Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater."

Transkript

1 Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater. Kulturministeriet 1. april 2011 Rapport

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Afdækning af opgaveløsning Totalomkostninger ved den nuværende opgaveløsning Scenarier og resultater Sammenfatning og konklusion Bilag Bilag A. Opgaveoversigt Bilag B. Opgavevaretagelse på teatrene Bilag C. Ressourcefordeling

3 Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Allan Kirk, partner, tlf Pia Løvengren Ravn, senior manager, tlf Om Business Consulting Fra idé til virkelighed Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Tlf Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 3

4 1. Indledning Der er foretaget en undersøgelse af økonomien knyttet til den nuværende organisation og administration af Københavns Teater. 1.1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at kortlægge totalomkostningerne inden for de arbejdsområder, som Københavns Teater varetager både for Københavns Teater og for de fem teatre, som organisationens arbejdsområder omfatter: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater. Totalomkostningerne knyttet til hvert af de administrative arbejdsområder analyseres og vurderes i forhold til overlap, muligt opgavebortfald og effektiviseringspotentiale ved hvert af de tre scenarier, der er omfattet af analysen og defineret af Kulturministeriet: Scenarie 1: Fastholdelse af den nuværende organisering Scenarie 2: Københavns Teater nedlægges, og arbejdsopgaverne decentraliseres til de enkelte teatre Scenarie 3: Teatrene integreres i Københavns Teater som én samlet virksomhed, og de administrative opgaver centraliseres. I scenarie 2 forudsættes det, at myndighedsopgaverne flyttes til andre myndigheder, fx Kunststyrelsen. Vedrørende tilskudstildeling sondres der i dette scenarie mellem i) tildeling via finansloven og ii) tildeling via Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Herudover forudsættes det i scenarie 2, at enkelte servicefunktioner (såsom HR / personalejuridisk rådgivning og tværgående billetsalg) videreføres i et fortsat samarbejde mellem teatrene eller hos anden ekstern part. Det ligger dog uden for analysens rammer at konkretisere, hvordan dette i givet fald vil skulle håndteres. Det forudsættes, at Folketeatret bevarer sin nuværende rolle som både fast og turnerende teater i alle tre scenarier. I forhold til scenarie 3 indebærer dette, at Kunststyrelsen fortsat fører tilsyn med Folketeatret, da en eventuel reorganisering af turnédelen ligger uden for rammerne af denne analyse. Afgrænsninger Kulturministeriet har som opdragsgiver foretaget en række afgrænsninger af analysen. 4

5 Analysen er afgrænset til at vurdere de direkte økonomiske konsekvenser ved en reorganisering af den administrative opgavevaretagelse. Det ligger således uden for analysens omfang at vurdere eventuelle indirekte og afledte konsekvenser herunder i forhold til eksempelvis teaterfagligt/kunstnerisk output eller eksistensen af et økonomisk sikkerhedsnet gennem solidariske omfordelingsmuligheder. Analysen omfatter således alene en kortlægning af totalomkostningerne til den administrative opgavevaretagelse på Københavns Teater og de fem teatre. Totalomkostningerne omfatter timeforbruget omregnet til lønsum samt øvrige driftsudgifter. Omregningen af timeforbrug til lønsum er foretaget ved at vægte de samlede administrative lønudgifter knyttet til den analyserede opgavevaretagelse i forhold til det relative timeforbrug mellem arbejdsområder men ikke i forhold til, hvilke personer der varetager de enkelte områder. Teatrenes generelle teaterdrift er dermed ikke omfattet af analysen. Det vil sige, at kunstnerisk indhold, løn til teknisk og kunstnerisk personale, produktionsomkostninger, indtægter og tilskud mv. ikke er blevet afdækket eller analyseret. Herudover er udgifter til overhead i form af udgifter til husleje, anden bygningsdrift mv. på teatrene udeladt af analysen, da disse i vid udstrækning er knyttet til teaterproduktionen og dermed ikke i væsentligt omfang vil blive påvirket af en eventuelt ændret organisering af de administrative opgaver. Analysen omfatter ikke en afdækning af eventuelle overgangs- eller implementeringsomkostninger ved en reorganisering i scenarie 2 eller 3, da analyseformålet har fokus på en kortlægning af driftssituationen. 1.2 Undersøgelsens tilrettelæggelse Der er gennemført en kvalitativ og kvantitativ dataindsamling med inddragelse af de primære interessenter i form af Københavns Teater og alle fem teatre samt sekundære interessenter omfattende Kunststyrelsen og Odense Teater. Dataindsamlingen hos Københavns Teater, de fem teatre og Kunststyrelsen har tilvejebragt grundlaget for dels at kortlægge totalomkostningerne og opgavefordelingen ved den nuværende organisering, dels at gennemføre konsekvensvurderinger og -beregninger for scenarierne ved en alternativ organisering. Dataindsamlingen hos Odense Teater har haft til formål at afdække totalomkostningerne for et stort teater, hvor de administrative opgaver 1 1 Bortset fra HR og personalejuridisk rådgivning, hvor Københavns Teater også varetager opgaver for bl.a. Odense Teater som indtægtsdækket virksomhed. 5

6 ikke varetages i en fælles organisation (som Københavns Teater) på tværs af teatre. Dermed inddrages Odense Teaters totalomkostninger som benchmark inden for områder, hvor det er relevant og muligt at sammenligne med Københavns Teater og de fem teatre. 6

7 2. Afdækning af opgaveløsning 2.1 Opgaver i Københavns Teater Københavns Teater har identificeret og beskrevet 150 forskellige opgaver, som Københavns Teater varetager. Timeforbruget til at varetage disse opgaver varierer i en størrelsesorden fra skønsmæssigt fem timer årligt til 876 timer årligt. Opgaverne er efterfølgende blevet grupperet i 17 overordnede arbejdsområder, hvor Københavns Teaters timeforbrug varierer fra 110 til timer årligt. De 17 arbejdsområder er samlet i et opgavehierarki som vist i figur 1 nedenfor, hvor der sondres mellem a) (sekretariats-)driften af Københavns Teater, b) generiske myndighedsopgaver, c) teaterfaglige myndighedsopgaver samt d) servicefunktioner. Figur 1: Opgavehierarki for Københavns Teaters arbejdsområder Drift af Københavns Teater (herunder overheadomkostninger) Myndighedsfunktioner Servicefunktioner Generiske myndighedsopgaver: Forvaltningsmæssige opgaver Tilskudsadministration og tilsyn Teaterfaglige myndighedsopgaver: Tilskudstildeling af husleje- og driftstilskud Tilskudstildeling fra puljer Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer Koordinerede serviceopgaver Økonomistyring Revision Byggeadministration HR og personalejuridisk rådgivning Kommunikation, presse og markedsføring Udbudsopgaver Udvikling af fælles it-systemer Kompetenceudvikling Billetsalg Særlige enkeltstående opgaver Bestyrelseshonorarer for central og decentrale bestyrelser Se bilag A for en mere uddybende oversigt over de identificerede arbejdsområder samt overordnet beskrivelse af deres indhold. 7

8 2.2 Opgaveløsning på teatrene Opgaveløsningen på teatrene er blevet kortlagt med afsæt i de definerede 17 arbejdsområder og deres indhold, som er blevet identificeret hos Københavns Teater, mens teatrenes øvrige opgaver er holdt uden for undersøgelsen. Langt de fleste af arbejdsområderne indebærer et ressourceforbrug hos Københavns Teater såvel som på de enkelte teatre. Der er kun ganske få opgaver, som udelukkende varetages af Københavns Teater uden et ressourceforbrug på alle teatrene. Dette gælder primært arbejdsområdet vedrørende driften af Københavns Teater som organisation, der indeholder sekretariatsbetjening af den overordnede bestyrelse, betaling og bogføring vedrørende Københavns Teater, interne møder og organisationsudvikling mv. Generelt gælder det for samtlige servicefunktioner, at der varetages opgaver i både Københavns Teater og på alle fem teatre. Dette indebærer dog ikke i sig selv, at der dermed er et reelt overlap i opgaveløsningen i den forstand, at det samme arbejde udføres i Københavns Teater og de fem teatre med et ressourcespild til følge. I forhold til myndighedsopgaverne er der enkelte forskelle i, hvorvidt teatrene har et ressourceforbrug. Dette gælder vedrørende forvaltningsmæssige opgaver samt fastsættelse af ledelsesmæssige rammer, hvor enkelte teatre ikke har haft et ressourceforbrug, mens andre har varetaget opgaver i forskelligt omfang. Se bilag B for en oversigt over opgavevaretagelsen på de enkelte teatre i forhold til Københavns Teaters arbejdsområder. I forhold til den nuværende organisering udtrykker teatrene samt Københavns Teater, at der har været visse opstartsproblemer for organisationen samt en række omkostningsfulde projektudfordringer i organisationens levetid. Der er desuden et generelt indtryk blandt respondenterne af, at organisationen fortsat modnes og er ved at finde sit ståsted. På trods af udfordringerne vurderer interessenterne generelt, at der er behov for et samarbejde på tværs af teatrene, der giver mulighed for faglig erfaringsudveksling, koordineret og fælles opgaveløsning samt solidarisk økonomisk sikkerhed mv. Der er dog forskellige holdninger blandt respondenterne til, hvor omfangsrigt et samarbejde skal være, da teatrene har forskellige vurderinger af, hvilke opgaver der løses bedst individuelt eller i fællesskab. 8

9 2.3 Inddragelse af respondenter i dataindsamling Analysen er baseret på dataindsamling hos de berørte interessenter. Dataindsamlingen er sket i form af møder, workshopper og interview samt ved udtræk af data fra det fælles økonomisystem og udlevering af materiale. Der er efterfølgende gennemført en behandling af disse data, og der er i sammenhæng hermed gennemført supplerende interview og validering af det faktuelle datagrundlag via telefon og mail. De primære interessenter, der har været inddraget i analysen, omfatter Københavns Teater samt de fem teatre: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater. Straks efter projektopstart blev der afholdt workshop med ledelsen i Københavns Teater, der strakte sig over to dage. På denne workshop blev alle Københavns Teaters opgaver kortlagt og grupperet i en række overordnede arbejdsområder. Forud for workshoppen havde Københavns Teaters administrative medarbejdere gennemført en omfattende kortlægning, beskrivelse og kvantificering af ressourceforbrug for de opgaver, som Københavns Teater varetager i dag. Dette udgjorde platformen for den videre kortlægning og afgrænsning af opgaver. Dataindsamlingen hos Københavns Teater indebar desuden, at Deloitte fik adgang til det fælles økonomistyringssystem. Herigennem har Deloitte udtrukket de relevante bogførte øvrige driftsudgifter for sæson 2009/2010 og inddelt dem i forhold til de definerede arbejdsområder 2. Dette er gjort for Københavns Teater såvel som de fire teatre, der i den sæson anvendte økonomistyringssystemet (dvs. ekskl. Folketeatret). På hvert teater er der gennemført interview med teaterdirektøren med det administrative ansvar samt økonomichefen 3, hvor sidstnævnte har været nøglepersonen i dataindsamlingen på teatrene. Forud for hvert interview blev der fremsendt et oplæg til interviewpersonerne, der kort præsenterede formålet med analysen samt hensigten med interviewet, ligesom opgavebeskrivelser og opgørelse af øvrige driftsudgifter fremgik. Interviewene afdækkede, hvordan samarbejdet med Københavns Teater fungerer, vurderinger af de forskellige scenarier i analysen, gen- 2 Ligesom alle øvrige forhold i analysen omhandler denne kortlægning kun de administrative arbejdsområder, hvor der er overlap i forhold til de opgaver, der udføres af Københavns Teater. Det vil sige, at der ikke er gennemført en total kortlægning af teatrenes samlede driftsudgifter, da indtægter og udgifter til at producere forestillinger mv. ikke indgår i analysen. 3 På Folketeatret har personalechefen desuden været inddraget. På Republique har der kun været inddragelse af den administrative teaterdirektør. 9

10 nemgang af de identificerede arbejdsområder, herunder eventuelle overlap med Københavns Teater, samt afklaring af eventuelle problemstillinger. Herudover blev teatrets ressourceforbrug i forhold til årsværksforbrug og øvrige driftsudgifter kort drøftet. I løbet af en periode på 1-2 uger efter de gennemførte interview har økonomicheferne fremsendt teatrenes skønnede administrative timeforbrug fordelt på de identificerede arbejdsområder og en validering af de opgjorte øvrige driftsudgifter, hvis sådanne var tilknyttet de opgaver, som er relevante for denne analyse. Sideløbende hermed har der været gennemført en valideringsproces, hvor Deloitte har været i dialog med alle teatrene om de skønnede ressourceopgørelser, hvilket har givet anledning til visse justeringer af de først foretagne skøn. Efter interviewrunden på teatrene blev der afholdt en workshop med Københavns Teater, hvor alle Københavns Teaters opgaver blev drøftet og konsekvensvurderet i forhold til hvert af de opstillede scenarier. Ud over de primære interessenter er der sket en mere afgrænset inddragelse af sekundære interessenter i analysen. Dette omfatter Kunststyrelsen samt Odense Teater. I et interview med Kunststyrelsen 4 er det blevet afdækket, hvordan Kunststyrelsens rolle er i forhold til den eksisterende organisering af Københavns Teater, samt hvilke muligheder og begrænsninger der er ved de opstillede scenarier i denne analyse. Herudover har Kunststyrelsen bidraget med at kortlægge ressourceforbruget ved de nuværende tilsynsopgaver over for Folketeatret samt Københavns Teater. Med henblik på etablering af et sammenligningsgrundlag er der også indhentet data fra Odense Teater. Der er som led heri gennemført telefoninterview med økonomichefen på Odense Teater over flere omgange, og teatret har bidraget med at kortlægge ressourceforbruget i form af årsværksforbrug såvel som øvrige driftsudgifter for hvert af de arbejdsområder, som der er fokus på i undersøgelsen. Der er sket en løbende validering af data gennem telefonsamtaler og mailkorrespondance. 2.4 Validiteten af de indsamlede data De indsamlede data omfatter ressourceforbrug i forhold til årsværkseller timeforbrug samt øvrige driftsudgifter. De er alle blevet grupperet i forhold til arbejdsområder. 4 Repræsenteret ved administrationschefen og en specialkonsulent med tilsynsansvar for større driftsinstitutioner på Kulturministeriets område 10

11 Der er en forholdsvis entydig kontering af driftsudgifter, hvorfor det vurderes, at opgørelsen og fordelingen af øvrige driftsudgifter har en høj grad af validitet. Dette understøttes blandt andet af den gennemførte valideringsproces med inddragelse af interessenterne. Herudover er der foretaget korrektioner i forhold til enkeltstående udgifter, der er blevet udjævnet over flerårige perioder eller på anden måde korrigeret. Eksempelvis har der været en række opstartsomkostninger i forbindelse med udbud af billetsystem, der er blevet udjævnet i forhold til en antagelse om en fireårig kontraktperiode, således at udgifterne ikke fremstår som fast årligt tilbagevendende. Opgørelserne over årsværksforbrug eller timeforbrug er behæftet med en vis grad af usikkerhed. Dette gælder primært for teatrene, hvorimod opgørelsen af Københavns Teaters ressourceforbrug forekommer mere robust. Usikkerheden er især knyttet til fordelingen af ressourceforbruget mellem arbejdsområderne, da der er visse overlap mellem de forskellige arbejdsområder. Desuden har der været en vis usikkerhed om, hvordan ressourceindsatsen i forhold til enkeltstående eller periodevist forekommende opgaver skulle opgøres. Dette er håndteret ved, at teatrene har afdækket ressourceforbruget i forhold til generel drift såvel som særlige specifikke opgaver (fx udbud af billetsystem), hvor eksempelvis ressourceforbruget til udbudsopgaver er udjævnet over en fireårig periode. Derimod er der mindre usikkerhed om det totale administrative tidsforbrug, der stemmer godt overens med den administrative normering i teatrene. Dette er på trods af, at teatrene har givet udtryk for, at det generelt har været en udfordring at udskille ressourceforbruget til de rent administrative opgaver, da der i visse tilfælde er sammenhænge med kunstneriske eller produktionsmæssige opgaver. Overordnet set vurderes data at have en høj validitet givet betingelserne for gennemførelsen af analysen med et komprimeret dataindsamlingsforløb. Således er usikkerheden om de samlede ressourceopgørelser forholdsvis begrænset, mens den usikkerhed, der knytter sig til fordelingen af ressourceforbruget har en forholdsvis lav effekt, da der på tværs af teatrene forekommer at være en ensartet forståelse af arbejdsområdernes afgrænsning. Dette forklares og understøttes af den aktive datavalideringsproces, der er gennemført. 11

12 3. Totalomkostninger ved den nuværende opgaveløsning Analysen har ført frem til et overblik over ressourceforbruget inden for de 17 identificerede arbejdsområder for Københavns Teater samt for de fem teatre og Kunststyrelsen, der varetager myndighedsopgaver i forhold til Folketeatret samt over for Københavns Teater. Ressourceforbruget er kortlagt i form af det årlige timeforbrug, der medgår til opgaveløsningen, samt eventuelle tilknyttede øvrige driftsudgifter. Timeforbruget er omregnet til udgifter på grundlag af lønudgifterne knyttet til det relevante administrative personale for hver virksomhed. Bilag C viser en oversigt over det samlede ressourceforbrug for de forskellige organisatoriske enheder. 3.1 Totalomkostninger for Københavns Teater Det samlede årlige timeforbrug i Københavns Teater udgør timer, hvilket modsvares af en samlet lønsum på godt 5,9 mio. kr. De øvrige driftsudgifter knyttet til de definerede opgaver udgør 11,5 mio. kr., det vil sige knap dobbelt så meget som lønsummen. Tillægges overheadudgifterne 5 vedrørende husleje, el, vand, varme mv. (1,8 mio. kr.) og bestyrelseshonoraret til bestyrelsen for Københavns Teater (0,7 mio. kr.), udgør totalomkostningerne for Københavns Teater godt 19,9 mio. kr., jf. specifikationerne i tabel 1, som er opdelt på de 17 arbejdsområder samt overhead og bestyrelseshonorar. 5 I overhead-udgifterne indgår ikke omkostningerne til generel ledelse og administration, idet disse er medregnet under arbejdsområdet Drift af Københavns Teater. 12

13 Tabel 1: Ressourceforbrug i Københavns Teater Arbejdsområder Drift af KbhT Gennemsnitligt årligt timeforbrug Timeforbrug omregnet til lønsum (kr.) 1.1 Drift af KbhT timer kr. Generiske myndighedsopgaver Øvrige driftsudgifter (kr.) Fremgår af overhead Totalomkostninger (kr.) kr. 2.1 Forvaltningsmæssige opgaver 255 timer kr. 0 kr kr. 2.2 Tilskudsadministration og tilsyn timer kr. 0 kr kr. Teaterfaglige myndighedsopgaver 3.1 Tilskudstildeling vedrørende husleje- og driftstilskud 153 timer kr. 0 kr kr. 3.2 Tilskudstildeling fra puljer 164 timer kr. 0 kr kr. 3.3 Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer 141 timer kr. 0 kr kr. Servicefunktioner 4.1 Koordinerende serviceopgaver timer kr kr kr. 4.2 Økonomistyring 844 timer kr kr kr. 4.3 Årsregnskab og revision 331 timer kr kr kr. 4.4 Bygningsadministration 110 timer kr. 0 kr kr. 4.5 HR og personalejuridisk rådgivning timer kr kr kr. 4.6 Kommunikation, presse og markedsføring timer kr kr kr. 4.7 Udbudsopgaver 914 timer kr kr kr. 4.8 Udvikling af fælles it-systemer timer kr kr kr. 4.9 Kompetenceudvikling 468 timer kr kr kr Billetsalg timer kr kr kr Særlige enkeltstående opgaver 200 timer kr kr kr. Subtotal (ekskl. overhead og bestyrelseshonorar) timer kr kr kr. Overhead Bestyrelseshonorar, Københavns Teater Hovedtotal kr kr kr. Blandt myndighedsopgaverne er det største ressourceforbrug knyttet til opgavevaretagelsen inden for tilskudsadministration og tilsyn. Hovedparten af ressourceforbruget i Københavns Teater anvendes til servicefunktioner. For så vidt angår timeforbruget, udgør tværgående billetsalg samt varetagelse af HR / personalejuridisk rådgivning de største arbejdsområder, mens kommunikation, presse og markedsføring 6 og særlige enkeltstående opgaver samlet set fylder mest. 3.2 Totalomkostninger på teatrene Teatrenes samlede årlige timeforbrug til de 17 arbejdsområder omfattet af denne analyse udgør timer, hvilket omregnet til lønsum svarer til 18,9 mio. kr. De tilknyttede øvrige driftsudgifter udgør 16,7 mio. kr., mens bestyrelseshonorarer samlet set udgør i alt knap 0,5 mio. kr. 6 De øvrige driftsudgifter til markedsføring udgår fra sæson 2011/2012 fra Københavns Teaters driftsbudget og finansieres herefter via teatrenes billetsalg. 13

14 Totalomkostningerne til de administrative arbejdsområder, der indgår i analysen, andrager således i alt knap 36,1 mio. kr. på teatrene eksklusive overhead mv. 7, jf. tabel 2. Tabel 2: Ressourceforbrug hos teatrene Arbejdsområder Drift af KbhT 1.1 Drift af KbhT Generiske myndighedsopgaver Gennemsnitligt årligt timeforbrug Timeforbrug omregnet til lønsum (kr.) Øvrige driftsudgifter (kr.) Totalomkostninger (kr.) 2.1 Forvaltningsmæssige opgaver 364 timer kr. 0 kr kr. 2.2 Tilskudsadministration og tilsyn 501 timer kr. 0 kr kr. Teaterfaglige myndighedsopgaver 3.1 Tilskudstildeling vedrørende husleje- og driftstilskud 652 timer kr. 0 kr kr. 3.2 Tilskudstildeling fra puljer 534 timer kr. 0 kr kr. 3.3 Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer 25 timer kr. 0 kr kr. Servicefunktioner 4.1 Koordinerende serviceopgaver timer kr. 0 kr kr. 4.2 Økonomistyring timer kr kr kr. 4.3 Årsregnskab og revision timer kr kr kr. 4.4 Bygningsadministration timer kr. 0 kr kr. 4.5 HR og personalejuridisk rådgivning timer kr kr kr. 4.6 Kommunikation, presse og markedsføring timer kr kr kr. 4.7 Udbudsopgaver 976 timer kr. 0 kr kr. 4.8 Udvikling af fælles it-systemer timer kr. 0 kr kr. 4.9 Kompetenceudvikling 592 timer kr kr kr Billetsalg timer kr. 0 kr kr Særlige enkeltstående opgaver timer kr kr kr. Subtotal (ekskl. bestyrelseshonorar) timer kr kr kr. Bestyrelseshonorar, lokale bestyrelser ekskl. Folketeatret Bestyrelseshonorar, Folketeatret Hovedtotal kr kr kr. Vedrørende myndighedsopgaver er teatrenes største ressourceforbrug knyttet til tilskudstildeling dels vedrørende husleje- og driftstilskud (fastlæggelse af strategi og kunstnerisk profil mv.), dels i forhold til puljer (udarbejdelse af ansøgninger til tilskudspuljer mv.). Blandt servicefunktionerne er de klart største områder økonomistyring, kommunikation, presse og markedsføring samt billetsalg. Dette gælder både i forhold til timeforbrug og målt på totalomkostningerne. Timeforbruget til disse områder udgør således mere end halvdelen af det samlede timeforbrug. Derudover fremgår det, at langt størstedelen af de samlede øvrige driftsudgifter er relateret til kommunikation, presse og markedsføring. 7 Teatrenes overhead er kortlagt, men indgår ikke i analysen. Således er en stor del af overheadudgifterne relateret til den kunstneriske teaterproduktion, der ikke indgår i analysen, og de vil derfor skulle videreføres uanset scenarie. Det ligger således uden for analysens rammer at inddrage eller opdele teatrenes overhead. 14

15 3.3 Omkostninger hos Kunststyrelsen Ud over Københavns Teaters og de tilknyttede teatres ressourceforbrug er der ved den nuværende organisering også et ressourceforbrug hos Kunststyrelsen, der varetager tilsynsopgaver i forhold til Københavns Teater og Folketeatret. Det fremgår af tabel 3, at Kunststyrelsens skønnede årlige ressourceforbrug udgør i alt 801 timer 8, svarende til en lønsum på kr. 9 Der er ikke tilknyttet øvrige driftsudgifter til varetagelsen af disse opgaver. Tabel 3: Ressourceforbrug i Kunststyrelsen Arbejdsområder Generiske myndighedsopgaver Vedrørende Københavns Teater Vedrørende Folketeatret Vedrørende Københavns Teater Vedrørende Folketeatret 2.1 Forvaltningsmæssige opgaver 186 timer 97 timer kr kr. 2.2 Tilskudsadministration og tilsyn 213 timer 252 timer kr kr. Teaterfaglige myndighedsopgaver 3.1 Tilskudstildeling vedrørende husleje- og driftstilskud 24 timer 13 timer kr kr. 3.2 Tilskudstildeling fra puljer Gennemsnitligt årligt timeforbrug Timeforbrug omregnet til lønsum (kr.) 3.3 Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer 8 timer 8 timer kr kr. Hovedtotal 431 timer 370 timer kr kr. 3.4 Totalomkostninger på tværs af organisatoriske enheder De samlede omkostninger til de 17 definerede arbejdsområder inkl. overhead i Københavns Teater og bestyrelseshonorarer udgør samlet set knap 56,3 mio. kr., når ressourceforbruget summeres på tværs af de organisatoriske enheder: Københavns Teater, de fem teatre og Kunststyrelsen. Det samlede årlige administrative timeforbrug på tværs af organisationernes enheder (inklusive Kunststyrelsen) udgør i alt timer, svarende til en samlet lønsum på godt 25,1 mio. kr. Det fremgår desuden af tabel 4, at de øvrige driftsudgifter udgør i alt 28,2 mio. kr. Herudover er der overhead i Københavns Teater på 1,8 mio. kr. samt bestyrelseshonorarer på i alt godt 1,2 mio. kr. 8 Der er taget udgangspunkt i Kunststyrelsens skønnede opgørelse af effektive arbejdsdage. Opgørelsen inkluderer det ressourceforbrug, der er forbundet med, at Folketeatret p.t. er under skærpet tilsyn, hvilket blandt andet medfører kvartalsvis budgetopfølgning samt øget mødeaktivitet og dialog. Ressourceforbruget udgør godt 55 timer årligt svarende til kr. i lønsum. Det er medregnet, da Kunststyrelsen har givet udtryk for, at det ikke er usædvanligt, at en vis andel af teatre løbende vil være underlagt skærpet tilsyn. 9 Timeforbruget er omregnet til lønsum på baggrund af en opgørelse af de gennemsnitlige timetakster foretaget af Kunststyrelsen. De anvendte timetakster er af Kunststyrelsen beregnet til henholdsvis 404,82 kr. og 399,65 kr. vedrørende myndighedsopgaver relateret til henholdsvis Københavns Teater og Folketeatret. Timetaksterne er beregnet ekskl. overhead til husleje, inventar, systemdrift, forbrugsudgifter og lignende. 15

16 Tabel 4: Samlet ressourceforbrug på tværs af enheder Arbejdsområder Drift af KbhT Gennemsnitligt årligt timeforbrug Timeforbrug omregnet til lønsum (kr.) 1.1 Drift af KbhT timer kr. Generiske myndighedsopgaver Øvrige driftsudgifter (kr.) Fremgår af overhead Totalomkostninger (kr.) kr. 2.1 Forvaltningsmæssige opgaver 902 timer kr. 0 kr kr. 2.2 Tilskudsadministration og tilsyn timer kr. 0 kr kr. Teaterfaglige myndighedsopgaver 3.1 Tilskudstildeling vedrørende husleje- og driftstilskud 842 timer kr. 0 kr kr. 3.2 Tilskudstildeling fra puljer 698 timer kr. 0 kr kr. 3.3 Fastsættelse af ledelsesmæssige rammer 182 timer kr. 0 kr kr. Servicefunktioner 4.1 Koordinerende serviceopgaver timer kr kr kr. 4.2 Økonomistyring timer kr kr kr. 4.3 Årsregnskab og revision timer kr kr kr. 4.4 Bygningsadministration timer kr. 0 kr kr. 4.5 HR og personalejuridisk rådgivning timer kr kr kr. 4.6 Kommunikation, presse og markedsføring timer kr kr kr. 4.7 Udbudsopgaver timer kr kr kr. 4.8 Udvikling af fælles it-systemer timer kr kr kr. 4.9 Kompetenceudvikling timer kr kr kr Billetsalg timer kr kr kr Særlige enkeltstående opgaver timer kr kr kr. Subtotal (ekskl. overhead og bestyrelseshonorar) timer kr kr kr. Overhead i Københavns Teater Bestyrelseshonorar, Københavns Teater og lokale teatre i alt Hovedtotal kr kr kr. 16

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere