INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET UDBUDSRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET UDBUDSRÅDET"

Transkript

1 Til Udbudsrådet Dokumenttype Teknisk rapport Dato Januar 2011 INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET UDBUDSRÅDET

2 INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET UDBUDSRÅDET Revision 3.1 Dato Udarbejdet af Martin Haaning, Thomas Tarp Thorgaard, Leif Lazlo Haaning, Anita Rytter, Signe Damgaard Poulsen, Nina Wingård, Elin Åkerman, Sara-Maria Löfvenberg og Thomas Westergaard-Kabelmann Kontrolleret af Martin Haaning og Leif Lazlo Haaning Godkendt af Thomas Westergaard-Kabelmann Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

4 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDHOLD 1. Introduktion 1 2. Sammenfatning 2 3. Formål og baggrund 6 4. Analysemetode Den anvendte metode Metodemæssige overvejelser og begrænsninger Statistiske test Dataindsamling Indsamlingsprocessen Det indsamlede materiale Stikprøvens repræsentativitet Regnskabsanalyse Regnskabsanalyse dansk stikprøve Regnskabsanalyse svensk stikprøve Forældretilfredshedsundersøgelser Metodebeskrivelse Forældretilfredshedsundersøgelser dansk stikprøve Forældretilfredshedsundersøgelser svensk stikprøve Sammenfatning Parvise sammenligninger af institutioner Indledning Parvise sammenligninger dansk stikprøve Parvise sammenligninger svensk stikprøve Sammenfatning 46 BILAG Bilag 1 Parvise sammenligninger mellem private og kommunale institutioner - Danmark Bilag 2 Parvise sammenligninger mellem private og kommunale institutioner - Sverige Bilag 3 Statistiske test af forskelle mellem private og kommunale institutioner Bilag 4 Partiel regnskabsanalyse af børnehaver og integrerede institutioner dansk stikprøve

5 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 1 1. INTRODUKTION Udbudsrådet har bedt Rambøll Management om at foretage en kortlægning af omkostningsniveauet, bruger- og medarbejdertilfredsheden mv. ved at drive daginstitution i henholdsvist offentligt og privat regi i Danmark og Sverige. I nærværende rapport præsenteres resultaterne fra denne kortlægning. Kortlægningen skal levere input til Udbudsrådets samlede analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet, som Udbudsrådet i maj 2010 besluttede at gennemføre. Analysen udspringer bl.a. af Udbudsrådets kortlægning af konkurrencens effekter, som viser, at kommunerne i 2008 skabte konkurrence om 11 procent af de mulige 31,3 mia. kr. på børne- og ungeområdet. Samtidig foreligger der alene sparsom dokumentation for, hvilke effekter, det har at skabe konkurrence om området. Trods det stigende antal privatinstitutioner sker der i dag kun i meget beskedent omfang udbud af daginstitutioner i Danmark, og langt størstedelen af konkurrencen på dagtilbudsområdet foregår gennem frit valg. Udbudsrådets indledende analyser har vist, at der kan være en række barrierer for at udbyde driften af dagtilbud, hvilket vil blive undersøgt nærmere inden for rammerne af Udbudsrådets sekretariat. Nærværende kortlægning har været delt i to faser: Fase 1: Kortlægning af et udvalg af danske og svenske daginstitutioner for at belyse: Udgiftsniveauet for drift af daginstitutioner i hhv. offentligt og privat regi i Danmark og Sverige. Forældretilfredsheden i daginstitutioner i hhv. offentligt og privat regi i Danmark og Sverige. Øvrige relevante parametre som sygefravær, graden af fagligt personale, lukkedage etc., der kan være med til at karakterisere driften af daginstitutioner i hhv. offentligt og privat regi. Fase 2: Afrapportering af resultaterne af kortlægning og de metodiske udfordringer: De samlede og tværgående resultater af kortlægningen, der skal levere et selvstændigt input til Udbudsrådets samlede analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet. De metodiske udfordringer, der har været i kortlægningen og deres håndtering og imødegåelse. Udfordringerne viser udsagnskraften for kortlægningen, men giver også indblik i vilkårene og mulighederne for at sammenligne driften af de private og kommunale daginstitutioner. Det skal nævnes, at det har været en stor udfordring at fremskaffe et ensartet og sammenligneligt analysegrundlag. Der er således stor forskel på driftsvilkårene for private og kommunale daginstitutioner i Danmark og Sverige, hvilket i kombination med manglende autoritativ konteringspraksis og ensartet standard forældretilfredshedsundersøgelser, giver udfordringer i forhold til en sammenligning. I rapporten foretages derfor løbende evaluering af datagrundlaget og vurdering af udsagnskraften af de enkelte resultater.

6 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2 2. SAMMENFATNING Formålet med analysen er at kortlægge udgifterne for drift af daginstitutioner for børn mellem 0-6 år i hhv. offentligt og privat regi i Danmark og Sverige, samt institutionernes forældretilfredshed og øvrige relevante parametre såsom sygefravær, graden af uddannet personale, lukkedage, belægningsprocent, personaleomsætning, børn pr. fuldtidsansat, etc. Kortlægningens resultater skal anvendes som input i en samlet analyse af konkurrence på daginstitutionsområdet, herunder en vurdering af effekten af henholdsvis offentlig og privat drift af daginstitutioner. Med henvisning til dette formål er indsamlet stikprøver med regnskaber, nøgletal og forældretilfredshedsundersøgelser fra henholdsvis private og kommunale daginstitutioner i Danmark og Sverige. Dansk stikprøve I den danske stikprøve viser regnskaberne ingen signifikante forskelle i udgifternes fordeling på hovedkonti mellem privatinstitutioner og kommunale institutioner. På underkonti er der en række konkrete forskelle, hvoraf en del af formentlig bør forklares med forskelle i konteringspraksis. Særligt skal dog fremhæves en relativt større andel udgifter til administration for privatinstitutionerne under hovedkonto 500, samt for hovedkonto 700 en højere andel udgifter til leje og leasing af bygninger for privatinstitutioner, som kunne pege i retning af, at privatinstitutioner i højere grad betaler leje end, at de selv ejer og forestår vedligehold. Trods den ensartede regnskabsmæssige fordeling af udgifterne, er der en række signifikante forskelle mellem kommunale institutioner og privatinstitutioner, jf. Tabel 2.1 nedenfor, hvor grå baggrund indikerer, at forskellen mellem de to institutionstyper er statistisk signifikant. Tabel 2.1: Nøgletal - alle institutioner i dansk stikprøve Kommunale institutioner Privatinstitutioner Gns. Std.dev Min Max N Gns. Std.dev Min Max N Antal børn i alt Antal ansatte i alt Antal børn pr. ansat 5,3 1,4 2,3 8,8 38 5,2 1,4 3,0 8,7 27 Åbningstid, timer pr. uge Antal lukkedage Pædagogisk uddannelsesgrad 62,9 11,3 28,6 87, ,9 17,3 0,0 83,3 27 Medarbejderomsætning 10,8 13,5 0,0 50, ,3 16,3 0,0 60,0 26 Sygefravær 4,4 3,2 1,5 14,4 14 2,7 1,8 0,5 8,3 20 Gns. udgifter pr. barn (1.000 kr.) 76,9 20,9 31,6 119, ,9 17,3 34,2 103,2 28 Note: Grå baggrund indikerer, at forskellen mellem de kommunale institutioner og privatinstitutioner er statistisk signifikant. Kilde: Rambøll stikprøve blandt kommunale institutioner og privatinstitutioner i Danmark. Antal børn og ansatte: Kommunale institutioner har signifikant flere børn og flere ansatte end privatinstitutioner. Pædagogisk uddannelsesgrad: Kommunale institutioner har en signifikant større andel medarbejdere med en pædagogisk uddannelse end privatinstitutioner. Sygefravær: Sygefraværet er signifikant lavere i privatinstitutioner end i kommunale daginstitutioner, men begge typer af institutioner har lave niveauer. Derimod er der ingen forskelle i antal børn pr. ansat, åbningstider og medarbejderomsætningen mellem kommunale institutioner og privatinstitutioner.

7 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 3 Udgifter pr. barn: Samlet set er udgifterne pr. barn kr. i privatinstitutioner og kr. i kommunale institutioner. Antages en overhead på 3 procent hos de kommunale institutioner er udgifterne pr. barn signifikant højere end i privatinstitutionerne. Udgifterne pr. barn er stærkt varierende for både privatinstitutioner og kommunale institutioner, dog relativt mest for de kommunale institutioner. Samlet set varierer udgifterne pr. barn med en faktor 3-4, og denne variation kan ikke forklares ved institutionsstørrelse, geografisk placering eller forskelle i uddannelsesgrad. Interview med et mindre antal institutioner med høje udgifter indikerer, at der ikke er nogen entydig årsag, men blandt de hyppigst nævnte forklaringer angivet af institutionerne selv er høj husleje og høje personaleudgifter som følge af høj anciennitet, bevidst valgt højere lønninger, højt antal vikarer eller ansættelse af sprog- eller støttepædagoger. Svensk stikprøve Regnskaber for daginstitutioner i Sverige er generelt væsentligt mindre detaljerede end i Danmark, og sammenligningen mellem private og kommunale institutioner i stikprøven kan derfor ikke foretages meningsfuldt på andet end et helt overordnet niveau. Denne viser, at de gennemsnitlige samlede årlige udgifter for kommunale institutioner er 8,6 mio. SEK, mens de tilsvarende udgifter for de private förskolor er 8,9 mio. SEK, og dermed er de samlede udgifter ved de to ejerskabsformer kun marginalt forskellige, jf. Tabel 2.2 nedenfor. Tabel 2.2: Gennemsnitlige udgiftsniveauer alle institutioner i svensk stikprøve (1.000 SEK) Kommunale institutioner Private institutioner Samlede udgifter Kilde: Rambøll stikprøve blandt kommunale institutioner og private institutioner i Sverige. Opgjort pr. barn er udgifterne henholdsvis SEK i de kommunale förskolor og SEK i de private, jf. Tabel 2.3 nedenfor, hvilket i lighed med samlede udgifter ikke er statistisk signifikant, og derved viser stikprøven ensartede udgifter i kommunale og private förskolor. Tabel 2.3: Nøgletal alle institutioner i svensk stikprøve Gns. Kommunale institutioner Std. afv. Min Max N Gns. Std. afv. Private Min Max N Antal børn i alt Antal ansatte i alt Antal børn pr. ansat 6,5 1,7 4,8 9,6 10 4,5 0,9 2,9 5,4 12 Åbningstid, timer pr. uge Antal lukkedage pr. år Pædagogisk uddannelsesgrad 75,9 18,1 50,0 100, ,5 24,7 25,0 100,0 12 Gns. udgifter pr. barn (1.000 SEK) 109,6 30,4 71,1 171, ,5 25,2 75,7 162,0 12 Note: Grå baggrund indikerer, at forskellen mellem de kommunale og private institutioner er statistisk signifikant. De statistiske teststørrelser og resultater er præsenteret i Bilag 3. Kilde: Rambøll stikprøve blandt kommunale institutioner og private institutioner. Sammenfattende viser den svenske stikprøve et signifikant højere antal børn pr. ansat og et signifikant lavere antal af lukkedage i de kommunale förskolor. Derimod er der ingen forskelle i antal børn og ansatte, åbningstider, uddannelsesgrad, samt udgifterne pr. barn mellem kommunale og private förskolor. På denne baggrund vurderes de private og kommunale förskolor at være mere ensartede end de private og kommunale institutioner i den danske stikprøve.

8 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 4 Sammenligning dansk-svensk stikprøve I stikprøverne er de svenske förskolor betydeligt større end de tilsvarende danske institutioner. De samlede årlige udgifter pr. institution er således mellem 8,6-8,9 mio. SEK for de svenske förskolor, mens de danske institutioner tilsvarende har årlige udgifter på mellem 3,6-5,0 mio. SEK. Gennemsnitligt svarer dette til en årlig udgift i danske institutioner på 4,6 mio. SEK og 8,8 mio. SEK i svenske förskolor, og denne forskel er statistisk signifikant, jf. Tabel 2.4 nedenfor. Tabel 2.4: Sammenligning dansk og svensk stikprøve (1.000 SEK) Dansk stikprøve Svensk stikprøve Kommunale Private Kommunale Private Gns. udgifter pr. institution Gns. udgifter pr. barn Antal børn pr. ansat Antal lukkedage pr. år Åbningstider, timer pr. uge ,3 85,1 109,6 103,5 89,3 106,3 5,3 5,2 6,5 4,5 5,3 5,4 7,5 7,8 3,2 9,0 7,6 6,3 48,5 51,7 55,1 55,3 49,8 55,2 Pædagogisk uddannelsesgrad 62,9 49,9 75,9 65,5 57,4 70,2 Note: Grå baggrund indikerer, at forskellen mellem de danske og svenske institutioner er statistisk signifikant. De statistiske teststørrelser og resultater er præsenteret i Bilag 3. Kilde: Rambøll stikprøve blandt kommunale og private institutioner i Danmark og Sverige. De gennemsnitlige udgifter pr. barn er også signifikant højere i de svenske förskolor. Gennemsnitligt er udgifter SEK pr. barn i de svenske förskolor, mens de tilsvarende udgifter er SEK i de danske institutioner. De højere udgifter pr. barn kan ikke forklares på baggrund af mindre antal børn pr. ansatte i de svenske institutioner eller et lavere antal lukkedage. Derimod er antallet af åbne timer signifikant højere i de svenske förskolor ligesom andelen af medarbejdere med en pædagogisk uddannelse også er signifikant højere givet ved 70,2 procent mod 57,4 procent i de danske institutioner i stikprøven. Udover åbningstider og uddannelsesgrad, kan de højere udgifter pr. barn forklares ud fra den kendsgerning, at de samtlige förskolor i stikprøven har en madordning, der i mange tilfælde dækker fuld forplejning med morgenmad, frokost, eftermiddagsmad og frugt. I den danske stikprøve er det tilsvarende kun en fjerdedel af de kommunale institutioner og en tredjedel af privatinstitutioner, der har en madordning. Forældretilfredshedsundersøgelser I den danske stikprøve er tilfredsheden høj. Omkring procent af forældrene erklærer sig tilfredse, og det gælder for både privatinstitutionerne og de kommunale daginstitutioner. Relativt set kan det dog konstateres, at forældrene i privatinstitutionerne er signifikant mere tilfredse end forældrene i de kommunale daginstitutioner. Forskellen i tilfredshed er signifikant på 5 ud af 7 anvendte parametre, jf. Tabel 2.5 nedenfor hvor grå baggrund indikerer, at forskellen i tilfredshed mellem de to institutionstyper er statistisk signifikant.

9 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 5 Tabel 2.5: Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelserne i stikprøven - Danmark Kommunale institutioner Privatinstitutioner n Ved ikke Meget tilfreds/ Tilfreds Neutral Meget utilfreds/ Utilfreds N Ved ikke Meget tilfreds/ Tilfreds Neutral Meget utilfreds/ Utilfreds Samlet tilfredshed som spørgsmål Samlet tilfredshed gennemsnit Barnets trivsel Pædagogiske principper Barnets udvikling Kommunikation Fysiske rammer Dagligdagen (tid/aktivitet etc.) Note: Grå baggrund indikerer, at forskellen mellem de kommunale og private institutioner er statistisk signifikant. De statistiske teststørrelser og resultater er præsenteret i Bilag 3. Det er kun kategorien "Meget tilfreds/ tilfreds", der er blevet testet. Kilde: Rambøll stikprøve blandt kommunale og private daginstitutioner i Danmark. I den svenske stikprøve er forskellen i forældrenes tilfredshed er ikke nær så markant. De svenske forældre er ligesom de danske i høj grad tilfredse med deres daginstitution, givet ved en samlet tilfredshed omkring procent. Forældretilfredsheden er som i den danske stikprøve generelt højere for de private daginstitutioner, men med undtagelse af de pædagogiske principper er disse forskelle ikke signifikante, og konklusionen er derfor, at tilfredsheden er mere ensartet mellem private og kommunale institutioner i den svenske stikprøve end i den danske. Når der som vist er mere tilfredshed med de private institutioner, betyder det ikke nødvendigvis, at de kommunale institutioner dermed leverer en dårligere service. Det er således vigtigt at understrege, at forældrene aktivt tilvælger en privatinstitution på grund af dens profil eller andre kvaliteter. Blot i kraft af dette tilvalg, vil tilfredsheden som udgangspunkt have en tendens til at være højere, men derudover vil tilfredsheden også have en tendens til at være højere som følge af, at daginstitutionen har højere sandsynlighed for at matche forældrenes forventninger og behov. Dertil kommer, at de kommunale daginstitutioner også har børn, hvis forældre er mindre ressourcestærke, og som ikke i samme grad har tilvalgt deres børns institutioner.

10 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 6 3. FORMÅL OG BAGGRUND Formålet med analysen er at kortlægge udgifterne for drift af daginstitutioner for børn mellem 0-6 år i hhv. offentligt og privat regi i Danmark og Sverige, samt institutionernes forældretilfredshed og øvrige relevante parametre såsom sygefravær, graden af uddannet personale, lukkedage, belægningsprocent, personaleomsætning, børn pr. fuldtidsansat, etc. Kortlægningens resultater skal anvendes som input i en samlet analyse af konkurrence på daginstitutionsområdet, herunder en vurdering af effekten af henholdsvis offentlig og privat drift af daginstitutioner. Dagtilbudsloven skelner mellem tre forskellige typer af dagtilbud med hensyn til selve driftsformen givet ved henholdsvis kommunale dagtilbud, selvejende institutioner og privatinstitutioner. De kommunale dagtilbud er i sagens natur kommunens egne dagtilbud, hvormed kommunen opfylder sin forsyningsforpligtelse overfor borgerne gennem anvisning af pladser. Kommunerne har desuden anvisningsret til selvejende institutioner, som driver dagtilbud via en driftsaftale med kommunen. De selvejende institutioner er som de kommunale dagtilbud omfattet af den kommunale anvisningsret. Endelig har der fra 2005 været mulighed for at oprette såkaldte privatinstitutioner, som er private dagtilbud, der på baggrund af en kommunal godkendelse tilbyder pasning. Disse er ikke omfattet af den kommunale anvisningsret og drives ikke efter aftale med kommunen. Privatinstitutioner træffer således selv afgørelse om optagelse i tilbuddet og er et tilbud, der vælges efter forældrenes eget ønske og henvendelse til privatinstitutionen. Privatinstitutioner har en etableringsret. Dvs. at kommunen godkender en privatinstitution, såfremt denne lever op til de krav, der stilles til dagtilbud på centralt og kommunalt plan. En kommune kan ikke nægte at godkende en privatinstitution, fordi kommunen ikke finder det hensigtsmæssigt, ikke kan lide privatinstitutioner osv. Dette er en væsentlig forskel til de selvejende institutioner, som ikke har en etableringsret, men er afhængige af, at der indgås en driftsaftale, som ultimativt (med saglig begrundelse) kan opsiges af kommunen. Konkret skal kommunen fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier for privatinstitutioner med udgangspunkt i de krav, der gælder for kommunens egne kommunale institutioner. Der må ikke stilles mere restriktive (eller lempelige) krav til privatinstitutioner. Kravene skal være saglige og konkrete, eksempelvis omfattende normering, fysiske rammer, krav til uddannelsesmæssig baggrund, praktikpladser, mål for brugertilfredshed osv. Kommunen kan også stille krav om en vis driftsgaranti, som skal være sagligt begrundet i dagtilbudsbekendtgørelsen eksemplificeret ved 2-3 måneders omsætning. Dette for at sikre forsyningssikkerheden i det tilfælde, at en privatinstitution pludselig må lukke, da det herefter vil være kommunalbestyrelsens ansvar, i kraft af dens forsyningspligt, at finde det nødvendige antal pladser til de børn, der ellers vil stå uden dagtilbud. Der kan endelig stilles krav om indbetaling af et depositum på op til kr. i forbindelse med ansøgningen. Dette beløb tilbagebetales efter kommunalbestyrelsens afgørelse. Ifølge en opgørelse fra Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) findes der i dag i henhold til Dagtilbudslovens 19, stk. 4 godt 190 godkendte privatinstitutioner i Danmark 1. DLO skønner, at disse private daginstitutioner fordeler sig på: ca. 35 % selvejende (overvejende konvertitter fra driftsoverenskomst til privat drift) ca. 40 % friskolerelaterede ca. 25 % privatejede (typisk enkeltmandsvirksomheder, APS er, I/S er). 1 I dette tal indgår ikke helt private institutioner (uden kommunalt tilskud), fritvalgsordninger, private dagplejer eller institutioner med driftsoverenskomst/aftale (puljeordninger og selvejende institutioner).

11 UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 7 For ca. 35 procents vedkommende bliver eksisterende selvejende institutioner således genfødt som privatinstitutioner, fordi kommunen enten ønsker at lukke den eller lægge den ind under andre institutioner, hvilket foranlediger forældre og/eller pædagoger til at vælge at oprette deres egen institution i stedet. For ca. 40 procents vedkommende opstår privatinstitutioner i tilknytning til friskoler, mens de for ca. 25 procents vedkommende er drevet af en pædagogisk kongstanke, som udmunder i eksempelvis en danse- eller idrætsbørnehave. DLO forudser, at antallet af privatinstitutioner inden for en femårig tidshorisont vil være vokset til ca Det fremgår således, at privatinstitutioner typisk ikke drives af kommercielle interesser. En nærliggende forklaring på dette forhold er, at de fleste kommuner i deres godkendelseskriterier stiller krav om en minimums-personalenormering, der medfører, at størstedelen af en daginstitutions budget er båndlagt til personaleudgifter. Derved kunne argumenteres for, at der ikke gives mange muligheder for gennem variation af andre input til "produktionen" såsom organisationsformer, pædagogiske politikker etc., at trække et overskud ud af driften. Dertil kommer, at uagtet at loven ikke sætter nogen øvre grænse, er forældrebetalingen i privatinstitutionerne, ifølge nævnte opgørelse fra DLO, nogenlunde på niveau med de kommunale takster 2. En mulig forklaring er, at de private institutioner vælger at konkurrere på andre parametre end prisen, men derudover gælder selvfølgelig, at privatinstitutionerne ikke kan have en højere forældrebetaling end de kommunale tilbud uden at miste deres kundegrundlag, med mindre privatinstitutionerne samtidig har klare og markante kvalitetsmæssige fordele. Trods det stigende antal privatinstitutioner sker der i dag kun i meget beskedent omfang udbud af daginstitutioner i Danmark, og langt størstedelen af konkurrencen på dagtilbudsområdet foregår gennem frit valg. Udbudsrådets indledende analyser har vist, at der kan være en række barrierer for at udbyde driften af dagtilbud, hvilket vil blive undersøgt nærmere inden for rammerne af Udbudsrådets sekretariat. 2 De private daginstitutioner er godkendte efter loven og modtager på denne baggrund, og ud fra et pengene-følger-barnet-princip, et kommunalt tilskud, der svarer til kommunens gennemsnitlige udgifter ved at drive dagtilbud for den pågældende aldersgruppe. Derudover kommer forældrebetaling.

12 4.1 Den UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 8 4. ANALYSEMETODE anvendte metode Analysen foretages som en klassisk stikprøveundersøgelse med en stratificeret udvælgelse af institutioner og efterfølgende analyse af det indsamlede materiale. For daginstitutioner er der dog en række specielle udfordringer, som knytter sig til fremskaffelse af et ensartet og sammenligneligt analysegrundlag, samt imødekommelse af konsistensmæssige problemstillinger i forbindelse med sammenligning af institutionernes regnskaber, nøgletal og forældretilfredshedsundersøgelser, der ud fra ressourcemæssige hensyn betyder, at det ikke er muligt at indhente en stikprøve bestående af et meget stort antal institutioner. En anden vigtig begrænsende faktor er antallet af privatinstitutioner, som ifølge opgørelser var omkring 190 i Det er således sandsynligt, at der vil være privatinstitutioner, der ikke ønsker at deltage i undersøgelsen eller ikke er relevante i forhold til repræsentativiteten af stikprøven eller som ikke kan bidrage med den nødvendige information. En eller flere af disse forhold risikerer at reducere privatinstitutionernes antal til et mindre end tilstrækkeligt niveau. Det har på denne baggrund derfor været afgørende, at metoden, som anvendtes, indeholdt en form for test af, hvorvidt stikprøven frembringer retvisende og robuste resultater på baggrund af et mindre antal institutioner. I analysen anvendes derfor en tostrenget strategi, hvor der i første fase foretages klassisk stratificeret stikprøveindsamling og analyse, og i anden fase foretages en række test af stikprøvens resultater givet i form af parvise sammenligninger af private og kommunale institutioner. I disse parvise sammenligninger er institutionerne i type, geografisk beliggenhed og størrelse langt tættere på hinanden, end det gennemsnitligt er gældende for stikprøven som helhed. Rationalet er, at hvis disse parvise sammenligninger i rimeligt omfang afspejler de overordnede resultater fra stikprøven, er stikprøvens resultater bekræftet i den forstand, at de ikke blot er en afspejling af ukorrigerede skævheder. Danske og svenske daginstitutioner er meget forskellige i type og karakter, og når stikprøven samtidig er begrænset i antallet af observationer, vil der være usikkerhed i forhold til, hvorvidt der korrekt korrigeres for alle institutionernes øvrige forskelligheder, når forskellen mellem private og kommunale operatører forsøges isoleret og beskrevet. Ganske vist foretages korrektion for institutionstype, givet ved henholdsvis børnehaver og integrerede institutioner, men inden for hver af disse to overordnede typer af institutioner er stor variation, eksempelvis i forhold til om det er skovbørnehaver eller almindelige børnehaver, om det er med eller uden madordning, om der er valgt en bestemt ressourcekrævende pædagogisk linje, den geografiske placering, etc. Den anvendte tostrengede strategi vil ved de parvise sammenligninger fokusere på at minimere variationen mellem de sammenlignede institutioner i stikprøven, hvilket alt andet lige vil øge præcisionen i resultaterne og reducere behovet for, at der indgår et stort antal institutioner i stikprøven. Givet de usikkerheder, der eksisterer for fremskaffelsen af det datamæssige grundlag for kortlægningen, vil en sådan tilgangsvinkel maksimere præcisionen inden for de givne datamæssige rammer.

13 4.2 Metodemæssige UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 9 overvejelser og begrænsninger Overhead Overhead for institutionerne i stikprøven kan ikke opgøres og der bør derfor tages forbehold overfor disse i forbindelse med sammenligningen af kommunale regnskabstal med regnskabstal fra privatinstitutionerne. Det er alment anerkendt, at der i en række situationer, eks. udbudssituationen, er behov for at foretage en såkaldt totalomkostningsberegning, når der skal foretages en sammenligning mellem de omkostninger, det offentlige har ved løsning af en given opgave med omkostningen til privat drift, såfremt man skal skabe et retvisende sammenligningsgrundlag. Alternativt vil der ikke være tale om en lige konkurrencesituation og de offentlige omkostninger vil være undervurderet. Dette er begrundet i det forhold, at der givet den offentlige budget- og regnskabspraksis vil være forskellige omkostninger, som anvendes til gavn for den offentlige institution uden at disse henføres til eller påvirker institutionens regnskab. Eksempelvis en løn- og personaleafdeling, ledelseskraft hos centralt placerede ledere, centrale placerede supportfunktioner osv. Der er i dag ganske vist en stigende anvendelse af omkostningsbaserede regnskaber (i modsætning til udgiftsbaserede), men det er ikke fuldt ud implementeret, hvorfor det fortsat må antages, at der vil være visse omkostninger, som ikke konteres lokalt, og som derfor ikke umiddelbart vil indgå i et konkret udgiftsregnskab 3. I relation til dagtilbudsområdet gælder disse overvejelser også, når der skal foretages en sammenligning som i nærværende analyse, hvor der netop er fokus på at sammenligne de omkostninger, der er forbundet med henholdsvis offentlig og privat drift. Mere specifikt skal peges på tre forhold, som kan påvirke præcisionen i sammenligningen mellem kommunale institutioner og privatinstitutioner gennem primært en undervurdering af de kommunale institutioners reelle udgifter: 1) På dagtilbudsområdet i kommunerne er der en bevægelse i retning af områdeledelse, hvor der trækkes ledelsesressourcer ud af det, man traditionelt har kendt som en institution og samler disse i et områdeniveau med henblik på at skabe administrativ og ledelsesmæssig stordrift. Dette vil uden initial allokering til den enkelte enheds budget forstærke ovenstående betydeligt. 2) Dagtilbudsområdet har traditionelt været et område med relativ lav grad af decentralisering for så vidt angår det administrative område. Dette er begrundet i, at mange administrative opgaver, som eksempelvis lønadministration, bogholderi, revision osv., vil blive en unødig byrde lokalt pga. manglende volumen og kompetencer og tilsvarende vil kunne realisere stordrift ved en centralisering. Såfremt der ikke sker intern fakturering kan det igen bidrage til at forstærke problemstillingen. 3) Det er samtidig klart, at privatinstitutioner, som en del af helheden, vil omfatte virksomhedsbørnehaver, der etableres med henblik på pasning af de ansattes børn. I den situation er det ikke usandsynligt, at der vil kunne opstå nogle mekanismer, som minder om ovenstående, hvor en række ydelser stilles til rådighed for privatinstitutionen gratis eller på koncernvilkår som en del af det personalegode, som ordningen er tænkt at udgøre hvilket vil være i modsætning til de privatinstitutioner, der skal søge opgaverne løst internt (og aflønne personale) eller på kommercielle vilkår, eks. hos paraplyorganisationerne. 3 Der henvises i øvrigt til Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabsvejledning til kommunerne, kapitel 9, afsnit 9.3, Vejledning om omkostningskalkulationer, som beskriver principperne i en totalomkostningssituation nærmere, samt viser nogle af de situationer, hvor en sådan vil være påkrævet.

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER Til Socialministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2011 SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne Maj 2008 Ref 70142160 Udg. 4 Dato 22. maj 2008 Godk. THWK Kontrol CAN og Professor Martin Paldam Udarb. LEMT, MHA, LELH og THWK Rambøll

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012 Bilag analyse AF Effekter af KONKURRENCE om KOMMUNAL RENGØRING 2012 BILAGSRAPPORT TIL ANALYSE AF EFFEKTERNE AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING AF RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING BILAG 1 METODE S. 2 BILAG

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2013 KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT 1 INDHOLD 1. Resumé

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere