Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli juni 2003.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2002 30. juni 2003."

Transkript

1 Side 1/ september 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 11 / 2003 IC Companys A/S Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli juni Med en omsætning på mio. DKK og et resultat af primær drift før særlige poster på 129 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 4,8% er resultatet realiseret i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger, om end omsætningen er realiseret i underkanten heraf.. Under særlige poster er indregnet 64 mio. DKK til lukning af ca. 30 butikker samt til dækning af tomgangsomkostninger vedrørende overskydende lejemål. For regnskabsåret 2003/04 bliver fokusområderne øget mærke-divisionalisering for derigennem at skabe platform for profitabel omsætningsvækst for hvert enkelt key brand: o Opprioriteret fokus på fornyet vækst og udvikling inden for IC Companys key brands. o Til at forestå denne key brands udvikling er den daglige ledelse blevet styrket via ny udviklingsdirektør, Tim Justesen, tiltrådt september o Udbygge selskabets franchise-funktion som ny, alternativ driftsform til uafhængige 3. parts konceptkunder og til egne retail-butikker. o Øge distribution og omsætning af selskabets nye og tilkøbte mærker. samt særlig fokus på at forbedre indtjeningen i retail-divisionen bl.a. gennem: o Styrkelse af ledelse, lukning af butikker og opstramning af indkøbsstyring, merchandising samt kærnebutikskoncept. For 2003/04 forventes en omsætning i størrelsesordenen 2,8 mia. DKK og en EBIT-margin i størrelsesordenen 4-4,5% efter omklassifikation af kasserabatter i størrelsesordenen mio. DKK i forhold til hidtidig praksis anvendt i årsrapporten for 2002/03. Dette skal ses i forlængelse af indarbejdelse af regnskabsvejledning 22, hvorefter kasserabatter skal fragå i omsætningen i modsætning til årsrapporten for 2002/03 og tidligere, hvor kasserabatter indgår i de finansielle poster. En forventet EBIT-margin for 2003/04 i størrelsesordenen 4-4,5% kan sammenholdes med en realiseret EBIT-margin på 4,0% i 2002/03 efter omklassifikation af realiserede kasserabatter på ca. 21 mio. DKK og en omsætning realiseret med mio. DKK.

2 Side 2/52 Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. oktober 2003 kl på Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Årsrapporten for 2002/03 erstatter i sit hele det trykte regnskab, som ikke udarbejdes for 2002/03. Årsrapporten kan downloades fra IC Companys A/S Lars Kjær Adm. direktør Steen Rasborg Bestyrelsesformand Kontaktpersoner: Adm. direktør Lars Kjær, telefon Økonomidirektør Henrik Theilbjørn, telefon

3 Side 3/52 ÅRSRAPPORT 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har den 25. september 2003 godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli juni Årsrapporten indeholder følgende hovedpunkter: Med en omsætning på mio. DKK og et resultat af primær drift før særlige poster på 129 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 4,8% er resultatet realiseret i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger, om end omsætningen er realiseret i underkanten heraf. IC Companys erhvervede i løbet af 2002/03 Tiger-koncernen. Tiger har som forventet haft en positiv omsætningsudvikling, og integrationen med IC Companys og afvikling af produktionsaktiviteter i Ungarn forløber planmæssigt. Endvidere har der været meget positiv markedsrespons på selskabets lancering af O by Isabell Kristensen, Edging- og Error-mærkerne, ligesom samarbejdet med den internationalt anerkendte designer Malene Birger er kommet godt fra start. Fremgang i indtjening i engrosdivisionen som følge af højere bruttoavancer, bedre leveringskvalitet og et generelt lavere omkostningsforbrug. Stabil udvikling i antal engroskunder med en tilgang på ca. 500 stk. i løbet af 2002/03 til i alt ca Retail-divisionen har udvist en væsentlig forringet omsætning og indtjening primært som følge af utilfredsstillende indkøbsstyring og merchandising. I retail-strategien fra oktober 2002 var bebudet lukning af op til 50 urentable butikker i løbet af 3-5 år. Siden oktober 2002 er der lukket 19 butikker. For hurtigere at kunne skabe et sundt fundament for en mere tilfredsstillende udvikling, er det besluttet at fremrykke lukningen af yderligere ca. 30 mono-brand butikker. Der er derfor i 2002/03 regnskabet indregnet 45 mio. DKK hertil under særlige poster. Nedlukningen af omtalte butikker forventes at have en positiv likviditetseffekt allerede i løbet af 2003/04 og forventes regnskabsmæssigt at være indtjent i løbet af 1-2 år efter gennemførelsen. Der er i 2002/03 etableret 13 Companys-konceptbutikker i egen retail, hvorved den samlede portefølje udgør 15 butikker pr. 30. juni Companys-butikkerne tegner sig for en forholdsmæssig pæn andel af den samlede retail-omsætning. Konceptet justeres og videreudvikles fortsat i 3 markedstilpassede udgaver. I engrosdivisionen er der etableret 13 Companys-butikker af 3. parts franchisetagere pr. 30. juni I forbindelse med etableringen af IC Companys i 2001 blev selskabets behov for leje af eksterne kontorlejemål kraftigt reduceret. Det er endnu ikke lykkedes at afvikle enkelte overskydende lejemål, og det har været nødvendigt at indregne 19 mio. DKK i 2002/03 regnskabet under særlige poster til dækning af tomgangsomkostninger indtil endelig afvikling. Den hensatte forpligtelse svarer til den forventede negative likviditetseffekt. Resultatet før skat udgør herefter 19 mio. DKK imod 62 mio. DKK realiseret i regnskabsåret 2001/02. Fortsat tilfredsstillende likviditetsudvikling med en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten på 184 mio. DKK og en netto-rentebærende gæld realiseret med 532 mio. DKK efter egenfinansiering af Tiger-erhvervelsen. Bestyrelsen har i årets løb fastlagt retningslinierne for den overordnede ledelse af IC Companys. Retningslinierne skal udgøre arbejdsgrundlaget for IC Companys ledelse og fremgår af selskabets hjemmeside

4 Side 4/52 For regnskabsåret 2003/04 bliver fokusområderne øget mærke-divisionalisering for derigennem at skabe platform for profitabel omsætningsvækst for hvert enkelt mærke: o Opprioriteret fokus på fornyet vækst og udvikling inden for IC Companys key brands (Matinique, Part Two, InWear, Cottonfield og Jackpot). o Til at forestå denne key brands udvikling er den daglige ledelse blevet styrket via ny udviklingsdirektør, Tim Justesen, tiltrådt september o Udbygge selskabets franchise-funktion som ny, alternativ driftsform til uafhængige 3. parts konceptkunder og til egne retail-butikker. o Øge distribution og omsætning af selskabets nye og tilkøbte mærker. samt særlig fokus på at forbedre indtjeningen i retail-divisionen bl.a. gennem: o Styrkelse af ledelse, lukning af butikker og opstramning af indkøbsstyring, merchandising samt kærnebutikskoncept. For 2003/04 forventes en omsætning i størrelsesordenen 2,8 mia. DKK og en EBIT-margin i størrelsesordenen 4-4,5% efter omklassifikation af kasserabatter i størrelsesordenen mio. DKK i forhold til hidtidig praksis anvendt i årsrapporten for 2002/03. Dette skal ses i forlængelse af indarbejdelse af regnskabsvejledning 22, hvorefter kasserabatter skal fragå i omsætningen i modsætning til årsrapporten for 2002/03 og tidligere, hvor kasserabatter indgår i de finansielle poster. En forventet EBIT-margin for 2003/04 i størrelsesordenen 4-4,5% kan sammenholdes med en realiseret EBIT-margin på 4,0% i 2002/03 efter omklassifikation af realiserede kasserabatter på ca. 21 mio. DKK og en omsætning realiseret med mio. DKK. Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. oktober 2003 kl på Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Årsrapporten for 2002/03 erstatter i sit hele det trykte regnskab, som ikke udarbejdes for 2002/03. Årsrapporten kan downloades fra Eventuelle henvendelser kan rettes til adm. direktør Lars Kjær, telefon , eller økonomidirektør Henrik Theilbjørn, telefon

5 Side 5/52 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hoved- og nøgletal 6 Ledelsens beretning 7 Den økonomiske udvikling 7 Konkurrencepræget marked 8 Key brands i udvikling 11 IT på fælles platform 12 Supply Chain 12 Organisation 13 Aktieincitamentsprogrammer 13 Disponering af årets resultat 13 Kvartalsmeddelelser 14 Hændelser efter balancedagen 14 Forventninger til regnskabsåret 2003/04 14 Generalforsamling 14 Aktionærforhold 15 Regnskabsberetning 18 Risikostyring 20 Påtegninger 22 Ledelsens regnskabspåtegning 22 Revisionspåtegning 23 Årsregnskab 24 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse 31 Aktiver 32 Passiver 33 Egenkapitalens udvikling 34 Pengestrømsopgørelse 35 Segmentoplysninger 36 Noter 38 Definition af nøgletal 50 Koncernoversigt 51 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 52

6 Side 6/52 HOVED- & NØGLETAL Proforma Proforma Proforma 2002/ / / / /99 t.kr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. ** 12 mdr. ** 12 mdr.** Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før afskrivninger og før særlige poster Resultat af primær drift før særlige poster (23.982) Resultat af primær drift ( ) Finansielle poster, netto (46.434) (73.924) (44.611) (58.545) (34.851) Resultat før skat og fusionsomkostninger ( ) Resultat før skat ( ) ( ) Periodens resultat ( ) ( ) Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Gæld og hensættelser i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ( ) (73.483) (70.776) ( ) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (31.419) (64.146) (14.946) (46.769) Ændring i likviditet (9.462) ( ) ( ) Nøgletal Bruttomargin (%) 53,9 50,6 53,9 51,4 53,2 EBITDA-margin (%) 9,0 9,3 8,7 4,4 12,4 EBIT-margin (%) 4,8 4,7 3,2 (0,7) 8,6 Egenkapitalforrentning (%) 0,2 7,4 neg neg 16,2 Soliditetsgrad (%) 32,9 33,2 30,4 35,8 47,8 Investeret kapital* Afkast på investeret kapital (%) 11,1 11,9 8,1 (1,8) 19,7 Rentebærende gæld, netto Gearing (%) 88,8 85,5 111,8 93,0 41,9 Børsrelaterede nøgletal Gennemsnitlige antal aktier Børskurs ultimo året 45,0 35,0 59,9 75,1 152,2 Resultat pr. aktie (EPS) 0,1 2,4 (8,6) (9,6) 8,7 Cash Flow pr. aktie (CFPS) 10,0 11,7 6,6 4,1 9,0 Indre værdi pr. aktie 32,7 32,1 31,5 40,2 53,9 Price / earnings 857,7 14,4 neg neg 17,4 Medarbejdere Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte pr Note: * Investeret kapital = gennemsnitlige anlægsaktiver + gennemsnitlig arbejdskapital Note: ** Ej tilpasset ny årsregnskabslov, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Der henvises til definition af nøgletal side 50.

7 Side 7/52 LEDELSENS BERETNING DEN ØKONOMISKE UDVIKLING IC Companys regnskab er pr. 1. juli 2002 tilpasset til den nye danske årsregnskabslov som beskrevet i årsrapporten for 2001/02 og som afspejlet i selskabets halvårsmeddelelse for 2002/03. Ændringerne vedrører indregning af finansielle leasingkontrakter og afledte finansielle instrumenter i balancen. Omsætningen blev med mio. DKK realiseret i underkanten af det forventede. Der er tale om en samlet reduktion i omsætningen i forhold til 2001/02 på ca. 7%. Omsætningen var i regnskabsårets sidste kvartal påvirket af en svagere begyndelse på udsalget end normalt p.g.a. det varme vejr i juni. Af det samlede fald i omsætningen skyldtes ca. 30% nettobutikslukninger og valutakurspåvirkning. Bruttoresultatet blev mio. DKK (1.475 mio. DKK) svarende til en bruttomargin på 53,9% (50,6%). Stigningen i bruttomarginen i forhold til 2001/02 skyldes i al væsentlighed en markant forbedring i leveringskvaliteten samt lavere indkøbspriser i US-dollar baserede indkøbsvalutaer. Kapacitetsomkostningerne blev realiseret med mio. DKK (1.339 mio. DKK), idet de realiserede synergibesparelser i 2001/02 er mere end fastholdt for 2002/03 uagtet tilkøbet af Tiger-koncernen. Resultat af primær drift før særlige poster blev realiseret med 129 mio. DKK (136 mio. DKK), og en EBIT-margin på 4,8% (4,7%), hvilket er på niveau med det forventede. I retail-strategien fra oktober 2002 var bebudet lukning af op til 50 urentable butikker i løbet af 3-5 år. Siden oktober 2002 er der lukket 19 butikker. For hurtigere at kunne skabe et sundt fundament for en mere tilfredsstillende udvikling, er det besluttet at fremrykke lukningen af yderligere ca. 30 urentable butikker. Der er derfor i 2002/03 regnskabet indregnet 45 mio. DKK hertil under særlige poster. Nedlukningen af omtalte butikker forventes at have en positiv likviditetseffekt allerede i løbet af 2003/04 og forventes regnskabsmæssigt at være indtjent i løbet af 1-2 år efter gennemførelsen. I forbindelse med etableringen af IC Companys i 2001 blev selskabets behov for leje af eksterne kontorlejemål kraftigt reduceret. Det er endnu ikke lykkedes at afvikle enkelte overskydende lejemål, og det har været nødvendigt at indregne 19 mio. DKK i 2002/03 regnskabet til dækning af tomgangsomkostninger indtil endelig afvikling. Den hensatte forpligtelse svarer til den forventede negative likviditetseffekt. Som følge heraf er der under særlige poster indregnet en samlet hensættelse i størrelsesordenen 64 mio. DKK til restrukturering af retail-divisionen og til afvikling af tomgangslejemål. Finansielle poster netto udgør en omkostning på 46 mio. (74 mio. DKK). Reduktionen i finansielle poster netto skyldes primært den generelt positive likviditetsudvikling, det markant lavere renteniveau samt renteindtægter på 8 mio. DKK i forbindelse med tilbagebetaling af skat for tidligere år fra fradragsberettiget favørelement ved udstedelse af medarbejderaktier. Resultat før skat blev realiseret med 19 mio. DKK (62 mio. DKK), og årets resultat blev realiseret med 1 mio. DKK (43 mio. DKK). Investeringerne udgjorde 190 mio. DKK, hvoraf en væsentlig del blev anvendt til køb af Sir Tiger Moderbolag AB (Tiger-koncernen) samt investeringer i butikker og i koncernens IT-systemer. Udviklingen i koncernens pengestrømme har været positiv med en likviditetsgenerering fra driften på 184 mio. DKK (206 mio. DKK). Årets samlede likviditetsvirkning andrager -9 mio. DKK (68 mio. DKK) efter egenfinansiering af Tiger-erhvervelsen. Koncernens samlede netto-rentebærende gæld blev realiseret med 532 mio. DKK i forhold til 499 mio. DKK i 2001/02. Den investerede kapital er realiseret med mio. DKK (1.142 mio. DKK).

8 Side 8/52 KONKURRENCEPRÆGET MARKED Udviklingen på det europæiske beklædningsmarked er fortsat præget af stærk konkurrence på selskabets hovedmarkeder. Udviklingen har medført en fortsat øget disponeringsusikkerhed i retail-ledet og en fortsat forskydning fra pre-order indkøb til OTB 1 -indkøb. Koncernens salgs- og markedsudvikling Engrossalget sker gennem egne datterselskaber i 14 lande, hvortil kommer eksport til en lang række øvrige lande, hvorved IC Companys sammenlagt afsætter til 41 lande. IC Companys driver endvidere egne butikker i 18 lande. Af den samlede omsætning afsættes ca. 82% uden for Danmark. Det indgår i selskabets strategi og handlingsplan af 20. december 2001 at nyudvikle og opkøbe brands efter behov og muligheder. I årets løb er egenudviklet O by Isabell Kristensen, Edging og Error-mærkerne, ligesom et samarbejde er etableret med designeren Malene Birger, via fælles modeselskab. Herudover blev Tiger-mærket tilkøbt og indgår i omsætningen fra og med 1. januar Egenudviklet og tilkøbt salg er en integreret del af koncernens salg. Der er derfor ikke efterfølgende foretaget yderligere beskrivelse af dette salgs indvirkning på det enkelte lands salgsudvikling, ligesom selskabet af konkurrencemæssige hensyn ikke opgiver omsætning for de enkelte brands. For regnskabsåret 2002/03 var omsætningen mio. DKK (2.915 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på ca. 7%. Engrosomsætningen faldt med ca. 7% til mio. DKK (1.778 mio. DKK), mens detailomsætningen, faldt med ca. 8% til mio. DKK (1.137 mio. DKK). Omsætningen var i regnskabsårets sidste kvartal påvirket af en svagere begyndelse på udsalget end normalt p.g.a. det varme vejr i juni. Af faldet i selskabets samlede omsætning skyldes ca. 30% nettobutikslukninger samt valutakursomregning. Omsætningen for hele året har været negativt påvirket af udviklingen i Holland, Belgien, Polen, UK, Canada, Finland og Tyskland, mens omsætningen i Danmark, Norge samt eksport er realiseret på niveau med året før. Omsætningen har udviklet sig positivt i Sverige. Omsætning fordelt på lande: Danmark Holland Sverige Belgien Finland UK Tyskland Polen Canada Øvrige Norge Schweiz Østrig Spanien Portugal Irland Ungarn Tjekkiet Frankrig Litauen 2002/ / Open-to-buy = køb af varer i sæson med kort leveringstid

9 Side 9/52 Distributionskanaler IC Companys har tre primære distributionskanaler bestående af engros, detail og factory outlets. Engrossalg omfatter salg til uafhængige detailhandlende i Europa og Canada og salg til konceptbutikker, som er butikker ejet af uafhængige detailhandlende, der fremstår som IC Companys butikker. Detailsalg omfatter IC Companys egne butikker i Europa og Canada. Factory outlets varetager salg af restvarer efter sæsonafslutningen igennem 30 factory outlets fordelt på 12 lande. Engrossalg For regnskabsåret 2002/03 udgjorde engrosomsætningen mio. DKK (1.778 mio. DKK), hvilket svarer til et fald på ca. 7% i forhold til regnskabsåret 2001/02. Engrosdivisionen har formået at opretholde en meget tilfredsstillende indtjening primært via en markant bedring i bruttoavancer fra bedre leveringskvalitet og fra et tilpasset omkostningsniveau. For regnskabsåret blev der realiseret et indtjeningsbidrag på 395 mio. DKK (332 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 23,9% (18,7%). Omsætningen har været påvirket af tilbagegang på markederne Holland, Belgien, Finland, Canada, UK, Tyskland og Danmark. Norge, Østrig, Schweiz og Frankrig ligger på niveau med 2001/02, mens der har været fremgang i omsætningen i Sverige, Irland og eksport, herunder Rusland. OTB-omsætningen udviste i regnskabsåret 2002/03 en vækst på ca. 15% (11%). Omsætningstilbagegangen har påvist et behov for øget forbrugerfokus og brand-profilering hos nogle af selskabets key brands. Endeligt har omsætningen i Benelux været præget af tab af markedsandele i et meget negativt marked. Arbejdet med key brands i udvikling blev sat i gang i 2001/02, og i forlængelse af skabelse af skarpere brand-profiler forventes flere væsentlige tiltag iværksat i år, bl.a. en omlægning af engrossalget, der skal styrke salgsfokus på det enkelte key brand. Det er besluttet at udbygge og formalisere selskabets engros franchise-funktion efter lovende udviklingstiltag i Benelux. Antallet af franchise-partnere udgjorde 48 pr. 30. juni 2003 (44) og forventes at stige i 2003/04, også som følge af planer om at lade visse af selskabets egne retail-butikker overgå til franchise-partnere. Som omtalt under bl.a. Key brands i udvikling er der gennemført en sanering af selskabets kundeportefølje på hovedmarkederne. Der pågår samtidig en ny indsats for at fastholde og udbygge selskabets adgang til forbrugerne. Det samlede antal forhandlere udgør ca pr. 30. juni 2003 imod ca pr. 30. juni Salg i egne butikker For regnskabsåret 2002/03 blev den samlede detailomsætning mio. DKK (1.137 mio. DKK), hvilket er en tilbagegang på ca. 8%. Omsætningen i perioden har været påvirket af netto 21 butikslukninger, idet der blev åbnet 21 butikker, heraf 4 butikker tilkøbt fra Tiger, og lukket 42 butikker. Således har IC Companys pr. 30. juni 2003 i alt 263 egne butikker (284 butikker) og i alt 30 factory outlets (25 factory outlets). Omsætningen var i regnskabsårets sidste kvartal påvirket af en svagere begyndelse på udsalget end normalt p.g.a. det varme vejr i juni. Endvidere var omsætningen påvirket af et øget behov for forbrugerfokus og brand-profilering hos nogle af selskabets key brands. Udviklingen i same-store salget er realiseret med ca. -9%. Omsætningen igennem egne retail-butikker blev realiseret med 933 mio. DKK (988 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på ca. 6%. Der har været omsætningsfremgang i Danmark og Schweiz, medens omsætningen især er gået tilbage i Polen, Holland, Tyskland, Østrig, Belgien, Finland og Norge.

10 Side 10/52 Indtjeningsbidraget for retail-divisionen blev realiseret med et tab på -42 mio. DKK (26 mio. DKK), som ledelsen finder stærkt utilfredsstillende. I factory outlet-divisionen blev der realiseret en omsætning på 117 mio. DKK (149 mio. DKK) og et negativt indtjeningsbidrag på -37 mio. DKK (-32 mio. DKK), som ligeledes karakteriseres som meget utilfredsstillende. I slutningen af regnskabsåret 2002/03 blev ledelsen i factory outlets styrket, hvilket sammen med en planlagt åbning af 8-10 nye outlets i 2003/04 samt bedre merchandise flow og mere aggressive priser forventes væsentligt at forbedre resultatdannelsen. På linie med selskabets øvrige afsætningskanaler drives factory outlets som en selvstændig kommerciel enhed. Målsætningen for afsætningskanalen er lønsom drift, men afvigelser vil forekomme p.g.a. variationer i priser og varemængder. Egne butikker geografisk fordeling: Holland Danmark Belgien Sverige UK 8 7 Finland 4 7 Canada 9 9 Tyskland 8 19 Norge 5 5 Spanien 1 1 Portugal 9 11 Østrig 5 7 Schweiz 5 4 Frankrig 1 1 Polen Tjekkiet 8 5 Ungarn 5 5 Lithauen 2 2 I alt * Ved opgørelsen er medtaget "special shops" og "shop in shop". Retail-strategi og hensat forpligtelse til restrukturering For at skabe en tilfredsstillende indtjening og fornyet vækst igennem egne butikker blev der i efteråret 2002 udviklet en ny retail-strategi, der især fokuserede på øget anvendelse af multibrand-butikker (monobrand-butikker med flere brands eller Companys-butikker), styrkelse af daglige driftsfunktioner samt en vis restrukturering af butiksporteføljen. I 2002/03 har der været en øget anvendelse af flere brands i selskabets monobrand-butikker. Selv om forbrugerne værdsætter et mere varieret udbud, har der ikke været tilstrækkelig indkøbsstyring heraf til den enkelte butik. Dette er et væsentligt indsatsområde i 2003/04. Behovet for styrkelse af den daglige drift relaterer sig til styring af merchandising og især til styringen af mængder, farver, størrelser o.s.v. til de enkelte butikker. Endvidere vil der blive sat kraftigt ind på yderligere salgstræning af personalet i butikkerne.

11 Side 11/52 Arbejdet med at styrke daglig retail-drift vil følgelig blive højt prioriteret og accelereret i regnskabsåret 2003/04. I den forbindelse gøres der allerede brug af anerkendt international ekspertbistand. I retail-strategien fra oktober 2002 var som omtalt bebudet lukning af op til 50 urentable butikker i løbet af 3-5 år. Siden oktober 2002 er der lukket 19 butikker. For hurtigere at kunne skabe et sundt fundament for en mere tilfredsstillende udvikling, er det besluttet at fremrykke lukningen af yderligere ca. 30 butikker. Herudover forventes det, at et mindre antal af selskabets retail-butikker vil blive overtaget af franchise-partnere. Der er derfor i 2002/03 regnskabet indregnet 45 mio. DKK til butikslukninger under særlige poster. Nedlukningen af omtalte butikker forventes at have en positiv likviditetseffekt allerede i løbet af 2003/04 og forventes regnskabsmæssigt at være indtjent i løbet af 1-2 år efter gennemførelsen. Indtjeningen fra de bebudede ca. 30 butikslukninger androg i 2002/03 regnskabet et tab i størrelsesordenen 19 mio. DKK. Det indregnede beløb på 45 mio. DKK under særlige poster omfatter nedskrivning af driftsaktiver, tabsgivende huslejekontrakter og fraflytningsomkostninger. KEY BRANDS I UDVIKLING IC Companys mission beskriver, at We believe in the Scandinavian values of simplicity, honesty, functionality, and innovation as the guiding principle for the development of our activities as a multibrand fashion company. Brand-divisionalisering Selskabet er i fuld overensstemmelse hermed i gang med at indføre en brand-divisionaliseret organisationsstruktur, hvor hvert enkelt brand fremstår med selvstændig ledelse. Senest har selskabet ansat en ny direktør med et samlet ansvar for forretningsudvikling, og som blandt andet skal videreføre den igangsatte udvikling og implementering af key brands-strategier. På baggrund af IC Companys utilfredsstillende salgs-performance for key brands igennem de seneste 2-3 år er der gennemført en strategisk udredning af årsagerne hertil, som kan sammenfattes i et behov for en vitalisering af indsatsen igennem endnu bedre designs og mere kommercielle produkter, og ikke mindst en mere enkel og slagkraftig organisationsstruktur indenfor engros salgsaktiviteten. I løbet af det forgangne år er de enkelte brand divisioner sat på en Mission key brands til imødegåelse af ovennævnte behov for at sikre fornyet salgsvækst. Dette udredningsarbejde har kortlagt et behov for at accelerere omlægningen af IC Companys salgs-setup fra et engros-drevet til et varemærke-drevet salgs-setup. Herved forventes engros-indsatsen vitaliseret, og det enkelte key brand sikres fokusering på den nødvendige markedsdrevne kommercialisering af det pågældende brands vertikale værdikæde fra designprocesser til udførende front-end salg. Den nuværende organisatoriske platform med fælles supply chain, finans, IT og salgsselskaber vil virke som infrastruktur og løftestang for denne markedsdrevne udvikling, og hvor det er op til hvert enkelt key brand at udnytte disse kompetencer bedst muligt. Omlægningen forventes fuld implementeret ved udgangen af regnskabsåret 2004/05. Nye brands Der blev i løbet af regnskabsåret egenudviklet tre nye brands, O by Isabell Kristensen, Edging by InWear og Error. Samtidig blev Tiger-brandet tilkøbt, jf. selskabets handlingsplan af 20. december 2001, ligesom der blev etableret et samarbejde med den internationalt anerkendte designer, Malene Birger, via fælles modeselskab om udvikling af nyt klassisk stylet tøjmærke hovedsageligt til kvinder.

12 Side 12/52 Det er ledelsens vurdering, at lanceringen af egenudviklede brands samt Tiger-brandet er kommet godt fra start, og at det er lykkedes at introducere disse via IC Companys salgsselskaber til nye kunder og markeder. Erhvervelse af Tiger-koncernen IC Companys A/S erhvervede i regnskabsåret 2002/03 den svensk-baserede Tiger-koncern. Ved købet tilførtes IC Companys ikke alene nye kompetencer, men også et markant nyt brand inden for det lidt mere trendy konfektionsprægede marked. Tigers internationale udbredelse kan fremover ske ad de kanaler, IC Companys i forvejen gør brug af. Overtagelsen af Tiger skal ses i lyset af IC Companys strategi fra december Strategien tager blandt andet sigte på at tilføre koncernen nye mærker rettet mod især de lidt yngre aldersgrupper og baseret på Skandinavisk design. Forud for købet blev der foretaget en nøje gennemgang af Tigers ungarske produktions set-up. Det indgik som et væsentligt element i erhvervelsen at fortsætte den reduktion af egenproduktion, som Tiger selv allerede havde indledt. I overensstemmelse hermed er Tigers egenproduktion i Ungarn således reduceret med 50% ved regnskabsårets afslutning. Siden købet er integrationen af selskabet med IC Companys forløbet planmæssigt. Tigers ledelse, design, sourcing samt salgs- og markedsføringsaktiviteter m.v. er bibeholdt som selvstændige funktioner. Tigers supply chain er overgået til IC Companys platform på linie med IC Companys øvrige brands. Tigers lagerfunktioner i Vingåker, Sverige, er under overførsel til IC Companys centrallager i København og forventes afsluttet i oktober IT PÅ FÆLLES PLATFORM IC Companys kører på en fælles ERP- og bogføringsplatform, henholdsvis STYLEman og SCALA, som ledelsen vurderer som fremtidsorienterede og driftssikre systemer til understøttelse af selskabets væsentligste forretningsprocesser. Retail-divisionens POS-system (point-of-sales) er i dag implementeret i alle egne butikker bortset fra Canada og Østeuropa. SUPPLY CHAIN Supply Chain divisionen blev skabt ved indgangen til regnskabsåret 2002/03 igennem en sammenlægning af produktion og logistikaktiviteterne. Strukturelt er der skabt en flad og effektiv organisationsstruktur sideløbende med en omlægning af divisionens internationalt placerede produktionsressourcer. Tyngden i selskabets asiatiske produktionsressourcer er i årets løb flyttet fra Hong Kong til Shanghai. Samme omlægning er igangsat for de europæiske produktionsressourcer med overflytning af produktion fra Portugal til Rumænien med åbning af et produktionskontor i Bucharest. Hermed er der skabt grundlag for en stærk position på Balkan og i Tyrkiet. Logistik Operationelt har 2002/03 været præget af løbende evaluering og optimering af selskabets ind- og udgående transporter ligesom et andet fokusområde har været sikring af høj effektivitet og kvalitet i alle selskabets lageroperationer. Produktion Fordelingen af selskabets produktionsvolumener har været 40% Kina og Hong Kong, 23% Indien, Bangladesh og Pakistan, 35% Europa og Tyrkiet samt 2% øvrige. Over året er Tyrkiets andel af produktionen steget, primært grundet mulighederne her for hurtige Xpress -leveringer. Ligeledes er Kinas andel af produktionen steget som følge af udviklingen i US dollarkursen og den generelt øgede konkurrencedygtighed i Shanghai-regionen og Nordkina.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé 3 Hoved og nøgletal 5 Direktionen har ordet 6 Årsberetning 7 Forventninger til 2005/06 8 IC Companys Vision 3 årig økonomisk målsætning 8 Regnskabsberetning 12 Balance og

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08... 1 HOVED OG NØGLETAL KONCERNEN... 2 INDLEDNING... 3 VIGTIGE TILTAG 2008/09... 4 FORVENTNINGER TIL 2008/09... 5 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2007/08...

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 DanTruck-Heden A/S CVR-nr. 50 38 40 12 Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2003 GN Store Nord

Årsrapport 2003 GN Store Nord GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1999-2003 Ledelsens beretning 7 Fjerde kvartal 2003 7 Året 2003 8 Forventninger til 2004

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Årsrapport 2013-2014. CVR-nr. 27 43 99 77

Årsrapport 2013-2014. CVR-nr. 27 43 99 77 STYLEPIT koncernen er pan-europæisk udbyder af modetøj på internettet med en førende position i Norden. Koncernen er igennem årene siden fødslen i år 2000 kåret gentagne gange som vækstgazelle og er blandt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere