Henrik Jochumsen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Jochumsen 2013"

Transkript

1 Henrik Jochumsen 2013

2 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

3 Selve skriveprocessen Litteratursøgning Litteraturlister og kildefortegnelse Sprog Lay-out etc.

4 Min tilgang Mine erfaringer Skriv som om det skal bruges og brug det! Gerne dialog afbryd!

5

6 Dokumentation af en undersøgelse af et fagligt relevant problem ved brug af fagets teorier og metoder med det formål at overbevise en fagfælle om rigtigheden af undersøgelsens resultater og konklusion i en fremstilling som er acceptabel i det faglige diskursfællesskab. Den gode opgave s. 21.

7 Den primære sproghandling er at undersøge. Den indeholder altid teori og/eller metode. Afsender-modtagerforhold er fagperson-fagperson. Den er betinget af videnskabelige krav. Den er bygget op af faste elementer og har en fast struktur. Den følger regler for indledning og konklusion. Den bruger fagets sprog og metakommunikerer. Den gode opgave s. 22.

8 Målgruppe, fokus og formål er klart. Alle påstande er sandsynliggjorte (dokumentation og eksempler) Ræsonnementet er efterfølgeligt mht. metode, argumentation og struktur. Arbejdet er systematisk, grundigt og metodisk (afspejles i teksten). Fremstillingen er konsistent, dvs. tilstræber at ophæve eller forklare indre modsætninger. Der demonstreres kendskab til state of the art i det faglige felt. Sproget er entydigt, eksplicit og begrebsmæssigt konsekvent.

9 Analysere Argumentere Begrunde Beskrive Be(vise) Citere Definere Diskutere Fortolke Kategorisere Kontekstualisere Kritisere Kvalificere Nuancere Parafrasere Prioritere Problematisere Reflekterer Ræsonnere Sandsynliggøre Undersøge Vurdere (faglige kriterier) Vælge Den gode opgave s. 27.

10 Agitere Anmelde Bekende Belære Causere Formode Fortælle Føle Lovprise Missionere Nedgøre Opleve Popularisere Postulere Plagierer Synes Tro Underholde Den gode opgave s. 27.

11 1. Problemformulering Hvad spørger du om? 5. Fremgangsmåde Hvordan spørger du? 2. Formål Hvorfor spørger du? 4. Begreber, teorier, metoder 3. Empiri, data, fænomen Hvad spørger du med? Hvad spørger du til?

12 Viser åbenlys selvsændighed Viser professionelt (og personligt) engagement. Indeholder brug, ikke blot referat af viden. Demonstrere (omfattende) viden. Viser faglig iagtagelsesevne Har oplysninger som er sande eller sandsynliggjorte. Fokuserer. Har fagligt velvalgt problemformulering Bruger relevant(e) metode(r) og teorie(r). Bruger relevante præcise begreber og modeller Bruger kun relevant litteratur Bruger up to date-litteratur, eller begrunder at den ikke bruges. Følger vanlig dokumentationsetik. Kvalificerer og vurderer litteratur. Den gode opgave s. 51.

13 Indretter fremstillingen på målgruppen. Svare på problemformuleringen Har en klar logisk struktur uden unødvendig og overflødig redundans Har et efterfølgeligt ræsonnement. Bruger genrens traditionelle grundstruktur (eller forholder sig til den). Hænger sammen på både tekstplan og sætningsplan. Har korrekt sprog Bruger fagets fagsprog Er tidløs i sit sprogbrug Metakommunikerer Følger gængse retningslinier for formalia Har relevante serviceafsnit Støttes af layout og typografi Den gode opgave s. 51.

14 Gerne som fagperson i forhold til: Emnevalg og valg af materialer og kilder, teorier, metoder osv. Alle selvstændige valg af handlinger med materialet: problematiseringer, analyser, fortolkninger, konklusioner, vurderinger, perspektiver og handleforslag. Selvstændige erfaringer, oplevelser m.m. som enten bruges illustrativt eller analyseres metodisk. Den gode opgave s. 54.

15 Ikke som privatperson: Med egne, ikke metodisk behandlede erfaringer eller ikke fagligt begrundende fortolkninger og vurderinger. Grundlag for generaliseringer. Den gode opgave s. 54.

16 Introducerer og peger ud hvad der er i fokus. Meddeler hvordan kilder, teorier og metoder anvendes Nævner hvem der taler (dig eller kilderne). Laver overgange. Viser frem og tilbage. Sammenkæder afsnit. Viser emneskift. Markerer niveau (overkategori underkategori) og rækkefølge. Nævner informationernes funktion og status i teksten. Nævner sproghandlinger og fremstillingsform. Den gode opgave s. 339.

17 Handling Opstille normer/handleforskrifter Perspektivere Vurdering Bedømme ud fra forskellige kriterier Syntese Kombinere Fortolke Analyse Nedbryde i dele, skille Se system/struktur Anvendelse Afprøve, bruge Forståelse Forklare med egne ord Viden Referere, parafrasere, genkende Den gode opgave s. 60.

18 Abstract Indholdsfortegnelse Indledning (med problemformulering) Teori, metode, state of art Undersøgelsen Resultater Diskussion Sammenfatning Konklusion Anbefalinger Litteratur Appendix og bilag Den gode opgave s. 163.

19 Teori System af læresætninger (eller antagelser) inden for et fagområde som kan beskrive, forklare og forudsige fagets fænomener, og som danner forståelsesramme(r) for faget. Begreber De nøgleord (ofte hentet fra teori) som man bruger til at analyserer og organisere sine begreber med. Faglige metoder Fagets metoder er specifikke faglige, ofte teoribaserede, redskaber til konkrete opgaver, f.eks. Indsamling, kategorisering, analyse, fortolkning, vurdering af data, handling. Den gode opgave s. 268.

20 Undersøgelsens metode Opgavens metode er de fagligt acceptable, problembaserede fremgangsmåder man bruger til sin undersøgelse af det faglige problem. Empiri Materiale som er genstand for undersøgelse, og som der kan refereres til (iagttagelser, data, udsagn, tekster, kilder). Den gode opgave s. 268.

21 Et eller flere sammenhængende spørgsmål man vil besvarer. Eller Et eller flere sammenhængende fænomener/udsagn man vil: - beskrive, redegøre for - Klassificere - Analysere fortolke - Diskuterer, argumentere for og imod - Syntetiserer, integrere - Vurdere - Omsætte til handleforskrift. Eller En påstand man vil argumentere for. Den gode opgave s. 125.

22 Emne - Et afgrænset stof område. Problem - Noget der mangler svar/løsning på inden for stofområdet. Problemstilling - Beskrivelse af den sammenhæng (kontekst) problemet indgår i (der kan være mange problemer i en problemstilling). Problemformulering - En formulering af ét konkret spørgsmål inden for en problemstilling. Den gode opgave s.126.

23 Teori som grundlag for metode (analyse, kategorisering, vurdering). Teori som forklaring på undersøgelsesresultater (fortolkning, legitimering). Teori som baggrund, værdigrundlag (videnskabsteoretisk retning, skole ). Teori som empiri (objekt for undersøgelse). Teori som diskussion, sammenstilling, modstilling. Teori som autoritet i sig selv (støtte-argument). Den gode opgave s. 269.

24 Beskriv opgavens undersøgelsesmetode hvordan du kommer fra problemformulering til konklusion. Baggrund: hvorfor lige den/dem, set ud fra dit materiale, problemformulering, tid og andre ressourcer. Skriv hvordan du anvender den eller de faglige metoder i din sammenhæng. Hvis flere metoder. Hvordan forholder de sig til hinanden? Metodekritik. Den gode opgave s. 288.

25 Analyse af empiri (eller diskussion af teori) - Kildeudsagn - Statistikker - Ekspertudsagn Resultater, delfortolkninger Sammenligning Sammenfatning Delkonklusion Den gode opgave s. 165.

26 Problemorienteringen giver ofte sig selv og bliver konkret Empirien kan analyseres, diskuteres og vurderes. Har du selv skaffet den, er den din egen, og så står du stærkere som undersøgelsessubjekt i din egen tekst. Opgavens struktur bliver nemmere at håndtere. Viden sættes ind i en konkret sammenhæng og ender ikke let i påstande om det generelle. Den gode opgave s. 293.

27 At se på f.eks. en genstand/tekst osv. Ved at adskille, opdele, og inddele den i dele. Når man skal analysere, gør man det ud fra mindst en faglig systematik begreb(er), teori(er), metode(r). Ud fra den/ de faglige systematikker kigger man på udvalgte elementer af genstanden/teksten. Den gode opgave s. 181.

28 Analysens resultat er kategoriseringer som kan gøres til genstand for forklaring/fortolkning/helhedforståelse af analysens genstand Fortolkningen kan bruges til (del af et) svar på problemformuleringen Efter fortolkningen kigger man på de faglige systematikker (analyseredskaberne): Var de velegnede til at se noget vigtigt med? Havde de begrænsninger? Den gode opgave s. 165.

29 Vurdering og kritik af metode Diskussion af resultater Opbakning af metode Den gode opgave s. 165.

30 Svar på problemformuleringens spørgsmål med passende nuanceringer. Gentagelse/ vurdering af den sammenhæng af empiri og faglig systematikker som undersøgelsen hviler på: - Var de velegnede til at undersøge spørgsmålet med? - Har du kommentarer til din fremgangsmåde? - Har du opfyldt eller nærmet dig dit formål? Den gode opgave s. 199.

31 Roller klare fra starten? Forventningsafklaring Mest muligt på skrift Kontaktformer (vejledning via mail?). Vejlederens ansvar for andre aktiviteter? Ambitioner, niveau? Forbered vejledningen Vejlederens projekt eller dit?

32 Fordele: Mindre risiko for at falde i det sorte hul. Mindre risiko for at fortabe sig. Projektet bliver overskueligt. Arbejdsprocessen effektiviseres. Man er hinandens opponenter (sparring). Større sikkerhed i forhold til vejleder. Samarbejde er disciplinerende. Samarbejde er sjovere.

33 Årsager Manglende viden: fagligt indhold, metode, om genren. Manglende overblik: For meget data, analysearbejdet er omfattende, teorierne tager over. Måder at håndtere skrivestoppet. Skriv et andet sted i teksten, læs mere, se andre afhandlinger. Find overblik, strukturér, se på pentagon mv. Find nye arbejdsstrategier. Få hjælp, vejledning, socialisér med fagfæller.

34 Skriv lidt hver dag. Skriv og indsaml viden sideløbende. Skriv flere steder i teksten på en gang. Veksl mellem oversigtsskrivning og dybdeskrivning. Skriv inspiration ned i logbog. Skriv for meget og kassér!

35 TAK!

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

>rodukt Til enhver selvstændig opgave er det en fordel at lave en egentlig problemformulering,

>rodukt Til enhver selvstændig opgave er det en fordel at lave en egentlig problemformulering, ?roblemformulering - fra emne til fokus og spørgsmål >rodukt Til enhver selvstændig opgave er det en fordel at lave en egentlig problemformulering, i det mindste til dig selv og din vejleder. Den gode

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver?

Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Signe Skov, cand.mag., skrivekonsulent, Akademisk Skrivecenter, Københavns Universitet, arbejder bl.a. med studerende med»ondt i skriftsproget«.

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere