Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side 6. Trykt 90. Nr. 8. Folketælling December 900. Tredie Hefte: Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement. Ill. Maisons habitées et ménages.) 8. Folketælling December 900. Fjerde Hefte: Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Feriested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. (Recensement. IV. Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles, sourdsmuets et aliénés 8. Skolestatistik 900. (Instruction publique.) 8. Fagskolestatistik , 9000 og 900. (Ec.oles professionnelles) 86. Fængselsstyrelsens Aarbog I. Det norske Fængselsvæsen i det 9de Aarhundrede. (Annuaire de l'administration générale des prisons. I. Notices historiques.) 87. Norges Skibsfart 90. (Navigation.) 88. Skiftevæsenet 90. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 89. Veterinærvwsenet og kjedkontrollen 90. (Service vétérinaire et inspection de la viande.) 90. Norges Handel 90. (Commerce.) 9. Civil Retspleie 90 og 90. (Justice civile.) 9. Norges postvæsen 90 (Statistique postale.) 9. Norges_ Sparebanker 90. (Caisses d'épargne.) 9. Norges kommunale Finantser 900. (Finances des communes.) 9. Rekruteringsstatistik 90. (Recrutement.) 96. Skolestatistik 90. (Instruction publique.) 97. Fængselsstyrelsens Aarbog II. Aarsberetning (Annuaire de l Administration générale des prisons. If Statistique des prisons) 98. De offentlige Jernbaner 90/0. (Chemins de fer publics.) 99. Rigsforsikringsanstaltens Industristatistik (Statistique industrielle de l'office royal des assurances ouvrières.) 00. Private Aktiebanker 90. (Banques privées par actions.) 0. Norges Fiskerier 90. (Grandes pêches maritimes.) 0. De faste Eiendomme 900. (Propriéta foncières rurales) 0. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 90. _ (Rapport. surétat sanitaire et médical.) 0. Telegrafvæsen 90/0. (Télégraphes et téléphones de l'etctt.) Trykt 90. Nr. 0. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) 06. Beretninger om Amternes økommiske Tilstand i Femaaret III. (Rapports sur l'état économique des préfectures.) 07. Skiftevæsenet 90. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 08. Norges kommunale Finantser 90. (Finances des communes.) 09. Valgstatistik 90. (Statistique électorale.) 0. Norges Skibsfart 90. (Navigation.). Folketælling December 900. Femte Hefte : Folkemængde fordelt efter Livsstilling. (Recensement. V. Population classée par professions.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 0. Skilsmisser og Separationer. (Divorces et séparations de corps.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau....* t KRISTIANIA. I Kommission hos As eh e ho tt g Sz. Co. 90.

4 Kristiania. Steen'ske Bogtrykkeri.

5 Indhold. Table des matières. Forord. Skilsmisselovgivningen. Législation sur les divorces Materialets Tilveiebringelse. Matériaux Skilsmissedomme. Arras Skilsmissebevillinger. Divorces accordés par résolution royale 7 Separationsbevillinger. Séparations de corps 7 Skilsmissevæsenets Udvikling. Mouvement des divorces et séparations 8 Afslaaede Skilsmisser. Demandes rejetées Skilsmisser i de forskjellige Landsdele. Divorces dans les différentes régions du Royaume 6 Ægteskabernes Varighed ved Skilsmissen. Divorces d'après la durée du mariage dissous 8 De fraskilte Ægtefællers Alder. L'eige des époux divorcés Ægtefællernes gjensidige Aldersforhold. Age relatif des époux divorcés Af hvilken Part Begjæringen om Skilsmisse er fremsat.. La qualité de la partie demanderesse Skilsmisseaarsager. Motifs des demandes en divorce 6 Skilsmisser i de forskjellige Livsstillinger. Profession des époux Skilsmisser efter Borneantal. Nombre d'enfants 8 Skilsmisser i andre Lande. Comparaison avec d'autres pays Side. Tabeller. Tableaux. Préface. side Tabel A. Skilsmissebevillinger amtsvis i Aarene Divorces accordés par résolution royale, B. Skilsmissedomme amtsvis i Aarene Divorces accordés par arret,

6 Side. [label A. Separationsbevillinger, udfærdigede af Overøvrighederne, amtsvis i Aarene Séparations de corps, accordées par les autorités supérieures, B. Separationsbevillinger, meddelte ved kongelig Resolution, 8990 Séparations de corps, accordées par résolution royale, Samlet Opgave over Skilsmisser (ved Domme og Bevillinger) samt Separationsbevillinger, meddelte af Kongen og Overovrighederne, Total des divorces et séparations de corps, Skilsmisseaarsager. Spécification détaillée des motifs des demandes en divorce 6. De fraskiltes Livsstilling og Skilsmisseaarsag. Profession des époux et motif des demandes en divorce Ægtefællernes gjensidige Aldersforhold (9090). Age relatif des époux (9090) 70 emarques sur la législation norvégienne concernant les divorces et les séparations de corps (en Français) 7

7 Bureauet giver sig herved den Ære at fremlægge en af Sekretær Rygg udarbeidet Statistik over Skilsmisser o. Sepirationer i Norge i karen 89 (delvis 87)90. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 0 December 90. A. N. Kiær.

8 Skilsmisser og Separationer i Norge. Ved Sekretær N. Rygg. Sporgsmaalet om Skilsmisse har i de senere Aar trængt sig mere i Forgrunden, og Bureauet har derfor anseet det af Interesse at samle og bearbeide det i s'a Henseende tilgjængelige Materiale. Bortseet fra rent summariske Oversigter har dette Emne ikke tidligere for vort Land været gjort til Gjenstand for statistisk Bearbeidelse. Som det foi ste Forsøg paa en norsk Skilsmissestatistik har det heller ikke kunnet undgaaes, at nærværende Arbeide ikke i alle Punkter er saa udtømmende, som ønskeligt kunde være. Materialets Indsamling er for tidligere Aar tildels vanskelig at udfore, og særlig er det ikke muligt for ældre Aar at fremskaffe de Oplysninger angaaende Ægtefællernes personlige Forhold, der er det nødvendige Grundlag for en Statistik af denne Art. Skilsmisselovgivningen Législation sur les divorces. Som bekjendt kan Skilsmisse opnaaes (bortseet fra Straffesager) ved Dom eller kongelig Bevilling. Gjennem Proces og Dom erholdes Skilsmisse, hvor de i Loven udtrykkelig angivne Skilsmissegrunde foreligger. Efterhaanden er imidlertid Bevillingerne blevet den mest benyttede Form for Opnaaelse af Skilsmisse, og det vil derfor være af Interesse indledningsvis at give en kort Oversigt over den stedfundne Udvikling paa dette Omraade. Ifølge Christian den Femtes Norske Lov af 687 og senere Love er de vigtigste Skilsmissegrunde følgende : ) Hor, ) Desertio malitiosa, ) Bigami, ) For Ægteskabet tilstedeværende Impotens, ) Ældre smitsom og vederstyggelig Syge, 6) Præsumtion om Død (Lov af Oktober 87 8), 7) Fængsel paa Livstid (Forordning af 8 December 70). De Tilfælde, hvor Ægteskabsopløsning tilstodes, er saaledes faa og strenge, og de kunde alene gjøres gjældende gjennem Dom. Der opstod efterhaanden uvilkaarlig en Trang til at hjælpe paa disse strenge Bestemmelser, og man slog derfor ind paa en ny Praxis ved at meddele kongelig Bevilling til Skilsmisse ). ) Se nærmere Nellemann: Ægteskabsskilsmisse, DepartementsTidende for 89, Side 76 ff., og Bureauchef H. Gabrielsen : Meddelelser om en Forandring i den norske Bevillingspraxis i Skilsmissesager (Tidsskrift for Retsvidenskab, 7de Aarg., Side 70 ff.).

9 I Begyndelsen anvendtes Bevilling kun, hvor der forelaa lovformelig Skilsmissegrund, men det udvidedes lidt efter lidt til Tilfælde, hvor der ikke forelaa fuldt juridisk Bevis for Skilsmissegrunden, hvor der manglede et Moment til Fyldestgjørelse af en saadan, men ogsaa hvor ingen lovformelig Skilsmissegrund forelaa, endog hvor Loven udtrykkelig forbod Opløsning. Fra 790 tilstod man ogsaa Skilsmisse, hvor Ægtefællerne levede adskilte (med eller uden Separationsbevilling), naar dette havde varet flere Aar og der ingen Udsigt var til Forsoning. Der forelaa saaledes ved Norges Adskillelse fra Danmark en fuldt udviklet Bevillingspraxis. Bevilling blev meddelt i Tilfælde, hvor lovlig Skilsmissegrund forelaa, altsaa med Fritagelse af Retssag og Dom, hvor en saadan Grund vel ikke var fuldt bevist, men dog antoges godtgjort, hvor der manglede et Moment i en legal Skilsmissegrund (f. Eks. de foreskrevne Frister ved Straffaeldelse eller Fravær), hvor en med de i Loven opregnede analog Skilsmissegrund forelaa (f. Eks. den saakaldte Desertio non localis), hvor den ene Ægtefælle havde begaaet en Forbrydelse, som gav skjellig Grund til Ophævelse af Ægteskabet, hvor den ene af Ægtefællerne var ude al Stand til at opfylde de ægteskabelige Pligter (Impotens i yngre Alder, ulægeligt Vanvid, Spedalskhed og anden lignende uhelbredelig smitsom Syge), og Kongen havde forovrigt Ret til at ophæve et Ægteskab ogsaa al andre Grunde. I 8008 bevilgedes der ialt 6 Skilsmisser eller A, i Gjennemsnit pr. Aar. Praxis fortsættes væsentlig uforandret indtil 80; ved...denne Tid indtræder der en Vakling i Afgjørelserne, og efter 8 blev der overhovedet ikke bevilget nogen Skilsmisse, undtagen hvor der forud for samme var gaaet mindst Aars Separation quoad thoruni et mensam i Henhold til øvrighedsbevilling. Om Grunden til denne Forandring i Bevillingspraxis er det ikke muligt at opgjøre sig nogen sikker Mening. IVIaaske har en strengere religiøs Opfatning spillet ind, men Sandsynligheden taler vel nærmest for, at man var begyndt at nære Tvivl om den gamle Praxis' Lovmedholdighed. I 890 blev imidlertid den gamle Praxis gjenoptaget omtrent i samme Edstrækning soin i ældre Tid. Man fandt den gjældende Retstilstand lidet tilfredsstillende, og efter anstillede Undersøgelser af de ældre Regjeringsforedrag fandt man det ønskeligt at gjenoptage den tidligere Praxis. De Hensyn, som blev tillagt Betydning, var væsentlig følgende : Hvor lovlig Skilsmissegrund foreligger, vil man kunne spare Parterne for det pinlige i at se Sagen fremdraget i Offentlighedens Lys under en Proces, ligesom Skilsmisse ogsaa gjennem Bevilling kan opnaaes hurtigere. Endvidere maatte det stille sig paakrævet at tilstaa Skilsmisse i andre end de af Loven opregnede Tilfælde, f. Eks. ved ulægeligt Vanvid, Spedalskhed, Domfældelse til længere Tids Strafarbeide, samt hvor Lovens Betingelser ikke helt er fyldestgjorte (f. Eks. i Horstilfælde, hvor Samlivet er fortsat), og endelig paa Grund af blot og bar faktisk Adskillelse mellem Ægtefællerne, i hvilket Tilfælde der dog har været krævet, at Adskillelsen har varet i mindst 7 Aar, nu 6 Aar, altsaa det dobbelte af Separationsfristen.

10 Separationsbevillingerne har udviklet sig uafhængig af Skilsmisse, og uden at de, saaledes som Tilfældet er nu, betragtedes som et forudgaaende Led for at kunne opnaa endelig Skilsmisse. Fra 70 bliver Antallet af Separationer hyppigere. Efter 790 begyndte man, som oven nævnt, at bevilge Skilsmisse efter forudgaaende Separation, dog fra først af uden Hensyn til, om denne Separation var grundet paa Bevilling eller kun var faktisk Adskillelse. Efter Analogi af Fristen ved Desertio udformedes Kravet om en treaarig Frist som Betingelse for Opnaaelse af Skilsmisse. Separationsbevillingerne udfærdiges efter foretagen Mægling ved den civile og geistlige Øvrighed af Overøvrigheden, i Kristiania af Magistraten med Stiftamtmandens Approbation Der kræves for Opnaaelse af Separation, at begge Ægtefæller er enige saavel om selve Separationen som om dens Vilkaar, og under disse Omstændigheder ansees Bevillingen kurant. Ogsaa for Separationerne har der imidlertid i de senere Aar fundet Sted en Forandring, idet fra 89 saadanne ogsaa bevilges af Kongen paa ensidig Begjæring af den ene af Ægtefællerne paa Grund af slet Forhold, udvist af den anden Part (Mishandling, Brutalitet, Drikfældighed, Forsommelse af linderholdningspligt m. m.). Herved er ligesom ved Skilsmisse optaget den gamle Praxis, gjældende for 8. Man faar saaledes følgende Grupper efter den nugjældende Ret : A. Separationer.. Bevilgede af Overovrigheden, naar begge Parter er enige.. Bevilgede af Kong en paa ensidig Begjæring af en af Parterne. B. Skilsmisser.. Ifølge D o in, naar de i Loven bestemte Skilsmisseaarsager foreligger. Ifølge konge lig Be v illin g efter stedfunden Separation, beroende paa Bevilling, i hvilket Tilfælde Skilsmissebevillingen er kurant, hvis Parterne er enige, medens Sporgsmaalet ellers afgjores efter Omstændighederne.. Ifølge k on gelig B evilli ng uden forudgaaende Separationsbevilling, hvilken dels anvendes, hvor lovbestemt Skilsmisseaarsag foreligger, dels ogsaa, i andre Tilfælde, hvor ifølge det ovenfor anførte skjellig Grund antages at foreligge for Ægteskabets Opløsning. Materialets Tilveiebringelse. Matériaux. De i nærværende Fremstilling benyttede Opgaver er for de ved kongelig Resolution bevilgede Skilsmisser og Separationer hentede fra Justitsdepartementets Optegnelser. For de tidligere Aar er dog disse Oplysninger temmelig ufuldstændige, navnlig for Ægtefællernes Alder, Tiden, da Ægteskabet blev indgaaet, Livsstilling m m., idet disse Opgaver for en stor Del overhovedet ikke har været indhentede under Sagens Behandling. For de senere Aar er dog Oplysningerne

11 gjennemgaaende mere fuldstændige, hvad der maa antages at ville blive i endnu højere Grad Tilfældet i Fremtiden. Med Hensyn til Dommene foreligger der i Civilretsstatistiken Opgaver over Antal behandlede Sager af denne Art, uden at der dog særskilt opgives, hvormange deraf havde Ægteskabets Oplosning eller Frifindelse som Resultat. For at gjøre Materialet saa fuldstændigt som muligt, rettede Bureauet en Henvendelse til samtlige Underretter, ved hvilke saadanne Sager i Tidsrummet 8990 havde været behandlede, med Anmodning om at meddele Oplysninger, tilsvarende de for Bevillingssager foreliggende. Dette er ogsaa blevet efterkommet i den Udstrækning, som det efter det i Domsprotokollerne og i Arkiverne forhaandenværende Materiale og eventuelt Henvendelser til vedkommende Sognepræster, Lensmænd eller Sagens Parter har været muligt, men ogsaa her gjælder det, at Oplysningerne om Parternes personlige Forhold ikke er fuldstændige. De summariske Opgaver over Separationer, meddelte af Overovrigheden, er indhentede direkte fra vedkommende Amtmænd. Skilsmissedomme. Arrets. Civilretsstatistiken indeholder Opgaver over Dommene i Skilsmissesager tilbage til 886. Antallet af saadanne Domme udgjorde : Affaires de divorce terminées (accueillies et rejetées), : Deraf : Ialt. Landdistrikter Rjobstaeder. inkl. Lade Royaume. Villes. steder. Campagnes Tilsammen. Total I Gjennemsnit faldt der saaledes aarlig 9 paadomte Skilsmissesager, herunder dog ogsaa medregnet Frifindelser. Efter Gjenoptagelsen af den gamle Bevillingspraxis guar Antallet af Skilsmisseprocesser ned. De holder sig vistnok væsentlig uforandret i Antal indtil 89, men fra dette Aar indtræder der en stærk Nedgang, og sidėn har Antallet holdt sig særdeles lavt, mellem og aarlig. I modstaaende Oversigt meddeles en Opgave over Antallet af Skilsmisseprocesser i Aarene 8990 fordelte efter Skilsmissegrund med Tilfoiende i Parenthes af Antal Sager med frifindende Resultat:

12 Affaires de divorce terminées (dont rejetées en parenthèse), 8990, par cause : Hor. Adultère. Desertio. Désertion. Dodsformodniug. p L r e es n u i ) a n r mort. Desertio og Hor. Dés ertion et adultère. Andre Grunde. Autres causes. n. filsamme Total. 89 l. () 8 () 89 8 () () () ') 7 (9) 89 () () () 0 (.) () () I () () () () 6 () 898 () () () 899 () () 7 () 900 ) () 6 () 90 8 ().. 8 () 90 () () 9 () Tilsammen. Total 78 () 66 () 7 () () 8 0 () Femaarsvis har altsaa Skilsmisseprocesserne udgjort: eller 9 pr. Aar, Det fremgaar af Tabellen, at i Begyndelsen af 90Aarene var de fleste af disse Processer anlagte paa Grund af Desertion, Hor og formodet Doc', og at det fornemmelig er Desertions og Dødsformodningssagerne, der er gaaet tilbage i Antal. I denne Forbindelse kan ogsaa nævnes, at ifølge Kriminalloven kan Ægteskabs Opløsning ogsaa foregaa i Forbindelse med Straffesag for Hor, men. Skilsmisse, gjennemfort paa denne VIaade, forekommer sjelden, og Opgave herover foreligger ikke. Ved den nye Straffelovs Ikrafttræden er Adgangen til at opnaa Skilsmisse udvidet til at gjælde i en Række Tilfælde, hvor den ene Ægtefælle har gjort sig skyldig i forbrydersk Handling. Hvorledes de i Aarene 8990 afsagte Domme fordeler sig paa de enkelte Amter, vil sees af Tabel B. Her vil det være af Interesse at undersøge, hvorledes Skilsmissegrundene stiller sig særskilt for Byerne og for Landdistrikterne, og paa hvilken Ægtefælles Begjæring Sagen er reist. ) Deraf uopgivet Aarsag. ) Uopgivet Aarsag.

13 Aarsager. Demandes par cause. Landdistrikterne. Campagnes. Sagen anlagt af: Demandes formées par: M. Mari. H. Femme. Kristiania. Sagen anlagt af: Demandes formées par: M. M. H. F. Andre Byer. Autres villes. Sagen anlagt af: Demandes formées par : M. M. H. F. Riget. Royaume. Sagen anlagt af: Demandes formées par: M. M. H. F. flor: Adultère : Skilsmisser. Accueillies. Frifindelser. Rejetées Desertio: Désertion: Skilsmisser. A... Frifindelser. R Hor og Desertio: Adultère et désertion. Skilsmisser. A Frifindelser. R H or og Mishandling: Adultère et sévices: Skilsmisser. A Frifindelser. _R Bigami: Bigamie: Skilsmisser. A.. Frifindelser. R Vederstyggelig Syge: Maladie abominable: Skilsmisser. A Frifindelser. R Dodsformodning: Le mari présumé mort: Skilsmisser. A. Frifindelser Anden Grund: Autres causes: Skilsmisser. A Tilsammen : Total: Skilsmisser. Accueillies Frifindelser. Rejetées ) Desuden Sager i Tønsberg, for hvilke Opgave mangler.

14 Det Wr her nævnes, at de paa Grund af Dødsformodning afsagte Domme kun hoist uegentlig kan henregnes blandt Skilsmisser. Ifølge Lov af Oktober 87 kan en Ægtefælle i de samme Tilfælde, hvori Arvingerne er berettigede til at erholde Dom for, at den Forsvundne skal formodes clod, soge Dom til Ægteskabets Ophævelse. Det vil her i en Flerhed at Tilfælde dreie sig om en Fastslaaen af et Dødsfald, hvorom vistnok nærmere IInderretning mangler, men hvis Indtræden dog efter Omstændighederne stiller sig sandsynlig. Bortseet herfra, er det Hor og Desertion, som er de hyppigste Skilsmisseaarsager. Ialt er der i Løbet af de Aar afsagt 0 Domme i Skilsmissesager, hvoraf 7 ledede til Ægteskabets Ophævelse, medens endte med Frifindelse, afvistes eller hævedes. Det er disse 7 Domme, som sammen med Bevillingerne er behandlede i den følgende Fremstilling. Skilsmissebevillinger. Divorces accordés par résolution royale. Opgaverne over disses Antal guar tilbage til 87. Som tidligere nævnt gaves indtil 890 kun Bevilling i Henhold til tidligere stedfunden Separation quo ad thorum et mensam. Antallet af disse Skilsmissebevillinger var i de 0 Aar meget ringe, idet det vekslede mellem og optil pr. Aar. Nedenfor hidsættes en Opgave over Skilsmissebevillinger i de nævnte Aar: Divorces accordés, : Tilsammen var Antallet af Bevillinger eller 7 pr. Aar, eller 0 pr. Aar. Fra Nittiaarenes Begyndelse stiger Antallet raskt, som det vil sees af Tabel A. I 89 bevilgedes 00 Skilsmisser og i 90 naaes Maximum med 79. Praktisk talt er Bevillingerne mi den Form, som benyttes ved Oplosning af Ægteskaber, og Hovedinteressen knytter sig derfor til dem. Separationsbevillinger. Séparations de corps. For de af Overøvrigheden udfærdigede Separationsbevillinger har Antallet været i stærk Vækst. Der bevilgedes nemlig :

15 8 Accordées par les autorités supérieures : i Separationer eller 9 pr. Aar, Hertil kommer de af Kongen bevilgede Separationer: Accordées par résolution royale Lægges disse til, bliver det aarlige Gjennemsnit af Separationer Total des séparations de corps (moyenne annuelle): Ved at sammenholde Antallet af Separationer med Skilsmisser, bevilgede efter Separation, fremgaar det, at et meget betydeligt Antal Separationer ikke leder til endelig Skilsmisse. Fra 87 til 90 er der ialt udstedt 807 Separationsbevillinger, medens der fra samme Udgangspunkt indtil Udgangen af 90 efter forudgaaet Separation alene var bevilget Skilsmisse i 67 Tilfælde. Det er altsaa kun godt og vel en Trediedel af Separationerne, som har ledet til endelig Skilsmisse. Endel separerede Ægtefæller flytter atter sammen, andre vedbliver at leve adskilte uden dog at soge Bevilling til Skilsmisse, eller Døden opløser Ægteskabet, for saadan Bevilling erhverves. Skilsmissevæsenets Udvikling. Mouvement des divorces et séparations. Forsøger man paa Grundlag af de ovenfor meddelte Oplysninger at gjøre sig Rede for, hvorledes Skilsmisserne har udviklet sig i vort Land, saa viser det sig, at Opgaverne for ældre Aar er ufuldstændige, idet navnlig Skilsmissedommenes Antal ikke kjendes længere tilbage end til 886. Imidlertid er dog det foreliggende Materiale tilstrækkeligt til at belyse Udviklingsgangen paa dette Omraade. Man har i dette øjemed opstillet følgende Tabel

16 Domme ). Samlet Antal Skilsmisser. Skilsmissebevillinger. Separationsbevillinger. Div. par rés. royale. Div. par arrét. Total des divorces. Séparations ) Ser man hen til det temmelig stabile Forhold, af Skilsmissebevillinger i 70 og 80Aarene, maa man være berettiget til at antage, at haller ikke Skilsmissedommene i disse Aar har undergaaet nogen væsentlig Forandring. Dette bekræftes end yderligere, uaar man ser hen til Antallet af Separationsbevillinger, som i Aarene 8788 holder sig noksaa jevnt med nogen Stigning i Slutningen af 70Aarene og Tilbagegang i Begyndelsen af 80Aarene. Naar det erindres, at paa den Tid Bevillingerne og Dommene havde liver sit begrændsede Omraade, saa er der al Grund til at tro, at udviklingen liar løbet parallel for begge. Fra Midten af 80Aarene begyndte Antallet af Separationer at vokse ganske stærkt, hvilket ikke i nogen nævneværdig Grad er Tilfældet med Skilsmissebevillinger. Dette finder sin sandsynlige Forklaring i den Onistændiglied, at Separationsbevillingernes Afgjorelse i Almindelighed ikke kræver saa lang Tid, medens Virkningerne for Skilsmissebevillinger først kunde vise sig tidligst om tre Aar, eller da mange venter længere, endnu flere Aar senere. For Dommenes Vedkommende kan det vel antages, at en overveiende Del afgjores paa noksaa kort Tid, og det stiller sig derfor meget sandsynligt, at Skilsmissedommene i 70Aarene og Begyndelsen af 80Aarene har været færre i Antal end i Slutningen af 80Aarene. Tallet i ovenstaaende Tabel maa for Femaarsperioden reduceres noget, da utvivlsomt en Del af Dommene har været frifindende. Benytter man Erfaringerne fra Perioden 8990 (da ca. Procent af Sagerne endte uden Oplosning af Ægteskabet), vil Dommenes Antal maatte reduceres med, og med denne Berigtigelse opføres det gjennemsnitlige Antal Skilsmisser pr. Aar i de sidste tyve Aar: For samtlige Domme i Skilsmissesager, for de senere Aar alene Domme, hvorved Ægteskabet opløstes

17 0 Skilsmisser ialt pr. Aar. Moyenne annuelle des divorces Aarene liar efter det anførte Skilsmissernes Antal neppe oversteget 0 om Aaret, og i Løbet af 0 Aar er Antallet saaledes femdoblet. Ved det første Blik synes Tilvæksten i Skilsmisser foruroligende Imidlertid bor det straks bemærkes, at Skilsmisserne i vort Land er forholdsvis sjeldnere forekommende end i de fleste andre Lande. Dette vil nærmere blive paavist i et senere Afsnit. Vi vil vistnok kunne finde Lande, hvor Stigningen procentvis er ringere end hos os, men hertil er at bemærke, at for en Aarrække tilbage var Skilsmisserne hyppigere i de andre Lande. I Sverige udgjorde Antallet af Skilsmisser gjennemsnitlig 9 pr. Aar, medens det i 90 var 9, alt aa en Fordobling i Løbet af dette Tidsrum. Lige til for Aar siden, altsaa indtil Nittiaarenes Begyndelse, var en Skilsmisse i Norge en forholdsvis sjelden Begivenhed. I vort Land med dets store Sjomandsbefolkning paa Færd rundt om i alle Lande maatte det jo ret ofte liænde, at en Mand forsvandt, uden at det kunde bringes paa det Rene, om han levede eller var død, eller at han stak af fra Hustru og Hjem, og i disse Tilfælde maatte for Indtrædelse i nyt Ægteskab en Oplosning af det gamle finde Sted. Men det blev kun faa Skilsmisser af, og særlig maa det fremhæves, at Skilsmisser paa Grund af Utroskab var yderlig sjeldne. Den herskende strenge Opfatning af Ægteskabets Ubrodelighed medførte, at man nødig greb til et saa opsigtsvækkende Skridt som Skilsmisse. Der var naturligvis dengang som nu mange Tilfælde, hvor lovlig Skilsmissegrund forelaa, men enten fandt den krænkede Part sig deri eller den noiede sig med den faktiske Adskillelse uden at soge Oplosningen retslig bekræftet gjennem Proces. Tildels virkede naturligvis ogsaa den større Vanskelighed ved at opnaa Skilsmisse. Bortseet fra Separationsveien, havde man intet andet Middel end Proces, og man kviede sig ofte for at bringe sine ægteskabelige Anliggender ind for en Domstol Imidlertid er Forholdet nu blevet noget anderledes. Hertil har bidraget Here Omstændigheder. Soin senere vil blive paavist, er det i de fleste Tilfælde fra Hustruens Side, at Begjæringen om Skilsmisse fremkommer. Kvindebevægelsen, den voksende Følelse af Selvstændighed og Evillighed til at leve under nedværdigende Forhold og Omgivelser, Kvinders lettere Adgang til gjennem selvstændigt Arbeide at underholde sig selv, alt dette er Momenter, som liver for sig har spillet ind. Medvirkende har ogsaa været den liberalere Praxis, dels derved at den aabnede den lempeligere, mere diskretionære Vei gjennem Administrationen, dels derved at den aabnede Adgang til Skilsmisse i Tilfælde, hvor det for var udelukket. Udenfor Lovens Skilsmissegrunde havde man jo tidligere kun Separationsveien, og her krævedes Samtykke fra begge Sider.'

18 Negtedes dette af den ene Part, kunde den anden ingen Skilsmisse opnaa f. Ex. i Tilfælde af Brutalitet, Mishandling eller Drikfældighed. En Feil vilde det være i det voksende Antal Skilsmisser uden videre at se et Tegn paa en Tilbagegang i Moral. Skilsmissen i sig selv behøver ikke at være nogen umoralsk Handling, medens det Forhold, som har foraarsaget Skilsmissen, ofte vil være det. Om Antallet al Skilsmisser paa Grund al Utroskab liar tiltaget, saa vil det kunne forklares derved, at den krænkede Part nu oftere forlanger Skilsmisse. Antallet af saadanne Krænkelser behover ikke at være øget. Ved Betragtningen af Tabellen over Skilsmissernes tiltagende Hyppighed bor det ogsaa tages i Betragtning, at Folkemængden samtidig er steget. Den paalideligste Maalestok vil man finde ved at beregne Skilsmisserne i Forhold til de gifte Kvinders Antal, og man kommer herved til følgende Resultat: Antal Skilsmisser Antal Skilsmisser aarlig. gifte Kvinder. pr gifte Kvinder. Divorces Total Proportion (nombres moyens annuels). des femmes mariées. sur femmes mariées O ca ca. 0 Det er, som det vil sees, en ganske stærk Tilvækst, som har fundet Sted i de sidste 0 Aar. Som en anden Maalestok for Skilsmissernes Vækst kunde ogsaa tænkes benyttet Folketællingernes Opgaver over Befolkningens ægteskabelige Stilling. Men dels er disse Oplysninger neppe altid paalidelige i dette Stykke, dels har Sporgsmaalene været affattede paa forskjellig VIaade, navnlig derved at Toellingerne af 86 og 87 baade omfatter Fraskilte og Separerede, Tællingen 890 derimod alene Fraskilte og Tællingen 900 Fraskilte og Separerede særskilt. Nedenfor opstilles en Tabel, udarbeidet paa Grundlag af den hjemmehørende Folkemængde over Aar : Population (individus âgés de ans et audessus) répartie suivant l'état civil: Mænd. Hommes. Kvinder. Femmes. Mænd. H. Kvinder. F. Ugifte. Non mariés Gifte. Mariés Enkemænd. Veufs Fraskilte. Divorcés Separerede. Séparés Tilsammen. Total I, ' '

19 (Forts.) Mænd. Kvinder. Hommes. Femmes. Mænd. Kvinder. H. F. Ugifte. Non mariés Gifte. Mariés Enkemænd. Veufs Fraskilte. Divorcés Separerede. Séparés 88 Tilsammen. Total i) 60 0 ) ) 68 6 ) 768 Ved første Øjekast synes det paafaldende, at Antallet af fraskilte Mænd i Tidsrummet 890 til 900 skulde være omtrent uforandret og at Antallet af skilte Hustruer alene er steget fra 8 til 8, naar man erindrer, at der i Mellemtiden er opløst ca. 000 Ægteskaber. Forklaringen hertil maa søges i en Række Omstændigheder. For det første er der en hel Del Skilsmisser, hvor den ene af Parterne har forladt Landet for godt (Desertio, Dødsformodning) og hvor det som Folge heraf er udelukket, at Vedkommende kan blive medregnet ved Folketællingen. Heri maa ogsaa for en stor Del søges Forklaringen til, at de fraskilte Hustruers Antal efter Folketællingerne stadig er højere end de fraskilte Mænd ; thi det er hovedsagelig Mændene, der paa denne Alaade forlader Landet. For det andet maa Hensyn blive at tage til de Fraskilte, der i Tids. rummet er afgaaede ved Doden. For det tredie de Fraskilte, soin er udvandrede af Landet. Specificerede Opgaver herover foreligger ikke, saa at det af denne Grund ikke lader sig gjøre nærmere at kontrollere Folketællingens Opgaver. Endelig maa det tages i Betragtning, at en Del af de Fraskilte indgaar nyt Ægteskab, og jo flere Skilsmisser, desto flere nye Ægteskaber indgaaes der af Fraskilte. Naar alle clisse Momenter tages med i Beregning, saa er det ikke udelukket, at Tællingerne kan vise ingen eller liden Stigning i de Fraskiltes Antal, tiltrods for at Skilsmissernes Antal er i Stigende. Da det ovenfor nævnte Sporgsmaal om fraskilte Personers Indgaaelse af nyt Ægteskab har sin særskilte Interesse, hidsættes en Tabel derover fra 87690, for hvilket Tidsrum saadanne Opgaver foreligger. ) Inkl. 97, hvor ægteskabelig Stilling var uopgivet, ) Ligesaa 88. ) Ligesaa 0. ) Ligesaa 896.

20 8 Antal af Fraskilte, der atter er indtraadt i Ægteskab Divorcés remariés Fra Fraskilte Wend. skilte Hustruer. Hommes Femmes divorcés divorcées remariés. remariées Deraf fraskilte Mænd med Deraf fraskilte Hustruer med Hommes divorcés mariés avec Femmes divorcées /mariées avec fraskilte fraskilte Piger. Enker. Hustruer. Ungkarle. Enkernwnd. Mænd. Filles. Veuves. Femmes Garçons. Veufs. Hommes divorcées. divorcés O L ' 97 L89I , L89 9 L L L '. [ [ L L L

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed.

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1901 1 En Statistik over menneskelig Tilfredshed turde formentlig være noget nyt. Den kan ikke vente paa Forhaand

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Lov nr. 276 af 30. juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning, som senest ændret ved lagtingslov nr. 142 af 8. oktober 1992.

Lov nr. 276 af 30. juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning, som senest ændret ved lagtingslov nr. 142 af 8. oktober 1992. Lov nr. 276 af 30. juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning, som senest ændret ved lagtingslov nr. 142 af 8. oktober 1992. Kapitel I Om Forlovelse. Kapitel II. Om Betingelserne for Ægteskab. Kapitel

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902.

Læs mere

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript>

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1894-753 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1893-03-17 PUBLISERT: Rt-1894-753 STIKKORD: SAMMENDRAG: Efter Byskattelovens 33 b kan ikke forlanges Fradrag i Indtægtsansættelsen for en ved Tidens

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

O. A. BORUM FAMILIERETTEN FORÆLDRE BØRN DANSK NAVNERET ANDEN UDGAVE G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

O. A. BORUM FAMILIERETTEN FORÆLDRE BØRN DANSK NAVNERET ANDEN UDGAVE G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN O. A. BORUM FAMILIERETTEN I FORÆLDRE BØRN DANSK NAVNERET ANDEN UDGAVE G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN Indhold Første Afsnit Afstamning { 1. Ægtebarn og Børn født udenfor Ægteskab 1 4 Hvilke Børn er Ægtebørn

Læs mere

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TOLVTE BIND. UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTRTKKERI, 1875. DET STfiT-C-^T^KE DANMARK V. Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed. 232 Efter Opfordring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Dokument nr. 12

Dokument nr. 12 1999 2000 Dokument nr. 12 17 7 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere