Håndbog vedrørende kommunal garantistillelse. ved Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog vedrørende kommunal garantistillelse. ved Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Håndbog vedrørende kommunal garantistillelse ved Jammerbugt Kommune December 2014

2 Indhold 1. Indledning Modtagelse af ansøgningen Vurdering af hjemmelsgrundlaget Indledning Garantistillelse efter kommunalfuldmagtsreglerne generelt Varmeforsyning Vand- og spildevandsforsyning Elforsyning Økonomisk, finansiel og teknisk vurdering Fastsættelse af garantivilkår Indledning Vilkår om garantiprovision Andre vilkår Indvirkning på kommunens låneramme Politisk beslutning om garantistillelse Meddelelse af garantitilsagn og kautionserklæringer Aktualisering af garantien Sammenfattende punktopstilling side 2 af 19

3 1. Indledning Denne håndbog indeholder en beskrivelse af reglerne om udstedelse af kommunale garantier og vores forslag til, hvordan sådanne sager behandles hos Jammerbugt Kommune. Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet håndbogen i dialog med Jammerbugt Kommune. Håndbogen er ikke tænkt som en udtømmende fremstilling af de juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med kommunal garantistillelse. Især håndbogens afsnit 3 indeholder dog en introduktion til det retsgrundlag, som gælder ved vurderingen af om, betingelserne for at stille garantien efter kommunalfuldmagtsreglerne overhovedet er til stede. Håndbogen er opbygget kronologisk i forhold til de sagsbehandlingsskridt, kommunen bør følge, når det skal vurderes, om ansøgningen bør imødekommes, og ved selve garantistillelsen. Håndbogen er en form for bruttoliste over opmærksomhedspunkter, og den danner udgangspunkt for behandling af ansøgninger om kommunal garanti i Jammerbugt Kommune. På baggrund af håndbogen vurderer forvaltningen vedrørende den enkelte ansøgning, hvilke oplysninger der skal foreligge fra ansøger, hvilke vurderinger der foretages og hvilke krav, der i forbindelse med garantien kan/skal stilles til ansøger. Håndbogen omfatter ikke garantier vedrørende almene boliger og andelsboliger. 2. Modtagelse af ansøgningen Initiativet til garantistillelsen vil normalt udgå fra virksomheden selv. Især ved større anlægsprojekter vil kommunen og virksomheden forinden dog ofte have været i dialog allerede. Som uddybet nedenfor i afsnit 3 vil kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne endvidere alene kunne stille garanti til støtte for projekter mv., der varetager en lovlig kommunal interesse. Selvom garantien per definition således (også) stilles med henblik på at varetage kommunens egne interesser og til dels måske også på kommunens initiativ, er der juridisk set tale om en ansøgningssag. Kommunen kan således heller ikke pålægge virksomheden at ansøge om kommunal lånegaranti mod dennes ønske. side 3 af 19

4 Lovgivningen indeholder ikke nærmere regler om, hvordan kommunen skal behandle garantiansøgninger. Det følger imidlertid af det almindelige forvaltningsretlige undersøgelsesprincip, at kommunen er både berettiget og forpligtet til at kræve de oplysninger i forbindelse med ansøgningen, som er nødvendige for at sikre, at beslutningen om garantistillelse træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Kommunen bør ved modtagelsen af ansøgningen således sikre sig, at denne indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere projektets økonomiske, finansielle og tekniske holdbarhed samt de juridiske forudsætninger vedrørende projektet (f.eks. om en nødvendig miljøgodkendelse er opnået eller vil kunne opnås) og selve garantistillelsen (f.eks. om projektet varetager en kommunal interesse). Ansøgningen skal først og fremmest indeholde en beskrivelse af projektet, som bl.a. gør det muligt at vurdere, om projektet overhovedet varetager et lovligt kommunalt formål. Herudover bør ansøgningen efter omstændighederne indeholde eller vedlægges: Teknisk projektbeskrivelse med faseinddelt tidsplan for projektering, etablering og drift mv. Nødvendige opnåede tilladelser og indgivne ansøgninger vedrørende projektet Budget for projektet med oplysning om budgetmæssige forudsætninger Finansieringsplan Oplysninger om det lån, der søges garanti for Oplysninger om anden finansiering og dokumentation herfor Ansøgerens vedtægter Oplysninger om ejerskabet til projektet og kontraktgrundlaget herfor Beslutningsprotokol (generalforsamling, bestyrelse el. lign.) hvoraf det fremgår at projektet er godkendt Virksomhedens regnskaber for de seneste 3 år Revisionsprotokollat fra årsregnskaber Virksomhedens aktuelle budget Aktuel budgetopfølgning vedr. indeværende budgetår Evt. indgåede leveringsaftaler med prisoplysninger Det afhænger af en konkret vurdering, hvilke oplysninger der nødvendige og relevante i forhold til den enkelte ansøgning. Hvis kommunen vurderer, at nogle nødvendige oplysninger mangler, bør virksomheden anmodes om at indsende disse. Virksomheden er ikke forpligtet hertil, men må i givet fald forvente, at ansøgningen ikke vil kunne imødekommes. På den anden side kan kommunen også vurdere, at nogle af oplysningerne ikke er nødvendige i forbindelse med den konkrete ansøgningssag. side 4 af 19

5 3. Vurdering af hjemmelsgrundlaget 3.1 Indledning Kommunen bør efter modtagelsen af ansøgningen først vurdere hjemmelsgrundlaget for garantistillelsen, dvs. hvorvidt og i givet fald efter hvilke retsregler, kommunen kan støtte projektet via den ansøgte garanti. Her skal det for god ordens skyld understreges, at dette afsnit alene angår, hvorvidt kommunen kan stille den ansøgte garanti. Kommunen vil som alterovervejende udgangspunkt således ikke være forpligtet til at imødekomme ansøgningen, selvom der er hjemmel hertil. Dog kan det principielt ikke udelukkes, at kommunen ud fra lighedsbetragtninger vil være forpligtet til at imødekomme en ansøgning om garantistillelse for et projekt, der i alle væsentlige og saglige henseender svarer til et eller flere andre projekter, som kommunen har støtte via garantistillelse allerede. Et eventuelt afslag på garantistillelse skal fra kommunens side under alle omstændigheder være sagligt begrundet. Hvis ansøgningen f.eks. vedrører etableringen af et varmeforsyningsanlæg, vil kommunen om nødvendigt således kunne afslå ansøgningen med henvisning til, at projektet ikke flugter med kommunens generelle varmeplanlægning. Spørgsmålet om kommunal garantistillelse kan være reguleret enten i den skrevne lovgivning eller i almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Hvis en kommune har hjemmel i lovgivningen den skrevne lovgivning eller kommunalfuldmagtsreglerne til selv at varetage en opgave, vil den efter kommunalfuldmagtsreglerne på visse betingelser kunne stille garanti for, at en privat, herunder en kommunal virksomhed etableret på privatretligt grundlag, varetager opgaven. Ved større projekter eller hvis kommunen i øvrigt er i tvivl om retsgrundlaget, vil kommunen eventuelt kunne indhente en vejledende udtalelse til brug for behandlingen af den konkrete ansøgning hos Indenrigs- og Økonomiministeriet. Ministeriet udtaler sig dog normalt ikke om rene detailspørgsmål, ligesom en eventuel udtalelse vil kunne være længe undervejes op til et år i praksis. Nedenfor beskrives i overordnede træk for adgangen til kommunal garantistillelse efter kommunalfuldmagtsreglerne generelt. Derpå beskrives retstilstanden på forskellige udvalgte forsyningsområder (varme, vand- og spildevand samt elforsyning), hvor hjemmelsgrundlaget for garantistillelsen helt eller delvist følger af skreven lovgivning. 3.2 Garantistillelse efter kommunalfuldmagtsreglerne generelt Kommunen vil efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt lovligt kunne stille garanti for gennemførelsen af et bestemt projekt, hvis der med projektet varetages side 5 af 19

6 opgaver, som kommunen i medfør af de samme kommunalfuldmagtsregler ville kunne løse selv. Spørgsmålet er således, hvilke opgaver kommunen selv vil kunne løse i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagten er et begreb, som dækker over, at kommunen uden egentlig lovhjemmel har adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter. En kommune kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne således udføre eller støtte en aktivitet i det omfang, der er en kommunal interesse i aktiviteten. Med denne hjemmel kan kommuner f.eks. anlægge, eje og drive idrætsanlæg, musikhuse og andre kulturelle foranstaltninger, samt parker, naturanlæg, stier og andet, som tjener borgernes friluftsliv. Foranstaltningerne skal komme det kommunale fællesskab til gode, f.eks. ved at stilles til rådighed for alle kommunens borgere eller grupper af borgere, som er afgrænset objektivt og sagligt, f.eks. alle borgere i en bestemt aldersgruppe. En yderligere afgrænsning følger af det såkaldte lokalitetsprincip, som indebærer, at kommunen kun kan varetage eller støtte opgaver, som interessemæssigt er knyttet til kommunen. Kommunen må som udgangspunkt i øvrigt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Det er således en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive virksomhed med fortjeneste for øje. Dog antages det, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne vil kunne drive forskellige former for forsyningsvirksomhed, hvis formålet er opfyldelse af det lokale behov for forsyningsgoderne, som omtalt nærmere nedenfor i afsnit [ ]. Herudover vil kommunen bl.a. også kunne drive såkaldt accessorisk virksomhed, dvs. i princippet ikke-kommunal virksomhed, der knytter sig naturligt og tæt til en i øvrig lovlig kommunal opgave på en sådan måde, at det ville forekomme urimeligt ikke at give kommunen adgang til at udføre opgaven. Som et illustrativt eksempel på kommunal garantistillelse efter kommunalfuldmagtsreglerne til andre formål end forsyningsvirksomhed kan nævnes Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 6. juni 2011 ( /139) om Lemvig Kommunens garantistillelse for lån optaget af Harboøre Centret. Statsforvaltningen fandt, at centrets hovedaktiviteter i form af idræts- og kulturaktiviteter var aktiviteter, som kommunen lovligt kunne støtte med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Herudover accepterede statsforvaltningen kommunes garantistillelse efter reglerne om accessorisk virksomhed, for så vidt angik centrets café, men ikke vedrørende det tilknyttede solcenter. Kommunen måtte derfor sikre sig, at driften af side 6 af 19

7 solcentret var udskilt eller bortforpagtet til markedspris, således at solcentret ikke fik andel i den kommunale støtte. 3.3 Varmeforsyning Da kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt selv kan varetage varmeforsyningsvirksomhed, vil kommunen på visse betingelser også kunne yde støtte til en privat varmeforsyningsvirksomhed ved at stille en kommunal garanti for virksomhedens lån til brug for etablering af en varmeforsyningsvirksomhed med henblik på varetagelse af kollektiv forsyningsvirksomhed. Varmeforsyningsområdet er undergivet en omfattende regulering i varmeforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011, som bl.a. indeholder regler om prisfastsættelse, forbrugerindflydelse, organisering og varmeplanlægning. Selvom varmeforsyningsloven ikke indeholder selve hjemmelsgrundlaget for komm u- nens varetagelse af varmeforsyningsvirksomheden (som jo følger af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler), har loven indirekte betydning for, hvilke aktiviteter kommunen kan støtte, da det bl.a. afhænger af lovens prisregulering og definitionen af, hvad der udgør et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven. På grund af forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed med fortjeneste for øje vil kommunen alene kunne stille garanti for kollektiv varmeforsyningsvirksom, hvis anlægget drives efter et hvile i sig selv-princip. Varmeforsyningslovens prisregulering bygger som udgangspunkt allerede på et lovfæstet hvile i sig-princip i lovens 20, stk. 1, som fastlægger, hvilke nødvendige udgifter, som kan indregnes i varmeprisen. Kommunen vil i forhold til varmeforsyningslovens prisregulering derfor altid kunne stille garanti for rene kollektive varmeforsyningsanlæg, hvis produktion udelukkende er omfattet af prisreguleringen i lovens 20, stk. 1, da sådanne anlæg jo ikke vil kunne drives med fortjeneste for øje. Definitionen af kollektive varmeforsyningsanlæg i varmeforsyningslovens 2, stk. 1, omfatter imidlertid også visse anlæg med blandet produktion af varme til rumopvarmning, hvor prisen fastsættes på omkostningsbasis efter lovens 20, stk. 1, og andre ydelser, der afsættes på kommercielle vilkår. Som det oftest forekommende eksempel på sådanne typer af blandet produktion kan nævnes kraftvarmeproduktion, hvor elektriciteten afsættes på kommercielle vilkår, mens overskudsvarmen fortsat er omfattet af prisreguleringen i lovens 20, stk. 1. Endvidere kan nævnes kollektive varmeforsyningsanlæg, hvor en del af varmeproduktionen anvendes til procesformål i industrianlæg mv., som ikke er omfattet af varme- side 7 af 19

8 forsyningslovens prisregulering i modsætning til varme, der anvendes til rumopvarmning. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis vil kommuner godt kunne stille garanti efter kommunalfuldmagtsreglerne til sådanne kombinerede anlæg, forudsat at den samlede virksomhed hviler i sig selv. En eventuel fortjeneste ved den kommercielle produktion skal således komme forbrugerne til gode. Det forudsætter dog i praksis, at Energitilsynet i forhold til det konkrete anlæg ophævet det krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem den kommercielle og ikkekommercielle produktion, der gælder i medfør af varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Energitilsynet vil normalt være indstillet på at ophæve kravet om regnskabsmæssig adskillelse mellem el og varme i forbindelse med kraftvarmeproduktion. Det samme må om end med nogen usikkerhed - antages også at gælde den regnskabsmæssige adskillelse mellem varme til henholdsvis rumopvarmning og procesformål. Inden kommunen stiller garanti for sådanne kombinerede kollektive varmeforsyningsanlæg, skal kommunen under alle omstændigheder således sikre sig, at Energitilsynets tilladelse til at ophæve den regnskabsmæssige adskillelse foreligger. Det forventes i øvrigt også, at lovens definition af kollektive varmeforsyningsanlæg ved et fremsat lovforslag (L 121 fremsat den 29. januar 2014) om gennemførelsen af EU s energieffektivitetsdirektiv vil komme til også at omfatte kompressionsvarmepumper til produktion af både varme og køling. Varmen fra sådanne kombinerede anlæg vil således fortsat være omfattet af prisreguleringen i lovens 20, stk. 1, i modsætning til kølingen, der afsættes på markedsvilkår. På nuværende tidspunkt er det endnu ikke afklaret, hvorvidt Energitilsynet er indstillet på at ophæve kravet om regnskabsmæssig adskillelse mellem varme- og køleproduktionen for sådanne kombinerede anlæg, og om kommunerne i givet fald vil kunne stille garanti for disse. Der indgår i L 121 dog et forslag om ændring af lov om kommunal fjernkøling, som indebærer, at kommuner skal levere køling fra varmepumper til kombineret produktion af køling og varme på kommercielle vilkår, og at der ikke kan ydes tilskud eller stilles kommunal garanti til kølingsanlægget. Særligt vedrørende biogasanlæg og geotermianlæg skal det endelig nævnes, at disse efter varmeforsyningslovens 20 b, stk. 1, vil kunne indkalkulere et overskud i prisen. Hvis den kollektive varmeforsyningsvirksomhed vælger at benytte sig af denne mulighed, vil det efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis imidlertid have den konsekvens, at en kommune alene vil kunne yde garanti for anlægget, hvis et eventuelt overskud kommer forbrugerne til gode. side 8 af 19

9 Reglen om at en kommune ikke må drive virksomhed med fortjeneste for øje, gælder således fortsat uanset den delvise undtagelse fra varmeforsyningslovens prisregulering i lovens 20 b, stk. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets ovennævnte praksis er nærmere beskrevet i ministeriets udtalelser af 4. juni 2013 (j.nr ), 30. januar 2014 (j.nr ) og 10. februar 2014 (j.nr ), der findes som bilag til håndbogen. 3.4 Vand- og spildevandsforsyning Vand- og spildevandsforsyning hører til de forsyningsopgaver, kommunerne traditionelt har kunnet varetage på ulovbestemt grundlag i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. De kommunale vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder er nu udskilt i selvstændige selskaber som følge af vandreformen, der trådte i kraft den 1. januar Kravet om selskabsmæssig udskillelse følger af 15, stk. 1, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven). Vandsektorloven indeholder en særskilt hjemmel for kommunal garantistillelse i lovens 16, hvorefter en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Bestemmelsen omfatter alle vand- og spildevandsselskaber (under ét betegnet vandselskaber) uanset ejerforhold. Kommunen kan med hjemmel i bestemmelsen således også stille garantier for privatejede vandselskaber og ikke kun kommunale. Statsforvaltningen Midtjylland har i en udtalelse af 17. december 2010 (j.nr /777) fastslået, at lovens 16 alene indeholder hjemmel for garantistillelse for investeringsomkostninger i det konkrete tilfælde således ikke for leasingaftaler vedrørende driftsmateriel. Endvidere fastslog statsforvaltningen, at kommunen heller ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne stille garanti for leasingaftalerne, da dette ville indebære støtte fra kommunens økonomi til den kommunale forsyningsvirksomhed i strid med hvile i sig selv-princippet 1. 1 Den sidstnævnte del af udtalelsen rejser det spørgsmål, om kommunen således heller ikke vil kunne støtte den kommunale varmeforsyningsvirksomhed via garantistillelse som omtalt ovenfor i afsnit 3.3. side 9 af 19

10 Vandsektorlovens 16 omfatter ligesom selve vandsektorloven i øvrigt ikke private vandselskaber, som årligt behandler mindre end m 3 vand og/eller spildevand. I forhold til sådanne små private vand- og spildevandsforsyninger må det i lyset af Statsforvaltningens udtalelse af 17. december 2010 derfor overvejes, om der også efter kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til garantistillelse overhovedet. Spørgsmålet bør i givet fald forelægges Økonomi- og Indenrigsministeriet til udtalelse, inden sådanne garantier eventuelt meddeles. 3.5 Elforsyning Elforsyning hører traditionelt til de opgaver, som kommuner antages at kunne varetage på ulovbestemt grundlag, dvs. med hjemmel i kommunalfuldmagten. Det gælder også elproduktion via vindmøller. En eksplicit lovhjemmel til kommunal elproduktion er endvidere indført ved elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt., hvorefter en kommune kan deltage i selskaber med begrænset ansvar, som varetager elforsyningsvirksomhed, dvs. produktion, transport, handel og levering af elektricitet, jf. lovens 2, stk. 1. Udover at hjemle kommunens deltagelse i elforsyningsvirksomhed som sådan, stiller lovens 4, stk. 1, 2. pkt., også det organisatoriske krav, at virksomheden skal udøves i et selskab med begrænset ansvar. Selskaber med begrænset ansvar omfatter i praksis navnlig anpartsselskaber og aktieselskaber. Kravet om selskabsmæssig udskillelse skal bl.a. ses i lyset af, at elforsyningsvirksomhed udøves på kommercielle vilkår og derfor heller ikke uden en vis økonomisk risiko. Om en kommune lovligt vil kunne stille garanti for elproduktion, har i administrativ praksis givet anledning til en vis tvivl. Energistyrelsen har den 14. maj 2013 om kommunale garantier til vindmøller dog udtalt, en kommune som følge af den skriftlige hjemmel til deltagelse i elforsyningsaktiviteter efter elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt., også vil kunne bruge midler, her- Efter vores opfattelse må det i lyset af Økonomi- og Indenrigsministeriets gentagne udtalelser herom, dog fortsat kunne lægges til grund, at sådan garantistillelse til kollektive varmeforsyningsvirksomheder er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. side 10 af 19

11 under indskyde midler, samt yde lån og stille garanti for de selskaber, som deres elvirksomhed drives i. Hvis en kommune kun deltager med en andel i et selskab, kan kommunen ifølge Energistyrelsens udtalelse alene deltage i finansiering, herunder ejerskab, med sin forholds-mæssige andel af den samlede ejerkreds deltagelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i sin udtalelse af 4. juni 2013, der er omtalt ovenfor i afsnit 3.3, henvist hertil. Styrelsens og ministeriets udtalelser må herefter forstås sådan, at kommunen godt vil kunne stille garanti for sin egen elforsyningsvirksomhed, men ikke for en privat ejet elforsyningsvirksomhed eller for en privat ejerandel af en delvist kommunal elforsyningsvirksomhed. Det anførte skal dog ses med forbehold for, at en adgang til kommunal garantistillelse til elforsyningsvirksomhed efter vores vurdering vanskeligt lader sig forene med formålet bag kravet om selskabsudskillelse i elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt., som netop er at skærme kommunen mod de økonomiske risici, der er forbundet med elproduktion på kommercielle vilkår. 4. Økonomisk, finansiel og teknisk vurdering Udover retsgrundlaget for selve garantien skal kommunen naturligvis også vurdere, om projektet overhovedet er økonomisk, finansielt og teknisk holdbart. Kommunen skal så vidt muligt afdække og minimere risikoen for, at kommunen senere lider tab ved, at garantien aktualiseres. Herudover gælder der en almindelig kommunalretlig grundsætning om, at kommunens aktiviteter og dispositioner skal være økonomisk forsvarlige. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, beror efter tilsynspraksis på den konkrete situation, og der må som udgangspunkt gives kommunen et bredt spillerum i den henseende. Det gælder endvidere, at kommunen ikke må stille en garanti under omstændigheder, hvor det på forhånd er overvejende sandsynligt, at garantien er udløst, da dette reelt vil antage karakter af et kommunalt tilskud. Vurderingen skal foretages på baggrund af de oplysninger, der er indsendt med ansøgningen, jf. afsnit 2. Kommunen bør f.eks. med udgangspunkt i de indgåede leveringsaftaler sikre sig, at det økonomiske grundlag for projektets videre drift er til stede, og at eventuel relevant prisregulering er overholdt. For kollektive varmeforsyningsanlæg bør det f.eks. også side 11 af 19

12 undersøges, om prisfastsættelsen begrænses af varmeforsyningslovens substitutionsprisprincip og således vil kunne blive underskudsgivende. Virksomhedens hæftelsesforhold bør ligeledes afklares ved en gennemgang vedtægtsgrundlaget mv., hvor kommunen også vil kunne sikre sig, at vedtægterne for eksempelvis et kollektivt varmeforsyningsanlæg indeholder vilkår om udtrædelsesgodtgørelse for de forbrugere, der ønsker at udtræde af leveringsforholdet. Uanset om vurderingen foretages i medfør af de ovennævnte retsgrundsætninger eller slet og for at minimere risikoen for et eventuelt senere tab, afhænger det af det konkrete projekt og garantiens størrelse, hvor grundigt vurderingen skal foretages. Vurderingen bør som udgangspunkt være ligeså grundig som den vurdering, en privat långiver ville foretage i en lignende situation, men naturligvis med forbehold for den relativt begrænsede risiko, som generelt kendetegner eksempelvis forsyningsvirksomhed i forhold til kommerciel virksomhed. Behovet for en grundig vurdering fra kommunens side skyldes også, at långiveren af det lån, som garantien skal sikre, ikke har noget særligt incitament til at vurdere risikoen ved projektet selv. Hvis risikoen aktualiseres, vil långiveren jo blot rette sit krav mod kommunen. Kommunen bør navnlig ved større projekter overveje at indhente tilstrækkelig, kyndig og uvildig rådgivning fra anden side. Indhentelse af ekstern rådgivning anerkendes også i tilsynspraksis som en måde, hvorpå kommunen kan sikre, at den handler økonomisk forsvarligt, jf. Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 21. marts 2013 (j.nr /1264) om Randers Kommunes risikoafdækning ved indgåelsen af en OPP-aftale om etablering af et svømmebad. Ved forsyningsprojekter vil intern bistand vedrørende projektets økonomiske forhold efter omstændighederne kunne indhentes hos kommunens teknik- og forsyningsafdeling. Teknik- og Forsyningsafdelingen vil endvidere kunne vurdere projektets regulatoriske aspekter i form af eventuelle godkendelseskrav mv. og som udgangspunkt også de mere tekniske aspekter i det omfang, disse har betydning for kommunens egen forsyningsplanlægning. side 12 af 19

13 5. Fastsættelse af garantivilkår 5.1 Indledning Kommunen er berettiget og til dels også forpligtet til at fastsætte vilkår for garantien. Vilkårene stilles over for ansøgeren og skal medvirke til at sikre, at garantien stilles på markedsvilkår (konkret ved vilkår om garantiprovision), og at kommunens risiko for tab minimeres. 5.2 Vilkår om garantiprovision En kommunal garanti vil typisk gøre låntageren i stand til at opnå finansielle lånevilkår, som er bedre end de sædvanlige vilkår på finansielle markeder, og låntageren vil få mulighed for at opnå lavere rente og/eller at stille mindre sikkerhed. Det er efter tilsynspraksis dog en betingelse, at låntageren betaler kommunen et vederlag på markedsmæssige vilkår for garantien. Der henvises til Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 14. december 2012 (j.nr /1244) til Langeland Kommune. Kommunen skal efter tilsynspraksis herefter udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlagt på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan f.eks. ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere eller undersøgelse af prisniveauet i andre tilsvarende sager. Der må dog tilkomme kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb. I den konkrete sag vedrørende Langeland Kommune fandt statsforvaltningen ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at garantiprovisionerne var fastsat på markedsvilkår. Garantiprovisionerne udgjorde 0,5 pct. af lånenes hovedstol. Kommunen vil efter den nævnte tilsynsudtalelse som udgangspunkt selv kunne beslutte, om garantiprovisionen skal foreligge som en engangsprovision eller en løbende provision. Garantiprovisionen skal fastsættes konkret ud fra en individuel vurdering af kreditrisikoen ved det enkelte projekt. Kravet om garantiprovision på markedsvilkår skal også ses i lyset af EU s statsstøtteregler, hvor der gælder et krav om, at hvis en offentlig myndighed vil yde en garanti for private, uden at garantien bliver omfattet af statsstøttereglerne, så skal garantien leve op til det såkaldte markedsøkonomiske investorprincip. side 13 af 19

14 Der henvises herom til den nævnte tilsynsudtalelse af 14. december 2012, hvor Europa-Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier citeres. 5.3 Andre vilkår Kommunen vil endvidere kunne opstille vilkår med henblik på at sikre, at risikoen for tab minimeres. Vilkårene skal adressere de risici, kommunen eventuelt har identificeret i sagsbehandlingen, og vilkårene skal være proportionale i forhold til det ansøgte. Sådanne vilkår kan f.eks. vedrøre: Sikkerhed for kommunens eventuelle regreskrav, hvis garantien aktualiseres Tilstedeværelse af et vist kapitalberedskab i virksomheden i form af ansøges medfinansiering af projektet (gælder ikke forsyningsvirksomheder). For kollektive varmeforsyningsvirksomheder indføjelse af bestemmelser om udtrædelsesgodtgørelse i vedtægterne, hvis disse ikke fremgår allerede For kollektive varmeforsyningsvirksomheder krav om, at der udarbejdes og gennemføres et projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt Kommunens godkendelse af bestemmelser vedrørende hæftelse Kommunal godkendelse af langfristet låneoptagelse Kommunens godkendelse af (fremtidige) vedtægtsændringer Faseopdeling af projekt og garanti Budgetgodkendelser af hver fase Tilstedeværelsen af et vist kapitalberedskab i virksomheden Forsikringsforhold, f.eks. krav om projketforsikring og/eller bestyrelsesansvarsforsikring Løbende indsigt i økonomien, f.eks. ved tilsendelse af årsregnskaber, halvårsregnskaber, budgetter m.v. Bestyrelsespost for kommunen Overholdelse af hvile i sig selv-princippet eller vilkår vedrørende overskud Kommunens godkendelse af projektets daglige ledelse Kommunens godkendelse af nøgleansatte personer Kommunens godkendelse af frasalg af væsentlige aktiver eller aktiviteter Selskabsmæssig adskillelse i forhold til eventuelle aktiviteter, som kommunen ikke kan meddele garanti for Tilsidesættelse af disse vilkår vil ikke fritage kommunen fra dennes garantiforpligtelse, men vil f.eks. kunne begrunde et erstatningsansvar hos låntagerens ledelse, ligesom kommunen naturligvis vil kunne sikre sig, at eventuelle forudgående vilkår vedrørende projektets organisering og ejerforhold mv. er opfyldt, inden garantien udstedes. De enkelte vilkår skal i alle tilfælde være saglige og proportionale i forhold til den risiko, kommunen påtager sig ved at stille garantien. side 14 af 19

15 Sikkerhed for kommunens eventuelle regreskrav vil f.eks. kunne stilles ved pant i virksomhedens ejendom mv. Kommunen vil efter omstændighederne også kunne betinge sig, at virksomhedens ejere hæfter personligt for kommunens eventuelle regreskrav som kontrakautionister. I forhold til forbrugerejede forsyningsvirksomheder må et sådant vilkår dog nok betegnes som usædvanligt og vanskeligt at administrere i praksis. 6. Indvirkning på kommunens låneramme Kommunen må inden meddelelsen af garantien vurdere, i hvilket omfang garantistillelsen eventuelt vil påvirke kommunens låneramme i henhold til bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen). Kommunale garantier for lån henregnes som udgangspunkt til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Det følger af lånebekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 8. Hvis sådanne garantier vedrører formål, som er omfattet af den såkaldte automatiske låneadgang, jf. bekendtgørelsens 2, skal et beløb svarende til det lån, garantien stilles for, dog ikke henregnes til kommunens låntagning. Efter lånebekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3, er der bl.a. automatisk låneadgang til investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., giver endvidere automatisk låneadgang til udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Kommunens garantistillelse for den kommercielle del af f.eks. et kraftvarmeanlæg (hvor elektriciteten afsættes på markedsvilkår, men det samlede anlæg hviler i sig selv, fordi et eventuelt overskud herved kommer forbrugerne til gode, jf. afsnit 3.3 ovenfor) falder helt uden for lånebekendtgørelsens område. En sådan garanti vil således ikke skulle henregnes til kommunens låneramme, hvilket reelt svarer til effekten af automatisk låneadgang. Der henvises herom til Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 10. februar 2014 (j.nr ), hvor problemstillingen er nærmere beskrevet. Garantier for vand- og spildevandsforsyningsvirksomheders investeringsomkostninger, som stilles efter vandsektorlovens 16, jf. afsnit 3.4 ovenfor, henregnes heller ikke til kommunens låntagning, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 3. side 15 af 19

16 7. Politisk beslutning om garantistillelse Forvaltningen foretager den indledende behandling af ansøgningen, herunder vurderingerne af hjemmelsgrundlaget og den økonomiske, tekniske og finansielle vurdering projektet, og sørger i det hele for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at eventuelt manglende oplysninger indhentes fra ansøgeren. Beslutningen om påtagelse af garantiforpligtelsen træffes efter kommunestyrelseslovens 41, stk. 1, af kommunalbestyrelsen og vil således ikke kunne uddelegeres til forvaltningen, Økonomiudvalget eller andre. Beslutningen om et eventuelt afslag på garantistillelse vil principielt set derimod godt kunne uddelegeres, selvom reale grunde formentlig taler for, at også disse sager forelægges politisk. Det gælder naturligvis især, hvis ansøgeren ved en politisk beslutning tidligere er blevet stillet en kommunal garanti i udsigt. 8. Meddelelse af garantitilsagn og kautionserklæringer Ved kommunens meddelelse af garantitilsagnet over for ansøgeren, bør det udtrykkeligt bekræftes, at kommunen herved indtræder i långiverens krav mod ansøgeren, hvis garantien aktualiseres. Over for långiveren kommer garantien til udtryk ved, at kommunen udsteder en kautionserklæring. En sådan erklæring skal efter kommunestyrelseslovens 32, stk. 1, underskrives af skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. 9. Aktualisering af garantien Kommunen vil i praksis normalt hæfte over for långiveren som selvskyldnerkautionist. Som selvskyldnerkaution hæfter kommunen for betaling af det fulde beløb, som garantien er stillet til sikkerhed for. Ved låntagerens misligholdelse af lånet, herunder ved konkurs eller lignende, således at lånet forfalder, vil långiveren kunne rette sit fulde krav mod kommunen. Kommunen indtræder herefter i långiverens krav mod låntageren og vil således også kunne anmelde kravet i låntagerens eventuelle konkursbo. Kravet vil i givet fald som udgangspunkt blive behandlet som et simpelt krav efter konkurslovens 97. side 16 af 19

17 10. Sammenfattende punktopstilling Modtagelse af ansøgningen Ansøgningen skal først og fremmest indeholde en beskrivelse af projektet, som bl.a. gør det muligt at vurdere, om projektet overhovedet varetager et lovligt kommunalt formål. Bør som udgangspunkt vedlægges: Teknisk projektbeskrivelse med faseinddelt tidsplan for projektering, etablering og drift mv. Nødvendige opnåede tilladelser og indgivne ansøgninger vedrørende projektet Budget for projektet med oplysning om budgetmæssige forudsætninger Finansieringsplan Oplysninger om det lån, der søges garanti for Oplysninger om anden finansiering og dokumentation herfor Ansøgerens vedtægter Oplysninger om ejerskabet til projektet og kontraktgrundlaget herfor Beslutningsprotokol (generalforsamling, bestyrelse el. lign.) hvoraf det fremgår at projektet er godkendt Virksomhedens regnskaber for de seneste 3 år Revisionsprotokollat fra årsregnskaber Virksomhedens aktuelle budget Aktuel budgetopfølgning vedr. indeværende budgetår Evt. indgåede leveringsaftaler med prisoplysninger Vurdering af hjemmelsgrundlaget: Det vurderes, hvorvidt og i givet fald efter hvilke retsregler, kommunen kan støtte projektet via den ansøgte garanti: Kommunalfuldmagtsreglerne generelt Varmeforsyning: Hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne sammenholdt med varmeforsyningslovens definition af kollektive varmeforsyningsanlæg og prisregulering Vand- og spildevandsforsyning: Hjemmel i vandsektorloven og spørgsmål om hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne ved mindre anlæg. Elforsyning: Hjemmel i elforsyningsloven ifølge Energistyrelsen Ved tvivlstilfælde bør de kommunale tilsynsmyndigheders udtalelse indhentes Økonomisk, finansiel og teknisk vurdering: Afdække og minimere risikoen for, at kommunen senere lider tab ved, at garantien aktualiseres side 17 af 19

18 Baseres på de indsendte oplysninger og indhente yderligere oplysninger om nødvendigt Overveje ekstern rådgivning Fastsættelse af garantivilkår: Garantiprovision på markedsvilkår Andre vilkår for at sikre, at risikoen for tab minimeres: Sikkerhed for kommunens eventuelle regreskrav, hvis garantien aktualiseres Tilstedeværelse af et vist kapitalberedskab i virksomheden i form af ansøges medfinansiering af projektet (gælder ikke forsyningsvirksomheder). For kollektive varmeforsyningsvirksomheder indføjelse af bestemmelser om udtrædelsesgodtgørelse i vedtægterne, hvis disse ikke fremgår allerede For kollektive varmeforsyningsvirksomheder krav om, at der udarbejdes og gennemføres et projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt Kommunens godkendelse af bestemmelser vedrørende hæftelse Kommunal godkendelse af langfristet låneoptagelse Kommunens godkendelse af (fremtidige) vedtægtsændringer Faseopdeling af projekt og garanti Budgetgodkendelser af hver fase Forsikringsforhold, f.eks. krav om projektforsikring og/eller bestyrelsesansvarsforsikring Løbende indsigt i økonomien, f.eks. ved tilsendelse af årsregnskaber, halvårsregnskaber, budgetter m.v. Bestyrelsespost for kommunen Overholdelse af hvile i sig selv-princippet Kommunens godkendelse af projektets daglige ledelse Kommunens godkendelse af nøgleansatte personer Kommunens godkendelse af frasalg af væsentlige aktiver eller aktiviteter Selskabsmæssig adskillelse i forhold til eventuelle aktiviteter, som kommunen ikke kan meddele garanti for Indvirkning på kommunens låneramme: Økonomisk forudsætning for kommunen, der bør vurderes særskilt Politisk beslutning om garantistillelse: Indstilling fra forvaltningen på baggrund af de foretagne undersøgelser Kommunen er som udgangspunkt ikke forpligtet til at imødekomme ansøgningen Beslutning om eventuelt tilsagn træffes af kommunalbestyrelsen (delegationsforbud). Afslag vil kunne uddelegeres - dette imidlertid ikke er sket i Jammerbugt Kommune side 18 af 19

19 Meddelelse af garantitilsagn og kautionserklæringer: Når eventuelle forudgående betingelser er opfyldt Garantitilsagn over for ansøger Kautionserklæring over for långiver (underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen) Aktualisering af garantien: Kommunen hæfter som selvskyldnerkautions Anmeldelse af regreskrav i eventuelt konkursbo Indtræde i eventuel sikkerhed mv. side 19 af 19

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER Bilag 1 Den 24. april 2014 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER BAGGRUND OG FORMÅL I udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling af 24. april 2014 er

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning

FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning FREMSYNET FINANSIERING SK Forsyning DANVA 22. august 2013 Hvem er SK Forsyning? Selskabsstruktur SK Forsyning blev stiftet i 2008 ved en sammenlægning af Slagelse Forsyning og Korsør Forsyning SK Forsyning

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1 SV_ Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr garantiprovision af eksisterenede veder 1.TXT Emne: SV: Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr. garantiprovision af eksisterenede veder ----Oprindelig meddelelse----

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven (Kommuners

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder Budget- og regnskabssystem 10.3 - side 1 10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder 10.3.1 Bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af Biogasinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Kommuners Låntagning Kommuner kan som udgangspunkt ikke lånefinansiere kommunens udgifter, alt skal skattefinansieres.

Læs mere

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163149 DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ 1. INDLEDNING I

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Notat Sagsnr.: 2012/0014308 Dato: 30. maj 2017 Titel: Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent I juli 2010 fastlagde et notat fra By-og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-39581 Dato: 10-02-2017 Henvendelse vedrørende Halsnæs Kommunes mulighed for at stille garanti for Hundested Havn I/S Du har som repræsentant for Halsnæs Kommune

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere