Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side 6. Trykt 90. Nr. 8. Folketælling December 900. Tredie Hefte: Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement. Ill. Maisons habitées et ménages.) 8. Folketælling December 900. Fjerde Hefte: Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Feriested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. (Recensement. IV. Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles, sourdsmuets et aliénés 8. Skolestatistik 900. (Instruction publique.) 8. Fagskolestatistik , 9000 og 900. (Ec.oles professionnelles) 86. Fængselsstyrelsens Aarbog I. Det norske Fængselsvæsen i det 9de Aarhundrede. (Annuaire de l'administration générale des prisons. I. Notices historiques.) 87. Norges Skibsfart 90. (Navigation.) 88. Skiftevæsenet 90. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 89. Veterinærvwsenet og kjedkontrollen 90. (Service vétérinaire et inspection de la viande.) 90. Norges Handel 90. (Commerce.) 9. Civil Retspleie 90 og 90. (Justice civile.) 9. Norges postvæsen 90 (Statistique postale.) 9. Norges_ Sparebanker 90. (Caisses d'épargne.) 9. Norges kommunale Finantser 900. (Finances des communes.) 9. Rekruteringsstatistik 90. (Recrutement.) 96. Skolestatistik 90. (Instruction publique.) 97. Fængselsstyrelsens Aarbog II. Aarsberetning (Annuaire de l Administration générale des prisons. If Statistique des prisons) 98. De offentlige Jernbaner 90/0. (Chemins de fer publics.) 99. Rigsforsikringsanstaltens Industristatistik (Statistique industrielle de l'office royal des assurances ouvrières.) 00. Private Aktiebanker 90. (Banques privées par actions.) 0. Norges Fiskerier 90. (Grandes pêches maritimes.) 0. De faste Eiendomme 900. (Propriéta foncières rurales) 0. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 90. _ (Rapport. surétat sanitaire et médical.) 0. Telegrafvæsen 90/0. (Télégraphes et téléphones de l'etctt.) Trykt 90. Nr. 0. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) 06. Beretninger om Amternes økommiske Tilstand i Femaaret III. (Rapports sur l'état économique des préfectures.) 07. Skiftevæsenet 90. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 08. Norges kommunale Finantser 90. (Finances des communes.) 09. Valgstatistik 90. (Statistique électorale.) 0. Norges Skibsfart 90. (Navigation.). Folketælling December 900. Femte Hefte : Folkemængde fordelt efter Livsstilling. (Recensement. V. Population classée par professions.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 0. Skilsmisser og Separationer. (Divorces et séparations de corps.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau....* t KRISTIANIA. I Kommission hos As eh e ho tt g Sz. Co. 90.

4 Kristiania. Steen'ske Bogtrykkeri.

5 Indhold. Table des matières. Forord. Skilsmisselovgivningen. Législation sur les divorces Materialets Tilveiebringelse. Matériaux Skilsmissedomme. Arras Skilsmissebevillinger. Divorces accordés par résolution royale 7 Separationsbevillinger. Séparations de corps 7 Skilsmissevæsenets Udvikling. Mouvement des divorces et séparations 8 Afslaaede Skilsmisser. Demandes rejetées Skilsmisser i de forskjellige Landsdele. Divorces dans les différentes régions du Royaume 6 Ægteskabernes Varighed ved Skilsmissen. Divorces d'après la durée du mariage dissous 8 De fraskilte Ægtefællers Alder. L'eige des époux divorcés Ægtefællernes gjensidige Aldersforhold. Age relatif des époux divorcés Af hvilken Part Begjæringen om Skilsmisse er fremsat.. La qualité de la partie demanderesse Skilsmisseaarsager. Motifs des demandes en divorce 6 Skilsmisser i de forskjellige Livsstillinger. Profession des époux Skilsmisser efter Borneantal. Nombre d'enfants 8 Skilsmisser i andre Lande. Comparaison avec d'autres pays Side. Tabeller. Tableaux. Préface. side Tabel A. Skilsmissebevillinger amtsvis i Aarene Divorces accordés par résolution royale, B. Skilsmissedomme amtsvis i Aarene Divorces accordés par arret,

6 Side. [label A. Separationsbevillinger, udfærdigede af Overøvrighederne, amtsvis i Aarene Séparations de corps, accordées par les autorités supérieures, B. Separationsbevillinger, meddelte ved kongelig Resolution, 8990 Séparations de corps, accordées par résolution royale, Samlet Opgave over Skilsmisser (ved Domme og Bevillinger) samt Separationsbevillinger, meddelte af Kongen og Overovrighederne, Total des divorces et séparations de corps, Skilsmisseaarsager. Spécification détaillée des motifs des demandes en divorce 6. De fraskiltes Livsstilling og Skilsmisseaarsag. Profession des époux et motif des demandes en divorce Ægtefællernes gjensidige Aldersforhold (9090). Age relatif des époux (9090) 70 emarques sur la législation norvégienne concernant les divorces et les séparations de corps (en Français) 7

7 Bureauet giver sig herved den Ære at fremlægge en af Sekretær Rygg udarbeidet Statistik over Skilsmisser o. Sepirationer i Norge i karen 89 (delvis 87)90. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 0 December 90. A. N. Kiær.

8 Skilsmisser og Separationer i Norge. Ved Sekretær N. Rygg. Sporgsmaalet om Skilsmisse har i de senere Aar trængt sig mere i Forgrunden, og Bureauet har derfor anseet det af Interesse at samle og bearbeide det i s'a Henseende tilgjængelige Materiale. Bortseet fra rent summariske Oversigter har dette Emne ikke tidligere for vort Land været gjort til Gjenstand for statistisk Bearbeidelse. Som det foi ste Forsøg paa en norsk Skilsmissestatistik har det heller ikke kunnet undgaaes, at nærværende Arbeide ikke i alle Punkter er saa udtømmende, som ønskeligt kunde være. Materialets Indsamling er for tidligere Aar tildels vanskelig at udfore, og særlig er det ikke muligt for ældre Aar at fremskaffe de Oplysninger angaaende Ægtefællernes personlige Forhold, der er det nødvendige Grundlag for en Statistik af denne Art. Skilsmisselovgivningen Législation sur les divorces. Som bekjendt kan Skilsmisse opnaaes (bortseet fra Straffesager) ved Dom eller kongelig Bevilling. Gjennem Proces og Dom erholdes Skilsmisse, hvor de i Loven udtrykkelig angivne Skilsmissegrunde foreligger. Efterhaanden er imidlertid Bevillingerne blevet den mest benyttede Form for Opnaaelse af Skilsmisse, og det vil derfor være af Interesse indledningsvis at give en kort Oversigt over den stedfundne Udvikling paa dette Omraade. Ifølge Christian den Femtes Norske Lov af 687 og senere Love er de vigtigste Skilsmissegrunde følgende : ) Hor, ) Desertio malitiosa, ) Bigami, ) For Ægteskabet tilstedeværende Impotens, ) Ældre smitsom og vederstyggelig Syge, 6) Præsumtion om Død (Lov af Oktober 87 8), 7) Fængsel paa Livstid (Forordning af 8 December 70). De Tilfælde, hvor Ægteskabsopløsning tilstodes, er saaledes faa og strenge, og de kunde alene gjøres gjældende gjennem Dom. Der opstod efterhaanden uvilkaarlig en Trang til at hjælpe paa disse strenge Bestemmelser, og man slog derfor ind paa en ny Praxis ved at meddele kongelig Bevilling til Skilsmisse ). ) Se nærmere Nellemann: Ægteskabsskilsmisse, DepartementsTidende for 89, Side 76 ff., og Bureauchef H. Gabrielsen : Meddelelser om en Forandring i den norske Bevillingspraxis i Skilsmissesager (Tidsskrift for Retsvidenskab, 7de Aarg., Side 70 ff.).

9 I Begyndelsen anvendtes Bevilling kun, hvor der forelaa lovformelig Skilsmissegrund, men det udvidedes lidt efter lidt til Tilfælde, hvor der ikke forelaa fuldt juridisk Bevis for Skilsmissegrunden, hvor der manglede et Moment til Fyldestgjørelse af en saadan, men ogsaa hvor ingen lovformelig Skilsmissegrund forelaa, endog hvor Loven udtrykkelig forbod Opløsning. Fra 790 tilstod man ogsaa Skilsmisse, hvor Ægtefællerne levede adskilte (med eller uden Separationsbevilling), naar dette havde varet flere Aar og der ingen Udsigt var til Forsoning. Der forelaa saaledes ved Norges Adskillelse fra Danmark en fuldt udviklet Bevillingspraxis. Bevilling blev meddelt i Tilfælde, hvor lovlig Skilsmissegrund forelaa, altsaa med Fritagelse af Retssag og Dom, hvor en saadan Grund vel ikke var fuldt bevist, men dog antoges godtgjort, hvor der manglede et Moment i en legal Skilsmissegrund (f. Eks. de foreskrevne Frister ved Straffaeldelse eller Fravær), hvor en med de i Loven opregnede analog Skilsmissegrund forelaa (f. Eks. den saakaldte Desertio non localis), hvor den ene Ægtefælle havde begaaet en Forbrydelse, som gav skjellig Grund til Ophævelse af Ægteskabet, hvor den ene af Ægtefællerne var ude al Stand til at opfylde de ægteskabelige Pligter (Impotens i yngre Alder, ulægeligt Vanvid, Spedalskhed og anden lignende uhelbredelig smitsom Syge), og Kongen havde forovrigt Ret til at ophæve et Ægteskab ogsaa al andre Grunde. I 8008 bevilgedes der ialt 6 Skilsmisser eller A, i Gjennemsnit pr. Aar. Praxis fortsættes væsentlig uforandret indtil 80; ved...denne Tid indtræder der en Vakling i Afgjørelserne, og efter 8 blev der overhovedet ikke bevilget nogen Skilsmisse, undtagen hvor der forud for samme var gaaet mindst Aars Separation quoad thoruni et mensam i Henhold til øvrighedsbevilling. Om Grunden til denne Forandring i Bevillingspraxis er det ikke muligt at opgjøre sig nogen sikker Mening. IVIaaske har en strengere religiøs Opfatning spillet ind, men Sandsynligheden taler vel nærmest for, at man var begyndt at nære Tvivl om den gamle Praxis' Lovmedholdighed. I 890 blev imidlertid den gamle Praxis gjenoptaget omtrent i samme Edstrækning soin i ældre Tid. Man fandt den gjældende Retstilstand lidet tilfredsstillende, og efter anstillede Undersøgelser af de ældre Regjeringsforedrag fandt man det ønskeligt at gjenoptage den tidligere Praxis. De Hensyn, som blev tillagt Betydning, var væsentlig følgende : Hvor lovlig Skilsmissegrund foreligger, vil man kunne spare Parterne for det pinlige i at se Sagen fremdraget i Offentlighedens Lys under en Proces, ligesom Skilsmisse ogsaa gjennem Bevilling kan opnaaes hurtigere. Endvidere maatte det stille sig paakrævet at tilstaa Skilsmisse i andre end de af Loven opregnede Tilfælde, f. Eks. ved ulægeligt Vanvid, Spedalskhed, Domfældelse til længere Tids Strafarbeide, samt hvor Lovens Betingelser ikke helt er fyldestgjorte (f. Eks. i Horstilfælde, hvor Samlivet er fortsat), og endelig paa Grund af blot og bar faktisk Adskillelse mellem Ægtefællerne, i hvilket Tilfælde der dog har været krævet, at Adskillelsen har varet i mindst 7 Aar, nu 6 Aar, altsaa det dobbelte af Separationsfristen.

10 Separationsbevillingerne har udviklet sig uafhængig af Skilsmisse, og uden at de, saaledes som Tilfældet er nu, betragtedes som et forudgaaende Led for at kunne opnaa endelig Skilsmisse. Fra 70 bliver Antallet af Separationer hyppigere. Efter 790 begyndte man, som oven nævnt, at bevilge Skilsmisse efter forudgaaende Separation, dog fra først af uden Hensyn til, om denne Separation var grundet paa Bevilling eller kun var faktisk Adskillelse. Efter Analogi af Fristen ved Desertio udformedes Kravet om en treaarig Frist som Betingelse for Opnaaelse af Skilsmisse. Separationsbevillingerne udfærdiges efter foretagen Mægling ved den civile og geistlige Øvrighed af Overøvrigheden, i Kristiania af Magistraten med Stiftamtmandens Approbation Der kræves for Opnaaelse af Separation, at begge Ægtefæller er enige saavel om selve Separationen som om dens Vilkaar, og under disse Omstændigheder ansees Bevillingen kurant. Ogsaa for Separationerne har der imidlertid i de senere Aar fundet Sted en Forandring, idet fra 89 saadanne ogsaa bevilges af Kongen paa ensidig Begjæring af den ene af Ægtefællerne paa Grund af slet Forhold, udvist af den anden Part (Mishandling, Brutalitet, Drikfældighed, Forsommelse af linderholdningspligt m. m.). Herved er ligesom ved Skilsmisse optaget den gamle Praxis, gjældende for 8. Man faar saaledes følgende Grupper efter den nugjældende Ret : A. Separationer.. Bevilgede af Overovrigheden, naar begge Parter er enige.. Bevilgede af Kong en paa ensidig Begjæring af en af Parterne. B. Skilsmisser.. Ifølge D o in, naar de i Loven bestemte Skilsmisseaarsager foreligger. Ifølge konge lig Be v illin g efter stedfunden Separation, beroende paa Bevilling, i hvilket Tilfælde Skilsmissebevillingen er kurant, hvis Parterne er enige, medens Sporgsmaalet ellers afgjores efter Omstændighederne.. Ifølge k on gelig B evilli ng uden forudgaaende Separationsbevilling, hvilken dels anvendes, hvor lovbestemt Skilsmisseaarsag foreligger, dels ogsaa, i andre Tilfælde, hvor ifølge det ovenfor anførte skjellig Grund antages at foreligge for Ægteskabets Opløsning. Materialets Tilveiebringelse. Matériaux. De i nærværende Fremstilling benyttede Opgaver er for de ved kongelig Resolution bevilgede Skilsmisser og Separationer hentede fra Justitsdepartementets Optegnelser. For de tidligere Aar er dog disse Oplysninger temmelig ufuldstændige, navnlig for Ægtefællernes Alder, Tiden, da Ægteskabet blev indgaaet, Livsstilling m m., idet disse Opgaver for en stor Del overhovedet ikke har været indhentede under Sagens Behandling. For de senere Aar er dog Oplysningerne

11 gjennemgaaende mere fuldstændige, hvad der maa antages at ville blive i endnu højere Grad Tilfældet i Fremtiden. Med Hensyn til Dommene foreligger der i Civilretsstatistiken Opgaver over Antal behandlede Sager af denne Art, uden at der dog særskilt opgives, hvormange deraf havde Ægteskabets Oplosning eller Frifindelse som Resultat. For at gjøre Materialet saa fuldstændigt som muligt, rettede Bureauet en Henvendelse til samtlige Underretter, ved hvilke saadanne Sager i Tidsrummet 8990 havde været behandlede, med Anmodning om at meddele Oplysninger, tilsvarende de for Bevillingssager foreliggende. Dette er ogsaa blevet efterkommet i den Udstrækning, som det efter det i Domsprotokollerne og i Arkiverne forhaandenværende Materiale og eventuelt Henvendelser til vedkommende Sognepræster, Lensmænd eller Sagens Parter har været muligt, men ogsaa her gjælder det, at Oplysningerne om Parternes personlige Forhold ikke er fuldstændige. De summariske Opgaver over Separationer, meddelte af Overovrigheden, er indhentede direkte fra vedkommende Amtmænd. Skilsmissedomme. Arrets. Civilretsstatistiken indeholder Opgaver over Dommene i Skilsmissesager tilbage til 886. Antallet af saadanne Domme udgjorde : Affaires de divorce terminées (accueillies et rejetées), : Deraf : Ialt. Landdistrikter Rjobstaeder. inkl. Lade Royaume. Villes. steder. Campagnes Tilsammen. Total I Gjennemsnit faldt der saaledes aarlig 9 paadomte Skilsmissesager, herunder dog ogsaa medregnet Frifindelser. Efter Gjenoptagelsen af den gamle Bevillingspraxis guar Antallet af Skilsmisseprocesser ned. De holder sig vistnok væsentlig uforandret i Antal indtil 89, men fra dette Aar indtræder der en stærk Nedgang, og sidėn har Antallet holdt sig særdeles lavt, mellem og aarlig. I modstaaende Oversigt meddeles en Opgave over Antallet af Skilsmisseprocesser i Aarene 8990 fordelte efter Skilsmissegrund med Tilfoiende i Parenthes af Antal Sager med frifindende Resultat:

12 Affaires de divorce terminées (dont rejetées en parenthèse), 8990, par cause : Hor. Adultère. Desertio. Désertion. Dodsformodniug. p L r e es n u i ) a n r mort. Desertio og Hor. Dés ertion et adultère. Andre Grunde. Autres causes. n. filsamme Total. 89 l. () 8 () 89 8 () () () ') 7 (9) 89 () () () 0 (.) () () I () () () () 6 () 898 () () () 899 () () 7 () 900 ) () 6 () 90 8 ().. 8 () 90 () () 9 () Tilsammen. Total 78 () 66 () 7 () () 8 0 () Femaarsvis har altsaa Skilsmisseprocesserne udgjort: eller 9 pr. Aar, Det fremgaar af Tabellen, at i Begyndelsen af 90Aarene var de fleste af disse Processer anlagte paa Grund af Desertion, Hor og formodet Doc', og at det fornemmelig er Desertions og Dødsformodningssagerne, der er gaaet tilbage i Antal. I denne Forbindelse kan ogsaa nævnes, at ifølge Kriminalloven kan Ægteskabs Opløsning ogsaa foregaa i Forbindelse med Straffesag for Hor, men. Skilsmisse, gjennemfort paa denne VIaade, forekommer sjelden, og Opgave herover foreligger ikke. Ved den nye Straffelovs Ikrafttræden er Adgangen til at opnaa Skilsmisse udvidet til at gjælde i en Række Tilfælde, hvor den ene Ægtefælle har gjort sig skyldig i forbrydersk Handling. Hvorledes de i Aarene 8990 afsagte Domme fordeler sig paa de enkelte Amter, vil sees af Tabel B. Her vil det være af Interesse at undersøge, hvorledes Skilsmissegrundene stiller sig særskilt for Byerne og for Landdistrikterne, og paa hvilken Ægtefælles Begjæring Sagen er reist. ) Deraf uopgivet Aarsag. ) Uopgivet Aarsag.

13 Aarsager. Demandes par cause. Landdistrikterne. Campagnes. Sagen anlagt af: Demandes formées par: M. Mari. H. Femme. Kristiania. Sagen anlagt af: Demandes formées par: M. M. H. F. Andre Byer. Autres villes. Sagen anlagt af: Demandes formées par : M. M. H. F. Riget. Royaume. Sagen anlagt af: Demandes formées par: M. M. H. F. flor: Adultère : Skilsmisser. Accueillies. Frifindelser. Rejetées Desertio: Désertion: Skilsmisser. A... Frifindelser. R Hor og Desertio: Adultère et désertion. Skilsmisser. A Frifindelser. R H or og Mishandling: Adultère et sévices: Skilsmisser. A Frifindelser. _R Bigami: Bigamie: Skilsmisser. A.. Frifindelser. R Vederstyggelig Syge: Maladie abominable: Skilsmisser. A Frifindelser. R Dodsformodning: Le mari présumé mort: Skilsmisser. A. Frifindelser Anden Grund: Autres causes: Skilsmisser. A Tilsammen : Total: Skilsmisser. Accueillies Frifindelser. Rejetées ) Desuden Sager i Tønsberg, for hvilke Opgave mangler.

14 Det Wr her nævnes, at de paa Grund af Dødsformodning afsagte Domme kun hoist uegentlig kan henregnes blandt Skilsmisser. Ifølge Lov af Oktober 87 kan en Ægtefælle i de samme Tilfælde, hvori Arvingerne er berettigede til at erholde Dom for, at den Forsvundne skal formodes clod, soge Dom til Ægteskabets Ophævelse. Det vil her i en Flerhed at Tilfælde dreie sig om en Fastslaaen af et Dødsfald, hvorom vistnok nærmere IInderretning mangler, men hvis Indtræden dog efter Omstændighederne stiller sig sandsynlig. Bortseet herfra, er det Hor og Desertion, som er de hyppigste Skilsmisseaarsager. Ialt er der i Løbet af de Aar afsagt 0 Domme i Skilsmissesager, hvoraf 7 ledede til Ægteskabets Ophævelse, medens endte med Frifindelse, afvistes eller hævedes. Det er disse 7 Domme, som sammen med Bevillingerne er behandlede i den følgende Fremstilling. Skilsmissebevillinger. Divorces accordés par résolution royale. Opgaverne over disses Antal guar tilbage til 87. Som tidligere nævnt gaves indtil 890 kun Bevilling i Henhold til tidligere stedfunden Separation quo ad thorum et mensam. Antallet af disse Skilsmissebevillinger var i de 0 Aar meget ringe, idet det vekslede mellem og optil pr. Aar. Nedenfor hidsættes en Opgave over Skilsmissebevillinger i de nævnte Aar: Divorces accordés, : Tilsammen var Antallet af Bevillinger eller 7 pr. Aar, eller 0 pr. Aar. Fra Nittiaarenes Begyndelse stiger Antallet raskt, som det vil sees af Tabel A. I 89 bevilgedes 00 Skilsmisser og i 90 naaes Maximum med 79. Praktisk talt er Bevillingerne mi den Form, som benyttes ved Oplosning af Ægteskaber, og Hovedinteressen knytter sig derfor til dem. Separationsbevillinger. Séparations de corps. For de af Overøvrigheden udfærdigede Separationsbevillinger har Antallet været i stærk Vækst. Der bevilgedes nemlig :

15 8 Accordées par les autorités supérieures : i Separationer eller 9 pr. Aar, Hertil kommer de af Kongen bevilgede Separationer: Accordées par résolution royale Lægges disse til, bliver det aarlige Gjennemsnit af Separationer Total des séparations de corps (moyenne annuelle): Ved at sammenholde Antallet af Separationer med Skilsmisser, bevilgede efter Separation, fremgaar det, at et meget betydeligt Antal Separationer ikke leder til endelig Skilsmisse. Fra 87 til 90 er der ialt udstedt 807 Separationsbevillinger, medens der fra samme Udgangspunkt indtil Udgangen af 90 efter forudgaaet Separation alene var bevilget Skilsmisse i 67 Tilfælde. Det er altsaa kun godt og vel en Trediedel af Separationerne, som har ledet til endelig Skilsmisse. Endel separerede Ægtefæller flytter atter sammen, andre vedbliver at leve adskilte uden dog at soge Bevilling til Skilsmisse, eller Døden opløser Ægteskabet, for saadan Bevilling erhverves. Skilsmissevæsenets Udvikling. Mouvement des divorces et séparations. Forsøger man paa Grundlag af de ovenfor meddelte Oplysninger at gjøre sig Rede for, hvorledes Skilsmisserne har udviklet sig i vort Land, saa viser det sig, at Opgaverne for ældre Aar er ufuldstændige, idet navnlig Skilsmissedommenes Antal ikke kjendes længere tilbage end til 886. Imidlertid er dog det foreliggende Materiale tilstrækkeligt til at belyse Udviklingsgangen paa dette Omraade. Man har i dette øjemed opstillet følgende Tabel

16 Domme ). Samlet Antal Skilsmisser. Skilsmissebevillinger. Separationsbevillinger. Div. par rés. royale. Div. par arrét. Total des divorces. Séparations ) Ser man hen til det temmelig stabile Forhold, af Skilsmissebevillinger i 70 og 80Aarene, maa man være berettiget til at antage, at haller ikke Skilsmissedommene i disse Aar har undergaaet nogen væsentlig Forandring. Dette bekræftes end yderligere, uaar man ser hen til Antallet af Separationsbevillinger, som i Aarene 8788 holder sig noksaa jevnt med nogen Stigning i Slutningen af 70Aarene og Tilbagegang i Begyndelsen af 80Aarene. Naar det erindres, at paa den Tid Bevillingerne og Dommene havde liver sit begrændsede Omraade, saa er der al Grund til at tro, at udviklingen liar løbet parallel for begge. Fra Midten af 80Aarene begyndte Antallet af Separationer at vokse ganske stærkt, hvilket ikke i nogen nævneværdig Grad er Tilfældet med Skilsmissebevillinger. Dette finder sin sandsynlige Forklaring i den Onistændiglied, at Separationsbevillingernes Afgjorelse i Almindelighed ikke kræver saa lang Tid, medens Virkningerne for Skilsmissebevillinger først kunde vise sig tidligst om tre Aar, eller da mange venter længere, endnu flere Aar senere. For Dommenes Vedkommende kan det vel antages, at en overveiende Del afgjores paa noksaa kort Tid, og det stiller sig derfor meget sandsynligt, at Skilsmissedommene i 70Aarene og Begyndelsen af 80Aarene har været færre i Antal end i Slutningen af 80Aarene. Tallet i ovenstaaende Tabel maa for Femaarsperioden reduceres noget, da utvivlsomt en Del af Dommene har været frifindende. Benytter man Erfaringerne fra Perioden 8990 (da ca. Procent af Sagerne endte uden Oplosning af Ægteskabet), vil Dommenes Antal maatte reduceres med, og med denne Berigtigelse opføres det gjennemsnitlige Antal Skilsmisser pr. Aar i de sidste tyve Aar: For samtlige Domme i Skilsmissesager, for de senere Aar alene Domme, hvorved Ægteskabet opløstes

17 0 Skilsmisser ialt pr. Aar. Moyenne annuelle des divorces Aarene liar efter det anførte Skilsmissernes Antal neppe oversteget 0 om Aaret, og i Løbet af 0 Aar er Antallet saaledes femdoblet. Ved det første Blik synes Tilvæksten i Skilsmisser foruroligende Imidlertid bor det straks bemærkes, at Skilsmisserne i vort Land er forholdsvis sjeldnere forekommende end i de fleste andre Lande. Dette vil nærmere blive paavist i et senere Afsnit. Vi vil vistnok kunne finde Lande, hvor Stigningen procentvis er ringere end hos os, men hertil er at bemærke, at for en Aarrække tilbage var Skilsmisserne hyppigere i de andre Lande. I Sverige udgjorde Antallet af Skilsmisser gjennemsnitlig 9 pr. Aar, medens det i 90 var 9, alt aa en Fordobling i Løbet af dette Tidsrum. Lige til for Aar siden, altsaa indtil Nittiaarenes Begyndelse, var en Skilsmisse i Norge en forholdsvis sjelden Begivenhed. I vort Land med dets store Sjomandsbefolkning paa Færd rundt om i alle Lande maatte det jo ret ofte liænde, at en Mand forsvandt, uden at det kunde bringes paa det Rene, om han levede eller var død, eller at han stak af fra Hustru og Hjem, og i disse Tilfælde maatte for Indtrædelse i nyt Ægteskab en Oplosning af det gamle finde Sted. Men det blev kun faa Skilsmisser af, og særlig maa det fremhæves, at Skilsmisser paa Grund af Utroskab var yderlig sjeldne. Den herskende strenge Opfatning af Ægteskabets Ubrodelighed medførte, at man nødig greb til et saa opsigtsvækkende Skridt som Skilsmisse. Der var naturligvis dengang som nu mange Tilfælde, hvor lovlig Skilsmissegrund forelaa, men enten fandt den krænkede Part sig deri eller den noiede sig med den faktiske Adskillelse uden at soge Oplosningen retslig bekræftet gjennem Proces. Tildels virkede naturligvis ogsaa den større Vanskelighed ved at opnaa Skilsmisse. Bortseet fra Separationsveien, havde man intet andet Middel end Proces, og man kviede sig ofte for at bringe sine ægteskabelige Anliggender ind for en Domstol Imidlertid er Forholdet nu blevet noget anderledes. Hertil har bidraget Here Omstændigheder. Soin senere vil blive paavist, er det i de fleste Tilfælde fra Hustruens Side, at Begjæringen om Skilsmisse fremkommer. Kvindebevægelsen, den voksende Følelse af Selvstændighed og Evillighed til at leve under nedværdigende Forhold og Omgivelser, Kvinders lettere Adgang til gjennem selvstændigt Arbeide at underholde sig selv, alt dette er Momenter, som liver for sig har spillet ind. Medvirkende har ogsaa været den liberalere Praxis, dels derved at den aabnede den lempeligere, mere diskretionære Vei gjennem Administrationen, dels derved at den aabnede Adgang til Skilsmisse i Tilfælde, hvor det for var udelukket. Udenfor Lovens Skilsmissegrunde havde man jo tidligere kun Separationsveien, og her krævedes Samtykke fra begge Sider.'

18 Negtedes dette af den ene Part, kunde den anden ingen Skilsmisse opnaa f. Ex. i Tilfælde af Brutalitet, Mishandling eller Drikfældighed. En Feil vilde det være i det voksende Antal Skilsmisser uden videre at se et Tegn paa en Tilbagegang i Moral. Skilsmissen i sig selv behøver ikke at være nogen umoralsk Handling, medens det Forhold, som har foraarsaget Skilsmissen, ofte vil være det. Om Antallet al Skilsmisser paa Grund al Utroskab liar tiltaget, saa vil det kunne forklares derved, at den krænkede Part nu oftere forlanger Skilsmisse. Antallet af saadanne Krænkelser behover ikke at være øget. Ved Betragtningen af Tabellen over Skilsmissernes tiltagende Hyppighed bor det ogsaa tages i Betragtning, at Folkemængden samtidig er steget. Den paalideligste Maalestok vil man finde ved at beregne Skilsmisserne i Forhold til de gifte Kvinders Antal, og man kommer herved til følgende Resultat: Antal Skilsmisser Antal Skilsmisser aarlig. gifte Kvinder. pr gifte Kvinder. Divorces Total Proportion (nombres moyens annuels). des femmes mariées. sur femmes mariées O ca ca. 0 Det er, som det vil sees, en ganske stærk Tilvækst, som har fundet Sted i de sidste 0 Aar. Som en anden Maalestok for Skilsmissernes Vækst kunde ogsaa tænkes benyttet Folketællingernes Opgaver over Befolkningens ægteskabelige Stilling. Men dels er disse Oplysninger neppe altid paalidelige i dette Stykke, dels har Sporgsmaalene været affattede paa forskjellig VIaade, navnlig derved at Toellingerne af 86 og 87 baade omfatter Fraskilte og Separerede, Tællingen 890 derimod alene Fraskilte og Tællingen 900 Fraskilte og Separerede særskilt. Nedenfor opstilles en Tabel, udarbeidet paa Grundlag af den hjemmehørende Folkemængde over Aar : Population (individus âgés de ans et audessus) répartie suivant l'état civil: Mænd. Hommes. Kvinder. Femmes. Mænd. H. Kvinder. F. Ugifte. Non mariés Gifte. Mariés Enkemænd. Veufs Fraskilte. Divorcés Separerede. Séparés Tilsammen. Total I, ' '

19 (Forts.) Mænd. Kvinder. Hommes. Femmes. Mænd. Kvinder. H. F. Ugifte. Non mariés Gifte. Mariés Enkemænd. Veufs Fraskilte. Divorcés Separerede. Séparés 88 Tilsammen. Total i) 60 0 ) ) 68 6 ) 768 Ved første Øjekast synes det paafaldende, at Antallet af fraskilte Mænd i Tidsrummet 890 til 900 skulde være omtrent uforandret og at Antallet af skilte Hustruer alene er steget fra 8 til 8, naar man erindrer, at der i Mellemtiden er opløst ca. 000 Ægteskaber. Forklaringen hertil maa søges i en Række Omstændigheder. For det første er der en hel Del Skilsmisser, hvor den ene af Parterne har forladt Landet for godt (Desertio, Dødsformodning) og hvor det som Folge heraf er udelukket, at Vedkommende kan blive medregnet ved Folketællingen. Heri maa ogsaa for en stor Del søges Forklaringen til, at de fraskilte Hustruers Antal efter Folketællingerne stadig er højere end de fraskilte Mænd ; thi det er hovedsagelig Mændene, der paa denne Alaade forlader Landet. For det andet maa Hensyn blive at tage til de Fraskilte, der i Tids. rummet er afgaaede ved Doden. For det tredie de Fraskilte, soin er udvandrede af Landet. Specificerede Opgaver herover foreligger ikke, saa at det af denne Grund ikke lader sig gjøre nærmere at kontrollere Folketællingens Opgaver. Endelig maa det tages i Betragtning, at en Del af de Fraskilte indgaar nyt Ægteskab, og jo flere Skilsmisser, desto flere nye Ægteskaber indgaaes der af Fraskilte. Naar alle clisse Momenter tages med i Beregning, saa er det ikke udelukket, at Tællingerne kan vise ingen eller liden Stigning i de Fraskiltes Antal, tiltrods for at Skilsmissernes Antal er i Stigende. Da det ovenfor nævnte Sporgsmaal om fraskilte Personers Indgaaelse af nyt Ægteskab har sin særskilte Interesse, hidsættes en Tabel derover fra 87690, for hvilket Tidsrum saadanne Opgaver foreligger. ) Inkl. 97, hvor ægteskabelig Stilling var uopgivet, ) Ligesaa 88. ) Ligesaa 0. ) Ligesaa 896.

20 8 Antal af Fraskilte, der atter er indtraadt i Ægteskab Divorcés remariés Fra Fraskilte Wend. skilte Hustruer. Hommes Femmes divorcés divorcées remariés. remariées Deraf fraskilte Mænd med Deraf fraskilte Hustruer med Hommes divorcés mariés avec Femmes divorcées /mariées avec fraskilte fraskilte Piger. Enker. Hustruer. Ungkarle. Enkernwnd. Mænd. Filles. Veuves. Femmes Garçons. Veufs. Hommes divorcées. divorcés O L ' 97 L89I , L89 9 L L L '. [ [ L L L

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager.

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Clausager har tidligere været leder af Fredericia Lokalhistoriske

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere