakten for det kommende år. Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder herefter, i perioden oktober-december brugerbestyrelsen og ledelse til en drøftelse med henblik på tilpasning af virksomhedsplanen overensstemmelse med kontrakten. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en skabelon for virksomhedsplanen. *1 1 Et år inden kontraktens udløb mødes parterne med henblik på at afklare, hvorvidt kontrakten skal være gældende for en ny periode eller ophøre. Såfremt kontrakten fortsættes, skal forhandlinger herom påbegyndes straks efter mødet. Forhandlingerne bør være afsluttet således, at en ny kontrakt underskrives senest tre måneder før udløbet af nærværende kontrakt. Hver af parterne har krav på genforhandling af kontrakten i kontraktperioden ved væsentlige ændringer i det grundlag, kontrakten er indgået på. I øvrigt kan genforhandling finde sted når parterne er enige herom. Eventuel uenighed mellem parterne afgøres af Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion. 15 Kontrakten træder i kraft den 1. januar 25 og løber indtil den 31. december 28 Dato: Merete Evers Jesper Nordahl Helmer Støvelbæk Kulturchef Leder Bestyrelsesformand Kultur- og Fritidsforvaltningen Amager Kulturpunkt Amager Kulturpunkt Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. januar 25

12 1 Mellem 21! Og er indgået følgende AFTALE om driften af 1 Nærværende dokument udgør en driftskontrakt mellem Indre By Medborgerhus og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kontrakten beskriver kompetencefordelingen mellem henholdsvis Indre By Medborgerhus og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det skal præciseres, at det aftale- og kontraktretlige begreb, der anvendes, ikke anvendes i almindelig aftaleretlig betydning. Kontrakten er ikke indgået mellem to selvstændige juridiske enheder, og skal derfor betragtes som en hensigtserklæring som begge parter forpligter sig til at følge. Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion har stadig det overordnede ansvar for driften af Indre By Medborgerhus. Gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler samt overenskomster m.v. forudsættes overholdt. Med kontrakten sker der alene en tilkendegivelse af den ønskede udvikling i Indre By Medborgerhus aktiviteter og mål samt de vilkår, der politisk og administrativt gives herfor. Indgåelse af nærværende driftskontrakt medfører ikke indskrænkning i Borgerrepræsentationens, Kultur- og Fritidsudvalgets og Kultur- og Fritidsforvaltningens direktions kompetence til at tilbagekalde eller ændre kontrakten, dele heraf eller andre forhold af betydning for det aftalte. Uenigheder mellem kontraktens parter afgøres af direktionen. Kontrakten består af 12 afsnit, der beskriver de juridiske og økonomiske forhold samt de overordnede rammer for forholdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Indre By Medborgerhus. Derudover består kontrakten af en række mål for institutionens drift og udvikling.

13 Kontrakten er indgået for en fireårig periode, men der foretages dog en årlig opfølgning og revision af kontraktens mål mellem forvaltningen og husets ledelse og bestyrelse. 3 1 *1 Nærværende kontrakt der er gældende fra 1. januar 25 til 31. december 28 afløser den tidligere kontrakt mellem Indre By Medborgerhus og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der blev indgået i forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende institution Byens Huse og overdragelsen til Københavns Kommune pr. 1. juli 22. Formålet med kontrakten er at beskrive forholdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Indre By Medborgerhus. Kontrakten udgør styringsgrundlaget for drift og udvikling af Indre By Medborgerhus. Det gælder eksternt i forhold til tilbud og service for borgerne, og internt i forhold til opgave- og kompetencefordeling mellem brugerbestyrelsen, ledelsen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Med kontrakten er det økonomiske og personalemæssige ansvar decentraliseret, så opgaveansvaret er placeret hvor opgaverne udføres, og hvor der er den nødvendige faglige kompetence. Ansvars- og kompetencefordelingen mellem husets ledelse, bestyrelse og forvaltningen er beskrevet i kontraktens kapitel 6. # 2 *! Indre By Medborgerhus mission er at stille lokaler til rådighed for møder, sport, musik teater og anden kultur samt at servicere brugerne med information og mad og drikke i forbindelse med deres brug af faciliteterne. I.B.M. opererer med et bredt kulturbegreb, der indbefatter såvel kunstnerisk optræden, udstillinger, events, teater, musik som sportslig udfoldelse, forenings- og mødeaktivitet, udendørs aktiviteter samt aktiviteter i lokalsamfundet i bredere forstand. Husets mix af tilbud tilpasses de fysiske rammer og de økonomiske muligheder. I.B.M s ledelse og ansatte skal være åbne over for alle brugergrupper og tilbyde rådgivning i forbindelse med kulturprojekter og understøtte det kvalitative i projekterne. I.B.M. er forpligtet til at samarbejde med lokale netværk, organisationer, institutioner, lokalaviser, lokalråd og lokalcenter. Huset (ledelse og personale) indgår i kommunens informationsforpligtelser overfor borgerne. Udviklingen i tilbuddene skal justeres løbende i forhold til ønskerne i nærområdet/indre By.

14 Prioriteringen af faste lejere vurderes én gang årligt i bestyrelsen, således at automatisk genudlejning ikke lukker af for nye initiativer. Disse opsøges aktivt. Huset forholder sig konstant til nye trends indenfor det kulturelle liv. Der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner årligt. I den tilbagevendende årsrapport vil afrapporteringen af de foregåede aktiviteter blive sat i relation til mission og visioner. *: Lokalområdets beboere 2 *: At fastholde og udvikle Indre By Medborgerhus som lokalområdets primære lokalkulturelle center *: Indre By Medborgerhus vil årligt øge antallet af husets etablerede kulturelle tilbud, herunder faste tilbagevendende teaterforestillinger, foredragsaftener og musikarrangementer. Huset vil etablere en forfatterfestival i samarbejde med en række forlag og forfattere. Festivalen skal i kontraktperioden gøres til en fast årligt tilbagevendende begivenhed og festivalen skal gøres til en kulturbegivenhed, der er medvirkende til at profilere lokalområdets kulturliv. Huset vil årligt etablere loppemarked hver måned i sommerhalvåret og julemarked hvert år i december. I.B.M vil udvide samarbejdet med lokalområdet, f.eks. Nansensgade Netværk, kirker og skoler med større events i stil med Nansensgadefesten, loppemarkeder o.l. således at der i kontraktperioden er et årligt stigende antal samarbejdsprojekter med andre lokale samarbejdspartnere * Børn og børnefamilier 2 *: At udvikle tilbud, der henvender sig særligt til børn og børnefamilier i lokalområdet. *: I.B.M vil gøre en særlig indsats for at tiltrække børn og børnefamilier. Huset vil fastholde de etablerede børnekulturtilbud. Der skal i kontraktperioden afprøves nye kultur- og aktivitetstilbud for målgruppen. I kontraktperioden indgås nye samarbejder med områdets børneinstitutioner.

15 21 "& Der skal i kontraktperioden arbejdes for at gøre husets faciliteter tilgængelige for ældre og handicappede, bl.a. ved at skabe adgang til lokaler på 1. sal. Der skal udarbejdes en plan for ombygning/etablering af nye adgangsforhold, herunder med finansieringsbehov, og ombygningen gennemføres. Hallerne skal i kontraktperioden udvikles, så de også kan bruges til kulturelle aktiviteter ved hjælp af etablering af let aftageligt (rulles af og på) filt. Der etableres selskabslokalefunktion i salen ved hjælp af indsætning af elementkøkken samt ændring af alarmsystem, så brugerne kan benytte faciliteterne uden at der er behov for personaletilstedeværelse. Pladsen foran huset skal gøres til et attraktivt aktivitetsområde, så der bliver arkitektonisk sammenhæng mellem kvarter og hus og som er medvirkende til at fastholde husets centrale kulturelle profil. I.B.M. skal i kontraktperioden indføre miljøledelse og miljøcertificeres. Projektet skal fungere som pilotprojekt for kultur- og medborgerhusene, og erfaringerne skal formidles til de øvrige kultur- og medborgerhuse i forbindelse med indførelse af miljøledelse. $ Indre By Medborgerhus er organiseret som vist i diagrammet: /1,1 $ " - &1 2 *: At fastholde Indre By Medborgerhus som en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet ved gode samarbejdsrelationer. *:

16 Sygefraværet nedbringes således at huset i hele kontraktperioden har et sygefravær 2 % under gennemsnittet for Københavns Kommunes Kultur- og medborgerhuse. Serviceniveauet for husets brugere skal øges og medarbejdernes faglige kompetencer styrkes ved at alle skrankemedarbejdere senest 3 måneder efter deres fastansættelse i huset har deltaget i kursus for frontpersonale Alle medarbejdere skal have modtaget løbende kurser i IT-anvendelse, således at alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at benytte de elektroniske hjælpemidler der er stillet til rådighed. Der afholdes årlige MUS-samtaler, der skal indeholde en opfølgning på den enkelte medarbejders efteruddannelsesbehov. Det er målet, at samtalerne skal gennemføres inden for en periode på 2 måneder med henblik på udfærdigelse af en plan for løsning af de generelle arbejdspladsspørgsmål, der måtte fremkomme ved MUS-samtalerne. Alle administrative rutiner gøres elektronisk, således at der er fuldt samspil mellem det elektroniske bookingsystem, fakturerings- og bogføringssystemet samt elektronisk betaling (herunder dankort) fra alle faste lejere, enkeltlejere af lokaler samt alle faste sportslejere, således at der kun er kontanter i forbindelse med cafésalg. Bogføring skal gennemføres direkte i KØR for at minimere dobbeltarbejde. Huset har pligt til at følge alle politikker vedrørende personaleforhold mv. der vedtages i relevante fora i Københavns Kommune, herunder vedtagelser truffet i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og udarbejder lokale politikker i overensstemmelse hermed. ( 61 Lederens kompetencer og opgaver Lederen af Indre By Medborgerhus ansættes af Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og husets bestyrelse, og er ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen.. Ansættelse af lederen skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Kultur- og Fritidsforvaltningens Personalepolitik. Ledelsen af Indre By Medborgerhus sker i henhold til Københavns Kommunes værdigrundlag og Kultur- og Fritidsforvaltningen ledelsesgrundlag. Inden for nettorammen kan institutionens leder frit ansætte medarbejdere. Det betyder, at lederen kan vurdere hvorledes nettobudgettet skal anvendes under forudsætning af, at de målsætninger, der fremgår af kontrakten, overholdes.

17 Uansøgt afskedigelse af medarbejdere kan kun ske i samarbejde med tillidsrepræsentanter og Kultur- og Fritidsforvaltningens Personaleafdeling. Afskedigelse af medarbejdere med ledelsesansvar skal ske i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og tillidsrepræsentanter. Husets leder har det økonomiske og personalemæssige ansvar for driften af Indre By Medborgerhus. Lederen er tilforordnet til brugerbestyrelsens møder og sikrer, at der tages referat mv. til møderne. Brugerbestyrelsens kompetencer og opgaver Det er en forudsætning, at brugerne af det enkelte hus altid udgør et flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes af minimum: 4 brugerrepræsentanter, valgt under valgmøde 1 medarbejderrepræsentant, valgt af personalet 2 repræsentanter fra øvrige lokale kultur- eller fritidstilbud. Repræsentanterne indstilles af brugerbestyrelsen og godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, eller udpeges direkte af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er ikke en øvre grænse for antallet af medlemmer. Brugerrepræsentanterne skal være i overtal i bestyrelsen. Brugerrepræsentanterne vælges på et årligt valgmøde, hvor mindst halvdelen af brugerbestyrelsen er på valg. Medarbejderrepræsentant vælges af og blandt medarbejderne i det enkelte hus, og kan ikke være husets leder. Repræsentanter fra det øvrige lokale kultur- og fritidsliv indsættes i bestyrelsen for at sikre koordination af og samarbejde om kultur- og fritidstilbuddene. Repræsentanterne udpeges af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bestyrelsen indstiller to repræsentanter til godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Repræsentanterne udpeges for en periode, der ikke må overstige 2 år. Bestyrelsen opererer inden for rammerne af den til enhver tid gældende kontrakt mellem huset og Kultur- og Fritidsforvaltningen samt inden for rammerne af Borgerrepræsentationens og Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede målsætninger for kultur- og medborgerhusområdet. Derudover har bestyrelsen følgende opgaver og kompetencer: Bestyrelsen fastsætter principper for husets kulturelle indhold og organisering Bestyrelsen godkender og fastlægger principper for husets målgruppe, særlige indsats og rolle i lokalområdet Bestyrelsen godkender husets budget Bestyrelsen fastlægger ordensregler, åbningstider mv. Bestyrelsen afgiver indstilling om udviklingstiltag og anlægsarbejder, der forudsætter politisk behandling Bestyrelsen udarbejder forslag til flerårige planer for huset

18 Bestyrelsen afgiver udtalelse om ansættelse af leder af huset, og om alle spørgsmål, som Kulturog Fritidsudvalget forelægger den, og kan afgive udtalelse om alle forhold vedrørende det pågældende hus. Leder og medarbejdere i husene ansættes af og i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bestyrelsen skal i øvrigt afgive udtalelse i enhver sag, som Kultur- og Fritidsudvalget og/eller Borgerrepræsentationen måtte bede om udtalelse om. Desuden kan bestyrelsen til enhver tid afgive udtalelse om enhver sag, der vedrører det enkelte hus. 7.!* Stabile budgetrammer Forud for hvert kalenderår udarbejder institutionen et budget, der skal være specificeret i samme grad som regnskabet. Budgetlægning skal følge den kommunale budgetlægning. Institutionens nettobudgetrammer udgør følgende i perioden frem til 28 (1 kr.) Udgift Indtægt Netto Udgiftsrammen er beregnet i p/l 5, d.v.s. at beløbet vil blive p/l-reguleret en gang årligt i forbindelse med Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer- efter de samme retningslinier, som gælder for den resterende del af kommunens forvaltninger. Udgiftsrammen kan ændres som følge af generelle rammekorrektioner for eksempel som følge af omlægning af finansiering af interne ydelser. Institutionen er forpligtet til at bidrage med et årligt omstillingsbidrag, der vil være fratrukket, når institutionens årlige budgetramme udmeldes. Fleksible budgetrammer Institutionen er forpligtet til at overholde ovenstående nettoramme for driftsudgifterne og har således ingen budgetmæssig binding på henholdsvis bruttoudgifter og bruttoindtægter. Institutionen kan således frit anvende økonomiske ressourcer, som f.eks. tilvejebringes ved rationaliseringer udover de i denne kontrakt forudsatte, eller gennem ekstern finansiering af institutionens virksomhed til at opfylde de i kontrakten beskrevne formål.

19 Der må dog ikke drives cafe- og restaurationsvirksomhed i institutionen med anvendelse af kommunalt tilskud. Cafedrift skal derfor søges bortforpagtet. Hvis cafeen ikke bortforpagtes, skal driften tilrettelægges på en måde, så der ved fortsat drift ikke genereres under- eller overskud. Der kan genereres overskud som anvendes til afskrivninger, istandsættelser eller investeringer, der vedrører cafeens drift i overenstemmelse med institutionens formål. Aftaler vedrørende bortforpagtning af cafedrift/serveringsvirksomhed skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse inden indgåelse af endelig aftale. For at sikre en rationel ressourceanvendelse har institutionen adgang til at overføre budgetmidler mellem årene. Ordningen omfatter både en låneordning dvs. institutionens nettoramme kan øges, såfremt den reduceres tilsvarende i det efterfølgende år samt en opsparingsordning, hvor nettorammen reduceres i budgetåret og øges i det følgende år. Institutionen kan overføre budgetmidler mellem to budgetår. Institutionen skal senest i forbindelse med oktoberkalkulen give meddelelse om den ønskede overførsel. Konkret overførsel for et år ad gangen, kan kun ske efter aftale mellem parterne og under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse. Regnskab og revision Regnskabsperioden er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med Københavns Kommunes til enhver tid gældende regnskabsvejledning og model. 8 6 Indre By Medborgerhus anvender Kultur- og Fritidsforvaltningens ressourcestyringsværktøjer og anvender Københavns Kommunes gældende indkøbsaftaler. Ledelsen i Indre By Medborgerhus har ansvar for løbende i samarbejde med stabsfunktionerne i Kultur- og Fritidsforvaltningen at udvikle værktøjerne, således at institutionens økonomistyring kan ske på optimale vilkår. Den overordnede økonomistyring varetages af institutionens leder. 9 "& Københavns Kommune deltager i Dogme 2 for kommuner og miljø. Som deltager i Dogme 2 skal Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner over tid miljøcertificeres.

20 Ledelsen af Indre By Medborgerhus er i kontraktperioden forpligtet til løbende at registrere alle væsentlige miljøforhold inden for institutionens område, som kan indgå i Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede miljøkortlægning, der løbende bliver opdateret. Ledelsen er desuden forpligtet til at sikre, at der tages hensyn til miljøet ved indkøb af produkter, samt ved anvendelsen af produkterne i det daglige arbejde og den efterfølgende håndtering og bortskaffelse af affaldsprodukter. :1& 1 Indre By Medborgerhus skal hvert år senest 1. april indsende en årsberetning, der beskriver opfyldelsen af det foregående års virksomhedsplan og redegøre for årets delresultater på de overordnede mål, der er fastsat i kontrakten, samt for eventuelle afvigelser i forhold til målene. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en skabelon for årsberetningen. Indre By Medborgerhus skal hvert år, senest 1. oktober udarbejde en virksomhedsplan for det kommende år til godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Virksomhedsplanen skal indeholde en beskrivelse af og plan for realiseringen målene i kontrakten for det kommende år. Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder herefter, i perioden oktober-december brugerbestyrelsen og ledelse til en drøftelse med henblik på tilpasning af virksomhedsplanen overensstemmelse med kontrakten. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en skabelon for virksomhedsplanen. *1 1 Et år inden kontraktens udløb mødes parterne med henblik på at afklare, hvorvidt kontrakten skal være gældende for en ny periode eller ophøre. Såfremt kontrakten fortsættes, skal forhandlinger herom påbegyndes straks efter mødet. Forhandlingerne bør være afsluttet således, at en ny kontrakt underskrives senest tre måneder før udløbet af nærværende kontrakt. Hver af parterne har krav på genforhandling af kontrakten i kontraktperioden ved væsentlige ændringer i det grundlag, kontrakten er indgået på. I øvrigt kan genforhandling finde sted når parterne er enige herom. Eventuel uenighed mellem parterne afgøres af Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion. 15 Kontrakten træder i kraft den 1. januar 25 og løber indtil den 31. december 28 Dato:

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 3 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Hvad mener brugerne om Københavns Kommunes kultur- og medborgerhuse?

Hvad mener brugerne om Københavns Kommunes kultur- og medborgerhuse? Hvad mener brugerne om Københavns Kommunes kultur- og medborgerhuse? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Hvad mener brugerne om Københavns Kommunes kultur- og medborgerhuse? Redigeret

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE Københavns Afdelings Bestyrelse Vedtægt og formål Vedtægt: Vedtægterne gældende for DVL Københavns Afdelings bestyrelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps UDKAST til VEDTÆGTER for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1-3 Kap. 2 Selskabets kapital 4 Kap. 3 Anparterne 5 Kap. 4 Generalforsamling

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere