SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?"

Transkript

1 Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?... 4 HVORDAN?... 5 HVAD SKER DER NU?... 6 HVAD KOSTER DET?... 9 BUNDFÆLDNINGSTANK NEDSIVNINGSANLÆG BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG BEPLANTET FILTERANLÆG RODZONEANLÆG PILEANLÆG (åben eller lukket anlæg) BIOLOGISK MINIRENSEANLÆG SAMLETANK FÆLLES RENSEANLÆG YDERLIGERE OPLYSNINGER ORDFORKLARING

3 FORORD Spildevand der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet, og der er lagt en plan for, hvordan kommunen lever op til kravene. Fra en række ejendomme løber spildevandet direkte til vandløb, søer eller badesteder. Dette spildevand skal renses bedre. I dette hæfte fortæller vi hvorfor, hvor og hvordan mv. spildevand skal renses. Vi viser også en oversigt over de tekniske muligheder, du som ejer kan vælge imellem. Vi beskriver, hvordan du, med forskellige tekniske anlæg, kan rense dit spildevand bedre og vi giver et bud på (i runde tal), hvad det koster. På sidste side i hæftet forklarer vi de tekniske ord. Kontaktoplysninger til hvor du kan få besvaret spørgsmål om de tekniske løsninger, finder du bagest. Vi håber, at dette hæfte hjælper dig godt på vej. 2

4 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN? Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb forbedres til gavn for dyre - og plantelivet. Desuden vil rensning af spildevandet bidrage til renere drikkevand og en bedre hygiejne. Derfor vedtog Folketinget i 1998 Vandmiljøplan II, som blandt andet stiller krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Denne side fortæller om, hvilket love og planer der er på området. Vandmiljøplanen er baggrunden Med Vandmiljøplanen er der opnået gode resultater med at rense spildevandet fra private ejendomme og virksomheder i byerne. Uden for byerne i det åbne land, udledes der stadigvæk urenset spildevand til en hel del søer, vandløb og badesteder. Miljøbeskyttelsesloven sikrer gennemførelse af, at Vandmiljøplanen føres ud i praksis. Regionplan samt Vandplan udpeger områderne De områder, hvor der var behov for at rense spildevandet, blev i første omgang udpeget i Regionplan 2001 i det tidligere Vejle Amt. Udpegningerne i Regionplanerne er siden overført til af Statens vandplaner, Vandplan for hhv. Randers Fjord og Horsens Fjord. De udpegede områder ligger indenfor oplande til søer og vandløb, som der ikke opfylder målsætningen og dermed er forureningsfølsom overfor spildevand. Det er Horsens Kommune, der skal sikre, at der iværksættes en forbedret rensning af spildevand i de udpegede områder. Se kortet på side 4. Spildevandsplan udpeger ejendommene På grundlag af Regionplaner og Vandplanen har Horsens Kommune, Teknik og Miljø, udarbejdet en Spildevandsplan vedtaget i Horsens Byråd i En oversigt i Spildevandsplanen viser, på hvilke ejendomme der skal ske forbedret spildevandsrensning. 3

5 HVOR? Det åbne land i Horsens Kommune er inddelt i 8 delområder. Delområderne er inddelt i skraverede felter, alt efter hvilket rensekrav der er stillet. Se signaturforklaringen. Der er fire renseklasser/krav til rensning: 1. SOP Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation. 2. O Reduktion af organisk stof. 3. SO Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation. 4. OP Reduktion af organisk stof og fosfor. Organisk stof (O) og fosfor (P) forurener vandmiljøet. Store mængder organisk stof er særligt et problem i vandløbene, mens fosfor primært giver problemer i søer og indre farvande med lille vandudveksling. Der kan være krav om rensning for fosfor (P), selv om du leder spildevand til dræn eller vandløb. Dette skyldes, at vandet løber videre til en sø eller til et af de indre farvande, der er forurenet med fosfor. Kortet viser hvilke krav der er til rensning af spildevandet i dit område. Udledning af spildevand til sø, kræver altid rensning af fosfor (P), uanset hvilken renseklasse der ellers er angivet for dit område. Delområderne og rensekrav i Horsens Kommune 4

6 HVORDAN? Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning, kan du vælge imellem følgende fire muligheder: 1. Medlemskab af kloakforsyningen. 2. Etablering af dit eget private renseanlæg. 3. Etablering af et fælles renseanlæg med fx naboer. 4. Søge om at få fristen for at efterkomme påbuddet forlænget med minimum 3 år, samt et afdragslån til udgifterne. De tre første muligheder kræver, at du selv har, eller at du etablerer en toeller trekammer bundfældningstank, der opfylder de gældende krav, som renseanlægget skal tilsluttes. Du kan læse mere om den obligatoriske bundfældningstank og kravene til denne på side 10. For at leve op til kravene om forbedret spildevandsrensning foruden det, som bundfældningstanken medvirker til, skal du vælge en af følgende fire muligheder: 1. Medlemskab af kloakforsyningen Kloakforsyningen har pligt til at tilbyde dig kontraktligt medlemskab (gælder ikke for virksomheder og sommerhuse). Hvis du vælger denne mulighed, sørger kloakforsyningen for etablering og drift af spildevandsrensningen på din ejendom. Til gengæld skal du betale et tilslutningsbidrag, stikledningsafgift vandafledningsbidrag og el-udgift. Priserne fremgår på side Etablering af eget private renseanlæg På siderne gennemgår vi de forskellige muligheder for etablering af private renseanlæg med de forventede omkostninger. Det vil være muligt at opnå tilladelse til at etablere andre rensemetoder end de nævnte, hvis projektet er velbegrundet. Kontakt Teknik og Miljø hvis du ønsker dette. 3. Etablering af et fælles renseanlæg Denne mulighed kan spare plads og være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden. I princippet går flere ejendomme sammen om at vælge et af de private renseanlæg, som er beskrevet på siderne Læs mere om fælles renseanlæg på side Søge om at få fristen for at efterkomme påbuddet forlænget med minimum 3 år, samt et afdragslån til udgifterne. Ordningen giver mulighed for en afdragsordning og minimumsfrist på 3 år til økonomisk særligt trængte ejendoms ejere. Læs mere på siderne

7 HVAD SKER DER NU? Det konkrete forløb for, hvornår du eventuelt skal forbedre din spildevandsrensning, bliver sat i værk ved, at vi sender dig et såkaldt varsel om påbud. Varsel om påbud Teknik og Miljø har registeret, at din ejendom har et spildevandsanlæg som udleder til et dræn eller vandløb. På det grundlag har vi en klar formodning om, at spildevandsrensningen på din ejendom skal forbedres. Nogle gange viser det sig at ejendomme ikke leder spildevand til et dræn eller vandløb. Derfor får du i varslingsbrevet mulighed for, at gøre indsigelse inden du modtager et eventuelt endeligt påbud. I varslet om påbud har du mulighed for at søge om, at få fristen for at efterkomme påbuddet forlænget med minimum 3 år, samt et afdragslån til udgifterne. På siderne 6-7, kan du læse mere om bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (bek.nr. 108 af 29/01/2015). Bekendtgørelsens er lavet for at lette byrden for de økonomisk mest udsatte borgere ved påbud om forbedret spildevandsrensning. Påbud om forbedret spildevandsrensning Får vi ingen indsigelse fra dig, sender vi det endelige påbud med krav om, at du forbedrer spildevandsrensningen på din ejendom. I påbuddet tilbyder vi dig medlemskab af kloakforsyningen. I dit påbud har vi fastsat en dato for hvornår du senest skal have anmodet kloakforsyningen om kontraktligt medlemskab. På siderne 7-8 kan du læse mere om kontraktligt medlemskab. Selve udførelsen af forbedringen Hvis du ønsker medlemskab af kloakforsyningen, indgår de en kontrakt med dig og påbegynder arbejdet på din ejendom. Hvis du ønsker at etablere et privat eller fælles renseanlæg, skal du selv sørge for, at arbejdet bliver udført inden for den frist, som er givet i påbuddet. Efterkommer du ikke påbuddet vil konsekvensen være, at kommunen anmelder dig til politiet. Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Folketinget har den 22. januar 2015 vedtaget tilføjelser til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Derfor er der nu mulighed for en afdragsordning og minimumsfrist på 3 år til økonomisk særligt trængte ejendoms ejere, i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning. 6

8 Hvem kan søge? Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejeren har en samlet husstandsindkomst på højst kr. om året. For hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med 4 børn, forhøjes beløbet med kr. Husstandsindkomst opgøres efter reglerne i 8 og 8a i lov om individuel boligstøtte. Ordningen gælder ikke for ejendomme, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt eller hvis ejendommen ejes af en forening eller kommune mv. Ansøgningsfrister Du skal søge om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning inden en nærmere angivet dato, som står i dit varsel om påbud. Det er meget vigtigt at du søger inden fristen udløber, for herefter vil du ikke kunne søge ordningen. Ansøgningsskema Ansøgningsskema om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning, findes på kommunens hjemmeside under spildevand på landet. Yderligere information Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (bek.nr. 108 af 29/01/2015). Kontraktligt medlemskab Horsens Vand A/S I forbindelse med påbud efter miljøbeskyttelsesloven om forbedret spildevandsrensning for eksisterende udledninger fra helårsboliger, beliggende i ikke-kloakerede områder, er Byrådet forpligtet til at lade et påbud følge af et tilbud om kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder kun for helårsbeboelser og således ikke for sommerhuse og erhvervsejendomme. Tilbuddet gælder kun for enkeltejendomsanlæg og vil således ikke kunne anvendes over for en fælles udledning fra to eller flere ejendomme. For landbrugsejendomme gælder tilbuddet kun, hvis påbuddet retter sig mod boligens udledning. Udledes spildevand fra erhvervsdelen, som ikke overholder rensekravet, gælder tilbuddet ikke. Hvad tilbydes der i ordningen? Der tilbydes en afdragsordning, hvor forsyningsselskabet etablerer et komplet anlæg eller kloakering, med mulighed for at boligejeren kan afdrage over 20 år. 7

9 Hvis du ønsker et kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen Skal du betale og stå for følgende (Se evt. illustration): Grundejeren betaler tilslutningsbidrag til Kloakforsyningen. Grundejeren betaler årligt vandafledningsbidrag- og ledningsafgift. Grundejeren skal evt. ændre det interne afløbssystem. Grundejeren skal have en bundfældningstank, som opfylder de gældende krav herfor. Kloakforsyningen skal betale og stå for følgende: Kloakforsyningen etablerer renseforanstaltningen, der opfylder det påbudte rensekrav. (efter bundfældningstank) Kloakforsyningen står for driften af den valgte renseforanstaltning og tømning af bundfældningstank. Ekskl. vand og el. 8

10 HVAD KOSTER DET? Prisen afhænger af, om du vælger et medlemskab af kloakforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et fælles renseanlæg med fx naboer. Priser for afdragsordningen jf. bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, kan fås ved henvendelse til kloakforsyningen - Horsens Vand A/S, efter man har ansøgt om afdragsordningen og er godkendt til afdragsordningen af kommunen. Alle priser ændrer sig løbende Derudover ændrer prisen sig for hver af de fire muligheder med tiden. Hvis du vælger et medlemskab af kloakforsyningen, skal du regne med, at vandafledningsbidraget og stikledningsafgiften ændrer sig fra år til år. Hvis du vælger at etablere et privat eller et fælles renseanlæg, kan prisen ændre sig i takt med, at efterspørgsel og udbud for de forskellige renseanlæg enten bliver højere eller lavere. Der kan således også være prisforskelle fra ét lokalområde til et andet. Derfor giver vi dig nedenfor og på de følgende sider udelukkende et vejledende skøn over priserne, som alle er inklusive moms. Hvad koster medlemskab af kloakforsyningen? Tilslutningsbidraget for kun spildevand er i 2016 kr ,75,-. Beløbet inkluderer ikke bortskaffelse af regnvand, som du selv skal sørge for at nedsive eller udlede til dræn eller vandløb. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug. I 2016 er prisen kr. 34,45 pr. m 3 vand og den årlige stikledningsafgift for kloakken er 717,50 kr./år. For ejendomme uden vandmåler fastsættes et forbrug på 170 m 3 pr. år for en enkelt husstand. Endelig skal du også betale for elforbruget til at drive anlægget. De gældende takster kan du se på Horsens Vand A/S hjemmeside. Hvad koster det at etablere et renseanlæg? Uanset om der er tale om et privat eller fælles renseanlæg, varierer prisen meget. Vi har angivet vores prisskøn på hvert af anlæggene i beskrivelserne på siderne Alle de nævnte priser kan hele tiden ændre sig. Hvad kan bedst betale sig? På kort sigt er medlemskab af kloakforsyningen ofte billigere end etablering af et privat eller fælles renseanlæg. På lang sigt er et privat eller fælles renseanlæg ofte billigere, fordi du ikke betaler vandafledningsbidrag. Du kan eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester for at få et overslag over udgifterne, så du kan vurdere, om det kan betale sig for dig at blive medlem af kloakforsyningen. 9

11 BUNDFÆLDNINGSTANK Du skal have en bundfældningstank på din ejendom. Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en trixtank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Derudover bidrager bundfældningstanken til at rense spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor, en mere omfattende indsats til foruden det, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså etableres et individuelt eller fælles renseanlæg. Hvad koster det? Hvilke krav er der? Uanset om du vælger medlemskab af kloakforsyningen eller du etablere et privat renseanlæg, skal bundfældningstanken have to eller tre kamre med en volumen på mindst 2 m 3. Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med fx naboer, er størrelsen på tanken afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde, fx ved nedsivning eller udledning til dræn eller vandløb. Yderligere information Retningslinjerne for bundfældningstanke er beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 1, 2 og 3 fra 1999, samt funktionskrav gældende fra 1. januar Hvis din nuværende bundfældningstank ikke lever op til kravene, skal du regne med en udgift til en ny bundfældningstank på ca. kr kr. 10

12 NEDSIVNINGSANLÆG Kan det lade sig gøre? Nedsivning kan med fordel etableres, når jordbundsforholdene og grundvandsstanden tillader det. Jorden skal helst være sandholdig, så spildevandet kan nedsive. Alternativt, hvis jorden er lerholdig, kan anlægget hæves, som et jordhøjsanlæg med A-sand. Eller jorden kan udskiftes med A-sand (jordudskiftningsanlæg). Spildevandet renses på den måde, inden det når lerlaget. Afstandskravene til et nedsivningsanlæg er angivet i den vejledning, som vi henviser til under yderligere oplysninger. Vær opmærksom på at afstandskravene kan umuliggøre etablering af et nedsivningsanlæg. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpebrønd til nedsivningsanlæggets sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og når spildevandet løber gennem jordlagene, nedbrydes eller bindes affaldsstofferne fra spildevandet. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være en eller to brønddæksler, som er synlige. I nogle tilfælde skal nedsivningsanlægget hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Fordele og ulemper Er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. Kræver begrænset vedligeholdelse. Overholder alle rensekrav og er ikke særlig synligt. Pris Etablering: ca kr. ekskl. bundfældningstank. De årlige driftsomkostninger ved trykanlæg løber op i ca kr. (strøm til pumpe og på sigt vil der blive en udskiftning af dykpumpen, som her er indregnet). Hertil skal tillægges omkostningerne til tømning af bundfældningstanken 1 gang årligt. Spildevandsafgift 0, 75 kr. / m 3 vand. Renseklasser O, SO, SOP og OP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2, 1999, Nedsivningsanlæg op til 30 PE. 11

13 BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG Kan det lade sig gøre? Biologiske sandfilteranlæg er særligt anvendelige i områder med vandvinding, fordi den omsluttende membran holder spildevandet adskilt fra grundvandet. På steder med meget lerholdig jord eller højt grundvand vil det biologiske sandfilteranlæg også være et oplagt valg. Anlægget kan som standard opfylde Miljøstyrelsen renseklasse SO, men kan ved installering af ekstra modul (fosforfældningsbrønd) til fosfor fjernelse overholde kravene til renseklasse SOP. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpebrønd til nedsivningsanlæggets sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og løber gennem sandfilterlaget. På filtersandet sidder en biofilm bestående af millioner af mikroorganismer, som lever af stofferne i spildevandet. Ved til ledning af spildevand og samtidig god lufttilførsel til filtersandet vil mikroorganismerne fjerne stort set alt organisk stof. Nederst i anlægget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Sådan virker fosforfældningsbrønden Fosforfældningsbrønden placeres sammen med bundfældningstanken. I fosforbrønden er der monteret en styring, en slangepumpe til dosering af fældningsmidlet, en luftpumpe til opblanding af fældningsmidlet, samt en dunk med fældningsmiddel. Styringen sørger for, at der med forudbestemte tidsintervaller bliver pumpet fældningsmiddel over i bundfældningstanken. Fældningsmidlet sørger så for at binde fosforen og tilbageholde det i bundfældningstanken, således det ikke føres med spildevandet i den videre renseproces. Desuden sørger pumpen for en effektiv opblanding af fældningsmidlet. Efter ophold i bundfældningstanken kan spildevandet ledes til et biologisk sandfilteranlæg. Det udfældede fosfor vil lægge sig i bunden af bundfældningstanken og bliver så fjernet i forbindelse med den årlige tømning. Kan anlægget ses? Anlægget kræver for en standard husholdning mindst 25 m 2, og er total underjordisk (man ser kun udluftningsrør). I nogle tilfælde skal sandfilteranlægget hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. 12

14 Fordele og ulemper En god løsning i områder med vandindvinding. Anlægget skal have et årlig service eftersyn. Derudover stilles der krav fra kommune om, at indsende dokumentation i form af årlige analyser af fosforindholdet mv. i det rensede spildevand, som udledes til dræn, vandløb eller sø. Pris Etablering: ca kr. ekskl. bundfældningstank. De årlige driftsomkostninger løber op i ca kr. hvad der inkluderer strøm til pumpe samt på sigt en udskiftning af dykpumpen og service aftale og evt. udgifter til kemikalier mv.. Hertil skal tillægges omkostningerne til tømning af bundfældningstanken 1 gang årligt. Spildevandsafgift: 1,95 kr. / m 3 vand (ved SOP krav). Renseklasse O, SO, SOP og OP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3, 1999, Biologiske sandfilteranlæg op til 30 PE. 13

15 BEPLANTET FILTERANLÆG Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når der er småt med plads. Kan også etableres på stiv lerjord og ved høj grundvandsstand. Anlægget kan etableres med nedsivning og med udledning til dræn, vandløb og sø. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpebrønd. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og når spildevandet løber gennem sandet, hvor planterne forbruger vandet og en del af næringsstofferne, sker der en biologisk rensning. Selve det beplantede filter er opbygget som en lagdelt sandkasse med vandtæt membran i bunden. Vandet pumpes stødvist ud i anlægget via fordelerrørene, som er placeret øverst i anlægget. På toppen af anlægget vokser tagrør og gul iris. Omkring planternes rødder lever mikroorganismer, som omsætter affaldsstofferne i spildevandet til næring for sig selv og planterne. Således renses spildevandet. For at optimere rensningen i det beplantede filter recirkuleres en del af det rensede spildevand. Kan anlægget ses? Er placeret højt i terrænet og vil fremstå med ca. 1 1,5 meter høje tagrørsplanter og Iris. Kræver et areal på ca. 16 m 2. Fordele og ulemper En god løsning i områder med vandindvinding, lerjord og høj grundvandstand. Meget synligt. Kræver ikke meget plads. Anlægget skal have et årlig service eftersyn. Derudover stilles der krav fra kommunen om, at indsende dokumentation i form af årlige analyser af fosforindholdet mv. i det rensede spildevand, som udledes til dræn, vandløb eller sø. Pris Etablering: ca kr. ekskl. bundfældningstank. De årlige driftsomkostninger løber op i ca. i ca kr., hvad der inkluderer strøm til pumpe samt på sigt en udskiftning af dykpumpen og service aftale og evt. udgifter til kemikalier mv.. Hertil skal tillægges omkostningerne til tømning af bundfældningstanken 1 gang årligt. Spildevandsafgift: 1,95 kr. / m 3 vand (ved SOP krav). Renseklasse O, SO, SOP og OP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens retningslinjer fra 2004 om Beplantede filteranlæg op til 30 PE. 14

16 RODZONEANLÆG Kan det lade sig gøre? Anlægget kan ikke rense for fosfor og kan således ikke etableres, når spildevandet løber til dræn, vandløb eller sø. Hvordan virker anlægget? Et rodzoneanlæg er et beplantet grusfilter, hvor mikroorganismerne i filteret omsætter spildevandets nedbrydelige dele. Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpebrønd og videre ind i indløbsfaskinen, hvor spildevandet bliver fordelt gennem et tværgående drænrør. Herefter løber spildevandet i en udløbsfaskine som opbygges efter samme princip som indløbsfaskinen, men opsamlingsdrænet placeres i bunden af udløbsfaskinen, så hele anlægget kan tømmes for spildevand. Herefter ledes spildevand videre til udløbsbrønd, som har til formål at regulere vandstanden fra bundniveau og indtil 50 mm over filtersandets top. Den skal placeres så tæt på rodzoneanlægget som muligt. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Omkring anlægget opbygges en 20 cm høj jordvold for at hindre overfladevand i at trænge ind i rodzoneanlægget. Der plantes tagrør i rodzonen. Uden om anlægget opsættes hegn for at hindre dyr, børn m.v. adgang til anlægget. Anlægget kræver et stort areal på ca m 2 og vil fremstå som et vådt område. Fordele og ulemper Har en lang indkøringsperiode. Vanskeligt at opnå stabil drift, især under længere perioder med frost. Kræver plads. Pris Etablering: ca kr. ekskl. bundfældningstank. De årlige driftsomkostninger løber op i ca kr., hvad der inkluderer strøm til pumpe samt på sigt en udskiftning af dykpumpen. Spildevandsafgift: 2,40kr. / m 3 vand. Renseklasse O Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr Rodzoneanlæg op til 30 PE. 15

17 PILEANLÆG (åben eller lukket anlæg) Kan det lade sig gøre? Lukkede pileanlæg er særlig anvendelige i områder med vandvinding, fordi den omsluttende membran holder spildevandet adskilt fra grundvandet. Begge anlægs typer er velegnet på steder med meget lerholdig jord. De kan ikke etableres ved høj grundvandsstand. Pileanlæg kræver en landzonetilladelse. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpebrønd. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og fordeles gennem faskiner til pileplanterne. Et lukket pilerensningsanlæg med membran er helt uden afløb. Anlægget er dimensioneret efter den aktuelle mængde af spildevand og nedbør. Jorden opsamler affaldsstofferne i løbet af vinteren, hvor bassinet fungerer som et lager. Pilene renser jorden for disse stoffer i løbet af vækstperioden, idet spildevandet anvendes som næring til væksten. Pilene omsætter og fordamper alt spildevand og al nedbør, der falder i anlægget. Åben pilerensningsanlæg uden membran, hvor det spildevand, der ikke omsættes eller fordamper nedsives. Pileanlæg med nedsivning fungerer ved, at det mekanisk rensede spildevand fra bundfældningstanken pumpes ind i anlægget, hvor piletræernes rødder optager og omsætter en del af spildevandet. Resten nedsives gennem jorden, ofte gennem en faskine. Pileanlæg med nedsivning opbygges efter samme princip som pileanlæg uden nedsivning, men etableres med større fordeler system, men uden membran og pejlebrønd. Et pileanlæg med nedsivning kan etableres i områder, hvor nedsivning kan foretages uden risiko for forurening af grundvandet og grundvandsressourcer. Etableringen af et pileanlæg med nedsivning, kræver en forundersøgelse af jordbundsforholdene, grundvandsstand og afstand til vandindvindingsanlæg Kan anlægget ses? Arealet af pileanlæg afhænger af husstandens vandforbrug samt jordbundsforholdene på stedet. Der må ikke etableres anlæg mindre end 200 m². Området vil fremstå som vådt med flere meter høje piletræer. Fordele og ulemper Driftserfaringerne er gode. Piletræer skal fældes ca. hvert tredje år. Kræver meget plads og luftige forhold (ikke i læ og i lavninger). Pris Etablering: ca kr. ekskl. bundfældningstak. De årlige driftsomkostninger til et pileanlæg løber op i ca. 500 kr., hvad der dækker over strøm til pumpe samt en udskiftning af dykpumpen, der på sigt vil blive nødvendig. Hertil skal tillægges omkostningerne til tømning af bundfældningstanken 1 gang årligt. Vedligeholdelse ca. 6-8 timer / år. Spildevandsafgift: 0-0,75 kr. / m 3 vand. 16

18 Renseklasser O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens rapport Retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE. 17

19 BIOLOGISK MINIRENSEANLÆG Kan det lade sig gøre? Kan etableres alle steder, da det opfylder alle rensekrav og kræver meget lidt plads. Hvordan virker anlægget? Anlægget består af en bundfældningstank, et minirenseanlæg og en brønd. Spildevandet fra din husstand ledes til bundfældningstanken. Den tilbageholder de faste dele i dit spildevand. Fra bundfældningstanken ledes vandet videre til selve minirenseanlægget. Her bliver vandet renset ved hjælp af mikroorganismer, hvorefter det ledes ud til et dræn, vandløb eller sø. Minirenseanlægget skal være typegodkendt. Kun fire producenter har pt. opnået denne typegodkendelse. På hjemmesiden kan du se, hvilke anlæg der er typegodkendt. Kan anlægget ses? Anlægget er nedgravet i terrænet og derfor ikke synligt, bortset fra nogle dæksler. Fordele og ulemper Kræver ikke meget plads. Ikke særlig synligt. Anlægget er følsomt over for skrappe rengøringsmidler og er følsomt overfor svingende tilførsel af spildevand. Anlægget kræver en lovpligtig service aftale med årlig analyse af det rensede spildevand, som udledes til dræn, vandløb eller sø. Pris Etablering: ca kr. ekskl. bundfældningstank. Driftsomkostninger løber op i ca kr., hvad der inkluderer strøm til pumper, serviceeftersyn/aftale, evt. kemikalier og på sigt en udskiftning af dykpumpen. Hertil skal tillægges omkostningerne til tømning af bundfældningstanken 1 gang årligt. Spildevandsafgift: 1,95-2,40 kr. / m 3 vand. Renseklasser O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr , Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. 18

20 SAMLETANK Kan det lade sig gøre? Samletanke kan placeres næsten alle steder. Hvordan virker anlægget? Samletanken er et lukket system uden drift af pumpe, hvor spildevandet fra husstanden samles, så der er ingen udledning fra den til naturen. Tanken skal tømmes og det opsamlede spildevand skal renses på et kommunalt renseanlæg. Samletanke til spildevand skal være typegodkendte. Anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester. Tanken skal have en passende størrelse i forhold til mængden af spildevand og hyppighed af tømning. Når samletanken næsten er fuld, skal den tømmes. Antallet af tømninger om året afhænger af tankens størrelse og mængden af spildevand. Det kan f.eks. være en gang om måneden. Man skal være opmærksom på at tømning af samletanke, ikke er omfattet af den kommunale tømningsordning og derfor skal der indgås en privat tømningsaftale med et slamsugerfirma. Kan anlægget ses? Der vil kun være et dæksel over jorden, hvor en slamsuger skal kunne komme til. Under jorden fylder tanken meget. Fordele og ulemper Tømmes flere gange om året, måske hver måned. Fylder meget under jorden, især ved en større husstand. Er let at passe for private. Er meget dyr i drift grundet tømning og bortskaffelse af indholdet via et kommunalt renseanlæg. Pris Etablering: ca kr. Prisen på tømning af tanken er alt efter aftale med de forskellige slamsugerfirmaer. Vandafledningsbidrag for spildevand der ledes til rensningsanlægget (Inklusiv spildevandsafgift til staten) er 21,46 kr. / m 3 vand. Renseklasser O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 Kapitel

21 FÆLLES RENSEANLÆG Hvad går det ud på? Du kan også vælge den mulighed, at du sammen med dine naboer i fællesskab etablerer et af de renseanlæg. Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden, fordi længden på kloakledningerne i så fald kan begrænses. Fælles renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads, hvor de andre ejere måske ikke har så meget plads på deres ejendom. Hvilke krav er der? Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med naboer, kan der etableres en stor, fælles bundfældningstank, som har to eller tre kamre. Bundfældningstankens størrelse afhænger af antallet af ejendomme, som er tilsluttet det fælles renseanlæg. Man kan også vælge at hver ejendom, etablerer deres egen bundfældningstank og tilslutter sig den fælles renseløsning. Derudover skal ejerne stifte et lav, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle andre lav skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne og valg af fælles renseanlæg skal godkendes af Teknik og Miljø. 20

22 YDERLIGERE OPLYSNINGER Spørgsmål vedr. kontraktligt medlemskab og selve afdragsordningen, kan du kontakte: Horsens Vand A/S på: telefon eller på mail: Åbningstider: tirsdage: og torsdag Har du spørgsmål til din påbudssag, er du velkommen til at kontakte følgende sagsbehandlere: Bjarne Christoffersen. Direkte nr eller på mail: Heidi Agerskov. Direkte nr eller på mail: Har du spørgsmål til selve ansøgningsskemaet til afdragsordningen, kan du kontakte Borgerservice i Horsens Kommune på Telefon nr.: Horsens Kommune Teknik og Miljø Rådhustorvet Horsens Hoved tlf. nr.: Du kan læse og se kommunens spildevandsplan og finde oplysninger om spildevand i det åbne land på kommunens hjemmeside. 21

23 ORDFORKLARING Faskine Stenfyldt rende i jorden eller nogle plastik kassetter, hvor vand eller spildevand løber igennem. Fosfor Grundstoffet phosfor (P). Et vigtigt næringsstof for planter. Husspildevand Brugt vand fra toilet, bad, køkken, vaskemaskine og andre afløb i huset. Kvælstof Grundstoffet nitrogen (N). Et vigtigt næringsstof for planter. Næringsstof Se fosfor og kvælstof. Organisk stof Materiale, der stammer fra levende organismer. Plastmembran Vandtæt plasticdug eller bassinfolie. Pumpebrønd Brønd med pumpe, der pumper spildevandet videre ud i fx sivestrengene. Rensekrav O Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O). Rensekrav OP Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O) og fosfor (P). Rensekrav SO Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning med skærpede krav til reduktion af organisk stof (O) samt nitrifikation (S). Rensekrav SOP Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning med skærpede krav til reduktion af organisk stof (O) og fosfor (P) samt nitrifikation (S). Sivestreng Rør eller slange med huller i, hvor vandet kan sive fra. Spildevandsafgift Afgift til staten. Jo bedre rensning, jo lavere afgift. Udluftningsrør Rør, der stikker op af jorden, og som sørger for udluftning af anlægget. Vandafledningsbidrag Det beløb, der betales for at komme af med spildevandet til kloakforsyning. 22

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen...

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen... Spildevandsrensning i det åbne land Faxe Kommune Hvorfor? Hvordan? - og hvad gælder for min ejendom? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg Sådan virker det Pilen har fra naturens hånd helt enestående renseevner. Det tæt forgrenede rodnet optager og omsætter spildevandet til vedmasse og der sker

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Langeland forsyning A/S Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 Indhold Indledning...

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

Spildevandsplanens statusdel

Spildevandsplanens statusdel Spildevandsplanens statusdel Spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. Forberedelse af spildevandsplanen for det åbne land Udgangspunktet har været data i BBR. BBR kode Forklaring Anlægskode

Læs mere