INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra hvor der også findes en webbaseret udgave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave."

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB... MEDARBEJDERNE... ORGANISATIONSDIAGRAM... FORRETNINGSOMRÅDERNE... SPAR NORDS LOKALBANKER... STORKUNDEOMRÅDET... HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET... FORRETNINGSSUPPORT... FINANS NORD A/S... ERHVERVSINVEST NORD A/S... RISICI... PÅTEGNINGER... ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE... BALANCE... PENGESTRØMSOPGØRELSE... NØGLETAL... NOTER TIL REGNSKABET... PULJEORDNINGER... SPAR NORD BANK EKSKL. PULJEORDNINGER... AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER... ØVRIGE OPLYSNINGER... REPRÆSENTANTSKAB... SPAR NORD BANK - OVERSIGT Årsregnskabet kan downloades fra hvor der også findes en webbaseret udgave. 2

3 FAKTA, VISION OG VÆRDIER OM BANKEN Bank har base i Nordjylland, og vil gennem etablering af en kæde af Lokalbanker med maksimal selvbestemmelse etablere sig i resten af landet. Banken har i dag 67 afdelinger. Banken er opdelt i fire forretningsområder: s Lokalbanker, Storkundeområdet, Handels- og Udlandsområdet og Finans Nord A/S. Bank vil skabe en kæde af Lokalbanker der skal: Bank vil således skabe en kæde af lokale banker med fokus på privatkunder samt små og mellemstore virksomheder. Banken forener Lokalbankens aktive deltagelse i kundernes nærmiljø med storbankens fordele. Bankens mere end medarbejdere betjener ca privatkunder og ca erhvervskunder. 94 pct. af aktionærerne er også kunder i Banken. Banks rødder går tilbage til 1824 da Aalborg Byes og Omegns Sparekasse blev dannet. I 1967 fusionerede denne sparekasse med Landbosparekassen i Aalborg, og Sparekassen Nordjylland blev dannet. I de følgende år fusionerede Sparekassen Nordjylland med en lang række nordjyske pengeinstitutter - den seneste fandt sted i med Aars. I 1990 blev Sparekassen omdannet til et aktieselskab, og fik i 1998 navnet Bank. være det stærke lokale alternativ til de landsdækkende banker være bedst til at skabe individuelle finansielle løsninger til privatkunder samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder gennem tætte personlige relationer og høj faglig kompetence have konkurrencedygtige priser i kraft af stordriftsfordele udbyde produkter og serviceydelser fra samarbejdspartnere hvor Banken ikke selv kan skabe stordriftsfordele udvise en forretningsskabende ledelsesstil VISION Med udgangspunkt i Nordjylland vil Bank udvikle sig og skabe økonomiske og menneskelige værdier. Det vil ske gennem personlige relationer og salg af individuelle finansielle løsninger. VÆRDIER Bank er en professionel og uhøjtidelig virksomhed der udviser godt forretningsskab og er en attraktiv arbejdsplads. have et godt omdømme og en høj forretningsmoral 3

4 BESTYRELSE OG DIREKTION BESTYRELSE DIREKTION Direktør POUL LAURITSEN Formand for Bestyrelsen Ejendomsmægler ERLING KJÆR Næstformand for Bestyrelsen Adm. direktør LASSE NYBY Bankdirektør JOHN LUNDSGAARD Bankdirektør LARS MØLLER Overlærer NIELS OLE ARNDT Fuldmægtig MICHAEL BUDOLFSEN* Adm. direktør HENRIK HOUGAARD Fuldmægtig BIRTHE KIEL JENSEN* Direktør OVE RAVN Fuldmægtig OLE SKOV* Direktør PER SØNDERGAARD * Medarbejdervalgt 4

5 TIL REGNSKABSLÆSERNE! var det første år med Lokalbankstrategien og vi blev bekræftet i at vi har valgt den rigtige vej. Vi vil skabe en kæde af Lokalbanker med fokus på privatkunderne samt de små og mellemstore virksomheder. Regnskabet kan ikke betegnes som tilfredsstillende, men baggrunden er primært tab på nogle få store engagementer. Herudover er vi tilfredse med resultaterne i betragtning af de sværere konjunkturer og de fortsatte kursfald på verdens børser. Med starten på Lokalbankstrategien var året også karakteriseret ved en række strategiske valg. Vi valgte at nedbringe en række af de store engagementer. Ved indgangen til havde Banken 7 engagementer, der oversteg 10 pct. af Bankens egenkapital. Det tal blev nedbragt til 1 ved udgangen af året, og det førte i sig selv til en nedbringelse af udlån med ca. 500 mio. kr. Vi solgte vores ejerandel i Vendsyssel Bank, og overtog en filial fra Nordjyske Bank. Vi åbnede en Lokalbank i Herning med 6 ansatte. Vi købte leasingselskabet Dan- Finans A/S for at fusionere det med det helejede datterselskab Finans Nord A/S. Endelig fortsatte vi vores moderniseringsprogram, hvor vi nu har nyindrettet 20 filialer så det er blevet til moderne forretningslokaler. På den interne front har strategiomlægningen også ført til en lang række aktiviteter. Organisationen blev tilpasset så den i højere grad understøtter en decentral organisation, og der blev indført nye personale- og kompetencepolitikker. Målet er at give frihed til at skabe mere individuelle forhold og gøre op med forestillingen om at alle skal være og behandles ens. Det skal netop accepteres at der kan og skal være forskellighed både på individniveau og på Lokalbankniveau. Det afgørende vil blandt andet være viljen og evnen til at skabe forretning! 2003 Desværre er konjunkturudsigterne ikke alt for opløftende - der er overvægt af de mere negative nyheder på erhvervsfronten. For Bank ventes en stigning i basisindtjeningen fra ca. 130 mio. kr. til ca mio. kr. Fokus på tab og hensættelser vil ikke blive formindsket, men konjunkturerne gør at de også i 2003 vil befinde sig på et højt niveau. For de kommende år er målet en kontinuert stigning i forrentningen af egenkapitalen til et konkurrencedygtigt niveau, først og fremmest gennem nedbringelse af tab og hensættelser og stram omkostningsstyring. Uanset omkostningsstyringen vil Bank fortsætte sin forretningsvækst blandt andet gennem åbning af nye Lokalbanker i resten af Danmark. Planen er at der skal åbnes en til to om året. Poul Lauritsen Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør 5

6 HOVEDTAL FRA KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE* Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Mio. kr Netto renteindtægter Netto renteindtægter 781,2 765,6 853,6 838,6 827,9 Udbytte af aktier mv. Netto gebyrindtægter 196,1 214,5 242,2 229,6 243,8 Kursreguleringer** Udbytte af aktier mv. 28,8 18,5 18,6 21,7 23,6 Kursreguleringer* 15,4 26,1 44,7 72,1 61,7 Andre ordinære indtægter Andre ordinære indtægter 79,6 18,5 20,7 38,4 65,5 Kursregulering af kapitalinteresser Kursregulering af kapitalinteresser 33,6 39,8 16,2 52,3 25,4 Basisindtægter Basisindtægter 1.134, , , , ,9 Lønninger mv.** Driftsomkostninger og afskrivninger* 712,9 735,3 777,4 822,1 809,9 Basisindtjening før tab og hensættelser Basisindtjening før tab og hensættelser 421,8 347,7 418,6 430,6 438,0 Tab og hensættelser Tab og hensættelser 215,0 131,6 211,0 347,3 307,4 Basisindtjening Basisindtjening 206,8 216,1 207,6 83,3 130,6 Erhvervsinvest Nord Erhvervsinvest Nord -16,1 34,4 111,2-12,2-20,5 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjening -46,8-17,2 53,3-12,0 38,9 Resultat før skat Resultat før skat 143,9 233,3 372,1 59,1 149,0 Skat af årets resultat Skat af årets resultat 1,7 65,4 114,8 0,9 27,6 Årets resultat Årets resultat 142,2 167,9 257,3 58,2 121,4 BALANCE Mio. kr. BALANCE Mio. kr Samlede aktiver Samlede aktiver , , , , ,3 Indlån Indlån , , , , ,1 Udlån Udlån , , , , ,7 Garantier mv. Garantier mv , , , , ,0 Egenkapital*** Egenkapital 1.573, , , , ,7 Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud 319,3 667,7 699,5 964,0 980,5 NØGLETAL NØGLETAL Egenkapitalforrentning før skat, pct.**** Primoegenkapitalforr. før skat, pct. 8,5 15,0 22,8 3,5 8,8 Egenkapitalforrentning efter skat, pct.**** Primoegenkapitalforr. efter skat, pct. 8,4 10,8 15,8 3,4 7,2 Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter 0,63 0,68 0,65 0,66 0,65 Omkostningsandel af basisindtægter inkl. tab og hensættelser Omkostningsandel (inkl. tab/hensæt.) af basisindtægter 0,82 0,80 0,83 0,93 0,90 Tab og hensættelser på debitorer, pct. Tab og hensættelser, pct.** 1,3 0,8 1,1 1,7 1,5 Solvensprocent Solvensprocent 9,3 10,9 9,4 10,5 10,2 Kernekapitalprocent Kernekapitalprocent 9,1 8,8 7,6 7,5 7,3 Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal ansatte (ultimo, heltid) Afdelinger Afdelinger SPAR NORD-AKTIEN * Kr. pr. Der aktie er korrigeret a 100 kr. for kursregulering Kr. pr. aktie a 100 kr Kurs ultimo på egne aktier opkøbt Kurs ultimo til afdækning af Bankens Indre ledelsesincitamentsprogram værdi Indre værdi Indtjening svarende pr. til aktie den udgiftsførte Indtjening pr. aktie Udbytte lønforpligtelse. Udbytte ** Nøgletallet er beregnet på Afkast baggrund pr. aktie, af pct. "Driftspåvirkning Afkast pr. aktie, pct Price i earning alt", se side 29. Price earning

7 KONCERNBERETNING OVERSKUD PÅ 149,0 MIO. KR. FØR SKAT Stigning i årets resultat fra 58,2 mio. kr. til 121,4 mio. kr. Fald i omkostningerne på 1,5 pct. Tab og hensættelser på 307,4 mio. kr. Beholdningsindtjening på 38,9 mio. kr. Stigning i indlån på 4,5 pct. Stigning i udlån på 2,4 pct. Udbytte på 10 kr. pr. aktie. Bank koncernen fik i et overskud på 149,0 mio. kr. før skat, svarende til en egenkapitalforrentning på 8,8 pct. I var overskuddet før skat på 59,1 mio. kr. Resultatet efter skat udgør 121,4 mio. kr. Bestyrelsen foreslår at der udbetales et udbytte på 10 kr. pr. aktie, svarende til 51,9 mio. kr. og det resterende beløb på 69,5 mio. kr. henlægges til egenkapitalen. Basisindtjeningen blev på 130,6 mio. kr., og ligger således inden for det interval på mio. kr. som var det forventede efter 3. kvartal. I forhold til er der tale om en stigning på 47,3 mio. kr. Trods stigningen i forhold til betegner Bestyrelsen resultatet som mindre tilfredsstillende. Årsagen til det mindre tilfredsstillende resultat skal primært findes i tab og hensættelser der eksklusive Erhvervsinvest Nord A/S for året udgjorde 307,4 mio. kr. hvilket dog var en nedgang på 39,9 mio. kr. i forhold til året før. I betragtning af de lidt vanskeligere konjunkturer og de faldende aktiekurser i har de øvrige poster i regnskabet - som helhed - udviklet sig tilfredsstillende. Udlånet er steget med 2,4 pct. til 16,8 mia. kr. Udviklingen er påvirket af to modgående tendenser. På den ene side den strategiske beslutning om nedbringelse af en række store engagementer samt den lavere låneefterspørgsel som følge af de afdæmpede konjunkturer. På den anden side købet af leasingselskabet DanFinans der er indregnet med 0,9 mia. kr. Indlånet er steget med 4,5 pct. til 16,2 mia. kr. Rentemarginalen er over året faldet med 0,19 pct.-point til 5,73 pct. Baggrunden er først og fremmest det fortsat faldende renteniveau. Effekten af udviklingen i ind- og udlån samt rentemarginalen har ført til et beskedent fald i nettorenteindtægterne fra 838,6 mio. kr. til 827,9 mio. kr. Nettogebyrindtægterne er steget fra 229,6 mio. kr. til 243,8 mio. kr. Stigningen i gebyrindtægterne kan blandt andet tilskrives fortsat øgede indtægter fra Totalkredit, DLR Kredit og Bank- Invest. Andre ordinære indtægter er steget med 27,1 mio. kr. fra 38,4 mio. kr. til 65,5 mio. kr. Baggrunden for stigningen er blandt andet salget af aktier i Vendsyssel Bank og salg af ejendomme. Ejendomssalget indbragte et provenu på 15,7 mio. kr. På kapitalinteresserne har der været et fald i resultatet på 26,9 mio. kr. fra 52,3 mio. kr. til 25,4 mio. kr. Beløbet stammer hovedsageligt fra resultatandele fra Bankens aktiebesiddelser i Nørresundby Bank, Vendsyssel Bank og SDC af 1993 Holding. Nedgangen i posten var forventet på grund af et lavere resultat fra datacentralen SDC. Omkostningerne har udviklet sig mere gunstigt end forventet ved indgangen til. De samlede omkostninger viser et fald på 1,5 pct. til 809,9 mio. kr. Reduktionen i omkostningerne kan i høj grad tilskrives den ny Lokalbankstrategi der har betydet en decentralisering af omkostnings- og indtjeningsansvaret. De lavere omkostninger er slået igennem på alle omkostningsarter, men mest på lønsiden. I løbet af er personaleantallet på de bestående forretningsområder reduceret. På den anden side er personaleantallet udvidet i med overtagelsen af en afdeling på Vesterbro i Aalborg, købet af DanFinans og åbningen af Lokalbank Herning i slutningen af året. Samlet set har der således været en stigning i personaleantallet på 2 til i alt SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT Mio. kr ,9 233,3 372,1 59,1 149,

8 KONCERNBERETNING SPAR NORD BANK KONCERNEN INDLÅN OG UDLÅN Mia. kr. Indlån Udlån 14,5 13,6 15,2 14,5 14,7 16,8 15,5 16,5 16,2 16, GENNEMSNITLIG KORT OG LANG DANSK RENTE Pct Tab og hensættelser er reduceret fra 347,3 mio. kr. til 307,4 mio. kr., men befinder sig fortsat på et for højt niveau. Målet for var at de maksimalt måtte udgøre 0,8 pct. af udlån og garantier hvor resultatet blev 1,5 pct. De høje tab og hensættelser kan, som omtalt i halvårsregnskabet for, primært henføres til de IT-relaterede engagementer. De samlede hensættelser udgør herefter 646,2 mio. kr. mod 788,7 mio. kr. ved udgangen af. Lån med rentestop udgør 279,6 mio. kr. mod 197,4 mio. kr. ved udgangen af. Store engagementer Som tidligere meddelt har Banken besluttet at indføre en grænse for store engagementer på 10 pct. af Bankens egenkapital, svarende til ca. 170 mio. kr. Banken havde primo året 7 engagementer der oversteg denne grænse. Ved halvårsskiftet var antallet nedbragt til 4 og er nu nedbragt til 1. De samlede større engagementer er nedbragt med ca. 500 mio. kr. Erhvervsinvest Nord Erhvervsinvest Nord realiserede et resultat på -20,5 mio. kr. mod -12,2 mio. kr. i sidste regnskabsår. Baggrunden for det negative resultat er først og fremmest konkurs i et enkelt porteføljeselskab og nedskrivning på 4 andre selskaber. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udviser et resultat på 38,9 mio. kr. Årets resultat kan primært henføres til en gevinst på renterelaterede poster på 43,1 mio. kr. og et tab på aktier på i alt 14,6 mio. kr. Kapitalforhold og solvensprocent s solvensprocent er opgjort til 10,2 pct. i forhold til 10,5 pct. ved udgangen af. Kernekapitalprocenten er 7,3 mod 7,5 ved udgangen af. Aktien Antallet af aktionærer er steget med til og samtidig er der solgt flere aktier til de enkelte aktionærer. Især aktionærer med færre end 100 aktier har øget deres samlede beholdning fra til stk. aktier. Forøgelsen er sket samtidig med at der er sket et tilbagesalg af aktier fra udenlandske investorer. FORVENTNINGER TIL 2003 Forventninger For 2003 forventes en fortsat afdæmpet konjunkturudvikling og en fortsat lav rente. Begge forhold vil sætte Bankens indtjening under pres. Der forventes en beskeden stigning i forretningsomfanget (ind- og udlån), samtidig med et mindre fald i rentemarginalen som følge af det generelt faldende renteniveau. Gebyrindtægterne fra bl.a. Totalkredit, DLR Kredit og Bank- Invest forventes fortsat at stige. Andre ordinære indtægter forventes at falde betydeligt på grund af store engangsindtægter i. Det forventes således at basisindtægterne vil ligge på et lidt lavere niveau i forhold til, trods stigende nettorenteindtægter, og stigende gebyrindtægter. Omkostningerne ventes at stige med ca. 4 pct. på baggrund af etableringen af to nye Lokalbanker uden for Nordjylland, og konsekvenserne ved køb af DanFinans samt stigende edbomkostninger Primo 2003 Kunder I forhold til ultimo har Spar Nord Bank forøget sit kundeantal med til i alt Lang rente Kort rente 8

9 KONCERNBERETNING Tab og hensættelser ventes nedbragt fra 1,5 pct. af udlån og garantier til ca. 1 pct. De afdæmpede konjunkturer betyder at det ikke vil være realistisk i 2003 at nå målet på 0,75 pct. På denne baggrund forventes en basisindtjening i størrelsesordenen mio. kr. Målene om en kernekapitalprocent over 8 og en solvensprocent over 10 fastholdes. Regnskabspraksis Som følge af ændret regnskabsbekendtgørelse fra Finanstilsynet forventes den bogførte egenkapital for primo 2003 opskrevet med mio. kr. som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr. 2, Efter opskrivningen udgør solvensprocenten primo året ca. 10,4 og kernekapitalprocenten ca. 7,9. Stemme- og ejerretsbegrænsning Bestyrelsen besluttede på sit møde i januar 2003 at fremsætte forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 19. marts De væsentligste ændringer omfatter en ophævelse af stemme- og ejerretsbegrænsningen samtidig med at der indføres en delegeretordning i henhold til Lov om banker og sparekasser 8a. Gennem vedtægtsændringen sikres at Banks aktionærer får indflydelse i forhold til deres aktiebesiddelse. Baggrunden for forslaget er det arbejde der blev iværksat i Banken tidligere på året på baggrund af Nørby-udvalgets anbefalinger til Corporate Governance, og som er omtalt i Årsrapporten for. Se i øvrigt under "Aktionærforhold". Bankens største aktionær, Spar Nord Fonden, der besidder 30,8 pct. af aktiekapitalen har givet sin tilslutning til forslaget. BEMYNDIGELSE På generalforsamlingen vil Bestyrelsen søge bemyndigelse til en evt. kapitaludvidelse på op til 10 pct. af aktiekapitalen. Med bemyndigelsen ønsker ledelsen mulighed for at øge kapitalberedskabet hvis der bliver behov herfor. BEGIVENHEDER I Moderniseringsprogram Bankens moderniseringsprogram er fortsat i hvor yderligere 9 filialer er blevet moderniseret, således at i alt 20 ud af 67 filialer er moderniseret. I alt er der investeret 14,5 mio. kr. i programmet i. For 2003 forventes 9 filialer moderniseret. Aktiesalg Bank solgte i januar sin ejerandel i Vendsyssel Bank på 50,5 pct. af aktiekapitalen med en gevinst på ca. 16 mio. kr. i forbindelse med fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank. Samtidig overtog Bank den daværende Egnsbank Nord filial på Vesterbro i Aalborg. Ejerandel af DLR I forbindelse med afkøb af Danske Banks, Nordeas og Nationalbankens aktier i DLR Kredit har Bank tegnet for yderligere nom. 6,6 mio. kr. i DLR Kredit. Efter aktiekøbet besidder Bank 17,7 mio. kr. af den samlede aktiekapital på 300 mio. kr., hvilket svarer til en ejerandel på 5,9 pct. Capitalis A/S Medio april indtrådte Jyske Bank, Nykredit og Amtssparekassen Fyn i ejerkredsen bag corporate finance selskabet Capitalis A/S samtidig med at aktiekapitalen i selskabet blev udvidet fra 8 mio. kr. til 22 mio. kr. Bank ejer 23,3 pct. af aktiekapitalen efter udvidelsen. SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRENTNING AF PRIMOEGENKAPITAL FØR SKAT Pct SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr ,5 15,0 22,8 3,5 8, ,9 735,3 777,4 822,1 809,

10 KONCERNBERETNING Lokalbank Herning Som led i Bankens Lokalbankstrategi blev der åbnet en Lokalbank i Herning i november. Lokalbanken har 6 ansatte, og i tilknytning til Lokalbanken etableres et Lokalbankråd med repræsentanter fra lokalsamfundet. Samtidig blev konceptet for København tilpasset Lokalbankstrategien, med vægt på privatkunder samt små og mellemstore virksomheder. DanFinans A/S Banks helejede datterselskab Finans Nord A/S købte pr. 1. november DanFinans A/S af Roskilde Bank for 48 mio. kr. For Bank betyder det en væsentlig styrkelse på leasingområdet. DanFinans forventes i første halvår 2003 at blive fusioneret med Finans Nord. ARBEJDSLØSHEDEN I NORDJYLLAND OG DANMARK Pct Primo 2003 Nordjylland Danmark Det fusionerede Finans Nord vil få en balance på ca. 3 mia. kr., og styrker dermed sin position som et af Danmarks førende leasingselskaber inden for kernekompetenceområderne transport, landbrug og entreprenørmateriel samt operationel leasing af firmabiler. Ledelsesincitamentsprogram De nuværende bonus- og ledelsesincitamentsprogrammer der udløb med udgangen af, er erstattet af fire nye programmer. Ordningerne er nærmere omtalt i afsnittet "Bonusprogrammer". Hvor store de samlede udgifter til bonusprogrammerne vil blive, afgøres af henholdsvis direktion og bestyrelse efter det pågældende regnskabsårs udløb. For 2003 har Bestyrelsen fastsat 11 pct. som minimum for den egenkapitalforrentning - målt på basisindtjeningen - der kan udløse bonus. OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGER TIL Efterfølgende gennemgås forventningerne til - med kursiveret tekst - sammenholdt med resultaterne. Det forventes at den økonomiske aktivitet også i vil befinde sig på et lavt niveau. På denne baggrund forventer at kunne realisere en egenkapitalforrentning i niveauet pct. før skat og indtjening fra Erhvervsinvest Nord og beholdningsindtjeningen. Der forventes et beskedent positivt resultat fra Erhvervsinvest Nord i. Målet om en egenkapitalforrentning på pct. målt på basisindtjeningen blev ikke opnået. Forklaringen er primært højere tab og hensættelser end forventet. De tre IT-relaterede engagementer, der var omtalt i årsregnskabet for, udviklede sig negativt gennem første halvdel af, og i løbet af sommeren gik to af selskaberne konkurs. På denne baggrund nedjusterede Banken sine forventninger efter 1. kvartal til mio. kr. Den lavere aktivitet og øget fokusering vil også afspejle sig i omkostningsudviklingen der vil blive nedbragt til nulvækst i samtidig med at Banken forventer at etablere én ny filial uden for Nordjylland. De samlede omkostninger udviste et fald på 1,5 pct. til trods for købet af filialen på Vesterbro, DanFinans og åbningen af Lokalbank Herning. Driftspåvirkningen af tab og hensættelser ventes nedbragt til ca. 0,75 pct. af udlån og garantidebitorer gennem en fastholdelse af den stramme kreditpolitik. Som omtalt ovenfor betød yderligere tab på de tre IT-engagementer at niveauet blev overskredet. Eksklusive disse engagementer blev målet opfyldt. 10

11 CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance, eller god selskabsledelse, hviler på fire værdier: åbenhed, gennemsigtighed, ansvarlighed og ligebehandling. Værdier som Banken stedse har søgt at leve op til hvorfor Bestyrelsen også var positive overfor Nørby-udvalgets anbefalinger. Det blev derfor besluttet at vurdere om anbefalingerne gav anledning til ændringer i Bankens vedtægter, politikker og lignende. Vurderingen er nu afsluttet og en række justeringer gennemført, og på generalforsamlingen i marts 2003 vil der blive fremsat forslag om ændring af vedtægterne således at stemmeog ejerretsbegrænsningerne ophæves. AKTIONÆRERNES ROLLE OG SAMSPIL MED SELSKABSLEDELSEN I blev der nedsat et udvalg der vurderede Bankens vedtægter. Udvalget indstillede til Bestyrelsen at stemme- og ejerretsbegrænsningerne blev ophævet samtidig med indførelse af en delegeretmodel i henhold til Lov om banker og sparekasser 8a der understøtter Bankens Lokalbankstrategi. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at fremsætte forslaget på den kommende generalforsamling. etableret et diskussionsforum på Bankens hjemmeside, og generalforsamling og præsentation af halvårsregnskabet vil blive web-castet. INTERESSENTERNES ROLLE OG BETYDNING FOR SELSKABET Banken har en lang tradition for samarbejde med forskellige interessentgrupper, og hvert år offentliggøres et Kvalitetsregnskab der viser de vigtigste interessenters tilfredshed med Banken. Hertil kommer en involvering i lokalområdet gennem 21 Lokalbankråd. ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED Banken tilstræber en åben ledelsesstil hvilket fremgår af kommunikations- og IR-politikkerne der findes på hjemmesiden, samt de interne regler for informationsforpligtelser over for Københavns Fondsbørs. Hertil kommer løbende investor- og analytikermøder der er nærmere omtalt under "Aktionærforhold". Fra efteråret har Banken offentliggjort bestyrelses- og direktionsmedlemmernes beholdninger af -aktier. BESTYRELSENS OPGAVER, ANSVAR OG SAMMEN- SÆTNING Forretningsordenen for Bestyrelsen lever i det store og hele op til Corporate Governance, idet enkelte punkter er justeret. Det fremgår således at Formanden har et særligt ansvar for at sikre at Bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at Bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde, herunder for at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for Selskabet. Formanden foranlediger en årlig evaluering af Bestyrelsens og Direktionens arbejde, herunder samarbejdet. Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Hertil kommer et strategiseminar, 3 repræsentantskabsmøder og 2 formandsrådsmøder. AFLØNNING AF BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelsen modtager et fast honorar, mens Direktionen, ud over deres faste løn, deltager i et aktieoptionsprogram der er omtalt under "Øvrige oplysninger" i regnskabet. Bank har vurderet vedtægter og politikker i lyset af Nørby-udvalgets anbefalinger omkring Corporate Governance. En række konkrete tiltag skal gøre Banken endnu mere åben og gennemsigtig. RISIKOSTYRING Risikostyringen er omtalt i et særskilt afsnit i årsregnskabet. På kommunikationsområdet har Banken allerede en betydelig kommunikation med aktionærerne via de årlige aktionærmøder med deltagelse af mellem og aktionærer samt gennem aktionærbladet der udkommer fire gange om året. Hertil kommer at der er 11

12 AKTIONÆRFORHOLD Bank har flere aktionærer end nogensinde før. Målet for 2003 er at forenkle den politiske struktur, deltage i Fondsbørsens nye MidCap indeks og tiltrække endnu flere aktionærer. AKTIONÆROVERSIGT Egne aktier ,1 6,3 5,8 Ikke navnenoterede ,7 1,2 2,7 I alt ,0 100,0 100,0 * For 2000 og omfatter gruppen aktier. I fik Bank nye aktionærer og har nu over Det er det største antal aktionærer nogensinde, og af de mere end aktionærer er de 94 pct. tillige kunder. Det er fortsat et mål at øge antallet af aktionærer. Mens der således har været en tilfredsstillende vækst i antallet af "lokale aktionærer" har der også i været et fald i antallet af storaktionærer, dvs aktionærer der besidder mere end 0,5 pct. af aktiekapitalen, fra 7 til 4. Nedgangen skyldes tilbagesalg fra udlandet således at Banken i dag alene har danske storaktionærer. Aktionærernes Antal samlede navnenot. aktiebesiddelse Pct. Pct. Pct. Primo 2003 aktionærer aktier og færre ,3 1,6 1, aktier ,1 2,3 2, aktier ,4 29,8 31, aktier ,0 12,5 12, aktier* ,9 3,2 4, aktier ,0 5,2 3,3 Flere end aktier ,5 37,9 35,4 Den største aktionær, og den eneste der har meddelt at den har mere end 5 pct. af aktiekapitalen, er Fonden, Østeraa 12, Aalborg der ejer 30,8 pct. af aktiekapitalen. Fonden blev stiftet i 1990 i forbindelse med omdannelsen af Sparekassen Nordjylland til aktieselskab. Fonden har til formål dels at videreføre Bank, dels at uddele midler til støtte af almene formål. I forbindelse med fremsættelsen af forslaget om ophævelse af stemme- og ejerretsbegrænsningen i Banken vedtog Fonden en politik for sit ejerskab af Banken. Det hedder heri: "Så længe Banken leverer et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne, er det Fondens politik - over for Bankens kunder, medarbejdere og det omgivende samfund - at forsvare Bankens selvstændighed." AKTIONÆRSTRATEGI I aktionærstrategien hedder det blandt andet at Banken vil "forenkle den politiske struktur, herunder eventuelt lempe stemme- og ejerretsbegrænsningen." Dette punkt ventes opfyldt på generalforsamlingen i marts 2003 hvor Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ophævelse af stemme- og ejerretsbegrænsningen samtidig med at der indføres en delegeretordning i henhold til Lov om banker og sparekasser 8a. Forslaget betyder at aktionærer med færre end aktier på lokale aktionærmøder skal vælge delegerede til Bankens generalforsamling. De delegerede stemmer herefter med aktionærkredsens aktiekapital. For aktionærer med aktier eller flere gælder at de hver især kan udpege delegerede der stemmer med aktionærens aktiekapital. Uanset at de mindre aktionærer gør deres stemmemæssige indflydelse gældende gennem delegerede, har alle aktionærer fortsat ret til at møde på generalforsamlingen og give deres mening til kende. Forslaget giver i realiteten større indflydelse til de mange mindre aktionærer. I praksis er det umuligt at samle aktionærer hvilket kun levner to muligheder, enten at det er et lille mindretal der får indflydelse eller at man stemmer gennem delegerede. Et andet punkt i strategien der er opfyldt, er øgede beføjelser til Lokalbankrådene. Her er forretningsordnerne justeret således at rådenes indflydelse på Lokalbankernes udvikling er blevet tydeliggjort. 12

13 AKTIONÆRFORHOLD Aktionærstrategien Målet er at give et konkurrencedygtigt afkast. Banken vil: udlodde den del af overskuddet der ikke skal bruges til forretningsmæssig udvikling fortsat forbedre investorernes informationsniveau fremme et bredt ejermæssigt fundament give øgede beføjelser til Lokalbankrådene forenkle den politiske struktur, herunder eventuelt lempe stemmerets- og/eller ejerretsbegrænsningen INVESTOR RELATIONER Bankens ledelse har i det forløbne år holdt en række møder med Bankens analytikere og investorer. Aktiviteterne er et led i Bankens åbne kommunikationspolitik der blandt andet har til formål at gøre Banken attraktiv for alle interessenter og sikre at der sættes en fair kurs på aktierne. Banken har som mål at indgå i det nye MidCap indeks som Fondsbørsen introducerer 1. april Betingelsen for at deltage i indekset er dels krav til likviditet, dels krav til åben kommunikation. Derfor har Banken også vedtaget en politik for Investor Relationer (IR-politik). IR-POLITIK Generelt Bank ønsker en åben og professionel kommunikation med alle Bankens interessenter. Bank giver på eget initiativ informationer der kan have betydning for interessenterne: aktionærerne, kunderne, medarbejderne og samfundet/pressen. Mål Målet er at give markedet en åben information om Bankens virke og resultater med henblik på at sikre en fair prisfastsættelse af aktien, samt medvirke til at sikre god Corporate Governance. Målet er desuden at øge antallet af aktionærer. Strategi Alle interessenter skal have hurtig og lige adgang til væsentlig information om Bankens udvikling. Det betyder blandt andet at: alle meddelelser til Fondsbørsen og andre væsentlige meddelelser kan findes på Bankens hjemmeside: der udgives informative perioderegnskaber der løbende holdes møder med analytikere og investorer. Dog ikke i 3-ugers perioden op til offentliggørelse af et regnskab eller anden kendt begivenhed der kan være kurspåvirkende al materiale der anvendes ved investor- eller analytikermøder og på aktionærmøder offentliggøres på hjemmesiden samtidig med at indlæggene holdes generalforsamling og fremlæggelse af halvårsrapporter web-castes der er et diskussionsforum på hjemmesiden, hvor aktionærer kan kommentere aktuelle problemstillinger KURSUDVIKLING FOR SPAR NORD-AKTIEN SPAR NORD BANKS FINANSKALENDER 2003 Bank forventer at offentliggøre fondsbørsmeddelelser på følgende datoer: 26. februar 2003 Årsregnskabet for 19. marts 2003 Generalforsamling 30. april kvartals regnskab 13. august 2003 Halvårsregnskabet 29. oktober kvartals regnskab Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Bank-indeks Bank-indeks 13

14 BONUSPROGRAMMER I udløb de hidtidige incitamentsprogrammer. Programmerne erstattes af fire nye programmer der i højere grad er med til at understøtte Lokalbankstrategien. INCITAMENTSORDNINGER Med udgangen af udløb de hidtidige incitamentsordninger i Banken. Elementerne i ordningerne var: 1. Kollektivt bonusprogram 2. Tantieme til direktører 3. Aktieprogram for Direktørgruppen og Direktionen Det kollektive incitamentsprogram blev udløst hvis Spar Nord Bank opnåede en egenkapitalforrentning over gennemsnittet for en række større banker. I 2000 blev programmet udløst og alle medarbejdere modtog kr. i dels aktier, dels kontanter. Tantieme er udbetalt til direktører ud fra individuelle kriterier. Aktieprogrammet kan udnyttes første gang efter offentliggørelsen af årsregnskabet for. Exercisekursen er 325. Nettoavancen bindes i aktier i op til 5 år, idet der alene kan sælges 1/5 af beholdningen pr. år. Medlemmer af Direktørgruppen har typisk aktieretter. Programmet er omtalt under "Øvrige oplysninger". Disse programmer erstattes af fire nye programmer der i højere grad tager udgangspunkt i resultatskabelse og som understøtter Lokalbankstrategien. Såvel det kollektive som det lokale bonusprogram vil blive udbetalt med samme beløb uanset stilling. 1. Et kollektivt bonusprogram der omfatter alle ledere og medarbejdere hvor basis er Bankens resultater - maks kr. pr. deltager i aktier til markedskurs 2. Et lokalt bonusprogram hvor basis er Lokalbankens eller områdets resultater - maks kr. pr. deltager, kontant 3. Bonusprogram for Direktørgruppen på basis af lokalområdets resultater. Udbetales i et mix af kontanter og aktier 4. Bonusprogram for Direktionen på basis af Bankens resultater. Udbetales i et mix af kontanter og aktier PRINCIPPERNE I BONUSPROGRAMMET Kollektivt bonusprogram Der udbetales kollektiv bonus hvis det fastsatte mål for egenkapitalforrentningen (basisindtjeningen) opnås. Desto større forrentning desto større bonus - dog maks kr. pr. medarbejder. Bonussen kan blive reduceret hvis der har været fald i kundeantallet, og hvis der har været en negativ udvikling i omkostningsprocenten. Bestyrelsen beslutter ved begyndelsen af året hvilket niveau for egenkapitalforrentning der skal udløse bonus. For 2003 er målet fastsat til 11 pct. Lokalt bonusprogram Der udbetales bonus hvis forrentningen af egenkapitalen i Lokalbanken er tilfredsstillende og/eller væksten i indtjeningen har været tilfredsstillende. Bonussen kan blive reduceret hvis der har været fald i kundeantallet, og hvis der har været en negativ udvikling i omkostningsprocenten. For afdelinger, fx i Hovedsædet, hvor der ikke er en indtjening vælges andre relevante indikatorer. Den samlede udgift ved kollektivt og lokalt bonusprogram kan maks. udgøre ca. 17 mio. kr. Bonusprogram for Direktørgruppen Bonus til direktørerne udbetales i princippet efter de samme indikatorer som i de lokale bonusprogrammer, således at fx Lokalbankdirektørerne kun kan modtage bonus hvis medarbejderne får bonus. Ved vurderingen af bonus indregnes tillige udviklingen i Lokalbankens medarbejdertilfredshed. Bonusprogram for Direktionen Principperne følger udbetaling af det kollektive program, således at der kun udbetales bonus til Direktionen hvis medarbejderne modtager kollektiv bonus og udviklingen i medarbejdertilfredsheden er tilfredsstillende. 14

15 KVALITETSREGNSKAB Bankens undersøgelser af kunders og medarbejderes tilfredshed - Kvalitetsregnskabet - er blevet omlagt i. Siden 1989 har Banken årligt gennemført interne undersøgelser af tilfredsheden, men fra er det på kundesiden en ekstern analysevirksomhed der står for undersøgelsen. Undersøgelserne på såvel kunde- som medarbejdersiden bygger på principperne bag den europæiske model for måling af kundetilfredshed (EPSI) som også anvendes til Dansk Kunde Index. Modellen indeholder 7 variabler der giver en samlet beskrivelse af kundernes (og medarbejdernes) kvalitetsopfattelse, tilfredshed og loyalitet. Det er tilstræbt at bevare nogle tidsserier således at det er muligt at foretage sammenligninger med tidligere år. RESULTATERNE FOR For privatkunder og medarbejdere har der været en svag fremgang, mens der kan spores tilbagegang på erhvervskundesiden. Sammenlignet med nordjyske konkurrerende pengeinstitutter ligger Bank lidt lavere hvilket er i overensstemmelse med resultaterne fra Finansrådets årlige omdømmeundersøgelse der viser større kundetilfredshed hos mindre pengeinstitutter end hos større pengeinstitutter. Et forhold som Bank søger at imødegå gennem Lokalbankstrategien hvor kunde- og personaleansvaret flyttes ud lokalt. SAMLET RESULTAT TILFREDSHED Privatkunder 4,11 4,08 Konkurrent - privat 4,27 4,20 Erhvervskunder 3,69 3,82 Medarbejdere 4,08 4,06 2,0 3,0 4,0 5,0 PRIVATKUNDERNE Som noget nyt er der mulighed for at vurdere hvad det er der skaber tilfredshed og loyalitet hos kunderne, og her viser det sig - nok lidt overraskende - at det er Bankens image der scorer højest både når det gælder tilfredshed og loyalitet. Undersøgelsens resultat er meget i overensstemmelse med Finansrådets omdømmeundersøgelse der viser en meget snæver sammenhæng mellem image på den ene side og loyalitet og tilfredshed på den anden side. Forklaringen kan være at privatkundernes kontakt med banken bliver mere og mere sporadisk hvorfor de primært kan vurdere deres bank ud fra det generelle image, og bankforretninger og produkter er så komplicerede at det afgørende ikke bliver om renten på et givent produkt er lidt højere eller lidt lavere - det er et generelt spørgsmål om tillid. Image skal her tages bredt som det samlede billede som hele Bankens kommunikation aftegner i kundernes bevidsthed. Den næstvigtigste faktor er den personlige betjening der specielt har betydning for kundetilfredsheden, mens loyaliteten er helt domineret af det generelle omdømme. Det fremgår også af undersøgelsen at produktudbuddet ikke har den store betydning for kunderne. ERHVERVSKUNDERNE På erhvervskundesiden har der været en tilbagegang i tilfredsheden hvilket ikke er tilfredsstillende. Forklaringen på tilbagegangen kan være den nødvendige kreditopstramning som Banken gennemførte i / samt de betydelige tab og hensættelser. Begge forhold har givet påvirket Bankens image. For erhvervskunderne har den personlige betjening relativ større betydning end for privatkunderne. Forklaringen er antagelig at der er hyppigere kontakt mellem Banken og virksomhederne end mellem Banken og privatkunderne, samt at det er helt afgørende at medarbejderne er i stand til at skabe en PRIVATKUNDERS TILFREDSHED PÅVIRKES AF Image Pct. 43 Personlig betjening 38 Produkter 19 PRIVATKUNDERS LOYALITET PÅVIRKES AF Image 56 Personlig betjening 29 Produkter 15 Pct. Bank har lagt undersøgelsen af kundernes tilfredshed ud til et eksternt analyseinstitut. Kvalitetsregnskabet viser en fremgang for privatkunder og medarbejdere. Erhvervskunder er gået tilbage. individuel løsning til virksomheden. Til gengæld har produkterne endnu mindre betydning end for privatkunderne. Erhvervskunderne forventer at et full-service pengeinstitut har de nødvendige produkter hvorfor det blot er en forudsætning og ikke noget der skal tillægges en værdi i sig selv. ERHVERVSKUNDERS TILFREDSHED PÅVIRKES AF Image Pct. 45 Personlig betjening 52 Produkter 3 ERHVERVSKUNDERS LOYALITET PÅVIRKES AF Image 58 Personlig betjening 39 Produkter 3 Pct. 15

16 MEDARBEJDERNE Set i lyset af de store organisatoriske ændringer i er det tilfredsstillende at medarbejdertilfredsheden steg marginalt. Lidt overraskende viser det sig at en stærk positiv "branding" har betydning for medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. MEDARBEJDERNES TILFREDSHED PÅVIRKES AF Image Pct. 31 Nærmeste leder 20 Samarbejde 14 Arbejdsbetingelser 35 MEDARBEJDERNES LOYALITET PÅVIRKES AF Image 49 Nærmeste leder 15 Samarbejde 10 Arbejdsbetingelser 26 Pct. MEDARBEJDER- TILFREDSHEDEN Medarbejderindekset i Kvalitetsregnskabet viser en marginal fremgang i forhold til. Udviklingen er tilfredsstillende i betragtning af de store organisatoriske ændringer der blev gennemført i i forbindelse med indførelsen af Lokalbankstrategien. Populært sagt flyttede "magten" fra Hovedsædet ud i Lokalbankerne. I stedet for at Hovedsædet fortalte hvad de lokale banker skulle gøre, er det nu de lokale banker der fortæller Hovedsædet hvad de ønsker. Som ved kundeudsagnene kan man også her aflæse hvilke faktorer der er vigtigst for medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Igen er det image-udsagn der har stor indflydelse på tilfredshed og loyalitet. En stærk positiv "branding" af Banken vil således ikke blot øge kundetilfredshed og -loyalitet, men også medarbejdertilfredshed og -loyalitet. Banken er samtidig rykket hele 10 pladser frem i undersøgelsen "Danmarks Bedste Arbejdsplads" der offentliggøres i Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin. I lå Bank på en 32. plads, mens resultatet for gav en 22. plads. PERSONALEPOLITIK I efteråret blev der vedtaget nye personale- og kompetencepolitikker, der tog udgangspunkt i kundebetjeningen og dermed i kundernes behov. I personalepolitikken hedder det blandt andet: " Bank vil være en kæde af lokale banker. Det er en særlig måde at drive bank på hvor vi på en gang udnytter den store banks styrke og er tæt på kunderne. Det betyder også at der lokalt bliver råderum til at udvikle forretningen, mens det på den anden side kræver noget særligt af - og giver noget særligt til - vores medarbejdere og ledere. Personalepolitikken udtrykker hvad vi forventer af dig som ansat i Banken, og hvad du til gengæld kan forvente af Banken som arbejdsplads. Den bygger på princippet om "noget for noget", men også på de kendte Bank-værdier. Personalepolitikken er fundamentet for den måde vi skaber vores bank på. Den beskriver de relationer vi vil have til vores kunder og hinanden, og sikrer at vi alle oplever et fællesskab om det at drive forretning. Personalepolitikken skal være med til at sikre respekt for din person og dine holdninger - mod at du til gengæld respekterer og bidrager til den forretning og det fællesskab vi vil skabe. For at nå vores mål skal vi skabe mere forretning og offensivt skabe nye og tilfredse kunder. Det kan kun lykkes gennem medarbejdere der er engagerede, glade og motiverede - fordi de får udfordringer og rammer så de kan gøre en forskel." KOMPETENCEPOLITIK Kompetencepolitikken opererer med tre former for kompetence: Faglig kompetence - hvordan er jeg fagligt klædt på, Personlig kompetence - hvordan udvikler jeg mig i jobbet så jeg bruger mig selv optimalt og Social kompetence - hvordan er jeg til at håndtere de menneskelige relationer og gøre forretning med kunden. Siden har stort set alle ledere deltaget på Bankens ledelsesakademi der indeholder både faglig og personlig udvikling og uddannelse samt erfaringsudveksling. Målet er blandt andet at højne ledergruppens forandringsevne for at understøtte Lokalbankstrategien der giver mulighed for forskellig udvikling i forskellige Lokalbanker. MEDARBEJDERNES UDDANNELSESNIVEAU Finansiel videreudd. 574 Merkonom 251 HD 68 Universitetsuddannelse 44 16

17 ORGANISATIONSDIAGRAM LASSE NYBY adm. direktør JOHN LUNDSGAARD bankdirektør LARS MØLLER bankdirektør DIREKTION FINANS- AFDELING Jan Poulsen KREDIT- AFDELING Kim Christensen DIREKTIONS- SEKRETARIAT Keld Gammelgaard ØKONOMI- AFDELING Jan Møller Pedersen SPAR NORDS LOKALBANKER STORKUNDE- OMRÅDET HANDELS- OG UDLANDS- OMRÅDET FINANS NORD A/S FORRETNINGS- SUPPORT Lars Møller Niels Arnold Lund Jan Gerhardt Gert Tougård John Lundsgaard 22 Lokalbanker Storkundeafdeling Handelsafdeling Projekt- og Sourcingafdeling Bankkontor Erhvervsinvest Nord A/S Udlandsafdeling Markedsafdeling Personale- og Organisationsafd. IT-afdeling Back Office Produktion 17

18 FORRETNINGSOMRÅDERNE SEGMENTFORDELT BASISINDTJENING Resultatopgørelse - Mio. kr. s Lokalbanker Handels- og Udlandsområdet Storkundeområdet Finans Nord Basisindtægter 871,1 65,8 118,3 70,3 Eksterne omkostninger 359,4 13,0 57,6 28,4 Interne omkostninger 287,5 13,1-24,7 1,4 Omkostninger i alt 646,9 26,1 32,9 29,8 Basisindtjening - før tab og hensættelser 224,2 39,7 85,4 40,5 Tab og hensættelser* 122,2 14,8-1,5 16,7 Basisindtjening 102,0 24,9 87,0 23,8 * Tab og hensættelser på de tre IT-engagementer er ikke segmentfordelt. Balancetal Udlån i mio. kr , , Vækst i pct. 3,0-12,4-83,5 Indlån i mio. kr , ,0 - - Vækst i pct. 4,2 22,9 - - Garantier i mio. kr ,6 168,0 - - Vækst i pct. 14,3 56,9 - - Risikovægtede poster i mio. kr , , , ,5 Allokeret kapital, 8 pct. i mio. kr ,8 197,3 154,5 116,0 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 10,0 12,6 56,3 20,5 Omkostningsandel af basisindtægter 0,74 0,40 0,28 0,42 SEGMENTFORDELT BASISINDTJENING SEGMENTFORDELTE OMKOSTNINGER SEGMENTFORDELT ANTAL ANSATTE Pct. 10,0 Pct. 3,6 4,5 4,0 Pct. 2,6 6,7 5,4 36,6 42,9 87,9 85,3 10,5 s Lokalbanker Storkundeområdet Handels- og Udlandsområdet Finans Nord s Lokalbanker Storkundeområdet Handels- og Udlandsområdet Finans Nord s Lokalbanker Storkundeområdet Handels- og Udlandsområdet Finans Nord 18

19 SPAR NORDS LOKALBANKER s Lokalbanker er den største organisatoriske enhed i Banken. Området omfatter de 19 Lokalbanker i det nordjyske område samt Lokalbankerne i Århus, Herning og København, og ved udgangen af var der i alt 66 filialer fordelt på de 22 Lokalbankområder. Kundemæssigt har s Lokalbanker ansvaret for de private kunder samt størstedelen af de små og mellemstore erhvervskunder i Banken. I blev konceptet for Lokalbankerne i Århus og København ændret fra primært at være en investerings-/storkundeafdeling til at være en del af Lokalbankerne med vægt på privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i lokalområdet. UDVIKLINGEN I havde s lokale banker en acceptabel basisindtjening på 102,0 mio. kr., svarende til en forrentning af den allokerede kapital på 10,0 pct. Resultatet er påvirket af at der i tre Lokalbanker er konstateret store tab og hensættelser samt et større fald i rentemarginalen end forventet ved årets begyndelse. I steg de samlede indlån i s Lokalbanker til ,9 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 4,2 pct. I samme periode voksede udlånene med 3,0 pct. til ,5 mio. kr. Markedsandelen for s Lokalbanker steg i som følge af en kundetilgang inden for såvel privat- som erhvervskundesegmentet. Den samlede nettotilgang af kunder i blev på 915 til i alt ultimo året. Tilgangen af nye kunder stammer primært fra etableringen af den ny Lokalbank i Herning og fra overtagelsen af en tidligere filial fra Egnsbank Nord i Aalborg. Antallet af medarbejdere i Spar Nords Lokalbanker steg i med 14 til i alt 736. Stigningen skyldes etablering af Lokalbank Herning, overtagelse af Vesterbro afdeling samt in-sourcing af Hotline funktion fra SDC. TILFREDSHED LOKALBANKER Kvalitetsregnskabet 5,0 4,5 4,0 DE VÆSENTLIGSTE INDSATSOMRÅDER Privat Ved årsafslutningen var der ca Stjernekunder, svarende til en andel af Bankens privatkunder på ca. 15 pct. Foruden en markant vækst i antallet af Stjernekunder i er der ligeledes sket en betydelig stigning i antallet af Stjernekunder der benytter Netbank. Ultimo havde ca. 60 pct. af Bankens Stjernekunder en Netbankaftale. På boligområdet har udviklingen været tilfredsstillende på alle områder. I formidlede de lokale banker i alt lån gennem Totalkredit, hvilket svarer til et beløb på 3,0 mia. kr. Samarbejdet med DLR Kredit blev - foruden lån til landbruget - udvidet til også at omfatte lån til udlejningsejendomme og andelsboliger, ustøttede kontorog forretningsejendomme samt alment boligbyggeri. I blev det samlede nyudlån gennem DLR Kredit på ca. 400 mio. kr. hvilket var bedre end forventet. På pensionsområdet var udviklingen i også tilfredsstillende. Det samlede indskud på kundernes pensionsopsparinger steg med ca. 10 pct. til 412,9 mio. kr. LEDELSE Lars Møller Bankdirektør ANTAL MEDARBEJDERE 736 Med 736 medarbejdere fordelt på 22 lokalbanker og 66 filialer er s Lokalbanker organisationens største enhed. Spar Nords Lokalbanker havde en basisindtjening på 102,0 mio. kr. i. Resultatet er acceptabelt. FAKTA Resultatopgørelse Mio. kr. Basisindtægter 871,1 Eksterne omkostninger 359,4 Interne omkostninger 287,5 Omkostninger i alt 646,9 Basisindtjening - før tab og hensættelser 224,2 Tab og hensættelser 122,2 Basisindtjening 102,0 Balancetal Mio. kr. Udlån ,5 Vækst i udlån i pct. 3,0 Indlån ,9 Vækst i indlån i pct. 4,2 Risikovægtede poster ,2 Allokeret kapital, 8 pct ,8 3,5 3,0 Medarbejdere Privatkunder Erhvervskunder Bank / Højeste/Laveste Søjlerne viser den gennemsnitlige tilfredshed med Banken. Den blå prik viser resultatet for bedste lokalbank og den røde prik den dårligste. Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 10,0 Omkostningsandel af basisindtægter 0,74 19

20 SPAR NORDS LOKALBANKER På Investeringsområdet var resultatet for s Lokalbanker tilfredsstillende til trods for et generelt fald i aktiviteten på aktiemarkederne. I blev der således formidlet investeringsbeviser gennem investeringsforeningen BankInvest for mere end 640 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 50 pct. i forhold til. Antallet af kunder der vælger at betjene sig selv ved hjælp af Netbank, er i stadig vækst. I blev der således etableret mere end nye aftaler i Netbanken, og ved årets udgang var det samlede antal aftaler på over Antallet viser at næsten 20 pct. af Bankens privatkunder har valgt at benytte Netbanken til flere af de daglige bankforretninger. I blev Netbank udvidet med en række nye faciliteter. Blandt andet blev det muligt at handle med aktier på Københavns Fondsbørs direkte via Netbanken, ligesom der blev mulighed for at bestille elektroniske betalingsoversigter fra PBS, og få tilsendt indbetalingskort i elektronisk form (e-kort) direkte til Netbanken. Erhverv På erhvervskundesiden har der været en tilfredsstillende fremgang i de lokale bankers markedsandel. Baggrunden er blandt andet en fremgang inden for den offentlige sektor, idet ca. 50 pct. af de nordjyske kommuner ultimo var kunder i Banken. Herudover har der i været en fremgang i antallet af aftaler i Officebanking samt FI-adviseringer og elektroniske betalinger. Ved udgangen af var mere end 40 pct. af Bankens erhvervskunder tilknyttet Officebanking, hvilket er en stigning på knap 10 pct. i forhold til året før. FORVENTNINGER TIL 2003 s Lokalbanker forventer en stigende indtjening i de kommende år, hvilket er baseret dels på en kundetilgang, dels på forventninger om et større forretningsomfang med de enkelte kunder. Herudover forventes et fald i tab og hensættelser. forventer etablering af yderligere 2 Lokalbanker i Indtjeningen på produkter fra samarbejdspartnerne BankInvest, Totalkredit og DLR Kredit forventes at få en større betydning for indtjeningen i de kommende år. PRIVATKUNDER INDLÅN OG UDLÅN ERHVERVSKUNDER INDLÅN OG UDLÅN Pct. Pct. 33,0 67,0 60,2 39,8 Indlån Udlån Indlån Udlån 20

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk ÅRSREGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007 14. februar 2007 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Årsrapport Bank Bank fik for et rekordresultat på 1033,2 mio. kr. før skat, hvilket

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2005 10. februar 2005 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Side 1 af 21 INDhold Årsregnskabsmeddelelse - i overskrifter 3

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere