Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli juni 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2002 30. juni 2003."

Transkript

1 Side 1/ september 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 11 / 2003 IC Companys A/S Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli juni Med en omsætning på mio. DKK og et resultat af primær drift før særlige poster på 129 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 4,8% er resultatet realiseret i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger, om end omsætningen er realiseret i underkanten heraf.. Under særlige poster er indregnet 64 mio. DKK til lukning af ca. 30 butikker samt til dækning af tomgangsomkostninger vedrørende overskydende lejemål. For regnskabsåret 2003/04 bliver fokusområderne øget mærke-divisionalisering for derigennem at skabe platform for profitabel omsætningsvækst for hvert enkelt key brand: o Opprioriteret fokus på fornyet vækst og udvikling inden for IC Companys key brands. o Til at forestå denne key brands udvikling er den daglige ledelse blevet styrket via ny udviklingsdirektør, Tim Justesen, tiltrådt september o Udbygge selskabets franchise-funktion som ny, alternativ driftsform til uafhængige 3. parts konceptkunder og til egne retail-butikker. o Øge distribution og omsætning af selskabets nye og tilkøbte mærker. samt særlig fokus på at forbedre indtjeningen i retail-divisionen bl.a. gennem: o Styrkelse af ledelse, lukning af butikker og opstramning af indkøbsstyring, merchandising samt kærnebutikskoncept. For 2003/04 forventes en omsætning i størrelsesordenen 2,8 mia. DKK og en EBIT-margin i størrelsesordenen 4-4,5% efter omklassifikation af kasserabatter i størrelsesordenen mio. DKK i forhold til hidtidig praksis anvendt i årsrapporten for 2002/03. Dette skal ses i forlængelse af indarbejdelse af regnskabsvejledning 22, hvorefter kasserabatter skal fragå i omsætningen i modsætning til årsrapporten for 2002/03 og tidligere, hvor kasserabatter indgår i de finansielle poster. En forventet EBIT-margin for 2003/04 i størrelsesordenen 4-4,5% kan sammenholdes med en realiseret EBIT-margin på 4,0% i 2002/03 efter omklassifikation af realiserede kasserabatter på ca. 21 mio. DKK og en omsætning realiseret med mio. DKK.

2 Side 2/52 Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. oktober 2003 kl på Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Årsrapporten for 2002/03 erstatter i sit hele det trykte regnskab, som ikke udarbejdes for 2002/03. Årsrapporten kan downloades fra IC Companys A/S Lars Kjær Adm. direktør Steen Rasborg Bestyrelsesformand Kontaktpersoner: Adm. direktør Lars Kjær, telefon Økonomidirektør Henrik Theilbjørn, telefon

3 Side 3/52 ÅRSRAPPORT 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har den 25. september 2003 godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli juni Årsrapporten indeholder følgende hovedpunkter: Med en omsætning på mio. DKK og et resultat af primær drift før særlige poster på 129 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 4,8% er resultatet realiseret i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger, om end omsætningen er realiseret i underkanten heraf. IC Companys erhvervede i løbet af 2002/03 Tiger-koncernen. Tiger har som forventet haft en positiv omsætningsudvikling, og integrationen med IC Companys og afvikling af produktionsaktiviteter i Ungarn forløber planmæssigt. Endvidere har der været meget positiv markedsrespons på selskabets lancering af O by Isabell Kristensen, Edging- og Error-mærkerne, ligesom samarbejdet med den internationalt anerkendte designer Malene Birger er kommet godt fra start. Fremgang i indtjening i engrosdivisionen som følge af højere bruttoavancer, bedre leveringskvalitet og et generelt lavere omkostningsforbrug. Stabil udvikling i antal engroskunder med en tilgang på ca. 500 stk. i løbet af 2002/03 til i alt ca Retail-divisionen har udvist en væsentlig forringet omsætning og indtjening primært som følge af utilfredsstillende indkøbsstyring og merchandising. I retail-strategien fra oktober 2002 var bebudet lukning af op til 50 urentable butikker i løbet af 3-5 år. Siden oktober 2002 er der lukket 19 butikker. For hurtigere at kunne skabe et sundt fundament for en mere tilfredsstillende udvikling, er det besluttet at fremrykke lukningen af yderligere ca. 30 mono-brand butikker. Der er derfor i 2002/03 regnskabet indregnet 45 mio. DKK hertil under særlige poster. Nedlukningen af omtalte butikker forventes at have en positiv likviditetseffekt allerede i løbet af 2003/04 og forventes regnskabsmæssigt at være indtjent i løbet af 1-2 år efter gennemførelsen. Der er i 2002/03 etableret 13 Companys-konceptbutikker i egen retail, hvorved den samlede portefølje udgør 15 butikker pr. 30. juni Companys-butikkerne tegner sig for en forholdsmæssig pæn andel af den samlede retail-omsætning. Konceptet justeres og videreudvikles fortsat i 3 markedstilpassede udgaver. I engrosdivisionen er der etableret 13 Companys-butikker af 3. parts franchisetagere pr. 30. juni I forbindelse med etableringen af IC Companys i 2001 blev selskabets behov for leje af eksterne kontorlejemål kraftigt reduceret. Det er endnu ikke lykkedes at afvikle enkelte overskydende lejemål, og det har været nødvendigt at indregne 19 mio. DKK i 2002/03 regnskabet under særlige poster til dækning af tomgangsomkostninger indtil endelig afvikling. Den hensatte forpligtelse svarer til den forventede negative likviditetseffekt. Resultatet før skat udgør herefter 19 mio. DKK imod 62 mio. DKK realiseret i regnskabsåret 2001/02. Fortsat tilfredsstillende likviditetsudvikling med en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten på 184 mio. DKK og en netto-rentebærende gæld realiseret med 532 mio. DKK efter egenfinansiering af Tiger-erhvervelsen. Bestyrelsen har i årets løb fastlagt retningslinierne for den overordnede ledelse af IC Companys. Retningslinierne skal udgøre arbejdsgrundlaget for IC Companys ledelse og fremgår af selskabets hjemmeside

4 Side 4/52 For regnskabsåret 2003/04 bliver fokusområderne øget mærke-divisionalisering for derigennem at skabe platform for profitabel omsætningsvækst for hvert enkelt mærke: o Opprioriteret fokus på fornyet vækst og udvikling inden for IC Companys key brands (Matinique, Part Two, InWear, Cottonfield og Jackpot). o Til at forestå denne key brands udvikling er den daglige ledelse blevet styrket via ny udviklingsdirektør, Tim Justesen, tiltrådt september o Udbygge selskabets franchise-funktion som ny, alternativ driftsform til uafhængige 3. parts konceptkunder og til egne retail-butikker. o Øge distribution og omsætning af selskabets nye og tilkøbte mærker. samt særlig fokus på at forbedre indtjeningen i retail-divisionen bl.a. gennem: o Styrkelse af ledelse, lukning af butikker og opstramning af indkøbsstyring, merchandising samt kærnebutikskoncept. For 2003/04 forventes en omsætning i størrelsesordenen 2,8 mia. DKK og en EBIT-margin i størrelsesordenen 4-4,5% efter omklassifikation af kasserabatter i størrelsesordenen mio. DKK i forhold til hidtidig praksis anvendt i årsrapporten for 2002/03. Dette skal ses i forlængelse af indarbejdelse af regnskabsvejledning 22, hvorefter kasserabatter skal fragå i omsætningen i modsætning til årsrapporten for 2002/03 og tidligere, hvor kasserabatter indgår i de finansielle poster. En forventet EBIT-margin for 2003/04 i størrelsesordenen 4-4,5% kan sammenholdes med en realiseret EBIT-margin på 4,0% i 2002/03 efter omklassifikation af realiserede kasserabatter på ca. 21 mio. DKK og en omsætning realiseret med mio. DKK. Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. oktober 2003 kl på Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Årsrapporten for 2002/03 erstatter i sit hele det trykte regnskab, som ikke udarbejdes for 2002/03. Årsrapporten kan downloades fra Eventuelle henvendelser kan rettes til adm. direktør Lars Kjær, telefon , eller økonomidirektør Henrik Theilbjørn, telefon

5 Side 5/52 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hoved- og nøgletal 6 Ledelsens beretning 7 Den økonomiske udvikling 7 Konkurrencepræget marked 8 Key brands i udvikling 11 IT på fælles platform 12 Supply Chain 12 Organisation 13 Aktieincitamentsprogrammer 13 Disponering af årets resultat 13 Kvartalsmeddelelser 14 Hændelser efter balancedagen 14 Forventninger til regnskabsåret 2003/04 14 Generalforsamling 14 Aktionærforhold 15 Regnskabsberetning 18 Risikostyring 20 Påtegninger 22 Ledelsens regnskabspåtegning 22 Revisionspåtegning 23 Årsregnskab 24 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse 31 Aktiver 32 Passiver 33 Egenkapitalens udvikling 34 Pengestrømsopgørelse 35 Segmentoplysninger 36 Noter 38 Definition af nøgletal 50 Koncernoversigt 51 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 52

6 Side 6/52 HOVED- & NØGLETAL Proforma Proforma Proforma 2002/ / / / /99 t.kr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. ** 12 mdr. ** 12 mdr.** Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før afskrivninger og før særlige poster Resultat af primær drift før særlige poster (23.982) Resultat af primær drift ( ) Finansielle poster, netto (46.434) (73.924) (44.611) (58.545) (34.851) Resultat før skat og fusionsomkostninger ( ) Resultat før skat ( ) ( ) Periodens resultat ( ) ( ) Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Gæld og hensættelser i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ( ) (73.483) (70.776) ( ) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (31.419) (64.146) (14.946) (46.769) Ændring i likviditet (9.462) ( ) ( ) Nøgletal Bruttomargin (%) 53,9 50,6 53,9 51,4 53,2 EBITDA-margin (%) 9,0 9,3 8,7 4,4 12,4 EBIT-margin (%) 4,8 4,7 3,2 (0,7) 8,6 Egenkapitalforrentning (%) 0,2 7,4 neg neg 16,2 Soliditetsgrad (%) 32,9 33,2 30,4 35,8 47,8 Investeret kapital* Afkast på investeret kapital (%) 11,1 11,9 8,1 (1,8) 19,7 Rentebærende gæld, netto Gearing (%) 88,8 85,5 111,8 93,0 41,9 Børsrelaterede nøgletal Gennemsnitlige antal aktier Børskurs ultimo året 45,0 35,0 59,9 75,1 152,2 Resultat pr. aktie (EPS) 0,1 2,4 (8,6) (9,6) 8,7 Cash Flow pr. aktie (CFPS) 10,0 11,7 6,6 4,1 9,0 Indre værdi pr. aktie 32,7 32,1 31,5 40,2 53,9 Price / earnings 857,7 14,4 neg neg 17,4 Medarbejdere Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte pr Note: * Investeret kapital = gennemsnitlige anlægsaktiver + gennemsnitlig arbejdskapital Note: ** Ej tilpasset ny årsregnskabslov, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Der henvises til definition af nøgletal side 50.

7 Side 7/52 LEDELSENS BERETNING DEN ØKONOMISKE UDVIKLING IC Companys regnskab er pr. 1. juli 2002 tilpasset til den nye danske årsregnskabslov som beskrevet i årsrapporten for 2001/02 og som afspejlet i selskabets halvårsmeddelelse for 2002/03. Ændringerne vedrører indregning af finansielle leasingkontrakter og afledte finansielle instrumenter i balancen. Omsætningen blev med mio. DKK realiseret i underkanten af det forventede. Der er tale om en samlet reduktion i omsætningen i forhold til 2001/02 på ca. 7%. Omsætningen var i regnskabsårets sidste kvartal påvirket af en svagere begyndelse på udsalget end normalt p.g.a. det varme vejr i juni. Af det samlede fald i omsætningen skyldtes ca. 30% nettobutikslukninger og valutakurspåvirkning. Bruttoresultatet blev mio. DKK (1.475 mio. DKK) svarende til en bruttomargin på 53,9% (50,6%). Stigningen i bruttomarginen i forhold til 2001/02 skyldes i al væsentlighed en markant forbedring i leveringskvaliteten samt lavere indkøbspriser i US-dollar baserede indkøbsvalutaer. Kapacitetsomkostningerne blev realiseret med mio. DKK (1.339 mio. DKK), idet de realiserede synergibesparelser i 2001/02 er mere end fastholdt for 2002/03 uagtet tilkøbet af Tiger-koncernen. Resultat af primær drift før særlige poster blev realiseret med 129 mio. DKK (136 mio. DKK), og en EBIT-margin på 4,8% (4,7%), hvilket er på niveau med det forventede. I retail-strategien fra oktober 2002 var bebudet lukning af op til 50 urentable butikker i løbet af 3-5 år. Siden oktober 2002 er der lukket 19 butikker. For hurtigere at kunne skabe et sundt fundament for en mere tilfredsstillende udvikling, er det besluttet at fremrykke lukningen af yderligere ca. 30 urentable butikker. Der er derfor i 2002/03 regnskabet indregnet 45 mio. DKK hertil under særlige poster. Nedlukningen af omtalte butikker forventes at have en positiv likviditetseffekt allerede i løbet af 2003/04 og forventes regnskabsmæssigt at være indtjent i løbet af 1-2 år efter gennemførelsen. I forbindelse med etableringen af IC Companys i 2001 blev selskabets behov for leje af eksterne kontorlejemål kraftigt reduceret. Det er endnu ikke lykkedes at afvikle enkelte overskydende lejemål, og det har været nødvendigt at indregne 19 mio. DKK i 2002/03 regnskabet til dækning af tomgangsomkostninger indtil endelig afvikling. Den hensatte forpligtelse svarer til den forventede negative likviditetseffekt. Som følge heraf er der under særlige poster indregnet en samlet hensættelse i størrelsesordenen 64 mio. DKK til restrukturering af retail-divisionen og til afvikling af tomgangslejemål. Finansielle poster netto udgør en omkostning på 46 mio. (74 mio. DKK). Reduktionen i finansielle poster netto skyldes primært den generelt positive likviditetsudvikling, det markant lavere renteniveau samt renteindtægter på 8 mio. DKK i forbindelse med tilbagebetaling af skat for tidligere år fra fradragsberettiget favørelement ved udstedelse af medarbejderaktier. Resultat før skat blev realiseret med 19 mio. DKK (62 mio. DKK), og årets resultat blev realiseret med 1 mio. DKK (43 mio. DKK). Investeringerne udgjorde 190 mio. DKK, hvoraf en væsentlig del blev anvendt til køb af Sir Tiger Moderbolag AB (Tiger-koncernen) samt investeringer i butikker og i koncernens IT-systemer. Udviklingen i koncernens pengestrømme har været positiv med en likviditetsgenerering fra driften på 184 mio. DKK (206 mio. DKK). Årets samlede likviditetsvirkning andrager -9 mio. DKK (68 mio. DKK) efter egenfinansiering af Tiger-erhvervelsen. Koncernens samlede netto-rentebærende gæld blev realiseret med 532 mio. DKK i forhold til 499 mio. DKK i 2001/02. Den investerede kapital er realiseret med mio. DKK (1.142 mio. DKK).

8 Side 8/52 KONKURRENCEPRÆGET MARKED Udviklingen på det europæiske beklædningsmarked er fortsat præget af stærk konkurrence på selskabets hovedmarkeder. Udviklingen har medført en fortsat øget disponeringsusikkerhed i retail-ledet og en fortsat forskydning fra pre-order indkøb til OTB 1 -indkøb. Koncernens salgs- og markedsudvikling Engrossalget sker gennem egne datterselskaber i 14 lande, hvortil kommer eksport til en lang række øvrige lande, hvorved IC Companys sammenlagt afsætter til 41 lande. IC Companys driver endvidere egne butikker i 18 lande. Af den samlede omsætning afsættes ca. 82% uden for Danmark. Det indgår i selskabets strategi og handlingsplan af 20. december 2001 at nyudvikle og opkøbe brands efter behov og muligheder. I årets løb er egenudviklet O by Isabell Kristensen, Edging og Error-mærkerne, ligesom et samarbejde er etableret med designeren Malene Birger, via fælles modeselskab. Herudover blev Tiger-mærket tilkøbt og indgår i omsætningen fra og med 1. januar Egenudviklet og tilkøbt salg er en integreret del af koncernens salg. Der er derfor ikke efterfølgende foretaget yderligere beskrivelse af dette salgs indvirkning på det enkelte lands salgsudvikling, ligesom selskabet af konkurrencemæssige hensyn ikke opgiver omsætning for de enkelte brands. For regnskabsåret 2002/03 var omsætningen mio. DKK (2.915 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på ca. 7%. Engrosomsætningen faldt med ca. 7% til mio. DKK (1.778 mio. DKK), mens detailomsætningen, faldt med ca. 8% til mio. DKK (1.137 mio. DKK). Omsætningen var i regnskabsårets sidste kvartal påvirket af en svagere begyndelse på udsalget end normalt p.g.a. det varme vejr i juni. Af faldet i selskabets samlede omsætning skyldes ca. 30% nettobutikslukninger samt valutakursomregning. Omsætningen for hele året har været negativt påvirket af udviklingen i Holland, Belgien, Polen, UK, Canada, Finland og Tyskland, mens omsætningen i Danmark, Norge samt eksport er realiseret på niveau med året før. Omsætningen har udviklet sig positivt i Sverige. Omsætning fordelt på lande: Danmark Holland Sverige Belgien Finland UK Tyskland Polen Canada Øvrige Norge Schweiz Østrig Spanien Portugal Irland Ungarn Tjekkiet Frankrig Litauen 2002/ / Open-to-buy = køb af varer i sæson med kort leveringstid

9 Side 9/52 Distributionskanaler IC Companys har tre primære distributionskanaler bestående af engros, detail og factory outlets. Engrossalg omfatter salg til uafhængige detailhandlende i Europa og Canada og salg til konceptbutikker, som er butikker ejet af uafhængige detailhandlende, der fremstår som IC Companys butikker. Detailsalg omfatter IC Companys egne butikker i Europa og Canada. Factory outlets varetager salg af restvarer efter sæsonafslutningen igennem 30 factory outlets fordelt på 12 lande. Engrossalg For regnskabsåret 2002/03 udgjorde engrosomsætningen mio. DKK (1.778 mio. DKK), hvilket svarer til et fald på ca. 7% i forhold til regnskabsåret 2001/02. Engrosdivisionen har formået at opretholde en meget tilfredsstillende indtjening primært via en markant bedring i bruttoavancer fra bedre leveringskvalitet og fra et tilpasset omkostningsniveau. For regnskabsåret blev der realiseret et indtjeningsbidrag på 395 mio. DKK (332 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 23,9% (18,7%). Omsætningen har været påvirket af tilbagegang på markederne Holland, Belgien, Finland, Canada, UK, Tyskland og Danmark. Norge, Østrig, Schweiz og Frankrig ligger på niveau med 2001/02, mens der har været fremgang i omsætningen i Sverige, Irland og eksport, herunder Rusland. OTB-omsætningen udviste i regnskabsåret 2002/03 en vækst på ca. 15% (11%). Omsætningstilbagegangen har påvist et behov for øget forbrugerfokus og brand-profilering hos nogle af selskabets key brands. Endeligt har omsætningen i Benelux været præget af tab af markedsandele i et meget negativt marked. Arbejdet med key brands i udvikling blev sat i gang i 2001/02, og i forlængelse af skabelse af skarpere brand-profiler forventes flere væsentlige tiltag iværksat i år, bl.a. en omlægning af engrossalget, der skal styrke salgsfokus på det enkelte key brand. Det er besluttet at udbygge og formalisere selskabets engros franchise-funktion efter lovende udviklingstiltag i Benelux. Antallet af franchise-partnere udgjorde 48 pr. 30. juni 2003 (44) og forventes at stige i 2003/04, også som følge af planer om at lade visse af selskabets egne retail-butikker overgå til franchise-partnere. Som omtalt under bl.a. Key brands i udvikling er der gennemført en sanering af selskabets kundeportefølje på hovedmarkederne. Der pågår samtidig en ny indsats for at fastholde og udbygge selskabets adgang til forbrugerne. Det samlede antal forhandlere udgør ca pr. 30. juni 2003 imod ca pr. 30. juni Salg i egne butikker For regnskabsåret 2002/03 blev den samlede detailomsætning mio. DKK (1.137 mio. DKK), hvilket er en tilbagegang på ca. 8%. Omsætningen i perioden har været påvirket af netto 21 butikslukninger, idet der blev åbnet 21 butikker, heraf 4 butikker tilkøbt fra Tiger, og lukket 42 butikker. Således har IC Companys pr. 30. juni 2003 i alt 263 egne butikker (284 butikker) og i alt 30 factory outlets (25 factory outlets). Omsætningen var i regnskabsårets sidste kvartal påvirket af en svagere begyndelse på udsalget end normalt p.g.a. det varme vejr i juni. Endvidere var omsætningen påvirket af et øget behov for forbrugerfokus og brand-profilering hos nogle af selskabets key brands. Udviklingen i same-store salget er realiseret med ca. -9%. Omsætningen igennem egne retail-butikker blev realiseret med 933 mio. DKK (988 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på ca. 6%. Der har været omsætningsfremgang i Danmark og Schweiz, medens omsætningen især er gået tilbage i Polen, Holland, Tyskland, Østrig, Belgien, Finland og Norge.

10 Side 10/52 Indtjeningsbidraget for retail-divisionen blev realiseret med et tab på -42 mio. DKK (26 mio. DKK), som ledelsen finder stærkt utilfredsstillende. I factory outlet-divisionen blev der realiseret en omsætning på 117 mio. DKK (149 mio. DKK) og et negativt indtjeningsbidrag på -37 mio. DKK (-32 mio. DKK), som ligeledes karakteriseres som meget utilfredsstillende. I slutningen af regnskabsåret 2002/03 blev ledelsen i factory outlets styrket, hvilket sammen med en planlagt åbning af 8-10 nye outlets i 2003/04 samt bedre merchandise flow og mere aggressive priser forventes væsentligt at forbedre resultatdannelsen. På linie med selskabets øvrige afsætningskanaler drives factory outlets som en selvstændig kommerciel enhed. Målsætningen for afsætningskanalen er lønsom drift, men afvigelser vil forekomme p.g.a. variationer i priser og varemængder. Egne butikker geografisk fordeling: Holland Danmark Belgien Sverige UK 8 7 Finland 4 7 Canada 9 9 Tyskland 8 19 Norge 5 5 Spanien 1 1 Portugal 9 11 Østrig 5 7 Schweiz 5 4 Frankrig 1 1 Polen Tjekkiet 8 5 Ungarn 5 5 Lithauen 2 2 I alt * Ved opgørelsen er medtaget "special shops" og "shop in shop". Retail-strategi og hensat forpligtelse til restrukturering For at skabe en tilfredsstillende indtjening og fornyet vækst igennem egne butikker blev der i efteråret 2002 udviklet en ny retail-strategi, der især fokuserede på øget anvendelse af multibrand-butikker (monobrand-butikker med flere brands eller Companys-butikker), styrkelse af daglige driftsfunktioner samt en vis restrukturering af butiksporteføljen. I 2002/03 har der været en øget anvendelse af flere brands i selskabets monobrand-butikker. Selv om forbrugerne værdsætter et mere varieret udbud, har der ikke været tilstrækkelig indkøbsstyring heraf til den enkelte butik. Dette er et væsentligt indsatsområde i 2003/04. Behovet for styrkelse af den daglige drift relaterer sig til styring af merchandising og især til styringen af mængder, farver, størrelser o.s.v. til de enkelte butikker. Endvidere vil der blive sat kraftigt ind på yderligere salgstræning af personalet i butikkerne.

11 Side 11/52 Arbejdet med at styrke daglig retail-drift vil følgelig blive højt prioriteret og accelereret i regnskabsåret 2003/04. I den forbindelse gøres der allerede brug af anerkendt international ekspertbistand. I retail-strategien fra oktober 2002 var som omtalt bebudet lukning af op til 50 urentable butikker i løbet af 3-5 år. Siden oktober 2002 er der lukket 19 butikker. For hurtigere at kunne skabe et sundt fundament for en mere tilfredsstillende udvikling, er det besluttet at fremrykke lukningen af yderligere ca. 30 butikker. Herudover forventes det, at et mindre antal af selskabets retail-butikker vil blive overtaget af franchise-partnere. Der er derfor i 2002/03 regnskabet indregnet 45 mio. DKK til butikslukninger under særlige poster. Nedlukningen af omtalte butikker forventes at have en positiv likviditetseffekt allerede i løbet af 2003/04 og forventes regnskabsmæssigt at være indtjent i løbet af 1-2 år efter gennemførelsen. Indtjeningen fra de bebudede ca. 30 butikslukninger androg i 2002/03 regnskabet et tab i størrelsesordenen 19 mio. DKK. Det indregnede beløb på 45 mio. DKK under særlige poster omfatter nedskrivning af driftsaktiver, tabsgivende huslejekontrakter og fraflytningsomkostninger. KEY BRANDS I UDVIKLING IC Companys mission beskriver, at We believe in the Scandinavian values of simplicity, honesty, functionality, and innovation as the guiding principle for the development of our activities as a multibrand fashion company. Brand-divisionalisering Selskabet er i fuld overensstemmelse hermed i gang med at indføre en brand-divisionaliseret organisationsstruktur, hvor hvert enkelt brand fremstår med selvstændig ledelse. Senest har selskabet ansat en ny direktør med et samlet ansvar for forretningsudvikling, og som blandt andet skal videreføre den igangsatte udvikling og implementering af key brands-strategier. På baggrund af IC Companys utilfredsstillende salgs-performance for key brands igennem de seneste 2-3 år er der gennemført en strategisk udredning af årsagerne hertil, som kan sammenfattes i et behov for en vitalisering af indsatsen igennem endnu bedre designs og mere kommercielle produkter, og ikke mindst en mere enkel og slagkraftig organisationsstruktur indenfor engros salgsaktiviteten. I løbet af det forgangne år er de enkelte brand divisioner sat på en Mission key brands til imødegåelse af ovennævnte behov for at sikre fornyet salgsvækst. Dette udredningsarbejde har kortlagt et behov for at accelerere omlægningen af IC Companys salgs-setup fra et engros-drevet til et varemærke-drevet salgs-setup. Herved forventes engros-indsatsen vitaliseret, og det enkelte key brand sikres fokusering på den nødvendige markedsdrevne kommercialisering af det pågældende brands vertikale værdikæde fra designprocesser til udførende front-end salg. Den nuværende organisatoriske platform med fælles supply chain, finans, IT og salgsselskaber vil virke som infrastruktur og løftestang for denne markedsdrevne udvikling, og hvor det er op til hvert enkelt key brand at udnytte disse kompetencer bedst muligt. Omlægningen forventes fuld implementeret ved udgangen af regnskabsåret 2004/05. Nye brands Der blev i løbet af regnskabsåret egenudviklet tre nye brands, O by Isabell Kristensen, Edging by InWear og Error. Samtidig blev Tiger-brandet tilkøbt, jf. selskabets handlingsplan af 20. december 2001, ligesom der blev etableret et samarbejde med den internationalt anerkendte designer, Malene Birger, via fælles modeselskab om udvikling af nyt klassisk stylet tøjmærke hovedsageligt til kvinder.

12 Side 12/52 Det er ledelsens vurdering, at lanceringen af egenudviklede brands samt Tiger-brandet er kommet godt fra start, og at det er lykkedes at introducere disse via IC Companys salgsselskaber til nye kunder og markeder. Erhvervelse af Tiger-koncernen IC Companys A/S erhvervede i regnskabsåret 2002/03 den svensk-baserede Tiger-koncern. Ved købet tilførtes IC Companys ikke alene nye kompetencer, men også et markant nyt brand inden for det lidt mere trendy konfektionsprægede marked. Tigers internationale udbredelse kan fremover ske ad de kanaler, IC Companys i forvejen gør brug af. Overtagelsen af Tiger skal ses i lyset af IC Companys strategi fra december Strategien tager blandt andet sigte på at tilføre koncernen nye mærker rettet mod især de lidt yngre aldersgrupper og baseret på Skandinavisk design. Forud for købet blev der foretaget en nøje gennemgang af Tigers ungarske produktions set-up. Det indgik som et væsentligt element i erhvervelsen at fortsætte den reduktion af egenproduktion, som Tiger selv allerede havde indledt. I overensstemmelse hermed er Tigers egenproduktion i Ungarn således reduceret med 50% ved regnskabsårets afslutning. Siden købet er integrationen af selskabet med IC Companys forløbet planmæssigt. Tigers ledelse, design, sourcing samt salgs- og markedsføringsaktiviteter m.v. er bibeholdt som selvstændige funktioner. Tigers supply chain er overgået til IC Companys platform på linie med IC Companys øvrige brands. Tigers lagerfunktioner i Vingåker, Sverige, er under overførsel til IC Companys centrallager i København og forventes afsluttet i oktober IT PÅ FÆLLES PLATFORM IC Companys kører på en fælles ERP- og bogføringsplatform, henholdsvis STYLEman og SCALA, som ledelsen vurderer som fremtidsorienterede og driftssikre systemer til understøttelse af selskabets væsentligste forretningsprocesser. Retail-divisionens POS-system (point-of-sales) er i dag implementeret i alle egne butikker bortset fra Canada og Østeuropa. SUPPLY CHAIN Supply Chain divisionen blev skabt ved indgangen til regnskabsåret 2002/03 igennem en sammenlægning af produktion og logistikaktiviteterne. Strukturelt er der skabt en flad og effektiv organisationsstruktur sideløbende med en omlægning af divisionens internationalt placerede produktionsressourcer. Tyngden i selskabets asiatiske produktionsressourcer er i årets løb flyttet fra Hong Kong til Shanghai. Samme omlægning er igangsat for de europæiske produktionsressourcer med overflytning af produktion fra Portugal til Rumænien med åbning af et produktionskontor i Bucharest. Hermed er der skabt grundlag for en stærk position på Balkan og i Tyrkiet. Logistik Operationelt har 2002/03 været præget af løbende evaluering og optimering af selskabets ind- og udgående transporter ligesom et andet fokusområde har været sikring af høj effektivitet og kvalitet i alle selskabets lageroperationer. Produktion Fordelingen af selskabets produktionsvolumener har været 40% Kina og Hong Kong, 23% Indien, Bangladesh og Pakistan, 35% Europa og Tyrkiet samt 2% øvrige. Over året er Tyrkiets andel af produktionen steget, primært grundet mulighederne her for hurtige Xpress -leveringer. Ligeledes er Kinas andel af produktionen steget som følge af udviklingen i US dollarkursen og den generelt øgede konkurrencedygtighed i Shanghai-regionen og Nordkina.

13 Side 13/52 Den væsentlige forbedring i leveringskvaliteten opnået i 2002/03 skyldes bl.a. udvælgelse af leverandører og en tættere opfølgning herpå. ORGANISATION Organisationen er i dag bygget op omkring en struktur med selvstændige brand-divisioner, som understøtter de enkelte brands særkender kombineret med detail- og engrossalgskanaler til sikring af en fokuseret salgsindsats. Disse kommercielle forretningsenheder understøttes af en række klart definerede fælles servicefunktioner inden for supply chain, HR samt IT og økonomi. I takt med lancering og tilkøb af flere brands, er kompleksiteten i koncernen øget. Følgelig skal organisationen fortsat udvikles mod en mere dynamisk, flad og decentral struktur som beskrevet under afsnittet key brands i udvikling. Den 30. juni 2003 udgjorde den samlede medarbejderstab ca medarbejdere til sammenligning med ca året før. Nettotilgangen i antal medarbejdere skyldes hovedsagelig Tiger-erhvervelsen. Det gennemsnitlige antal ansatte pr. 30. juni 2003 udgør imod pr. 30. juni Vidensressourcer Et væsentligt element ved udførelse af IC Companys aktiviteter er medarbejdernes know-how og ekspertise. IC Companys har ca medarbejdere, som gennem årene har oparbejdet en betydelig faglig og industriel kompetence, herunder besidder medarbejdere beskæftiget i selskabets brand divisioner stor viden indenfor design, sourcing, markedsføring og brand building m.v. IC Companys arbejder i et modemiljø i konstant forandring, hvilket stiller store krav til medarbejderne og deres forandringsvillighed. Selskabets væsentlige forretningsprocesser er standardiserede, og der gøres brug af fælles ITplatform. Den enkelte medarbejders viden og kunnen spiller imidlertid en afgørende rolle i designarbejdet omkring skabelsen af de enkelte kollektioner. Der sker løbende investering i kompetenceudvikling gennem målrettede kurser, som sikrer udvikling af medarbejdernes færdigheder og dermed IC Companys værdiskabelse. Udover uddannelsesprogrammer søger IC Companys at fastholde og motivere selskabets ledende medarbejdere og øvrige nøglemedarbejdere gennem forskellige incitamentsprogrammer. AKTIEINCITAMENTSPROGRAMMER IC Companys A/S har både et aktieoptions- og et warrantprogram, som omfatter formandskab, direktion samt ledende medarbejdere. Det eksisterende optionsprogram udgør pr. 30. juni 2003 i alt optioner, som giver ret til tegning af én aktie. Pr. 30. juni 2003 er der i alt warrants, som er udestående. For en nærmere beskrivelse af programmerne henvises til note 2 til årsrapporten. Værdien af options- og warrant-programmer udgør ved en Black-Scholes beregning 4,6 mio. DKK. DISPONERING AF ÅRETS RESULTAT Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2002/03 før opnåelse af en mere tilfredsstillende konsolideringsgrad, hvorfor årets overskud overføres til næste år. KVARTALSMEDDELELSER Som meddelt tidligere introducerer selskabet kvartalsmeddelelser fra og med 1. kvartal 2003/04 og i overensstemmelse med optagelseskravene til Københavns Fondsbørs SmallCap+ indeks.

14 Side 14/52 HÆNDELSER EFTER BALANCEDAGEN Der er efter balancedagen modtaget 33 mio. DKK vedrørende tilbagebetaling af skat og renter for tidligere år fra fradragsberettiget favørelement ved udstedelse af medarbejderaktier. Ud over dette samt begivenheder og udviklinger, der er omtalt i denne årsrapport, er IC Companys ledelse ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter 30. juni 2003, som forventes at have en væsentlig betydning for koncernens økonomiske stilling eller fremtidsudsigter. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2003/04 For 2003/04 forventes en omsætning i størrelsesordenen 2,8 mia. DKK og en EBIT-margin i størrelsesordenen 4-4,5% efter omklassifikation af kasserabatter i størrelsesordenen mio. DKK i forhold til hidtidig praksis anvendt i årsrapporten for 2002/03. Dette skal ses i forlængelse af indarbejdelse af regnskabsvejledning 22, hvorefter kasserabatter skal fragå i omsætningen i modsætning til årsrapporten for 2002/03 og tidligere, hvor kasserabatter indgår i de finansielle poster. En forventet EBIT-margin for 2003/04 i størrelsesordenen 4-4,5% kan sammenholdes med en realiseret EBIT-margin på 4,0% i 2002/03 efter omklassifikation af realiserede kasserabatter på ca. 21 mio. DKK og en omsætning realiseret med mio. DKK. Det er fortsat ledelsens målsætning, at IC Companys på 3-5 års sigt skal opnå en mere tilfredsstillende profitabilitet, der mindst ligger på niveau med de sammenlignelige selskaber i branchen. GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. oktober 2003 kl på Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Dagsordenen vil i henhold til selskabets vedtægter være: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Bemyndigelse af bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at kunne erhverve indtil 10% af selskabets aktier til den aktuelle børskurs +/- 10%. 7. Eventuelt.

15 Side 15/52 AKTIONÆRFORHOLD Pr. 30. juni 2003 udgjorde aktiekapitalen i IC Companys A/S DKK Aktiekapitalen består af aktier a DKK 10, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Corporate Governance I december 2001 offentliggjorde et udvalg nedsat af Erhvervsministeriet (Nørby-udvalget) en rapport med en række anbefalinger til god selskabsledelse, Corporate Governance. Udvalgets anbefalinger er blevet bakket op af Københavns Fondsbørs. IC Companys bestyrelse anser det som sin primære opgave at varetage selskabets og dermed samtlige aktionærers langsigtede interesser. Med udgangspunkt i OECD s fundamentale principper og en række af Nørby-udvalgets anbefalinger har bestyrelsen i årets løb fastlagt retningslinierne for den overordnede ledelse af IC Companys. Retningslinierne skal udgøre arbejdsgrundlaget for IC Companys ledelse i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer og principper for blandt andet: Koncernens forhold til sine interessenter, herunder offentligheden og pressen Koncernens eksterne kommunikation, herunder Investor Relations-politikken Bestyrelsens arbejde, herunder bestyrelsens forretningsorden Direktionens arbejde, herunder direktionens forretningsorden Forholdet mellem bestyrelse og direktion Incitamentsprogrammer for selskabets ledelse og medarbejdere Målsætningen med disse retningslinier er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse af IC Companys. Retningslinierne er indarbejdet indenfor de rammer, som defineres af IC Companys vedtægter, forretningsidé, vision og værdigrundlag samt af gældende love og regler for danske børsnoterede selskaber. IC Companys samlede beskrivelse af retningslinier for den overordnede ledelse af IC Companys kan læses og downloades fra selskabets hjemmeside, Aktionærer Pr. 30. juni 2003 havde selskabet ca navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejer ca. 98% af den samlede aktiekapital. Ca. 5% af den samlede aktiekapital ejes af udenlandske aktionærer. Aktionærer pr. 30. juni 2003 Antal aktier Kapital og stemmer Friheden Invest A/S ,1% Arbejdsmarkedets Tillægspension ,8% Lønmodtagernes Dyrtidsfond ,1% Egne aktier ,9% Øvrige aktionærer ,1% I alt ,0% Nye aktier I oktober 2002 foretog IC Companys A/S en rettet emission med udstedelse af nye aktier, svarende til ca. 1% af aktiekapitalen før udstedelse. Aktierne blev udstedt i forbindelse med bestyrelsesbeslutning af 27. september 2002 om udstedelse af medarbejderaktier til alle fastansatte medarbejdere på lige vilkår til kurs DKK 10,5 pr. aktie. Udstedelsen blev fuldt tegnet. Medarbejderaktier IC Companys A/S har gennem de seneste år udstedt medarbejderaktier på i alt aktier. Af disse udstedte medarbejderaktier er aktier fortsat båndlagt. Bestyrelsen har i henhold til

16 Side 16/52 selskabets vedtægter bemyndigelse til af én eller flere omgange at gennemføre emissioner af medarbejderaktier til favørkurs for i alt nominelt DKK svarende til aktier. Kursudvikling 1,000 stk Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Omsætning 02/03 IC Companys indeks KFX - Indeks Small cap - Indeks Gn. Oms. 02/03 Udbytte Det er IC Companys målsætning at udbetale et udbytte svarende til ca. 30% af årets resultat efter skat. Bestyrelsen foreslår imidlertid, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2002/03. Investor Relations IC Companys arbejder med en målsætning om at opretholde et højt og ensartet informationsniveau samt at føre en åben og aktiv dialog med investorer og analytikere. På findes relevante investoroplysninger, herunder IC Companys fondsbørsmeddelelser, regnskaber samt præsentationer Forespørgsler fra aktionærer, finansanalytikere og andre interesserede kan rettes til: Henrik Theilbjørn, økonomidirektør, IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300 København S, tlf , fax: , Fondsbørsmeddelelser I regnskabsåret 2002/03 har selskabet udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 06/2002 (31. juli 2002): Finanskalender for regnskabsåret 2002/03 07/2002 (18. september 2002): Dato for regnskabsmeddelelse og informationsmøde 08/2002 (27. september 2002): Årsregnskabsmeddelelse 2001/02 09/2002 (9. oktober 2002): IC Companys ændrer organisationen efter veloverstået fusion 10/2002 (1. november 2002): Medarbejderaktieemission 11/2002 (7. november 2002): Ordinær generalforsamling 12/2002 (16. december 2002): Statusopgørelse aktiebesiddelser 01/2003 (7. januar 2003): IC Companys erhverver 51% af nystiftet Malene Birger selskab 02/2003 (12. februar 2003): Præsentation af IC Companys halvårsrapport 2002/03 03/2003 (27. februar 2003): Halvårsmeddelelse 2002/03 04/2003 (12. marts 2003): Værdi af insideres handel med IC Companys A/S aktier 05/2003 (25. marts 2003): IC Companys køber Tiger-koncernen 06/2003 (11. april 2003): Kvartalsvis opgørelse over aktiebesiddelser Indeks

17 Side 17/52 Finansiel kalender 28. oktober 2003: Ordinær generalforsamling 21. november 2003: Forventet offentliggørelse af 1. kvartalsmeddelelse 26. februar 2004: Forventet offentliggørelse af 1. halvårsmeddelelse 19. maj 2004: Forventet offentliggørelse af 3. kvartalsmeddelelse 27. september 2004: Forventet offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse 27. oktober 2004: Forventet afholdelse af ordinær generalforsamling Aktieanalytikere IC Companys aktien følges af følgende analytikere: Børshus Navn Alfred Berg Bank Jesper Breitenstein Carnegie Christian Wierup Cheuvreux Nordic Frans Høyer Danske Bank Majken Hauge Danske Bank Michael West Hybholt Gudme Raaschou Jesper Ilsøe Jyske Bank Henrik Henriksen Nordea Securities Maiken Lausen Sydbank Brian Kirk

18 Side 18/52 REGNSKABSBERETNING IC Companys regnskaber er pr. 1. juli 2002 tilpasset den nye danske årsregnskabslov som beskrevet i årsrapporten for 2001/02 og som afspejlet i selskabets halvårsmeddelelse for 2002/03. Ændringerne vedrører indregning af finansielle leasingkontrakter og afledte finansielle instrumenter i balancen. Koncernens resultat Koncernens resultat før skat blev realiseret med 19 mio. DKK (62 mio. DKK). Efter skat blev årets resultat et overskud på 1 mio. DKK (43 mio. DKK). Omsætningen Omsætningen i koncernen blev mio. DKK (2.915 mio. DKK) med en tilbagegang på 7%, som fordeler sig på engrosomsætningen med et fald på 7% til mio. DKK (1.778 mio. DKK) og med et fald i detailomsætningen på 8% til mio. DKK (1.137 mio. DKK). Omsætningen i egne butikker var i regnskabsåret påvirket af dels en nedgang i antal butikker på netto 21 butikker fra 284 pr. 30. juni 2002 til 263 butikker pr. 30. juni 2003, og dels af udviklingen i samestore salget på 9%. Andelen af omsætningen fra egne butikker udgør for 2002/03 ca. 39% og er på niveau med 2001/02. Bruttoresultatet Bruttoresultatet udgør mio. DKK (1.475 mio. DKK). Det absolutte fald i bruttoresultatet skyldes det lavere salg, hvorimod forbedringen i bruttomarginen i forhold til 2001/02 skyldes en markant forbedring i leveringskvaliteten samt lavere indkøbspriser fra faldende US-dollar baserede indkøbsvalutaer. Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger Kapacitetsomkostningerne blev realiseret med mio. DKK (1.339 mio. DKK ) idet de realiserede synergibesparelser i 2001/02 er mere end fastholdt for 2002/03 uagtet tilkøbet af Tiger-koncernen. Omkostningsandelen er således steget med ca. 3% point og udgør ca. 49% imod ca. 46% for 2001/02. Andre driftsindtægter og omkostninger Koncernens andre driftsindtægter på 10 mio. DKK (20 mio. DKK) hidrører primært fra afhændelse af aktiver og udlejning af fast ejendom. Særlige poster Særlige poster udgør 64 mio. DKK. Der er indregnet 45 mio. DKK til nedskrivning af aktiver og husleje, indtil afvikling af butikslejemål er tilendebragt. Der er endvidere indregnet 19 mio. DKK til dækning af husleje og andre tomgangsomkostninger vedrørende ikke-benyttede administrative lejemål. Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto udgør en omkostning på 46 mio. (74 mio. DKK). Reduktionen i finansielle poster netto skyldes primært den generelt positive likviditetsudvikling, det markant lavere renteniveau samt renteindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af skat for tidligere år fra fradragsberettiget favørelement ved udstedelse af medarbejderaktier. Selskabets samlede kredittilsagn udgør mio. DKK pr. 30. juni 2003 imod mio. DKK pr. 30. juni Skat af årets resultat Skat af årets resultat udgør 18 mio. DKK (19 mio. DKK). Den i forhold til resultat før skat relativt høje omkostning skal ses i sammenhæng med, at flere datterselskaber har realiseret skattemæssige underskud i 2002/03, hvoraf den skattemæssige værdi ikke er fuldt ud indregnet. Anlægsaktiver Pr. 30. juni 2003 udgør anlægsaktiver 658 mio. DKK (634 mio. DKK). Stigningen kan specificeres ved en samlet tilgang på 204 mio. DKK i forbindelse med køb af virksomhed samt investeringer i butikker og koncernens IT-systemer. Årets afhændelser af aktiver udgør regnskabsmæssigt en værdi på 19

19 Side 19/52 mio. DKK og omfatter primært afhændelser som følge af butikslukninger. Årets af- og nedskrivninger udgør 138 mio. DKK (137 mio. DKK). Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver udgør 314 mio. DKK pr. 30. juni 2003 (243 mio. DKK). Stigningen kan hovedsageligt henføres til goodwill erhvervet i forbindelse med køb af virksomhed. Den regnskabsmæssige værdi af indretning af lejede lokaler og lejerettigheder er pr. 30. juni 2003 nedbragt med 35 mio. DKK i forhold til 30. juni Varebeholdninger Varebeholdninger udgør 452 mio. DKK pr. 30. juni 2003 (430 mio. DKK). Lagerbeholdningerne udgør ca. 17% af årets nettoomsætning, hvilket er en stigning på ca. 2% point i forhold til 30. juni Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg udgør 294 mio. DKK (351 mio. DKK). Udviklingen i tilgodehavender fra salg skyldes en fortsat nedbringelse af den gennemsnitlige kredittid. Egenkapital Egenkapitalen er i perioden steget med 3% fra 583 mio. DKK til 600 mio. DKK. Der er gennemført en kapitaludvidelse med stk. aktier svarende til ca. 2 mio. DKK til koncernens medarbejdere. Egenkapitalen er reduceret med DKK 21 mio. som følge af negativ kursregulering af investering i dattervirksomheder. Egenkapitalen er styrket med 28 mio. DKK i forbindelse med opnåelse af fradrag for favørkurselement ved tidligere års udstedelse af medarbejderaktier. Egenkapitalen er derudover øget med 7 mio. DKK som følge af nedbringelse af reserve for negativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til afdækning af forventede fremtidige transaktioner. Pengestrømme og investeringer Pengestrømmen fra driftsaktivitet udviser en positiv likviditetsvirkning på 184 mio. DKK (206 mio. DKK). Pengestrømmen fra investeringsaktivitet udgør -162 mio. DKK (-73 mio. DKK), og vedrører køb af virksomhed og investeringer i driftsmateriel, hovedsageligt til brug for egne retail-butikker. Pengestrømmen fra finansieringsaktivitet udgør -31 mio. DKK (-64 mio. DKK), og vedrører i al væsentlighed gældsafvikling i forbindelse med erhvervelsen af Tiger-koncernen. Koncernens samlede netto rentebærende gæld er i regnskabsåret netto forøget med 33 mio. DKK, og udgør 532 mio. DKK (499 mio. DKK) pr. 30. juni 2003 efter egenfinansiering af erhvervelsen af Tigerkoncernen. Effekt af den nye årsregnskabslov Resultat af primær drift er forbedret med 2 mio. DKK (2 mio. DKK) som følge af ændring i anvendt regnskabspraksis for finansielt leasede ejendomme. De finansielle poster er steget 3 mio. DKK (3 mio. DKK) som følge af denne ændring og derudover steget med 2 mio. DKK (4 mio. DKK) som følge af ændret behandling af renteinstrumenter. Resultat før skat er samlet set faldet med 3 mio. DKK (5 mio. DKK). Balancen pr. 30. juni 2003 er steget med 33 mio. DKK (31 mio. DKK), hvoraf 25 mio. DKK kan henføres til finansiel leasing, og 8 mio. DKK kan henføres til afledte finansielle instrumenter. Egenkapitalen er faldet med 29 mio. DKK, hvoraf 20 mio. DKK kan henføres til finansiel leasing og 9 mio. DKK kan henføres til afledte finansielle instrumenter.

20 Side 20/52 RISIKOSTYRING IC Companys' er undergivet de risici af såvel kommerciel som finansiel art, der er sædvanlige inden for tøjbranchen. Nedenfor er nævnt de vigtigste risikofaktorer samt de tiltag, IC Companys har foretaget med henblik på at reducere dem. Kommercielle risikofaktorer Leverandører IC Companys' produkter fremstilles udelukkende hos underleverandører, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet. Ca. 60% af produktionen finder sted i Asien, og ca. 40% finder sted i Europa. Ingen leverandør står for mere end 10% af den samlede produktion. Lagerrisiko Salg igennem egne butikker samt nødvendigheden af lager- og suppleringsprodukter til forhandlere medfører risiko for, at produkter, der gennem året er disponeret til salg i egne butikker eller indkøbt med henblik på at imødegå forhandleres behov for supplering i sæsonen, forbliver usolgte ved årets udgang. IC Companys har et netværk af factory outlets til løbende salg af sådanne lagerbeholdninger. Kapaciteten i disse outlets kan i et vist omfang justeres. Varer, der ikke kan afsættes i egne outlets søges afhændet til brokers for videresalg uden for koncernens etablerede markeder. Debitorrisiko (Forhandlerrisiko) IC Companys' kunder kreditvurderes efter koncernens debitorpolitik inden samhandel påbegyndes og derefter løbende, men tab kan forekomme. Der foretages normalt ikke forsikring af enkelte debitortilgodehavender, idet ledelsen vurderer, at de dermed forbundne omkostninger er for høje i forhold til den realistiske tabsrisiko. Enkelte kunder har indgået betalingsplaner, som medfører en jævn afvikling af gælden. Kredittider varierer i overensstemmelse med de enkelte markeders kutymer. Koncernen har de seneste år ikke haft tab på debitorer, der samlet har oversteget 1% af omsætningen. Afhængighed af IT-systemer IC Companys' er meget afhængig af driftssikre IT-systemer til afvikling af den daglige drift, herunder til at sikre kontrol over produktfremskaffelsen samt forøge effektiviteten i koncernens forsyningskæde (supply chain). Finansielle risikofaktorer IC Companys overvåger og styrer alle koncernens finansielle risici centralt i moderselskabets Treasury-funktion. Koncernens finansielle risici består af valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko, herunder modpartsrisiko. Koncernens anvendelse af finansielle instrumenter og risikorammerne herfor reguleres i henhold til treasury-politikken. IC Companys benytter udelukkende finansielle instrumenter til at reducere risici. Alle finansielle transaktioner tager udgangspunkt i kommercielle aktiviteter, og der indgås ikke spekulative forretninger. Valutarisici IC Companys har grundet kommercielle forhold væsentlige valutakursrisici, der opstår gennem varekøb og varesalg i fremmed valuta. En betydelig del af koncernens varekøb foretages i Fjernøsten i USD og USD-relaterede valutaer, mens størsteparten af indtægterne og kapacitetsomkostningerne er i EUR, DKK og øvrige europæiske valutaer. Der er således kun delvis en naturlig afdækning af valutarisikoen. Koncernen kurssikrer som udgangspunkt alle væsentlige kommercielle risici. Dette svarer til, at netto cashflow i fremmed valuta normalt er kurssikret for de kommende 12 måneder.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Side 1/13 16. februar 2005 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 04 / 2005 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

CARL BRO DOCUTOUR A/S

CARL BRO DOCUTOUR A/S CARL BRO DOCUTOUR A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Steen Pinnerup Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere