COWI-koncernen pr. 1. maj 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI-koncernen pr. 1. maj 2004"

Transkript

1 2003 (8 måneder)

2 COWI-koncernen pr. 1. maj 2004 Medarbejdere B-aktier COWIfonden A-aktier Codan og Danica B-aktier Danske kontorer Udlandskontorer Lyngby (hovedkontor) Esbjerg Holstebro Kolding Odense Silkeborg Svendborg Vejle Viborg Aalborg Århus Aabenraa Bolivia El Salvador Irland Korea Kuwait Letland Norge Panama Qatar Sverige Uganda Vietnam Helejede og partejede selskaber i udlandet Datterselskaber i Danmark Ben C. Gerwick, Inc. San Francisco, Californien, USA (94,5%) COWI Canada Ltd. Saint John, Canada (100%) Buckland & Taylor Ltd. Vancover, Canada (100%) CCL GmbH Glienicke Nordbahn, Tyskland (100%) COWI-ALMOAYED GULF W.L.L. Manama, Bahrain (49%) COWI Tanzania Consulting Engineers and Planners Ltd. Dar es Salaam, Tanzania (100%) COWI Philippines, Inc. Manila, Filippinerne (100%) UAB COWI Baltic Consulting Engineers and Planners Vilnius, Litauen (100%) Beijing YAN-DAN Heat Energy Technology Development Co. Ltd. Beijing, Kina (30%) MMS Norge Bærum, Norge (100%) Interconsult ASA Oslo, Norge (100%) Hjellnes COWI AS Oslo, Norge (70%) COWIconsult International Ltd. London, England (100%) Moscow Representative Office of COWIconsult International Ltd. Moskva, Rusland (100%) Covitecma S.A. Madrid, Spanien (25%) ETC Transport Consultants GmbH Berlin, Tyskland (90%) COWI Korea Seoul, Korea (60%) COWI Belgium SPRL Bruxelles, Belgien (100%) COWI Hungary Ltd. Budapest, Ungarn (100%) CAT Alliance Ltd. London, England (33,3%) BRUUN & SØRENSEN ENERGITEKNIK AS (100%) COMAR Engineers A/S (100%) DANPORT The Danish Port Consultancy Group (100%) Enviroplan International A/S (100%) MATCON Rådgivende Ingeniørfirma A/S (100%) Studstrup & Østgaard A/S Rådgivende Ingeniørfirma (100%) KX A/S (100%) Kampsax Polska Sp. z o.o. Warszawa, Polen (100%) Kampsax AB Sverige (100%) Kampsax Caribersa S.A. Madrid, Spanien (100%) Kampsax India Private Limited (100%) Kampsax Belgium SPRL (100%) Beldandor Engineering Consultants Hviderusland (50%) Darudec A/S (100%) COWI A/S Div. D01 Div. D02 Div. D03 Div. D04 Div. D05 Div. D06 Div. D07 Div. D08 Div. D09 Økonomi og management Udviklingsplanlægning Vand og miljø Geografisk information og IT Veje og lufthavne Jernbane, metro og tunnel Broer, geo og vandbygning Byggeri og drift Industri og energi

3 Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores 3400 medarbejdere hver især er det på deres. Redaktion John Jørgensen ansvh. Christina Tækker Janne Toft Jensen Susanne Grum Junge Design & layout Patrick Andresén Lotte Adamsen Grafi sk tilrettelægning Saloprint A/S Oplag Redaktionen sluttet 1. april 2004 Eftertryk Tilladt med kildeangivelse ISSN Forsidefoto: Seks ud af 10 medarbejdere har erfaring med projektledelse. Læs mere om COWIs medarbejdere i videnregnskabet side Foto: Morten Larsen Årsrapport 2003 (8 måneder) Indholdsfortegnelse 4 Påtegninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 18 Regnskabsberetning 20 Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 28 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noter 48 Videnregnskab* *Videnregnskabet er ikke revideret af eksterne revisorer 2 Organisation 50 COWI verden over 51 Ydelser

4 Påtegninger Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for COWI A/S. Årsrapporten er afl agt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, fi nansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kongens Lyngby, den 1. marts 2004 Direktion: Klaus H. Ostenfeld Administrerende direktør Knud Østergaard Hansen Koncerndirektør Danmark Keld Sørensen Økonomidirektør Henning H. Therkelsen Koncerndirektør Udland Bestyrelse: Ole Steen Andersen Vagn Jensen Berit Bankel * Formand Næstformand Henriette R. Bundgaard * Anders Thyge Egeberg Henrik Gürtler Jette Wigand Knudsen Niels Christian Nielsen Lars Rosholm * * Valgt af medarbejderne Revisionspåtegning Til aktionærerne i COWI A/S Vi har revideret årsrapporten for COWI A/S for regnskabsåret 1. maj december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke in de holder væsentlig fejlinformation. Re vision en omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor op fat telse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til for behold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultat et af koncernens og moderselskabets akti viteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. maj december 2003 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Lyngby, den 1. marts 2004 PricewaterhouseCoopers statsautoriseret revisionsinteressentskab Torben Haaning statsautoriseret revisor Jacob F Christiansen statsautoriseret revisor 4

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Hjemmeside: CVRnr Hjemsted:Kongens Lyngby Bestyrelse Ole Steen Andersen, formand Vagn Jensen, næstformand Berit Bankel Henriette R. Bundgaard Anders Thyge Egeberg Henrik Gürtler Jette Wigand Knudsen Niels Christian Nielsen Lars Rosholm Direktion Klaus H. Ostenfeld Administrerende direktør Keld Sørensen Økonomidirektør Knud Østergaard Hansen Koncerndirektør Danmark Henning H. Therkelsen Koncerndirektør Udland Revision PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Torben Haaning og Jacob F Christiansen Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 24. maj 2004 på selskabets adresse. Mission COWIs idegrundlag er at drive rådgivende virksomhed inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi med aktiviteter i naturlig tilknytning hertil. Målsætningen for virksomheden er at udføre rådgivning af højest mulig kvalitet målt med international målestok. Vision COWI-koncernens overordnede målsætning er at være anerkendt som en ledende rådgiverkoncern i Nordeuropa, og samtidig være markedsledende internationalt inden for udvalgte serviceydelser. Ejerforhold Aktiekapitalen er på 34,75 mio.kr., bestående af 20 mio.kr. A-aktier og 14,75 mio.kr. B-aktier. A-aktierne er tildelt 10 stemmer for hver 100 kr. aktie, mens B-aktierne er tildelt 1 stemme for hver 100 kr. aktie. Alle A-aktierne ejes af COWIfonden, som støtter forskning og udvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhed. Forsikringsselskaberne Codan og Danica ejer hver 4 mio.kr. B-aktier, medarbejderne ejer 5,80 mio.kr. mens COWIfonden ejer de resterende 0,95 mio.kr. B-aktier. 5

6 Hoved- og nøgletal for koncernen 1999/ / / / mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. EUR tilpasset (8 måneder) (8 måneder) Hovedtal Beløb i mio. kr. Kurs EUR/DKK, 31. december ,46 Nettoomsætning 1.379, , , , ,0 224,7 Resultat af primær drift før afskrivninger 47,3 84,8 91,8 114,5 74,8 10,0 Resultat af ordinær primær drift 14,8 46,2 52,0 49,7 27,0 3,6 Resultat af primær drift 8,1 44,4 50,8 44,5 26,6 3,6 Resultat af fi nansielle poster 15,8 0,9 6,0-1,1 5,7 0,8 Ordinært resultet før skat 23,9 45,3 56,8 43,4 32,3 4,3 Ordinært resultat efter skat 9,1 35,3 38,3 25,3 18,5 2,5 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 COWIs andel af årets resultat 9,1 33,2 35,7 23,5 15,6 2,1 Koncerngoodwill 11,7 10,9 15,7 253,2 242,6 32,6 Øvrige anlægsaktiver 137,2 103,5 110,3 177,3 158,5 21,3 Omsætningsaktiver 910,6 955,8 956, , ,2 150,2 Aktiver i alt 1.059, , , , ,4 204,1 Aktiekapital 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 331,7 360,5 372,5 382,2 390,3 52,4 Hensatte forpligtelser 149,0 146,8 182,8 208,5 210,8 28,3 Langfristet gæld 16,2 9,7 8,5 38,6 24,9 3,4 Kortfristet gæld 565,7 544,3 507,0 887,2 878,1 117,9 Pengestrøm fra driften -21,8 43,0 124,7 137,3 65,8 8,8 Investering i materielle anlægsaktiver (netto) -14,2 30,0-36,2-36,3-19,5-2,6 Øvrige investeringer, netto -12,8-15,0-31,1-161,6 0,2 0,0 Pengestrøm fra investering, netto -27,0 15,0-67,3-197,9-19,3-2,6 Frit cash fl ow -48,8 58,0 57,4-60,6 46,6 6,3 Pengestrøm fra fi nansiering 65,1-50,2-42,9-32,1-15,4-2,1 Pengestrøm i alt 16,3 7,8 14,5-92,7 31,2 4,2 Nøgletal EBITDA margin 3,4% 5,5% 5,4% 4,9% 4,5% Overskudsgrad 0,6% 2,9% 3,0% 1,9% 1,6% Afkast af investeret kapital 1,3% 7,8% 9,2% 4,5% 4,3% Egenkapitalandel 31,3% 33,7% 34,4% 25,0% 25,7% Egenkapitalforrentning 2,8% 9,7% 9,7% 6,3% 6,1% Gennemsnitligt antal ansatte

7 Beretning Årets resultat Vi har omlagt regnskabsåret til kalenderåret med virkning fra 1. januar Årsrapporten omfatter derfor kun otte måneders perioden 1. maj december COWIkoncernen opnåede i regnskabsperioden en nettoomsætning på 1.673,0 mio. kr. Resultatet af primær drift udgør 26,6 mio. kr., og resultatet før skat udgør 32,3 mio. kr. Periodens omsætning er præget af lavkonjunktur med begrænset økonomisk vækst på både det danske og de internationale markeder. Vi har på trods af den økonomiske afmatning øget omsætningen ved at vinde markedsandele og ved at udnytte, at der inden for nogle internationale markedsområder, bl.a. broer, tunneler, vandbygning og udviklingsplanlægning, har været en stigende efterspørgsel efter vores specialistydelser. COWI-koncernens indtjening er påvirket af den skarpe konkurrence med et stærkt pres på priserne. Endvidere har omkostninger til at omstrukturere og genoprette svagt indtjenende forretningsenheder påvirket resultatet i negativ retning. Således er der i det norske selskab Interconsult, som COWI overtog pr. 1. januar 2003, gennemført en omfattende genopretningsplan i løbet af Derudover er der i regnskabet udgiftsført og hensat omkostninger til lukning eller nedbemanding af datterselskaber i Sverige og Polen. Endelig har enkelte større projekter i Danmark påvirket resultatet negativt. I positiv retning tæller, at vi har opnået en tilfredsstillende indtjening på en række danske og internationale forretningsområder og markeder, hvor vi har en god konkurrencemæssig position. Overskudsgraden faldt fra 1,9 pct. i 2002/03 til 1,6 pct. i regnskabsperioden. Den faldende lønsomhed svarer ikke til vores forventninger til regnskabsperioden eller til vores langsigtede målsætning om en overskudsgrad på 5-6 pct. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 6 2/3 pct., og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten svarer til de seneste års udbytteprocent på 10 pct., når der korrigeres for, at regn skabsperioden kun omfatter otte måneder. COWI-koncernen havde ved udgangen af regnskabsåret 3433 medarbejdere mod 3501 året før. Betydningsfulde hændelser Købene af Kampsax og Interconsult i 2002/ 2003 har som ventet præget regnskabsåret. Samkøringen af COWIs og Kampsax forretninger er nu stort set ført til ende. Der er ikke længere overlap inden for markeder, forretningssystemer og kontorer. Bestræbelserne på at få udviklet kompetencerne fra Kampsax til nye forretningsmæssige muligheder forløber tilfredsstillende. Det gælder udviklingsplanlægning, miljøplanlægning, byggeri, anlægsprojekter og især geografi ske informationssystemer (GIS) og kortlægning. Den internationale forretning vokser COWIs internationale forretning vokser. I de sidste otte måneder af 2003 udgjorde den 60 pct. af virksomhedens samlede omsætning mod 56 pct. året før. Virksomheden er nu nr. 27 på Engineering News-Records liste over verdens mest eksporterende rådgivningsvirksomheder mod nr. 44 året før. Gennembrud i Kina og Korea Kina og Korea er to nye markeder, hvor COWI for alvor er brudt igennem. Vi har vundet kontrakter på projektering af store anlæg, og mulighederne for fl ere infra- 7 7

8 strukturopgaver i de to lande er så lovende, at vi har etableret os permanent i Korea. Kina er inde i en stærk økonomisk vækst. Landet er mere åbent for udenlandske virksomheder end tidligere, og der er ønske om øget samhandel mellem den nordlige og sydlige del af landet. Ca. halvdelen af verdens store broer bliver således for tiden bygget i Kina. Vi anser Kina for et af de mest lovende vækstmarkeder for infrastrukturopgaver. Vi har været aktive i Kina siden 1980 og har deltaget i fl ere end 200 projekter inden for energi, miljø og transportinfrastruktur. Kunderne er kinesiske myndigheder, internationale organisationer og danske industrivirksomheder. Tålmodigt arbejde i Irak Genopbygningen af Irak er i gang, og vi tilbyder vores kompetencer inden for bl.a. vand, veje, spildevandshåndtering, byggeri og offentlig forvaltning. COWI havde mange store opgaver i Irak fra 1960erne til 80erne. Den komplicerede situation i Irak kræver tålmodighed. Vi vurderer, at der på sigt ligger et marked i Irak. Sikkerheden for vores medarbejdere er i højsædet, når det gælder det potentielle engagement og udvælgelse af opgaver. Produktion til Indien Kampsax India Ltd. ejes 51 pct. sammen med Industrialiseringsfonden For Udviklingslande, IFU, og den lokale virksomhed IL&FS. Kampsax India producerer digitale kort til konkurrencedygtige priser, hvilket er forudsæt ningen for, at vi kan konkurrere inden for kortydelser både i Danmark og internationalt. Vigtig opgave i Ungarn COWI har fået en opgave af strategisk betydning om assistance til regional udvikling i Ungarn. Med en kontraktsum på 125 mio. kr. er opgaven den hidtil største af sin art. Vi skal hjælpe de ungarske kommuner, amter og ministerier med at udvikle projekter, så landet ved sin indtræden i EU er klar til at søge investeringsstøtte fra EU. Opgaven fi - nansieres af den ungarske regering og EU. Der skal udvikles projekter inden for bl.a. transport, miljø og naturbeskyttelse, telekommunikation, sundhed, turisme, forskning og udvikling samt erhvervsudvikling. Med opgaven styrker vi både vores position på det ungarske marked, hvor vi siden 1997 har været repræsenteret med et selskab, og vores position i de øvrige nye medlemslande, som alle får tilsvarende tilgang til regionale udviklingsmidler fra EU. 8

9 Markedsudvikling Danmark Det danske rådgivningsmarked har i perioden vist en vigende tendens. Vi har til trods herfor udvidet den danske forretning med ca. fi re pct. Denne udvikling dækker dog over store variationer, hvor især aktiviteterne inden for byggeri, GIS og informatik er øget, mens aktiviteterne inden for øvrige markedssegmenter har vist en stagnerende udvikling. Omsætning inden for danske markedssegmenter over tre år: Markedssegment 2001/ / * [mio DKK] [mio DKK] [mio DKK] Byggeri (226) Anlæg (268) Miljø (152) Energi (55) Industri (135) GIS og informatik (90) Økonomi og trafi k (50) Øvrig (17) I alt (993) *Tal i parentes er ekstrapoleret (fremskrevet) fra 8 måneders periode til 12 måneder. Fremskrivningen giver et realistisk billede af COWIs omsætning. Markante opgaver i Danmark Vi har igen i år arbejdet med en lang række markante danske projekter. Blandt årets opgaver vil vi fremhæve: Kollektiv trafi kplan. I marts 2003 blev to års arbejde med en ny kollektiv trafi kplan for Aalborg afsluttet. I april begyndte arbejdet med en ny kollektiv trafi kplan for Odense. Vi har skabt overblik over, hvordan den kollektive trafi k fungerer som baggrund for målsætninger og forslag til handleplaner. Benchmarking. Vi arbejder med benchmarking på fl ere niveauer: Både når det gælder et samlet overblik over effektiviseringspotentialer i Danmark, f.eks. inden for affalds- og kloakområdet, og assistance til at analysere konkrete processer hos udvalgte kunder. I 2003 fuldførte vi procesbenchmarking af 10 affaldsforbrændingsanlæg for Affald Danmark. 9

10 Vi har været med i et banebrydende arbejde inden for vejstøj, hvor man for første gang har forsøgt at opgøre og værdisætte de sundhedsgevinster, der kan være ved at reducere vejstøj. Arbejdet blev udført som led i regeringens nationale vejstøjstrategi, hvor COWIs input bl.a. var at foretage analyser af omkostninger og gevinster ved vejstøjreduktion ved brug af forskellige virkemidler. Jordforureningslovens ArealRegister (JAR). Vi udvikler et GIS-baseret it-miljøregistreringssystem, som indtil nu 11 amter vil tilslutte sig. Systemet skal sikre en sammenhængende og styrket indsats mod jordforurening og skal desuden medvirke til at sikre vandforsyningen. Banestyrelsen har sat gang i en omfattende renovering af de danske sporanlæg. Den første projekteringsopgave blev udbudt i sommeren 2003 og blev vundet af COWI. Det drejer sig om fornyelse af ti km bane ved Herning og fem km ved Skive. Københavns Metro. COWI har fortsat en ledende rolle som rådgiver for Ørestadsselskabet på anlægget af Københavns Metro, som i oktober 2003 åbnede etape 2B til Vanløse. Med underskrivelse af to store kontrakter i efteråret 2003 blev anlægsarbejderne til etape 3 fra Lergravsparken til Københavns Lufthavn sat i gang. Herudover har vi i det forgangne år, sammen med Ørestadsselskabet, afsluttet første del af forundersøgelser for en ny metrolinie i det centrale København, kaldet Cityringen. 3D-bymodel. Vi har udarbejdet et koncept for Århus Kommune for 3D-bymodeller benævnt VVP (Virtual Vurdering af Planer) med fokus på bedre værktøjer til vurdering af ændringer i bymiljøet. Til projektet blev der udarbejdet en fuld 3D-model af Århus, der kan vises på en almindelig pc og over internettet. Forsyningssikkerhed. Vi assisterer DMdata med at sikre deres forsyningssikkerhed i edb-centraler. Projektet er en teknisk meget kompleks opgave, som består i at sikre, at elforsyning og kølefunktioner til enhver tid fungerer, således at der ikke sker tab af data. Projektet stod sin prøve ved det store elnedbrud på Sjælland i september Projektering for Mærsk Olie og Gas. Vi har projekteret modifi kationer til procesanlæggene på Tyra-, Dan- og Gormfelterne for Mærsk Olie og Gas AS. Modifi katio- nerne omfatter fagdisciplinerne procesteknik, instrumentering, rør og mekanik. COWI bistod i 2002 entreprenørkonsortiet Vejcon med tilbudsprojektering i forbindelse med konsortiets afgivelse af vindende bud på den første vejstrækning udbudt af Vejdirektoratet i totalentreprise. I 2003 har vi detailprojekteret ca. 13 km motortrafi kvej (Ris-Ølholm) inklusive 13 broer og faunapassager for Vejcon. COWI skal projektere udbygningen af Danmarks mest trafi kerede og komplekse motorvejsstrækning, Motorring 3 uden om København. Der er tale om en 16,5 km lang strækning mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen, der skal udvides fra fi re til seks spor. Bakterier til oprensning. Vi har i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og det canadiske fi rma GeoSyntec undersøgt muligheden for at bruge bakterier til oprensning af klorerede opløsningsmidler. Opgaven er udført for Fyns Amt og Miljøstyrelsen. Odense Vandselskab har valgt COWI til en stor rådgivningsopgave på et nyt spildevandsanlæg ved Odense Havn. Projektet skal gennemføres i partnering mellem byg- 10

11 herre, rådgiver og entreprenør. Formålet er at reducere udledning af spildevand und er regn til Odense Havn og afhjælpe en række afl øbstekniske problemer i oplandet. Flyvestation Karup. Vi er rådgiver på byggeri af hangar, værksteds- og administrationsfaciliteter til helikoptertjenesterne ved Flyvevåbnet, Hæren og Søværnet. Vi er ingeniørrådgiver på et markant 16 etagers kontorhus beklædt med kobber ved indsejlingen til Københavns Havn. Tilbygning til skole. Hunderupskolen er indrettet i Odense Kasernes bygninger og har en spændende tilbygning i stål og glas. COWI er rådgiver på konstruktioner samt el- og vvs-installationer. Norge Det norske rådgivermarked har i 2003 været præget af konsolideringer og udenlandske opkøb. Med købet af Interconsult er COWIkoncernen blevet en ledende rådgiver på det norske marked. Interconsult og Hjellnes CO- WI står tilsammen for ca. en fjerdedel af omsætningen i koncernen. Hjellnes COWI har i perioden vist en stabil drift som i tidligere år med en tilfredsstillende omsætning og resultat. Selskabets vigtigste markeder er byggeri, især sygehuse, skoler og universitetsbyggeri, infrastruktur og miljø. Interconsult har gennemført en betydelig omlægning af aktiviteterne for at gøre forretningen lønsom og har i de sidste måneder af året haft en positiv indtjening. Interconsult fi k en ny administrerende direktør 1. november. Interconsult har haft en stigende ordrebeholdning med fl ere store, langsigtede projektopgaver inden for specielt sygehusbyggeri, som er en voksende sektor i Norge. Interconsult og Hjellnes COWI har sammen med arkitektfi rmaerne Narud-Stokke- Wiig, Medplan Arkitekter og Arstads Arkitektkontor vundet den store kontrakt med at projektere fase to af St. Olavs Hospital i Trondheim. Dette projekt forventes at give en stor omsætning i begge virksomheder fl ere år frem. Interconsult har også betydelige opgaver inden for sundhedsområdet på Nye Ahus, Bærum Sykehus og Ullevål Universitetssykehus, kreft og isolatsenter. Vi har afsluttet totalrådgivning på en ny frysetørringsfabrik for Alpharma. Fabrikken til frysetørring af steril/non-steril antibiotika omfatter alle renrumsklasser for forskellige procesfaciliteter. Vi er totalrådgiver for en ny farmaceutisk HL 10 fabrik i Esbjerg for LEO Pharma. Fabrik ken skal producere en banebryd ende medicin, der kan restituere akut kollaberede lunger og dermed redde markant fl e re menneskeliv end ved nuværende metoder. 11

12 Internationalt International forretning fra Danmark Moderselskabets omsætning uden for Danmark er steget ca. 21 pct. i perioden, hvilket dækker over stigninger i de udenlandske aktiviteter inden for anlæg, udviklingsplanlægning og kort. På de øvrige områder er aktiviteterne fastholdt på tidligere års niveau. Det er lykkedes at konsolidere aktiviteterne inden for miljø, økonomi og trafi k på sidste års niveau efter en vigende periode forrige år. Specialistydelser COWIs forretningsmæssige strategi er baseret på kombinationen af en stærk position som multidisciplinær hjemmemarkedsrådgiver på udvalgte nordeuropæiske markeder og en fokuseret international forretning inden for fem udvalgte serviceydelser. Alle fem internationale satsningsområder har haft fremgang i året: Broer Inden for brobygning har vi fortsat den positive udvikling. Fremgangen har været mest markant i de fjernøstlige markeder. I Korea er vi nu involveret i en række store broanlæg. Den positive udvikling i Korea har ført til, at vi har oprettet et nyt broselskab, COWI Korea. I Kina har vi indgået Kinas hidtil største internationale rådgivningskontrakt på verdens største skråstagsbro samt en række mindre kontrakter på andre broprojekter. Markedssegment 2001/ / * [mio DKK] [mio DKK] [mio DKK] Anlæg (227) Miljø (54) Energi og industri (52) GIS og informatik (79) Økonomi og trafi k (36) Udviklingsplanlægning (311) Øvrig (20) I alt ) *Tal i parentes er ekstrapoleret (fremskrevet) fra 8 måneders periode til 12 måneder. Fremskrivningen giver et realistisk billede af COWIs omsætning. Det nære marked i Danmark og Skandinavien har været stabilt; dog har vi set en betydelig vækst i markedet for brodrift og -vedligehold. Forretningen består af to enheder: COWIs brodivision i Danmark og datterselskabet Buckland & Taylor Ltd. i Canada. Ordrebeholdningen er ved udgangen af året større end nogensinde, og vi forventer en fortsat svag vækst i I perioden har vi styrket vores position som en af verdens tre førende brorådgivere. Vandbygning Inden for vandbygning har vi fortsat vores ekspansive udvikling med særlig fokus på Europa, Mellemøsten og Nordamerika. Vores mål er at være blandt verdens fem førende rådgivere inden for vandbygning i 2005 målt på international omsætning. Vi har haft en kraftig vækst inden for Liquid Natural Gas-terminaler i Qatar og Egypten, men også vandbygningsarbejder i forbindelse med offshore-vindmøller og store bro- og tunnelanlæg er inde i en god udvikling. Vi har endvidere udført numeriske modelleringer samt projektering af kunstige øer i forbindelse med bygningen af liebhaverboliger og marinaer i Mellemøsten. Forretningen består af COWIs danske forretningsområde for vandbygning og geoteknik og det amerikanske datterselskab Ben C. Gerwick

13 Tunneler Inden for tunneler fortsætter fremgangen på det internationale marked. Med sænketunneler arbejder vi globalt og har i det forgangne år løst opgaver i Skandinavien, det øvrige Europa samt Fjernøsten. For borede tunneler fokuserer vi på Nordeuropa samt som noget nyt Fjernøsten. Vi leder og deltager desuden i fl ere EU-fi nansierede forskningsprojekter ( DART, FIT og UPTUN ). Det betyder, at vi til stadighed kan tilbyde den nyeste viden inden for tunnelbygning. Vores viden dækker bl.a. design af levetid, brand i tunneler, risiko og miljøforhold. Markedet for tunneler er stort og voksende, idet bl.a. miljøforhold og trængselsproblemer i byerne medfører en øget efterspørgsel. En voksende del af tunnelerne bygges af BOT-konsortier (Build, Operate, Transfer), der også i det forgange år har efterspurgt vores internationale tværdisciplinære tunnelydelser. Miljøteknisk due diligence Det internationale marked for virksomhedsovertagelser har været mærket af den generelle økonomiske situation samt krigen i Irak. På trods af det har CAT Alliance Ltd. for tredje år i træk øget sin omsætning. Via vores ejerskab i CAT Alliance Ltd. (sammen med Enviros ( UK) og Tauw (Holland)) er vi ved at markere os som en af de globalt førende virksomheder inden for miljøteknisk due diligence (rådgivning om håndtering af miljøansvar ved virksomhedshandler og dertil knyttet fi nansielle risici for køber). Ud over miljøteknisk due diligence trækker CAT Alliance på vores ekspertise inden for produktion og logistik, tilstandsvurdering af bygninger, vedvarende energi og social/etiske forhold. I 2003 har CAT Alliance arbejdet for Eastman Kodak, Heineken og GE Capital og mange andre. Udviklingsplanlægning Vi har konsolideret vores position som en af de førende rådgivere inden for udviklingsplanlægning på trods af reduktionen af den danske udviklingsbistand. Vi er således godt rustet til at tage udfordringen op i forbindelse med liberaliseringen af de europæiske bistandsorganisationers køb af konsulentydelser. De forretningsområder, hvor vi har haft den største fremgang, er rådgivning til udviklingslandenes decentralisering af den offentlige sektor samt bygning og vedligehold af biveje i landdistrikter. Inden for disse områder har vi haft særlig stor succes i Mozambique, hvor vi nu gennemfører en række opgaver fi nansieret af den Nordiske Udviklingsfond, Verdensbanken samt Norge og Danmark. Tilsvarende har vi formået at fastholde vores stærke position i det fransktalende Vestafrika, hvor vi leverer rådgivningsydelser inden for en lang række af vores kompetenceområder. I Ghana, hvor vi de sidste ti år har haft et stærkt engagement, har vi haft yderligere fremgang særligt inden for vand- og bivejssektorerne. Markante opgaver i udlandet Blandt årets markante udenlandske opgaver vil vi fremhæve: COWI har i spidsen for et konsortium vundet et stort EU-projekt i Tyrkiet. Konsortiet skal hjælpe det tyrkiske miljøministerium med at lægge en overordnet investeringsplan for miljøsektoren. Midlerne til projektet kommer fra EU, som skønner, at Tyrkiet skal investere op mod 30 milliarder euro på miljøområdet for at leve op til EU s miljødirektiver. I samarbejde med en række internationale partnere har vi vundet et betydningsfuldt projekt for EU-Kommissionen. Projekt TEN-STAC skal udarbejde scenarier og vurdere de overordnede miljøkonsekvenser for den fremtidige person- og godstrafi k på de væsentligste vej- og banestrækninger i det udvidede EU. Dermed bliver det muligt at analysere konsekvenserne af at gennemføre de nye transport infra strukturprojekter, som Kommissionen har foreslået, og dermed også muligt at vurdere mulighederne for at fi nansiere projekterne. I England luftfotograferer Kampsax 1000 km kyststrækning ved laveste tidevand fem-otte gange årligt i fi re år for regerin

14 gens miljøagentur, der bl.a. har til opgave at overvåge erosion langs kysterne. Matrikulering i Panama. I Panamas Chiriquiprovins har Kampsax vundet et større matrikuleringsprojekt, der skal fastlægge ejen domsgrænser og -rettigheder for ejendomme. Højhastighedsjernbane gennem Litauen. Som led i en aftale mellem EU og Rusland om transit fra Kaliningrad skal det vurderes, om der gennem Litauen kan etableres en højhastighedsjernbane. EU-Kommissionen har bedt COWI om at foretage de indledende undersøgelser. Vi arbejder på Koreas største infrastrukturprojekt en motorvejsforbindelse på ca. 8,2 km fra Koreas sydligste og næststørste by Busan til øen Geoje. Forbindelsen omfatter en fi re kilometer sænketunnel, en af verdens længste, og to skråstagsbroer på hver to kilometer. COWI er ledende rådgiver på såvel tunnel- som broopgaver. Tunnel i Hongkong. I Hongkong er vi sammen med Scott Wilson i gang med udbudsprojektet for en 1,7 km jernbanesænketunnel for den ny metrolinie Shatin to Central Link under den trafi kerede Victoria Harbour. I New Zealand undersøger vi en forbindelse fra Aucklands nordlige forstæder til lufthavnen og har udarbejdet et forslag til en 1,7 km lang vejsænketunnel med to gange tre vognbaner. Minerydning. COWI har evalueret Danmarks støtte til minerydning siden 1992 i forhold til kriterierne: effektivitet, målopfyldelse, effekten på langt sigt, relevans og bæredygtighed i lyset af internationale trends, fattigdomsreducering og menneskerettigheder. Evalueringen omfattede studier i Afghanistan, Nicaragua, Laos og Somaliland. Vand til Sri Lanka. Nyt USD 100 million lån fra Verdensbanken til vandsektoren i Sri Lanka. Vi assisterer regeringen med at udarbejde en projektplan, projektmanualer og træningsplan for dette lån fra Verdensbanken. I alt vil ca. en million mennesker i to af øens seks provinser nyde godt af projektet. Decentralisering i Afrika. Det vestafrikanske land Benin er i gang med et stort decentraliseringsprogram, hvor mange af statens hidtidige beføjelser lægges ud til de nyoprettede kommuner. Vi rådgiver de nye kommuner inden for områder som organisation, kommunikation med borgere, økonomi og uddannelse af de nye folkevalgte. Programmet er fi nansieret af den Europæiske Udviklingsfond og bliver afviklet over tre år. Dekommissionering i Nordsøen. Vi assisterer BP i England i beslutningsprocessen vedrørende fjernelse/nedrivning af den store stålplatform på North West Huttonfeltet nordøst for Shetlandsøerne. Fjernvarme i Kina. Vi assisterer private kinesiske fjernvarmeselskaber med system analyser og planlægning af nye forsyningsledninger. Vi har bl.a. løst opgaver for Chengde Fjernvarmeselskab med analyser, der dannede baggrund for endeligt design af en 700 MW varmetransmissionsledning. Tilsvarende analyser er udarbejdet for fjernvarmeselskabet i Urumqi for et MW system. I Harbin assisterer COWI fjernvarmeselskabet med udbud i forbindelse med etablering af et MW fjernvarmenet inklusive en ny varmecentral. Planlægning i Estland. Vi gennemfører en planlægningsopgave for Eesti Energia i Estland vedrørende Ahtme Kraftvarmeværk. Projektet er interessant, da der er tale om en analyse, der skal føre frem til valg af fremtidigt brændsel: biomasse eller naturgas samt valget mellem ren var

15 meproduktion eller kombineret el- og varmeproduktion. For EU-Kommissionen træner vi ministerier og andre myndigheder i Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn i at anvende EU s direktiver for udbud af tjenesteydelser, indkøb og offentlige anlægsopgaver. Disse lande skal efter 1. maj 2004 indrette sig efter de samme udbudsregler som de»gamle«eu-lande. Det kræver udarbejdelse af manualer og træning i den praktiske gennemførelse af udbud. Vi arbejder med nye miljømæssigt bæredygtige vejbelægningsmetoder i Afrika. I første omgang som pilotprojekt i Uganda. Ny lufthavn i Indien. Vi har, som ledende del af et konsortium, der også består af norske Aviaplan og indiske STUP Consultants, vundet planlægning, design og udbud af en ny international lufthavn i det indiske it-centrum Hyderabad. Vi assisterer i samarbejde med Halcrow med en større konceptudvikling og pilotimplementering af vandforsynings- og spildevandsprojekter for små og mellemstore byer over hele Rumænien. Vi arbejder på en ny skråstagsbro over Panamakanalen, hvor vi er bygherrens repræsentant for byggeledelse, fagtilsyn og kontrol af detailprojekt. Litauen får Europas længste vandrutschebane. Vi skal i samarbejde med COWI Baltic og VAS arkitekter, Litauen, udvikle et mo derne vandland og sundhedscenter i Druskininkai syd for Vilnius. Vi arbejder på SuTongbroen over Yangzefl oden i Kina. Med et hovedspænd på 1088 m er det verdens største skråstagsbro. COWIs datterselskaber I det følgende en gennemgang af aktiviteterne i COWIs største datterselskaber: Ben C. Gerwick Inc. - USA Selskabet med hovedkontor i San Fransisco er en international specialistvirksomhed inden for vandbygning. Ben C. Gerwick indgår som en integreret enhed i COWIs satsning på vandbygning som et af fem internationale serviceområder. Selskabet har haft en vigende omsætning som følge af besparelser på det californiske statsbudget. Selskabet har forbedret sit resultatet i forhold til året før, men det er fortsat ikke tilfredsstillende. Selskabet har 39 medarbejdere. Buckland & Taylor Ltd. - Canada Selskabet med hovedkontor i Vancouver, Canada er en international specialistvirksomhed inden for store broer og en integreret del af COWIs satsning på broer over hele verden. Selskabet har haft en faldende omsætning som følge af afmatning på det amerikanske og canadiske marked. Resultatet er noget under det høje niveau, som selskabet har ligget på i de senere år. Selskabet har 57 medarbejdere. COWI Korea Co. Ltd. COWI Korea med hovedkontor i Seoul blev dannet i starten af 2003 i samarbejde med en mangeårig samarbejdspartner, M. S. Lee, som i dag er direktør for fi rmaet. Markedet i Korea er i kraftig vækst inden for infrastrukturprojekter, og COWI Korea har fået en fl yvende start med et højt aktivitetsniveau inden for broprojektering. Ydelser inden for Construction Engineering til entreprenører er et af de områder, som selskabet sammen med moderselskabet specielt ser et stort potentiale i at udvikle. Selskabet har 15 medarbejdere. European Transport Consultants, GmbH (ETC) - Tyskland Selskabet med hovedkontor i Berlin er en specialistvirksomhed inden for kollektiv trafi k og transportrådgivning med hovedvægt på jernbanetransport. ETC har tilført COWI 15 15

16 kompetence især inden for banesystemer, og selskabet samarbejder med COWIs danske forretningsenheder for transportplanlægning og jernbaner. ETC har haft en stigende og særdeles tilfredsstillende omsætning og indtjening. Selskabet har 108 medarbejdere. Kampsax India Ltd. - Indien Med Kampsax har COWI fået en spændende kortforretning med et stort markedspotentiale ikke mindst i sammenhæng med virksomhedens øvrige ydelser. Det er imidlertid også en udfordring med hensyn til lønsomhed. Forretningskonceptet består af enheder i Danmark og Spanien, som varetager salg, styring og udvikling, kombineret med produktion hos Kampsax India Ltd. ( KIL) i New Delhi. KIL har veluddannede indiske medarbejdere, som fremstiller digitale kort af forskellig art til kunder over hele verden. Med en god kvalitetsstyring er denne kombination af volumenproduktion i det indiske selskab til relativt lave priser og salg og projektstyring fra Danmark et koncept, vi vil satse på. Selskabet har ca. 400 medarbejdere. Viden om marked og kunder Viden er basis for COWIs værdiskabelse for kunder, medarbejdere og virksomhed. For sjette år i træk offentliggør vi vores videnregnskab for moderselskabet, som fokuserer på disse tre grupper. Værdiskabelsen tager udgangspunkt i vores kernekompetencer: At udvikle faglighed, at levere multidisciplinære ydelser og lede projekter i tæt samarbejde med kunderne. Flere private kunder Vores strategiske satsning på at øge andelen af private kunder giver resultat. I perioden er andelen af private kunder øget fra 31 til 34 pct. Andelen af udenlandske projekter er øget fra 29 til 34 pct. Disse omfatter opgaver for danske kunder i udlandet og udenlandske kunder. Omsætningen for udenlandske kunder i form af eksport fra Danmark er steget fra 15 til 17 pct. Udviklingsprojekter Af markante udviklingsprojekter for kunder vil vi fremhæve: Simulering og 3D-visualisering af vejtrafi k for alternative vejforløb for kommuner, amter og Vejdirektoratet. Udarbejdelse af paradigma for overløbsbygværker, der kan leve op til krav i EU s vandrammedirektiv for et konsortium af kommuner, amter og Miljøstyrelsen. Projektet omfatter design og konstruktion af tre nye typer af overløbsbygværker, måleprogrammer i både bygværker og vandområder og generalisering af resultater til en generel anbefaling i EU.»Halvstive belægninger«nye materialekrav og dimensioneringsmodeller for vejbelægninger med cementbundne bærelag. Projektet omfatter laboratorie- og fuldskala forsøg med kalibrering til eksisterende forhold. COWI i samarbejde med Vejdirektoratet og Dansk Betonteknik ( NCC). Vurdering af tekniske risici ved fjernelse af store offshore-betonplatforme for TOTAL. Implementering af trimmet bygningsprojektering med henblik på effektivisering og forbedret teknisk koordinering. Eksempler: Roskilde politigård for Rigspolitichefen og nyt skuespilhus for Det Kongelige Teater, Kulturministeriet. Stigende samhandel Samhandel i COWI-koncernen er øget fra 4,5 pct. til 12,9 pct. af omsætningen. Stigningen stammer hovedsagelig fra samhandel mellem selskaber knyttet til Kampsax. Øget faglig synlighed COWIs synlighed i medierne er faldet fra sidste års til medieeksponeringer pr. medarbejder. Den faglige synlighed i form af foredrag og offentligt tilgængelige faglige publikationer er derimod steget pct. Stigende kvalitet Videnregnskabets indikatorer for kvalitet viser en meget positiv udvikling. Omkostninger som følge af eksterne fejl er faldet til for

17 rige års meget lave niveau. Den del af virksomhedens omsætning, der direkte eller indirekte er berørt af projekter med fejl, er tilsvarende faldet fra 12 pct. til godt 5 pct. Den ne udvikling er blandt andet hjulpet på vej af en forstærket intern auditerings indsats. Stabilt antal medarbejdere Antallet af medarbejdere i koncernen er stabiliseret efter de store opkøb. Koncernen har nu 3433 medarbejdere, heraf 1960 i Danmark. Antallet af udstationerede medarbejdere er som følge af udviklingen i vores internationale specialistydelser mere end fordoblet fra 71 til 156. Antal fastansatte Danmark/Koncern 99/ / / / / / / / /3433 Gennemsnitsalderen er steget fra 43,3 til 44,0 år, og ancienniteten er nu i gennemsnit 10,1 år. COWIs kapacitet til projektledelse er steget i perioden. 36 pct. af medarbejderne har erfaring med at lede større projekter, mens 25 pct. er erfarne ledere af internationale projekter. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter statusdagen indtruffet betydningsfulde hændelser, der har betydning for vurderingen af årsrapporten. Forventninger til fremtiden Vi forventer generelt set en økonomisk samfundsmæssig vækst i 2004 i forhold til Vi er usikre på, hvornår og i hvilket omfang denne vækst vil få en positiv effekt på efterspørgslen efter COWI-koncernens ydelser. I særlig grad bidrager den faldende USD til usikkerheden om et økonomisk opsving. På det danske marked forventer vi en økonomisk vækst. Stigende offentlige og private investeringer samt et stigende offentligt og privat forbrug vil forbedre efterspørgslen efter COWIs ydelser. Vi ønsker at udvide vores stærke markedsposition og vinde markedsandele gennem fokus på kundebehov, kundedialog og fortsat udvikling af nye ydelser. På det norske marked forventer vi efter et lavvækstår i 2003 en vækst i såvel offentlige som private investeringer og forbrug. Selv om konkurrencesituationen er skarp, forventer vi samlet set at få en stigende omsætning og indtjening via vores to datterselskaber. Interconsult, der i 2003 har været gennem en omstilling, forventes i 2004 at forbedre både sin markedsposition og indtjening væsentligt. På de internationale markeder forventer vi generelt også en vækst i Vi forventer at udbygge vores position på de markeder, hvor vi allerede står stærkt, dvs. inden for broer, tunneler og vandbygning. Vi forventer en øget omsætning i Østeuropa, Mellemøsten, Kina og i udvalgte markeder i Asien og Afrika. En fortsat svækkelse af USD i forhold til EUR/DKK vil dog kunne forringe vores konkurrenceevne væsentligt og dermed dæmpe tilgangen af nye opgaver. Usikkerheden om størrelse og tidspunkt for et økonomisk opsving indebærer, at vi fortsat vil fokusere på markedsføring og salg over for udvalgte kunder og markeder. Internt vil vi fortsætte arbejdet med konsekvent at styre omkostninger og effektivisere forretningssystemer og arbejdsgange. På denne baggrund forventer vi i 2004 en vækst i omsætningen om end begrænset, men en højere indtjening gennem forbedret lønsomhed og dermed en højere overskudsgrad. Resultaterne af den stærke fokus på lønsomhedsforbedringer vil sammen med bidraget fra de nye selskaber øge koncernens økonomiske resultat

18 Regnskabsberetning Generelt Regnskabsperioden omfatter 8-måneders perioden fra 1. maj til 31. december 2003, idet COWI fra og med 2004 har kalenderåret som regnskabsår. På grund af væsentlige praktiske og omkostningsmæssige ulemper omfatter sammenligningstallene i resultatopgørelse 12- måneders perioden 1. maj april 2003, ligesom sammenligningstallene i balancen er opgjort pr. 30. april I forbindelse med erhvervelsen af aktierne i Interconsult pr. 1. januar 2003 er de ydelsesbaserede pensionsordninger i Interconsult ikke indregnet i koncerngoodwill, men noteoplyst i lighed med anvendt regnskabspraksis i Interconsult ASA. For en nærmere forståelse heraf henvises til afsnittet om»anvendt regnskabspraksis«samt note 15. Regnskabspraksis er ændret på ét punkt i forhold til foregående år. COWI har tidligere noteoplyst om aktuelle og ikke aktuelle pensionstilsagn til tidligere og nuværende ledelsesmedlemmer baseret på en regnskabsmæssig overslagsberegning. I overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser og god regnskabsskik er det valgt at balanceføre pensionstilsagnene i takt med, at pensionstilsagnet optjenes. Samtidig er COWI overgået til at få pensionstilsagnene akturarberegnet mod tidligere overslagsberegnet, hvilket styrker opgørelsesgrundlaget. Praksisændringen, der er indarbejdet med tilbagevirkende kraft, har bevirket, at hensættelse til pensionsforpligtelse pr. 1. maj 2002 er øget med 29,4 mio. kr. Efter fradrag af skat på 8,8 mio. kr. er virkningen pr. 1. maj 2002 på 20,6 mio. kr., som har medført en reduktion af egenkapitalen med 20,6 mio. kr. Den ændrede praksis har medført, at resultatopgørelsen for 2002/03 og 2003 er tilpasset, hvorved resultatet før skat i 2002/03 og 2003 er forøget med henholds- vis 1,4 mio. kr. og 1,0 mio. kr., og koncernens egenkapital pr. 31. december 2003 er mindsket med 18,9 mio. kr. Resultatopgørelse Koncernens nettoomsætning udgjorde i regnskabsperioden 1.673,0 mio. kr. I forhold til samme 8-måneders periode sidste år er der tale om en stigning på ca. 23%, hvoraf omsætningen fra det norske selskab Interconsult bidrog med en omsætningsstigning på knap 20%. Omsætningen er negativt påvirket af styrkelsen af den danske krone i forhold til en lang række valutaer, herunder især i forhold til USD og NOK. Effekten af valutakursudviklingen i regnskabsperioden kan pålideligt opgøres for den del af omsætningen, som hidrører fra koncernens udenlandske datterselskaber. Valutakursudviklingen i denne del af koncernen har medført en negativ omsætningseffekt på ca. 55 mio. kr. For den øvrige del af omsætningen er effekten af valutakursudviklingen reduceret ved hjælp af kurssikring af tilgodehavender gennem indgåelse af valutaterminskontrakter. Af koncernens omsætning udgjorde den udenlandske omsætning 60,4%. Denne andel er steget fra 56,0% i regnskabsåret 2002/03 primært som følge af den øgede omsætning på det norske marked som Interconsult har bidraget med. Resultatet af den primære drift før afskrivninger udgør 74,8 mio. kr. Resultatet er i væsentlig grad påvirket af omkostninger til omstrukturering og afvikling af forretningsenheder og forretningsområder. Således er Interconsult ASA restruktureret i løbet af 2003, hvilket har medført at selskabet har haft et tab i regnskabsperioden. Endvidere er der i regnskabsperioden afholdt omkostninger og hensat til omkostninger i forbindelse med omstrukturering af det svenske selskab Kampsax AB samt de to polske selskaber Kampsax Polska og COWI Kampsax. I Danmark er der afholdt omkostninger i forbindelse med omstrukturering af forretningsområderne IT og kortproduktion. Ende lig er den primære drift påvirket af tab i forbindelse med en række enkeltprojekter. Efter af- og nedskrivninger på 48,2 mio. kr., hvoraf afskrivninger på koncerngoodwill og goodwill udgør 10,8 mio. kr., udgør regnskabsperiodens resultat af primær drift 26,6 mio. kr. Koncernens overskudsgrad beregnet som den primære drift i procent af omsætning en udgør 1,6% mod 1,9% i regn skabsåret 2002/03 (12 måneder). Finansielle poster viser en nettoindtægt på 6,0 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til regnskabsåret 2002/03 (12 måneder), hvor der var en nettoudgift på 1,7 mio. kr. Årsagen til forbedringen er primært, at værdipapirmarkederne og dermed afkastet på COWIs værdipapirbeholdning har udviklet sig relativt positivt i regnskabsperioden. Resultat før skat og minoritetsinteresser udgør 32,3 mio. kr. 11,1 mio. kr. lavere end i 2002/03 (12 måneder). Den beregnede skat udgør 13,8 mio. kr. Regnskabsperiodens effektive skatteprocent udgør 42,8% mod 41,8% i regnskabsåret 2002/03 (12 måneder). Den primære årsag til skatteprocentens størrelse er ikke fradragsberettigede goodwillafskrivninger samt en regulering af skat vedrørende tidligere år. Årets koncernresultat efter skat og minoritetsaktionærer udgør 15,6 mio. kr. mod 23,5 mio. kr. i regnskabsåret 2002/03 (12 måneder). Balance Koncernbalancen andrager 1.519,4 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. lavere end ved udgangen af sidste regnskabsår. I regnskabsperioden er der ikke sket væsentlige æn- 18

19 dringer i balancestrukturen bortset fra den ovenfor nævnte ændrede regnskabspraksis, der medfører, at pensionstilsagn i COWI A/S er balanceført med 27 mio. kr. Endvidere indgår et skatteaktiv på 25,9 mio. kr., der primært relaterer sig til datterselskabet Interconsult, der forventes at forbedre dets indtjening væsentligt i de kommende år. Efter regulering af egenkapitalen i forbindelse med ændring af regnskabspraksis udgør egenkapitalen pr. 31. december ,3 mio. kr. mod 382,2 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2002/03. Egenkapitalen er øget med årets resultat på 15,6 mio. kr. og mindsket med henholdsvis udloddet udbytte for 2002/03 på 3,5 mio. kr. og med valutaregulering af kapitalandele i udenlandske datterselskaber på 4,2 mio. kr. Egenkapitalandelen udgør 25,7% pr. 31. december 2003 mod 25,0% pr. 30. april Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgør 65,8 mio. kr. Efter investeringer på 19,3 mio. kr. udgør det frie cash fl ow 46,6 mio. kr. I regnskabsåret 2002/03 (12 måneder) var der et negativt frit cash fl ow på 60,6 mio. kr. som følge af to større akkvisitioner. Ved udgangen af regnskabsåret udgør koncernens likvider og værdipapirer 250,2 mio. kr. hvilket er en stigning på 31,2 mio. kr. i forhold til udgangen af sidste regnskabsår. Tillægges bevilgede, men uudnyttede kreditfaciliteter til likvider og værdipapirer fås, at COWI har et fi nansielt beredskab på 537,2 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret. 19

20 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for COWI A/S for 2003 (8 måneder) er afl agt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser gældende for en stor klasse C-virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år med undtagelse af behandling af pensionstilsagn til tidligere og nuværende ledelsesmedlemmer i COWI A/S. Hidtil har pensionstilsagn i COWI A/S været omkostningsført ved forfald. Dette er ændret, således at pensionstilsagnet omkostningsføres i takt med, at pensionstilsagnet optjenes. Praksisændringen, der er i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser og god regnskabsskik, har bevirket, at hensættelse til pensionforpligtelser pr. 1. maj 2002 er øget med 29,4 mio. kr. Efter fradrag af skat på 8,8 mio. kr. er virkningen pr. 1. maj 2002 på 20,6 mio. kr. posteret direkte på egenkapitalen. Den ændrede praksis har medført, at resultatopgørelsen for 2002/03 og 2003 er tilpasset, hvorved resultatet før skat i 2002/03 og 2003 er forøget med henholdsvis 1,4 mio. kr. og 1,0 mio. kr., og koncernens egenkapital pr. 31. december 2003 er formindsket med 18,9 mio. kr. I forbindelse med erhvervelsen af aktierne i Interconsult ASA den 1. januar 2003 er der foretaget opgørelse af koncerngoodwill. Ved opgørelsen er der ikke foretaget omvurdering af pensionsforpligtelsen til dagsværdi. Dette er sket med henvisning til årsregnskabslovens 11 stk. 3, idet ledelsen er af den opfattelse at en videreførelse af den i Interconsult hidtidige anvendte regnskabsmæssige behandling af pensionsforpligtelser giver et retvisende billede i årsrapporten, idet denne praksis indebærer, at uamortiserede planændringer/estimatafvigelser og pensionsreguleringer, 83,7 mio. kr., som over tid kan genindvindes, ikke skal reklassifi ceres til og afskrives som koncerngoodwill. Den anvendte metode medfører ingen indvirkning på årets resultat. Såfremt nettopensionsforpligtelsen havde været indregnet til dagsværdi i overtagelsesbalancen ville koncerngoodwill pr. 31. december 2003 have været 57,2 mio. kr. større, og nettobalancesummen pr. 31. december 2003 ville have været forøget med 50,2 mio. kr. Koncernens egenkapital pr. 31. december 2003 ville have været 6,9 mio. kr. større, som følge af bl.a. valutagevinst ved omregning til danske kroner. COWI A/S har omlagt regnskabsåret fra 1. maj-30. april til kalenderåret. Regnskabsåret er omlagt med en omlægningsperiode fra 1. maj-31. december 2003 (8 måneders omlægningsperiode). Danske og udenlandske dattervirksomheder i koncernen, som tidligere har haft 1. maj-30. april som regnskabsår, har også omlagt regnskabsåret til kalenderåret og med en tilsvarende omlægningsperiode som i moderselskabet. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen omfatter perioden 1. maj april 2003 (12 måneder), ligesom sammenligningstallene i balancen er opgjort pr. 30. april 2003, idet det er vurderet, at en tilpasning af sammenligningstallene vil være forbundet med væsentlige praktiske og omkostningsmæssige ulemper for selskabet. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af fi nansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfl yde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse fi nansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten afl ægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 20

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 30 94 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /12 2014 Niels Jørgen Villesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CARL BRO DOCUTOUR A/S

CARL BRO DOCUTOUR A/S CARL BRO DOCUTOUR A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Steen Pinnerup Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere