Energimærkning SIDE 1 AF 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning SIDE 1 AF 12"

Transkript

1 SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade Århus N Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Energimærkning Forbrug, fjernvarme Udgift, fjernvarme kwh Fjernvarme kr/år Periode, fjernvarme 01. maj april 2007 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Rentable besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen er så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Isolering af uisolerede centralvarmerør og ventiler i uopvarmet kælder. Total kr kr. 5 år kwh Fjernvarme kr.

2 SIDE 2 AF 12 Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 2 Varmeanlæg: Etablering af vejrkompenseringsautomatik med natsænkning. Total kwh Fjernvarme kr kr kr. 7 år 3 Varmt brugsvand: Isolering af uisolerede rør og VVS komponenter i kælderen. Total kr kr. 9 år kwh Fjernvarme kr. Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og dens installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag. Besparelser og finansiering Samlet varmebesparelse: kr./år Investeringsbehov: kr. inkl. moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Konklusion: De rentable energibesparelsesforslag er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket kunne forbedres til: F

3 SIDE 3 AF 12 Besparelsesforslag ved renovering Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af denne ejendom. Besparelsesforslag 4 Ved udskiftning af termoruder vælges lavenergiruder med maksimal U-værdi på 1,2 og med "varm kant". Årlig besparelse i energienheder Total kwh Fjernvarme Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr kr. 5 Ydervæggene: Indvendig efterisolering med minimum 100 mm isolering. Total kwh Fjernvarme kr kr. 6 Efterisolering af loft i uopvarmet kælder. Total kwh Fjernvarme kr kr. 7 Efterisolering af loft i uopvarmet tagrum. Total 420 kwh Fjernvarme 189 kr. 189 kr. Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer: Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer. Kommentarer til energimærkningen Beskrivelse af ejendommen. Ejendommen er beliggende på hjørnet af Willemoesgade og Niels Juels Gade. Bygningen ligger mellem to bygninger og har 9 beboelseslejligheder, fordelt på 5 etager, samt en kælder med teknikrum, depotrum og vaskerum. Lejlighederne variere i størrelse fra m².

4 SIDE 4 AF 12 Facaderne er af mursten. Facaden i stueetagen ud mod gaden er pudsede mursten. Bygningen har tegltag med en taghældning på 35 mod gaden og 40 mod gården. Bygningen er opført i 1901, og i 1965 blev der bygget kviste på ejendommen. Vinduerne er udskiftet til termoruder i Generelle forudsætninger. Der var sørget for adgang til kælderen, trappeopgangen og tagrummet. Der var adgang til lejligheden 4. tv. Afregnet el-, vand- og varmeforbrug samt varmeregnskab er modtaget fra administrator. Det aktuelle varmeforbrug (kwh) pr. lejlighed er ikke registreret, da lejlighederne ikke har selvstændige energimålere. I stedet opgøres den årlige varmeudgift pr. lejlighed på baggrund af et fordelingsregnskab, som omfatter det samlede forbrug for bygningen. Fordelingsregnskabet beregnes bl.a. ud fra varmefordelingsmålere, som er monteret på radiatorerne. For varmt brugsvand beregnes ud fra haneandele. Ved at føre driftsjournaler over el- vand- og varmeforbrug hver måned samt varme- og varmt brugsvandstemperaturer hver måned, kan der ved uregelmæssigt forbrug hurtigt igangsættes nødvendige tiltag, f.eks. hvis toiletter begynder at løbe, eller hvis varmeautomatikken bliver defekt. Det graddageuafhængige forbrug er derfor skønnet til 30%. Det vil sige, varmeforbruget til varmt brugsvand og tab i varmeanlægget ligger på 30% af det samlede varmeforbrug. Tegninger af bygningerne er indhentet fra bygningsinspektoratet, og der er indhentet oplysninger fra Bygningen er forudsat fuldt udlejet og opvarmet til 21 C. Elforbruget i lejlighederne afregnes direkte med forsyningsselskabet, hvilket betyder, at disse ikke er medregnet i energimærkningen. Elforbruget i energimærket omfatter kun fælles elinstallationer. Det anbefales, at der ved udskiftning af hårde hvidevare i lejlighederne vælges apparater med energimærkning A, A+ og A++. Herved kan der opnås væsentlige elbesparelser. Energimærkningen er udarbejdet iht. håndbogen for energikonsulenter 2008 gældende samt energimærkningsprogrammet BuildDesk expert 3.3 EC DK, db-version 213/131. Kommentarer til besparelsforslagene. I forhold til besparelsesforslagene gøres der opmærksom på, at de beregnede varmebesparelser muligvis er mindre i praksis. Det skyldes, at forslagene skal udarbejdes fra det beregnede varmeforbrug, som er større end bygningernes nuværende oplyste varmeforbrug.

5 SIDE 5 AF 12 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Taget er med teglsten med en taghældning mod gården på 35 og gaden 40. Tagrummet er uopvarmet. Etageadskillelsen mellem de øverste lejligheder og det uopvarmede tagrum er et træbjælkelag med pudsede lofter, forskalning, lerindskud og 100 mm isolering. Konstruktionen er skønnet ud fra den byggeskik, der var fremhærskende på bygningens opførelstidspunkt. Forslag 7: Ydervægge Loftet i porten er vurderet efterisoleret med 100 mm isolering. Loftet i uopvarmet tagrum efterisoleres med 100 mm Investering iht. VS prisbog (27)16.95, svarende til 150 kr./m². Ydervæggene er massive teglvægge som var byggeskik på opførelstidspunktet, og i stuetagen mod gaden er yddervæggene pudsede. Ydervæggene variere i tykkelse. Stueetagen 600 mm,1. sal er 470 mm, etage 370 mm. Det vurderes at der under vinduerne fra stueetagen - 3. sal er brystninger. Ejendommen grænser op til to anden bygninger. Forslag 5: (21) Facade, pris skønnet for 100 mm efterisolering kr./m² + flytning af installationer skønnet til kr./m². (367 m²) Vinduer, døre, ovenlys mv. Forslag 4: Vinduerne er i 1988 udskiftet til dannebrosvinduer med termoglas. Enkelte ruder er udskiftet til lavenergiruder. Når de eksisterende termoruder skal udskiftes, anvendes energiruder. Besparelsen er alene beregnet på merprisen på energiruder i forhold til termoruder, og ikke omkostninger til termoruder samt til udskiftning. V og S prisbog Energiruder at levere og isætte kr./stk.

6 SIDE 6 AF 12 Gulv og terrændæk Forslag 6: Kælder (inkl. fundamenter) Etageadskillelsen mellem stueetage og uopvarmet kælder er opbygget som trægulv, hulrum mod forskalling, lerindskud og pudset loft i kælderen tykkelse ca. 250 mm. Gulvkonstruktionen er skønnet ud fra den byggeskik, der var fremherskende på bygningens opførelstidspunkt. Under den tidligere forretning er der brandsikret med 2 lag gips. Loftet i uopvarmet del af kælderen efterisoleres med 80 mm mineraluld beklædt med alufolie, som f.eks Isover Duo. Investering iht. V og S prisbog (35)26.15, svarende til 141 m² loft á 287 kr./m² kr. til flytning af elinstallationer. I den uopvarmede kælder er kældervæggene af massiv tegl og fundamenterne er beton. Ventilation Kælderen er naturligt ventileret gennem vinduer, døre og tilfældige utætheder i ydervæggene. Ventilation (naturlig og mekanisk) Lejligheder. Der er emhætter i køkkenerne og naturligt aftræk på badeværelserne. Der er forberedt til fælles udsugning fra projekterede nye badeværelser, men anlægget er ikke i drift. Varme I de øvrige rum er der naturlig luftskifte gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen. Varmeanlæg (inkl. kedel) Ejendommen er opvarmet med direkte fjernvarme. Energimåler, VVS komponenter og fjernvarmestik er placeret i uopvarmet teknikrum i kælderen. Rør og VVS komponenter er delvis isoleret med mm isolering. Elektricitet Ifølge Århus Kommunale Værker skal fjernvarmevandet afkøles mindst 30 gr. I sidste afregningsperiode er afkølingen kun 20,10 C. Hvis afkølingen ikke forbedres fremover kan forsyningsselskabet kræve en højere pris pr. kwh. Grunden til den lave afkøling er sandsynligvis dels, at der ikke er noget automatik som sikrer en ninimumsafkøling, og dels at der ikke er mængdebegrænsning på termostatventilerne. Det anbefales, at kontakte forsyningsselskabet for nærmere rådgivning.

7 SIDE 7 AF 12 Belysning Trappeopgang: Belysningsarmaturer tændes manuelt via timerafbryder, hvilket betyder, at lyset slukkes automatisk efter ca. 5 minutter. Pulterrum: Belysningsarmaturer tændes/slukkes manuelt via timerafbryder, hvilket betyder, at lyset slukkes automatisk efter ca. 5 minutter. Kælderindgange og vaskerum: Belysningsarmaturer tændes via sensorer, hvilket betyder, at lyset kun er tændt, når der er aktivetet i rummene. Der er registreret følgende belysningsarmaturer: Trappeopgang: 6 stk. loft/væglamper med 1 x 60W glødepære. Kælder pulterrum: 7 stk. lysstofarmaturer med 1 x 36W lysstofrør (45W). Kælderindgang og vaskerum: 3 stk. lysstofarmaturer med 1 x 36W lysstofrør (45W). Hårde hvidevarer Udvendig belysning er med skumringsrelæ og bevægelsessensor, og der er registreret følgende belysningsarmatur. 1 stk. 36W lysstofrør (45W). Ejendommen har fællesvaskeri i kælderen. Fælles vaskeriet består af 1 stk. Gorenje WA vaskemaskine og 1 stk. Miele Softronic T 4263C tørretumbler. Begge maskiner er under 10 år gamle. Andre elektriske installationer Varmt brugsvand Vandvarmer Der er i varmerummet installeret 2 stk. bredbåndsinstallationer model CUBIC. Elforbruget til bredbåndsinstallationen afregnes særskilt. Der er i teknikrummet i kælderen installeret en varmeveksler unit: Fabrikat: Redan. Model: Akva Therm 22 HL År: Effekt: 78 kw.

8 SIDE 8 AF 12 Din temp. Primær: 60/26 C. Din temp. Sekundær: 10/45 C. T frem: 44 C. T retur: 36 C. Isolering: 20 mm præ. Veksleren er styret af en Danfoss ventil AVTB Pos 3. Varmtvandsrør Rørene på vekslerunit er ikke isolerede. De resterende rør er med selvgjort skumisolering på mm. Forslag 3: Isolering af 3/4-1" varmt brugsvandsrør, tilslutningsrør til veksleren og cirkulationspumpen i kælderen. Investering iht. VS prisbog (56) (56)26.10, svarende til 55 m 30 mm rørisolering á 250 kr./m + 1 stk. pumpekappe á 350 kr. Cirkulationspumpe Der er 1 cirkulationspumpe til varmt brugsvand: Pumpe 1: Fabrikat: Grundfos Type: UPS Eleffekt: 50W Isolering: Uden isoleringskappe. Alder: 2004 Driftstid: Hele året. Vand Toilet Det er oplyst, at enkelte af toiletterne er udskiftet med toiletterne med 3 og 6 l skyl. Installationer Ved renovering eller reparation: Det bør overvejes, at der ved udskiftning af toiletter, installeres vandbesprarende toiletter med 3/6 liter skyl. Køkken-, håndvask- og brusearmaturer er løbende udskiftet.

9 SIDE 9 AF 12 Ved renovering og reparation: Det bør overvejes, at der ved udskiftning af vandarmaturer, installeres vandbesparende armaturer som f.eks. termostatiske brusearmaturer, håndvask- og køkkenarmaturer med sparefunktion. Varmefordelingsanlæg Varmerør Varmefordelingsanlægget er 2-strenget og med jernrør. Rørene er med vandret fordeling i uopvarmet kælder. Der er lodrette stigestrenge op gennem lejlighederne. I kælderen er rørene med 0-20 mm isolering. Forslag 1: Automatik Uisoleret fjernvarmeledning samt 2 stk. ventiler isoleres med 30 mm isolering. V og S prisbog (56)26.40 Isolering af varmerør med universalrørskåle afsluttet med Isogenopak at levere og udføre 212 kr./m. Termostatventiler Radiatorerne er med fremløbstermostater, hvilket betyder, at termostaten regulerer i forhold til rumtemperaturen. Det bør overvejes, at der ved udskiftning, af termostatventiler installeres ventiler, der er med indbygget forindstilling så vandmængden til radiatorerne kan indstilles. Natsænkning - Forslag 2: Bygningsbeskrivelse Etablering af vejrkompenseringsautomatik med natsænkning og pumpekontrol. Herved reguleres fremløbstemperaturen til radiatorerne i forhold til udetemperaturen, samt sænkning af rumtemperaturen i de tidsrum hvor bygningen ikke behøver 20 C. f.eks. om natten. Investering iht. V og S prisbog (56)37.70 og (56) stk. blandesløjfe med automatik kr. + A-mærket cirkulationspumpe kr. + etablering af elarbejde kr. Opførelsesår 1901

10 SIDE 10 AF 12 År for væsentlig renovering 1991 Opvarmningsform Fjernvarme Supplerende opvarmning ingen Boligareal ifølge BBR 669 Erhvervsareal ifølge BBR 0 Opvarmet areal 669 Anvendelse ifølge BBR areal Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) (vandret adskillelse mellem enhederne) Kommentar til BBR-oplysninger: Faste forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter Varme: 0,45 kr. pr. kwh Fjernvarme Fast afgift på varme: El: kr./år 2,00 kr. pr. kwh Vand: 35,00 kr. pr. m³ Sådan opgøres varmeregningen

11 SIDE 11 AF 12 De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx i varmecentralen.. I ejendommen er der forskellige typer af lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter Type Areal i m 2 Gennemsnitlige årlige energiudgifter Lejligheder fra m² kr. Lejligheder fra m² kr. Lejligheden på 141 m² kr. Hvad er energimærkning Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger

12 SIDE 12 AF 12 Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses energimærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmeside Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Skanderborgvej 180, 8260 Viby J Telefon: Energikonsulent nr.: Underskrift: Dato for bygningsgennemgang: 28. februar 2008 Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerbæksvej 143 5000 Odense C 461-450482-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyborgvej 289 5220 Odense SØ 461-284361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viggo Stuckenbergs Vej 25 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-521561 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ørstedsgade 52A 6400 Sønderborg 540-026026-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens vej 003 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-363397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Løgumklostervej 41 6200 Aabenraa 580-019491-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vennemindevej 45 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-619362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Svendborggade 14 2100 København Ø 101-548430-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Kældervægge isoleres indvendig 0.3 MWh Fjernvarme 150 kr. 7080 kr. 47.2 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Kældervægge isoleres indvendig 0.3 MWh Fjernvarme 150 kr. 7080 kr. 47.2 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Paludan Müllersvej, Århus N 44 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-360185 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 820-003354 Energimærkning nr.: 200005080 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 820-003354 Energimærkning nr.: 200005080 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tulipanhaven 001 Postnr./by: 9640 Farsø BBR-nr.: 820-003354 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindeparken 002 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-010921 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere