INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra hvor der også findes en webbaseret udgave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave."

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB... MEDARBEJDERNE... ORGANISATIONSDIAGRAM... FORRETNINGSOMRÅDERNE... SPAR NORDS LOKALBANKER... STORKUNDEOMRÅDET... HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET... FORRETNINGSSUPPORT... FINANS NORD A/S... ERHVERVSINVEST NORD A/S... RISICI... PÅTEGNINGER... ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE... BALANCE... PENGESTRØMSOPGØRELSE... NØGLETAL... NOTER TIL REGNSKABET... PULJEORDNINGER... SPAR NORD BANK EKSKL. PULJEORDNINGER... AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER... ØVRIGE OPLYSNINGER... REPRÆSENTANTSKAB... SPAR NORD BANK - OVERSIGT Årsregnskabet kan downloades fra hvor der også findes en webbaseret udgave. 2

3 FAKTA, VISION OG VÆRDIER OM BANKEN Bank har base i Nordjylland, og vil gennem etablering af en kæde af Lokalbanker med maksimal selvbestemmelse etablere sig i resten af landet. Banken har i dag 67 afdelinger. Banken er opdelt i fire forretningsområder: s Lokalbanker, Storkundeområdet, Handels- og Udlandsområdet og Finans Nord A/S. Bank vil skabe en kæde af Lokalbanker der skal: Bank vil således skabe en kæde af lokale banker med fokus på privatkunder samt små og mellemstore virksomheder. Banken forener Lokalbankens aktive deltagelse i kundernes nærmiljø med storbankens fordele. Bankens mere end medarbejdere betjener ca privatkunder og ca erhvervskunder. 94 pct. af aktionærerne er også kunder i Banken. Banks rødder går tilbage til 1824 da Aalborg Byes og Omegns Sparekasse blev dannet. I 1967 fusionerede denne sparekasse med Landbosparekassen i Aalborg, og Sparekassen Nordjylland blev dannet. I de følgende år fusionerede Sparekassen Nordjylland med en lang række nordjyske pengeinstitutter - den seneste fandt sted i med Aars. I 1990 blev Sparekassen omdannet til et aktieselskab, og fik i 1998 navnet Bank. være det stærke lokale alternativ til de landsdækkende banker være bedst til at skabe individuelle finansielle løsninger til privatkunder samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder gennem tætte personlige relationer og høj faglig kompetence have konkurrencedygtige priser i kraft af stordriftsfordele udbyde produkter og serviceydelser fra samarbejdspartnere hvor Banken ikke selv kan skabe stordriftsfordele udvise en forretningsskabende ledelsesstil VISION Med udgangspunkt i Nordjylland vil Bank udvikle sig og skabe økonomiske og menneskelige værdier. Det vil ske gennem personlige relationer og salg af individuelle finansielle løsninger. VÆRDIER Bank er en professionel og uhøjtidelig virksomhed der udviser godt forretningsskab og er en attraktiv arbejdsplads. have et godt omdømme og en høj forretningsmoral 3

4 BESTYRELSE OG DIREKTION BESTYRELSE DIREKTION Direktør POUL LAURITSEN Formand for Bestyrelsen Ejendomsmægler ERLING KJÆR Næstformand for Bestyrelsen Adm. direktør LASSE NYBY Bankdirektør JOHN LUNDSGAARD Bankdirektør LARS MØLLER Overlærer NIELS OLE ARNDT Fuldmægtig MICHAEL BUDOLFSEN* Adm. direktør HENRIK HOUGAARD Fuldmægtig BIRTHE KIEL JENSEN* Direktør OVE RAVN Fuldmægtig OLE SKOV* Direktør PER SØNDERGAARD * Medarbejdervalgt 4

5 TIL REGNSKABSLÆSERNE! var det første år med Lokalbankstrategien og vi blev bekræftet i at vi har valgt den rigtige vej. Vi vil skabe en kæde af Lokalbanker med fokus på privatkunderne samt de små og mellemstore virksomheder. Regnskabet kan ikke betegnes som tilfredsstillende, men baggrunden er primært tab på nogle få store engagementer. Herudover er vi tilfredse med resultaterne i betragtning af de sværere konjunkturer og de fortsatte kursfald på verdens børser. Med starten på Lokalbankstrategien var året også karakteriseret ved en række strategiske valg. Vi valgte at nedbringe en række af de store engagementer. Ved indgangen til havde Banken 7 engagementer, der oversteg 10 pct. af Bankens egenkapital. Det tal blev nedbragt til 1 ved udgangen af året, og det førte i sig selv til en nedbringelse af udlån med ca. 500 mio. kr. Vi solgte vores ejerandel i Vendsyssel Bank, og overtog en filial fra Nordjyske Bank. Vi åbnede en Lokalbank i Herning med 6 ansatte. Vi købte leasingselskabet Dan- Finans A/S for at fusionere det med det helejede datterselskab Finans Nord A/S. Endelig fortsatte vi vores moderniseringsprogram, hvor vi nu har nyindrettet 20 filialer så det er blevet til moderne forretningslokaler. På den interne front har strategiomlægningen også ført til en lang række aktiviteter. Organisationen blev tilpasset så den i højere grad understøtter en decentral organisation, og der blev indført nye personale- og kompetencepolitikker. Målet er at give frihed til at skabe mere individuelle forhold og gøre op med forestillingen om at alle skal være og behandles ens. Det skal netop accepteres at der kan og skal være forskellighed både på individniveau og på Lokalbankniveau. Det afgørende vil blandt andet være viljen og evnen til at skabe forretning! 2003 Desværre er konjunkturudsigterne ikke alt for opløftende - der er overvægt af de mere negative nyheder på erhvervsfronten. For Bank ventes en stigning i basisindtjeningen fra ca. 130 mio. kr. til ca mio. kr. Fokus på tab og hensættelser vil ikke blive formindsket, men konjunkturerne gør at de også i 2003 vil befinde sig på et højt niveau. For de kommende år er målet en kontinuert stigning i forrentningen af egenkapitalen til et konkurrencedygtigt niveau, først og fremmest gennem nedbringelse af tab og hensættelser og stram omkostningsstyring. Uanset omkostningsstyringen vil Bank fortsætte sin forretningsvækst blandt andet gennem åbning af nye Lokalbanker i resten af Danmark. Planen er at der skal åbnes en til to om året. Poul Lauritsen Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør 5

6 HOVEDTAL FRA KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE* Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Mio. kr Netto renteindtægter Netto renteindtægter 781,2 765,6 853,6 838,6 827,9 Udbytte af aktier mv. Netto gebyrindtægter 196,1 214,5 242,2 229,6 243,8 Kursreguleringer** Udbytte af aktier mv. 28,8 18,5 18,6 21,7 23,6 Kursreguleringer* 15,4 26,1 44,7 72,1 61,7 Andre ordinære indtægter Andre ordinære indtægter 79,6 18,5 20,7 38,4 65,5 Kursregulering af kapitalinteresser Kursregulering af kapitalinteresser 33,6 39,8 16,2 52,3 25,4 Basisindtægter Basisindtægter 1.134, , , , ,9 Lønninger mv.** Driftsomkostninger og afskrivninger* 712,9 735,3 777,4 822,1 809,9 Basisindtjening før tab og hensættelser Basisindtjening før tab og hensættelser 421,8 347,7 418,6 430,6 438,0 Tab og hensættelser Tab og hensættelser 215,0 131,6 211,0 347,3 307,4 Basisindtjening Basisindtjening 206,8 216,1 207,6 83,3 130,6 Erhvervsinvest Nord Erhvervsinvest Nord -16,1 34,4 111,2-12,2-20,5 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjening -46,8-17,2 53,3-12,0 38,9 Resultat før skat Resultat før skat 143,9 233,3 372,1 59,1 149,0 Skat af årets resultat Skat af årets resultat 1,7 65,4 114,8 0,9 27,6 Årets resultat Årets resultat 142,2 167,9 257,3 58,2 121,4 BALANCE Mio. kr. BALANCE Mio. kr Samlede aktiver Samlede aktiver , , , , ,3 Indlån Indlån , , , , ,1 Udlån Udlån , , , , ,7 Garantier mv. Garantier mv , , , , ,0 Egenkapital*** Egenkapital 1.573, , , , ,7 Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud 319,3 667,7 699,5 964,0 980,5 NØGLETAL NØGLETAL Egenkapitalforrentning før skat, pct.**** Primoegenkapitalforr. før skat, pct. 8,5 15,0 22,8 3,5 8,8 Egenkapitalforrentning efter skat, pct.**** Primoegenkapitalforr. efter skat, pct. 8,4 10,8 15,8 3,4 7,2 Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter 0,63 0,68 0,65 0,66 0,65 Omkostningsandel af basisindtægter inkl. tab og hensættelser Omkostningsandel (inkl. tab/hensæt.) af basisindtægter 0,82 0,80 0,83 0,93 0,90 Tab og hensættelser på debitorer, pct. Tab og hensættelser, pct.** 1,3 0,8 1,1 1,7 1,5 Solvensprocent Solvensprocent 9,3 10,9 9,4 10,5 10,2 Kernekapitalprocent Kernekapitalprocent 9,1 8,8 7,6 7,5 7,3 Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal ansatte (ultimo, heltid) Afdelinger Afdelinger SPAR NORD-AKTIEN * Kr. pr. Der aktie er korrigeret a 100 kr. for kursregulering Kr. pr. aktie a 100 kr Kurs ultimo på egne aktier opkøbt Kurs ultimo til afdækning af Bankens Indre ledelsesincitamentsprogram værdi Indre værdi Indtjening svarende pr. til aktie den udgiftsførte Indtjening pr. aktie Udbytte lønforpligtelse. Udbytte ** Nøgletallet er beregnet på Afkast baggrund pr. aktie, af pct. "Driftspåvirkning Afkast pr. aktie, pct Price i earning alt", se side 29. Price earning

7 KONCERNBERETNING OVERSKUD PÅ 149,0 MIO. KR. FØR SKAT Stigning i årets resultat fra 58,2 mio. kr. til 121,4 mio. kr. Fald i omkostningerne på 1,5 pct. Tab og hensættelser på 307,4 mio. kr. Beholdningsindtjening på 38,9 mio. kr. Stigning i indlån på 4,5 pct. Stigning i udlån på 2,4 pct. Udbytte på 10 kr. pr. aktie. Bank koncernen fik i et overskud på 149,0 mio. kr. før skat, svarende til en egenkapitalforrentning på 8,8 pct. I var overskuddet før skat på 59,1 mio. kr. Resultatet efter skat udgør 121,4 mio. kr. Bestyrelsen foreslår at der udbetales et udbytte på 10 kr. pr. aktie, svarende til 51,9 mio. kr. og det resterende beløb på 69,5 mio. kr. henlægges til egenkapitalen. Basisindtjeningen blev på 130,6 mio. kr., og ligger således inden for det interval på mio. kr. som var det forventede efter 3. kvartal. I forhold til er der tale om en stigning på 47,3 mio. kr. Trods stigningen i forhold til betegner Bestyrelsen resultatet som mindre tilfredsstillende. Årsagen til det mindre tilfredsstillende resultat skal primært findes i tab og hensættelser der eksklusive Erhvervsinvest Nord A/S for året udgjorde 307,4 mio. kr. hvilket dog var en nedgang på 39,9 mio. kr. i forhold til året før. I betragtning af de lidt vanskeligere konjunkturer og de faldende aktiekurser i har de øvrige poster i regnskabet - som helhed - udviklet sig tilfredsstillende. Udlånet er steget med 2,4 pct. til 16,8 mia. kr. Udviklingen er påvirket af to modgående tendenser. På den ene side den strategiske beslutning om nedbringelse af en række store engagementer samt den lavere låneefterspørgsel som følge af de afdæmpede konjunkturer. På den anden side købet af leasingselskabet DanFinans der er indregnet med 0,9 mia. kr. Indlånet er steget med 4,5 pct. til 16,2 mia. kr. Rentemarginalen er over året faldet med 0,19 pct.-point til 5,73 pct. Baggrunden er først og fremmest det fortsat faldende renteniveau. Effekten af udviklingen i ind- og udlån samt rentemarginalen har ført til et beskedent fald i nettorenteindtægterne fra 838,6 mio. kr. til 827,9 mio. kr. Nettogebyrindtægterne er steget fra 229,6 mio. kr. til 243,8 mio. kr. Stigningen i gebyrindtægterne kan blandt andet tilskrives fortsat øgede indtægter fra Totalkredit, DLR Kredit og Bank- Invest. Andre ordinære indtægter er steget med 27,1 mio. kr. fra 38,4 mio. kr. til 65,5 mio. kr. Baggrunden for stigningen er blandt andet salget af aktier i Vendsyssel Bank og salg af ejendomme. Ejendomssalget indbragte et provenu på 15,7 mio. kr. På kapitalinteresserne har der været et fald i resultatet på 26,9 mio. kr. fra 52,3 mio. kr. til 25,4 mio. kr. Beløbet stammer hovedsageligt fra resultatandele fra Bankens aktiebesiddelser i Nørresundby Bank, Vendsyssel Bank og SDC af 1993 Holding. Nedgangen i posten var forventet på grund af et lavere resultat fra datacentralen SDC. Omkostningerne har udviklet sig mere gunstigt end forventet ved indgangen til. De samlede omkostninger viser et fald på 1,5 pct. til 809,9 mio. kr. Reduktionen i omkostningerne kan i høj grad tilskrives den ny Lokalbankstrategi der har betydet en decentralisering af omkostnings- og indtjeningsansvaret. De lavere omkostninger er slået igennem på alle omkostningsarter, men mest på lønsiden. I løbet af er personaleantallet på de bestående forretningsområder reduceret. På den anden side er personaleantallet udvidet i med overtagelsen af en afdeling på Vesterbro i Aalborg, købet af DanFinans og åbningen af Lokalbank Herning i slutningen af året. Samlet set har der således været en stigning i personaleantallet på 2 til i alt SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT Mio. kr ,9 233,3 372,1 59,1 149,

8 KONCERNBERETNING SPAR NORD BANK KONCERNEN INDLÅN OG UDLÅN Mia. kr. Indlån Udlån 14,5 13,6 15,2 14,5 14,7 16,8 15,5 16,5 16,2 16, GENNEMSNITLIG KORT OG LANG DANSK RENTE Pct Tab og hensættelser er reduceret fra 347,3 mio. kr. til 307,4 mio. kr., men befinder sig fortsat på et for højt niveau. Målet for var at de maksimalt måtte udgøre 0,8 pct. af udlån og garantier hvor resultatet blev 1,5 pct. De høje tab og hensættelser kan, som omtalt i halvårsregnskabet for, primært henføres til de IT-relaterede engagementer. De samlede hensættelser udgør herefter 646,2 mio. kr. mod 788,7 mio. kr. ved udgangen af. Lån med rentestop udgør 279,6 mio. kr. mod 197,4 mio. kr. ved udgangen af. Store engagementer Som tidligere meddelt har Banken besluttet at indføre en grænse for store engagementer på 10 pct. af Bankens egenkapital, svarende til ca. 170 mio. kr. Banken havde primo året 7 engagementer der oversteg denne grænse. Ved halvårsskiftet var antallet nedbragt til 4 og er nu nedbragt til 1. De samlede større engagementer er nedbragt med ca. 500 mio. kr. Erhvervsinvest Nord Erhvervsinvest Nord realiserede et resultat på -20,5 mio. kr. mod -12,2 mio. kr. i sidste regnskabsår. Baggrunden for det negative resultat er først og fremmest konkurs i et enkelt porteføljeselskab og nedskrivning på 4 andre selskaber. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udviser et resultat på 38,9 mio. kr. Årets resultat kan primært henføres til en gevinst på renterelaterede poster på 43,1 mio. kr. og et tab på aktier på i alt 14,6 mio. kr. Kapitalforhold og solvensprocent s solvensprocent er opgjort til 10,2 pct. i forhold til 10,5 pct. ved udgangen af. Kernekapitalprocenten er 7,3 mod 7,5 ved udgangen af. Aktien Antallet af aktionærer er steget med til og samtidig er der solgt flere aktier til de enkelte aktionærer. Især aktionærer med færre end 100 aktier har øget deres samlede beholdning fra til stk. aktier. Forøgelsen er sket samtidig med at der er sket et tilbagesalg af aktier fra udenlandske investorer. FORVENTNINGER TIL 2003 Forventninger For 2003 forventes en fortsat afdæmpet konjunkturudvikling og en fortsat lav rente. Begge forhold vil sætte Bankens indtjening under pres. Der forventes en beskeden stigning i forretningsomfanget (ind- og udlån), samtidig med et mindre fald i rentemarginalen som følge af det generelt faldende renteniveau. Gebyrindtægterne fra bl.a. Totalkredit, DLR Kredit og Bank- Invest forventes fortsat at stige. Andre ordinære indtægter forventes at falde betydeligt på grund af store engangsindtægter i. Det forventes således at basisindtægterne vil ligge på et lidt lavere niveau i forhold til, trods stigende nettorenteindtægter, og stigende gebyrindtægter. Omkostningerne ventes at stige med ca. 4 pct. på baggrund af etableringen af to nye Lokalbanker uden for Nordjylland, og konsekvenserne ved køb af DanFinans samt stigende edbomkostninger Primo 2003 Kunder I forhold til ultimo har Spar Nord Bank forøget sit kundeantal med til i alt Lang rente Kort rente 8

9 KONCERNBERETNING Tab og hensættelser ventes nedbragt fra 1,5 pct. af udlån og garantier til ca. 1 pct. De afdæmpede konjunkturer betyder at det ikke vil være realistisk i 2003 at nå målet på 0,75 pct. På denne baggrund forventes en basisindtjening i størrelsesordenen mio. kr. Målene om en kernekapitalprocent over 8 og en solvensprocent over 10 fastholdes. Regnskabspraksis Som følge af ændret regnskabsbekendtgørelse fra Finanstilsynet forventes den bogførte egenkapital for primo 2003 opskrevet med mio. kr. som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr. 2, Efter opskrivningen udgør solvensprocenten primo året ca. 10,4 og kernekapitalprocenten ca. 7,9. Stemme- og ejerretsbegrænsning Bestyrelsen besluttede på sit møde i januar 2003 at fremsætte forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 19. marts De væsentligste ændringer omfatter en ophævelse af stemme- og ejerretsbegrænsningen samtidig med at der indføres en delegeretordning i henhold til Lov om banker og sparekasser 8a. Gennem vedtægtsændringen sikres at Banks aktionærer får indflydelse i forhold til deres aktiebesiddelse. Baggrunden for forslaget er det arbejde der blev iværksat i Banken tidligere på året på baggrund af Nørby-udvalgets anbefalinger til Corporate Governance, og som er omtalt i Årsrapporten for. Se i øvrigt under "Aktionærforhold". Bankens største aktionær, Spar Nord Fonden, der besidder 30,8 pct. af aktiekapitalen har givet sin tilslutning til forslaget. BEMYNDIGELSE På generalforsamlingen vil Bestyrelsen søge bemyndigelse til en evt. kapitaludvidelse på op til 10 pct. af aktiekapitalen. Med bemyndigelsen ønsker ledelsen mulighed for at øge kapitalberedskabet hvis der bliver behov herfor. BEGIVENHEDER I Moderniseringsprogram Bankens moderniseringsprogram er fortsat i hvor yderligere 9 filialer er blevet moderniseret, således at i alt 20 ud af 67 filialer er moderniseret. I alt er der investeret 14,5 mio. kr. i programmet i. For 2003 forventes 9 filialer moderniseret. Aktiesalg Bank solgte i januar sin ejerandel i Vendsyssel Bank på 50,5 pct. af aktiekapitalen med en gevinst på ca. 16 mio. kr. i forbindelse med fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank. Samtidig overtog Bank den daværende Egnsbank Nord filial på Vesterbro i Aalborg. Ejerandel af DLR I forbindelse med afkøb af Danske Banks, Nordeas og Nationalbankens aktier i DLR Kredit har Bank tegnet for yderligere nom. 6,6 mio. kr. i DLR Kredit. Efter aktiekøbet besidder Bank 17,7 mio. kr. af den samlede aktiekapital på 300 mio. kr., hvilket svarer til en ejerandel på 5,9 pct. Capitalis A/S Medio april indtrådte Jyske Bank, Nykredit og Amtssparekassen Fyn i ejerkredsen bag corporate finance selskabet Capitalis A/S samtidig med at aktiekapitalen i selskabet blev udvidet fra 8 mio. kr. til 22 mio. kr. Bank ejer 23,3 pct. af aktiekapitalen efter udvidelsen. SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRENTNING AF PRIMOEGENKAPITAL FØR SKAT Pct SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr ,5 15,0 22,8 3,5 8, ,9 735,3 777,4 822,1 809,

10 KONCERNBERETNING Lokalbank Herning Som led i Bankens Lokalbankstrategi blev der åbnet en Lokalbank i Herning i november. Lokalbanken har 6 ansatte, og i tilknytning til Lokalbanken etableres et Lokalbankråd med repræsentanter fra lokalsamfundet. Samtidig blev konceptet for København tilpasset Lokalbankstrategien, med vægt på privatkunder samt små og mellemstore virksomheder. DanFinans A/S Banks helejede datterselskab Finans Nord A/S købte pr. 1. november DanFinans A/S af Roskilde Bank for 48 mio. kr. For Bank betyder det en væsentlig styrkelse på leasingområdet. DanFinans forventes i første halvår 2003 at blive fusioneret med Finans Nord. ARBEJDSLØSHEDEN I NORDJYLLAND OG DANMARK Pct Primo 2003 Nordjylland Danmark Det fusionerede Finans Nord vil få en balance på ca. 3 mia. kr., og styrker dermed sin position som et af Danmarks førende leasingselskaber inden for kernekompetenceområderne transport, landbrug og entreprenørmateriel samt operationel leasing af firmabiler. Ledelsesincitamentsprogram De nuværende bonus- og ledelsesincitamentsprogrammer der udløb med udgangen af, er erstattet af fire nye programmer. Ordningerne er nærmere omtalt i afsnittet "Bonusprogrammer". Hvor store de samlede udgifter til bonusprogrammerne vil blive, afgøres af henholdsvis direktion og bestyrelse efter det pågældende regnskabsårs udløb. For 2003 har Bestyrelsen fastsat 11 pct. som minimum for den egenkapitalforrentning - målt på basisindtjeningen - der kan udløse bonus. OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGER TIL Efterfølgende gennemgås forventningerne til - med kursiveret tekst - sammenholdt med resultaterne. Det forventes at den økonomiske aktivitet også i vil befinde sig på et lavt niveau. På denne baggrund forventer at kunne realisere en egenkapitalforrentning i niveauet pct. før skat og indtjening fra Erhvervsinvest Nord og beholdningsindtjeningen. Der forventes et beskedent positivt resultat fra Erhvervsinvest Nord i. Målet om en egenkapitalforrentning på pct. målt på basisindtjeningen blev ikke opnået. Forklaringen er primært højere tab og hensættelser end forventet. De tre IT-relaterede engagementer, der var omtalt i årsregnskabet for, udviklede sig negativt gennem første halvdel af, og i løbet af sommeren gik to af selskaberne konkurs. På denne baggrund nedjusterede Banken sine forventninger efter 1. kvartal til mio. kr. Den lavere aktivitet og øget fokusering vil også afspejle sig i omkostningsudviklingen der vil blive nedbragt til nulvækst i samtidig med at Banken forventer at etablere én ny filial uden for Nordjylland. De samlede omkostninger udviste et fald på 1,5 pct. til trods for købet af filialen på Vesterbro, DanFinans og åbningen af Lokalbank Herning. Driftspåvirkningen af tab og hensættelser ventes nedbragt til ca. 0,75 pct. af udlån og garantidebitorer gennem en fastholdelse af den stramme kreditpolitik. Som omtalt ovenfor betød yderligere tab på de tre IT-engagementer at niveauet blev overskredet. Eksklusive disse engagementer blev målet opfyldt. 10

11 CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance, eller god selskabsledelse, hviler på fire værdier: åbenhed, gennemsigtighed, ansvarlighed og ligebehandling. Værdier som Banken stedse har søgt at leve op til hvorfor Bestyrelsen også var positive overfor Nørby-udvalgets anbefalinger. Det blev derfor besluttet at vurdere om anbefalingerne gav anledning til ændringer i Bankens vedtægter, politikker og lignende. Vurderingen er nu afsluttet og en række justeringer gennemført, og på generalforsamlingen i marts 2003 vil der blive fremsat forslag om ændring af vedtægterne således at stemmeog ejerretsbegrænsningerne ophæves. AKTIONÆRERNES ROLLE OG SAMSPIL MED SELSKABSLEDELSEN I blev der nedsat et udvalg der vurderede Bankens vedtægter. Udvalget indstillede til Bestyrelsen at stemme- og ejerretsbegrænsningerne blev ophævet samtidig med indførelse af en delegeretmodel i henhold til Lov om banker og sparekasser 8a der understøtter Bankens Lokalbankstrategi. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at fremsætte forslaget på den kommende generalforsamling. etableret et diskussionsforum på Bankens hjemmeside, og generalforsamling og præsentation af halvårsregnskabet vil blive web-castet. INTERESSENTERNES ROLLE OG BETYDNING FOR SELSKABET Banken har en lang tradition for samarbejde med forskellige interessentgrupper, og hvert år offentliggøres et Kvalitetsregnskab der viser de vigtigste interessenters tilfredshed med Banken. Hertil kommer en involvering i lokalområdet gennem 21 Lokalbankråd. ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED Banken tilstræber en åben ledelsesstil hvilket fremgår af kommunikations- og IR-politikkerne der findes på hjemmesiden, samt de interne regler for informationsforpligtelser over for Københavns Fondsbørs. Hertil kommer løbende investor- og analytikermøder der er nærmere omtalt under "Aktionærforhold". Fra efteråret har Banken offentliggjort bestyrelses- og direktionsmedlemmernes beholdninger af -aktier. BESTYRELSENS OPGAVER, ANSVAR OG SAMMEN- SÆTNING Forretningsordenen for Bestyrelsen lever i det store og hele op til Corporate Governance, idet enkelte punkter er justeret. Det fremgår således at Formanden har et særligt ansvar for at sikre at Bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at Bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde, herunder for at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for Selskabet. Formanden foranlediger en årlig evaluering af Bestyrelsens og Direktionens arbejde, herunder samarbejdet. Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Hertil kommer et strategiseminar, 3 repræsentantskabsmøder og 2 formandsrådsmøder. AFLØNNING AF BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelsen modtager et fast honorar, mens Direktionen, ud over deres faste løn, deltager i et aktieoptionsprogram der er omtalt under "Øvrige oplysninger" i regnskabet. Bank har vurderet vedtægter og politikker i lyset af Nørby-udvalgets anbefalinger omkring Corporate Governance. En række konkrete tiltag skal gøre Banken endnu mere åben og gennemsigtig. RISIKOSTYRING Risikostyringen er omtalt i et særskilt afsnit i årsregnskabet. På kommunikationsområdet har Banken allerede en betydelig kommunikation med aktionærerne via de årlige aktionærmøder med deltagelse af mellem og aktionærer samt gennem aktionærbladet der udkommer fire gange om året. Hertil kommer at der er 11

12 AKTIONÆRFORHOLD Bank har flere aktionærer end nogensinde før. Målet for 2003 er at forenkle den politiske struktur, deltage i Fondsbørsens nye MidCap indeks og tiltrække endnu flere aktionærer. AKTIONÆROVERSIGT Egne aktier ,1 6,3 5,8 Ikke navnenoterede ,7 1,2 2,7 I alt ,0 100,0 100,0 * For 2000 og omfatter gruppen aktier. I fik Bank nye aktionærer og har nu over Det er det største antal aktionærer nogensinde, og af de mere end aktionærer er de 94 pct. tillige kunder. Det er fortsat et mål at øge antallet af aktionærer. Mens der således har været en tilfredsstillende vækst i antallet af "lokale aktionærer" har der også i været et fald i antallet af storaktionærer, dvs aktionærer der besidder mere end 0,5 pct. af aktiekapitalen, fra 7 til 4. Nedgangen skyldes tilbagesalg fra udlandet således at Banken i dag alene har danske storaktionærer. Aktionærernes Antal samlede navnenot. aktiebesiddelse Pct. Pct. Pct. Primo 2003 aktionærer aktier og færre ,3 1,6 1, aktier ,1 2,3 2, aktier ,4 29,8 31, aktier ,0 12,5 12, aktier* ,9 3,2 4, aktier ,0 5,2 3,3 Flere end aktier ,5 37,9 35,4 Den største aktionær, og den eneste der har meddelt at den har mere end 5 pct. af aktiekapitalen, er Fonden, Østeraa 12, Aalborg der ejer 30,8 pct. af aktiekapitalen. Fonden blev stiftet i 1990 i forbindelse med omdannelsen af Sparekassen Nordjylland til aktieselskab. Fonden har til formål dels at videreføre Bank, dels at uddele midler til støtte af almene formål. I forbindelse med fremsættelsen af forslaget om ophævelse af stemme- og ejerretsbegrænsningen i Banken vedtog Fonden en politik for sit ejerskab af Banken. Det hedder heri: "Så længe Banken leverer et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne, er det Fondens politik - over for Bankens kunder, medarbejdere og det omgivende samfund - at forsvare Bankens selvstændighed." AKTIONÆRSTRATEGI I aktionærstrategien hedder det blandt andet at Banken vil "forenkle den politiske struktur, herunder eventuelt lempe stemme- og ejerretsbegrænsningen." Dette punkt ventes opfyldt på generalforsamlingen i marts 2003 hvor Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ophævelse af stemme- og ejerretsbegrænsningen samtidig med at der indføres en delegeretordning i henhold til Lov om banker og sparekasser 8a. Forslaget betyder at aktionærer med færre end aktier på lokale aktionærmøder skal vælge delegerede til Bankens generalforsamling. De delegerede stemmer herefter med aktionærkredsens aktiekapital. For aktionærer med aktier eller flere gælder at de hver især kan udpege delegerede der stemmer med aktionærens aktiekapital. Uanset at de mindre aktionærer gør deres stemmemæssige indflydelse gældende gennem delegerede, har alle aktionærer fortsat ret til at møde på generalforsamlingen og give deres mening til kende. Forslaget giver i realiteten større indflydelse til de mange mindre aktionærer. I praksis er det umuligt at samle aktionærer hvilket kun levner to muligheder, enten at det er et lille mindretal der får indflydelse eller at man stemmer gennem delegerede. Et andet punkt i strategien der er opfyldt, er øgede beføjelser til Lokalbankrådene. Her er forretningsordnerne justeret således at rådenes indflydelse på Lokalbankernes udvikling er blevet tydeliggjort. 12

13 AKTIONÆRFORHOLD Aktionærstrategien Målet er at give et konkurrencedygtigt afkast. Banken vil: udlodde den del af overskuddet der ikke skal bruges til forretningsmæssig udvikling fortsat forbedre investorernes informationsniveau fremme et bredt ejermæssigt fundament give øgede beføjelser til Lokalbankrådene forenkle den politiske struktur, herunder eventuelt lempe stemmerets- og/eller ejerretsbegrænsningen INVESTOR RELATIONER Bankens ledelse har i det forløbne år holdt en række møder med Bankens analytikere og investorer. Aktiviteterne er et led i Bankens åbne kommunikationspolitik der blandt andet har til formål at gøre Banken attraktiv for alle interessenter og sikre at der sættes en fair kurs på aktierne. Banken har som mål at indgå i det nye MidCap indeks som Fondsbørsen introducerer 1. april Betingelsen for at deltage i indekset er dels krav til likviditet, dels krav til åben kommunikation. Derfor har Banken også vedtaget en politik for Investor Relationer (IR-politik). IR-POLITIK Generelt Bank ønsker en åben og professionel kommunikation med alle Bankens interessenter. Bank giver på eget initiativ informationer der kan have betydning for interessenterne: aktionærerne, kunderne, medarbejderne og samfundet/pressen. Mål Målet er at give markedet en åben information om Bankens virke og resultater med henblik på at sikre en fair prisfastsættelse af aktien, samt medvirke til at sikre god Corporate Governance. Målet er desuden at øge antallet af aktionærer. Strategi Alle interessenter skal have hurtig og lige adgang til væsentlig information om Bankens udvikling. Det betyder blandt andet at: alle meddelelser til Fondsbørsen og andre væsentlige meddelelser kan findes på Bankens hjemmeside: der udgives informative perioderegnskaber der løbende holdes møder med analytikere og investorer. Dog ikke i 3-ugers perioden op til offentliggørelse af et regnskab eller anden kendt begivenhed der kan være kurspåvirkende al materiale der anvendes ved investor- eller analytikermøder og på aktionærmøder offentliggøres på hjemmesiden samtidig med at indlæggene holdes generalforsamling og fremlæggelse af halvårsrapporter web-castes der er et diskussionsforum på hjemmesiden, hvor aktionærer kan kommentere aktuelle problemstillinger KURSUDVIKLING FOR SPAR NORD-AKTIEN SPAR NORD BANKS FINANSKALENDER 2003 Bank forventer at offentliggøre fondsbørsmeddelelser på følgende datoer: 26. februar 2003 Årsregnskabet for 19. marts 2003 Generalforsamling 30. april kvartals regnskab 13. august 2003 Halvårsregnskabet 29. oktober kvartals regnskab Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Bank-indeks Bank-indeks 13

14 BONUSPROGRAMMER I udløb de hidtidige incitamentsprogrammer. Programmerne erstattes af fire nye programmer der i højere grad er med til at understøtte Lokalbankstrategien. INCITAMENTSORDNINGER Med udgangen af udløb de hidtidige incitamentsordninger i Banken. Elementerne i ordningerne var: 1. Kollektivt bonusprogram 2. Tantieme til direktører 3. Aktieprogram for Direktørgruppen og Direktionen Det kollektive incitamentsprogram blev udløst hvis Spar Nord Bank opnåede en egenkapitalforrentning over gennemsnittet for en række større banker. I 2000 blev programmet udløst og alle medarbejdere modtog kr. i dels aktier, dels kontanter. Tantieme er udbetalt til direktører ud fra individuelle kriterier. Aktieprogrammet kan udnyttes første gang efter offentliggørelsen af årsregnskabet for. Exercisekursen er 325. Nettoavancen bindes i aktier i op til 5 år, idet der alene kan sælges 1/5 af beholdningen pr. år. Medlemmer af Direktørgruppen har typisk aktieretter. Programmet er omtalt under "Øvrige oplysninger". Disse programmer erstattes af fire nye programmer der i højere grad tager udgangspunkt i resultatskabelse og som understøtter Lokalbankstrategien. Såvel det kollektive som det lokale bonusprogram vil blive udbetalt med samme beløb uanset stilling. 1. Et kollektivt bonusprogram der omfatter alle ledere og medarbejdere hvor basis er Bankens resultater - maks kr. pr. deltager i aktier til markedskurs 2. Et lokalt bonusprogram hvor basis er Lokalbankens eller områdets resultater - maks kr. pr. deltager, kontant 3. Bonusprogram for Direktørgruppen på basis af lokalområdets resultater. Udbetales i et mix af kontanter og aktier 4. Bonusprogram for Direktionen på basis af Bankens resultater. Udbetales i et mix af kontanter og aktier PRINCIPPERNE I BONUSPROGRAMMET Kollektivt bonusprogram Der udbetales kollektiv bonus hvis det fastsatte mål for egenkapitalforrentningen (basisindtjeningen) opnås. Desto større forrentning desto større bonus - dog maks kr. pr. medarbejder. Bonussen kan blive reduceret hvis der har været fald i kundeantallet, og hvis der har været en negativ udvikling i omkostningsprocenten. Bestyrelsen beslutter ved begyndelsen af året hvilket niveau for egenkapitalforrentning der skal udløse bonus. For 2003 er målet fastsat til 11 pct. Lokalt bonusprogram Der udbetales bonus hvis forrentningen af egenkapitalen i Lokalbanken er tilfredsstillende og/eller væksten i indtjeningen har været tilfredsstillende. Bonussen kan blive reduceret hvis der har været fald i kundeantallet, og hvis der har været en negativ udvikling i omkostningsprocenten. For afdelinger, fx i Hovedsædet, hvor der ikke er en indtjening vælges andre relevante indikatorer. Den samlede udgift ved kollektivt og lokalt bonusprogram kan maks. udgøre ca. 17 mio. kr. Bonusprogram for Direktørgruppen Bonus til direktørerne udbetales i princippet efter de samme indikatorer som i de lokale bonusprogrammer, således at fx Lokalbankdirektørerne kun kan modtage bonus hvis medarbejderne får bonus. Ved vurderingen af bonus indregnes tillige udviklingen i Lokalbankens medarbejdertilfredshed. Bonusprogram for Direktionen Principperne følger udbetaling af det kollektive program, således at der kun udbetales bonus til Direktionen hvis medarbejderne modtager kollektiv bonus og udviklingen i medarbejdertilfredsheden er tilfredsstillende. 14

15 KVALITETSREGNSKAB Bankens undersøgelser af kunders og medarbejderes tilfredshed - Kvalitetsregnskabet - er blevet omlagt i. Siden 1989 har Banken årligt gennemført interne undersøgelser af tilfredsheden, men fra er det på kundesiden en ekstern analysevirksomhed der står for undersøgelsen. Undersøgelserne på såvel kunde- som medarbejdersiden bygger på principperne bag den europæiske model for måling af kundetilfredshed (EPSI) som også anvendes til Dansk Kunde Index. Modellen indeholder 7 variabler der giver en samlet beskrivelse af kundernes (og medarbejdernes) kvalitetsopfattelse, tilfredshed og loyalitet. Det er tilstræbt at bevare nogle tidsserier således at det er muligt at foretage sammenligninger med tidligere år. RESULTATERNE FOR For privatkunder og medarbejdere har der været en svag fremgang, mens der kan spores tilbagegang på erhvervskundesiden. Sammenlignet med nordjyske konkurrerende pengeinstitutter ligger Bank lidt lavere hvilket er i overensstemmelse med resultaterne fra Finansrådets årlige omdømmeundersøgelse der viser større kundetilfredshed hos mindre pengeinstitutter end hos større pengeinstitutter. Et forhold som Bank søger at imødegå gennem Lokalbankstrategien hvor kunde- og personaleansvaret flyttes ud lokalt. SAMLET RESULTAT TILFREDSHED Privatkunder 4,11 4,08 Konkurrent - privat 4,27 4,20 Erhvervskunder 3,69 3,82 Medarbejdere 4,08 4,06 2,0 3,0 4,0 5,0 PRIVATKUNDERNE Som noget nyt er der mulighed for at vurdere hvad det er der skaber tilfredshed og loyalitet hos kunderne, og her viser det sig - nok lidt overraskende - at det er Bankens image der scorer højest både når det gælder tilfredshed og loyalitet. Undersøgelsens resultat er meget i overensstemmelse med Finansrådets omdømmeundersøgelse der viser en meget snæver sammenhæng mellem image på den ene side og loyalitet og tilfredshed på den anden side. Forklaringen kan være at privatkundernes kontakt med banken bliver mere og mere sporadisk hvorfor de primært kan vurdere deres bank ud fra det generelle image, og bankforretninger og produkter er så komplicerede at det afgørende ikke bliver om renten på et givent produkt er lidt højere eller lidt lavere - det er et generelt spørgsmål om tillid. Image skal her tages bredt som det samlede billede som hele Bankens kommunikation aftegner i kundernes bevidsthed. Den næstvigtigste faktor er den personlige betjening der specielt har betydning for kundetilfredsheden, mens loyaliteten er helt domineret af det generelle omdømme. Det fremgår også af undersøgelsen at produktudbuddet ikke har den store betydning for kunderne. ERHVERVSKUNDERNE På erhvervskundesiden har der været en tilbagegang i tilfredsheden hvilket ikke er tilfredsstillende. Forklaringen på tilbagegangen kan være den nødvendige kreditopstramning som Banken gennemførte i / samt de betydelige tab og hensættelser. Begge forhold har givet påvirket Bankens image. For erhvervskunderne har den personlige betjening relativ større betydning end for privatkunderne. Forklaringen er antagelig at der er hyppigere kontakt mellem Banken og virksomhederne end mellem Banken og privatkunderne, samt at det er helt afgørende at medarbejderne er i stand til at skabe en PRIVATKUNDERS TILFREDSHED PÅVIRKES AF Image Pct. 43 Personlig betjening 38 Produkter 19 PRIVATKUNDERS LOYALITET PÅVIRKES AF Image 56 Personlig betjening 29 Produkter 15 Pct. Bank har lagt undersøgelsen af kundernes tilfredshed ud til et eksternt analyseinstitut. Kvalitetsregnskabet viser en fremgang for privatkunder og medarbejdere. Erhvervskunder er gået tilbage. individuel løsning til virksomheden. Til gengæld har produkterne endnu mindre betydning end for privatkunderne. Erhvervskunderne forventer at et full-service pengeinstitut har de nødvendige produkter hvorfor det blot er en forudsætning og ikke noget der skal tillægges en værdi i sig selv. ERHVERVSKUNDERS TILFREDSHED PÅVIRKES AF Image Pct. 45 Personlig betjening 52 Produkter 3 ERHVERVSKUNDERS LOYALITET PÅVIRKES AF Image 58 Personlig betjening 39 Produkter 3 Pct. 15

16 MEDARBEJDERNE Set i lyset af de store organisatoriske ændringer i er det tilfredsstillende at medarbejdertilfredsheden steg marginalt. Lidt overraskende viser det sig at en stærk positiv "branding" har betydning for medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. MEDARBEJDERNES TILFREDSHED PÅVIRKES AF Image Pct. 31 Nærmeste leder 20 Samarbejde 14 Arbejdsbetingelser 35 MEDARBEJDERNES LOYALITET PÅVIRKES AF Image 49 Nærmeste leder 15 Samarbejde 10 Arbejdsbetingelser 26 Pct. MEDARBEJDER- TILFREDSHEDEN Medarbejderindekset i Kvalitetsregnskabet viser en marginal fremgang i forhold til. Udviklingen er tilfredsstillende i betragtning af de store organisatoriske ændringer der blev gennemført i i forbindelse med indførelsen af Lokalbankstrategien. Populært sagt flyttede "magten" fra Hovedsædet ud i Lokalbankerne. I stedet for at Hovedsædet fortalte hvad de lokale banker skulle gøre, er det nu de lokale banker der fortæller Hovedsædet hvad de ønsker. Som ved kundeudsagnene kan man også her aflæse hvilke faktorer der er vigtigst for medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Igen er det image-udsagn der har stor indflydelse på tilfredshed og loyalitet. En stærk positiv "branding" af Banken vil således ikke blot øge kundetilfredshed og -loyalitet, men også medarbejdertilfredshed og -loyalitet. Banken er samtidig rykket hele 10 pladser frem i undersøgelsen "Danmarks Bedste Arbejdsplads" der offentliggøres i Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin. I lå Bank på en 32. plads, mens resultatet for gav en 22. plads. PERSONALEPOLITIK I efteråret blev der vedtaget nye personale- og kompetencepolitikker, der tog udgangspunkt i kundebetjeningen og dermed i kundernes behov. I personalepolitikken hedder det blandt andet: " Bank vil være en kæde af lokale banker. Det er en særlig måde at drive bank på hvor vi på en gang udnytter den store banks styrke og er tæt på kunderne. Det betyder også at der lokalt bliver råderum til at udvikle forretningen, mens det på den anden side kræver noget særligt af - og giver noget særligt til - vores medarbejdere og ledere. Personalepolitikken udtrykker hvad vi forventer af dig som ansat i Banken, og hvad du til gengæld kan forvente af Banken som arbejdsplads. Den bygger på princippet om "noget for noget", men også på de kendte Bank-værdier. Personalepolitikken er fundamentet for den måde vi skaber vores bank på. Den beskriver de relationer vi vil have til vores kunder og hinanden, og sikrer at vi alle oplever et fællesskab om det at drive forretning. Personalepolitikken skal være med til at sikre respekt for din person og dine holdninger - mod at du til gengæld respekterer og bidrager til den forretning og det fællesskab vi vil skabe. For at nå vores mål skal vi skabe mere forretning og offensivt skabe nye og tilfredse kunder. Det kan kun lykkes gennem medarbejdere der er engagerede, glade og motiverede - fordi de får udfordringer og rammer så de kan gøre en forskel." KOMPETENCEPOLITIK Kompetencepolitikken opererer med tre former for kompetence: Faglig kompetence - hvordan er jeg fagligt klædt på, Personlig kompetence - hvordan udvikler jeg mig i jobbet så jeg bruger mig selv optimalt og Social kompetence - hvordan er jeg til at håndtere de menneskelige relationer og gøre forretning med kunden. Siden har stort set alle ledere deltaget på Bankens ledelsesakademi der indeholder både faglig og personlig udvikling og uddannelse samt erfaringsudveksling. Målet er blandt andet at højne ledergruppens forandringsevne for at understøtte Lokalbankstrategien der giver mulighed for forskellig udvikling i forskellige Lokalbanker. MEDARBEJDERNES UDDANNELSESNIVEAU Finansiel videreudd. 574 Merkonom 251 HD 68 Universitetsuddannelse 44 16

17 ORGANISATIONSDIAGRAM LASSE NYBY adm. direktør JOHN LUNDSGAARD bankdirektør LARS MØLLER bankdirektør DIREKTION FINANS- AFDELING Jan Poulsen KREDIT- AFDELING Kim Christensen DIREKTIONS- SEKRETARIAT Keld Gammelgaard ØKONOMI- AFDELING Jan Møller Pedersen SPAR NORDS LOKALBANKER STORKUNDE- OMRÅDET HANDELS- OG UDLANDS- OMRÅDET FINANS NORD A/S FORRETNINGS- SUPPORT Lars Møller Niels Arnold Lund Jan Gerhardt Gert Tougård John Lundsgaard 22 Lokalbanker Storkundeafdeling Handelsafdeling Projekt- og Sourcingafdeling Bankkontor Erhvervsinvest Nord A/S Udlandsafdeling Markedsafdeling Personale- og Organisationsafd. IT-afdeling Back Office Produktion 17

18 FORRETNINGSOMRÅDERNE SEGMENTFORDELT BASISINDTJENING Resultatopgørelse - Mio. kr. s Lokalbanker Handels- og Udlandsområdet Storkundeområdet Finans Nord Basisindtægter 871,1 65,8 118,3 70,3 Eksterne omkostninger 359,4 13,0 57,6 28,4 Interne omkostninger 287,5 13,1-24,7 1,4 Omkostninger i alt 646,9 26,1 32,9 29,8 Basisindtjening - før tab og hensættelser 224,2 39,7 85,4 40,5 Tab og hensættelser* 122,2 14,8-1,5 16,7 Basisindtjening 102,0 24,9 87,0 23,8 * Tab og hensættelser på de tre IT-engagementer er ikke segmentfordelt. Balancetal Udlån i mio. kr , , Vækst i pct. 3,0-12,4-83,5 Indlån i mio. kr , ,0 - - Vækst i pct. 4,2 22,9 - - Garantier i mio. kr ,6 168,0 - - Vækst i pct. 14,3 56,9 - - Risikovægtede poster i mio. kr , , , ,5 Allokeret kapital, 8 pct. i mio. kr ,8 197,3 154,5 116,0 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 10,0 12,6 56,3 20,5 Omkostningsandel af basisindtægter 0,74 0,40 0,28 0,42 SEGMENTFORDELT BASISINDTJENING SEGMENTFORDELTE OMKOSTNINGER SEGMENTFORDELT ANTAL ANSATTE Pct. 10,0 Pct. 3,6 4,5 4,0 Pct. 2,6 6,7 5,4 36,6 42,9 87,9 85,3 10,5 s Lokalbanker Storkundeområdet Handels- og Udlandsområdet Finans Nord s Lokalbanker Storkundeområdet Handels- og Udlandsområdet Finans Nord s Lokalbanker Storkundeområdet Handels- og Udlandsområdet Finans Nord 18

19 SPAR NORDS LOKALBANKER s Lokalbanker er den største organisatoriske enhed i Banken. Området omfatter de 19 Lokalbanker i det nordjyske område samt Lokalbankerne i Århus, Herning og København, og ved udgangen af var der i alt 66 filialer fordelt på de 22 Lokalbankområder. Kundemæssigt har s Lokalbanker ansvaret for de private kunder samt størstedelen af de små og mellemstore erhvervskunder i Banken. I blev konceptet for Lokalbankerne i Århus og København ændret fra primært at være en investerings-/storkundeafdeling til at være en del af Lokalbankerne med vægt på privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i lokalområdet. UDVIKLINGEN I havde s lokale banker en acceptabel basisindtjening på 102,0 mio. kr., svarende til en forrentning af den allokerede kapital på 10,0 pct. Resultatet er påvirket af at der i tre Lokalbanker er konstateret store tab og hensættelser samt et større fald i rentemarginalen end forventet ved årets begyndelse. I steg de samlede indlån i s Lokalbanker til ,9 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 4,2 pct. I samme periode voksede udlånene med 3,0 pct. til ,5 mio. kr. Markedsandelen for s Lokalbanker steg i som følge af en kundetilgang inden for såvel privat- som erhvervskundesegmentet. Den samlede nettotilgang af kunder i blev på 915 til i alt ultimo året. Tilgangen af nye kunder stammer primært fra etableringen af den ny Lokalbank i Herning og fra overtagelsen af en tidligere filial fra Egnsbank Nord i Aalborg. Antallet af medarbejdere i Spar Nords Lokalbanker steg i med 14 til i alt 736. Stigningen skyldes etablering af Lokalbank Herning, overtagelse af Vesterbro afdeling samt in-sourcing af Hotline funktion fra SDC. TILFREDSHED LOKALBANKER Kvalitetsregnskabet 5,0 4,5 4,0 DE VÆSENTLIGSTE INDSATSOMRÅDER Privat Ved årsafslutningen var der ca Stjernekunder, svarende til en andel af Bankens privatkunder på ca. 15 pct. Foruden en markant vækst i antallet af Stjernekunder i er der ligeledes sket en betydelig stigning i antallet af Stjernekunder der benytter Netbank. Ultimo havde ca. 60 pct. af Bankens Stjernekunder en Netbankaftale. På boligområdet har udviklingen været tilfredsstillende på alle områder. I formidlede de lokale banker i alt lån gennem Totalkredit, hvilket svarer til et beløb på 3,0 mia. kr. Samarbejdet med DLR Kredit blev - foruden lån til landbruget - udvidet til også at omfatte lån til udlejningsejendomme og andelsboliger, ustøttede kontorog forretningsejendomme samt alment boligbyggeri. I blev det samlede nyudlån gennem DLR Kredit på ca. 400 mio. kr. hvilket var bedre end forventet. På pensionsområdet var udviklingen i også tilfredsstillende. Det samlede indskud på kundernes pensionsopsparinger steg med ca. 10 pct. til 412,9 mio. kr. LEDELSE Lars Møller Bankdirektør ANTAL MEDARBEJDERE 736 Med 736 medarbejdere fordelt på 22 lokalbanker og 66 filialer er s Lokalbanker organisationens største enhed. Spar Nords Lokalbanker havde en basisindtjening på 102,0 mio. kr. i. Resultatet er acceptabelt. FAKTA Resultatopgørelse Mio. kr. Basisindtægter 871,1 Eksterne omkostninger 359,4 Interne omkostninger 287,5 Omkostninger i alt 646,9 Basisindtjening - før tab og hensættelser 224,2 Tab og hensættelser 122,2 Basisindtjening 102,0 Balancetal Mio. kr. Udlån ,5 Vækst i udlån i pct. 3,0 Indlån ,9 Vækst i indlån i pct. 4,2 Risikovægtede poster ,2 Allokeret kapital, 8 pct ,8 3,5 3,0 Medarbejdere Privatkunder Erhvervskunder Bank / Højeste/Laveste Søjlerne viser den gennemsnitlige tilfredshed med Banken. Den blå prik viser resultatet for bedste lokalbank og den røde prik den dårligste. Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 10,0 Omkostningsandel af basisindtægter 0,74 19

20 SPAR NORDS LOKALBANKER På Investeringsområdet var resultatet for s Lokalbanker tilfredsstillende til trods for et generelt fald i aktiviteten på aktiemarkederne. I blev der således formidlet investeringsbeviser gennem investeringsforeningen BankInvest for mere end 640 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 50 pct. i forhold til. Antallet af kunder der vælger at betjene sig selv ved hjælp af Netbank, er i stadig vækst. I blev der således etableret mere end nye aftaler i Netbanken, og ved årets udgang var det samlede antal aftaler på over Antallet viser at næsten 20 pct. af Bankens privatkunder har valgt at benytte Netbanken til flere af de daglige bankforretninger. I blev Netbank udvidet med en række nye faciliteter. Blandt andet blev det muligt at handle med aktier på Københavns Fondsbørs direkte via Netbanken, ligesom der blev mulighed for at bestille elektroniske betalingsoversigter fra PBS, og få tilsendt indbetalingskort i elektronisk form (e-kort) direkte til Netbanken. Erhverv På erhvervskundesiden har der været en tilfredsstillende fremgang i de lokale bankers markedsandel. Baggrunden er blandt andet en fremgang inden for den offentlige sektor, idet ca. 50 pct. af de nordjyske kommuner ultimo var kunder i Banken. Herudover har der i været en fremgang i antallet af aftaler i Officebanking samt FI-adviseringer og elektroniske betalinger. Ved udgangen af var mere end 40 pct. af Bankens erhvervskunder tilknyttet Officebanking, hvilket er en stigning på knap 10 pct. i forhold til året før. FORVENTNINGER TIL 2003 s Lokalbanker forventer en stigende indtjening i de kommende år, hvilket er baseret dels på en kundetilgang, dels på forventninger om et større forretningsomfang med de enkelte kunder. Herudover forventes et fald i tab og hensættelser. forventer etablering af yderligere 2 Lokalbanker i Indtjeningen på produkter fra samarbejdspartnerne BankInvest, Totalkredit og DLR Kredit forventes at få en større betydning for indtjeningen i de kommende år. PRIVATKUNDER INDLÅN OG UDLÅN ERHVERVSKUNDER INDLÅN OG UDLÅN Pct. Pct. 33,0 67,0 60,2 39,8 Indlån Udlån Indlån Udlån 20

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA BANKENS LEDELSE HOVEDTAL FRA KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIONÆRFORHOLD KVALITETSREGNSKAB MEDARBEJDERE OG BONUSPROGRAMMER ORGANISATION ORGANISATIONSDIAGRAM

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk ÅRSREGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere