Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand"

Transkript

1 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd, PAR og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I 1. Parterne 1.1 Undertegnede Boligforeningen 3 B Kronprinsessegade København K i det følgende kaldet klienten, og 1.2 Medundertegnede: [firma, adresse, tlf. fax, ] I det følgende kaldet rådgiveren har indgået følgende rammeaftale. 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter teknisk totalrådgivning og bistand vedrørende energimærkning af Boligforeningen 3B s ejendomme større end 60 m2. Opgaven udføres i henhold til lov nr. 585 af 24. Juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger og Energimærkningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 senere suppleret med bekendtgørelse nr. 540 af 28. maj 2011) om energimærkning af bygninger). Endvidere gælder bekendtgørelse nr. 60 af 27. januar 2011, senere suppleret med Bekendtgørelse nr. 539 i relation til gebyrer og honorarer efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Boligforeningen 3B består af 68 afdelinger og omfatter boliger, erhverslejemål samt institutionslejemål. I alt ca. 0,95 mio. m2. For boligdelen er der tale om boligejendomme med op til lejligheder tilknyttet pr. ejendom. Rammeaftalen er gældende i to år fra underskrift og udløbet dermed på underskriftsdagen to år efter. Bygherren har option på at forlænge rammeaftalen med to gange et år. Førstegangs energimærkningsopgaver igangssat i denne periode er omhandlet af aftalen. Som option i delaftale 3 prissættes energimærkning af tidligere mærkede ejendomme fra forår Boligforeningen 3B påregner at indgå 4 rammeaftaler. Disse rammeaftaler er ikke eksklusive, idet Boligforeningen 3B har forbeholdt sig ret til at antage en rådgiver, som ikke er omfattet af rammeaftalen på særlige opgaver. Den enkelte rådgiver kan maksimalt tildeles 1 delaftale. Side 1

2 2.2 Til opgaven er knyttet følgende rådgivere Firma 1( Rådgiver): [firma, adresse, tlf., fax, ] Firma 2( Rådgiver): [firma, adresse, tlf., fax, ] 2.3 Som projektleder for den aktuelle opgave er udpeget: [titel, navn, firma] Valg af projektleder skal ske i samarbejde med klienten. Som bilag 11 til nærværende kontrakt udarbejder rådgiver en oversigt over egen organisation. Væsentlige ændringer i rådgiverens organisation skal forelægges bygherren. 3. Aftalegrundlag 3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89 med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nedenstående er gældende. Følgende bilag til aftalen, i den angivne prioriterede rækkefølge: 1. Udbudsmaterialet med bilag, dateret 19. December Almindelige Betingelser for Teknisk Rådgivning og Bistand (ABR89) 3. Tidsplan inkl. rådgiverens ydelser(udarbejdes senere) 4. Tro- og loveerklæring vedrørende kontrakts- og forsikringsforhold 5. Budget udarbejdet af rådgiveren (udarbejdes senere) 6. Rådgiverens forsikringspolice incl. vilkår og dokumentation. 7. Danske ARK og FRI s ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning april Lov nr. 585 af 24. Juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger 9. Energimærkningsbekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 senere suppleret med bekendtgørelse nr. 540 af 28. maj 2011) om energimærkning af bygninger 10. Gældende håndbog for Energikonsulenter, nuværende håndbog er Oversigt over rådgivers projektorganisation 4. Rådgiverens ydelser Gennemføre Energimærkning i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 585 af 24. Juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 senere suppleret med bekendtgørelse nr. 540 af 28. maj Løbende orientering af bygherren om energimærkningen via månedlige statusrapporter, herunder overholdelse af budget, tidsplan og kvalitet Inddatere oplysninger i Boligforeningen 3B s udarbejdede regnearksskabelon (excel/ database) om: Afdelingsnummer og navn Energimærke samt energimærkenummer Reelt forbrug Besparelsestiltag med tilbagebetalingstid< 5 år Besparelsestiltag ved Renovering Besparelsesforslag, alternative energibesparelsestiltag Foreslåede besparelsestiltag i øvrigt Konsulenter arbejder løbende med forbrugsoplysninger i Agenda 2100 og oplyser såfremt der er forbrugsdata mv. som skal oprettes Option 1 - fremskaffe basisoplysninger, herunder tegninger mv. 5. Klientens ydelser Hvis option 1 ikke udnyttes fremskaffelse af basisoplysninger af de omhandlede bygninger i en for EMO-konsulenten tilgængelig form, enten som papirkopi eller som indscannet materiale (PDF). Bygherre leverer i tilfælde af at option udnyttes oplysninger om BBR-numre for de berørte ejendomme. Ejendomsliste lægges ud ved starten af opgaven Sikre at EMO konsulenten (rådgiveren) har mulighed for adgang til at indhente tidligere indberettede oplysninger hos SEEB. Side 2

3 6. Tidsfrister Rådgiveren udfører de i pkt. 4 nævnte ydelser i henhold til den senest udarbejdede og gensidigt accepterede tidsplan Rådgivers tidsplan skal udarbejdes i henhold til de i Udbudsbetingelser, afsnit 3.3 angivne tidsterminer og rådgiver fremlægger denne for bygherre for godkendelse senest 10 arbejdsdage efter opstart af opgave Rådgiverens forsinkelse af aftalt afleveringstermin berettiger klienten til at kræve dagbod med 2 af det samlede endelige rådgiverhonorar pr. påbegyndt arbejdsdag. 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning I forbindelse med rammeudbuddet fastsættes den økonomiske ramme for opgavens gennemførelse til det afgivne tilbud (fast pris) Den økonomiske ramme dækker alle udgifter i forbindelse med opgavens gennemførelse, herunder samtlige honorarer og omkostninger Prisen for energimærkning er fast i hele aftaleperioden. 8. Honorar For samtlige ydelser omfattet af den nærværende rammeaftale ydes et honorar efter honorarformen, honorar baseret på fysiske enheder i medfør af bestemmelsen i ABR89 pkt De tilbudte satser i rammeaftalen er faste fra start af opgave frem til 1. april Såfremt opgaven udskydes/ forlænges reguleres satser en gang årligt på grundlag af Totalindeks for Boliger med udgangspunkt i indeks 6 mdr. fra opgavestart. Honorar for den enkelte delaftale reguleres ikke og er således fast pris. 9. Udlæg Energikonsulentens eventuelle omkostninger til fremskaffelse og mangfoldiggørelse af bygningstegninger mv. ved udnyttelse af option 1 betales som udlæg, forudsat at materialet efterfølgende stilles til rådighed for klienten Der betales ikke for udlæg til kørsel mv. 10. Udbetaling af honorar og udlæg Energikonsulentens honorar for energimærkning udbetales på baggrund af fremsendte aconto regninger for udført arbejde i form af afleverede energimærker, månedsvis bagud. Ved tildelte delaftaler kan aftales betalingsplan som følger: Ved udnyttelse af option 1: fremskaffelse af tegningsmateriale afregnes efter punkt 1.2 i Bilag B, 30 % efter gennemgang af ejendom, rest ved energimærkes aflevering Der anvendes honorarformen honorar baseret på fysiske enheder med de ændringer der fremgår af rammeaftalen og den udfyldte aftaleseddel. Faktura udspecificeres på de enkelte afdelinger, som fremgår af delaftaler ved efterfølgende miniudbud. 11. Standsning Klienten er berettiget til på ethvert tidspunkt at standse en igangværende opgave indenfor nærværende rammeaftale. Som et eksempel kan nævnes gennemførelse af lovændringer, som ændrer forudsætningerne for opgavens gennemførelse væsentligt. Såfremt opgaven standses, anses rådgivningen udført som skiverådgivning, og rådgiveren har således ikke krav på erstatning, kompensation eller godtgørelse af den mistede fortjeneste ved at fuldføre opgaven Hvis projektet standses helt eller delvist, nedsættes honoraret forholdsmæssigt. 12. Forlængelse af rammeaftalen Hvis bygherren ønsker at udnytte optionen på at forlænge rammeaftalen, skal bygherren meddele rådgiveren dette senest en måned før rammeaftalens udløb. Rammeaftalen kan forlænges Side 3

4 med to gange et år. Rådgiveren er forpligtet til at acceptere, at rammeaftalen forlænges. Rådgiveren har ikke krav på erstatning eller godtgørelse, hvis optionen ikke udnyttes Rammeaftalen forlænges ved skriftlig allonge der vedhæftes den originale rammeaftale. 13. Misligholdelse I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra rådgiverens side er klienten berettiget til at ophæve den indgåede nærværende rammeaftale Som eksempel på væsentlig misligholdelse, der kan berettige til ophævelse af rammeaftale, kan nævnes situationer, hvor rådgiveren i min. 3 af hinanden uafhængige tilfælde enten i forbindelse med samme opgave eller i forbindelse med andre opgaver for klienten har begået væsentlige rådgiverfejl. 14. Opsigelsesadgang Rammeaftalen er, med de undtagelser der fremgår af følgende afsnit, uopsigelig. Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved klagenævnet for udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af rammeaftalen til rådgiveren, er bygherren berettiget til uden varsel at opsige rammeaftalen i sin helhed. Såfremt rammeaftalen opsiges af de ovennævnte grunde, herunder afsnit 13, er rådgiveren ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse med undtagelse af godtgørelse for positivt afholdte udgifter. Såfremt det i det væsentligste skyldes forhold som rådgiveren er ansvarlig for( eksempelvis skjulte forbehold i rådgiverens tilbud), at bygherren pålægges at annullere beslutningen om tildeling af rammeaftalen til rådgiveren, er rådgiveren ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse herunder for positivt afholdte udgifter. 15. Ansvar Rådgiverens ansvar regulereres i henhold til nærværende kontrakt inkl. bilag og Iht. ABR Forsikring Rådgiveren har for sit professionelle ansvar tegnet løbende erhvervsansvarsforsikring i [indsæt navn på forsikringsselskab] med følgende policenummer [indsæt policenummer] Dækningssummer er minimum: Personskade: kr Tingskade og/eller tab kr Rådgiveren skal dokumentere, at hans forsikring dækker dette projekt i hele den periode aftalen løber og vedlægge forsikringspolice med vilkår som bilag 10. Senest 8 dage efter tildeling skal totalrådgiveren fremsende kopi af forsikringspolice inkl. forsikringsvilkår samt dokumentation for præmiebetaling. Nærværende rammeaftale kan ophæves af klienten, såfremt denne ikke kan godkende det fremsendte materiale. Ved anvendelse af eventuelle underrådgivere skal dokumentationen ligeledes fremsendes for disse. 17. Udskiftning af nøglemedarbejdere og underrådgivere Rådgiveren skal til enhver tid råde over medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer til, at løse de opgaver der er omfattet af rammeaftalen. Såfremt rådgiveren ved kontraktens indgåelse har baseret sit tilbud på anvendelse af konkrete underrådgivere, indgår underrådgiverens medarbejdere ved denne bedømmelse. Når en konkret opgave er tildelt rådgiveren, må rådgiveren ikke uden klientens godkendelse fjerne nøglemedarbejdere fra opgaven. Som nøglemedarbejdere anses de medarbejdere rådgiveren har henvist til ved fremsendelse af tilbud, samt øvrige medarbejdere der er nødvendige for opgavens løsning. Såfremt en nøglemedarbejder bliver indisponibel pga. forhold, som ikke kan lægges rådgiveren til last, fremkommer rådgiveren snarest med forslag til ny nøglemedarbejder til bygherrens godkendelse. Side 4

5 Tilsvarende bestemmelser gælder for rådgiverens brug af underrådgivere. 18. Tvister Eventuelle tvister, der ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres i henhold til ABR 89. Dato Klient Dato Rådgiver Side 5

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere