Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje."

Transkript

1 - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle og relevante. Det er nok ikke de begreber, der trænger sig mest på, når brylluppet forberedes, og kun de færreste er klar over, hvad disse begreber indebærer. Men senere i livet kan det blive guld værd at have styr på ejerforholdet til formuen i ægteskabet. Før ægteskabet Før brylluppet er formueforholdene for det vordende brudepar i princippet ganske enkle. Hver part ejer selv fuldt ud de aktiver, som vedkommende selv har købt, modtaget som gave eller arv m.v. Hver part hæfter selvsagt kun for egen gæld. Dette gælder, uanset om det vordende brudepar har været samlevende forud for brylluppet eller har boet hver for sig. Selve den omstændighed, at parterne etablerer fælles bopæl, medfører altså ingen ændringer i retsforholdet mellem parterne. Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at parterne undervejs køber aktiver sammen. Det kan være alt fra en sofa til en ejerlejlighed. I så fald stiftes et sameje om sofaen eller ejerlejligheden. Der er altså 2 ejere til sofaen eller ejerlejligheden.

2 - 2 Efter brylluppet Når parterne er blevet gift, bliver hver parts formue som udgangspunkt omfattet af formuefællesskabet i ægteskabet. Der er formuefællesskab, med mindre parterne eller en af disse har særeje. Formuen omfattet af formuefællesskabet består dels af mandens formue og dels af hustruens formue. Med andre ord: Hver part ejer fortsat sine aktiver. Der er ikke etableret et sameje. Ægtefællerne er således som udgangspunkt stillet helt på samme måde som før brylluppet. Hver part ejer selv fuldt ud de aktiver, som vedkommende selv har købt, modtaget som arv eller gave m.v. Det er endvidere kun den ægtefælle, der ejer aktivet, der kan disponere over dette, f.eks. ved salg, pantsætning, udlejning, nedrivning eller på anden måde. Dette gælder både aktiver erhvervet før ægteskabet, og aktiver erhvervet under ægteskabet. Hver ægtefælles aktiver betegnes i juraen under ét som ægtefællens bodel. Køber hustruen en ny sofa for sine egne penge, tilhører denne sofa hustruen og kun hende. Sofaen indgår i hendes bodel. Køber manden et hus for sine egne midler, tilhører huset manden og kun ham. Huset indgår i hans bodel. Dette gælder, uanset om både sofa og hus anvendes af hele familien. Hver part hæfter endvidere kun for egen gæld. Indgåelse af ægteskab betyder altså ikke, at man som ægtefælle af den grund bliver medhæftende for den anden ægtefælles gæld. I den juridiske terminologi betegnes disse helt grundlæggende regler som principperne om særråden (over aktiver) og særhæften (for gæld). Køber hustruen en ny pels på kredit, kan pelsforretningen kun gøre udlæg i hustruens ejendele (bodel), herunder i pelsen. Formuefællesskab og fælleseje Fælleseje anvendes ofte som et synonym for formuefællesskab. Har ægtefællerne ikke formuefællesskab, men kun særeje, er der ikke noget fælleseje.

3 - 3 Begreberne formuefællesskab og fælleseje er imidlertid begreber, der let kan forlede til misforståelser omkring ægtefællernes formueforhold under ægteskabet. Af og til ses eksempelvis den opfattelse, at når ægtefæller har fælleseje, ejer ægtefællerne deres formueaktiver sammen eller ejer aktiverne lige meget. Denne opfattelse er ikke korrekt. Hver ægtefælle ejer kun sig egen formue. Man kan altså ikke gifte sig til et ejerskab til givne aktiver. Et simpelt eksempel kan illustrere dette: Før ægteskabet har hustruen 3 mio. kr. i banken. Manden har en gæld på 1 mio. kr. og intet andet. Efter brylluppet består formuefællesskabet af 2 mio. kr. men de 3 mio. kr. i banken tilhører fortsat hustruen, der kan bruge pengene, til hvad hun vil. Og hun hæfter ikke for mandens gæld. Aftaler mellem ægtefæller Noget andet er, at ægtefæller kan indgå aftaler med hinanden helt på samme måde som fremmede personer. Ægtefæller kan eksempelvis give hinanden gaver, låne hinanden penge og kautionere for hinandens gæld. En ægtefælle kan endog blive erstatningsansvarlig overfor den anden ægtefælle, hvis der er udvist en uansvarlig adfærd. Smadrer hustruen i raseri den fladskærm, som manden lige har købt til EM-slutrunden i håndbold, har hun altså pligt til at erstatte fladskærmen af egen lomme. Noget andet er, at stemningen i hjemmet nok vil dale lidt, hvis manden anlægger sag mod hustruen med henblik på at få en ny fladskærm. Som udgangspunkt har ægtefællerne altså i det indbyrdes forhold samme retsstilling som to fremmede personer. Ejerskabet til konkrete aktiver og hæftelsen for den gæld, som optages undervejs i ægteskabet, kan imidlertid få stor betydning og da i flere henseender ved det senere skifte, der skal foretages ved en skilsmisse eller ved den ene ægtefælles dødsfald. En ægtefælle bør altså eksempelvis tænke sig grundigt om, før ægtefællen i eget navn optager lån til finansiering af familiens kontantforbrug.

4 - 4 Sameje Ægtefæller kan ligeledes købe et aktiv sammen forstået på den måde, at hver ægtefælle køber halvdelen af det pågældende aktiv. I så fald etableres et sameje om det pågældende aktiv. I denne situation ejer hver ægtefælle på lige vilkår en andel af aktivet. Ejerforholdet behøver ikke være ½ - ½, men kan være et hvilket som helst delingsforhold, f.eks. 1/3 2/3 eller 1/4-3/4. Når begge ægtefæller ejer andele i aktivet, tager hver ægtefælle andel i fortjeneste eller tab på aktivet i samme forhold som ejerforholdet. Det typiske eksempel i dag er køb af fælles bolig i lige sameje, således at hver ægtefælle ejer 50 pct. af boligen. Samejet mellem ægtefæller fungerer helt på samme måde som et sameje mellem eksempelvis søskende, f.eks. et sameje om familiesommerhuset, eller et sameje mellem to naboer om en fælles trailer. Skilsmisse og dødsfald Konsekvensen af formuefællesskabet viser sig reelt først, når ægteskabet opløses, enten ved skilsmisse eller ved den ene ægtefælles dødsfald. På dette tidspunkt skal der nemlig foretages en deling af den formue, som er omfattet af formuefællesskabet. Formuen omfattet af formuefællesskabet består, som allerede nævnt, dels af mandens formue og dels af hustruens formue. Ligedeling af formuen Deling af formuen i formuefællesskabet ved skilsmisse indebærer for det første, at hver ægtefælle som udgangspunkt skal udrede halvdelen af ægtefællens egen nettoformue (dvs. aktiver minus passiver) til den anden ægtefælle. Der skal ikke ske deling af gæld. Hver ægtefælle hæfter altså vedvarende for egen gæld.

5 - 5 I det ovennævnte eksempel, hvor hustruen ejede 3 mio. kr. i banken, og manden havde en gæld på 1 mio. kr., medfører reglerne om ligedeling, at hustruen til manden skal udrede 1½ mio. kr., svarende til halvdelen af hendes nettoformue. Manden skal ikke udrede noget til hustruen, da han kun har gæld. Efter skilsmissen er hustruens formue reduceret til 1½ mio. kr., og mandens formue forøget med 1½ mio. kr. til ½ mio. kr. Var situationen derimod den, at ægtefællerne hver især ejede 3 mio. kr., skulle hver ægtefælle aflevere 1½ mio. kr. til den anden ægtefælle. Efter skilsmissen ville hver ægtefælle således fortsat eje 3 mio. kr. Ved dødsfald skal der som udgangspunkt foretages en tilsvarende deling af formuen i formuefællesskabet. Deling betyder i dødsfaldssituationen, at den længstlevende ægtefælle som udgangspunkt modtager halvdelen af formuen, medens den anden halvdel af formuen indgår i dødsboet efter den førstafdøde ægtefælle. Den halvdel af formuen, der tilfalder dødsboet efter førstafdøde, udgør arven efter førstafdøde. Arven efter førstafdøde fordeles mellem førstafdødes arvinger, herunder den længstlevende ægtefælle. Denne ligedeling af ægtefællernes respektive formuer ved skilsmisse eller dødsfald er den væsentligste konsekvens af, at der er formuefællesskab i et ægteskab. Det kan i nogle tilfælde få stor betydning, hvem af ægtefællerne, der ejer de enkelte aktiver. Eksempelvis kan nævnes den situation, at hustruen ikke har nogen formue. Manden ejer familiens bolig, men har pådraget sig en stor gæld ved fejlslagne aktiespekulationer. Er mandens gæld større end friværdien i huset, skal manden ikke udrede noget beløb til hustruen. Hun vil altså gå tomhændet ud af ægteskabet. Var det derimod hustruen, der ejede huset, ville hun skulle udrede halvdelen af friværdien til manden men havde samtidig selv fået den andel halvdel af friværdien. Fordeling af aktiverne Spørgsmålet om, hvem af ægtefællerne, der ejer de enkelte aktiver, kan også få stor betydning i en anden henseende.

6 - 6 Når først det er fastlagt, hvilke beløb, der skal udredes mellem ægtefællerne, er det næste spørgsmål, hvordan bolig, sommerhus, indbo, biler etc. skal fordeles mellem ægtefællerne. Problemstillingen er med andre ord, hvem af ægtefællerne, der ved skilsmisse kan overtage bolig m.v. Denne problemstilling kan også foreligge i dødsfaldssituationen. Her står striden mellem på den ene side den længstlevende ægtefælle og på den anden side den afdøde ægtefælles øvrige arvinger. Ved skilsmisse er udgangspunktet, at hver ægtefælle kan udtage de aktiver, som ægtefællen selv ejede ved ægteskabets indgåelse eller senere har købt for egne midler, arvet, modtaget som gave m.v. Der er dog naturligvis ikke noget til hinder for, at ægtefællerne på frivillighedens basis aftaler en anden fordeling af aktiverne. Ønsker begge ægtefæller at overtage et aktiv, har ejeren altså fortrinsret til aktivet. Dog kan det i visse tilfælde komme på tale, at en ægtefælle kan overtage ejerægtefællens aktiver. Dette betegnes i fagsproget som krydsende udtagelsesret. Ved dødsfald derimod har længstlevende ægtefælle som det klare udgangspunkt fortrinsret til at overtage afdødes aktiver. Sammenfatning Uanset hvilken situation der er tale om, vil det i ægteskaber med formuefællesskab kunne få meget stor betydning, hvem af ægtefællerne, der ejer de enkelte aktiver, dvs. bolig, sommerhus, indbo, værdipapirer etc. Ægtefæller bør derfor gøre sig selv den tjeneste, ikke blot ved ægteskabets indgåelse, men også løbende, at holde styr på ejerforholdene til formuen og dermed på, hvordan de vil stå i tilfælde af skilsmisse og ved dødsfald. Problemstillingen kommer jævnligt op til overfladen, senest i forbindelse med de nye regler om håndtering af pensionsordninger. Fik man ikke gjort noget ved sagen dengang, kan det nås endnu. o

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere