COWI-koncernen pr. 1. maj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI-koncernen pr. 1. maj 2004"

Transkript

1 2003 (8 måneder)

2 COWI-koncernen pr. 1. maj 2004 Medarbejdere B-aktier COWIfonden A-aktier Codan og Danica B-aktier Danske kontorer Udlandskontorer Lyngby (hovedkontor) Esbjerg Holstebro Kolding Odense Silkeborg Svendborg Vejle Viborg Aalborg Århus Aabenraa Bolivia El Salvador Irland Korea Kuwait Letland Norge Panama Qatar Sverige Uganda Vietnam Helejede og partejede selskaber i udlandet Datterselskaber i Danmark Ben C. Gerwick, Inc. San Francisco, Californien, USA (94,5%) COWI Canada Ltd. Saint John, Canada (100%) Buckland & Taylor Ltd. Vancover, Canada (100%) CCL GmbH Glienicke Nordbahn, Tyskland (100%) COWI-ALMOAYED GULF W.L.L. Manama, Bahrain (49%) COWI Tanzania Consulting Engineers and Planners Ltd. Dar es Salaam, Tanzania (100%) COWI Philippines, Inc. Manila, Filippinerne (100%) UAB COWI Baltic Consulting Engineers and Planners Vilnius, Litauen (100%) Beijing YAN-DAN Heat Energy Technology Development Co. Ltd. Beijing, Kina (30%) MMS Norge Bærum, Norge (100%) Interconsult ASA Oslo, Norge (100%) Hjellnes COWI AS Oslo, Norge (70%) COWIconsult International Ltd. London, England (100%) Moscow Representative Office of COWIconsult International Ltd. Moskva, Rusland (100%) Covitecma S.A. Madrid, Spanien (25%) ETC Transport Consultants GmbH Berlin, Tyskland (90%) COWI Korea Seoul, Korea (60%) COWI Belgium SPRL Bruxelles, Belgien (100%) COWI Hungary Ltd. Budapest, Ungarn (100%) CAT Alliance Ltd. London, England (33,3%) BRUUN & SØRENSEN ENERGITEKNIK AS (100%) COMAR Engineers A/S (100%) DANPORT The Danish Port Consultancy Group (100%) Enviroplan International A/S (100%) MATCON Rådgivende Ingeniørfirma A/S (100%) Studstrup & Østgaard A/S Rådgivende Ingeniørfirma (100%) KX A/S (100%) Kampsax Polska Sp. z o.o. Warszawa, Polen (100%) Kampsax AB Sverige (100%) Kampsax Caribersa S.A. Madrid, Spanien (100%) Kampsax India Private Limited (100%) Kampsax Belgium SPRL (100%) Beldandor Engineering Consultants Hviderusland (50%) Darudec A/S (100%) COWI A/S Div. D01 Div. D02 Div. D03 Div. D04 Div. D05 Div. D06 Div. D07 Div. D08 Div. D09 Økonomi og management Udviklingsplanlægning Vand og miljø Geografisk information og IT Veje og lufthavne Jernbane, metro og tunnel Broer, geo og vandbygning Byggeri og drift Industri og energi

3 Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores 3400 medarbejdere hver især er det på deres. Redaktion John Jørgensen ansvh. Christina Tækker Janne Toft Jensen Susanne Grum Junge Design & layout Patrick Andresén Lotte Adamsen Grafi sk tilrettelægning Saloprint A/S Oplag Redaktionen sluttet 1. april 2004 Eftertryk Tilladt med kildeangivelse ISSN Forsidefoto: Seks ud af 10 medarbejdere har erfaring med projektledelse. Læs mere om COWIs medarbejdere i videnregnskabet side Foto: Morten Larsen Årsrapport 2003 (8 måneder) Indholdsfortegnelse 4 Påtegninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 18 Regnskabsberetning 20 Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 28 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noter 48 Videnregnskab* *Videnregnskabet er ikke revideret af eksterne revisorer 2 Organisation 50 COWI verden over 51 Ydelser

4 Påtegninger Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for COWI A/S. Årsrapporten er afl agt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, fi nansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kongens Lyngby, den 1. marts 2004 Direktion: Klaus H. Ostenfeld Administrerende direktør Knud Østergaard Hansen Koncerndirektør Danmark Keld Sørensen Økonomidirektør Henning H. Therkelsen Koncerndirektør Udland Bestyrelse: Ole Steen Andersen Vagn Jensen Berit Bankel * Formand Næstformand Henriette R. Bundgaard * Anders Thyge Egeberg Henrik Gürtler Jette Wigand Knudsen Niels Christian Nielsen Lars Rosholm * * Valgt af medarbejderne Revisionspåtegning Til aktionærerne i COWI A/S Vi har revideret årsrapporten for COWI A/S for regnskabsåret 1. maj december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke in de holder væsentlig fejlinformation. Re vision en omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor op fat telse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til for behold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultat et af koncernens og moderselskabets akti viteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. maj december 2003 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Lyngby, den 1. marts 2004 PricewaterhouseCoopers statsautoriseret revisionsinteressentskab Torben Haaning statsautoriseret revisor Jacob F Christiansen statsautoriseret revisor 4

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Hjemmeside: CVRnr Hjemsted:Kongens Lyngby Bestyrelse Ole Steen Andersen, formand Vagn Jensen, næstformand Berit Bankel Henriette R. Bundgaard Anders Thyge Egeberg Henrik Gürtler Jette Wigand Knudsen Niels Christian Nielsen Lars Rosholm Direktion Klaus H. Ostenfeld Administrerende direktør Keld Sørensen Økonomidirektør Knud Østergaard Hansen Koncerndirektør Danmark Henning H. Therkelsen Koncerndirektør Udland Revision PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Torben Haaning og Jacob F Christiansen Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 24. maj 2004 på selskabets adresse. Mission COWIs idegrundlag er at drive rådgivende virksomhed inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi med aktiviteter i naturlig tilknytning hertil. Målsætningen for virksomheden er at udføre rådgivning af højest mulig kvalitet målt med international målestok. Vision COWI-koncernens overordnede målsætning er at være anerkendt som en ledende rådgiverkoncern i Nordeuropa, og samtidig være markedsledende internationalt inden for udvalgte serviceydelser. Ejerforhold Aktiekapitalen er på 34,75 mio.kr., bestående af 20 mio.kr. A-aktier og 14,75 mio.kr. B-aktier. A-aktierne er tildelt 10 stemmer for hver 100 kr. aktie, mens B-aktierne er tildelt 1 stemme for hver 100 kr. aktie. Alle A-aktierne ejes af COWIfonden, som støtter forskning og udvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhed. Forsikringsselskaberne Codan og Danica ejer hver 4 mio.kr. B-aktier, medarbejderne ejer 5,80 mio.kr. mens COWIfonden ejer de resterende 0,95 mio.kr. B-aktier. 5

6 Hoved- og nøgletal for koncernen 1999/ / / / mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. EUR tilpasset (8 måneder) (8 måneder) Hovedtal Beløb i mio. kr. Kurs EUR/DKK, 31. december ,46 Nettoomsætning 1.379, , , , ,0 224,7 Resultat af primær drift før afskrivninger 47,3 84,8 91,8 114,5 74,8 10,0 Resultat af ordinær primær drift 14,8 46,2 52,0 49,7 27,0 3,6 Resultat af primær drift 8,1 44,4 50,8 44,5 26,6 3,6 Resultat af fi nansielle poster 15,8 0,9 6,0-1,1 5,7 0,8 Ordinært resultet før skat 23,9 45,3 56,8 43,4 32,3 4,3 Ordinært resultat efter skat 9,1 35,3 38,3 25,3 18,5 2,5 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 COWIs andel af årets resultat 9,1 33,2 35,7 23,5 15,6 2,1 Koncerngoodwill 11,7 10,9 15,7 253,2 242,6 32,6 Øvrige anlægsaktiver 137,2 103,5 110,3 177,3 158,5 21,3 Omsætningsaktiver 910,6 955,8 956, , ,2 150,2 Aktiver i alt 1.059, , , , ,4 204,1 Aktiekapital 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 331,7 360,5 372,5 382,2 390,3 52,4 Hensatte forpligtelser 149,0 146,8 182,8 208,5 210,8 28,3 Langfristet gæld 16,2 9,7 8,5 38,6 24,9 3,4 Kortfristet gæld 565,7 544,3 507,0 887,2 878,1 117,9 Pengestrøm fra driften -21,8 43,0 124,7 137,3 65,8 8,8 Investering i materielle anlægsaktiver (netto) -14,2 30,0-36,2-36,3-19,5-2,6 Øvrige investeringer, netto -12,8-15,0-31,1-161,6 0,2 0,0 Pengestrøm fra investering, netto -27,0 15,0-67,3-197,9-19,3-2,6 Frit cash fl ow -48,8 58,0 57,4-60,6 46,6 6,3 Pengestrøm fra fi nansiering 65,1-50,2-42,9-32,1-15,4-2,1 Pengestrøm i alt 16,3 7,8 14,5-92,7 31,2 4,2 Nøgletal EBITDA margin 3,4% 5,5% 5,4% 4,9% 4,5% Overskudsgrad 0,6% 2,9% 3,0% 1,9% 1,6% Afkast af investeret kapital 1,3% 7,8% 9,2% 4,5% 4,3% Egenkapitalandel 31,3% 33,7% 34,4% 25,0% 25,7% Egenkapitalforrentning 2,8% 9,7% 9,7% 6,3% 6,1% Gennemsnitligt antal ansatte

7 Beretning Årets resultat Vi har omlagt regnskabsåret til kalenderåret med virkning fra 1. januar Årsrapporten omfatter derfor kun otte måneders perioden 1. maj december COWIkoncernen opnåede i regnskabsperioden en nettoomsætning på 1.673,0 mio. kr. Resultatet af primær drift udgør 26,6 mio. kr., og resultatet før skat udgør 32,3 mio. kr. Periodens omsætning er præget af lavkonjunktur med begrænset økonomisk vækst på både det danske og de internationale markeder. Vi har på trods af den økonomiske afmatning øget omsætningen ved at vinde markedsandele og ved at udnytte, at der inden for nogle internationale markedsområder, bl.a. broer, tunneler, vandbygning og udviklingsplanlægning, har været en stigende efterspørgsel efter vores specialistydelser. COWI-koncernens indtjening er påvirket af den skarpe konkurrence med et stærkt pres på priserne. Endvidere har omkostninger til at omstrukturere og genoprette svagt indtjenende forretningsenheder påvirket resultatet i negativ retning. Således er der i det norske selskab Interconsult, som COWI overtog pr. 1. januar 2003, gennemført en omfattende genopretningsplan i løbet af Derudover er der i regnskabet udgiftsført og hensat omkostninger til lukning eller nedbemanding af datterselskaber i Sverige og Polen. Endelig har enkelte større projekter i Danmark påvirket resultatet negativt. I positiv retning tæller, at vi har opnået en tilfredsstillende indtjening på en række danske og internationale forretningsområder og markeder, hvor vi har en god konkurrencemæssig position. Overskudsgraden faldt fra 1,9 pct. i 2002/03 til 1,6 pct. i regnskabsperioden. Den faldende lønsomhed svarer ikke til vores forventninger til regnskabsperioden eller til vores langsigtede målsætning om en overskudsgrad på 5-6 pct. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 6 2/3 pct., og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten svarer til de seneste års udbytteprocent på 10 pct., når der korrigeres for, at regn skabsperioden kun omfatter otte måneder. COWI-koncernen havde ved udgangen af regnskabsåret 3433 medarbejdere mod 3501 året før. Betydningsfulde hændelser Købene af Kampsax og Interconsult i 2002/ 2003 har som ventet præget regnskabsåret. Samkøringen af COWIs og Kampsax forretninger er nu stort set ført til ende. Der er ikke længere overlap inden for markeder, forretningssystemer og kontorer. Bestræbelserne på at få udviklet kompetencerne fra Kampsax til nye forretningsmæssige muligheder forløber tilfredsstillende. Det gælder udviklingsplanlægning, miljøplanlægning, byggeri, anlægsprojekter og især geografi ske informationssystemer (GIS) og kortlægning. Den internationale forretning vokser COWIs internationale forretning vokser. I de sidste otte måneder af 2003 udgjorde den 60 pct. af virksomhedens samlede omsætning mod 56 pct. året før. Virksomheden er nu nr. 27 på Engineering News-Records liste over verdens mest eksporterende rådgivningsvirksomheder mod nr. 44 året før. Gennembrud i Kina og Korea Kina og Korea er to nye markeder, hvor COWI for alvor er brudt igennem. Vi har vundet kontrakter på projektering af store anlæg, og mulighederne for fl ere infra- 7 7

8 strukturopgaver i de to lande er så lovende, at vi har etableret os permanent i Korea. Kina er inde i en stærk økonomisk vækst. Landet er mere åbent for udenlandske virksomheder end tidligere, og der er ønske om øget samhandel mellem den nordlige og sydlige del af landet. Ca. halvdelen af verdens store broer bliver således for tiden bygget i Kina. Vi anser Kina for et af de mest lovende vækstmarkeder for infrastrukturopgaver. Vi har været aktive i Kina siden 1980 og har deltaget i fl ere end 200 projekter inden for energi, miljø og transportinfrastruktur. Kunderne er kinesiske myndigheder, internationale organisationer og danske industrivirksomheder. Tålmodigt arbejde i Irak Genopbygningen af Irak er i gang, og vi tilbyder vores kompetencer inden for bl.a. vand, veje, spildevandshåndtering, byggeri og offentlig forvaltning. COWI havde mange store opgaver i Irak fra 1960erne til 80erne. Den komplicerede situation i Irak kræver tålmodighed. Vi vurderer, at der på sigt ligger et marked i Irak. Sikkerheden for vores medarbejdere er i højsædet, når det gælder det potentielle engagement og udvælgelse af opgaver. Produktion til Indien Kampsax India Ltd. ejes 51 pct. sammen med Industrialiseringsfonden For Udviklingslande, IFU, og den lokale virksomhed IL&FS. Kampsax India producerer digitale kort til konkurrencedygtige priser, hvilket er forudsæt ningen for, at vi kan konkurrere inden for kortydelser både i Danmark og internationalt. Vigtig opgave i Ungarn COWI har fået en opgave af strategisk betydning om assistance til regional udvikling i Ungarn. Med en kontraktsum på 125 mio. kr. er opgaven den hidtil største af sin art. Vi skal hjælpe de ungarske kommuner, amter og ministerier med at udvikle projekter, så landet ved sin indtræden i EU er klar til at søge investeringsstøtte fra EU. Opgaven fi - nansieres af den ungarske regering og EU. Der skal udvikles projekter inden for bl.a. transport, miljø og naturbeskyttelse, telekommunikation, sundhed, turisme, forskning og udvikling samt erhvervsudvikling. Med opgaven styrker vi både vores position på det ungarske marked, hvor vi siden 1997 har været repræsenteret med et selskab, og vores position i de øvrige nye medlemslande, som alle får tilsvarende tilgang til regionale udviklingsmidler fra EU. 8

9 Markedsudvikling Danmark Det danske rådgivningsmarked har i perioden vist en vigende tendens. Vi har til trods herfor udvidet den danske forretning med ca. fi re pct. Denne udvikling dækker dog over store variationer, hvor især aktiviteterne inden for byggeri, GIS og informatik er øget, mens aktiviteterne inden for øvrige markedssegmenter har vist en stagnerende udvikling. Omsætning inden for danske markedssegmenter over tre år: Markedssegment 2001/ / * [mio DKK] [mio DKK] [mio DKK] Byggeri (226) Anlæg (268) Miljø (152) Energi (55) Industri (135) GIS og informatik (90) Økonomi og trafi k (50) Øvrig (17) I alt (993) *Tal i parentes er ekstrapoleret (fremskrevet) fra 8 måneders periode til 12 måneder. Fremskrivningen giver et realistisk billede af COWIs omsætning. Markante opgaver i Danmark Vi har igen i år arbejdet med en lang række markante danske projekter. Blandt årets opgaver vil vi fremhæve: Kollektiv trafi kplan. I marts 2003 blev to års arbejde med en ny kollektiv trafi kplan for Aalborg afsluttet. I april begyndte arbejdet med en ny kollektiv trafi kplan for Odense. Vi har skabt overblik over, hvordan den kollektive trafi k fungerer som baggrund for målsætninger og forslag til handleplaner. Benchmarking. Vi arbejder med benchmarking på fl ere niveauer: Både når det gælder et samlet overblik over effektiviseringspotentialer i Danmark, f.eks. inden for affalds- og kloakområdet, og assistance til at analysere konkrete processer hos udvalgte kunder. I 2003 fuldførte vi procesbenchmarking af 10 affaldsforbrændingsanlæg for Affald Danmark. 9

10 Vi har været med i et banebrydende arbejde inden for vejstøj, hvor man for første gang har forsøgt at opgøre og værdisætte de sundhedsgevinster, der kan være ved at reducere vejstøj. Arbejdet blev udført som led i regeringens nationale vejstøjstrategi, hvor COWIs input bl.a. var at foretage analyser af omkostninger og gevinster ved vejstøjreduktion ved brug af forskellige virkemidler. Jordforureningslovens ArealRegister (JAR). Vi udvikler et GIS-baseret it-miljøregistreringssystem, som indtil nu 11 amter vil tilslutte sig. Systemet skal sikre en sammenhængende og styrket indsats mod jordforurening og skal desuden medvirke til at sikre vandforsyningen. Banestyrelsen har sat gang i en omfattende renovering af de danske sporanlæg. Den første projekteringsopgave blev udbudt i sommeren 2003 og blev vundet af COWI. Det drejer sig om fornyelse af ti km bane ved Herning og fem km ved Skive. Københavns Metro. COWI har fortsat en ledende rolle som rådgiver for Ørestadsselskabet på anlægget af Københavns Metro, som i oktober 2003 åbnede etape 2B til Vanløse. Med underskrivelse af to store kontrakter i efteråret 2003 blev anlægsarbejderne til etape 3 fra Lergravsparken til Københavns Lufthavn sat i gang. Herudover har vi i det forgangne år, sammen med Ørestadsselskabet, afsluttet første del af forundersøgelser for en ny metrolinie i det centrale København, kaldet Cityringen. 3D-bymodel. Vi har udarbejdet et koncept for Århus Kommune for 3D-bymodeller benævnt VVP (Virtual Vurdering af Planer) med fokus på bedre værktøjer til vurdering af ændringer i bymiljøet. Til projektet blev der udarbejdet en fuld 3D-model af Århus, der kan vises på en almindelig pc og over internettet. Forsyningssikkerhed. Vi assisterer DMdata med at sikre deres forsyningssikkerhed i edb-centraler. Projektet er en teknisk meget kompleks opgave, som består i at sikre, at elforsyning og kølefunktioner til enhver tid fungerer, således at der ikke sker tab af data. Projektet stod sin prøve ved det store elnedbrud på Sjælland i september Projektering for Mærsk Olie og Gas. Vi har projekteret modifi kationer til procesanlæggene på Tyra-, Dan- og Gormfelterne for Mærsk Olie og Gas AS. Modifi katio- nerne omfatter fagdisciplinerne procesteknik, instrumentering, rør og mekanik. COWI bistod i 2002 entreprenørkonsortiet Vejcon med tilbudsprojektering i forbindelse med konsortiets afgivelse af vindende bud på den første vejstrækning udbudt af Vejdirektoratet i totalentreprise. I 2003 har vi detailprojekteret ca. 13 km motortrafi kvej (Ris-Ølholm) inklusive 13 broer og faunapassager for Vejcon. COWI skal projektere udbygningen af Danmarks mest trafi kerede og komplekse motorvejsstrækning, Motorring 3 uden om København. Der er tale om en 16,5 km lang strækning mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen, der skal udvides fra fi re til seks spor. Bakterier til oprensning. Vi har i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og det canadiske fi rma GeoSyntec undersøgt muligheden for at bruge bakterier til oprensning af klorerede opløsningsmidler. Opgaven er udført for Fyns Amt og Miljøstyrelsen. Odense Vandselskab har valgt COWI til en stor rådgivningsopgave på et nyt spildevandsanlæg ved Odense Havn. Projektet skal gennemføres i partnering mellem byg- 10

11 herre, rådgiver og entreprenør. Formålet er at reducere udledning af spildevand und er regn til Odense Havn og afhjælpe en række afl øbstekniske problemer i oplandet. Flyvestation Karup. Vi er rådgiver på byggeri af hangar, værksteds- og administrationsfaciliteter til helikoptertjenesterne ved Flyvevåbnet, Hæren og Søværnet. Vi er ingeniørrådgiver på et markant 16 etagers kontorhus beklædt med kobber ved indsejlingen til Københavns Havn. Tilbygning til skole. Hunderupskolen er indrettet i Odense Kasernes bygninger og har en spændende tilbygning i stål og glas. COWI er rådgiver på konstruktioner samt el- og vvs-installationer. Norge Det norske rådgivermarked har i 2003 været præget af konsolideringer og udenlandske opkøb. Med købet af Interconsult er COWIkoncernen blevet en ledende rådgiver på det norske marked. Interconsult og Hjellnes CO- WI står tilsammen for ca. en fjerdedel af omsætningen i koncernen. Hjellnes COWI har i perioden vist en stabil drift som i tidligere år med en tilfredsstillende omsætning og resultat. Selskabets vigtigste markeder er byggeri, især sygehuse, skoler og universitetsbyggeri, infrastruktur og miljø. Interconsult har gennemført en betydelig omlægning af aktiviteterne for at gøre forretningen lønsom og har i de sidste måneder af året haft en positiv indtjening. Interconsult fi k en ny administrerende direktør 1. november. Interconsult har haft en stigende ordrebeholdning med fl ere store, langsigtede projektopgaver inden for specielt sygehusbyggeri, som er en voksende sektor i Norge. Interconsult og Hjellnes COWI har sammen med arkitektfi rmaerne Narud-Stokke- Wiig, Medplan Arkitekter og Arstads Arkitektkontor vundet den store kontrakt med at projektere fase to af St. Olavs Hospital i Trondheim. Dette projekt forventes at give en stor omsætning i begge virksomheder fl ere år frem. Interconsult har også betydelige opgaver inden for sundhedsområdet på Nye Ahus, Bærum Sykehus og Ullevål Universitetssykehus, kreft og isolatsenter. Vi har afsluttet totalrådgivning på en ny frysetørringsfabrik for Alpharma. Fabrikken til frysetørring af steril/non-steril antibiotika omfatter alle renrumsklasser for forskellige procesfaciliteter. Vi er totalrådgiver for en ny farmaceutisk HL 10 fabrik i Esbjerg for LEO Pharma. Fabrik ken skal producere en banebryd ende medicin, der kan restituere akut kollaberede lunger og dermed redde markant fl e re menneskeliv end ved nuværende metoder. 11

12 Internationalt International forretning fra Danmark Moderselskabets omsætning uden for Danmark er steget ca. 21 pct. i perioden, hvilket dækker over stigninger i de udenlandske aktiviteter inden for anlæg, udviklingsplanlægning og kort. På de øvrige områder er aktiviteterne fastholdt på tidligere års niveau. Det er lykkedes at konsolidere aktiviteterne inden for miljø, økonomi og trafi k på sidste års niveau efter en vigende periode forrige år. Specialistydelser COWIs forretningsmæssige strategi er baseret på kombinationen af en stærk position som multidisciplinær hjemmemarkedsrådgiver på udvalgte nordeuropæiske markeder og en fokuseret international forretning inden for fem udvalgte serviceydelser. Alle fem internationale satsningsområder har haft fremgang i året: Broer Inden for brobygning har vi fortsat den positive udvikling. Fremgangen har været mest markant i de fjernøstlige markeder. I Korea er vi nu involveret i en række store broanlæg. Den positive udvikling i Korea har ført til, at vi har oprettet et nyt broselskab, COWI Korea. I Kina har vi indgået Kinas hidtil største internationale rådgivningskontrakt på verdens største skråstagsbro samt en række mindre kontrakter på andre broprojekter. Markedssegment 2001/ / * [mio DKK] [mio DKK] [mio DKK] Anlæg (227) Miljø (54) Energi og industri (52) GIS og informatik (79) Økonomi og trafi k (36) Udviklingsplanlægning (311) Øvrig (20) I alt ) *Tal i parentes er ekstrapoleret (fremskrevet) fra 8 måneders periode til 12 måneder. Fremskrivningen giver et realistisk billede af COWIs omsætning. Det nære marked i Danmark og Skandinavien har været stabilt; dog har vi set en betydelig vækst i markedet for brodrift og -vedligehold. Forretningen består af to enheder: COWIs brodivision i Danmark og datterselskabet Buckland & Taylor Ltd. i Canada. Ordrebeholdningen er ved udgangen af året større end nogensinde, og vi forventer en fortsat svag vækst i I perioden har vi styrket vores position som en af verdens tre førende brorådgivere. Vandbygning Inden for vandbygning har vi fortsat vores ekspansive udvikling med særlig fokus på Europa, Mellemøsten og Nordamerika. Vores mål er at være blandt verdens fem førende rådgivere inden for vandbygning i 2005 målt på international omsætning. Vi har haft en kraftig vækst inden for Liquid Natural Gas-terminaler i Qatar og Egypten, men også vandbygningsarbejder i forbindelse med offshore-vindmøller og store bro- og tunnelanlæg er inde i en god udvikling. Vi har endvidere udført numeriske modelleringer samt projektering af kunstige øer i forbindelse med bygningen af liebhaverboliger og marinaer i Mellemøsten. Forretningen består af COWIs danske forretningsområde for vandbygning og geoteknik og det amerikanske datterselskab Ben C. Gerwick

13 Tunneler Inden for tunneler fortsætter fremgangen på det internationale marked. Med sænketunneler arbejder vi globalt og har i det forgangne år løst opgaver i Skandinavien, det øvrige Europa samt Fjernøsten. For borede tunneler fokuserer vi på Nordeuropa samt som noget nyt Fjernøsten. Vi leder og deltager desuden i fl ere EU-fi nansierede forskningsprojekter ( DART, FIT og UPTUN ). Det betyder, at vi til stadighed kan tilbyde den nyeste viden inden for tunnelbygning. Vores viden dækker bl.a. design af levetid, brand i tunneler, risiko og miljøforhold. Markedet for tunneler er stort og voksende, idet bl.a. miljøforhold og trængselsproblemer i byerne medfører en øget efterspørgsel. En voksende del af tunnelerne bygges af BOT-konsortier (Build, Operate, Transfer), der også i det forgange år har efterspurgt vores internationale tværdisciplinære tunnelydelser. Miljøteknisk due diligence Det internationale marked for virksomhedsovertagelser har været mærket af den generelle økonomiske situation samt krigen i Irak. På trods af det har CAT Alliance Ltd. for tredje år i træk øget sin omsætning. Via vores ejerskab i CAT Alliance Ltd. (sammen med Enviros ( UK) og Tauw (Holland)) er vi ved at markere os som en af de globalt førende virksomheder inden for miljøteknisk due diligence (rådgivning om håndtering af miljøansvar ved virksomhedshandler og dertil knyttet fi nansielle risici for køber). Ud over miljøteknisk due diligence trækker CAT Alliance på vores ekspertise inden for produktion og logistik, tilstandsvurdering af bygninger, vedvarende energi og social/etiske forhold. I 2003 har CAT Alliance arbejdet for Eastman Kodak, Heineken og GE Capital og mange andre. Udviklingsplanlægning Vi har konsolideret vores position som en af de førende rådgivere inden for udviklingsplanlægning på trods af reduktionen af den danske udviklingsbistand. Vi er således godt rustet til at tage udfordringen op i forbindelse med liberaliseringen af de europæiske bistandsorganisationers køb af konsulentydelser. De forretningsområder, hvor vi har haft den største fremgang, er rådgivning til udviklingslandenes decentralisering af den offentlige sektor samt bygning og vedligehold af biveje i landdistrikter. Inden for disse områder har vi haft særlig stor succes i Mozambique, hvor vi nu gennemfører en række opgaver fi nansieret af den Nordiske Udviklingsfond, Verdensbanken samt Norge og Danmark. Tilsvarende har vi formået at fastholde vores stærke position i det fransktalende Vestafrika, hvor vi leverer rådgivningsydelser inden for en lang række af vores kompetenceområder. I Ghana, hvor vi de sidste ti år har haft et stærkt engagement, har vi haft yderligere fremgang særligt inden for vand- og bivejssektorerne. Markante opgaver i udlandet Blandt årets markante udenlandske opgaver vil vi fremhæve: COWI har i spidsen for et konsortium vundet et stort EU-projekt i Tyrkiet. Konsortiet skal hjælpe det tyrkiske miljøministerium med at lægge en overordnet investeringsplan for miljøsektoren. Midlerne til projektet kommer fra EU, som skønner, at Tyrkiet skal investere op mod 30 milliarder euro på miljøområdet for at leve op til EU s miljødirektiver. I samarbejde med en række internationale partnere har vi vundet et betydningsfuldt projekt for EU-Kommissionen. Projekt TEN-STAC skal udarbejde scenarier og vurdere de overordnede miljøkonsekvenser for den fremtidige person- og godstrafi k på de væsentligste vej- og banestrækninger i det udvidede EU. Dermed bliver det muligt at analysere konsekvenserne af at gennemføre de nye transport infra strukturprojekter, som Kommissionen har foreslået, og dermed også muligt at vurdere mulighederne for at fi nansiere projekterne. I England luftfotograferer Kampsax 1000 km kyststrækning ved laveste tidevand fem-otte gange årligt i fi re år for regerin

14 gens miljøagentur, der bl.a. har til opgave at overvåge erosion langs kysterne. Matrikulering i Panama. I Panamas Chiriquiprovins har Kampsax vundet et større matrikuleringsprojekt, der skal fastlægge ejen domsgrænser og -rettigheder for ejendomme. Højhastighedsjernbane gennem Litauen. Som led i en aftale mellem EU og Rusland om transit fra Kaliningrad skal det vurderes, om der gennem Litauen kan etableres en højhastighedsjernbane. EU-Kommissionen har bedt COWI om at foretage de indledende undersøgelser. Vi arbejder på Koreas største infrastrukturprojekt en motorvejsforbindelse på ca. 8,2 km fra Koreas sydligste og næststørste by Busan til øen Geoje. Forbindelsen omfatter en fi re kilometer sænketunnel, en af verdens længste, og to skråstagsbroer på hver to kilometer. COWI er ledende rådgiver på såvel tunnel- som broopgaver. Tunnel i Hongkong. I Hongkong er vi sammen med Scott Wilson i gang med udbudsprojektet for en 1,7 km jernbanesænketunnel for den ny metrolinie Shatin to Central Link under den trafi kerede Victoria Harbour. I New Zealand undersøger vi en forbindelse fra Aucklands nordlige forstæder til lufthavnen og har udarbejdet et forslag til en 1,7 km lang vejsænketunnel med to gange tre vognbaner. Minerydning. COWI har evalueret Danmarks støtte til minerydning siden 1992 i forhold til kriterierne: effektivitet, målopfyldelse, effekten på langt sigt, relevans og bæredygtighed i lyset af internationale trends, fattigdomsreducering og menneskerettigheder. Evalueringen omfattede studier i Afghanistan, Nicaragua, Laos og Somaliland. Vand til Sri Lanka. Nyt USD 100 million lån fra Verdensbanken til vandsektoren i Sri Lanka. Vi assisterer regeringen med at udarbejde en projektplan, projektmanualer og træningsplan for dette lån fra Verdensbanken. I alt vil ca. en million mennesker i to af øens seks provinser nyde godt af projektet. Decentralisering i Afrika. Det vestafrikanske land Benin er i gang med et stort decentraliseringsprogram, hvor mange af statens hidtidige beføjelser lægges ud til de nyoprettede kommuner. Vi rådgiver de nye kommuner inden for områder som organisation, kommunikation med borgere, økonomi og uddannelse af de nye folkevalgte. Programmet er fi nansieret af den Europæiske Udviklingsfond og bliver afviklet over tre år. Dekommissionering i Nordsøen. Vi assisterer BP i England i beslutningsprocessen vedrørende fjernelse/nedrivning af den store stålplatform på North West Huttonfeltet nordøst for Shetlandsøerne. Fjernvarme i Kina. Vi assisterer private kinesiske fjernvarmeselskaber med system analyser og planlægning af nye forsyningsledninger. Vi har bl.a. løst opgaver for Chengde Fjernvarmeselskab med analyser, der dannede baggrund for endeligt design af en 700 MW varmetransmissionsledning. Tilsvarende analyser er udarbejdet for fjernvarmeselskabet i Urumqi for et MW system. I Harbin assisterer COWI fjernvarmeselskabet med udbud i forbindelse med etablering af et MW fjernvarmenet inklusive en ny varmecentral. Planlægning i Estland. Vi gennemfører en planlægningsopgave for Eesti Energia i Estland vedrørende Ahtme Kraftvarmeværk. Projektet er interessant, da der er tale om en analyse, der skal føre frem til valg af fremtidigt brændsel: biomasse eller naturgas samt valget mellem ren var

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2008 4 Hårdt arbejde og nye muligheder 6 Hoved-

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011 Prospekt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé 1 Risikofaktorer 8 Definitioner og ordliste 13 I Aktieregistreringsdokument 15 1 Ansvarlige 15 2 Revisorer

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2009 31 4 Fremgang

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2010/2011 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2010/2011 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2010/2011 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014 Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17 Årsrapport 2014 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Direktion Kongskilde Industries A/S CVR-nr. DK 70 28 29 17 Lars Aage Sørensen (fmd.) Lars Romme Jakobsen

Læs mere

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg. 43.088 nr. 43.088 CVR-nr. CVR-nr. 45 3445 9934 18 99 18 Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012 Årsrapport 1. juli 211 3. juni 212 mannaz Årsrapport 211/212 SELSKABSOPLySNINGER Selskabsoplysninger Mannaz A/S Kogle Allé 1 297 Hørsholm Tlf: +45 4517 6 info@mannaz.com CVR-nr.: 17969234 Stiftet: 1. juli

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest...

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest... Årsrapport 09 Indhold Organisation....6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14 Pisiffik...15 Catering Engros...16 Dagrofa

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

F. Junckers Industrier A/S

F. Junckers Industrier A/S F. Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr. 66 92 02 16 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Som dirigent:... Kenneth Enevold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N Årsrapport 2012 Nets i tal 2.861 MEDARBEJDERE 975 Mio Dankort: 975 Millioner transaktioner 1,2 mia Bankaxept: 1,2 milliarder transaktioner 33 Mio Nets servicerer 33 millioner kort 7,8 Mio Nets har udstedt

Læs mere