Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen"

Transkript

1 Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen, Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Disposition Ecodesign og energimærkning; baggrund og kort beskrivelse 26. september nye krav opvarmningsprodukter; hvilke og hvordan de læses Krav er der til producenter og importører Installatører/entreprenører får ansvar som forhandler BR; krav, samspil m. ecodesign, oliekedler Hjælp at hente; information og vejledning 1

2 Dansk holdning Regeringen ønsker at fremme energieffektive produkter og ønsker ambitiøse EU-krav: - Skrappe (men realistiske) ecodesign-krav - Energimærkning, hvor det giver mening - Gerne miljøkrav, f. eks kølemidler og støj - Ingen overimplementering 2

3 Effekt i Danmark i 2020 fra Ecodesign og energimærkning GWh per år energibesparelse Svarer til 5 pct. af DK energiforbrug i 2011 (ekskl. transport) 90 % el - 10 % er andet 45 % husholdninger - 55 pct. service og industri 85 % fra ecodesign - 15 % mærkning Forventning: GWh besparelse per år i 2030 Effekt ecodesign og energimærkning Dårligste produkter fjernes fra markedet EE bliver konkurrenceparameter Information bliver tilgængelig Fælles sprog og reference for EE Videnopbygning - et push-pull-værktøj 3

4 Ecodesign og energimærkning - to virkemidler Ecodesign: Leverandørrettet Minimumskrav til energieffektivitet Mindstekrav til brugsegenskaber Mindstekrav til omfang af information Energimærkning Forbrugerrettet Klassificering efter energieffektivitet EU s energimærke Tvungent at mærke Begge: Implementeres ved forordninger Fælles krav i hele EU => øjeblikkelig retsvirkning i DK 4

5 Per 26. september 2015 får nye krav virkning! Rammedirektiver Rumvarme- og kombianlæg Varmt vand Ecodesign Direktiv (EU) 125/2009 Anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvands-opvarmning Forordning (EU) 813/2013 Vandvarmere og varmtvandsbeholdere Forordning (EU) 814/2013 Energimærkning Direktiv (EU) 30/2010 Produkter som ovenfor + pakker med temperatur-styring og solvarme-komponenter Forordning (EU) 811/2013 Vandvarmere og varmtvandsbeholdere + pakker med solvarmekomponenter Forordning (EU) 812/2013 5

6 Ecodesignforordninger - en generel introduktion Artikel 1 gyldighedsområde Artikel 2 definitioner Artikel 3 krav til miljøvenligt design Artikel 4 overensstemmelsesvurdering Artikel 5 - verifikationsprocedure Bilag her står alle kravene Fokus ved markedskontrol Artikel 4 overensstemmelsesvurdering Producentens komplette dokumentation for produktet - fra udvikling til bortskaffelse CE-harmoniseringsdirektiver Eco-design LVD RoHS EMC ATEX 6

7 CE-erklæring -Overensstemmelseserklæring Producentens eller den ansvarlige importørs erklæring om, at produktet efterlever gældende EU-lovgivning! Erklæringen skal angive den/de relevante forordninger, som produktet er omfattet af, OG de følgende oplysninger: 1) Navn og adresse på den ansvarlige efter 3. 2) En beskrivelse af modellen, således at denne kan identificeres entydigt. 3) Anvendte harmoniserede standarders referencer. 4) Øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer. 5) Henvisninger til anden EU-lovgivning, der indeholder bestemmelser om den anvendte CE-mærkning. 6) Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte den ansvarlige efter 3, og den bemyndigedes underskrift Kun nødvendigt med én erklæring, som omfatter alle relevante EU-forordninger Hvad siger reglerne? Generelle krav Den krævede dokumentation skal være udarbejdet før den første markedsføring af produktet Dokumentationen skal kunne indleveres senest 10 dage efter anmodning fra myndigheder Dokumentationen skal kunne indleveres til myndighederne i 10 år efter, at produktet er udgået 7

8 Tilsyn i praksis Kontrol af dokumentation Anmodning om indsendelse Vejledning, evaluering og evt. rykkerbrev Resultat af tilsyn Afslutning eller opfølgning (evt. overdragelse) Fælles for ecodesign og energimærkning Krav til dokumentation Det er producentens ansvar at udarbejde et teknisk dokumentationsmateriale, der gør det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med kravene i den gældende forordning Med andre ord: - skal kunne dokumentere oplysninger på energimærke, opfyldelse af minimumskrav fra ecodesign og de øvrige oplyste værdier for produktet eller pakken 8

9 Dokumenterede værdier - tema tolerancer Produktdata skal være baserede på faktiske og reproducerbare målinger! Ikke tilladt at indregne de tolerancer, som myndighederne skal tillade til ved en kontrolmåling Individuelle minimumskrav til de forskellige produkttyper Bilag II 1. Mindstekrav til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning Kedler (op til 400 kw), kraftvarmeværker: 86 % Varmepumper (normal temp.): 100 % Varmepumper (lavtemperatur): 115% For kedelanlæg ( kw, 30% nytteeffekt) 94 % Fra 26. september 2017 Varmepumper (normal): 110 % Varmepumper (lavtemperatur): 125% Se alle krav i Bilag II til Forordning (EU) 813/2013 9

10 Individuelle minimumskrav til de forskellige produkttyper Bilag II 2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET VED VANDOPVARMNING 3. KRAV TIL LYDEFFEKTNIVEAU - Og fra 26. september KRAV VEDRØRENDE EMISSIONER AF KVÆLSTOFILTER Se alle krav i Bilag II Forordning (EU) 813/2013 Individuelle minimumskrav til de forskellige produkttyper Mere fra Bilag II 5. KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER Fra den 26. september 2015 skal der gives følgende produktoplysninger i forbindelse med forsyningsanlæg: a) Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer: 10

11 Individuelle minimumskrav til de forskellige produkttyper Mere fra Bilag II 5. KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER b) Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde. de elementer, der er angivet i litra a) Og oplyste værdier skal dokumenteres! Kategorier af omfattede anlæg 1. Enkelt-produkter/anlæg til enten rumopvarmning eller varmt brugsvand 2. Kombianlæg til både opvarmning og varmt brugsvand 3. Pakker med enten enkeltanlæg, der kombineres med solvarme og/eller temperaturstyring 4. Pakker med kombianlæg til både rumopvarmning og varmt brugsvand, der ydermere kombineres med solvarme og/eller temperaturstyring 11

12 Mere specifikt: Kedler, luft til vand- og jordvarmepumper op til 70 kw: - Brugsvandvarmepumper Elektriske boligventilationsvarmepumper Suppleret af tilsvarende krav til vandvarmere og Krav til varmtvandsbeholdere - er omfattet af krav fra både ecodesign og energimærkning Kedler, luft til vand- og jordvarmepumper over 70 kw og op til og med 400 kw omfattet af ecodesignkrav Pakkeanlæg - et nyt begreb Et pakkeanlæg i Danmark er typisk: En kedel eller varmepumpe kombineret med temperaturstyring, uanset om styringen er integreret i kedlen/varmepumpen eller ej En kedel eller varmepumpe kombineret med solvarme og evt. en temperaturstyring El-vandvarmer kombineret med solvarme Hybridløsninger, fx el-varmepumpe kombineret med gaskedel Varmtvandsbeholdere energimærkes separat og indgår ikke som element i en pakkeløsning! 12

13 Temperaturstyringer Bemærk, at Kommissionen har beskrevet definitioner for temperaturstyringer - Opdeling i otte klasser Definitionerne ses i dokumentet: Meddelelse (2014/C 207/02) Link til dokumentet : Hvornår er produkter omfattet af nye regler? Produkter er undtaget fra krav, hvis de er bragt i omsætning indenfor EU før reglernes ikrafttræden. Hvornår er produktet bragt i omsætning? Produktet er bragt i omsætning, når det overdrages fra producenten eller importøren med distribution for øje. Dette kan ske via en distributør eller producentens egen salgskæde. (uanset salgsmetode, betaling eller gratis) Produkter, der ligger på lager hos producenten (eller dennes repræsentant) eller importøren, er ikke bragt i omsætning, medmindre ejendomsretten er overdraget til andre aktører i afsætningskæden, f.eks. til en installatør eller distributør. 13

14 Hvornår er produkter omfattet af nye regler? Installation og ibrugtagning En installatør overtager producent-ansvaret for at overholde alle krav til anlæg/pakke, hvis produkt(erne) ikke er bragt i omsætning inden installation. Det betyder, at anlæg, som ligger på producentens lager og ikke opfylder lovkravene, ikke kan bringes lovligt i omsætning indenfor EU/EØS. Energimærkningsforordninger - en generel introduktion Artikel 1 gyldighedsområde Artikel 2 definitioner Artikel 3 leverandørernes ansvarsområde Artikel 4 forhandlernes ansvarsområde Artikel 5 målemetoder Artikel 6 verifikationsprocedure (se dog tilhørende bilag) 14

15 Energimærkningsforordninger - en generel introduktion Artikel 3 leverandørernes ansvarsområde trykt energimærke. jf. i bilag I datablad til rådighed, jf. bilag xx tekniske dokumentation, jf. bilag xx stilles til rådighed reklamer og teknisk salgsmateriale angiver energieffektivitetsklassen, hvis der anføres energirelaterede oplysninger eller pris internethandel jf. forordning (EU) 518/2014 Installatører/entreprenører i ny rolle som forhandler Installatører og entreprenører optræder som forhandlere, når de sælger anlæg til bygningsejere både anlæg til udskiftning og nybyggeri 15

16 Energimærkningsforordninger - en generel introduktion Artikel 4 forhandlernes ansvarsområde Anlæg: trykt energimærke jf. i bilag III vises på salgssted.og stille datablad til rådighed for hver komponent, jf. bilag xx fjernsalg alle oplysninger i bilag VI reklamer og teknisk salgsmateriale angiver årsvirkningsgrad gennemsnitlige klimaforhold, når der anføres energirelaterede oplysninger eller pris internethandel via krav fra forordning (EU) 518/2014 Energimærkningsforordninger - en generel introduktion Artikel 4 forhandlernes ansvarsområde Pakker: tilbud skal indeholde fjernsalg alle oplysninger i bilag VI reklamer og teknisk salgsmateriale angiver årsvirkningsgrad gennemsnitlige klimaforhold, når der anføres energirelaterede oplysninger eller pris internethandel via krav fra bilag IX forordning (EU) 518/

17 Artikel 4 forhandlernes ansvarsområde Hvad skal oplyses i tilbud? Tilbud om en bestemt pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal oplyse om: årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning og klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning (relevante klimaforhold), vise energimærket, jf. bilag III, og levere databladet, jf. bilag IV - udfyldt efter pakkens karakteristika. Datablad hvad skal oplyses i tilbud? Eksempel: Pakke med varmepumpeinstallation med styring (element fra datablad nedenfor) 1 2 Pakkens klasse for årsvirkningsgrad (bogstavet) Pakkeløsningens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i % 3 Varmepumpens energimærkningsklasse uden temperaturstyring i % 4 Temperaturstyringens bidrag til årsvirkningsgraden 17

18 Rumopvarmning Energimærkning Produktmærke/model Pilene og bogstaverne Klasse for årsvirkningsgrad (ved rumopvarmning det hedder klasse for energieffektivitet ved vandopvarmning) for henholdsvis produkt og pakke Ikoner på pakker - Solvarme - Varmtvandsbeholder - Styring - Varmtvandsfunktion Energimærker De mest almindelige mærker Eksempel: Varmepumpeinstallation med styring og separat varmtvandsbeholder Produktmærke: Varmepumpe Produktmærke: Varmtvandsbeholder Pakkeløsningsmærke: Varmepumpe med styring 18

19 Kedelunit Energimærket indeholder: Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning Årligt energiforbrug i kwh Lydeffektniveau inde i db Varmtvandsbeholder Energimærkets informationer Energieffektivitetsklasse Stilstandstab i W Rumfang i liter (vandindhold) 19

20 Vandvarmere Energimærkning 26. september september 2017 Produktmærke/model Angivne forbrugsprofil Pilene og bogstaverne Klasse for energieffektivitet Ikoner på mærke Lydniveau (db) (fx gennemstrøm) Årligt energiforbrug af el (styring, pumpe mv.) hhv. opvarmning Angiver at der ikke er varmtvandsfunktion i spidsbelastningsperiode Per 26. september 2015 får nye krav virkning Ordningen med den frivillige energimærkning af gaskedler bortfalder samtidigt. DGC forventes sammen med branchen snarligt at lancere ny kedelliste baseret øvre virkningsgrad (+ evt. sammenligning med data for den hidtidigt brugte nedre virkningsgrad). 20

21 Hvordan kan installatører/entreprenører lettest indfri informationskravene? Anskaffe energimærker og datablade fra leverandøren på alle produkter og pakker, du forhandler Skaffe overblik over hvilke oplysninger der skal gives og gem dem, så de er let tilgængelige til næste tilbud Sikre, at bygningsejeren får oplysninger fra databladet for produktet eller pakken, hver gang du afgiver tilbud Hvis installatør/entreprenør selv sammensætter pakker - Så påtager installatøren sig ansvaret for pakken og skal udforme pakkemærke - Man må gerne underdeklarere, dvs. undlade at regne positiv effekt fra fx styring. - Dette gælder også hvis komponenter sammensættes fra forskellige producenter - Bemærk forskel på kombianlæg og Pakkeanlæg. Kombianlæg skal ikke mærkes samlet hvis kedel og varmtvandsbeholder er forskellig model 21

22 Bygningsreglementet og kedler Effektivitetskrav, Samspil med ecodesign Regler for oliekedler til fossil olie BR og ecodesign BR 2015: Ecodesign erstatter effektivitetskrav Kap Stk. 2: Kedler til fyring med gas og olie skal opfylde kravene i EU-forordning nr. 813/2013/EU. Stk. 3: Bestemmelserne i stk. 2 og stk. 3 gælder for kedler med en nominel effekt på op til 400 kw. Kap Stk. 2: Varmepumper skal opfylde kravene i EUforordninger nr. 813/2013/EU og 206/2012/EU. Effektivitetskrav skal opfyldes i opvarmningssituationen. 22

23 Bygningsreglementet gælder stadig! En løsning, der ikke lever op til kravene i Bygningsreglementet, må ikke installeres i Danmark, selv om den er energimærket og overholder ecodesign, fx skal DS 469:2013 overholdes den specificerer hvilke temperaturstyringer det er lovligt at installere i Danmark Udvidelse af forbud mod installation af oliefyr i 2016 Forbudt at installere i nye bygninger Fra 2016 FORVENTES at det ikke længere er tilladt at udskifte gl. oliefyr til nyt i kollektivt forsynede områder. Ingen regler på vej til områder uden kollektiv varmeforsyning (Omr. 4). Bioolie betragtes som vedvarende energi, det er ikke kedlen, men brændslet der ønskes begrænset. Hent Information og vejledning 23

24 Materialer til producenter og importører Webside med kortfattet introduktion Guide fra Kommissionen til henholdsvis mærkning og ecodesign De officielle forordninger Links til EU-kommissionen, derunder trykfiler med energimærker Findes på Energistyrelsens hjemmeside: Materialer til forbrugere Fx bedrebolig-planer, renoveringsguides mv. findes på Materialer til installatører og entreprenører Guideline fra Kommissionen, herunder beregningsvejledning Informationsbrochure Oversigt over ikoner på energimærker og forklaring Informationsfilm med introduktion til mærkningen Svar på Ofte stillede spørgsmål kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: 24

25 Kontakt og yderligere information Øvrig information om lovgivning om energieffektive produkter: Tilmeld til ecodesign-nyhedsbrev, primært for leverandører og producenter: Energistyrelsen: Bjarke Hansen, Markedskontrol og generel vejledning: Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter: EU-lovgivningen Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent Kommissionens forordning (EU) nr. 814/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandvarmere og varmtvandsbeholdere Find dem via: 25

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Sådan overholder du de nye informationskrav

Sådan overholder du de nye informationskrav Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

EnergiNyt DANSK ENERGI BRANCHEFORENING. Fagbladet for service- & udstyrsbranchen for olie, gas, biobrændsel og varmepumper NR 2 JUNI 2015

EnergiNyt DANSK ENERGI BRANCHEFORENING. Fagbladet for service- & udstyrsbranchen for olie, gas, biobrændsel og varmepumper NR 2 JUNI 2015 DANSK ENERGI BRANCHEFORENING EnergiNyt Fagbladet for service- & udstyrsbranchen for olie, gas, biobrændsel og varmepumper NR 2 JUNI 2015 GENERALFORSAMLING Foreningsåret har drejet Debra i en mere udadvendt

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere