Energimærke. Adresse: Ved Eltham 1 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Ved Eltham 1 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 11 Adresse: Ved Eltham 1 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: Energikonsulent: Jesper Jespersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år A Forbrug: 5.041,65 GJ fjernvarme 2.028,2 m³ naturgas B C D E D Oplyst for perioden: Fjernvarme: Naturgas: F G Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af 2,1 meter 110 mm varmefordelingsrør i tørrerum nr. 2 2 Isolering af 3,4 meter 76 varmefordelingsrør I snedkerrum i kælderen under nr Isolering af 5,22 meter 76 mm varmefordelingsrør i tørrekld nr.3 4 Isolering af 2,1 meter 76 mm varmefordelingsrør i tørrerum nr. 1 5 Montering af bevægelses meldere i vaskerum, gårdwc, tørrekældere og rulle/strygerum 3,92 GJ fjernvarme 400 kr. 600 kr. 1,7 år 4,39 GJ fjernvarme 400 kr. 700 kr. 2,0 år 6,73 GJ fjernvarme 600 kr kr. 2,0 år 2,70 GJ fjernvarme 300 kr. 500 kr. 2,0 år 740 kwh el kr kr. 3,0 år

2 SIDE 2 AF 11 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Udskiftning af 1-skyls til 2-skyls wc'er 370,00 m³ koldt brugsvand kr kr. 7,8 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus

3 SIDE 3 AF 11 Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring 7 Isolering af 2169 m² etageadskillelse mod uopvarmet kælder til 500,- pr. m² 8 Efterisolering af 1191 m² massive brystninger med 200 mm. Til 2900,- pr. m² 9 Isolering af brugsvandsrør og cirkulations stigestrenge i lejligheder energienheder 71 kwh el 283,85 GJ fjernvarme 214 kwh el 849,86 GJ fjernvarme -132 kwh el 149,46 GJ fjernvarme kr. inkl. moms kr kr kr. 10 Udvendig isolering af ydervæg(nordgavl). 23 kwh el 92,70 GJ fjernvarme 11 Udvendig isolering af resterende ydervægge. 402 kwh el 1.359,46 GJ fjernvarme 12 Udskiftning af 14 stk. butiksvinduer á 4,2 m² med 1 lag glas pris 5.800,-/m² 10 kwh el 68,27 GJ fjernvarme kr kr kr. 13 Udskiftning af 6 stk. butiksyderdøre á 2,25 m² med 1 lag glas til 6.000,-/m² 2 kwh el 11,08 GJ fjernvarme 900 kr. 14 Udskiftning af opgangs yderdøre med 1 lag glas 2 kwh el 12,30 GJ fjernvarme kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er opført i 1937 og fremstår pæn, men har nogle udvasket fuger som er under udbedring. Bygningen har gennemgået en vinduesudskiftning i til plastvinduer, efterisoleret tagrum med 250 mm mineralulds granulat og konverteret til fjernvarme i 05-06

4 SIDE 4 AF 11 Bygningen anvendes til beboelse med diverse fælles områder som tørrerum, cykel og barnevognsrum, der er erhvevslejemål i stuelejlighederne mod Strandvejen. Bygningen er gennemgået på egen hånd. Registreringen er foretaget uden destruktive indgreb. 6 lejlighed er besigtiget. Der er foretaget opmålinger i og på bygningen, samt på udleveret tegnings materialer. (planer, facade og snit tegninger) Bygningen forudsættes at være opvarmet til 20 grader C, samt at der bades. Nogle har badekar og andre bruseniche Oplysninger om forbrug af el, vand, gas og varme er modtaget af varmemester. Vand, el og varme forbruget er lidt under normalt. Ejendommens beboer der benytter gaskomfur pålægges den udgift via huslejen, grunden til dette er. Der er placeret 2 hovedmålere i ejendommen. Gassen der er opgivet er kun brugt til madlavning, af beboerne. På varmeregnskabet er der en straf på ,- kr. inkl. moms, det andbefales der udarbejdes en plan for anvendelse af returvandet så dette kan afkøles nok så straf kan undgås. I fællesvaskerier i kælder er installeret Nyborg type 903 vaskemaskiner, samt Nyborg tørretumbler og centrefuger. Ved utilgængelige konstruktioner, som ikke angivet i tegningsmaterialet, er opbygning samt isoleringsgrad skønnet ud fra tidstypiske byggeskikke. Samme skøn gør sig gældende for varmeinstallationer mv. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag Før et eller flere forslag til besparelser udføres, anbefales det, at der udarbejdes veldefinerede projekter. Enhedspriser for besparelser er vejledende, og det anbefales, at der altid indhentes flere tilbud. Enhedspriser er, med mindre andet står, baseret på V&S pris bøger og erfaringstal. Det kan nødvendigt med myndighedsgodkendelser inden påtænkt arbejde kan igansættes. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er efterisoleret med 250 mm mineraluld granulat, og har her efter en total lagtykkelse på 300 mm

5 SIDE 5 AF 11 Ydervægge Forslag 8: Forslag 10: Forslag 11: Brystningsvægge består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) og indvendig pladebeklædning. Kælderydervægge mod jord er udført som 65 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervæggene har en gennemsnits tykkelse på 50 cm hul mur, med faste bindere, uisoleret, med 10 % kuldebro 35 cm hul mur(nordgavl)med faste bindere, uisoleret, med % kuldebro. Lejlighederne mod gavlen har været ramt af skimmel, derfor anbefaler vi udvendig isolering Fjernelse af eksisterende beklædning og montering af indvendig isoleringsvæg på massive brystninger med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Vi foreslår en udvendig isolering, med 220 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Der har været en del påkørsler af hjørnet, derfor anbefales det at montere en pullert, der skal tage stødet fra evt. påkørsler Disse løsninger anbefales, da der allerede har været skimmel angreb i nogle af lejlighederne. Vi foreslår en udvendig isolering, med 220 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Det anbefales at vinduerne rykkes ud i facaden når disse skal skiftes. Vinduer, døre og ovenlys Opgangs yderdør er med 1 rude og med sideparti. Døre er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige opgangs vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme og et fast parti. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Faste butiks vinduer. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Vindues arealerne er lagt sammen og gennemsnits arealet er anvendt.

6 SIDE 6 AF 11 Forslag 12: Forslag 13: Forslag 14: Udskiftning af vinduer med 1 lag glas til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Udskiftning af butiks yderdør med 1 lag glas til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. Udskiftning af opgangs yderdøre og sideparti med 1 lag glas til yderdør og sideparti monteret med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk Forslag 7: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af baumadæk med slidlagsgulve. Etageadskillelsen er uisoleret. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af baumadæk med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er dog monteret aftræksventil fra bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmt vand Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Armatec prefab med en ydelse på 273 kw På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna N Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering.

7 SIDE 7 AF 11 Brugsvandsrør og cirkulationsledning (fordelingsledning) i kælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning ( hovedledning) placeret i kælder er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning (stigestrenge) placeret i køkken og på badeværelser er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Forslag 9: Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsrørskål. Fordelingssystem Forslag 1, 2, 3 og 4: Varmerør i kælder er isoleret med 30 mm. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg, dele af stigestrengene er indmuret. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 1550 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE F I snedkerrum i kælderen under nr. 17 er der 3,4 m uisoleret 76 mm stålrør. I tørrerum nr. 2 i kælderen er der 2,1 m uisoleret 110 mm stålrør. I tørrerum nr. 1 i kælderen er der 2,1 m uisoleret 76 mm stålrør. I tørrerum nr. 3 i kælderen er der 5,22 m uisoleret 76 mm stålrør. Varmerør på uopvarmet loft er efterisoleret med 50 mm, så isoleringstykkelsen er nu ca. 100 mm Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med isogenopak. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Vedvarende energi Solvarme Der er ikke monteret solvarmeanlæg. Det vurderes at bygningen er udført således at det arkitekttonisk ikke er muligt at montere solfangere.

8 SIDE 8 AF 11 El Belysning Forslag 5: Belysningen på gårdtoiletterne består af armaturer med almindelige sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i vaskerum, tørrekældere og rulle/strygerum består af armaturer med almindelige sparepærer eller lysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat. Belysningen i cykelkældere består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat. Belysningen i kældergangene består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat. Montering af bevægelses meldere i eksisterende underlag i vaskerum, gårdwc, tørrekældere og rulle/strygerum Vand Toiletter Forslag 6: Der er ved gennemgang af ejendommen besigtiget 6 lejligheder og i de 4 af disse er der installeret 1- skyls wc'er. Det er skønnet af halvdelen af alle wc'er er 1-skyls model og den resterende del er 2-skyls. ialt 59 stk. 2-skyls og 59 stk 1-skyls. Udskiftning af 59 stk. gl. 1-skyls toiletter til nye 2-skyls toiletter Armaturer I lejlighederne er der både 1 eller 2-grebs batterier placeret i køkken og håndvask. Ved badekar/bruse område er der installeret 1, 2-grebs eller termostatbatteri

9 SIDE 9 AF 11 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1937 År for væsentlig renovering: 1998 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: m² Erhvervsareal ifølge BBR: 783 m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Opvarmet areal stemmer overens med oplyste m² i BBR oplysningen Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 65,51 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 77,56 kr. pr. GJ 2,00 kr. pr. kwh 1.462,50 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Der udføres en årlig aflæsning, med fordeling efter m² og hane andele. Denne ligger til revision da nogle af radiatorerne har defekte målere samt visse er helt uden målere. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

10 SIDE 10 AF 11 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Lejligheder 7 stk. på 73 m² og 1 stk. på 76 m² Lejlighederne består af 2 værelser køkken og bad Lejlighederne er alle med 3 værelser med en fordeling på m² med en genemsnits størrelse på 84 m² Der er 1 stk. på 80 m², 23 stk. på 82 m², 1 stk. på 83 m², 4 stk. på 85 m², 5 stk. på 86 m², 7 stk. på 87 m², 1 stk. på 88 m ² og 3 stk. på 89 m² Lejlighederne er alle med 3 værelser med en fordeling på m² med en genemsnits størrelse på 94,5 m² Der er 3 stk. på 90 m², 4 stk. på 92 m², 1 stk. på 95 m², 1 stk. på 96 m², 6 stk. på 97 m² og 2 stk. på 98 m² Lejlighederne er alle med 4 værelser med en fordeling på m² med en genemsnits størrelse på 101 m² Der er 8 stk. på 100 m², 17 stk. på 101 m², 4 stk. på 102 m² og 1 stk. på 106 m² 73, kr kr. 94, kr kr. Lejlighederne er alle med 4 værelser på 111 m² kr. Lejlighederne er alle med 6 værelser på 148 m² kr. Lejemålet er opdelt som 58 m² lejlighed og 80 m² butik kr. Butikkerne er alle med 1-2 rum med en fordeling på m² med en genemsnits størrelse på 84 m² Der er 1 stk. på 80 m² og 2 stk. på 86 m² kr. Butikken er med 3 rum og på 98 m² kr. Butikken er med 1 rum og på 119 m² kr. Butikkerne er alle med 2-3 rum på 128 m² kr.

11 SIDE 11 AF 11 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: Moe & Brødsgaard A/S Adresse: Tørringvej Rødovre Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Landskronagade 54 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-331733-001 Energikonsulent: NPH Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frederiksholms Kanal 21-23 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frederiksholms Kanal 21-23 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Frederiksholms Kanal 21-23 Postnr./by: 1214 København K BBR-nr.: 101-588874-001 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Fredet ejendom Thomas Brøndum Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Rødovrevej 301 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063307-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Tøjhusgade 9 Postnr./by: 1214 København K BBR-nr.: 101-588874-001 Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: [KLADDE] [IKKE INDBERETTET] Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energimærkning nr.: 200035527 Gyldigt 5 år fra: 19-08-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energimærkning nr.: 200035527 Gyldigt 5 år fra: 19-08-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Rosenørns Alle 36 Postnr./by: 1970 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-103964-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4. SIDE 1 AF 14 Adresse: Bergthorasgade 14 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043185-001 Energikonsulent: Stefan Søgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere