29. august 2011 REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN 28.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. august 2011 REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN 28."

Transkript

1 Lars Lindencrone Petersen Partner J.nr llp/shs T REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN 28. DECEMBER august 2011 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé København Ø T F København Aarhus

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Undersøgelsens baggrund og kommissorium 1.1 Baggrund 1.2 Kommissoriet 1.3 Forhold omfattet af undersøgelsen 2. Undersøgelsens grundlag 2.1 Materiale 2.2 Samtaler 3. Kortfattet beskrivelse af DSB s organisering 3.1 DSB 3.2 DSB Vedligehold A/S 3.3 DSBFirst Danmark A/S 4. Lovgivningsmæssigt grundlag 4.1 Jernbaneloven 4.2 DSB-loven 4.3 Årsregnskabsloven 4.4 Aktstykke 181 af 21. maj DSB's vedtægter 4.6 Regnskabsreglement for DSB 4.7 Konkurrenceretlige vilkår for DSB 4.8 DSB's momsmæssige stilling Det retlige grundlag 2

3 4.8.2 Fællesregistreringens konsekvenser 5. Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB om fjern- og regionaltrafik udført som offentlig service i perioden Kontrakten af 4. marts 2004 mellem Trafikministeriet og DSB 5.2 Min bemærkning 6. DSBFirst-koncernens overtagelse af øresundstrafikken 6.1 Udbuddet af øresundstrafikken 6.2 Kontrakterne af 11. januar Kontrakten mellem Trafikstyrelsen og Kystbanen A/S Kontrakten mellem Skånetrafiken og Öresundstrafiken AB 6.3 Min bemærkning Om kontrakten Om de togsæt, som indgår i sagen 7. Overvejelser i DSB om den fremtidige organisering af togvedligeholdelsen 7.1 DSB's generelle overvejelser 7.2 DSB's notat af 27. august 2008 og KPMG's erklæring af 3. september KPMG's mail af 27. november DSB's notat af 7. december 2008 om Kalkulationsforudsætninger og transfer pricing 8. Kontrakten af 19. december 2008 mellem DSB og DSB First Danmark A/S om DSBFirst Danmark A/S' udførelse af togvedligeholdelse for DSB 8.1 Kontrakten 8.2 KPMG's notat af 21. januar Overdragelsen af DSB First Danmark A/S' vedligeholdelsesaktiviteter til DSB Vedligehold A/S 3

4 9.1 De generelle overvejelser og forløbet inden beslutningen om at etablere det fælles vedligeholdelsesselskab 9.2 Kvartalsmødet i DSB den 15. september DSB's notat af 4. november DSB's Financial Opinion af 11. november Deloittes udkast til udtalelse om grundlaget for værdien af overdragelse af vedligeholdelsesaktivitet fra DSBFirst Danmark A/S til DSB Vedligehold A/S 9.6 Bestyrelsesmødet i DSB den 29. november Bestyrelsesmødet i DSBFirst ApS 8. december Underretning mv. af myndigheder 9.9 Deloittes mail af 21. december DSB Vedligehold A/S' overtagelse af vedligeholdelsesaktiviteterne fra DSBFirst Danmark A/S 10.1 Aftalekomplekset af 28. december Virksomhedsoverdragelsesaftalen mellem DSBFirst Danmark A/S og DSB Vedligehold A/S Aftalen om DSB Vedligehold A/S' levering af vedligeholdelses- og serviceydelser til DSB SOV Erhvervslejekontrakten 10.2 Deloittes udtalelse af 17. januar The Boston Consulting Groups vurdering af 27. februar DSB's notat af 28. februar

5 11. Revisionspåtegningen på DSB's årsregnskab for Revisorkollegiets spørgsmål af 1. marts 2001 til DSB og DSB's svar herpå 11.2 DSB's notat af 4. marts 2001 om ændrede forudsætninger for prisfastsættelsen af Helgoland-transaktionen 11.3 DSB's notat af 25. marts 2011 om immaterielle aktiver i DSBFirst Danmark A/S, Maintenance 12. Vurdering af transaktionerne introduktion 12.1 Overordnet beskrivelse afc Transaktion I 12.2 Overordnet beskrivlse af Transaktion II 13. Overholdelse af DSB's regnskabsreglement 13.1 Er Transaktion I og II reguleret af DSB's regnskabsreglement? 13.2 Er regnskabsreglementets 5, stk. 2, overholdt i relation til Transaktion I? Konklusion vedrørende Transaktion I i forhold til regnskabsreglementet 13.3 Er regnskabsreglementets 5, stk. 2, overholdt i relation til Transaktion II? Vurdering af aftalerne i relation til regnskabsreglementet Er reglerne i regnskabsreglementets 5, stk. 2, overholdt? Konklusion vedr. Transaktion II i relation til regnskabsreglementet 14. Statsstøttereglerne 14.1 Betingelsen om statsmidler, herunder kravet om tilregnelse Introduktion til begrebet Anvendelse af tilregnelseskriteriet i relation til både Transaktion I og II 14.2 Foreligger der en økonomisk fordel? Transaktion I Transaktion II De konkrete omstændigheder 5

6 Hvordan opgøres den økonomiske fordel for DSBFirst Danmark A/S i en situation som denne? Vurdering af, om der er givet en økonomisk fordel Konklusion vedr. statsstøtte 14.3 En bemærkning om sammensætningen af ledelsen i DSBFirst Danmark A/S 15. Friere betragtninger 16. Anbefalinger vedrørende DSB's fremtidige håndtering af koncerninterne transaktioner 17. Anbefaling vedrørende den indgåede kontrakt om overførsel af Helgolandaktiviteterne fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S 6

7 1. Undersøgelsens baggrund og kommissorium 1.1 Baggrund Den 17. marts 2011 afgav DSB årsrapport for Årsrapporten er revideret af Rigsrevisionen samt revisionsfirmaerne KPMG og Deloitte. Revisionen omfattede dels en finansiel revision af koncernregnskabet og årsregnskabet for DSB SOV, dels en forvaltningsrevision "en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af DSB, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for modervirksomheden DSB's virksomhed i 2010". Revisionspåtegningen på årsregnskabet vedrørende den udførte finansielle revision er blank. Revisorkollegiets erklæring vedrørende den udførte forvaltningsrevision har dette indhold: "De uafhængige revisorers erklæring Forvaltningsrevision Til transportministeren Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af DSB's koncernregnskab og årsregnskab for 1. januar 31. december 2010 har vi for modervirksomheden DSB foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af DSB, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for modervirksomheden DSB's virksomhed i Ledelsens ansvar DSB's ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af DSB, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for modervirksomheden DSB's virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov om revision af statens regnskaber mv., har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om DSB har etableret forretningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået DSB s rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater for modervirksomheden 7

8 DSB. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for modervirksomheden DSB's virksomhed i Forbehold Ved den udførte forvaltningsrevision er det vores opfattelse, at DSB s håndtering af samhandelen med DSBFirst og overdragelsen af vedligeholdelse af togsæt på Helgoland ikke er sket med tilstrækkelig forståelse og behørig hensyntagen til de særlige krav, der er for konkurrenceudsatte aktiviteter, herunder behovet for at udarbejde nødvendig dokumentation for transaktionerne forud for samhandelen. Vi skal særligt gøre opmærksom på overdragelsen af kontraktrettigheder om vedligeholdelse af togsæt på Helgoland fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S. Vi finder derfor, at det ikke kan dokumenteres, at DSB s håndtering af de konkurrenceudsatte aktiviteter har været korrekt. På den baggrund tager vi forbehold for, at DSB s forvaltning af samhandelen med DSBFirst og overdragelsen af vedligeholdelse af togsæt på Helgoland i regnskabsåret 1. januar december 2010, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Bortset fra det i forbeholdet anførte er vi ved den udførte forvaltningsrevision ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 på de områder vi i øvrigt har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for modervirksomheden DSB s virksomhed i 2010." 1.2 Kommissoriet På baggrund af revisorkollegiets ovenfor gengivne forbehold i påtegningen om den udførte forvaltningsrevision har DSB's bestyrelse bedt mig om at afgive en redegørelse om nogle nærmere angivne transaktioner vedrørende vedligeholdelse af en række togsæt. Kommissoriet for min redegørelse har dette indhold: "Med virkning fra 1. januar 2011 overdrog DSBFirst Danmark A/S ("DSBFirst") sine værkstedsaktiviteter på Helgoland til DSB Vedligehold A/S. Overdragelsen omfattede vedligeholdelsen af både de togsæt, som DSBFirst har opereret (OTU og IR4), og de tog, som DSB har opereret (24 IR4 togsæt), og som DSBFirst har vedligeholdt i henhold til særskilt kontrakt af 19. december I revisionsprotokollatet vedrørende DSB s årsrapport for 2010 (pkt Vedligeholdelse Helgoland) har DSB s eksterne revision om den forvaltningsmæssige revision fremsat bemærkninger vedrørende DSB s forvaltning af samhandelen med DSBFirst 8

9 og overdragelsen af vedligeholdelse af togsæt på Helgoland i regnskabsåret 1. januar-31. december Med baggrund i den eksterne revisions bemærkninger anmoder DSB's bestyrelse advokat Lars Lindencrone Petersen, Advokatfirmaet Bech-Bruun, om at gennemgå og redegøre for forløbet vedrørende indgåelsen af vedligeholdelseskontrakten af 19. december 2008 samt den ovennævnte overdragelse fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S med henblik at vurdere, om den lovgivning mv., der gælder for DSB, er blevet tilsidesat. Gennemgangen skal inddrage alt materiale i form af kontrakter, herunder Joint Ventureaftale med bl.a. det børsnoterede First Group PLC, notater og beregninger samt udkast hertil og andet materiale, som efter advokatens opfattelse kan være af betydning med henblik på at klarlægge forløbet. Advokaten kan føre samtaler med og på anden måde indhente oplysninger fra de personer, som han finder det relevant at bede om oplysninger om forløbet, og kan herunder indhente supplerende notater fra den eksterne revision. På grundlag af denne gennemgang bedes advokaten analysere DSB s retsstilling med henblik på at opstille mulige scenarier for, hvorledes DSB kan reagere i anledning af eventuelt konstaterede tilsidesættelser af den lovgivning mv., der gælder for DSB. Advokatens samlede redegørelse kan afgives i flere dele, eventuelt således at statsstøtteretlige betragtningers betydning for bedømmelsen af overdragelsesaftalerne behandles forlods." 1.3 Forhold omfattet af undersøgelsen I overensstemmelse med kommissoriet omfatter min redegørelse behandlingen af vedligeholdelsen af togsæt, således som denne er kommet til udtryk i vedligeholdelseskontrakten af 19. december 2008 mellem DSB og DSBFirst Danmark A/S ("Helgoland I"), samt den ovenfor nævnte overdragelse pr. 1. januar 2011 fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S ("Helgoland II"). Redegørelsen omhandler ikke det generelle forhold mellem DSB og DSBFirst, herunder samhandelsvilkårene mellem disse selskaber. Vi har den 29. april 2011 til DSB afgivet en vurdering af visse statsstøtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst. Dele af denne vurdering er indarbejdet i denne redegørelse. 9

10 2. Undersøgelsens grundlag. 2.1 Materiale DSB har stillet det materiale til rådighed for mig, som efter DSB's opfattelse kan have betydning for redegørelsen. Min gennemgang af materialet og mine samtaler med medarbejdere i DSB, jf. afsnit 2.2 nedenfor, har gjort, at jeg har anmodet om yderligere materiale. Jeg har modtaget det materiale, som jeg har bedt om. 2.2 Samtaler Jeg har ført samtaler med underdirektør Peder Nedergaard Nielsen, chefjurist Kim Munch Lendal og kontorchef Thomas Reinholt Hansen. 3. Kortfattet beskrivelse af DSB s organisering 3.1 DSB DSB er i henhold til DSB-loven 1 med virkning fra den 1. januar 1999 etableret som en selvstændig offentlig virksomhed, i det følgende undertiden benævnt DSB SOV. DSB driver jernbanevirksomhed samt anden virksomhed i naturlig forlængelse heraf, dels på grundlag af en kontrakt med Trafikministeriet om udførelse af fjern- og regionaltrafik udført som offentlig service (såkaldt forhandlet trafik ), dels på grundlag af vundne udbud af trafikken på strækninger, som har været konkurrenceudsat (såkaldt fri trafik ). 3.2 DSB Vedligehold A/S DSB Vedligehold A/S er et helejet datterselskab af DSB. Selskabet er stiftet den 5. marts 2010 og har binavnet VEREPTO A/S. Selskabets formål er at drive vedligeholdelses- og renoveringsaktiviteter samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Selskabet påbegyndte sin virksomhed den 31. december Selskabet udfører de samlede vedligeholdelsesaktiviteter for DSB-koncernen, både fjerntogs- og regionaltogs-togsæt og S-togs-togsæt. DSB opererer i alt 389 togsæt, lokomotiver og vogne af 10 forskellige typer, mens DSB S-tog a/s opererer 119 togsæt af én type. Hertil kommer de 104 togsæt, som selskabet vedligeholder for DSBFirst. Selskabet vedligeholder således i alt 612 togsæt mv. Selskabets budgetterede omsætning for 2011 udgør mio. kr., fordelt med 990 mio. kr. med DSB, 306 mio. kr. for DSB S-tog a/s og 232 mio. kr. for DSBFirst. 1 Jf. afsnit 4.1 nedenfor. 10

11 3.3 DSBFirst Danmark A/S Til brug for afgivelse af bud på udførelse af trafikken på den danske og svenske side af Øresund indgik DSB en alliance med det skotske børsnoterede selskab First Group plc. Alliancen udmøntede sig i, at DSB, First Rail Holdings Limited, Öresundståg ApS og First Group plc den 30. november 2006 indgik en joint venture-aftale, som blandt andet indebar, at DSB og First Group plc's datterselskab First Rail Holdings Limited i forholdet 70:30 etablerede et holdingselskab, DSBFirst ApS med datterselskaberne DSBFirst Danmark A/S, DSBFirst Sverige AB og DSBFirst Väst AB. Joint venture-aftalen indeholder i punkt 14 en put option for First Rail Holdings Limited, hvorefter dette selskab på nærmere angivne vilkår, herunder godkendelse af Folketingets Finansudvalg kan kræve, at DSB køber dets aktier til en pris, der opgøres som nærmere beskrevet i aftalen. I punkt 24 indeholder aftalen bestemmelser om Transfer Pricing. Det hedder herom: "24.1 The Company shall arrqange for the preparation of any required transfer pricing documentation under Danish law The Parties agree that any arrangement between the Company on the one hand and the Company Shareholders shall be entered into and managed on an arm's-length basis and in the best interests of the Company 24.4 Any issue arising in respect of the applicability of the transfer pricing rules shall be referred to the Company's auditors who shall act as experts and whose decision will be final and binding unless manifestly incorrect." Aftalen definerer en række forhold som Reserved matters, hvorved forstås aftaler mv., hvis indgåelse kræver enstemmighed mellem parterne. Som Reserved matters anses blandt andet, jf. aftalens Schedule 4, nr. 18 og 19: "18. Entry into, material amendments, waivers or other variations to, or any noncompliance with, or termination of, any material contract (including, without limitation, any Franchise related Head of Terms, Franchise Agreement or any material contractual obligation, 19. Entering into or terminating any partnership joint venture or material cooperation arrangement with third parties " DSBFirst Danmark A/S har til stadighed været ejet af DSB med 75 pct. og af DSBFirst ApS med 25 pct. DSB's ejerandel er A-aktier, mens DSBFirst ApS' ejerandele er B- aktier, der er tillagt fortrinsret til udbytte og likvidationsprovenu. DSBFirst Sverige AB og DSBFirst Väst AB, der til stadighed har været helejede datterselskaber af DSBFirst ApS, indgår ikke i grundlaget for min redegørelse. Jeg be- 11

12 mærker dog, at fortrinsretten til udbytte for B-aktierne i DSBFirst Danmark A/S indebærer, at udbyttefordelingen mellem DSB og First Group plc ikke afhænger af, om synergieffekter opstår i den danske eller den svenske side af den samlede operation. Denne konstruktion har sammenhæng med det forhold, at det vundne udbud forudsætter, at de svenske og de danske strækninger opereres i samdrift. DSBFirst Danmark A/S opererer i henhold til en kontrakt med Trafikstyrelsen 2 trafikken på den danske strækning, mens DSBFirst Sverige AB i henhold til en kontrakt med Skånetrafiken (nu Öresundståg) opererer trafikken på den svenske strækning. 4. Lovgivningsmæssigt grundlag 4.1 Jernbaneloven Jernbaneloven, lovbekendtgørelse nr af 11. november 2010, indeholder en række overordnede bestemmelser, der fastsætter rammerne for jernbanevirksomhed, jernbaneinfrastrukturforvaltning og jernbanesikkerhed. Af loven fremgår blandt andet: " 7 Transportministeren kan i et regnskabsreglement fastsætte nærmere regler for udarbejdelse af interne virksomhedsregnskaber for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, herunder for hvilke forretningsområder der skal aflægges særskilt regnskab. Stk.2. Regnskaber udarbejdet i henhold til et regnskabsreglement sendes til transportministeren, men er ikke offentligt tilgængelige. Stk.3. Transportministeren opstiller i tilknytning til fastsættelsen af en virksomheds regnskabsreglement retningslinjer og vilkår for overholdelse af konkurrenceretlige forhold. 8 Transportministeren sikrer jernbanetrafikbetjeningen for passagerer i et af ministeren nærmere fastlagt omfang gennem indgåelse af kontrakter med jernbanevirksomheder om trafik udført som offentlig service. Transportministeren sikrer i den forbindelse en passende køreplanskoordinering. Stk.2. Transportministeren bemyndiges til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service i udbud. Ministeren træffer afgørelse om, hvilken udbudsform og hvilke udbudsprocedurer der skal anvendes. Stk.3. Enhver virksomhed, herunder DSB, kan deltage på lige og ikkediskriminerende vilkår i udbudsforretninger om trafik udført som offentlig service, når den bydende enhed udgør en selvstændig økonomisk enhed. Transportministeren fastsætter nærmere regler herom. 2 Jf. afsnit nedenfor. 12

13 Stk.4. DSB er efter transportministerens beslutning forpligtet til at stille rullende materiel til rådighed for trafik udført som offentlig service, der bringes i udbud. Materiellet stilles til rådighed på lejevilkår og for en periode op til kontraktens længde. Transportministeren fastlægger nærmere vilkår for DSB's forpligtelse. Stk.5. Transportministeren kan pålægge DSB at udføre trafik som offentlig service mod betaling. Stk.6. For trafik udført som offentlig service fastsættes regler om takster, befordringspligt, billetteringssystemer og køreplanskoordinering mv. i kontrakterne." 4.2 DSB-loven Af DSB-loven, lovbekendtgørelse nr af 12. oktober 2010 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, fremgår blandt andet: "Kap. 1. Den selvstændige offentlige virksomhed DSB's etablering, formål, ledelse og opgaver 1 Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) etableres med virkning fra den 1. januar 1999 som en selvstændig offentlig virksomhed, DSB. 2 DSB's formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed mv. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Virksomheden drives på forretningsmæssigt grundlag. Stk.2. DSB kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1. Stk.3. DSB kan udføre jernbanetrafik i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk Stk.2. DSB's formue holdes adskilt fra statens formue, og DSB disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler. 4 DSB ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Trafikministeren vælger på et virksomhedsmøde, jf. 5, stk. 3, for en periode af 2 år 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. Genvalg kan ske. Trafikministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af ministeren valgte medlemmer. Stk.2. Medarbejderne vælger 3 medlemmer til bestyrelsen. Reglerne i aktieselskabsloven 3 om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, 3 Aktieselskabslovens regler herom blev ophævet med virkning fra den 1. marts De tilsvarende regler findes nu i selskabslovens DSB-loven blev ikke ændret i den forbindelse. 13

14 herunder reglerne om koncernrepræsentation og valgbarhed, finder tilsvarende anvendelse. Stk.3. Bestyrelsens formand og næstformand er forpligtet til at orientere trafikministeren om sager af væsentlig betydning. 5 Trafikministeren udøver i forhold til DSB de beføjelser, der efter aktieselskabslovens kapitel 9 om selskabets ledelse og kapitel 16 om erstatning mv. 4 samt årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær. Stk.2. Trafikministeren fastsætter vedtægter for DSB. 5 Vedtægterne kan ændres af trafikministeren efter forhandling med bestyrelsen. Stk.3. I DSB afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde. Trafikministeren fastsætter i vedtægterne nærmere bestemmelser om virksomhedsmødets indhold og kompetence. 6 Aktieselskabslovens kapitel 9 om selskabets ledelse, kapitel 16 om erstatning mv. og kapitel 19 6 om anmeldelse og registrering m.m., herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de ændringer, der følger af denne lov. Kap. 3. Regnskabsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring 11 De for aktieselskaber gældende regler i årsregnskabsloven, herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de ændringer, der følger af denne lov. Herudover fastsætter trafikministeren et regnskabsreglement for virksomheden, jf. lov om jernbanevirksomhed mv. 7, stk. 1. Stk.2. DSB's årsregnskaber revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Den statsautoriserede revisor vælges af trafikministeren på virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen, og valget gælder for ét år ad gangen. Genvalg kan ske. Stk.3. Rigsrevisor reviderer endvidere DSB's regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Stk.4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet. 4 De nævnte regler i aktieselskabsloven blev ophævet med virkning fra den 1. marts De tilsvarende regler findes nu i selskabslovens kapitel 7 (om kapitalselskabers ledelse) og kapitel 22 (om erstatning, tvungen overdragelse m.v.). DSB-loven blev ikke ændret i den forbindelse. 5 Jf. afsnit De nævnte regler i aktieselskabsloven blev ophævet med virkning fra den 1. marts De tilsvarende regler findes nu i selskabslovens kapitel 7 (om kapitalselskabers ledelse), 22 (om erstatning, tvungen overdragelse m.v.) og 2 (om registrering og frister). DSB-loven blev ikke ændret i den forbindelse. 14

15 Stk.5. Ved afgivelse af årsregnskabet skal virksomhedens revisor afgive en erklæring om, hvorvidt det af trafikministeren fastsatte regnskabsreglement for virksomheden, jf. stk. 1, er overholdt. 12 Investeringer, som ønskes foretaget af DSB eller datterselskaber heraf, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beløbsgrænsen skal fremgå af virksomhedens vedtægter og kan ændres efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. 7 Stk.2. Rammer for optagelse af lån til driftsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af trafikministeren og skal fremgå af virksomhedens vedtægter. Stk.3. Rammer for optagelse af lån til investeringsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af trafikministeren efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Principper for låneoptagelsen skal fremgå af virksomhedens vedtægter. Stk.4. Trafikministeren kan på statens vegne efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg garantere for forpligtelser, som DSB og datterselskaber heraf har over for leverandører og långivere i forbindelse med investeringer over en beløbsmæssig grænse, som skal fremgå af virksomhedens vedtægter. 19 Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for sager om de ansatte i DSB og for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB som led i udførelsen af forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed mv. 8. De i 1. pkt. nævnte love gælder ikke for den øvrige virksomhed, der udøves af DSB. " 4.3 Årsregnskabsloven DSB udarbejder efter DSB-lovens 11 8 årsrapport efter de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, jf. årsregnskabslovens afsnit V ("regnskabsklasse D"). 4.4 Aktstykke 181 af 21. maj 2002 Ved aktstykke nr. 181 af 21. maj 2002 godkendte Folketingets Finansudvalg, at den beløbsgrænse på 100 mio. kr., der efter DSB-lovens 12, stk. 1, gælder for investeringer, som DSB eller dettes datterselskaber ønsker at foretage i udlandet, blev forhøjet. Det hedder i aktstykket: "a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, således, at DSB inden for 7 Jf. afsnit 4.4 nedenfor om aktstykke 181 af 21. maj Jf. afsnit

16 nærmere fastsatte rammer kan byde på jernbanetrafik, der udføres som offentlig service i EU- og EØS-lande, uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget. Der fastsættes beløbsgrænser for størrelsen af både DSB s samlede og det enkelte engagement i udlandet, ligesom der fastsættes krav til størrelsen af engagementer, hvor DSB kan byde uden partner(e). Udlandsaktiviteter placeres i særskilte selskaber med begrænset hæftelse, og forholdet mellem aktiviteter i Danmark og i udlandet skal såvel ved etableringen som efterfølgende være baseret på markedsmæssige vilkår. Derudover skal det enkelte engagement leve op til minimumskrav vedrørende overskudsgrad, lønsomhed og pay backperiode. Kravene vil efterfølgende blive indarbejdet i DSB s vedtægter. Ændringen medfører ikke udgifter i finansåret. b. DSB fik i 1998 med vedtagelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S 2, stk. 3, hjemmel til at byde på udbudt togtrafik i udlandet. Baggrunden var hensynet til virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder i lyset af det samtidigt besluttede påbegyndte udbud af dansk passagertrafik. I henhold til lovens 12, stk. 1, skal alle investeringer på 100 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget til godkendelse. Beløbsgrænsen kan ændres efter forelæggelse for Finansudvalget. DSB har udtrykt ønske om få ændret den gældende grænse for at kunne byde på kontraktbaseret jernbanetrafik i udlandet. Erfaringerne fra udlandet tilsiger, at de typisk nødvendige indskud og garantier i selv mindre trafikudbud vil overstige grænsen på 100 mio. kr. Forelæggelse for Finansudvalget i hvert enkelt tilfælde vil kræve en behandlingstid, som i praksis vil umuliggøre DSB s tilbudsgivning. Der vurderes på den baggrund at være behov for en ny afgrænsning af DSB s dispositionsfrihed vedrørende kapitalindskud og moderselskabsgarantier i forbindelse med deltagelse i udenlandske udbud, hvis staten som oprindeligt forudsat reelt ønsker at udvikle virksomheden DSB gennem togdrift i udlandet. Det vurderes derimod ikke hensigtsmæssigt generelt at ændre beløbsgrænsen for Finansudvalgets godkendelse af investeringer, herunder DSB s investeringer i forbindelse med anskaffelse af togmateriel og lignende til brug i den trafik, der udføres som offentlig service i Danmark. Der lægges således ikke med nærværende aktstykke op til en ændring af DSB s dispositionsrammer på disse områder. Ved en ændring af den hidtidige beløbsgrænse for deltagelse i udbud i udlandet, vurderes det af hensyn til den indenlandske offentlige service-trafik nødvendigt at fastsætte klare betingelser for DSB s deltagelse i udbud i udlandet. Det vurderes således hensigtsmæssigt, at DSB alene deltager med en afgrænset risiko, som står i et rimeligt forhold til DSB s samlede kapital. Samtidig vurderes det imidlertid hensigtsmæssigt at sikre et rimeligt kommercielt råderum, så virksomheden sikres rimelige udviklingsmuligheder. Trafikministeren søger på den baggrund Finansudvalgets tilslutning til, at 16

17 DSB s samlede engagement (investering og garantier) i udlandet må ikke overstige 15 pct. af DSB s egenkapital, der aktuelt svarer til 1 mia. kr. af DSB s samlede egenkapital på 7,1 mia. kr. primo Det betinges i sammenhæng hermed endvidere, at Af hensyn til risikospredning må intet enkelt engagement i udlandet overstige 500 mio. kr. DSB s aktiviteter i udlandet skal placeres i særskilte selskaber med begrænset hæftelse. Forholdet mellem det øvrige DSB og DSB s aktiviteter i udlandet skal såvel ved etableringen som efterfølgende være baseret på markedsmæssige vilkår. DSB s aktiviteter i udlandet begrænses til EU- og EØS-lande. Der opstilles yderligere følgende geografisk betingede krav: For Sverige, Norge og Tyskland foreslås: For projekter, som kræver investering og garantier mv. på under 350 mio. kr. af DSB, forudsættes ingen krav om partner. For projekter, hvor DSB investerer og stiller garantier mv. på over 350 mio. kr., forudsættes krav om en eller flere partnere med en samlet andel på mindst 24 pct. For andre EU- og EØS-lande foreslås: Den enkelte investering på tidspunktet for beslutning skal leve op til følgende betingelser: Lønsomhedskravet i kontraktperioden for driftsaktiviteter er fastlagt til en overskudsgrad på minimum 5 pct. før skat. Lønsomhedskravet for investeringer er fastlagt til minimum 10 pct. Pay back-perioden i længere kontrakter skal være under 7 år. Det er såvel DSB s som Trafikministeriets vurdering, at der med de foreslåede beløbsgrænser med tilhørende rammebetingelser er fundet en hensigtsmæssig balance mellem hensynet til at afgrænse risici og at sikre kommerciel frihed. Det er således foreslået, at den præcise beløbsgrænse varierer afhængigt af den geografiske nærhed, idet DSB uden Finansudvalgets godkendelse vil kunne påtage sig en større finansiel risiko på de nære markeder, hvor DSB s markedskendskab som udgangspunkt er størst, og hvor markedskendskabet således i sig selv bør kunne begrænse tabsrisikoen. Kravet om privat deltagelse ved større investeringer skyldes, at det vurderes hensigtsmæssigt, at DSB ikke bærer den fulde finansielle risiko ved store investeringer. Det foreslåede krav på 24 pct. ekstern deltagelse udtrykker en så høj andel som muligt under forudsætning af, at DSB fortsat i alle tilfælde skal kunne fastholde bestemmende indflydelse, såfremt selskabet vurderer dette hensigtsmæssigt. 17

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

Dansk Tipstjeneste A/S

Dansk Tipstjeneste A/S Beretning til statsrevisorerne om Dansk Tipstjeneste A/S Januar 2003 RB B201/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen

- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen " KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Indhold y l Konklusion på revision af koneem- og årsregnskabet for 2009 1.1 Indledning 1.2 Konklusion på den udførte

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere