Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%."

Transkript

1 KØBENHAVNS FONDSBØRS Årsregnskabsmeddelelse Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%. Resultat før skat ekskl. Notox A/S DKK 59,9 mio. mod DKK 43,8 mio. i Resultat før skat inkl. Notox A/S DK 42,3 mio. mod DKK 43,3 mio. i Resultatet er tilfredsstillende og i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. For 2007 forventes et resultat før skat på DKK mio. ekskl. Notox A/S og på niveau med 2006 inkl. Notox A/S. Bestyrelsen indstiller, at udbytte for året bliver DKK 2,60 pr. aktie mod DKK 3,20 året før.

2 Side 2 af 11 Regnskabsberetning Nettoomsætningen for koncernen blev DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005, hvilket er en stigning på 14,2%. Omsætningsstigningen er alene forårsaget af organisk vækst. Resultat af primær drift (EBIT) blev DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 svarende til en stigning på 41,0%. Resultat før skat udgør DKK 42,3 mio., hvilket er på niveau med resultatet for Resultatet er på forventet niveau, inkl. den effekt som den høje aktivitet i årets løb med opbygning af Notox har betydet. En sammenstilling af resultatet før skat og særlige resultatpåvirkende elementer i koncernen viser følgende: DKK mio Resultat før skat 42,3 43,3 Ejendomsavance -1,3 - Ekstraordinær bonus og medarbejderaktier m.v. 2,5 - Omkostninger ved opbygning af Notox koncernen 17,5 0,5 Sammenligneligt resultat 61,0 43,8 Som det fremgår af ovenstående tabel, er resultatet i 2006 negativt påvirket af bonus samt planlagte etableringsomkostninger til Notox og positivt påvirket af ejendomsavancer. Udviklingen i koncernresultatet før skat og efter korrektion for særlige resultatpåvirkende elementer viser en stigning fra 2005 til 2006 på DKK 17,2 mio. eller 39,3%. Årets skatter De samlede skatter for 2006 udgør DKK 17,8 mio. svarende til en effektiv skattesats på 42,0%. Årets resultat Årets resultat udgør herefter DKK 24,5 mio. mod DKK 29,4 mio. i Balancen Balancesummen udgør DKK 799,7 mio. ultimo 2006 mod DKK 488,2 mio. ultimo Langfristede aktiver er forøget med DKK 256,9 mio. til DKK 437,8 mio. Kortfristede aktiver er forøget med DKK 54,6 mio. til DKK 361,9 mio., heraf udgør forøgelsen af tilgodehavender hos kunder og varebeholdninger henholdsvis DKK 8,7 mio. og DKK 45,2 mio. Stigningerne kan primært henføres til øget aktivitet og sourcing. På passivsiden er den rentebærende gæld forøget med DKK 143,2 mio. til DKK 324,9 mio. Leverandørgælden er forøget med DKK 5,7 mio. som følge af et fortsat højt aktivitetsniveau ultimo Alle balancetal er påvirket af købet af de resterende 50% af Notox Holding A/S, der pr. 31. december 2006 er konsolideret linie for linie i koncernregnskabet.

3 Side 3 af 11 Investeringerne i materielle anlægsaktiver udgør DKK 40,7 mio. De væsentligste investeringer omfatter udbygning af vores lokationer i Støvring og Eisenach samt etablering af filterfabrik og tilkøb af Notox koncernen. Egenkapitalen udgør ultimo året DKK 323,7 mio. Egenkapitalandelen er forøget fra 33,4% ultimo 2005 til 40,5% ultimo Frie pengestrømme Pengestrømme for 2005 og 2006 i hovedposter fremkommer således: DKK mio Pengestrøm fra driftsaktivitet -24,3 16,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -32,1 45,0 Pengestrøm fra finansiering -17,5-8,0 Årets pengestrøm -73,9-36,9 Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteten er reduceret med DKK 40,3 mio. til DKK -24,3 mio. De frie pengestrømme er påvirket af de store investeringer, som har været til dels i 2005, men især i Pengestrømmen pr. aktie (CFPS) udgør DKK -8,7 mod DKK 5,7 i Moderselskabet Moderselskabet realiserede et primært resultat på DKK 61,6 mio. mod DKK 38,9 mio. i 2005 og et resultat før skat på DKK 56,8 mio. mod DKK 31,3 mio. i Omsætningen i moderselskabet udgjorde DKK 614,8 mio., hvilket er en stigning på 12,0% i forhold til sidste år. I moderselskabet er bruttoavancen holdt uændret trods stigende konkurrence og prispres. Finansielle indtægter og udgifter netto er stigende grundet de store træk på kreditfaciliteterne. Kapitalforhøjelse Scandinavian Brake Systems A/S har i forbindelse med overtagelsen af de resterende 50% af aktierne i Notox Holding A/S foretaget en rettet emission mod de andre aktionærer, hvorved aktiekapitalen i december 2006 er forhøjet med nom. DKK svarende til stk. aktier á DKK 10. Den samlede aktiekapital udgør herefter DKK Væsentlige begivenheder efter årets udløb Scandinavian Brake Systems A/S har med virkning fra 1. januar 2007 overtaget aktiviteterne i Roulunds Braking S.A. s distributionscenter i Frankrig vedrørende eftermarkedsaktiviteterne i Spanien, Frankrig og Italien. Herudover er der ikke opstået betydelige hændelser efter regnskabsårets afslutning. Der er udsendt børsprospekt for aktieemissionen vedrørende aktieombytningen. Forventninger til 2007 Notox Notox gruppen er inde i en rivende udvikling og er virkelig kommet i gang med implementering af den besluttede og meget aggressive vækstplan.

4 Side 4 af 11 Organisationen i Notox har været igennem en omfattende udvikling. Der er opbygget en effektiv og slank administration og ledelse, som sikrer udviklingen i de 3 divisioner: Salg, Udvikling og Produktion. Organisationen er siden i sommer blevet styrket med en ny adm. direktør, en økonomiansvarlig, en personaleansvarlig, en produktionschef til Svendborg og en ny teknisk chef. Der fokuseres på at opbygge en effektiv infrastruktur og økonomistyring samtidig med, at synergierne med moderselskabet SBS udnyttes maksimalt. Salg Forretningsstrategien udvikles i takt med, at markedet åbner sig. Ny lovgivning åbner nye muligheder specielt på personvognsområdet i Europa. I USA er der allerede etableret filterkrav på lastvogne, og der er udvikling i gang på andre områder, særligt off-road markedet udvikler sig gunstigt. I Korea fokuseres på et statsstøttet program, og de første mellemstore ordrer er indgået. Der fokuseres samlet på at bearbejde den mest fleksibilitetskrævende og lønsomme del af segmenterne. Det er generelt vores opfattelse, at markedet udviser et langt større potentiale end først antaget. Særligt på off-road markedet, dvs. entreprenørmaskiner m.v., er mulighederne større både i Europa og USA. Notox forventer at indgå kontrakter på filterleverancer til primært eksisterende kunder, men også til en del nye kunder, som modsvarer den planlagte opskalering af produktionen. Der er primo året en samlet tilbudssum, som modsvarer 3-5 gange den planlagte kapacitet. Ordreindgangen er fortsat moderat, men i stadig vækst. Produktion Der etableres i 2007 en effektiv og højteknologisk produktion af filtre i Svendborg. Produktionen ventes at køre fra udgangen af 3. kvartal og oprampes fra liter filtre pr. år til liter pr. år i løbet af 4. kvartal. Projektet følger tidsplanen, og de første maskiner installeres fra begyndelsen af marts Organisationen bygges op parallelt med etableringen af fabrikken, og projektet ledes af Notox' fabrikschef i Svendborg og COWI. Rekrutteringen af produktions- og planlægningsledelse gennemføres i marts, og timelønnede ansættes fra juni. Produktionen i Aakirkeby effektiviseres løbende. Fokuseringen er at leve op til kundens kvalitetskrav og samtidig øge effektiviteten. Begge dele involverer øget automatisering. Projektet i Svendborg giver en del spin-off, som gør det realistisk at udvikle avanceret produktionsudstyr, også til den lavere kapacitet i Aakirkeby. Notox' produkter bygger i stor udstrækning på patenterede metoder og principper. Det er vigtigt og planlagt, at Udviklingsdivisionen også i fremtiden vil være i stand til at generere nye ideer og løsninger inden for såvel produkt- som procesudvikling. Med styrkelsen af divisionens ledelse har vi taget et stort skridt i retning af den integrerede markedsstyrede produktudvikling. Det forventes, at der i 2007 indgives flere patentansøgninger. Da forretningsplanen baserer sig på en voldsom vækst og en relativt omfattende udvidelse af kapaciteten og deraf følgende store investeringer, er der en vis usikkerhed forbundet med næste års resultat. Målsætningen er at bringe balance i den eksisterende produktion og at etablere den nye fabrik i Svendborg uden væsentlig påvirkning af driftsresultatet. Det samlede resultat i 2007 for Notox A/S forventes at andrage et underskud omkring DKK 35 mio. før skat. SBS For den øvrige del af SBS-koncernen, dvs. de traditionelle områder inden for friktionsteknologi, forventes en vækst i omsætningen til et niveau på DKK mio., en EBIT på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. Udviklingen genereres dels via organisk vækst, dels via de investeringer og tilkøb, som SBS har foretaget i Især forventes der en betydelig omsætningsudvikling i SBS' distributionscentre for autodele. Selskabet i Tyskland forventes at fortsætte den meget positive udvikling fra de foregående år. Nye kundegrupper som autoforhandlere og internetbaserede distributionsvirksomheder forventes at bidrage til væksten, ligesom et nyt lagerbyggeri i 2007 vil muliggøre en yderligere styrkelse af logistikken.

5 Side 5 af 11 Det i 2005 etablerede distributionscenter på det britiske marked og de investeringer, der er foretaget i salg og logistik, forventes i 2007 for alvor at få positiv effekt. Der arbejdes med flere nye kunder, som er en direkte konsekvens af etableringen på nærmarkedet. Endelig vil overtagelsen af et distributionsselskab i Frankrig bidrage til omsætningsstigningen. Overtagelsen har åbnet det franske autogrossistmarked, som hidtil har været vanskeligt tilgængeligt for SBS. Ved at implementere SBS' bredere og dybere produktportefølje og logistikkoncepter vil der være gode vækstmuligheder i Frankrig. Hertil kommer, at SBS også på vigtige key accounts har indgået aftaler, der sikrer en øget omsætning i Koncernen Samlet forventer SBS-koncernen fortsat vækst i SBS-koncernens samlede regnskab vil blive belastet af, at Notox i regnskabsåret er et 100% ejet datterselskab, og at de planlagte investeringer og omkostninger til opbygning af den nødvendige kapacitet og organisation derfor har fuld effekt i SBS-regnskabet. Samlet betyder det, at SBS-koncernen inkl. Notox forventer et resultat på niveau med Profil, målsætninger og strategi I 2006 vedtog SBS' bestyrelse en ny strategiplan for koncernen frem til Strategiplanen har til formål at gøre SBS til en attraktiv virksomhed for relevante stakeholders som aktionærer, medarbejdere og kunder. Strategiplanen er vækstorienteret og har som mål en tredobling af koncernens omsætning i 2010 sammenlignet med Det overordnede forretningsgrundlag er en satsning på miljø- og sikkerhedsprodukter. Inden for dette grundlag er der udpeget 4 fokusområder: Fremstilling af bremsebelægninger og bremseklodser til motorcykler og til en række nicheområder, hvor der stilles særlige krav til friktionsteknologisk knowhow. Renoveringsproduktion inden for relevante autoprodukter med basis i produktion og renovering af bremsecalipre og koblinger. Udvikling af branchens mest effektive supply chain management systemer med globalt indkøb, logistik og distribution som de centrale parametre. Etablering og udvikling af egne distributionscentre på de europæiske hovedmarkeder, der kan sikre daglige leverancer til en bred kundeportefølje, vil indgå som en central del af denne strategi sammen med udvikling af en effektiv eksportorganisation til servicering af de øvrige prioriterede markeder og kunder. Udvikling og produktion af dieselpartikelfiltre. SBS har endvidere defineret 4 grundkompetencer, der vil være bærende elementer inden for udviklingen af fokusområderne: Innovation For SBS er innovation et nøgleord: Ny viden, dygtige medarbejdere, udvikling af nye produkter og nytænkning i processer. Inden for bremseteknologien handler innovation om produkter, der kombinerer sikkerhed, performance og levetid optimalt, og som er baseret på miljøvenlige materialer og processer.

6 Side 6 af 11 Innovation på partikelfilterområdet handler i første række om fleksibilitet og tilpasning til bilindustriens behov. Innovation drejer sig også om systematisk sortimentsudvikling. Brug af IT-værktøjer til registrering og katalogisering af nye modeller og produkter sikrer, at SBS er hurtig med nye varenumre og kan tilbyde produktprogrammer, der modsvarer markedsbehovet. Produktivitet Kontinuerlig implementering af ny procesteknologi samt brug af Lean og IT som værktøjer skal bidrage til en fortsat optimering af arbejdsprocesser og forretningsmodeller. Målet er dels at sikre en vedvarende høj international konkurrenceevne, dels at opnå maksimal fleksibilitet. Logistik Gennem logistikoptimering at sikre et effektivt vareflow fra råvare til slutbruger. Leverandørporteføljen skal opfylde vore krav til bl.a. kvalitet, pris og leveringsdygtighed, og distributionsmodellerne skræddersyes til kundestrukturen. De dækker såvel de store kunders behov for tætte samarbejdsrelationer som grossistmarkedets krav til daglige leverancer. Markedsorientering Et højt serviceniveau, troværdighed, engagement og stabilitet er kodeord for SBS i forhold til kunderne. På de europæiske markeder opererer SBS lokalt med egne salgs- og distributionscentre, så tilpasning til det individuelle markeds behov kan optimeres. Større kunder har key account status og serviceres direkte via individuelle partnershipmodeller. Markedsbeskrivelse SBS opererer inden for 4 hovedmarkeder: AUTO Dette område omfatter bremsekomponenter og andre sliddele til den europæiske bilpark. Markedsområdet er primært Europa og SNG-landene. Hovedmarkederne er de store vesteuropæiske nationer, hvor SBS er repræsenteret med egne distributionscentre. Der er etableret kundeportefølje på alle de nye vækstmarkeder i Østeuropa, og omsætningen på disse markeder er stigende. Størsteparten af omsætningen går til det frie reservedelsmarked gennem de etablerede distributionskanaler, men nye segmenter er i vækst, herunder autoriserede bilforhandlere, der i stigende grad køber reservedele på det frie marked, samt internetdistributører. SBS' markedsandel varierer kraftigt inden for de enkelte produktområder og geografiske regioner. MC Produkt- og markedsområdet omfatter bremseklodser og andre relaterede bremsedele til motorcykler og scootere. Sammenlignet med automarkedet er der tale om et nichemarked, hvor der stilles store krav til friktionsteknologisk knowhow. SBS er en af verdens største producenter af bremseklodser til disse områder og har en førende position på det frie reservedelsmarked. Her afsættes produkterne til distributører over hele verden. De største markeder er Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og USA. SBS udvikler, producerer og leverer i stigende grad produkter til OE-markedet. Der er her tale om køretøjseller bremsesystemproducenter. Det indgår som del af SBS' strategiplan frem til 2010 at øge denne andel yderligere. Specialprodukter Specialprodukter omfatter friktionsprodukter til bl.a. energi- og industrianlæg. Der er tale om et relativt nyt forretningsområde baseret på overførsel af virksomhedens friktionsteknologiske knowhow til områder uden for SBS traditionelle markeder. Største segment er vindmølleindustrien, hvor SBS leverer bremsekomponenter til rotorsystemet.

7 Side 7 af 11 Dieselpartikelfiltre SBS har gennem Notox etableret sig inden for udvikling og produktion af dieselpartikelfiltre til personbiler, lastvogne, busser og entreprenørmateriel. Med en markant stigning i antallet af dieseldrevne biler i Europa, USA og Asien kombineret med skærpet miljølovgivning på vej i den industrialiserede del af verden, ligger der et betydeligt globalt markedspotentiale på dette område. Der forventes frem til 2010 en firedobling af det globale marked til et niveau på DKK mia., hvor de primære geografiske regioner vil være EU, USA, Japan og Korea. Markedet består af 3 hovedområder: OE-markedet for personbiler, OE til heavy duty og off-road køretøjer samt "retrofit". Det er SBS' strategi at satse på alle områder. Der er iværksat en omfattende investeringsplan, der inden for de kommende år skal gøre virksomheden til en førende leverandør af filterenheder til bilindustrien og producenter af off-road materiel samt disses underleverandører. En ny fleksibelt opbygget fabrik, der muliggør hurtige produktionsomstillinger og et modulopbygget produktkoncept, der kan tilpasses alle former og størrelser af partikelfiltre, er en central brik i denne udviklingsproces. Koncern- og ledelsesforhold Organisatoriske indsatsområder SBS' ledelse har udstukket 3 organisatoriske udviklingsområder, som skal nyde særligt fremme i 2007 og hermed bidrage til yderligere driftsforbedringer. Det drejer sig om Lean, anvendelse af informationsteknologi og om tværorganisatorisk samarbejde. Lean er indført i dele af virksomhedens produktion i Overskrifterne har været "Enkle og hurtige ordregennemløb", "Forbedringsiver og motiverende samarbejde" og "Projekter, teamwork og resultater". På grundlag af de positive erfaringer herfra vil Lean blive implementeret i hele koncernen inklusiv administrationsområderne. IT-værktøjer skal i højere grad tænkes ind i arbejdsprocesser og forretningsmodeller, hvor de kan bidrage til en rationaliserings- og effektivitetsgevinst. Det gælder både internt og i relation til virksomhedens forretningskoncepter over for leverandører og kunder. SBS er med afdelinger og medarbejdere på en række geografiske destinationer meget afhængig af, at samarbejde og arbejdsgange på tværs af organisatoriske skel foregår effektivt. Etablering af koncernfunktioner på nogle funktionsområder kombineret med en konstant fokus på teamwork og samarbejde skal bidrage til, at de menneskelige ressourcer bruges optimalt, og at SBS' medarbejdere opnår stolthed og tilfredshed i forbindelse med jobbet. SBS ønsker at ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere til de opgaver og udfordringer, som virksomheden står over for. Vi opererer globalt, så det er vigtigt, at vore medarbejdere tænker og handler internationalt med forståelse og respekt for andre kulturer i en tid med konstant forandring. Efter- og videreuddannelse har høj prioritet. Årlige medarbejderudviklingssamtaler danner grundlag for individuelle uddannelsesplaner Udover de faglige kvalifikationer lægger SBS vægt på målrettethed, flid, engagement, samarbejde og "team spirit".

8 Side 8 af 11 Risikoforhold Politiske og regulatoriske forhold Inden for friktionsprodukter opererer SBS primært på markeder, der er reguleret af EU-lovgivning eller lovgivning tilpasset hertil. Tendensen i lovgivningen har været øget liberalisering af markedet, øget fokus på miljøskadelige materialer samt kvalitetsstandarder, der skal sikre forbrugerne en ordentlig produktkvalitet uanset varens oprindelsesland. Den gennemførte lovgivning har snarere været til gavn end ulempe for SBS, og der er ikke lovinitiativer på vej, der udgør en trussel. Med partikelfiltre er der tale om et produkt, hvor væksten først og fremmest er drevet af miljølovgivningen. Da der næppe kan forventes reducerede miljøkrav inden for en overskuelig tidshorisont, er der ikke synlige lovgivningsmæssige trusler. Markeds- og konkurrenceforhold SBS-friktionsdele er slidprodukter, hvor efterspørgslen kun er moderat konjunkturfølsom. Det frie eftermarked er i distributionsleddet imidlertid præget af markante strukturrationaliseringer og koncentrationer. Fusionerne medfører som oftest revurdering af leverandørporteføljen, og der er i disse forbindelser altid en reel risiko for at miste kunder og omsætning. Inden for partikelfiltre drives efterspørgselen dels af miljøpolitik, dels af antallet af dieselbiler. Overalt i den vestlige verden er antallet af dieselbiler i kraftig vækst som det på kortere sigt bedste miljømæssige alternativ til den benzindrevne bil. Der er ingen tegn på, at denne udvikling vil stoppe inden for strategiperioden. Antallet af producenter af dieselpartikelfiltre på verdensplan er i dag relativt beskedent. Det kan forventes, at flere virksomheder vil etablere sig på området i de kommende år, men dels har Notox et teknologisk og procesmæssigt forspring, dels forventes efterspørgslen i en periode at ville overstige produktionskapaciteten. Valutarisiko En betydelig del af selskabets handel med både kunder og leverandører foregår i EUR. Der er i forbindelse med handel i andre valutaer, primært USD og GBP, risiko for kursudsving, der kan have negativ effekt på selskabets resultat. Risikoen for tab i forbindelse med GBP begrænses dog i et vist omfang af, at selskabet både køber og sælger i GBP. Der anvendes terminsforretninger og optioner på nettopositioner i andre valutaer end EUR. Corporate Governance Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Da det er selskabsledelsens vurdering, at aktionærerne forsøges motiveret til at udøve deres rettigheder og indflydelse, er nyt specielt samarbejde igangsat på dette område. Det fremgår af selskabets vedtægter, at der ikke er nogen stemmedifferentiering, ligesom det fremgår, at generalforsamlingen indkaldes med max. 4 ugers og min. 14 dages varsel. Stiholt Holding A/S, der er hovedaktionær i selskabet, er nært knyttet til selskabet og engageret i dets udvikling. Til sikring af en tæt dialog mellem bestyrelse/direktion og hovedaktionæren holdes flere årlige møder med deltagelse af bestyrelsesformanden, ét bestyrelsesmedlem (på skift) samt direktionen. Møderne holdes kort efter selskabets års- og halvårsmeddelelser og under respekt af de børsetiske regler.

9 Side 9 af 11 Det er bestyrelsens vurdering, at Scandinavian Brake Systems A/S i perioden siden hovedaktionæren er indtrådt har nydt godt af det stærke engagement fra hovedaktionæren og fortsat vil kunne gøre det. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Der er for selskabet udarbejdet vision og mission, som er offentliggjort i årsrapporten og virksomhedsprofilbrochuren. Direktionen forsøger hele tiden at føre en aktiv dialog med selskabets interessenter for at udvikle og styrke selskabet. Åbenhed og gennemsigtighed Det sikres, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærerne offentliggøres straks, p.t. foregår disse meldinger kun på dansk. Der afholdes hvert år generalforsamling, som samtidig anvendes som investormøde. Der afholdes ikke andre investormøder. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting Standards). Det er Scandinavian Brake Systems A/S' politik: At offentliggøre alle væsentlige oplysninger uden forsinkelse At offentliggørelse sker på dansk og kommunikeres straks på selskabets hjemmeside At aflægge årsrapport efter IFRS At udsende delårsrapporter I årsrapporten at inkorporere ikke-finansielle oplysninger, som på væsentlig måde kan øge forståelsen for selskabets situation, fremtid og relationer til omverdenen Bestyrelsens opgaver og ansvar Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt løbende vurdere direktionens arbejde og på baggrund af dette at udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder udarbejde retningslinjer for udvælgelse og sammensætning af direktionen. Bestyrelsens opgaver og ansvar fremgår i øvrigt af bestyrelsens forretningsorden, som i fuld længde fremgår af selskabets hjemmeside, hvortil der henvises. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen tilsikrer, at de af bestyrelsen indstillede bestyrelseskandidater hele tiden har den relevante og fornødne viden og professionelle erfaring i forhold til selskabets behov, herunder den nødvendige internationale baggrund og erfaring, hvis dette er relevant. Det sikres også hermed, at bestyrelsessammensætningen tilsammen giver de kompetencer i bestyrelsen, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver på bedst mulig måde. Det er væsentligt, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Bestyrelsen er sammensat ud fra at sikre ovenstående, dog taget i betragtning af at der i selskabet p.t. eksisterer et hovedaktionærforhold. Bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, hvor det p.t. vurderes, at 4 årlige møder samt et ordinært strategimøde hvert andet år er tilstrækkeligt for at sikre, at bestyrelsens opgaver og ansvar udføres. Der er p.t. ikke udarbejdet skriftlige evalueringsprocedurer, hvor bestyrelsens og de individuelle medlemmers herunder bestyrelsesformandens arbejde, resultater og sammensætning løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet, ligesom tilsvarende skriftlige evalueringsprocedurer heller ikke er udarbejdet for direktionen.

10 Side 10 af 11 Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelsen fastlægger principper og retningslinier for udformningen af eventuelle incitamentsprogrammer for selskabets direktion og bestyrelse, for sidstnævntes vedkommende med henblik på generalforsamlingens godkendelse. Det vurderes, at den samlede aflønning p.t. ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsen selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. Bestyrelsen finder det ikke relevant at oplyse ledelsens vederlag på individniveau. Revision Bestyrelsen evaluerer revisors uafhængighed og kompetence og indstiller, efter samråd med direktionen, denne til generalforsamlingen. Efterfølgende indgår bestyrelsen revisionsaftalen og aftaler honoraret med revisionen. Ikke-revisionsydelser omfatter i det væsentlige rådgivning om skattemæssige forhold samt assistance i forbindelse med virksomhedsovertagelser. Ikke-revisionsydelser herudover aftales i hvert enkelt tilfælde mellem direktion og bestyrelse inden igangsætning. Bestyrelsen evaluerer de interne kontrolsystemer på basis af revisionsprotokollater og ad hoc gennemgang af væsentlige risikoelementer, herunder forsikrings dækning og forretningsgange for debitorer, varebeholdninger og investeringer. På bestyrelsesmødet, hvor udkast til årsrapport behandles, drøfter revision og bestyrelse den anvendte regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn og gennemgår revisors konklusioner og revisionsprotokollat. Bestyrelsens kontakt til revisionen varetages af bestyrelsesformanden, idet selskabet ikke anvender revisionsudvalg. Aktionærforhold Investor relations Baseret på en høj og kontinuert informationsstrøm ønsker Scandinavian Brake Systems A/S at opretholde en åben dialog med aktionærer, potentielle investorer, analytikere, medier og øvrige interessenter om alle relevante forhold, aktiviteter og tiltag vedrørende selskabet. IR Ansvarlig Hans Fuglgaard Adm. direktør Tlf Fondskode og aktiekapital Selskabets aktiekapital udgøres af aktier af nominelt DKK 10 svarende til en samlet aktiekapital på DKK SBS' aktier handles på Københavns Fondsbørs under fondskoden DKK Generalforsamling Selskabet afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2007 kl på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a. Godkendelse af bestyrelsens beslutning af 22. december 2006 om at tildele administrerende direktør Hans Fuglgaard en tegningsret til aktier á kr. 10 i selskabet til en kurs, der er op til 15% lavere end dagskursen den 22. december 2006, jf. aktieselskabslovens 40 a, og ændring af selskabets vedtægt som følge heraf, samt beslutning om udvidelse af selskabets aktiekapital med nom. kr i det omfang, tegningsretten udnyttes.

11 Side 11 af 11 b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner til selskabets ledende medarbejdere fastlagt af bestyrelsen men indtil aktier i selskabet til en kurs, der er op til 15% lavere end dagskursen den dag, bestyrelsen udnytter bemyndigelsen, jf. aktieselskabslovens 40 b, og ændring i selskabets vedtægt som følge heraf, samt bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med indtil nom. kr , såfremt optionerne udnyttes og ændring af selskabets vedtægt som følge heraf. c. Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne aktier. d. Ændring af selskabets vedtægt 4 stk. 1, således at selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup. Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 31. december 2006 for Scandinavian Brake Systems A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 22. marts 2007 Direktion: Hans Fuglgaard Hans Jørn Sørensen \Carsten Schmidt \Jesper Kraft Jensen adm. direktør direktør økonomidirektør indkøbs- og logistikdirektør Bestyrelse: Leif Stiholt Hans Jørgen Kaptain Knud Andersen Lars Radoor Sørensen formand næstformand Jan B. Pedersen * Anders Bach * * medarbejdervalgt Bilag: Hoved- og nøgletal for koncernen Resultatopgørelse Balance- Aktiver Balance passiver Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

12 HOVED- OG NØGLETAL DKK Nettoomsætning Index Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder Pengestrøm fra driften Årets pengestrøm Investering i materielle anlægsaktiver (ekskl. virksomhedskøb) Af- og nedskrivninger Nøgletal Overskudsgrad i % (EBIT-margin) 9,2 7,4 6,2 4,2 4,6 Afkastningsgrad i % (ROIC ekskl. GW) 11,6 15,5 12,4 8,4 8,4 Forrentning af egenkapital i % (ROE) 10,1 19,6 13,8 7,9 8,4 Egenkapitalandel i % 40,5 33,4 33,3 34,1 31,7 P/E-værdi 38,0 15,0 9,2 8,6 8,3 Price/Cash flow (P/CF) -3,8 27,4 4,4 2,5 2,4 Resultat pr. aktie i DKK (EPS Basic) 8,8 10,5 6,0 3,2 3,1 Cash flow pr. aktie i DKK (CFPS) -8,7 5,7 13,9 11,2 10,8 Udbytte pr. aktie i DKK (DPS) 2,6 3,2 1,7 1,1 2,3 Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) 100,9 58,5 49,3 42,2 37,4 Kurs/indre værdi 2,9 2,7 1,1 0,7 0,7 Børskurs ultimo 333,0 157,5 55,0 27,5 25,4 Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, som er godkendt af EU. Sammenligningstallene for er i henhold til IFRS1 ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet efter den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat/udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal Der henvises iøvrigt til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

13 RESULTATOPGØRELSE DKK KONCERN MODERSELSKAB Nettoomsætning Omkostninger til rå- og hjælpematerialer Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Nedskrivning af tilgodehavende i dattervirksomheder Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat/udvandet resultat pr. aktie DKK 8,76 10,53 der af bestyrelsen foreslås fordelt således: Udbytte DKK 2,60 pr. aktie (2005: DKK 3,20 pr. aktie) Overført resultat I alt

14 BALANCE - AKTIVER DKK KONCERN MODERSELSKAB LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill Patenter og rettigheder Udviklingsprojekter Varemærker Software Forudbetalinger vedrørende immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Andre langfristede aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Ansvarligt udlån Udskudt skat Langfristede aktiver i alt KORTFRISTEDE AKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

15 BALANCE - PASSIVER DKK KONCERN MODERSELSKAB EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for opskrivninger Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser Udskudt skat Pensionsforpligtelser Hensættelse til dattervirksomheder Ansvarlig lånekapital Kreditinstitutter m.v Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Bankgæld Leverandørgæld Andre gældsforpligtelser FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

16 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK KONCERN Aktie- Reserve Reserve Reserve Overført Foreslået I alt kapital for sikrings- for valuta- for resultat udbytte trans- kurs- opskrivaktioner regulering ninger Egenkapitalbevægelser i 2005 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering sikringsinstrumenter Skat af egenkapitalbevægelser Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Annulering af egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Korrektion vedrørende tidligere år Egenkapitalbevægelser i 2006 Opskrivning ved køb af dattervirksomhed Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering sikringsinstrumenter Skat af egenkapitalbevægelser Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Aktiekapitalen består af stk. aktier à DKK 10. Ingen aktier er tillagt særlige stemmerettigheder. Reserve for sikringstransaktioner Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. Reserve for valutakursregulering Reserve for valutakursregulering indeholder alle kursreguleringer, der opstår ved omregning af regnskaber for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, kursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af koncernens nettoinvestering i sådanne enheder samt kursreguleringer vedrørende sikringsaktioner, der kurssikrer koncernens nettoinvestering i sådanne enheder. Korrektion vedrørende tidligere år omfatter fejl vedrørende binding af opskrivningshenlæggelser.

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE KONCERN MODERSELSKAB DKK Resultat før skat Af- og nedskrivninger Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Modtaget finansielle indtægter Betalt finansielle omkostninger Betalt selskabsskat i regnskabsåret (netto) Pengestrøm fra driften Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Køb af associerede virksomheder Ansvarligt udlån Pengestrøm til investeringer Afdrag på langfristede gældsforpligtigelser Betalt udbytte Kursreguleringer Udbytte vedrørende egne aktier Pengestrøm fra finansiering Årets pengestrøm fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler og bankgæld (netto), primo Bankgæld ved køb af dattervirksomhed Likvide midler og bankgæld (netto), ultimo Likvide beholdninger Bankgæld Likvide midler og bankgæld (netto), ultimo Reguleringer Ikke udloddet resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Finansielle forpligtigelser Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ændring i driftskapital Ændringer i tilgodehavender Ændringer i varebeholdninger Ændringer i leverandørgæld m.v Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af regnskabet.

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Å RET I HOVEDTRÆK I NDHOLD ÅRET I HOVEDTRÆK. Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 - en stigning på 14,2%.

Å RET I HOVEDTRÆK I NDHOLD ÅRET I HOVEDTRÆK. Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 - en stigning på 14,2%. I NDHOLD Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal 3 Forretningsgrundlag 4 Mission og vision 6 Ledelsens beretning 7 Selskabsoplysninger 18 Ledelsespåtegning 19 Den uafhængige revisors påtegning 20 Anvendt

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg, den 24.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere