DEN MIG 146 UDEN GAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN MIG 146 UDEN GAS"

Transkript

1 brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr EAN nr

2 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og de faglærte medarbejdere, der beskæftiger sig med vedligeholdelsen, læser og forstår nærværende vejledning. 1.2 ANVENDELSESSTED Hvis sikkerheds- og anvendelsesnormerne ikke overholdes omhyggeligt, kan operatøren, men også andre personer, der De vigtigste sikkerhedsforanstaltninger er som følger: Operatørerne skal beskytte deres legeme ved at bære lukkede beskyttelsesklæder, som ikke er brandbare og hverken har lommer eller oplæg. Operatørerne skal anvende en svejsehjelm, som ikke er brandbar og som beskytter halsen og ansigtet, også på siderne. Beskyttelsesglasset skal altid holdes rent og skiftes, hvis det er i stykker eller revnet. Det er en god idé at installere et gennemsigtigt beskyttelsesglas mellem strålingsbeskyttelsesglasset og svejseområdet. Sidstnævnte område skal være isoleret fra de øvrige arbejdsområder. Operatørerne må under ingen omstændigheder rette blikket mod en spændingslysbue, hvis øjnene ikke er beskyttet med hensigtsmæssige værnemidler. De skal altid anvende beskyttelsesbriller med gennemsigtigt brilleglas for at undgå øjenskader forårsaget af splinter eller andre fremmedlegemer. renset for rust og maling for at undgå svejsningen. personer anvender en egnet friskluftmaske. 1.3 SIKKERHEDSANVISNINGER Før svejsemaskiner forbindes med linjen, skal man af sikkerhedsgrunde følge de nedenstående anvisninger: En egnet 2-pols afbryder skal indsættes før hovedstikkontakten; den sidstnævnte skal være forsynet med forsinkede sikringer; Enfasejordforbindelsen skal indrettes ved hjælp af et 2-pols stik, som passer til den ovennævnte stikkontakt; 2-pols fødekablets to ledninger anvendes til forbindelsen med enfaselinjen, mens den gul-grønne ledning bruges til den obligatoriske jordforbindelse på svejsestedet; Hvis man arbejder i trange omgivelser, skal apparatet anbringes uden for svejseområdet, og jordledningen skal fastgøres til arbejdsemnet. I dette tilfælde må arbejdsstedet under ingen omstændigheder være fugtigt eller vådt; Der må aldrig anvendes defekte føde- eller svejsekabler; Svejsebrænderen må aldrig rettes mod operatøren eller andre personer; Svejsemaskiner må under ingen omstændigheder anvendes uden de tilhørende paneler; operatøren risikerer ellers at komme alvorligt til skade, og der opstår desuden risiko for beskadigelse af udstyret. 1.4 BRANDFOREBYGGELSE svejsestedet; Fjern alle brandbare materialer fra svejseområdet og de nærmeste omgivelser. 1.5 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET Før man installerer en MIG/MAG-svejseenhed, bør man undersøge de nærmeste omgivelser, især følgende forhold: telefonledninger eller apparatur af forskellig art i nærheden af enheden; -udstyr, computere eller andre styringsanlæg; Personer med pace-maker eller høreapparater må ikke opholde sig i nærheden af maskinen. Der kan i visse tilfælde opstå behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger! Det er muligt at begrænse forstyrrelserne ved at træffe følgende forholdsregler: Hvis der forekommer forstyrrelser på generatorlinjen, kan man indsætte et E.M.C.- enheden; Maskinens udgangsledninger bør forkortes, samles og jordes; Når man har afsluttet vedligeholdelse, skal man lukke alle svejsemaskiners paneler omhyggeligt til. 1.6 ELEKTROCHOK GIV AGT! ELEKTROCHOK KAN VÆRE LIVSFARLIGT! På alle arbejdspladser skal der være en person, som er i stand til at yde førstehjælp. Hvis der er mistanke om, at en person er blevet udsat for elektrochok, og denne har mistet bevidstheden, skal man i alle fald undgå at røre ved den tilskadekomne, hvis han/hun stadig berører kommandoindretningerne. Frakobl maskinen netforsyningen og iværksæt førstehjælp. Man kan om nødvendigt anvende tørt træ eller andet isolerende materiale til at fjerne ledningerne fra den tilskadekomne. 2.0 FORBINDELSE

3 30 V (beskyttet med sikring). VIGTIGT: Svejsemaskinens fødekabels ledninger har følgende farver: Gul-grøn = Jord, brun = fase, blå = neutral. Skulle dette apparats fødekabels ledningers farver ikke stemme overens med farvemærkerne, hvormed det anvendte stiks endeklemmer Den grønne ledning skal forbindes med den af stikkets endeklemmer, som er mærket med bogstavet E eller tegnet for jordforbindelsen eller med den gul-grønne. Den blå ledning skal forbindes med den af stikkets endeklemmer, som er mærket med bogstavet N eller med den sorte. Den brune ledning skal forbindes med den af stikkets endeklemmer, som er mærket med bogstavet L eller med den røde. Giv agt: Dette apparat skal jordes. GIV AGT: Man må under ingen omstændigheder foretage svejsearbejder uden ansigtsværn, da der derved opstår fare for alvorlige øjenskader. Anvend den medleverede beskyttelsesskærm eller hvilken som helst anden beskyttelsesmaske eller hjelm beregnet til svejsning. 3.0 BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE VEDLIGEHOLDELSE AF MASKEN Anvendelse: Beskyttelsesskærmene er beregnet til personlig brug og udelukkende til at beskytte sig mod den optiske stråling, som den elektriske svejsebue frembringer. Rengøring og vedligeholdelse: Skærmene skal renses med en blød klud eller trykluft, hver gang de har været brugt; kontrollér deres forfatning og skift defekte dele omgående. Skærmene fremstilles normalt af kompatible materialer, men kan dog forårsage allergiske reaktioner i særligt følsomme personer. Skærmene må -lauryl-dimethyl-ammonium chlorid opløsninger eller ultraviolette sterilisationslamper. Beskyttelsesniveauer: Skærmene skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i betjeningsvejledningen, Man opnår en bedre beskyttelse mod svejsestænk, hvis man derudover anvender beskyttelseshandsker og klæder. Reservedele: Skift omgående de dele, som man opdager er defekte, med originale reservedele. Undlad at anvende reservestrålingsbeskyttelsesglas, som ikke er certificerede eller for hvilke der ikke er opgivet nogen optisk klasse. Dem til Deres forhandler. Anvendelsesformål: Skærmene yder en tilstrækkelig beskyttelse af panden, siderne af ansigtet og halsen, dog kun hvis de anvendes til de angivne formål.

4 4.0 FORBINDELSE AF SVEJSETRÅDEN Svejsemaskinen er forsynet med en trådboks. Denne tråd forbindes med fødningssystemet som angivet nedenfor og på FIG. 3. MONTERING AF TRÅDRULLE: 1 Fingerskruen løsnes ved at dreje med uret, fjeder og skive afmonteres. Trådrulle monteres, skive og fjeder monteres, først skive så fjeder. Fingerskruen spændes ved at dreje mod uret. 2 Før montering af trådrulle fjernes den tråd der er tilbage i svejseslangen, den trækkes ud igennem håndtaget.. Når tråden er fjernet fra spolen, skal man holde den spændt med en tang for at undgå, at viklingerne løber ud af spolen; opret den om nødvendigt, før den indsættes i det trådførende rør (O), lad den glide hen over trækrullen (M) og før den ind i brænderens kappe. GIV AGT: Brænderen skal holdes lige. Når man sætter en ny tråd ind i kappen, skal man forvisse sig om, at den er skåret lige over (uden grater og kanter) og at mindst 5 cm af trådens endestykke er lige (uden krumninger). Disse anvisninger bør overholdes, da tråden ellers kan beskadige kappen. 3 Sæt trådskubberen (N) og håndhjulet (L) på plads igen og stram let (hvis man strammer for meget, risikerer man, at tråden klemmes og tråddrevets motor beskadiges; hvis man ikke strammer nok, er rullen ikke i stand til at trække tråden). 4 Forbind fødekablet med netforsyningen 230v 50 Hz og tryk på brænderens afbryderknap og derefter på udløserknappen. Tråden skal løbe gennem kappen, fremført af tråddrevet ved vekslende hastighed; når den kommer til syne for enden af brænderen, skal man slippe udløserknappen, slukke for maskinen og sætte kontaktspidsen og brænderens dyse på igen. ægelse. Kontrollér rullerne med jævne mellemrum og erstat dem, hvis deres slidtilstand vil kunne hindre en regelmæssig fremføring af tråden. GIV AGT: Brænderen er den del af maskinen, der kræver mest vedligeholdelse. Det anbefales at kontrollere kontaktspidsen og svejsedysen med jævne mellemrum. De skal være rene og må ikke være slidte. Den trådførende kappe skal udskiftes, hvis tråden har svært ved at glide.

5 5.0 SVEJSNING MIG-svejsning (metal - inertgas) er en proces, hvor en trådelektrode uafbrudt føder svejsebadet ved en konstant, kontrolleret hastighed. Tråden er forbundet med en pol med jævnspænding, mens arbejdsemnet er forbundet med den anden. Når tråden føres fremad, kommer den i kontakt med arbejdsemnet, og der dannes en lysbue. Lysbuen smelter tråden, som fordeler sig på arbejdsemnet. 6.0 SVEJSNING UDEN GAS Ved svejsning UDEN GAS, forbindes brænderen med den negative pol, jordledningen med den positive. Ved GAS-svejsning omsluttes svejsebadet af en beskyttelsesgas for at beskytte det mod iltning og snavs; ved svejsning UDEN GAS opnår man denne beskyttelse ved hjælp af en særlig fyldt tråd, som selv frembringer en gas; dette gør disse maskiner lettere at anvende og mere brugervenlige i forhold til maskiner forsynet med standardtråd, som kræver 7.0 FORBEREDELSE TIL SVEJSNINGEN 1 Tilslut maskinen 230V 50/60 Hz netforsyningen; 2 Forbind jordforbindelsestangen med arbejdsemnet, og sørg for en god kontakt; 3 Sørg for at rullen er placeret således, at rillerne passer til den anvendte tråds diameter. Man bør huske på, at hver rulle har to riller på henholdsvis 0,9mm og 0,7mm. 8.0 FORDELE VED SVEJSNING UDEN GAS 2 Udendørs brug er lettere, idet risikoen for, at vinden blæser beskyttelsesgassen væk, er lavere. 3 Svejsningens varighed er 50% kortere end ved almindelig elektrodesvejsning. 4 Operatørens oplæring er yderst hurtig. 5 Minimalt spild af svejsemateriale. 6 Gør det først og fremmest muligt at udføre arbejdet så hurtigt og effektivt som muligt. 7 Lavere varme, mindre krumning. 8 Mulighed for at svejse på tynde materialer. 9.0 FREMGANGSMÅDE 1 Svejsemaskinen er forsynet med 2 stillinger til regulering af strømmen alt efter arbejdsforholdene. 2 Svejsestrømmen indstilles alt efter metalemnets tykkelse. Jo tykkere det er, desto højere strømstyrke kræver arbejdet. Hvad angår svejsemaskinens regulering, henvises der til de grafiske fremstillinger af trådens tykkelse på de næste sider. 9.1 REFERENCESKEMA ULEGERET STÅL TIL SVEJSNING UDEN GAS TYKKELSE TRÅD PÅ 0,9 MM TIL SVEJSNING UDEN GAS EMNE (mm) SVEJSESTILLING INDSTILLING AF TRÅDENS HASTIGHED B C 0,6 0,8 Min. Lav 0,8 1,0 Min. Medium 1,0 1,2 Max. Medium 1,2 2,0 Max. Høj

6 10.0 UDSKIFTNING AF TRÅDBOKSEN Svejsemaskinen er udstyret med en mini trådboks med omkring 0,2255 Kg tråd med et diameter på 0,9 mm. Når den er brugt op, kan den erstattes med en boks på 0,45 Kg. Tråden skubbes af en rulle (FIG. 3, M), som bevæges af en række anordninger. Rullen har to riller, som er henholdsvis 0,7 mm og 0,9 mm dybe. Man skal anvende den rigtige rille ifølge angivelserne på sd. 10 Forberedelse til svejsningen da tråden ellers ikke fremføres effektivt eller klemmes; sørg for at kontaktspidsen for enden af brænderen har den rigtige størrelse. Svejsemaskinens brænder er forsynet med en spids, der passer til den medleverede tråd; hvis man anvender hvilken som helst anden tråd, skal man bruge en spids, der passer til trådens diameter. Udskiftningen af boksen skal foretages som angivet på FIG. 3; gentag proceduren, som er beskrevet på side 4 Forbindelse af svejsetråden ANVISNINGER VEDRØRENDE SVEJSNINGEN 1 Hold brænderens håndgreb således, at det hælder 45 i forhold til emnet, der skal svejses, og placér dysen omtrent 6 å steder, hvor der er meget luft. Der kan nemlig opstå porer, hvis beskyttelsesgassen blæses væk af luften under svejsningen. 4 Undgå snoning af og knuder på brænderens kabel. 5 Anvend, om muligt, med jævne mellemrum trykluft til at rense den trådførende kappe indvendigt i forbindelse med udskiftning af trådboksen. 6 Blæs ind imellem støvet ud af svejsemaskinen med et lavt tryk (3-4 bar / PSI). Derved opnår man en konstant nedkøling af maskinen. Bemærk venligst at der altid er spænding på tråden, når svejseren er tændt INDSTILLING AF SVEJSEMASKINEN Regulér spændingen: Anvend en passende stick out. Trådens stick out er afstanden mellem kontaktspidsen og arbejdsemnet. Trådens stick out (nogen gange fejlagtigt betegnet som lysbuelængde) bør holde sig inden for 5-10 mm for at opnå optimale svejsebetingelser (og lydforhold). 1 Stil spændingsomstillingsknapperne som ønsket (TAB.9.1). Vælg lave indstillinger til tynde emner, høje indstillinger til tykke emner MANGLENDE INDSMELTNING: Kan skyldes: For lav svejseeffekt Trådfremføringen er for lav Brænderen bevæges for hurtig UDBEDRING AF SVEJSEFEJL 1. Fejl: Når tråden føres frem, har den det med at fjerne brænderen fra arbejdsemnet.

7 Årsag: Trådens hastighed for høj. 2. Fejl: Tråden klæber fast i det strømledende rør. Årsag: Trådens hastighed for lav. 3. Fejl: Mange sprøjt. Årsag: Trådens fremføring ikke konstant, brænderen hælder for meget. 4. Fejl: Ustabil lysbue. Årsag: Utilstrækkelig arbejdsspænding, trådens fremføring uregelmæssig. 5. Fejl: Ringe gennemtrængning. Årsag: Strømstyrken for lav, svejsehastigheden for høj, brænderen hælder til den modsatte side i forhold til dens bevægelse. 6. Fejl: Revner Årsag: Arbejdsmaterialet for snavset, for lav strømstyrke, høj spænding, tråden rusten. 7. Fejl: Der brændes huller i emnet. Årsag: For høj svejseeffekt. Brænderen bevæges usikkert eller for langsomt. 8. Fejl: Der dannes ingen bue. Årsag: Jordledningen eller svejsebrænderkabel i åbent kredsløb. Dårlig jordforbindelse. 9. Fejl: Svejsemaskinen fungerer ikke. Årsag: Kontrollér netstrømforsyningen. Kontrollér sikringer. 10. Fejl: Svejsemaskinen virker ikke, når der trykkes på afbryderen. Årsag: Kontrollér afbryder og afbryderforbindelser. Termisk overbelastning lad svejsemaskinen køle af Svejsemaskinen må ikke anvendes til optøning af frosne vandrør mm. EMC Før man installerer svejsemaskiner, skal man foretage en vurdering af omgivelserne på grundlag af følgende retningslinjer: 1 Sørg for at der ikke findes andre fødekabler, kontrollinjer, telefonledninger eller andre anlæg i nærheden af svejsemaskiner. 2 Sørg for at der ikke er nogen radio- eller TV-apparater. 3 Sørg for at der ikke med pace-maker eller høreapparat i de nærmeste omgivelser. 5 Undersøg om de andre apparater, som fungerer indenfor det samme område, er immune. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Eventuelle forstyrrelser kan begrænses på følgende måde: 1 Hvis der forekommer forstyrrelser på fødelinjen, kan der indsættes et EMC- udgangsledningers længde, læg dem på gulvet, så tæt på hinanden som muligt. 3 Efter udførelse af vedligeholdelse, skal man lukke alle svejsemaskiners paneler omhyggeligt. GARANTI Der ydes fuld garanti mod produktions- eller komponentfejl i 2 år fra købsdatoen. Inden for denne periode repareres maskinen uden omkostninger. Garantien bortfalder i tilfælde af skader på maskinen som følge af misbrug eller manglende vedligeholdelse. Derudover dækker garantien ikke komponenter, som er udsat for slidtage, såsom pistolhoved, mundstykker, luftkapper og indsatser. Hvis der opstår en defekt i garantiperioden, skal maskinen returneres til forhandleren.

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Arbejdsmiljø ved svejsning

Arbejdsmiljø ved svejsning Arbejdsmiljø ved svejsning Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere