Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%."

Transkript

1 KØBENHAVNS FONDSBØRS Årsregnskabsmeddelelse Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%. Resultat før skat ekskl. Notox A/S DKK 59,9 mio. mod DKK 43,8 mio. i Resultat før skat inkl. Notox A/S DK 42,3 mio. mod DKK 43,3 mio. i Resultatet er tilfredsstillende og i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. For 2007 forventes et resultat før skat på DKK mio. ekskl. Notox A/S og på niveau med 2006 inkl. Notox A/S. Bestyrelsen indstiller, at udbytte for året bliver DKK 2,60 pr. aktie mod DKK 3,20 året før.

2 Side 2 af 11 Regnskabsberetning Nettoomsætningen for koncernen blev DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005, hvilket er en stigning på 14,2%. Omsætningsstigningen er alene forårsaget af organisk vækst. Resultat af primær drift (EBIT) blev DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 svarende til en stigning på 41,0%. Resultat før skat udgør DKK 42,3 mio., hvilket er på niveau med resultatet for Resultatet er på forventet niveau, inkl. den effekt som den høje aktivitet i årets løb med opbygning af Notox har betydet. En sammenstilling af resultatet før skat og særlige resultatpåvirkende elementer i koncernen viser følgende: DKK mio Resultat før skat 42,3 43,3 Ejendomsavance -1,3 - Ekstraordinær bonus og medarbejderaktier m.v. 2,5 - Omkostninger ved opbygning af Notox koncernen 17,5 0,5 Sammenligneligt resultat 61,0 43,8 Som det fremgår af ovenstående tabel, er resultatet i 2006 negativt påvirket af bonus samt planlagte etableringsomkostninger til Notox og positivt påvirket af ejendomsavancer. Udviklingen i koncernresultatet før skat og efter korrektion for særlige resultatpåvirkende elementer viser en stigning fra 2005 til 2006 på DKK 17,2 mio. eller 39,3%. Årets skatter De samlede skatter for 2006 udgør DKK 17,8 mio. svarende til en effektiv skattesats på 42,0%. Årets resultat Årets resultat udgør herefter DKK 24,5 mio. mod DKK 29,4 mio. i Balancen Balancesummen udgør DKK 799,7 mio. ultimo 2006 mod DKK 488,2 mio. ultimo Langfristede aktiver er forøget med DKK 256,9 mio. til DKK 437,8 mio. Kortfristede aktiver er forøget med DKK 54,6 mio. til DKK 361,9 mio., heraf udgør forøgelsen af tilgodehavender hos kunder og varebeholdninger henholdsvis DKK 8,7 mio. og DKK 45,2 mio. Stigningerne kan primært henføres til øget aktivitet og sourcing. På passivsiden er den rentebærende gæld forøget med DKK 143,2 mio. til DKK 324,9 mio. Leverandørgælden er forøget med DKK 5,7 mio. som følge af et fortsat højt aktivitetsniveau ultimo Alle balancetal er påvirket af købet af de resterende 50% af Notox Holding A/S, der pr. 31. december 2006 er konsolideret linie for linie i koncernregnskabet.

3 Side 3 af 11 Investeringerne i materielle anlægsaktiver udgør DKK 40,7 mio. De væsentligste investeringer omfatter udbygning af vores lokationer i Støvring og Eisenach samt etablering af filterfabrik og tilkøb af Notox koncernen. Egenkapitalen udgør ultimo året DKK 323,7 mio. Egenkapitalandelen er forøget fra 33,4% ultimo 2005 til 40,5% ultimo Frie pengestrømme Pengestrømme for 2005 og 2006 i hovedposter fremkommer således: DKK mio Pengestrøm fra driftsaktivitet -24,3 16,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -32,1 45,0 Pengestrøm fra finansiering -17,5-8,0 Årets pengestrøm -73,9-36,9 Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteten er reduceret med DKK 40,3 mio. til DKK -24,3 mio. De frie pengestrømme er påvirket af de store investeringer, som har været til dels i 2005, men især i Pengestrømmen pr. aktie (CFPS) udgør DKK -8,7 mod DKK 5,7 i Moderselskabet Moderselskabet realiserede et primært resultat på DKK 61,6 mio. mod DKK 38,9 mio. i 2005 og et resultat før skat på DKK 56,8 mio. mod DKK 31,3 mio. i Omsætningen i moderselskabet udgjorde DKK 614,8 mio., hvilket er en stigning på 12,0% i forhold til sidste år. I moderselskabet er bruttoavancen holdt uændret trods stigende konkurrence og prispres. Finansielle indtægter og udgifter netto er stigende grundet de store træk på kreditfaciliteterne. Kapitalforhøjelse Scandinavian Brake Systems A/S har i forbindelse med overtagelsen af de resterende 50% af aktierne i Notox Holding A/S foretaget en rettet emission mod de andre aktionærer, hvorved aktiekapitalen i december 2006 er forhøjet med nom. DKK svarende til stk. aktier á DKK 10. Den samlede aktiekapital udgør herefter DKK Væsentlige begivenheder efter årets udløb Scandinavian Brake Systems A/S har med virkning fra 1. januar 2007 overtaget aktiviteterne i Roulunds Braking S.A. s distributionscenter i Frankrig vedrørende eftermarkedsaktiviteterne i Spanien, Frankrig og Italien. Herudover er der ikke opstået betydelige hændelser efter regnskabsårets afslutning. Der er udsendt børsprospekt for aktieemissionen vedrørende aktieombytningen. Forventninger til 2007 Notox Notox gruppen er inde i en rivende udvikling og er virkelig kommet i gang med implementering af den besluttede og meget aggressive vækstplan.

4 Side 4 af 11 Organisationen i Notox har været igennem en omfattende udvikling. Der er opbygget en effektiv og slank administration og ledelse, som sikrer udviklingen i de 3 divisioner: Salg, Udvikling og Produktion. Organisationen er siden i sommer blevet styrket med en ny adm. direktør, en økonomiansvarlig, en personaleansvarlig, en produktionschef til Svendborg og en ny teknisk chef. Der fokuseres på at opbygge en effektiv infrastruktur og økonomistyring samtidig med, at synergierne med moderselskabet SBS udnyttes maksimalt. Salg Forretningsstrategien udvikles i takt med, at markedet åbner sig. Ny lovgivning åbner nye muligheder specielt på personvognsområdet i Europa. I USA er der allerede etableret filterkrav på lastvogne, og der er udvikling i gang på andre områder, særligt off-road markedet udvikler sig gunstigt. I Korea fokuseres på et statsstøttet program, og de første mellemstore ordrer er indgået. Der fokuseres samlet på at bearbejde den mest fleksibilitetskrævende og lønsomme del af segmenterne. Det er generelt vores opfattelse, at markedet udviser et langt større potentiale end først antaget. Særligt på off-road markedet, dvs. entreprenørmaskiner m.v., er mulighederne større både i Europa og USA. Notox forventer at indgå kontrakter på filterleverancer til primært eksisterende kunder, men også til en del nye kunder, som modsvarer den planlagte opskalering af produktionen. Der er primo året en samlet tilbudssum, som modsvarer 3-5 gange den planlagte kapacitet. Ordreindgangen er fortsat moderat, men i stadig vækst. Produktion Der etableres i 2007 en effektiv og højteknologisk produktion af filtre i Svendborg. Produktionen ventes at køre fra udgangen af 3. kvartal og oprampes fra liter filtre pr. år til liter pr. år i løbet af 4. kvartal. Projektet følger tidsplanen, og de første maskiner installeres fra begyndelsen af marts Organisationen bygges op parallelt med etableringen af fabrikken, og projektet ledes af Notox' fabrikschef i Svendborg og COWI. Rekrutteringen af produktions- og planlægningsledelse gennemføres i marts, og timelønnede ansættes fra juni. Produktionen i Aakirkeby effektiviseres løbende. Fokuseringen er at leve op til kundens kvalitetskrav og samtidig øge effektiviteten. Begge dele involverer øget automatisering. Projektet i Svendborg giver en del spin-off, som gør det realistisk at udvikle avanceret produktionsudstyr, også til den lavere kapacitet i Aakirkeby. Notox' produkter bygger i stor udstrækning på patenterede metoder og principper. Det er vigtigt og planlagt, at Udviklingsdivisionen også i fremtiden vil være i stand til at generere nye ideer og løsninger inden for såvel produkt- som procesudvikling. Med styrkelsen af divisionens ledelse har vi taget et stort skridt i retning af den integrerede markedsstyrede produktudvikling. Det forventes, at der i 2007 indgives flere patentansøgninger. Da forretningsplanen baserer sig på en voldsom vækst og en relativt omfattende udvidelse af kapaciteten og deraf følgende store investeringer, er der en vis usikkerhed forbundet med næste års resultat. Målsætningen er at bringe balance i den eksisterende produktion og at etablere den nye fabrik i Svendborg uden væsentlig påvirkning af driftsresultatet. Det samlede resultat i 2007 for Notox A/S forventes at andrage et underskud omkring DKK 35 mio. før skat. SBS For den øvrige del af SBS-koncernen, dvs. de traditionelle områder inden for friktionsteknologi, forventes en vækst i omsætningen til et niveau på DKK mio., en EBIT på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. Udviklingen genereres dels via organisk vækst, dels via de investeringer og tilkøb, som SBS har foretaget i Især forventes der en betydelig omsætningsudvikling i SBS' distributionscentre for autodele. Selskabet i Tyskland forventes at fortsætte den meget positive udvikling fra de foregående år. Nye kundegrupper som autoforhandlere og internetbaserede distributionsvirksomheder forventes at bidrage til væksten, ligesom et nyt lagerbyggeri i 2007 vil muliggøre en yderligere styrkelse af logistikken.

5 Side 5 af 11 Det i 2005 etablerede distributionscenter på det britiske marked og de investeringer, der er foretaget i salg og logistik, forventes i 2007 for alvor at få positiv effekt. Der arbejdes med flere nye kunder, som er en direkte konsekvens af etableringen på nærmarkedet. Endelig vil overtagelsen af et distributionsselskab i Frankrig bidrage til omsætningsstigningen. Overtagelsen har åbnet det franske autogrossistmarked, som hidtil har været vanskeligt tilgængeligt for SBS. Ved at implementere SBS' bredere og dybere produktportefølje og logistikkoncepter vil der være gode vækstmuligheder i Frankrig. Hertil kommer, at SBS også på vigtige key accounts har indgået aftaler, der sikrer en øget omsætning i Koncernen Samlet forventer SBS-koncernen fortsat vækst i SBS-koncernens samlede regnskab vil blive belastet af, at Notox i regnskabsåret er et 100% ejet datterselskab, og at de planlagte investeringer og omkostninger til opbygning af den nødvendige kapacitet og organisation derfor har fuld effekt i SBS-regnskabet. Samlet betyder det, at SBS-koncernen inkl. Notox forventer et resultat på niveau med Profil, målsætninger og strategi I 2006 vedtog SBS' bestyrelse en ny strategiplan for koncernen frem til Strategiplanen har til formål at gøre SBS til en attraktiv virksomhed for relevante stakeholders som aktionærer, medarbejdere og kunder. Strategiplanen er vækstorienteret og har som mål en tredobling af koncernens omsætning i 2010 sammenlignet med Det overordnede forretningsgrundlag er en satsning på miljø- og sikkerhedsprodukter. Inden for dette grundlag er der udpeget 4 fokusområder: Fremstilling af bremsebelægninger og bremseklodser til motorcykler og til en række nicheområder, hvor der stilles særlige krav til friktionsteknologisk knowhow. Renoveringsproduktion inden for relevante autoprodukter med basis i produktion og renovering af bremsecalipre og koblinger. Udvikling af branchens mest effektive supply chain management systemer med globalt indkøb, logistik og distribution som de centrale parametre. Etablering og udvikling af egne distributionscentre på de europæiske hovedmarkeder, der kan sikre daglige leverancer til en bred kundeportefølje, vil indgå som en central del af denne strategi sammen med udvikling af en effektiv eksportorganisation til servicering af de øvrige prioriterede markeder og kunder. Udvikling og produktion af dieselpartikelfiltre. SBS har endvidere defineret 4 grundkompetencer, der vil være bærende elementer inden for udviklingen af fokusområderne: Innovation For SBS er innovation et nøgleord: Ny viden, dygtige medarbejdere, udvikling af nye produkter og nytænkning i processer. Inden for bremseteknologien handler innovation om produkter, der kombinerer sikkerhed, performance og levetid optimalt, og som er baseret på miljøvenlige materialer og processer.

6 Side 6 af 11 Innovation på partikelfilterområdet handler i første række om fleksibilitet og tilpasning til bilindustriens behov. Innovation drejer sig også om systematisk sortimentsudvikling. Brug af IT-værktøjer til registrering og katalogisering af nye modeller og produkter sikrer, at SBS er hurtig med nye varenumre og kan tilbyde produktprogrammer, der modsvarer markedsbehovet. Produktivitet Kontinuerlig implementering af ny procesteknologi samt brug af Lean og IT som værktøjer skal bidrage til en fortsat optimering af arbejdsprocesser og forretningsmodeller. Målet er dels at sikre en vedvarende høj international konkurrenceevne, dels at opnå maksimal fleksibilitet. Logistik Gennem logistikoptimering at sikre et effektivt vareflow fra råvare til slutbruger. Leverandørporteføljen skal opfylde vore krav til bl.a. kvalitet, pris og leveringsdygtighed, og distributionsmodellerne skræddersyes til kundestrukturen. De dækker såvel de store kunders behov for tætte samarbejdsrelationer som grossistmarkedets krav til daglige leverancer. Markedsorientering Et højt serviceniveau, troværdighed, engagement og stabilitet er kodeord for SBS i forhold til kunderne. På de europæiske markeder opererer SBS lokalt med egne salgs- og distributionscentre, så tilpasning til det individuelle markeds behov kan optimeres. Større kunder har key account status og serviceres direkte via individuelle partnershipmodeller. Markedsbeskrivelse SBS opererer inden for 4 hovedmarkeder: AUTO Dette område omfatter bremsekomponenter og andre sliddele til den europæiske bilpark. Markedsområdet er primært Europa og SNG-landene. Hovedmarkederne er de store vesteuropæiske nationer, hvor SBS er repræsenteret med egne distributionscentre. Der er etableret kundeportefølje på alle de nye vækstmarkeder i Østeuropa, og omsætningen på disse markeder er stigende. Størsteparten af omsætningen går til det frie reservedelsmarked gennem de etablerede distributionskanaler, men nye segmenter er i vækst, herunder autoriserede bilforhandlere, der i stigende grad køber reservedele på det frie marked, samt internetdistributører. SBS' markedsandel varierer kraftigt inden for de enkelte produktområder og geografiske regioner. MC Produkt- og markedsområdet omfatter bremseklodser og andre relaterede bremsedele til motorcykler og scootere. Sammenlignet med automarkedet er der tale om et nichemarked, hvor der stilles store krav til friktionsteknologisk knowhow. SBS er en af verdens største producenter af bremseklodser til disse områder og har en førende position på det frie reservedelsmarked. Her afsættes produkterne til distributører over hele verden. De største markeder er Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og USA. SBS udvikler, producerer og leverer i stigende grad produkter til OE-markedet. Der er her tale om køretøjseller bremsesystemproducenter. Det indgår som del af SBS' strategiplan frem til 2010 at øge denne andel yderligere. Specialprodukter Specialprodukter omfatter friktionsprodukter til bl.a. energi- og industrianlæg. Der er tale om et relativt nyt forretningsområde baseret på overførsel af virksomhedens friktionsteknologiske knowhow til områder uden for SBS traditionelle markeder. Største segment er vindmølleindustrien, hvor SBS leverer bremsekomponenter til rotorsystemet.

7 Side 7 af 11 Dieselpartikelfiltre SBS har gennem Notox etableret sig inden for udvikling og produktion af dieselpartikelfiltre til personbiler, lastvogne, busser og entreprenørmateriel. Med en markant stigning i antallet af dieseldrevne biler i Europa, USA og Asien kombineret med skærpet miljølovgivning på vej i den industrialiserede del af verden, ligger der et betydeligt globalt markedspotentiale på dette område. Der forventes frem til 2010 en firedobling af det globale marked til et niveau på DKK mia., hvor de primære geografiske regioner vil være EU, USA, Japan og Korea. Markedet består af 3 hovedområder: OE-markedet for personbiler, OE til heavy duty og off-road køretøjer samt "retrofit". Det er SBS' strategi at satse på alle områder. Der er iværksat en omfattende investeringsplan, der inden for de kommende år skal gøre virksomheden til en førende leverandør af filterenheder til bilindustrien og producenter af off-road materiel samt disses underleverandører. En ny fleksibelt opbygget fabrik, der muliggør hurtige produktionsomstillinger og et modulopbygget produktkoncept, der kan tilpasses alle former og størrelser af partikelfiltre, er en central brik i denne udviklingsproces. Koncern- og ledelsesforhold Organisatoriske indsatsområder SBS' ledelse har udstukket 3 organisatoriske udviklingsområder, som skal nyde særligt fremme i 2007 og hermed bidrage til yderligere driftsforbedringer. Det drejer sig om Lean, anvendelse af informationsteknologi og om tværorganisatorisk samarbejde. Lean er indført i dele af virksomhedens produktion i Overskrifterne har været "Enkle og hurtige ordregennemløb", "Forbedringsiver og motiverende samarbejde" og "Projekter, teamwork og resultater". På grundlag af de positive erfaringer herfra vil Lean blive implementeret i hele koncernen inklusiv administrationsområderne. IT-værktøjer skal i højere grad tænkes ind i arbejdsprocesser og forretningsmodeller, hvor de kan bidrage til en rationaliserings- og effektivitetsgevinst. Det gælder både internt og i relation til virksomhedens forretningskoncepter over for leverandører og kunder. SBS er med afdelinger og medarbejdere på en række geografiske destinationer meget afhængig af, at samarbejde og arbejdsgange på tværs af organisatoriske skel foregår effektivt. Etablering af koncernfunktioner på nogle funktionsområder kombineret med en konstant fokus på teamwork og samarbejde skal bidrage til, at de menneskelige ressourcer bruges optimalt, og at SBS' medarbejdere opnår stolthed og tilfredshed i forbindelse med jobbet. SBS ønsker at ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere til de opgaver og udfordringer, som virksomheden står over for. Vi opererer globalt, så det er vigtigt, at vore medarbejdere tænker og handler internationalt med forståelse og respekt for andre kulturer i en tid med konstant forandring. Efter- og videreuddannelse har høj prioritet. Årlige medarbejderudviklingssamtaler danner grundlag for individuelle uddannelsesplaner Udover de faglige kvalifikationer lægger SBS vægt på målrettethed, flid, engagement, samarbejde og "team spirit".

8 Side 8 af 11 Risikoforhold Politiske og regulatoriske forhold Inden for friktionsprodukter opererer SBS primært på markeder, der er reguleret af EU-lovgivning eller lovgivning tilpasset hertil. Tendensen i lovgivningen har været øget liberalisering af markedet, øget fokus på miljøskadelige materialer samt kvalitetsstandarder, der skal sikre forbrugerne en ordentlig produktkvalitet uanset varens oprindelsesland. Den gennemførte lovgivning har snarere været til gavn end ulempe for SBS, og der er ikke lovinitiativer på vej, der udgør en trussel. Med partikelfiltre er der tale om et produkt, hvor væksten først og fremmest er drevet af miljølovgivningen. Da der næppe kan forventes reducerede miljøkrav inden for en overskuelig tidshorisont, er der ikke synlige lovgivningsmæssige trusler. Markeds- og konkurrenceforhold SBS-friktionsdele er slidprodukter, hvor efterspørgslen kun er moderat konjunkturfølsom. Det frie eftermarked er i distributionsleddet imidlertid præget af markante strukturrationaliseringer og koncentrationer. Fusionerne medfører som oftest revurdering af leverandørporteføljen, og der er i disse forbindelser altid en reel risiko for at miste kunder og omsætning. Inden for partikelfiltre drives efterspørgselen dels af miljøpolitik, dels af antallet af dieselbiler. Overalt i den vestlige verden er antallet af dieselbiler i kraftig vækst som det på kortere sigt bedste miljømæssige alternativ til den benzindrevne bil. Der er ingen tegn på, at denne udvikling vil stoppe inden for strategiperioden. Antallet af producenter af dieselpartikelfiltre på verdensplan er i dag relativt beskedent. Det kan forventes, at flere virksomheder vil etablere sig på området i de kommende år, men dels har Notox et teknologisk og procesmæssigt forspring, dels forventes efterspørgslen i en periode at ville overstige produktionskapaciteten. Valutarisiko En betydelig del af selskabets handel med både kunder og leverandører foregår i EUR. Der er i forbindelse med handel i andre valutaer, primært USD og GBP, risiko for kursudsving, der kan have negativ effekt på selskabets resultat. Risikoen for tab i forbindelse med GBP begrænses dog i et vist omfang af, at selskabet både køber og sælger i GBP. Der anvendes terminsforretninger og optioner på nettopositioner i andre valutaer end EUR. Corporate Governance Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Da det er selskabsledelsens vurdering, at aktionærerne forsøges motiveret til at udøve deres rettigheder og indflydelse, er nyt specielt samarbejde igangsat på dette område. Det fremgår af selskabets vedtægter, at der ikke er nogen stemmedifferentiering, ligesom det fremgår, at generalforsamlingen indkaldes med max. 4 ugers og min. 14 dages varsel. Stiholt Holding A/S, der er hovedaktionær i selskabet, er nært knyttet til selskabet og engageret i dets udvikling. Til sikring af en tæt dialog mellem bestyrelse/direktion og hovedaktionæren holdes flere årlige møder med deltagelse af bestyrelsesformanden, ét bestyrelsesmedlem (på skift) samt direktionen. Møderne holdes kort efter selskabets års- og halvårsmeddelelser og under respekt af de børsetiske regler.

9 Side 9 af 11 Det er bestyrelsens vurdering, at Scandinavian Brake Systems A/S i perioden siden hovedaktionæren er indtrådt har nydt godt af det stærke engagement fra hovedaktionæren og fortsat vil kunne gøre det. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Der er for selskabet udarbejdet vision og mission, som er offentliggjort i årsrapporten og virksomhedsprofilbrochuren. Direktionen forsøger hele tiden at føre en aktiv dialog med selskabets interessenter for at udvikle og styrke selskabet. Åbenhed og gennemsigtighed Det sikres, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærerne offentliggøres straks, p.t. foregår disse meldinger kun på dansk. Der afholdes hvert år generalforsamling, som samtidig anvendes som investormøde. Der afholdes ikke andre investormøder. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting Standards). Det er Scandinavian Brake Systems A/S' politik: At offentliggøre alle væsentlige oplysninger uden forsinkelse At offentliggørelse sker på dansk og kommunikeres straks på selskabets hjemmeside At aflægge årsrapport efter IFRS At udsende delårsrapporter I årsrapporten at inkorporere ikke-finansielle oplysninger, som på væsentlig måde kan øge forståelsen for selskabets situation, fremtid og relationer til omverdenen Bestyrelsens opgaver og ansvar Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt løbende vurdere direktionens arbejde og på baggrund af dette at udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder udarbejde retningslinjer for udvælgelse og sammensætning af direktionen. Bestyrelsens opgaver og ansvar fremgår i øvrigt af bestyrelsens forretningsorden, som i fuld længde fremgår af selskabets hjemmeside, hvortil der henvises. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen tilsikrer, at de af bestyrelsen indstillede bestyrelseskandidater hele tiden har den relevante og fornødne viden og professionelle erfaring i forhold til selskabets behov, herunder den nødvendige internationale baggrund og erfaring, hvis dette er relevant. Det sikres også hermed, at bestyrelsessammensætningen tilsammen giver de kompetencer i bestyrelsen, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver på bedst mulig måde. Det er væsentligt, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Bestyrelsen er sammensat ud fra at sikre ovenstående, dog taget i betragtning af at der i selskabet p.t. eksisterer et hovedaktionærforhold. Bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, hvor det p.t. vurderes, at 4 årlige møder samt et ordinært strategimøde hvert andet år er tilstrækkeligt for at sikre, at bestyrelsens opgaver og ansvar udføres. Der er p.t. ikke udarbejdet skriftlige evalueringsprocedurer, hvor bestyrelsens og de individuelle medlemmers herunder bestyrelsesformandens arbejde, resultater og sammensætning løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet, ligesom tilsvarende skriftlige evalueringsprocedurer heller ikke er udarbejdet for direktionen.

10 Side 10 af 11 Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelsen fastlægger principper og retningslinier for udformningen af eventuelle incitamentsprogrammer for selskabets direktion og bestyrelse, for sidstnævntes vedkommende med henblik på generalforsamlingens godkendelse. Det vurderes, at den samlede aflønning p.t. ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsen selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. Bestyrelsen finder det ikke relevant at oplyse ledelsens vederlag på individniveau. Revision Bestyrelsen evaluerer revisors uafhængighed og kompetence og indstiller, efter samråd med direktionen, denne til generalforsamlingen. Efterfølgende indgår bestyrelsen revisionsaftalen og aftaler honoraret med revisionen. Ikke-revisionsydelser omfatter i det væsentlige rådgivning om skattemæssige forhold samt assistance i forbindelse med virksomhedsovertagelser. Ikke-revisionsydelser herudover aftales i hvert enkelt tilfælde mellem direktion og bestyrelse inden igangsætning. Bestyrelsen evaluerer de interne kontrolsystemer på basis af revisionsprotokollater og ad hoc gennemgang af væsentlige risikoelementer, herunder forsikrings dækning og forretningsgange for debitorer, varebeholdninger og investeringer. På bestyrelsesmødet, hvor udkast til årsrapport behandles, drøfter revision og bestyrelse den anvendte regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn og gennemgår revisors konklusioner og revisionsprotokollat. Bestyrelsens kontakt til revisionen varetages af bestyrelsesformanden, idet selskabet ikke anvender revisionsudvalg. Aktionærforhold Investor relations Baseret på en høj og kontinuert informationsstrøm ønsker Scandinavian Brake Systems A/S at opretholde en åben dialog med aktionærer, potentielle investorer, analytikere, medier og øvrige interessenter om alle relevante forhold, aktiviteter og tiltag vedrørende selskabet. IR Ansvarlig Hans Fuglgaard Adm. direktør Tlf Fondskode og aktiekapital Selskabets aktiekapital udgøres af aktier af nominelt DKK 10 svarende til en samlet aktiekapital på DKK SBS' aktier handles på Københavns Fondsbørs under fondskoden DKK Generalforsamling Selskabet afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2007 kl på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a. Godkendelse af bestyrelsens beslutning af 22. december 2006 om at tildele administrerende direktør Hans Fuglgaard en tegningsret til aktier á kr. 10 i selskabet til en kurs, der er op til 15% lavere end dagskursen den 22. december 2006, jf. aktieselskabslovens 40 a, og ændring af selskabets vedtægt som følge heraf, samt beslutning om udvidelse af selskabets aktiekapital med nom. kr i det omfang, tegningsretten udnyttes.

11 Side 11 af 11 b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner til selskabets ledende medarbejdere fastlagt af bestyrelsen men indtil aktier i selskabet til en kurs, der er op til 15% lavere end dagskursen den dag, bestyrelsen udnytter bemyndigelsen, jf. aktieselskabslovens 40 b, og ændring i selskabets vedtægt som følge heraf, samt bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med indtil nom. kr , såfremt optionerne udnyttes og ændring af selskabets vedtægt som følge heraf. c. Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne aktier. d. Ændring af selskabets vedtægt 4 stk. 1, således at selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup. Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 31. december 2006 for Scandinavian Brake Systems A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 22. marts 2007 Direktion: Hans Fuglgaard Hans Jørn Sørensen \Carsten Schmidt \Jesper Kraft Jensen adm. direktør direktør økonomidirektør indkøbs- og logistikdirektør Bestyrelse: Leif Stiholt Hans Jørgen Kaptain Knud Andersen Lars Radoor Sørensen formand næstformand Jan B. Pedersen * Anders Bach * * medarbejdervalgt Bilag: Hoved- og nøgletal for koncernen Resultatopgørelse Balance- Aktiver Balance passiver Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

12 HOVED- OG NØGLETAL DKK Nettoomsætning Index Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder Pengestrøm fra driften Årets pengestrøm Investering i materielle anlægsaktiver (ekskl. virksomhedskøb) Af- og nedskrivninger Nøgletal Overskudsgrad i % (EBIT-margin) 9,2 7,4 6,2 4,2 4,6 Afkastningsgrad i % (ROIC ekskl. GW) 11,6 15,5 12,4 8,4 8,4 Forrentning af egenkapital i % (ROE) 10,1 19,6 13,8 7,9 8,4 Egenkapitalandel i % 40,5 33,4 33,3 34,1 31,7 P/E-værdi 38,0 15,0 9,2 8,6 8,3 Price/Cash flow (P/CF) -3,8 27,4 4,4 2,5 2,4 Resultat pr. aktie i DKK (EPS Basic) 8,8 10,5 6,0 3,2 3,1 Cash flow pr. aktie i DKK (CFPS) -8,7 5,7 13,9 11,2 10,8 Udbytte pr. aktie i DKK (DPS) 2,6 3,2 1,7 1,1 2,3 Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) 100,9 58,5 49,3 42,2 37,4 Kurs/indre værdi 2,9 2,7 1,1 0,7 0,7 Børskurs ultimo 333,0 157,5 55,0 27,5 25,4 Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, som er godkendt af EU. Sammenligningstallene for er i henhold til IFRS1 ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet efter den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat/udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal Der henvises iøvrigt til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

13 RESULTATOPGØRELSE DKK KONCERN MODERSELSKAB Nettoomsætning Omkostninger til rå- og hjælpematerialer Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Nedskrivning af tilgodehavende i dattervirksomheder Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat/udvandet resultat pr. aktie DKK 8,76 10,53 der af bestyrelsen foreslås fordelt således: Udbytte DKK 2,60 pr. aktie (2005: DKK 3,20 pr. aktie) Overført resultat I alt

14 BALANCE - AKTIVER DKK KONCERN MODERSELSKAB LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill Patenter og rettigheder Udviklingsprojekter Varemærker Software Forudbetalinger vedrørende immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Andre langfristede aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Ansvarligt udlån Udskudt skat Langfristede aktiver i alt KORTFRISTEDE AKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

15 BALANCE - PASSIVER DKK KONCERN MODERSELSKAB EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for opskrivninger Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser Udskudt skat Pensionsforpligtelser Hensættelse til dattervirksomheder Ansvarlig lånekapital Kreditinstitutter m.v Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Bankgæld Leverandørgæld Andre gældsforpligtelser FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

16 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK KONCERN Aktie- Reserve Reserve Reserve Overført Foreslået I alt kapital for sikrings- for valuta- for resultat udbytte trans- kurs- opskrivaktioner regulering ninger Egenkapitalbevægelser i 2005 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering sikringsinstrumenter Skat af egenkapitalbevægelser Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Annulering af egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Korrektion vedrørende tidligere år Egenkapitalbevægelser i 2006 Opskrivning ved køb af dattervirksomhed Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering sikringsinstrumenter Skat af egenkapitalbevægelser Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Aktiekapitalen består af stk. aktier à DKK 10. Ingen aktier er tillagt særlige stemmerettigheder. Reserve for sikringstransaktioner Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. Reserve for valutakursregulering Reserve for valutakursregulering indeholder alle kursreguleringer, der opstår ved omregning af regnskaber for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, kursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af koncernens nettoinvestering i sådanne enheder samt kursreguleringer vedrørende sikringsaktioner, der kurssikrer koncernens nettoinvestering i sådanne enheder. Korrektion vedrørende tidligere år omfatter fejl vedrørende binding af opskrivningshenlæggelser.

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE KONCERN MODERSELSKAB DKK Resultat før skat Af- og nedskrivninger Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Modtaget finansielle indtægter Betalt finansielle omkostninger Betalt selskabsskat i regnskabsåret (netto) Pengestrøm fra driften Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Køb af associerede virksomheder Ansvarligt udlån Pengestrøm til investeringer Afdrag på langfristede gældsforpligtigelser Betalt udbytte Kursreguleringer Udbytte vedrørende egne aktier Pengestrøm fra finansiering Årets pengestrøm fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler og bankgæld (netto), primo Bankgæld ved køb af dattervirksomhed Likvide midler og bankgæld (netto), ultimo Likvide beholdninger Bankgæld Likvide midler og bankgæld (netto), ultimo Reguleringer Ikke udloddet resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Finansielle forpligtigelser Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ændring i driftskapital Ændringer i tilgodehavender Ændringer i varebeholdninger Ændringer i leverandørgæld m.v Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af regnskabet.

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nettoomsætning 660,9 613,0 211,7 199,9

Nettoomsætning 660,9 613,0 211,7 199,9 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 16-2007 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.01.-30.09.2007 Hovedtal 01.01.-30.09. 3. kvartal Mio. DKK 2007 2006 2007 2006 31.12.2006 SBS-koncern ekskl.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har gennemgået det ureviderede halvårsregnskab for SBS-koncernen for perioden 01.01.- 30.06.2007. Mio. DKK 2007 2006 2007 2006 31.12.

Bestyrelsen har gennemgået det ureviderede halvårsregnskab for SBS-koncernen for perioden 01.01.- 30.06.2007. Mio. DKK 2007 2006 2007 2006 31.12. KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 11-2007 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007 Bestyrelsen har gennemgået det ureviderede halvårsregnskab for SBS-koncernen for perioden 01.01.- 30.06.2007. Hovedtal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resumé: Bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for første halvår 2008.

Resumé: Bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for første halvår 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 11-2008 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.01.-30.06.2008 Resumé: Bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere