Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater."

Transkript

1 Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater. Kulturministeriet 1. april 2011 Rapport

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Afdækning af opgaveløsning Totalomkostninger ved den nuværende opgaveløsning Scenarier og resultater Sammenfatning og konklusion Bilag Bilag A. Opgaveoversigt Bilag B. Opgavevaretagelse på teatrene Bilag C. Ressourcefordeling

3 Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Allan Kirk, partner, tlf Pia Løvengren Ravn, senior manager, tlf Om Business Consulting Fra idé til virkelighed Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Tlf Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 3

4 1. Indledning Der er foretaget en undersøgelse af økonomien knyttet til den nuværende organisation og administration af Københavns Teater. 1.1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at kortlægge totalomkostningerne inden for de arbejdsområder, som Københavns Teater varetager både for Københavns Teater og for de fem teatre, som organisationens arbejdsområder omfatter: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater. Totalomkostningerne knyttet til hvert af de administrative arbejdsområder analyseres og vurderes i forhold til overlap, muligt opgavebortfald og effektiviseringspotentiale ved hvert af de tre scenarier, der er omfattet af analysen og defineret af Kulturministeriet: Scenarie 1: Fastholdelse af den nuværende organisering Scenarie 2: Københavns Teater nedlægges, og arbejdsopgaverne decentraliseres til de enkelte teatre Scenarie 3: Teatrene integreres i Københavns Teater som én samlet virksomhed, og de administrative opgaver centraliseres. I scenarie 2 forudsættes det, at myndighedsopgaverne flyttes til andre myndigheder, fx Kunststyrelsen. Vedrørende tilskudstildeling sondres der i dette scenarie mellem i) tildeling via finansloven og ii) tildeling via Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Herudover forudsættes det i scenarie 2, at enkelte servicefunktioner (såsom HR / personalejuridisk rådgivning og tværgående billetsalg) videreføres i et fortsat samarbejde mellem teatrene eller hos anden ekstern part. Det ligger dog uden for analysens rammer at konkretisere, hvordan dette i givet fald vil skulle håndteres. Det forudsættes, at Folketeatret bevarer sin nuværende rolle som både fast og turnerende teater i alle tre scenarier. I forhold til scenarie 3 indebærer dette, at Kunststyrelsen fortsat fører tilsyn med Folketeatret, da en eventuel reorganisering af turnédelen ligger uden for rammerne af denne analyse. Afgrænsninger Kulturministeriet har som opdragsgiver foretaget en række afgrænsninger af analysen. 4

5 Analysen er afgrænset til at vurdere de direkte økonomiske konsekvenser ved en reorganisering af den administrative opgavevaretagelse. Det ligger således uden for analysens omfang at vurdere eventuelle indirekte og afledte konsekvenser herunder i forhold til eksempelvis teaterfagligt/kunstnerisk output eller eksistensen af et økonomisk sikkerhedsnet gennem solidariske omfordelingsmuligheder. Analysen omfatter således alene en kortlægning af totalomkostningerne til den administrative opgavevaretagelse på Københavns Teater og de fem teatre. Totalomkostningerne omfatter timeforbruget omregnet til lønsum samt øvrige driftsudgifter. Omregningen af timeforbrug til lønsum er foretaget ved at vægte de samlede administrative lønudgifter knyttet til den analyserede opgavevaretagelse i forhold til det relative timeforbrug mellem arbejdsområder men ikke i forhold til, hvilke personer der varetager de enkelte områder. Teatrenes generelle teaterdrift er dermed ikke omfattet af analysen. Det vil sige, at kunstnerisk indhold, løn til teknisk og kunstnerisk personale, produktionsomkostninger, indtægter og tilskud mv. ikke er blevet afdækket eller analyseret. Herudover er udgifter til overhead i form af udgifter til husleje, anden bygningsdrift mv. på teatrene udeladt af analysen, da disse i vid udstrækning er knyttet til teaterproduktionen og dermed ikke i væsentligt omfang vil blive påvirket af en eventuelt ændret organisering af de administrative opgaver. Analysen omfatter ikke en afdækning af eventuelle overgangs- eller implementeringsomkostninger ved en reorganisering i scenarie 2 eller 3, da analyseformålet har fokus på en kortlægning af driftssituationen. 1.2 Undersøgelsens tilrettelæggelse Der er gennemført en kvalitativ og kvantitativ dataindsamling med inddragelse af de primære interessenter i form af Københavns Teater og alle fem teatre samt sekundære interessenter omfattende Kunststyrelsen og Odense Teater. Dataindsamlingen hos Københavns Teater, de fem teatre og Kunststyrelsen har tilvejebragt grundlaget for dels at kortlægge totalomkostningerne og opgavefordelingen ved den nuværende organisering, dels at gennemføre konsekvensvurderinger og -beregninger for scenarierne ved en alternativ organisering. Dataindsamlingen hos Odense Teater har haft til formål at afdække totalomkostningerne for et stort teater, hvor de administrative opgaver 1 1 Bortset fra HR og personalejuridisk rådgivning, hvor Københavns Teater også varetager opgaver for bl.a. Odense Teater som indtægtsdækket virksomhed. 5

6 ikke varetages i en fælles organisation (som Københavns Teater) på tværs af teatre. Dermed inddrages Odense Teaters totalomkostninger som benchmark inden for områder, hvor det er relevant og muligt at sammenligne med Københavns Teater og de fem teatre. 6

7 2. Afdækning af opgaveløsning 2.1 Opgaver i Københavns Teater Københavns Teater har identificeret og beskrevet 150 forskellige opgaver, som Københavns Teater varetager. Timeforbruget til at varetage disse opgaver varierer i en størrelsesorden fra skønsmæssigt fem timer årligt til 876 timer årligt. Opgaverne er efterfølgende blevet grupperet i 17 overordnede arbejdsområder, hvor Københavns Teaters timeforbrug varierer fra 110 til timer årligt. De 17 arbejdsområder er samlet i et opgavehierarki som vist i figur 1 nedenfor, hvor der sondres mellem a) (sekretariats-)driften af Københavns Teater, b) generiske myndighedsopgaver, c) teaterfaglige myndighedsopgaver samt d) servicefunktioner. Figur 1: Opgavehierarki for Københavns Teaters arbejdsområder Drift af Københavns Teater (herunder overheadomkostninger) Myndighedsfunktioner Servicefunktioner Generiske myndighedsopgaver: Forvaltningsmæssige opgaver Tilskudsadministration og tilsyn Teaterfaglige myndighedsopgaver: Tilskudstildeling af husleje- og driftstilskud Tilskudstildeling fra puljer Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer Koordinerede serviceopgaver Økonomistyring Revision Byggeadministration HR og personalejuridisk rådgivning Kommunikation, presse og markedsføring Udbudsopgaver Udvikling af fælles it-systemer Kompetenceudvikling Billetsalg Særlige enkeltstående opgaver Bestyrelseshonorarer for central og decentrale bestyrelser Se bilag A for en mere uddybende oversigt over de identificerede arbejdsområder samt overordnet beskrivelse af deres indhold. 7

8 2.2 Opgaveløsning på teatrene Opgaveløsningen på teatrene er blevet kortlagt med afsæt i de definerede 17 arbejdsområder og deres indhold, som er blevet identificeret hos Københavns Teater, mens teatrenes øvrige opgaver er holdt uden for undersøgelsen. Langt de fleste af arbejdsområderne indebærer et ressourceforbrug hos Københavns Teater såvel som på de enkelte teatre. Der er kun ganske få opgaver, som udelukkende varetages af Københavns Teater uden et ressourceforbrug på alle teatrene. Dette gælder primært arbejdsområdet vedrørende driften af Københavns Teater som organisation, der indeholder sekretariatsbetjening af den overordnede bestyrelse, betaling og bogføring vedrørende Københavns Teater, interne møder og organisationsudvikling mv. Generelt gælder det for samtlige servicefunktioner, at der varetages opgaver i både Københavns Teater og på alle fem teatre. Dette indebærer dog ikke i sig selv, at der dermed er et reelt overlap i opgaveløsningen i den forstand, at det samme arbejde udføres i Københavns Teater og de fem teatre med et ressourcespild til følge. I forhold til myndighedsopgaverne er der enkelte forskelle i, hvorvidt teatrene har et ressourceforbrug. Dette gælder vedrørende forvaltningsmæssige opgaver samt fastsættelse af ledelsesmæssige rammer, hvor enkelte teatre ikke har haft et ressourceforbrug, mens andre har varetaget opgaver i forskelligt omfang. Se bilag B for en oversigt over opgavevaretagelsen på de enkelte teatre i forhold til Københavns Teaters arbejdsområder. I forhold til den nuværende organisering udtrykker teatrene samt Københavns Teater, at der har været visse opstartsproblemer for organisationen samt en række omkostningsfulde projektudfordringer i organisationens levetid. Der er desuden et generelt indtryk blandt respondenterne af, at organisationen fortsat modnes og er ved at finde sit ståsted. På trods af udfordringerne vurderer interessenterne generelt, at der er behov for et samarbejde på tværs af teatrene, der giver mulighed for faglig erfaringsudveksling, koordineret og fælles opgaveløsning samt solidarisk økonomisk sikkerhed mv. Der er dog forskellige holdninger blandt respondenterne til, hvor omfangsrigt et samarbejde skal være, da teatrene har forskellige vurderinger af, hvilke opgaver der løses bedst individuelt eller i fællesskab. 8

9 2.3 Inddragelse af respondenter i dataindsamling Analysen er baseret på dataindsamling hos de berørte interessenter. Dataindsamlingen er sket i form af møder, workshopper og interview samt ved udtræk af data fra det fælles økonomisystem og udlevering af materiale. Der er efterfølgende gennemført en behandling af disse data, og der er i sammenhæng hermed gennemført supplerende interview og validering af det faktuelle datagrundlag via telefon og mail. De primære interessenter, der har været inddraget i analysen, omfatter Københavns Teater samt de fem teatre: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater. Straks efter projektopstart blev der afholdt workshop med ledelsen i Københavns Teater, der strakte sig over to dage. På denne workshop blev alle Københavns Teaters opgaver kortlagt og grupperet i en række overordnede arbejdsområder. Forud for workshoppen havde Københavns Teaters administrative medarbejdere gennemført en omfattende kortlægning, beskrivelse og kvantificering af ressourceforbrug for de opgaver, som Københavns Teater varetager i dag. Dette udgjorde platformen for den videre kortlægning og afgrænsning af opgaver. Dataindsamlingen hos Københavns Teater indebar desuden, at Deloitte fik adgang til det fælles økonomistyringssystem. Herigennem har Deloitte udtrukket de relevante bogførte øvrige driftsudgifter for sæson 2009/2010 og inddelt dem i forhold til de definerede arbejdsområder 2. Dette er gjort for Københavns Teater såvel som de fire teatre, der i den sæson anvendte økonomistyringssystemet (dvs. ekskl. Folketeatret). På hvert teater er der gennemført interview med teaterdirektøren med det administrative ansvar samt økonomichefen 3, hvor sidstnævnte har været nøglepersonen i dataindsamlingen på teatrene. Forud for hvert interview blev der fremsendt et oplæg til interviewpersonerne, der kort præsenterede formålet med analysen samt hensigten med interviewet, ligesom opgavebeskrivelser og opgørelse af øvrige driftsudgifter fremgik. Interviewene afdækkede, hvordan samarbejdet med Københavns Teater fungerer, vurderinger af de forskellige scenarier i analysen, gen- 2 Ligesom alle øvrige forhold i analysen omhandler denne kortlægning kun de administrative arbejdsområder, hvor der er overlap i forhold til de opgaver, der udføres af Københavns Teater. Det vil sige, at der ikke er gennemført en total kortlægning af teatrenes samlede driftsudgifter, da indtægter og udgifter til at producere forestillinger mv. ikke indgår i analysen. 3 På Folketeatret har personalechefen desuden været inddraget. På Republique har der kun været inddragelse af den administrative teaterdirektør. 9

10 nemgang af de identificerede arbejdsområder, herunder eventuelle overlap med Københavns Teater, samt afklaring af eventuelle problemstillinger. Herudover blev teatrets ressourceforbrug i forhold til årsværksforbrug og øvrige driftsudgifter kort drøftet. I løbet af en periode på 1-2 uger efter de gennemførte interview har økonomicheferne fremsendt teatrenes skønnede administrative timeforbrug fordelt på de identificerede arbejdsområder og en validering af de opgjorte øvrige driftsudgifter, hvis sådanne var tilknyttet de opgaver, som er relevante for denne analyse. Sideløbende hermed har der været gennemført en valideringsproces, hvor Deloitte har været i dialog med alle teatrene om de skønnede ressourceopgørelser, hvilket har givet anledning til visse justeringer af de først foretagne skøn. Efter interviewrunden på teatrene blev der afholdt en workshop med Københavns Teater, hvor alle Københavns Teaters opgaver blev drøftet og konsekvensvurderet i forhold til hvert af de opstillede scenarier. Ud over de primære interessenter er der sket en mere afgrænset inddragelse af sekundære interessenter i analysen. Dette omfatter Kunststyrelsen samt Odense Teater. I et interview med Kunststyrelsen 4 er det blevet afdækket, hvordan Kunststyrelsens rolle er i forhold til den eksisterende organisering af Københavns Teater, samt hvilke muligheder og begrænsninger der er ved de opstillede scenarier i denne analyse. Herudover har Kunststyrelsen bidraget med at kortlægge ressourceforbruget ved de nuværende tilsynsopgaver over for Folketeatret samt Københavns Teater. Med henblik på etablering af et sammenligningsgrundlag er der også indhentet data fra Odense Teater. Der er som led heri gennemført telefoninterview med økonomichefen på Odense Teater over flere omgange, og teatret har bidraget med at kortlægge ressourceforbruget i form af årsværksforbrug såvel som øvrige driftsudgifter for hvert af de arbejdsområder, som der er fokus på i undersøgelsen. Der er sket en løbende validering af data gennem telefonsamtaler og mailkorrespondance. 2.4 Validiteten af de indsamlede data De indsamlede data omfatter ressourceforbrug i forhold til årsværkseller timeforbrug samt øvrige driftsudgifter. De er alle blevet grupperet i forhold til arbejdsområder. 4 Repræsenteret ved administrationschefen og en specialkonsulent med tilsynsansvar for større driftsinstitutioner på Kulturministeriets område 10

11 Der er en forholdsvis entydig kontering af driftsudgifter, hvorfor det vurderes, at opgørelsen og fordelingen af øvrige driftsudgifter har en høj grad af validitet. Dette understøttes blandt andet af den gennemførte valideringsproces med inddragelse af interessenterne. Herudover er der foretaget korrektioner i forhold til enkeltstående udgifter, der er blevet udjævnet over flerårige perioder eller på anden måde korrigeret. Eksempelvis har der været en række opstartsomkostninger i forbindelse med udbud af billetsystem, der er blevet udjævnet i forhold til en antagelse om en fireårig kontraktperiode, således at udgifterne ikke fremstår som fast årligt tilbagevendende. Opgørelserne over årsværksforbrug eller timeforbrug er behæftet med en vis grad af usikkerhed. Dette gælder primært for teatrene, hvorimod opgørelsen af Københavns Teaters ressourceforbrug forekommer mere robust. Usikkerheden er især knyttet til fordelingen af ressourceforbruget mellem arbejdsområderne, da der er visse overlap mellem de forskellige arbejdsområder. Desuden har der været en vis usikkerhed om, hvordan ressourceindsatsen i forhold til enkeltstående eller periodevist forekommende opgaver skulle opgøres. Dette er håndteret ved, at teatrene har afdækket ressourceforbruget i forhold til generel drift såvel som særlige specifikke opgaver (fx udbud af billetsystem), hvor eksempelvis ressourceforbruget til udbudsopgaver er udjævnet over en fireårig periode. Derimod er der mindre usikkerhed om det totale administrative tidsforbrug, der stemmer godt overens med den administrative normering i teatrene. Dette er på trods af, at teatrene har givet udtryk for, at det generelt har været en udfordring at udskille ressourceforbruget til de rent administrative opgaver, da der i visse tilfælde er sammenhænge med kunstneriske eller produktionsmæssige opgaver. Overordnet set vurderes data at have en høj validitet givet betingelserne for gennemførelsen af analysen med et komprimeret dataindsamlingsforløb. Således er usikkerheden om de samlede ressourceopgørelser forholdsvis begrænset, mens den usikkerhed, der knytter sig til fordelingen af ressourceforbruget har en forholdsvis lav effekt, da der på tværs af teatrene forekommer at være en ensartet forståelse af arbejdsområdernes afgrænsning. Dette forklares og understøttes af den aktive datavalideringsproces, der er gennemført. 11

12 3. Totalomkostninger ved den nuværende opgaveløsning Analysen har ført frem til et overblik over ressourceforbruget inden for de 17 identificerede arbejdsområder for Københavns Teater samt for de fem teatre og Kunststyrelsen, der varetager myndighedsopgaver i forhold til Folketeatret samt over for Københavns Teater. Ressourceforbruget er kortlagt i form af det årlige timeforbrug, der medgår til opgaveløsningen, samt eventuelle tilknyttede øvrige driftsudgifter. Timeforbruget er omregnet til udgifter på grundlag af lønudgifterne knyttet til det relevante administrative personale for hver virksomhed. Bilag C viser en oversigt over det samlede ressourceforbrug for de forskellige organisatoriske enheder. 3.1 Totalomkostninger for Københavns Teater Det samlede årlige timeforbrug i Københavns Teater udgør timer, hvilket modsvares af en samlet lønsum på godt 5,9 mio. kr. De øvrige driftsudgifter knyttet til de definerede opgaver udgør 11,5 mio. kr., det vil sige knap dobbelt så meget som lønsummen. Tillægges overheadudgifterne 5 vedrørende husleje, el, vand, varme mv. (1,8 mio. kr.) og bestyrelseshonoraret til bestyrelsen for Københavns Teater (0,7 mio. kr.), udgør totalomkostningerne for Københavns Teater godt 19,9 mio. kr., jf. specifikationerne i tabel 1, som er opdelt på de 17 arbejdsområder samt overhead og bestyrelseshonorar. 5 I overhead-udgifterne indgår ikke omkostningerne til generel ledelse og administration, idet disse er medregnet under arbejdsområdet Drift af Københavns Teater. 12

13 Tabel 1: Ressourceforbrug i Københavns Teater Arbejdsområder Drift af KbhT Gennemsnitligt årligt timeforbrug Timeforbrug omregnet til lønsum (kr.) 1.1 Drift af KbhT timer kr. Generiske myndighedsopgaver Øvrige driftsudgifter (kr.) Fremgår af overhead Totalomkostninger (kr.) kr. 2.1 Forvaltningsmæssige opgaver 255 timer kr. 0 kr kr. 2.2 Tilskudsadministration og tilsyn timer kr. 0 kr kr. Teaterfaglige myndighedsopgaver 3.1 Tilskudstildeling vedrørende husleje- og driftstilskud 153 timer kr. 0 kr kr. 3.2 Tilskudstildeling fra puljer 164 timer kr. 0 kr kr. 3.3 Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer 141 timer kr. 0 kr kr. Servicefunktioner 4.1 Koordinerende serviceopgaver timer kr kr kr. 4.2 Økonomistyring 844 timer kr kr kr. 4.3 Årsregnskab og revision 331 timer kr kr kr. 4.4 Bygningsadministration 110 timer kr. 0 kr kr. 4.5 HR og personalejuridisk rådgivning timer kr kr kr. 4.6 Kommunikation, presse og markedsføring timer kr kr kr. 4.7 Udbudsopgaver 914 timer kr kr kr. 4.8 Udvikling af fælles it-systemer timer kr kr kr. 4.9 Kompetenceudvikling 468 timer kr kr kr Billetsalg timer kr kr kr Særlige enkeltstående opgaver 200 timer kr kr kr. Subtotal (ekskl. overhead og bestyrelseshonorar) timer kr kr kr. Overhead Bestyrelseshonorar, Københavns Teater Hovedtotal kr kr kr. Blandt myndighedsopgaverne er det største ressourceforbrug knyttet til opgavevaretagelsen inden for tilskudsadministration og tilsyn. Hovedparten af ressourceforbruget i Københavns Teater anvendes til servicefunktioner. For så vidt angår timeforbruget, udgør tværgående billetsalg samt varetagelse af HR / personalejuridisk rådgivning de største arbejdsområder, mens kommunikation, presse og markedsføring 6 og særlige enkeltstående opgaver samlet set fylder mest. 3.2 Totalomkostninger på teatrene Teatrenes samlede årlige timeforbrug til de 17 arbejdsområder omfattet af denne analyse udgør timer, hvilket omregnet til lønsum svarer til 18,9 mio. kr. De tilknyttede øvrige driftsudgifter udgør 16,7 mio. kr., mens bestyrelseshonorarer samlet set udgør i alt knap 0,5 mio. kr. 6 De øvrige driftsudgifter til markedsføring udgår fra sæson 2011/2012 fra Københavns Teaters driftsbudget og finansieres herefter via teatrenes billetsalg. 13

14 Totalomkostningerne til de administrative arbejdsområder, der indgår i analysen, andrager således i alt knap 36,1 mio. kr. på teatrene eksklusive overhead mv. 7, jf. tabel 2. Tabel 2: Ressourceforbrug hos teatrene Arbejdsområder Drift af KbhT 1.1 Drift af KbhT Generiske myndighedsopgaver Gennemsnitligt årligt timeforbrug Timeforbrug omregnet til lønsum (kr.) Øvrige driftsudgifter (kr.) Totalomkostninger (kr.) 2.1 Forvaltningsmæssige opgaver 364 timer kr. 0 kr kr. 2.2 Tilskudsadministration og tilsyn 501 timer kr. 0 kr kr. Teaterfaglige myndighedsopgaver 3.1 Tilskudstildeling vedrørende husleje- og driftstilskud 652 timer kr. 0 kr kr. 3.2 Tilskudstildeling fra puljer 534 timer kr. 0 kr kr. 3.3 Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer 25 timer kr. 0 kr kr. Servicefunktioner 4.1 Koordinerende serviceopgaver timer kr. 0 kr kr. 4.2 Økonomistyring timer kr kr kr. 4.3 Årsregnskab og revision timer kr kr kr. 4.4 Bygningsadministration timer kr. 0 kr kr. 4.5 HR og personalejuridisk rådgivning timer kr kr kr. 4.6 Kommunikation, presse og markedsføring timer kr kr kr. 4.7 Udbudsopgaver 976 timer kr. 0 kr kr. 4.8 Udvikling af fælles it-systemer timer kr. 0 kr kr. 4.9 Kompetenceudvikling 592 timer kr kr kr Billetsalg timer kr. 0 kr kr Særlige enkeltstående opgaver timer kr kr kr. Subtotal (ekskl. bestyrelseshonorar) timer kr kr kr. Bestyrelseshonorar, lokale bestyrelser ekskl. Folketeatret Bestyrelseshonorar, Folketeatret Hovedtotal kr kr kr. Vedrørende myndighedsopgaver er teatrenes største ressourceforbrug knyttet til tilskudstildeling dels vedrørende husleje- og driftstilskud (fastlæggelse af strategi og kunstnerisk profil mv.), dels i forhold til puljer (udarbejdelse af ansøgninger til tilskudspuljer mv.). Blandt servicefunktionerne er de klart største områder økonomistyring, kommunikation, presse og markedsføring samt billetsalg. Dette gælder både i forhold til timeforbrug og målt på totalomkostningerne. Timeforbruget til disse områder udgør således mere end halvdelen af det samlede timeforbrug. Derudover fremgår det, at langt størstedelen af de samlede øvrige driftsudgifter er relateret til kommunikation, presse og markedsføring. 7 Teatrenes overhead er kortlagt, men indgår ikke i analysen. Således er en stor del af overheadudgifterne relateret til den kunstneriske teaterproduktion, der ikke indgår i analysen, og de vil derfor skulle videreføres uanset scenarie. Det ligger således uden for analysens rammer at inddrage eller opdele teatrenes overhead. 14

15 3.3 Omkostninger hos Kunststyrelsen Ud over Københavns Teaters og de tilknyttede teatres ressourceforbrug er der ved den nuværende organisering også et ressourceforbrug hos Kunststyrelsen, der varetager tilsynsopgaver i forhold til Københavns Teater og Folketeatret. Det fremgår af tabel 3, at Kunststyrelsens skønnede årlige ressourceforbrug udgør i alt 801 timer 8, svarende til en lønsum på kr. 9 Der er ikke tilknyttet øvrige driftsudgifter til varetagelsen af disse opgaver. Tabel 3: Ressourceforbrug i Kunststyrelsen Arbejdsområder Generiske myndighedsopgaver Vedrørende Københavns Teater Vedrørende Folketeatret Vedrørende Københavns Teater Vedrørende Folketeatret 2.1 Forvaltningsmæssige opgaver 186 timer 97 timer kr kr. 2.2 Tilskudsadministration og tilsyn 213 timer 252 timer kr kr. Teaterfaglige myndighedsopgaver 3.1 Tilskudstildeling vedrørende husleje- og driftstilskud 24 timer 13 timer kr kr. 3.2 Tilskudstildeling fra puljer Gennemsnitligt årligt timeforbrug Timeforbrug omregnet til lønsum (kr.) 3.3 Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer 8 timer 8 timer kr kr. Hovedtotal 431 timer 370 timer kr kr. 3.4 Totalomkostninger på tværs af organisatoriske enheder De samlede omkostninger til de 17 definerede arbejdsområder inkl. overhead i Københavns Teater og bestyrelseshonorarer udgør samlet set knap 56,3 mio. kr., når ressourceforbruget summeres på tværs af de organisatoriske enheder: Københavns Teater, de fem teatre og Kunststyrelsen. Det samlede årlige administrative timeforbrug på tværs af organisationernes enheder (inklusive Kunststyrelsen) udgør i alt timer, svarende til en samlet lønsum på godt 25,1 mio. kr. Det fremgår desuden af tabel 4, at de øvrige driftsudgifter udgør i alt 28,2 mio. kr. Herudover er der overhead i Københavns Teater på 1,8 mio. kr. samt bestyrelseshonorarer på i alt godt 1,2 mio. kr. 8 Der er taget udgangspunkt i Kunststyrelsens skønnede opgørelse af effektive arbejdsdage. Opgørelsen inkluderer det ressourceforbrug, der er forbundet med, at Folketeatret p.t. er under skærpet tilsyn, hvilket blandt andet medfører kvartalsvis budgetopfølgning samt øget mødeaktivitet og dialog. Ressourceforbruget udgør godt 55 timer årligt svarende til kr. i lønsum. Det er medregnet, da Kunststyrelsen har givet udtryk for, at det ikke er usædvanligt, at en vis andel af teatre løbende vil være underlagt skærpet tilsyn. 9 Timeforbruget er omregnet til lønsum på baggrund af en opgørelse af de gennemsnitlige timetakster foretaget af Kunststyrelsen. De anvendte timetakster er af Kunststyrelsen beregnet til henholdsvis 404,82 kr. og 399,65 kr. vedrørende myndighedsopgaver relateret til henholdsvis Københavns Teater og Folketeatret. Timetaksterne er beregnet ekskl. overhead til husleje, inventar, systemdrift, forbrugsudgifter og lignende. 15

16 Tabel 4: Samlet ressourceforbrug på tværs af enheder Arbejdsområder Drift af KbhT Gennemsnitligt årligt timeforbrug Timeforbrug omregnet til lønsum (kr.) 1.1 Drift af KbhT timer kr. Generiske myndighedsopgaver Øvrige driftsudgifter (kr.) Fremgår af overhead Totalomkostninger (kr.) kr. 2.1 Forvaltningsmæssige opgaver 902 timer kr. 0 kr kr. 2.2 Tilskudsadministration og tilsyn timer kr. 0 kr kr. Teaterfaglige myndighedsopgaver 3.1 Tilskudstildeling vedrørende husleje- og driftstilskud 842 timer kr. 0 kr kr. 3.2 Tilskudstildeling fra puljer 698 timer kr. 0 kr kr. 3.3 Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer 182 timer kr. 0 kr kr. Servicefunktioner 4.1 Koordinerende serviceopgaver timer kr kr kr. 4.2 Økonomistyring timer kr kr kr. 4.3 Årsregnskab og revision timer kr kr kr. 4.4 Bygningsadministration timer kr. 0 kr kr. 4.5 HR og personalejuridisk rådgivning timer kr kr kr. 4.6 Kommunikation, presse og markedsføring timer kr kr kr. 4.7 Udbudsopgaver timer kr kr kr. 4.8 Udvikling af fælles it-systemer timer kr kr kr. 4.9 Kompetenceudvikling timer kr kr kr Billetsalg timer kr kr kr Særlige enkeltstående opgaver timer kr kr kr. Subtotal (ekskl. overhead og bestyrelseshonorar) timer kr kr kr. Overhead i Københavns Teater Bestyrelseshonorar, Københavns Teater og lokale teatre i alt Hovedtotal kr kr kr. 16

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter . Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med EDI/XML Partnerskabsoplysninger 4 1.2 EDI/XML Partnerskabsoplysninger

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Hvad er baggrunden for beslutningen om en ny teaterstruktur? I KbhT s strategi for 2015/16-2018/19 konstaterede bestyrelsen i maj 2015, at det økonomisk kun lige

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde NOTAT. s. 1/ 14. Baggrund, generelle bemærkninger og kilder

Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde NOTAT. s. 1/ 14. Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) ønsker med dette notat at give et overblik over

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag B: Fremgangsmåde og metode Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse Fremgangsmåde og metode... 3 Temaer...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger

Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger www.pwc.dk Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger 2. maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund og formål...4 1.2 Afgrænsing af opgaven...4 1.3 Metode...4 2. Sammenfatning...

Læs mere

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 Dato 25. august 2015 Sagsnr. 2014092769 CHD CHD@dkma.dk Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 På baggrund af EPSO-rapporten af 10. juni 2014

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger. MedCom 7-projekter . Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med udvikling og

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Forbrugsanalyse. Deloitte

Forbrugsanalyse. Deloitte Forbrugsanalyse Deloitte 23. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 1.1. ANALYSENS BAGGRUND...3 1.2. ANALYSENS FORMÅL...3 1.3. ANALYSENS OPBYGNING...4 1.4. SAMMENFATNING...4

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Opstilling af administrationsbudget for de eksisterende enheder i Fælles Borgerservice Valby

Opstilling af administrationsbudget for de eksisterende enheder i Fælles Borgerservice Valby ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Opstilling af administrationsbudget

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere