Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden , Lindersvold/Vanløse dog for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 2005-08, Lindersvold/Vanløse dog for perioden 2005-06."

Transkript

1 Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 25-8, Lindersvold/Vanløse dog for perioden Kontrakterne er identiske i hovedparten af afsnittene. Dog er følgende afsnit individuelle for det enkelte hus: afsnit 4, der indeholder formål og mål for drift og udvikling af det kulturelle tilbud i kontraktperioden, afsnit 5 med mål for udvikling af personale, ledelse, økonomi og administration, samt afsnit 7, der angiver budgetrammen for det enkelte hus. Kontrakterne for Christianshavns Beboerhus og Karens Minde Kulturhus adskiller sig fra de øvrige kontrakter, da disse huse er foreningsdrevne.!"## $! % &'() ** +&, -*. /!

2 1 Mellem 21! og er indgået følgende AFTALE om driften af Amager Kulturpunkt 1 Nærværende dokument udgør en driftskontrakt mellem Amager Kulturpunkt og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kontrakten beskriver kompetencefordelingen mellem henholdsvis Amager Kulturpunkt og Kulturog Fritidsforvaltningen. Det skal præciseres, at det aftale- og kontraktretlige begreb, der anvendes, ikke anvendes i almindelig aftaleretlig betydning. Kontrakten er ikke indgået mellem to selvstændige juridiske enheder, og skal derfor betragtes som en hensigtserklæring som begge parter forpligter sig til at følge. Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion har stadig det overordnede ansvar for driften af Amager Kulturpunkt. Gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler samt overenskomster m.v. forudsættes overholdt. Med kontrakten sker der alene en tilkendegivelse af den ønskede udvikling i Amager Kulturpunkts aktiviteter og mål samt de vilkår, der politisk og administrativt gives herfor. Indgåelse af nærværende driftskontrakt medfører ikke indskrænkning i Borgerrepræsentationens, Kultur- og Fritidsudvalgets og Kultur- og Fritidsforvaltningens direktions kompetence til at tilbagekalde eller ændre kontrakten, dele heraf eller andre forhold af betydning for det aftalte. Uenigheder mellem kontraktens parter afgøres af direktionen. Kontrakten består af 12 afsnit, der beskriver de juridiske og økonomiske forhold samt de overordnede rammer for forholdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Amager Kulturpunkt. Derudover består kontrakten af en række mål for institutionens drift og udvikling.

3 Kontrakten er indgået for en fireårig periode, men der foretages dog en årlig opfølgning og revision af kontraktens mål mellem forvaltningen og husets ledelse og bestyrelse. 3 1 *1 Nærværende kontrakt der er gældende fra 1. januar 25 til 31. december 28 afløser den tidligere kontrakt mellem Amager Kulturpunkt og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der blev indgået i forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende institution Byens Huse og overdragelsen til Københavns Kommune pr. 1. juli 22. Formålet med kontrakten er at beskrive forholdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Amager Kulturpunkt. Kontrakten udgør styringsgrundlaget for drift og udvikling af Amager Kulturpunkt. Det gælder eksternt i forhold til tilbud og service for borgerne, og internt i forhold til opgave- og kompetencefordeling mellem brugerbestyrelsen, ledelsen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Med kontrakten er det økonomiske og personalemæssige ansvar decentraliseret, så opgaveansvaret er placeret hvor opgaverne udføres, og hvor der er den nødvendige faglige kompetence. Ansvars- og kompetencefordelingen mellem husets ledelse, bestyrelse og forvaltningen er beskrevet i kontraktens kapitel 6. # 2 *! 2 * Formålet med Amager Kulturpunkt er at være et kulturelt kraftcenter primært for borgere på Amager, men også i forhold til København og dele af Øresundsregionen. Amager Kulturpunkt vil skabe udfordringer, lægge rammer til og være dynamo for - samt selv skabe og spille sammen med - udøvere, foreninger og brugere af kultur i lokalområdet Sundbyvester og Sundbyøster. Amager Kulturpunkts værdigrundlag bygger på: Et bredt kulturbegreb. En alsidighedsforpligtelse En lokalpolitisk, brugerorienteret demokratiopfattelse. At skabe aktiviteter for de enkelte aldersgrupper samt på tværs af generationer. En flerkulturel dimension, som sikrer faciliteter og aktiviteter, der indbefatter minoritetsgrupper. Amager Kulturpunkt skal engagere sig i lokalsamfundet i samspil med andre organisationer og fremme kulturen på Amager. Amager Kulturpunkt er sammensat af Huset, Loftet og Amager Bio med hver sin målgruppe og kulturelle og social tilbud.

4 4 * Huset er et kulturelt mødested for lokalbefolkningen og centrum for kulturelle aktiviteter. Målgruppen er bred og spænder fra spædbørn over børn fra 3-15 år til folk i den modne alder. *5 Der skal være nem adgang for lokalbefolkningen. Der skal være servering af mad og drikkevarer. Er base for lokaldemokratiske aktiviteter, herunder hjælp med lokaler til møder og arrangementer samt hjælp til netværkskoordinering og projektrådgivning. Hjemsted for lokale og landsdækkende organisationer og foreninger primært musikorienterede. Hjemsted for Sundby Lokalråd. Danne ramme for alsidig kulturel aktivitet. Cafekino skal præsentere nye danske upcomming bands med vægten lagt på sing a song writer genren arrangeret af Amager Kulturpunkt. Cafekino skal støtte den dansksprogede musik. Cafekino danner rammen om lokale musikforeninger såsom (Amager Jazzklub, Bluegrass Music Denmark, Verdensklubben, Classic, øvelokaleforeningen RUSK, Salsaklubben) samt nye, som måtte komme til. Cafekino danner ramme for børnekulturelle arrangementer, lokale debatter, foredrag etc. Keramikværksted, Tegne- og Grafikværksted, Træ og Metalværksted og Mørkekammer * Fra 25-9 gennemføres Områdefornyelse i Øresundsvejkvarteret. Sekretariatet er placeret i Huset, og Amager Kulturpunkt er repræsenteret i styregruppen. Huset vil fra samarbejde målrettet med Områdefornyelse af Øresundsvejkvarteret. Der skal i kontraktperioden opstartes og gennemføres konkrete lokale kulturprojekter i samarbejde med Områdefornyelse af Øresundsvejkvarteret. Kvarterløftsekretariatet i Københavns Kommune har sammen med Amager Kulturpunkt opnået en bevilling på 1 mio. fra Puljen for særlig byfornyelsesindsats i problemramte områder i større byer. Bevillingen er givet til projektet Musik og Kultur som Identitetsskaber & Brand. Der skal arbejdes målrettet for realisering af en ny plads omkring Amager Kulturpunkt. Målet er, at der etableres en fornyet plads med musik som branding og tilknyttede aktivitetsprojekter. Huset har et bredt tilbud af faciliteter og aktiviteter og forskelligartede brugere, foreninger og interessegrupper, som skal tilpasses fremtidens krav til et moderne medborgerhuse

5 Der skal i kontraktperioden udarbejdes en beskrivelse af indholdet i et moderne medborgerhus, der kan rumme et bredt og fleksibelt tilbud af kulturelle og sociale aktiviteter, og som afspejler lokalområdets efterspørgsel I dag opføres den klassiske musik fortrinsvis i folkekirken. Huset ønsker at bidrage til at gøre den klassiske musik tilgængelig uden for folkekirkerne og de større etablerede kulturinstitutioner med det formål at styrke interessen for klassisk musik i lokalområdet. Huset vil etablere præsentation af klassisk musik som et nyt indsatsområde i samarbejde med Amager Classic og Kulturhuset Islands Brygge. I kontraktperioden afdækkes ønsker til det klassiske udbud og på denne baggrund udarbejde en strategi for klassisk musik som et fast tilbud i Huset. Synergien omkring Øvelokaleforeningen RUSK, nyt Lydstudie i kælderen Øresundsvej 4, lokale og nationale musikorganisationer/arrangører, som har lokaler i Huset, skal styrkes. Der arrangeres og afholdes konkrete arrangementer og projekter i samarbejde med interessenterne. * Amager Bio har siden foråret 1997 fungeret som rytmisk spillested og koncertsal med plads til 1 tilskuere stående og ca. 55 siddende. Amager Bio har siden sin åbning arrangeret mellem 4-8 koncerter om året i samarbejde med Musikforeningen 5-øren og har i denne periode fået tag i et godt fast publikum på den københavnske scene og har dermed fundet sin niche mellem de andre store spillesteder i København. Målgruppen er rytmisk musik interesserede i København. I programlægningen lægges særligt vægt på: Rytmisk musik med fokus på høj professionel kvalitet inden for rock og bluesmusik. Ny elektronisk musik med vægten lagt på orkestre fra Norden. Musikrelateret kultur herunder scenekunst. Musik- og kulturarrangementer som egenproduktion eller samproduktion. Lokale koncerter med Ungerådet Udlejning til konferencer, koncerter, private arrangementer m.m. Barvirksomhed til servicering af publikum til koncerter og andre kulturelle arrangementer. * Koncert- og scenekunsttilbuddet i Amager Bio skal til stadighed udvikles I kontraktperioden skal der udvikles og etableres en organisering, der muliggør en udbygning og udvikling af koncertdriften i Amager Bio, bl.a. i et tæt samarbejde med Musikforeningen 5-øren.

6 Der opstartes nye samarbejder med arrangører af den nye rytmiske, elektroniske scene med det mål, at kunne arrangere flere koncerter i denne genre. Der etableres nye samarbejder med nordiske musikarrangører for at styrke den nordiske, rytmiske musik. Amager Bio skal matche nutidens krav til en moderne koncertsal, som kan trække professionelle større ind- og udenlandske orkestre til stedet. Der er derfor behov for at få iværksat en stærkt tiltrængt ombygning af Amager Bio. Særligt garderrobefaciliteter, toiletforhold samt ventilation skal forbedres Der skal i kontraktperioden udarbejdes et forprojekt for ombygning, analyse af finansieringsbehov, plan for ombygningen og ombygningen påbegyndes. $ 1 * Loftet er et medborgerhus for mennesker i den modne alder. Målgruppen er primært borgere på Amager mellem 5 og 1 år. Loftet arrangerer også kulturelle arrangementer som bl.a. Cafe Mandag, der stiller rammer til rådighed for møder og arrangementer af oplysende, kulturel og underholdende karakter med hovedvægten på brugernes ældreforeninger og brugeres egne arrangementer, samt udlejer sal og lokaler i aftentimerne og weekends til mødevirksomhed og private fester. * I kontraktperioden skal der fortsat skabes forudsætninger for socialt og kulturelt samvær mellem områdets ældre, bl.a. via billardklub og bankospil som et fast tilbud Der skal etableres og tilbydes nye kulturelle tilbud og aktiviteter, der henvender sig til målgruppen Loftet skal også indgå i projekter målrettet den ældre målgruppe i forbindelse med projektet Områdefornyelse af Øresundsvejkvarteret. $ Amager Kulturpunkt består af tre afdelinger: Huset med Cafekino, Amager Bio og Loftet. Amager Kulturpunkt har en centerchef og 2 souschefer. Generelt er strukturen flad. De forskellige opgaver løses af teams med en teamleder. Der er et ledelses- og administrationsteam, et produktions- og afviklingsteam, et ejendoms- og pedelteam og et Loftsteam.

7 * Alle medarbejdere gennemgår én gang årligt et førstehjælpskursus og en evakueringsøvelse i Amager Bio. Faste frivillige medarbejdere gennemgår én gang årligt en evakueringsøvelse i Amager Bio I samarbejde med den enkelte medarbejder foreslås relevante kursus- og efteruddannelsestilbud, som kan udbygge medarbejderens kompetence inden for medarbejderens og Amager Kulturpunkts virkefelt. Minimum 2 kursusdage pr. år for den enkelte medarbejder. Ledelsen foreslår kursus- og efteruddannelsestilbud, som kan udbygge ledelsens kompetence inden for personaleledelse og andre ledelsesfunktioner. Ledelsen deltager i minimum 2 ledelseskurser i perioden Huset har pligt til at følge alle politikker vedrørende personaleforhold mv. der vedtages i relevante fora i Københavns Kommune, herunder vedtagelser truffet i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og udarbejder lokale politikker i overensstemmelse hermed. ( 61 Lederens kompetencer og opgaver Lederen af Amager Kulturpunkt ansættes af Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og husets bestyrelse, og er ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen.. Ansættelse af lederen skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Kultur- og Fritidsforvaltningens Personalepolitik. Ledelsen af Amager Kulturpunkt sker i henhold til Københavns Kommunes værdigrundlag og Kultur- og Fritidsforvaltningen ledelsesgrundlag. Inden for nettorammen kan institutionens leder frit ansætte medarbejdere. Det betyder, at lederen kan vurdere hvorledes nettobudgettet skal anvendes under forudsætning af, at de målsætninger, der fremgår af kontrakten, overholdes. Uansøgt afskedigelse af medarbejdere kan kun ske i samarbejde med tillidsrepræsentanter og Kultur- og Fritidsforvaltningens Personaleafdeling. Afskedigelse af medarbejdere med ledelsesansvar skal ske i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og tillidsrepræsentanter. Husets leder har det økonomiske og personalemæssige ansvar for driften af Amager Kulturpunkt. Lederen er tilforordnet til brugerbestyrelsens møder og sikrer, at der tages referat mv. til møderne.

8 Brugerbestyrelsens kompetencer og opgaver Det er en forudsætning, at brugerne af det enkelte hus altid udgør et flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes af 6brugerrepræsentanter, valgt under valgmøde 1 medarbejderrepræsentant, valgt af personalet 1 repræsentant udpeget af en lokal organisation (p.t. Sundby Lokalråd) 1 brugerrepræsentant valgt af kontaktudvalget på Loftet 2 repræsentanter fra øvrige lokale kultur- eller fritidstilbud. Repræsentanterne indstilles af brugerbestyrelsen og godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, eller udpeges direkte af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er ikke en øvre grænse for antallet af medlemmer. Brugerrepræsentanterne skal være i overtal i bestyrelsen. Brugerrepræsentanterne vælges på et årligt valgmøde, hvor mindst halvdelen af brugerbestyrelsen er på valg. Medarbejderrepræsentant vælges af og blandt medarbejderne i det enkelte hus, og kan ikke være husets leder. Repræsentanter fra det øvrige lokale kultur- og fritidsliv indsættes i bestyrelsen for at sikre koordination af og samarbejde om kultur- og fritidstilbuddene. Bestyrelsen indstiller to repræsentanter til godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Repræsentanterne udpeges derefter af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Repræsentanterne udpeges for en periode, der ikke må overstige 2 år. Bestyrelsen opererer inden for rammerne af den til enhver tid gældende kontrakt mellem huset og Kultur- og Fritidsforvaltningen samt inden for rammerne af Borgerrepræsentationens og Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede målsætninger for kultur- og medborgerhusområdet. Derudover har bestyrelsen følgende opgaver og kompetencer: Bestyrelsen fastsætter principper for husets kulturelle indhold og organisering Bestyrelsen godkender og fastlægger principper for husets målgruppe, særlige indsats og rolle i lokalområdet Bestyrelsen godkender husets budget Bestyrelsen holdes løbende orienteret om Amager Kulturpunkts økonomiske situation. Bestyrelsen fastlægger ordensregler, åbningstider mv. Bestyrelsen afgiver indstilling om udviklingstiltag og anlægsarbejder, der forudsætter politisk behandling Bestyrelsen udarbejder forslag til flerårige planer for huset Bestyrelsen afgiver udtalelse om ansættelse af leder af huset, og om alle spørgsmål, som Kulturog Fritidsudvalget forelægger den, og kan afgive udtalelse om alle forhold vedrørende det pågældende hus. Leder og medarbejdere i husene ansættes af og i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

9 Bestyrelsen skal i øvrigt afgive udtalelse i enhver sag, som Kultur- og Fritidsudvalget og/eller Borgerrepræsentationen måtte bede om udtalelse om. Desuden kan bestyrelsen til enhver tid afgive udtalelse om enhver sag, der vedrører det enkelte hus. 7.!* Stabile budgetrammer Forud for hvert kalenderår udarbejder institutionen et budget, der skal være specificeret i samme grad som regnskabet. Budgetlægning skal følge den kommunale budgetlægning. Institutionens nettobudgetrammer udgør følgende i perioden frem til 28 (1 kr.) Udgift Indtægt Netto Udgiftsrammen er beregnet i p/l 5, d.v.s. at beløbet vil blive p/l-reguleret en gang årligt i forbindelse med Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer- efter de samme retningslinier, som gælder for den resterende del af kommunens forvaltninger. Udgiftsrammen kan ændres som følge af generelle rammekorrektioner for eksempel som følge af omlægning af finansiering af interne ydelser. Institutionen er forpligtet til at bidrage med et årligt omstillingsbidrag, der vil være fratrukket, når institutionens årlige budgetramme udmeldes. Fleksible budgetrammer Institutionen er forpligtet til at overholde ovenstående nettoramme for driftsudgifterne og har således ingen budgetmæssig binding på henholdsvis bruttoudgifter og bruttoindtægter. Institutionen kan således frit anvende økonomiske ressourcer, som f.eks. tilvejebringes ved rationaliseringer udover de i denne kontrakt forudsatte, eller gennem ekstern finansiering af institutionens virksomhed til at opfylde de i kontrakten beskrevne formål. Der må dog ikke drives cafe- og restaurationsvirksomhed i institutionen med anvendelse af kommunalt tilskud. Cafedrift skal derfor søges bortforpagtet. Hvis cafeen ikke bortforpagtes, skal driften tilrettelægges på en måde, så der ved fortsat drift ikke genereres under- eller overskud. Der kan genereres overskud som anvendes til afskrivninger, istandsættelser eller investeringer, der vedrører cafeens drift i overensstemmelse med institutionens formål. Aftaler vedrørende bortforpagtning af cafedrift/serveringsvirksomhed skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse inden indgåelse af endelig aftale.

10 For at sikre en rationel ressourceanvendelse har institutionen adgang til at overføre budgetmidler mellem årene. Ordningen omfatter både en låneordning dvs. institutionens nettoramme kan øges, såfremt den reduceres tilsvarende i det efterfølgende år samt en opsparingsordning, hvor nettorammen reduceres i budgetåret og øges i det følgende år. Institutionen kan overføre budgetmidler mellem to budgetår. Institutionen skal senest i forbindelse med oktoberkalkulen give meddelelse om den ønskede overførsel. Konkret overførsel for et år ad gangen, kan kun ske efter aftale mellem parterne og under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse. Regnskab og revision Regnskabsperioden er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med Københavns Kommunes til enhver tid gældende regnskabsvejledning og model. 8 6 Amager Kulturpunkt anvender Kultur- og Fritidsforvaltningens ressourcestyringsværktøjer og anvender Københavns Kommunes gældende indkøbsaftaler. Ledelsen i Amager Kulturpunkt har ansvar for løbende i samarbejde med stabsfunktionerne i Kultur- og Fritidsforvaltningen at udvikle værktøjerne, således at institutionens økonomistyring kan ske på optimale vilkår. Den overordnede økonomistyring varetages af institutionens leder. 9 "& Københavns Kommune deltager i Dogme 2 for kommuner og miljø. Som deltager i Dogme 2 skal Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner over tid miljøcertificeres. Ledelsen af Amager Kulturpunkt er i kontraktperioden forpligtet til løbende at registrere alle væsentlige miljøforhold inden for institutionens område, som kan indgå i Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede miljøkortlægning, der løbende bliver opdateret. Ledelsen er desuden forpligtet til at sikre, at der tages hensyn til miljøet ved indkøb af produkter, samt ved anvendelsen af produkterne i det daglige arbejde og den efterfølgende håndtering og bortskaffelse af affaldsprodukter. :1& 1

11 Amager Kulturpunkt skal hvert år senest 1. april indsende en årsberetning, der beskriver opfyldelsen af det foregående års virksomhedsplan og redegøre for årets delresultater på de overordnede mål, der er fastsat i kontrakten, samt for eventuelle afvigelser i forhold til målene. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en skabelon for årsberetningen. Amager Kulturpunkt skal hvert år, senest 1. oktober udarbejde en virksomhedsplan for det kommende år til godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Virksomhedsplanen skal indeholde en beskrivelse af og plan for realiseringen målene i kontrakten for det kommende år. Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder herefter, i perioden oktober-december brugerbestyrelsen og ledelse til en drøftelse med henblik på tilpasning af virksomhedsplanen overensstemmelse med kontrakten. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en skabelon for virksomhedsplanen. *1 1 Et år inden kontraktens udløb mødes parterne med henblik på at afklare, hvorvidt kontrakten skal være gældende for en ny periode eller ophøre. Såfremt kontrakten fortsættes, skal forhandlinger herom påbegyndes straks efter mødet. Forhandlingerne bør være afsluttet således, at en ny kontrakt underskrives senest tre måneder før udløbet af nærværende kontrakt. Hver af parterne har krav på genforhandling af kontrakten i kontraktperioden ved væsentlige ændringer i det grundlag, kontrakten er indgået på. I øvrigt kan genforhandling finde sted når parterne er enige herom. Eventuel uenighed mellem parterne afgøres af Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion. 15 Kontrakten træder i kraft den 1. januar 25 og løber indtil den 31. december 28 Dato: Merete Evers Jesper Nordahl Helmer Støvelbæk Kulturchef Leder Bestyrelsesformand Kultur- og Fritidsforvaltningen Amager Kulturpunkt Amager Kulturpunkt Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. januar 25

12 1 Mellem 21! Og er indgået følgende AFTALE om driften af 1 Nærværende dokument udgør en driftskontrakt mellem Indre By Medborgerhus og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kontrakten beskriver kompetencefordelingen mellem henholdsvis Indre By Medborgerhus og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det skal præciseres, at det aftale- og kontraktretlige begreb, der anvendes, ikke anvendes i almindelig aftaleretlig betydning. Kontrakten er ikke indgået mellem to selvstændige juridiske enheder, og skal derfor betragtes som en hensigtserklæring som begge parter forpligter sig til at følge. Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion har stadig det overordnede ansvar for driften af Indre By Medborgerhus. Gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler samt overenskomster m.v. forudsættes overholdt. Med kontrakten sker der alene en tilkendegivelse af den ønskede udvikling i Indre By Medborgerhus aktiviteter og mål samt de vilkår, der politisk og administrativt gives herfor. Indgåelse af nærværende driftskontrakt medfører ikke indskrænkning i Borgerrepræsentationens, Kultur- og Fritidsudvalgets og Kultur- og Fritidsforvaltningens direktions kompetence til at tilbagekalde eller ændre kontrakten, dele heraf eller andre forhold af betydning for det aftalte. Uenigheder mellem kontraktens parter afgøres af direktionen. Kontrakten består af 12 afsnit, der beskriver de juridiske og økonomiske forhold samt de overordnede rammer for forholdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Indre By Medborgerhus. Derudover består kontrakten af en række mål for institutionens drift og udvikling.

13 Kontrakten er indgået for en fireårig periode, men der foretages dog en årlig opfølgning og revision af kontraktens mål mellem forvaltningen og husets ledelse og bestyrelse. 3 1 *1 Nærværende kontrakt der er gældende fra 1. januar 25 til 31. december 28 afløser den tidligere kontrakt mellem Indre By Medborgerhus og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der blev indgået i forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende institution Byens Huse og overdragelsen til Københavns Kommune pr. 1. juli 22. Formålet med kontrakten er at beskrive forholdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Indre By Medborgerhus. Kontrakten udgør styringsgrundlaget for drift og udvikling af Indre By Medborgerhus. Det gælder eksternt i forhold til tilbud og service for borgerne, og internt i forhold til opgave- og kompetencefordeling mellem brugerbestyrelsen, ledelsen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Med kontrakten er det økonomiske og personalemæssige ansvar decentraliseret, så opgaveansvaret er placeret hvor opgaverne udføres, og hvor der er den nødvendige faglige kompetence. Ansvars- og kompetencefordelingen mellem husets ledelse, bestyrelse og forvaltningen er beskrevet i kontraktens kapitel 6. # 2 *! Indre By Medborgerhus mission er at stille lokaler til rådighed for møder, sport, musik teater og anden kultur samt at servicere brugerne med information og mad og drikke i forbindelse med deres brug af faciliteterne. I.B.M. opererer med et bredt kulturbegreb, der indbefatter såvel kunstnerisk optræden, udstillinger, events, teater, musik som sportslig udfoldelse, forenings- og mødeaktivitet, udendørs aktiviteter samt aktiviteter i lokalsamfundet i bredere forstand. Husets mix af tilbud tilpasses de fysiske rammer og de økonomiske muligheder. I.B.M s ledelse og ansatte skal være åbne over for alle brugergrupper og tilbyde rådgivning i forbindelse med kulturprojekter og understøtte det kvalitative i projekterne. I.B.M. er forpligtet til at samarbejde med lokale netværk, organisationer, institutioner, lokalaviser, lokalråd og lokalcenter. Huset (ledelse og personale) indgår i kommunens informationsforpligtelser overfor borgerne. Udviklingen i tilbuddene skal justeres løbende i forhold til ønskerne i nærområdet/indre By.

14 Prioriteringen af faste lejere vurderes én gang årligt i bestyrelsen, således at automatisk genudlejning ikke lukker af for nye initiativer. Disse opsøges aktivt. Huset forholder sig konstant til nye trends indenfor det kulturelle liv. Der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner årligt. I den tilbagevendende årsrapport vil afrapporteringen af de foregåede aktiviteter blive sat i relation til mission og visioner. *: Lokalområdets beboere 2 *: At fastholde og udvikle Indre By Medborgerhus som lokalområdets primære lokalkulturelle center *: Indre By Medborgerhus vil årligt øge antallet af husets etablerede kulturelle tilbud, herunder faste tilbagevendende teaterforestillinger, foredragsaftener og musikarrangementer. Huset vil etablere en forfatterfestival i samarbejde med en række forlag og forfattere. Festivalen skal i kontraktperioden gøres til en fast årligt tilbagevendende begivenhed og festivalen skal gøres til en kulturbegivenhed, der er medvirkende til at profilere lokalområdets kulturliv. Huset vil årligt etablere loppemarked hver måned i sommerhalvåret og julemarked hvert år i december. I.B.M vil udvide samarbejdet med lokalområdet, f.eks. Nansensgade Netværk, kirker og skoler med større events i stil med Nansensgadefesten, loppemarkeder o.l. således at der i kontraktperioden er et årligt stigende antal samarbejdsprojekter med andre lokale samarbejdspartnere * Børn og børnefamilier 2 *: At udvikle tilbud, der henvender sig særligt til børn og børnefamilier i lokalområdet. *: I.B.M vil gøre en særlig indsats for at tiltrække børn og børnefamilier. Huset vil fastholde de etablerede børnekulturtilbud. Der skal i kontraktperioden afprøves nye kultur- og aktivitetstilbud for målgruppen. I kontraktperioden indgås nye samarbejder med områdets børneinstitutioner.

15 21 "& Der skal i kontraktperioden arbejdes for at gøre husets faciliteter tilgængelige for ældre og handicappede, bl.a. ved at skabe adgang til lokaler på 1. sal. Der skal udarbejdes en plan for ombygning/etablering af nye adgangsforhold, herunder med finansieringsbehov, og ombygningen gennemføres. Hallerne skal i kontraktperioden udvikles, så de også kan bruges til kulturelle aktiviteter ved hjælp af etablering af let aftageligt (rulles af og på) filt. Der etableres selskabslokalefunktion i salen ved hjælp af indsætning af elementkøkken samt ændring af alarmsystem, så brugerne kan benytte faciliteterne uden at der er behov for personaletilstedeværelse. Pladsen foran huset skal gøres til et attraktivt aktivitetsområde, så der bliver arkitektonisk sammenhæng mellem kvarter og hus og som er medvirkende til at fastholde husets centrale kulturelle profil. I.B.M. skal i kontraktperioden indføre miljøledelse og miljøcertificeres. Projektet skal fungere som pilotprojekt for kultur- og medborgerhusene, og erfaringerne skal formidles til de øvrige kultur- og medborgerhuse i forbindelse med indførelse af miljøledelse. $ Indre By Medborgerhus er organiseret som vist i diagrammet: /1,1 $ " - &1 2 *: At fastholde Indre By Medborgerhus som en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet ved gode samarbejdsrelationer. *:

16 Sygefraværet nedbringes således at huset i hele kontraktperioden har et sygefravær 2 % under gennemsnittet for Københavns Kommunes Kultur- og medborgerhuse. Serviceniveauet for husets brugere skal øges og medarbejdernes faglige kompetencer styrkes ved at alle skrankemedarbejdere senest 3 måneder efter deres fastansættelse i huset har deltaget i kursus for frontpersonale Alle medarbejdere skal have modtaget løbende kurser i IT-anvendelse, således at alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at benytte de elektroniske hjælpemidler der er stillet til rådighed. Der afholdes årlige MUS-samtaler, der skal indeholde en opfølgning på den enkelte medarbejders efteruddannelsesbehov. Det er målet, at samtalerne skal gennemføres inden for en periode på 2 måneder med henblik på udfærdigelse af en plan for løsning af de generelle arbejdspladsspørgsmål, der måtte fremkomme ved MUS-samtalerne. Alle administrative rutiner gøres elektronisk, således at der er fuldt samspil mellem det elektroniske bookingsystem, fakturerings- og bogføringssystemet samt elektronisk betaling (herunder dankort) fra alle faste lejere, enkeltlejere af lokaler samt alle faste sportslejere, således at der kun er kontanter i forbindelse med cafésalg. Bogføring skal gennemføres direkte i KØR for at minimere dobbeltarbejde. Huset har pligt til at følge alle politikker vedrørende personaleforhold mv. der vedtages i relevante fora i Københavns Kommune, herunder vedtagelser truffet i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og udarbejder lokale politikker i overensstemmelse hermed. ( 61 Lederens kompetencer og opgaver Lederen af Indre By Medborgerhus ansættes af Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og husets bestyrelse, og er ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen.. Ansættelse af lederen skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Kultur- og Fritidsforvaltningens Personalepolitik. Ledelsen af Indre By Medborgerhus sker i henhold til Københavns Kommunes værdigrundlag og Kultur- og Fritidsforvaltningen ledelsesgrundlag. Inden for nettorammen kan institutionens leder frit ansætte medarbejdere. Det betyder, at lederen kan vurdere hvorledes nettobudgettet skal anvendes under forudsætning af, at de målsætninger, der fremgår af kontrakten, overholdes.

17 Uansøgt afskedigelse af medarbejdere kan kun ske i samarbejde med tillidsrepræsentanter og Kultur- og Fritidsforvaltningens Personaleafdeling. Afskedigelse af medarbejdere med ledelsesansvar skal ske i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og tillidsrepræsentanter. Husets leder har det økonomiske og personalemæssige ansvar for driften af Indre By Medborgerhus. Lederen er tilforordnet til brugerbestyrelsens møder og sikrer, at der tages referat mv. til møderne. Brugerbestyrelsens kompetencer og opgaver Det er en forudsætning, at brugerne af det enkelte hus altid udgør et flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes af minimum: 4 brugerrepræsentanter, valgt under valgmøde 1 medarbejderrepræsentant, valgt af personalet 2 repræsentanter fra øvrige lokale kultur- eller fritidstilbud. Repræsentanterne indstilles af brugerbestyrelsen og godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, eller udpeges direkte af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er ikke en øvre grænse for antallet af medlemmer. Brugerrepræsentanterne skal være i overtal i bestyrelsen. Brugerrepræsentanterne vælges på et årligt valgmøde, hvor mindst halvdelen af brugerbestyrelsen er på valg. Medarbejderrepræsentant vælges af og blandt medarbejderne i det enkelte hus, og kan ikke være husets leder. Repræsentanter fra det øvrige lokale kultur- og fritidsliv indsættes i bestyrelsen for at sikre koordination af og samarbejde om kultur- og fritidstilbuddene. Repræsentanterne udpeges af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bestyrelsen indstiller to repræsentanter til godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Repræsentanterne udpeges for en periode, der ikke må overstige 2 år. Bestyrelsen opererer inden for rammerne af den til enhver tid gældende kontrakt mellem huset og Kultur- og Fritidsforvaltningen samt inden for rammerne af Borgerrepræsentationens og Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede målsætninger for kultur- og medborgerhusområdet. Derudover har bestyrelsen følgende opgaver og kompetencer: Bestyrelsen fastsætter principper for husets kulturelle indhold og organisering Bestyrelsen godkender og fastlægger principper for husets målgruppe, særlige indsats og rolle i lokalområdet Bestyrelsen godkender husets budget Bestyrelsen fastlægger ordensregler, åbningstider mv. Bestyrelsen afgiver indstilling om udviklingstiltag og anlægsarbejder, der forudsætter politisk behandling Bestyrelsen udarbejder forslag til flerårige planer for huset

18 Bestyrelsen afgiver udtalelse om ansættelse af leder af huset, og om alle spørgsmål, som Kulturog Fritidsudvalget forelægger den, og kan afgive udtalelse om alle forhold vedrørende det pågældende hus. Leder og medarbejdere i husene ansættes af og i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bestyrelsen skal i øvrigt afgive udtalelse i enhver sag, som Kultur- og Fritidsudvalget og/eller Borgerrepræsentationen måtte bede om udtalelse om. Desuden kan bestyrelsen til enhver tid afgive udtalelse om enhver sag, der vedrører det enkelte hus. 7.!* Stabile budgetrammer Forud for hvert kalenderår udarbejder institutionen et budget, der skal være specificeret i samme grad som regnskabet. Budgetlægning skal følge den kommunale budgetlægning. Institutionens nettobudgetrammer udgør følgende i perioden frem til 28 (1 kr.) Udgift Indtægt Netto Udgiftsrammen er beregnet i p/l 5, d.v.s. at beløbet vil blive p/l-reguleret en gang årligt i forbindelse med Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer- efter de samme retningslinier, som gælder for den resterende del af kommunens forvaltninger. Udgiftsrammen kan ændres som følge af generelle rammekorrektioner for eksempel som følge af omlægning af finansiering af interne ydelser. Institutionen er forpligtet til at bidrage med et årligt omstillingsbidrag, der vil være fratrukket, når institutionens årlige budgetramme udmeldes. Fleksible budgetrammer Institutionen er forpligtet til at overholde ovenstående nettoramme for driftsudgifterne og har således ingen budgetmæssig binding på henholdsvis bruttoudgifter og bruttoindtægter. Institutionen kan således frit anvende økonomiske ressourcer, som f.eks. tilvejebringes ved rationaliseringer udover de i denne kontrakt forudsatte, eller gennem ekstern finansiering af institutionens virksomhed til at opfylde de i kontrakten beskrevne formål.

19 Der må dog ikke drives cafe- og restaurationsvirksomhed i institutionen med anvendelse af kommunalt tilskud. Cafedrift skal derfor søges bortforpagtet. Hvis cafeen ikke bortforpagtes, skal driften tilrettelægges på en måde, så der ved fortsat drift ikke genereres under- eller overskud. Der kan genereres overskud som anvendes til afskrivninger, istandsættelser eller investeringer, der vedrører cafeens drift i overenstemmelse med institutionens formål. Aftaler vedrørende bortforpagtning af cafedrift/serveringsvirksomhed skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse inden indgåelse af endelig aftale. For at sikre en rationel ressourceanvendelse har institutionen adgang til at overføre budgetmidler mellem årene. Ordningen omfatter både en låneordning dvs. institutionens nettoramme kan øges, såfremt den reduceres tilsvarende i det efterfølgende år samt en opsparingsordning, hvor nettorammen reduceres i budgetåret og øges i det følgende år. Institutionen kan overføre budgetmidler mellem to budgetår. Institutionen skal senest i forbindelse med oktoberkalkulen give meddelelse om den ønskede overførsel. Konkret overførsel for et år ad gangen, kan kun ske efter aftale mellem parterne og under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse. Regnskab og revision Regnskabsperioden er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med Københavns Kommunes til enhver tid gældende regnskabsvejledning og model. 8 6 Indre By Medborgerhus anvender Kultur- og Fritidsforvaltningens ressourcestyringsværktøjer og anvender Københavns Kommunes gældende indkøbsaftaler. Ledelsen i Indre By Medborgerhus har ansvar for løbende i samarbejde med stabsfunktionerne i Kultur- og Fritidsforvaltningen at udvikle værktøjerne, således at institutionens økonomistyring kan ske på optimale vilkår. Den overordnede økonomistyring varetages af institutionens leder. 9 "& Københavns Kommune deltager i Dogme 2 for kommuner og miljø. Som deltager i Dogme 2 skal Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner over tid miljøcertificeres.

20 Ledelsen af Indre By Medborgerhus er i kontraktperioden forpligtet til løbende at registrere alle væsentlige miljøforhold inden for institutionens område, som kan indgå i Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede miljøkortlægning, der løbende bliver opdateret. Ledelsen er desuden forpligtet til at sikre, at der tages hensyn til miljøet ved indkøb af produkter, samt ved anvendelsen af produkterne i det daglige arbejde og den efterfølgende håndtering og bortskaffelse af affaldsprodukter. :1& 1 Indre By Medborgerhus skal hvert år senest 1. april indsende en årsberetning, der beskriver opfyldelsen af det foregående års virksomhedsplan og redegøre for årets delresultater på de overordnede mål, der er fastsat i kontrakten, samt for eventuelle afvigelser i forhold til målene. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en skabelon for årsberetningen. Indre By Medborgerhus skal hvert år, senest 1. oktober udarbejde en virksomhedsplan for det kommende år til godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Virksomhedsplanen skal indeholde en beskrivelse af og plan for realiseringen målene i kontrakten for det kommende år. Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder herefter, i perioden oktober-december brugerbestyrelsen og ledelse til en drøftelse med henblik på tilpasning af virksomhedsplanen overensstemmelse med kontrakten. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en skabelon for virksomhedsplanen. *1 1 Et år inden kontraktens udløb mødes parterne med henblik på at afklare, hvorvidt kontrakten skal være gældende for en ny periode eller ophøre. Såfremt kontrakten fortsættes, skal forhandlinger herom påbegyndes straks efter mødet. Forhandlingerne bør være afsluttet således, at en ny kontrakt underskrives senest tre måneder før udløbet af nærværende kontrakt. Hver af parterne har krav på genforhandling af kontrakten i kontraktperioden ved væsentlige ændringer i det grundlag, kontrakten er indgået på. I øvrigt kan genforhandling finde sted når parterne er enige herom. Eventuel uenighed mellem parterne afgøres af Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion. 15 Kontrakten træder i kraft den 1. januar 25 og løber indtil den 31. december 28 Dato:

1. Aftalens parter. 2. Aftalens status og kontraktens opbygning

1. Aftalens parter. 2. Aftalens status og kontraktens opbygning 1. Aftalens parter Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og er indgået følgende AFTALE om driften af 2. Aftalens status og kontraktens opbygning Nærværende dokument udgør en driftskontrakt mellem og Kultur-

Læs mere

Aftalens parter. Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen. Christianshavns Beboerhusforening er indgået følgende AFTALE

Aftalens parter. Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen. Christianshavns Beboerhusforening er indgået følgende AFTALE 1. Aftalens parter Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Christianshavns Beboerhusforening er indgået følgende AFTALE om driften af Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 København K 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale 1. Parterne

Samarbejdsaftale 1. Parterne BILAG 2 Sagsnr.: 2007-2673 Dok.nr.: 2007-15166 Samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen består af dette dokument med overskrifterne: 1. Parterne 2. Baggrund for indgåelse af nærværende kontrakt 3. Valby Hallen

Læs mere

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU 13.12.06) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst 1 Navn og hjemsted TOBAKKEN er en selvejende institution.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

1. Aftalens parter. Mellem. Kultur- og Fritidsforvaltningen. og Nikolaj Udstillingsbygning Nikolaj Plads København K. er indgået følgende

1. Aftalens parter. Mellem. Kultur- og Fritidsforvaltningen. og Nikolaj Udstillingsbygning Nikolaj Plads København K. er indgået følgende 1. Aftalens parter Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Nikolaj Udstillingsbygning Nikolaj Plads 10 1067 København K er indgået følgende AFTALE om udstilling og formidling af samtidskunst i Københavns

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer Resultatkontrakt vedrørende samarbejde mellem Herning Kommune og MCH A/S Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer 1. Parterne Mellem Herning Kommune Adresse: Torvet, 7400 Herning EAN-nr.: 5798005510253

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter Fællesråd Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen Kommunal Styregruppe Består af Direktør, Centerchefer, kulturchef, kulturhuskoordinator erforum 4 x årligt Består af brugere som

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst

Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecentret NOTAT Til KFU Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst Udvalgsmedlem Simon Strange har rejst spørgsmål om krav

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2013 2016 Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Forord: Formålet med denne aftale er at skabe et udviklings- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere