NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2003 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Indhold Status i august... 3 Lægevæsen i Glostrup... 5 Sagn og historier Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen.. 22 Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Forside: Glostrups sidste medicinmand var barber A. Winther, der boede lige over for bryggeriet. Uden for sit hus havde han et skilt med påskriften: "Barber og Frisør. Igler og Blodkopper sættes. Lavement gives". Her er han i færd med at klippe en af bryggerens gæster, kammersanger Carl Døcker, der samtidig nyder en af husets piber. Foto: 1907.

3 Status i august Omstillingen af arkivets mange samlinger til en moderne edb-verden er langtfra afsluttet. Det er en årelang proces, og nemmere bliver det ikke af, at der også skal skaffes tid til den nødvendige omorganisering af arkivalierne. Projektet blev omtalt i forrige nr., og man må sige, at resultatet står mål med anstrengelserne. Søgearbejde og fremfinding er blevet langt bedre, så det bliver en stor dag på arkivet, når arbejdet engang bliver afsluttet. En anden vigtig opgave, der også skal findes tid til, er omorganisering, beskrivelse samt indscanning af de gamle fotos, der i stort tal stadig ligger på lager efter det system, der anvendtes før edb-alderen. Efterhånden som man vænner sig til at søge alting på edb, glemmer man let, at der findes rene skatte gemt i de gamle kuverter. Det bliver en anden stor dag på arkivet, når arbejdet hermed bliver fuldendt. I forrige nr. udsendte jeg endnu et nødråb om personerne på billedet fra Mohr s Gartneri. Nødråbet blev hørt, og vi kender nu 10 af personerne. Det er en god begyndelse, men vi vil meget gerne videre, så vi håber stadig på nye henvendelser. I den forbindelse skal nævnes, at bladet også denne gang savner plads til nye, tilsvarende opgaver. En tredje stor opgave, som vi i øvrigt har al grund til at glæde os over, er de mange lån og gaver fra publikum. Det er imponerende at se, hvor meget der ligger rundt 3

4 Fra Ib Sandahl har Arkivet bl.a. modtaget dette smukke fad fra Hedebo Keramik. Både dette værksted og Haunsø Keramik havde i sin tid hjemsted i Glostrup. U.å. omkring i folks gemmer, og ikke mindst er det dejligt at se den store lyst, der er til at komme frem med skattene. Et kik på gavelisten bag i bladet vil vise, at meget af det, som vi præsenteres for, lokalhistorisk set er de rene skatte. Derfor vil jeg også opfordre folk til at fortsætte den gode tradition. Denne gang er der spændende læsning, dels fra lægernes verden, dels fra overtroens. Glostrup fik sin første læge med bopæl i kommunen i Vi tager et kik på de enkelte læger og deres huse frem til ca. 1940, og herefter følger bidragene fra sagnenes verden. Der findes mange interessante træk fra den folkelige fortælletradition, og vi ser nærmere på de historier, der vedrører Glostrup. Det er ganske morsom læsning, synes jeg. Men læs selv. 4

5 Lægevæsen i Glostrup indtil ca Et organiseret lægevæsen i Danmark går ikke særlig langt tilbage i historien. Man ved, at middelalderens munke og nonner indsamlede urter med helbredende virkninger for at kunne pleje syge bedst muligt, og de foretog undertiden omfattende kirurgiske indgreb. Umiddelbart inden reformationen forsøgte kong Frederik 1. at komme igennem med et forslag om, at der skulle ansættes faste læger og apotekere rundt om i landet. Men forslaget var ikke efter adelens ønske. Som så ofte i historiens forløb viste de velstillede sig ligegyldige over for de fattiges behov. Vi skal helt frem til 1700-tallet, før der foreligger nyt om lægerne. På det tidspunkt er der i næsten hver købstad kommet en såkaldt stadskirurg, dvs. en barber, som skulle undersøge rekrutter, foretage obduktioner og hjælpe til ved epidemier. For deres arbejde var fastsat en betaling på 2 mark pr. dag. Som altid ønskede myndighederne at føre kontrol med arbejdet, og man oprettede derfor i 1740 et slags ministerium ved navn "Collegium Medicine Regium". Det blev i 1803 afløst af Sundhedskollegiet. I 1785 stiftedes Chirurgisk Academi, og hermed kom lægeuddannelsen endelig ind i faste rammer. Nu standsede barberernes kirurgiske praksis, idet de fra nu af kun måtte barbere, sætte klyster, årelade og udtrække tænder, med mindre de var eksamineret ved akademiet. 5

6 Som et kuriosum kan nævnes, at barber A. Winther i Glostrup helt op i begyndelsen af 1900-tallet havde et skilt ude med følgende tekst: "Barber og Frisør. Igler og Blodkopper sættes. Lavement gives". I 1788 udsendtes en kongelig forordning om inddeling af landet i lægedistrikter. Den betød ansættelse af 1 kirurg for hele Vestegnen. Lønnen blev fastsat til 200 Rigsdaler om året. I 1832 ændredes forordningen, og nu blev Københavns Amt opdelt to distrikter. Glostrup befandt sig i Søndre distrikt, og det blev praksis, at distriktslægen havde sin bolig her. Ordningen bestod til 1914, da landet blev delt op i amtskredse. Københavns Amt blev inddelt i 3 kredse, nemlig Frederiksberg og Københavns Amts Nordre og Søndre kredse. Distriktslægerne bliver herefter kredslæger. Vi vil nedenfor se nærmere på de enkelte læger, samt hvor de praktiserede (parentesen angiver embedsperioden.). Olavius Eilertsen Kongsted ( ) OEK var født i København i Han beskrives som "opfostringshusdreng" i årene Han fik sig åbenbart nogle indflydelsesrige beskyttere, for i 1786 blev han overskibskirurg, og det følgende år fik han kirurgisk eksamen. I 1788 blev han i henhold til den kongelige resolution udnævnt til distriktskirurg i Københavns Amts Søndre Distrikt. Han tog bopæl i Ballerup, hvor han døde i

7 Bertel Friis Thorbjørn Riber ( ) BFTR var født i Sdr. Nærå ved Odense i Han tog kirurgisk eksamen i 1818 og blev derefter skibskirurg for Asiatisk Kompagni. Efter praksis i Assens og Nykøbing Sjælland m.m. blev han i 1832 udnævnt til distriktskirurg i Glostrup. Sophienlunds hovedbygning set fra haven. Senere var her bisquitfabrik Den 16. januar 1833 købte han gården, matr.nr. 12b Hvissinge, ved skellet til Glostrup, af skolelærer og kirkesanger Ole Pedersen. Gården fik navn efter hustruen Sophie og kendes herefter som Sophienlund. Han blev i 1842 distriktskirurg i Nyborg, hvor han døde i Sophienlund blev solgt til en mand ved navn Hans Baastrup. 7

8 Hans Frederik Søht. Lithografi efter Daguerrotypi. Hans Frederik Søht ( ) HFS var født i København i 1802 som søn af kirurgisk assistent, Hans Heinrich Søht. Han tog kirurgisk eksamen i 1823, blev kirurgisk assistent ved borgervæbningen og i 1836 bataillonskirurg. I 1842 fulgte udnævnelsen til distriktskirurg i Glostrup. Samme år ansøgte han amtsrådet om, at der måtte blive stillet en embedsbolig til rådighed for ham, men det blev afslået, da det nyoprettede amtsråd endnu ikke havde økonomiske midler at råde over. Det vides ikke, hvor han boede i de følgende 3 år, men i december 1845 købte han matr.nr. 9b Glostrup af smed Jørgen Jensen. Her byggede han sin embedsbolig, senere Hovedvejen 193, på hjørnet af Odinsvej. Villaen fik navnet Frederikshåb. Senere kom der bilforhandlere på stedet. HFS blev i 1845 udnævnt til krigsråd. I 1857 døde han, og enken afstod villaen til efterfølgeren. 8

9 Albert Christian Wiberg ( ) ACW var født i Odense i 1807 som søn af pastor Andreas Frederik Wiberg. I 1828 tog han kirurgisk eksamen og blev kompagnikirurg i København. Samme år tog han medicinsk eksamen. Efter at have arbejdet i Præstø og Slesvig blev han udnævnt til distriktslæge i Lemvig og krigsråd. Han blev i 1851 dr.med. i Jena og endelig distriktslæge i Glostrup i Som nævnt ovenfor overtog han sin forgængers ejendom, Frederikshåb, og han fungerede herefter også som læge ved fængslet i Vridsløselille. Han ophørte som distriktslæge i 1875 og døde i Svigersønnen Carl Sophus Emil Petersen, der i 1874 havde overtaget Frederikshåb, overtog midlertidigt jobbet som distriktslæge. ACW s datter, Jutta Friederikke Emilie, blev gift med ejeren af Røde Vejrmølle, Lauritz Zacharias Jacobsen. Frederikshåb (Hovedvejen 193). Her var i mange år lægebolig. 10. oktober

10 Valdemar Bernhard Poulsen ( ) VBP var født i Niløse ved Sorø i 1838 som søn af en sognepræst. Han tog lægeeksamen i 1864, gjorde tjeneste ved militæret i to år, hvorefter han blev kandidat ved Kommunehospitalet i København. Han nedsatte sig som praktiserende læge i Taastrup i 1867, og efter at have tilbragt en kort periode i Algier blev han distriktslæge i Glostrup i VBP er den eneste af distriktets læger, som ikke havde embedsbolig i Glostrup. Han døde i 1889, og vikar indtil 1891 blev atter Carl Sophus Emil Petersen. Johan Christian Georg Bencke ( ) JCGB var født i 1847 i København. Han tog medicinsk eksamen i 1871 og blev derefter kandidat på Kommunehospitalet i København. Han nedsatte sig som praktiserende læge, først i Skjødstrup, dernæst i Åkirkeby. I 1891 fulgte udnævnelsen til distriktslæge i Glostrup, og samme år overtog han ejendommen matr.nr. 1n Glostrup, Hovedvejen 102, efter particulier Ole Petersen. Ved ændringen til kredslægeordning fra 1915 fortsatte han som sådan til I 1922 trak han sig tilbage og overlod ejendom og praksis til læge Lars Ammitzbøll. Han døde i 1934 på Frederiksberg. 10

11 Mads Melchiorsen ( ) MM var født i 1869 i Gadbjerg ved Vejle. Han tog medicinsk eksamen i 1895 og blev praktiserende læge i Grindsted. Han blev fra 1905 distriktslæge (fra 1907 tillige sygehuslæge) her. I 1915 udnævntes han til kredslæge for Anst-Slavs Lægekreds. I 1916 tog han embedslægeeksamen, og året efter fulgte udnævnelsen til kredslæge i Glostrup. Samme år købte han matr.nr. 6as Glostrup, Hovedvejen 206, af slagtermester Waldemar Grøndahl, og her opførte han sin embedsbolig. MM var desuden fængselslæge ved Vridsløselille Straffeanstalt. Herefter fratrådte han som kredslæge men fortsatte med privatpraksis. Fru Melchiorsen overtog i 1928 det gamle apotek, Hovedvejen 179 (matr.nr. 7b), dengang kaldet Eben-Ezer, efter Frederikke Lorentzen. Hun fortsatte driften af stedet, der nu var indrettet som plejehjem. MM døde i Arvingerne solgte Hovedvejen 206 til læge O. Fischer Simonsen. Efter hans død i 1953 overgik praksis til læge Jørgen Walther Larsen. Ny kredslæge i Glostrup blev Erik Axelsson Uhl ( ) efterfulgt af Jens Jensen. Fra 1874 påbegyndte privatpraktiserende læger at arbejde i Glostrup. Den første og allerede nævnte var Carl Sophus Emil Petersen, der var fungerende distriktslæge i 2 perioder. Han havde erhvervet Frederikshåb (Hovedvejen 193) 11

12 Dr. Glentes hus på hjørnet af Solvej og Jernbanevej. Set fra Hovedvejen fra svigerfaderen og var bl.a. medlem af Vridsløse Fængselsselskab. I 1918 afstod han ejendommen og flyttede til København. Han døde i Thomas Bollerup fik praksis i Glostrup i Han blev skolelæge og formand for Sundhedskommissionen. Allerede i 1912 flyttede han fra byen. Han døde i

13 Axel Peter Schade overtog sin forgængers praksis. Men det blev blot til 2 år i byen. Selv døde han i Axel (Julius Søren) Glente (Nielsen) blev byens fjerde privatarbejdende læge, og han kom til at praktisere fra 1914 til Den 12. april 1916 købte han grunden, matr.nr. 9fm Glostrup, af gartner Carl Rathsach. Her på Solvej 10 opførte han en villa, som hurtigt blev kendt som "Lægehuset" eller "Dr. Glentes Hus". Den smukke villa, der endnu står, overgik i 1942 til læge Johannes Drost, fra 1945 til læge Jens Fenger Eriksen. Lars Ammitzbøll praktiserede i byen fra 1922 til Som tidligere nævnt overtog han i 1922 ejendommen Hovedvejen 102 fra kredslæge J.C.G. Bencke. Allerede i 1924 solgte han den imidlertid, hvorefter han købte grunden matr.nr. 1ft Glostrup. Her på Hovedvejen 94 opførte han villa og lægepraksis. LA døde i 1949, og praksis og villa overgik til læge Einar Ipsen. Byens sjette privatlæge var Axel Hansen, der begyndte at praktisere i Han bosatte sig på Banegårdsvej 6. Huset eksisterer ikke mere. Det blev revet ned i forbindelse med udvidelsen af Banegårdsvej i I nyere tid er der kommet stadig flere privat praktiserende læger til Glostrup. En hastig optælling i den seneste vejviser for Glostrup viser 45 adresser, heraf 7 for speciallæger. 13

14 Sagn og historier fra Glostrup Interessen for gamle sagn og historier går helt tilbage til første halvdel af 1800-tallet. Man ønskede at nedskrive de mundtlige beretninger, der ofte var gået fra slægtled til slægtled i mange generationer, og på den måde redde en folkelig skat, som ellers stod i fare for at gå i glemmebogen. Blandt de drivende kræfter i arbejdet var de kendte tyske brødre Grimm, hvis historier er blevet verdenskendte. Men også i andre lande gik man i gang med arbejdet, og Danmark var ingen undtagelse. Nogle af historierne vedrører Glostrup, og den i byen kendte lærer og viceskoleinspektør, Jens Peter Bang, var så heldig at få overdraget nogle af dem. Bang var levende historisk interesseret, medlem af Historisk Selskab, og han indsendte materialet til foreningen, der offentliggjorde det i Glostrup Bogen. Det er nu ca. 50 år siden, og jeg synes at historierne fortjener at se dagens lys igen efter de mange år. Albaarstenen Glostrup skulle have bygget en kirke til Guds ære. Klintekongen syntes, det var ilde, og i sin store vrede tog da kongen den største sten, der fandtes på Stevns, og kylede den imod den formastelige kirke. Stor var kongens kraft, men vejen var lang, og stenen kom ikke længere end til Avedøre Strand, hvor den faldt ned og 14

15 vakte stor forbavselse ved sin størrelse i mange år, indtil en skønne dag stenen, der blev kaldt "Albaarstenen", blev hugget i småstykker og anvendt som skærver i den vej, der fører fra stranden til Glostrup Kirke. Den kloge præst Engang var der et stort spektakel i Glostrup Præstegård. Køerne brølede i stalden, og folkene kunne ikke være der, alting var forhekset. Det kom ganske kort tid efter, at pastor Nyrop ( ) havde indgivet klage til biskoppen over præsten i Snoldelev. Præsten i Snoldelev var en "klog" mand, som brugte kirkemulden til at lægge på hovederne af de folk, der var forheksede. Han havde gået i den "sorte" skole, og nu havde han hjulpet en pige i Vallensbæk. Hun var blevet forgjort af et genfærd, der havde haft fat i hende. Og ingen anden havde kunnet hjælpe hende. Men pastor Nyrop syntes ikke om det, og nu spøgte det i hans præstegård, og det hørte ikke op, før pastor Nyrop sendte bud efter den kloge præst i Snoldelev og fik ham til at standse uvæsenet. En lykkelig mand Frederik VI ( ) kørte engang igennem Glostrup og bemærkede da, at der over indgangsdøren til præstegårdens hovedbygning stod skrevet noget, hvorfor han sendte sin lakaj ind for se, hvad det var. Lakajen kom tilbage og 15

16 fortalte, at der stod: "Denne præst lever uden sorg". En så lykkelig mand gad kongen nok lære nærmere at kende og sendte derfor bud ind efter ham. Præsten kom ud, og kongen spurgte, om det forholdt sig, som det stod skrevet over hans dør. Ja, det gjorde det, præsten havde aldrig haft nogen sorg! "Da skal jeg nok give dig noget at sørge over," sagde kongen, "thi om tre dage skal du komme op på slottet, og så skal du besvare tre spørgsmål, som jeg da vil stille dig". Nu kom sorgen til præstegården, og præsten kom til at se helt syg ud. Men da han så en dag træffer sin røgter, siger denne: "Far skal ikke tage sig den sag så nær, for jeg hørte nok, hvad kongen sagde. Nu er jeg en gammel mand, men vil I låne mig Jeres klæder og så for resten give mig nådsens brød, så længe jeg lever, så skal jeg nok gå op på slottet og klare den ting for Jer". Præsten mente ikke, at røgteren ville slippe videre godt fra det, men selv mente han heller ikke at have noget håb, så han gik ind på røgterens forslag. Da tredjedagen kom, mødte røgteren på slottet og lod sig melde hos kongen som præsten fra Glostrup. Kongen spurgte da, om han kunne sige ham, hvor meget månen vejede. "Åh, en fire lispund", mente røgteren. "Tror du da ikke, den vejer mere?" spurgte kongen. Nej, det troede røgteren ikke. Kongen spurgte for anden gang: "Ved du da, hvor meget jeg vejer?" "Ja, Deres Majestæt vejer nok også en fire lispund", siger røgteren. "Tror du da virkelig ikke, jeg skulle veje mere?" siger kongen. "Nej, det tror jeg ikke", siger røgteren, "men hvis Deres Majestæt selv tror, at De skulle 16

17 veje mere, så kan De jo lade Dem veje." "Nå, lad så gå", siger kongen, "men kan du nu til slut sige, hvad jeg tror, som ikke er sandt?" - "Ja, Deres Majestæt, De tror, at jeg er præsten fra Glostrup, men det er ikke sandt, for jeg er kun hans røgter." "Ja", siger kong Frederik da, "er du ikke præsten, så fortjente du dog at være det". Den hyggelige bypark var engang tilholdssted for røvere. 19. oktober 1993 Glostrup hule Glostrup Hule, der lå ved Roskildevej, hvor nu Byparken ligger, har sat mangen en vejfarende skræk i livet, og mangen en vogn er blevet standset der i gamle dage, hvorefter en og anden velspækket tegnebog har skiftet ejer. 17

18 Spøgelset på Sophienlund Sophienlund har rystet sådan under et fælt spøgeri, at folkene der på stedet frygtede, at den ene af bygningerne skulle falde sammen. En aften, da en af karlene vendte hjem efter at have været ude at køre, spændte han fra og trak som sædvanlig hestene ind i stalden, hvor de skulle stå. De ville imidlertid ikke gå op til krybberne, men rykkede tilbage i båsene, hvor de stod og fnyste og skrabede i jorden. Herover blev karlen så vred, at han pryglede hestene, hvorpå han gik ind og i seng. Han havde imidlertid ikke sovet ret længe, før døren til kammeret gik op, og nogen kom ind til ham. Karlen kunne intet se, men han hørte, at der gik en og rumsterede i kammeret, og så krøb han dybt ned under dynen. Da spøgelset nåede hen til karlens seng, trak det den helt forskræmte karl ud og lagde ham på en dragkiste, der stod op ad væggen, og pryglede ham rigtigt igennem. Karlen forsøgte at skrige, men ikke en lyd kunne han få frem. Da spøgelset havde gennembanket karlen, tog det ham og lagde ham tilbage i sengen, hvorpå det atter forsvandt ud af kammeret. Mangen en sen nattevandrer har på Hvissingestien mødt en hvidklædt skikkelse, der rastløst har vandret frem og tilbage på stien, men når den har fået lov til at passe sig selv, har den aldrig gjort noget menneske fortræd. 18

19 Morten Gal På en gård i Glostrup levede en karl ved navn Morten, som for sine udyders skyld fik navnet Morten Gal. Han kunne vende synet på folk og gøre sorte kunster, og alle frygtede ham, og ganske særlig var børnene bange og løb deres vej, når de så ham. Engang skulle han krybe igennem en tromleknop, og mange mennesker kom for at se på det. Han begyndte også at krybe ind i knoppen, og det knagede og bragede i den. Da kom der en gammel kone forbi. Hun standsede og spurgte, hvad de så efter. Hun fik forklaret, og så ser hun hen på tromlen og siger: "I er dog nogle fæ. Kan I ikke se, at han kryber uden på den". Så faldt der som et skæl fra deres øjne, men Morten Gal sprang op, løb hen til konen og truede ad hende, idet han råbte: "Nu skulle den Onde gale i dig, dit gamle bæst. Kunne du ikke lade mig være i fred". Konen blev bange, og nu vendte han synet også på hende, så hun troede, hun gik i vand, og hun begyndte at løfte op i klæderne, selv om hun godt nok stod på det tørre. Morten Gal blev flere gange sat i fængsel for sine slette streger, men det var lige meget, hvor godt de låsede for ham, for så snart de ikke passede på, så løb han fra dem. Da han mærkede, at han skulle dø, sagde han til sin kone, at hun skulle give ham en flaske brændevin med i kisten, for han havde ikke tørstet i denne verden, og han ville da heller ikke tørste i den anden, og hvis hun ikke sørgede for det, skulle han komme op igen og rive hovedet af hende. Morten fik sin brændevin med i graven. 19

20 Gaver til arkivet Jan Karlson: Cd-rom med fotos fra Glostrup ca Indhold bl.a.: Udgravning til amtssygehuset (1953), GIC-Gymnastik med bl.a. givers fader Ernst Karlson (1930), Vinkelvej 12 (bryllupsfest, ca. 1942), Givers første skoledag på Nordvangskolen (1953), Langagervej (1955). Museet på Kroppedal: Københavns Amt. Kulturhistorisk Oversigt. Middelalder og Nyere Tid bind. Egon Funch: Skrifter og noter fra Peter Petersen (kommunesekretær i Glostrup ). Glostrup Bibliotek: De Ældres Venskabskreds. Scrapbog Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Stadsarkiv. 50-års jubilæum. Historie og Virksomhed Bog. Leif Olsen: Ejby: Hovedsti. Bilag til vejkendelse af Fotokopi. Benedikte og Jens Spring: Glostrup Radio- og Cykelimport: Kassejournal 1938 og 1940, Fakturaer 1948, Reklamehefte 1958, Avisudklip 1957 og 1972 (udvidelse og annoncer), 4 interiørfotos (stort format) , 2 eksteriørfotos (stort format) 1920 erne og 1930 erne. Anni Jørgensen: Matr.nr. 7g Ejby (Lauritz Hansens Gartneri) og Holmgård. 2 fotos: ca og ca Lærer Helmer Sørensen med Ejby Skoles elever. Foto, Lærer Gunnar Svenningsen og inspektør Johannes Carstensen, Nordvangskolen, med en 3. klasse (?). Foto, ca DSU- Glostrup. Gruppebillede, ca Teknisk Forvaltning: Motorbanen: bebyggelsesforslag (Amalienborg-planen), Artikel i Folkebladet, 1924, nr. 15. Glostrup kommune: kloakanlæg. Sagsmapper Bent Østergaard: Avedørestuen. Artikelserie. Forfattet af giver Fotokopier. 20

21 Erik Skougaard Andersen: Glostrup Turistpavillon: sabotage Banegårdsvej 17: frisør Hans Jensen ved sin salon, ca Frisør Hans Jensen i Hvissinge landsby, ca Christoffer Jensen (købmand på Hvissingevej 141), u.å. Christoffer Jensen og hustru Ida Jensen, ca Fotos. Tage Ejbøl: Hvissinge Skole. Mandtalsliste (skolebørnene og deres forældre) Fotokopi. Per Kristensen: Glostrupvænge (ved porten). Foto, Linde Allé. Foto, Kærmindevej 11. Foto, Kirkebjerg Allé (ved nr. 2). Foto, Glostrup Kirkegård: Gravsted for støbemester Carl C. Pedersen og fru Laurine Petrine Pedersen. Foto, Ib Sandahl: Hedebo Keramik: 5 brugsgenstande erne. Haunsø Keramik: 5 brugsgenstande erne. Social- og Sundhedsforvaltningen: Glostrup Boligselskab: Ordensreglementer 1960 og Ældreboligerne på Toftevej: Huslejekontrakter, Reglementer m.m. Ca Svend Kristensen: Samlermærker fra virksomheder og organisationer (ikke lokale). 2 hefter. Ca Gilbert Tjørnum: Civilforsvaret: 7 plakater Frisør Hans Jensen i Hvissinge landsby. Ca

22 På rejse i tidsmaskinen Nordre Ringvej blev bygget i begyndelsen af 1940'erne. Første billede viser huset, Hovedvejen 160, der var opført af slagtermester Waldemar Grøndahl ca Det lå lige i byggelinien og måtte fjernes, inden byggeriet kunne gå i gang. Næste billede viser de første etageejendomme langs den nye vej. Billedet er optaget under besættelsen, og vejene ligger øde hen. Sidste billede viser vejen og dens huse i dag. Krydset er blevet et knudepunkt, og trafikken er meget voldsom. Alle tre billeder er set fra præcis samme sted. Man kunne kalde det: Glostrup fra landsby til forstad. Slagtermester Waldemar Grøndahls hus, Hovedvejen 160. Ca

23 Ringvejskrydset og de første etageejendomme på Ndr. Ringvej. 10. oktober 1943 Ringvejskrydset og Ndr. Ringvej. I dag med stor trafikbelastning. 25. august

24 24

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer

Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer I middelalderens sagaer om danskernes vikingeliv kan du både finde en heftig scorereplik, en kur mod alderdom

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere