NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2003 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Indhold Status i august... 3 Lægevæsen i Glostrup... 5 Sagn og historier Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen.. 22 Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Forside: Glostrups sidste medicinmand var barber A. Winther, der boede lige over for bryggeriet. Uden for sit hus havde han et skilt med påskriften: "Barber og Frisør. Igler og Blodkopper sættes. Lavement gives". Her er han i færd med at klippe en af bryggerens gæster, kammersanger Carl Døcker, der samtidig nyder en af husets piber. Foto: 1907.

3 Status i august Omstillingen af arkivets mange samlinger til en moderne edb-verden er langtfra afsluttet. Det er en årelang proces, og nemmere bliver det ikke af, at der også skal skaffes tid til den nødvendige omorganisering af arkivalierne. Projektet blev omtalt i forrige nr., og man må sige, at resultatet står mål med anstrengelserne. Søgearbejde og fremfinding er blevet langt bedre, så det bliver en stor dag på arkivet, når arbejdet engang bliver afsluttet. En anden vigtig opgave, der også skal findes tid til, er omorganisering, beskrivelse samt indscanning af de gamle fotos, der i stort tal stadig ligger på lager efter det system, der anvendtes før edb-alderen. Efterhånden som man vænner sig til at søge alting på edb, glemmer man let, at der findes rene skatte gemt i de gamle kuverter. Det bliver en anden stor dag på arkivet, når arbejdet hermed bliver fuldendt. I forrige nr. udsendte jeg endnu et nødråb om personerne på billedet fra Mohr s Gartneri. Nødråbet blev hørt, og vi kender nu 10 af personerne. Det er en god begyndelse, men vi vil meget gerne videre, så vi håber stadig på nye henvendelser. I den forbindelse skal nævnes, at bladet også denne gang savner plads til nye, tilsvarende opgaver. En tredje stor opgave, som vi i øvrigt har al grund til at glæde os over, er de mange lån og gaver fra publikum. Det er imponerende at se, hvor meget der ligger rundt 3

4 Fra Ib Sandahl har Arkivet bl.a. modtaget dette smukke fad fra Hedebo Keramik. Både dette værksted og Haunsø Keramik havde i sin tid hjemsted i Glostrup. U.å. omkring i folks gemmer, og ikke mindst er det dejligt at se den store lyst, der er til at komme frem med skattene. Et kik på gavelisten bag i bladet vil vise, at meget af det, som vi præsenteres for, lokalhistorisk set er de rene skatte. Derfor vil jeg også opfordre folk til at fortsætte den gode tradition. Denne gang er der spændende læsning, dels fra lægernes verden, dels fra overtroens. Glostrup fik sin første læge med bopæl i kommunen i Vi tager et kik på de enkelte læger og deres huse frem til ca. 1940, og herefter følger bidragene fra sagnenes verden. Der findes mange interessante træk fra den folkelige fortælletradition, og vi ser nærmere på de historier, der vedrører Glostrup. Det er ganske morsom læsning, synes jeg. Men læs selv. 4

5 Lægevæsen i Glostrup indtil ca Et organiseret lægevæsen i Danmark går ikke særlig langt tilbage i historien. Man ved, at middelalderens munke og nonner indsamlede urter med helbredende virkninger for at kunne pleje syge bedst muligt, og de foretog undertiden omfattende kirurgiske indgreb. Umiddelbart inden reformationen forsøgte kong Frederik 1. at komme igennem med et forslag om, at der skulle ansættes faste læger og apotekere rundt om i landet. Men forslaget var ikke efter adelens ønske. Som så ofte i historiens forløb viste de velstillede sig ligegyldige over for de fattiges behov. Vi skal helt frem til 1700-tallet, før der foreligger nyt om lægerne. På det tidspunkt er der i næsten hver købstad kommet en såkaldt stadskirurg, dvs. en barber, som skulle undersøge rekrutter, foretage obduktioner og hjælpe til ved epidemier. For deres arbejde var fastsat en betaling på 2 mark pr. dag. Som altid ønskede myndighederne at føre kontrol med arbejdet, og man oprettede derfor i 1740 et slags ministerium ved navn "Collegium Medicine Regium". Det blev i 1803 afløst af Sundhedskollegiet. I 1785 stiftedes Chirurgisk Academi, og hermed kom lægeuddannelsen endelig ind i faste rammer. Nu standsede barberernes kirurgiske praksis, idet de fra nu af kun måtte barbere, sætte klyster, årelade og udtrække tænder, med mindre de var eksamineret ved akademiet. 5

6 Som et kuriosum kan nævnes, at barber A. Winther i Glostrup helt op i begyndelsen af 1900-tallet havde et skilt ude med følgende tekst: "Barber og Frisør. Igler og Blodkopper sættes. Lavement gives". I 1788 udsendtes en kongelig forordning om inddeling af landet i lægedistrikter. Den betød ansættelse af 1 kirurg for hele Vestegnen. Lønnen blev fastsat til 200 Rigsdaler om året. I 1832 ændredes forordningen, og nu blev Københavns Amt opdelt to distrikter. Glostrup befandt sig i Søndre distrikt, og det blev praksis, at distriktslægen havde sin bolig her. Ordningen bestod til 1914, da landet blev delt op i amtskredse. Københavns Amt blev inddelt i 3 kredse, nemlig Frederiksberg og Københavns Amts Nordre og Søndre kredse. Distriktslægerne bliver herefter kredslæger. Vi vil nedenfor se nærmere på de enkelte læger, samt hvor de praktiserede (parentesen angiver embedsperioden.). Olavius Eilertsen Kongsted ( ) OEK var født i København i Han beskrives som "opfostringshusdreng" i årene Han fik sig åbenbart nogle indflydelsesrige beskyttere, for i 1786 blev han overskibskirurg, og det følgende år fik han kirurgisk eksamen. I 1788 blev han i henhold til den kongelige resolution udnævnt til distriktskirurg i Københavns Amts Søndre Distrikt. Han tog bopæl i Ballerup, hvor han døde i

7 Bertel Friis Thorbjørn Riber ( ) BFTR var født i Sdr. Nærå ved Odense i Han tog kirurgisk eksamen i 1818 og blev derefter skibskirurg for Asiatisk Kompagni. Efter praksis i Assens og Nykøbing Sjælland m.m. blev han i 1832 udnævnt til distriktskirurg i Glostrup. Sophienlunds hovedbygning set fra haven. Senere var her bisquitfabrik Den 16. januar 1833 købte han gården, matr.nr. 12b Hvissinge, ved skellet til Glostrup, af skolelærer og kirkesanger Ole Pedersen. Gården fik navn efter hustruen Sophie og kendes herefter som Sophienlund. Han blev i 1842 distriktskirurg i Nyborg, hvor han døde i Sophienlund blev solgt til en mand ved navn Hans Baastrup. 7

8 Hans Frederik Søht. Lithografi efter Daguerrotypi. Hans Frederik Søht ( ) HFS var født i København i 1802 som søn af kirurgisk assistent, Hans Heinrich Søht. Han tog kirurgisk eksamen i 1823, blev kirurgisk assistent ved borgervæbningen og i 1836 bataillonskirurg. I 1842 fulgte udnævnelsen til distriktskirurg i Glostrup. Samme år ansøgte han amtsrådet om, at der måtte blive stillet en embedsbolig til rådighed for ham, men det blev afslået, da det nyoprettede amtsråd endnu ikke havde økonomiske midler at råde over. Det vides ikke, hvor han boede i de følgende 3 år, men i december 1845 købte han matr.nr. 9b Glostrup af smed Jørgen Jensen. Her byggede han sin embedsbolig, senere Hovedvejen 193, på hjørnet af Odinsvej. Villaen fik navnet Frederikshåb. Senere kom der bilforhandlere på stedet. HFS blev i 1845 udnævnt til krigsråd. I 1857 døde han, og enken afstod villaen til efterfølgeren. 8

9 Albert Christian Wiberg ( ) ACW var født i Odense i 1807 som søn af pastor Andreas Frederik Wiberg. I 1828 tog han kirurgisk eksamen og blev kompagnikirurg i København. Samme år tog han medicinsk eksamen. Efter at have arbejdet i Præstø og Slesvig blev han udnævnt til distriktslæge i Lemvig og krigsråd. Han blev i 1851 dr.med. i Jena og endelig distriktslæge i Glostrup i Som nævnt ovenfor overtog han sin forgængers ejendom, Frederikshåb, og han fungerede herefter også som læge ved fængslet i Vridsløselille. Han ophørte som distriktslæge i 1875 og døde i Svigersønnen Carl Sophus Emil Petersen, der i 1874 havde overtaget Frederikshåb, overtog midlertidigt jobbet som distriktslæge. ACW s datter, Jutta Friederikke Emilie, blev gift med ejeren af Røde Vejrmølle, Lauritz Zacharias Jacobsen. Frederikshåb (Hovedvejen 193). Her var i mange år lægebolig. 10. oktober

10 Valdemar Bernhard Poulsen ( ) VBP var født i Niløse ved Sorø i 1838 som søn af en sognepræst. Han tog lægeeksamen i 1864, gjorde tjeneste ved militæret i to år, hvorefter han blev kandidat ved Kommunehospitalet i København. Han nedsatte sig som praktiserende læge i Taastrup i 1867, og efter at have tilbragt en kort periode i Algier blev han distriktslæge i Glostrup i VBP er den eneste af distriktets læger, som ikke havde embedsbolig i Glostrup. Han døde i 1889, og vikar indtil 1891 blev atter Carl Sophus Emil Petersen. Johan Christian Georg Bencke ( ) JCGB var født i 1847 i København. Han tog medicinsk eksamen i 1871 og blev derefter kandidat på Kommunehospitalet i København. Han nedsatte sig som praktiserende læge, først i Skjødstrup, dernæst i Åkirkeby. I 1891 fulgte udnævnelsen til distriktslæge i Glostrup, og samme år overtog han ejendommen matr.nr. 1n Glostrup, Hovedvejen 102, efter particulier Ole Petersen. Ved ændringen til kredslægeordning fra 1915 fortsatte han som sådan til I 1922 trak han sig tilbage og overlod ejendom og praksis til læge Lars Ammitzbøll. Han døde i 1934 på Frederiksberg. 10

11 Mads Melchiorsen ( ) MM var født i 1869 i Gadbjerg ved Vejle. Han tog medicinsk eksamen i 1895 og blev praktiserende læge i Grindsted. Han blev fra 1905 distriktslæge (fra 1907 tillige sygehuslæge) her. I 1915 udnævntes han til kredslæge for Anst-Slavs Lægekreds. I 1916 tog han embedslægeeksamen, og året efter fulgte udnævnelsen til kredslæge i Glostrup. Samme år købte han matr.nr. 6as Glostrup, Hovedvejen 206, af slagtermester Waldemar Grøndahl, og her opførte han sin embedsbolig. MM var desuden fængselslæge ved Vridsløselille Straffeanstalt. Herefter fratrådte han som kredslæge men fortsatte med privatpraksis. Fru Melchiorsen overtog i 1928 det gamle apotek, Hovedvejen 179 (matr.nr. 7b), dengang kaldet Eben-Ezer, efter Frederikke Lorentzen. Hun fortsatte driften af stedet, der nu var indrettet som plejehjem. MM døde i Arvingerne solgte Hovedvejen 206 til læge O. Fischer Simonsen. Efter hans død i 1953 overgik praksis til læge Jørgen Walther Larsen. Ny kredslæge i Glostrup blev Erik Axelsson Uhl ( ) efterfulgt af Jens Jensen. Fra 1874 påbegyndte privatpraktiserende læger at arbejde i Glostrup. Den første og allerede nævnte var Carl Sophus Emil Petersen, der var fungerende distriktslæge i 2 perioder. Han havde erhvervet Frederikshåb (Hovedvejen 193) 11

12 Dr. Glentes hus på hjørnet af Solvej og Jernbanevej. Set fra Hovedvejen fra svigerfaderen og var bl.a. medlem af Vridsløse Fængselsselskab. I 1918 afstod han ejendommen og flyttede til København. Han døde i Thomas Bollerup fik praksis i Glostrup i Han blev skolelæge og formand for Sundhedskommissionen. Allerede i 1912 flyttede han fra byen. Han døde i

13 Axel Peter Schade overtog sin forgængers praksis. Men det blev blot til 2 år i byen. Selv døde han i Axel (Julius Søren) Glente (Nielsen) blev byens fjerde privatarbejdende læge, og han kom til at praktisere fra 1914 til Den 12. april 1916 købte han grunden, matr.nr. 9fm Glostrup, af gartner Carl Rathsach. Her på Solvej 10 opførte han en villa, som hurtigt blev kendt som "Lægehuset" eller "Dr. Glentes Hus". Den smukke villa, der endnu står, overgik i 1942 til læge Johannes Drost, fra 1945 til læge Jens Fenger Eriksen. Lars Ammitzbøll praktiserede i byen fra 1922 til Som tidligere nævnt overtog han i 1922 ejendommen Hovedvejen 102 fra kredslæge J.C.G. Bencke. Allerede i 1924 solgte han den imidlertid, hvorefter han købte grunden matr.nr. 1ft Glostrup. Her på Hovedvejen 94 opførte han villa og lægepraksis. LA døde i 1949, og praksis og villa overgik til læge Einar Ipsen. Byens sjette privatlæge var Axel Hansen, der begyndte at praktisere i Han bosatte sig på Banegårdsvej 6. Huset eksisterer ikke mere. Det blev revet ned i forbindelse med udvidelsen af Banegårdsvej i I nyere tid er der kommet stadig flere privat praktiserende læger til Glostrup. En hastig optælling i den seneste vejviser for Glostrup viser 45 adresser, heraf 7 for speciallæger. 13

14 Sagn og historier fra Glostrup Interessen for gamle sagn og historier går helt tilbage til første halvdel af 1800-tallet. Man ønskede at nedskrive de mundtlige beretninger, der ofte var gået fra slægtled til slægtled i mange generationer, og på den måde redde en folkelig skat, som ellers stod i fare for at gå i glemmebogen. Blandt de drivende kræfter i arbejdet var de kendte tyske brødre Grimm, hvis historier er blevet verdenskendte. Men også i andre lande gik man i gang med arbejdet, og Danmark var ingen undtagelse. Nogle af historierne vedrører Glostrup, og den i byen kendte lærer og viceskoleinspektør, Jens Peter Bang, var så heldig at få overdraget nogle af dem. Bang var levende historisk interesseret, medlem af Historisk Selskab, og han indsendte materialet til foreningen, der offentliggjorde det i Glostrup Bogen. Det er nu ca. 50 år siden, og jeg synes at historierne fortjener at se dagens lys igen efter de mange år. Albaarstenen Glostrup skulle have bygget en kirke til Guds ære. Klintekongen syntes, det var ilde, og i sin store vrede tog da kongen den største sten, der fandtes på Stevns, og kylede den imod den formastelige kirke. Stor var kongens kraft, men vejen var lang, og stenen kom ikke længere end til Avedøre Strand, hvor den faldt ned og 14

15 vakte stor forbavselse ved sin størrelse i mange år, indtil en skønne dag stenen, der blev kaldt "Albaarstenen", blev hugget i småstykker og anvendt som skærver i den vej, der fører fra stranden til Glostrup Kirke. Den kloge præst Engang var der et stort spektakel i Glostrup Præstegård. Køerne brølede i stalden, og folkene kunne ikke være der, alting var forhekset. Det kom ganske kort tid efter, at pastor Nyrop ( ) havde indgivet klage til biskoppen over præsten i Snoldelev. Præsten i Snoldelev var en "klog" mand, som brugte kirkemulden til at lægge på hovederne af de folk, der var forheksede. Han havde gået i den "sorte" skole, og nu havde han hjulpet en pige i Vallensbæk. Hun var blevet forgjort af et genfærd, der havde haft fat i hende. Og ingen anden havde kunnet hjælpe hende. Men pastor Nyrop syntes ikke om det, og nu spøgte det i hans præstegård, og det hørte ikke op, før pastor Nyrop sendte bud efter den kloge præst i Snoldelev og fik ham til at standse uvæsenet. En lykkelig mand Frederik VI ( ) kørte engang igennem Glostrup og bemærkede da, at der over indgangsdøren til præstegårdens hovedbygning stod skrevet noget, hvorfor han sendte sin lakaj ind for se, hvad det var. Lakajen kom tilbage og 15

16 fortalte, at der stod: "Denne præst lever uden sorg". En så lykkelig mand gad kongen nok lære nærmere at kende og sendte derfor bud ind efter ham. Præsten kom ud, og kongen spurgte, om det forholdt sig, som det stod skrevet over hans dør. Ja, det gjorde det, præsten havde aldrig haft nogen sorg! "Da skal jeg nok give dig noget at sørge over," sagde kongen, "thi om tre dage skal du komme op på slottet, og så skal du besvare tre spørgsmål, som jeg da vil stille dig". Nu kom sorgen til præstegården, og præsten kom til at se helt syg ud. Men da han så en dag træffer sin røgter, siger denne: "Far skal ikke tage sig den sag så nær, for jeg hørte nok, hvad kongen sagde. Nu er jeg en gammel mand, men vil I låne mig Jeres klæder og så for resten give mig nådsens brød, så længe jeg lever, så skal jeg nok gå op på slottet og klare den ting for Jer". Præsten mente ikke, at røgteren ville slippe videre godt fra det, men selv mente han heller ikke at have noget håb, så han gik ind på røgterens forslag. Da tredjedagen kom, mødte røgteren på slottet og lod sig melde hos kongen som præsten fra Glostrup. Kongen spurgte da, om han kunne sige ham, hvor meget månen vejede. "Åh, en fire lispund", mente røgteren. "Tror du da ikke, den vejer mere?" spurgte kongen. Nej, det troede røgteren ikke. Kongen spurgte for anden gang: "Ved du da, hvor meget jeg vejer?" "Ja, Deres Majestæt vejer nok også en fire lispund", siger røgteren. "Tror du da virkelig ikke, jeg skulle veje mere?" siger kongen. "Nej, det tror jeg ikke", siger røgteren, "men hvis Deres Majestæt selv tror, at De skulle 16

17 veje mere, så kan De jo lade Dem veje." "Nå, lad så gå", siger kongen, "men kan du nu til slut sige, hvad jeg tror, som ikke er sandt?" - "Ja, Deres Majestæt, De tror, at jeg er præsten fra Glostrup, men det er ikke sandt, for jeg er kun hans røgter." "Ja", siger kong Frederik da, "er du ikke præsten, så fortjente du dog at være det". Den hyggelige bypark var engang tilholdssted for røvere. 19. oktober 1993 Glostrup hule Glostrup Hule, der lå ved Roskildevej, hvor nu Byparken ligger, har sat mangen en vejfarende skræk i livet, og mangen en vogn er blevet standset der i gamle dage, hvorefter en og anden velspækket tegnebog har skiftet ejer. 17

18 Spøgelset på Sophienlund Sophienlund har rystet sådan under et fælt spøgeri, at folkene der på stedet frygtede, at den ene af bygningerne skulle falde sammen. En aften, da en af karlene vendte hjem efter at have været ude at køre, spændte han fra og trak som sædvanlig hestene ind i stalden, hvor de skulle stå. De ville imidlertid ikke gå op til krybberne, men rykkede tilbage i båsene, hvor de stod og fnyste og skrabede i jorden. Herover blev karlen så vred, at han pryglede hestene, hvorpå han gik ind og i seng. Han havde imidlertid ikke sovet ret længe, før døren til kammeret gik op, og nogen kom ind til ham. Karlen kunne intet se, men han hørte, at der gik en og rumsterede i kammeret, og så krøb han dybt ned under dynen. Da spøgelset nåede hen til karlens seng, trak det den helt forskræmte karl ud og lagde ham på en dragkiste, der stod op ad væggen, og pryglede ham rigtigt igennem. Karlen forsøgte at skrige, men ikke en lyd kunne han få frem. Da spøgelset havde gennembanket karlen, tog det ham og lagde ham tilbage i sengen, hvorpå det atter forsvandt ud af kammeret. Mangen en sen nattevandrer har på Hvissingestien mødt en hvidklædt skikkelse, der rastløst har vandret frem og tilbage på stien, men når den har fået lov til at passe sig selv, har den aldrig gjort noget menneske fortræd. 18

19 Morten Gal På en gård i Glostrup levede en karl ved navn Morten, som for sine udyders skyld fik navnet Morten Gal. Han kunne vende synet på folk og gøre sorte kunster, og alle frygtede ham, og ganske særlig var børnene bange og løb deres vej, når de så ham. Engang skulle han krybe igennem en tromleknop, og mange mennesker kom for at se på det. Han begyndte også at krybe ind i knoppen, og det knagede og bragede i den. Da kom der en gammel kone forbi. Hun standsede og spurgte, hvad de så efter. Hun fik forklaret, og så ser hun hen på tromlen og siger: "I er dog nogle fæ. Kan I ikke se, at han kryber uden på den". Så faldt der som et skæl fra deres øjne, men Morten Gal sprang op, løb hen til konen og truede ad hende, idet han råbte: "Nu skulle den Onde gale i dig, dit gamle bæst. Kunne du ikke lade mig være i fred". Konen blev bange, og nu vendte han synet også på hende, så hun troede, hun gik i vand, og hun begyndte at løfte op i klæderne, selv om hun godt nok stod på det tørre. Morten Gal blev flere gange sat i fængsel for sine slette streger, men det var lige meget, hvor godt de låsede for ham, for så snart de ikke passede på, så løb han fra dem. Da han mærkede, at han skulle dø, sagde han til sin kone, at hun skulle give ham en flaske brændevin med i kisten, for han havde ikke tørstet i denne verden, og han ville da heller ikke tørste i den anden, og hvis hun ikke sørgede for det, skulle han komme op igen og rive hovedet af hende. Morten fik sin brændevin med i graven. 19

20 Gaver til arkivet Jan Karlson: Cd-rom med fotos fra Glostrup ca Indhold bl.a.: Udgravning til amtssygehuset (1953), GIC-Gymnastik med bl.a. givers fader Ernst Karlson (1930), Vinkelvej 12 (bryllupsfest, ca. 1942), Givers første skoledag på Nordvangskolen (1953), Langagervej (1955). Museet på Kroppedal: Københavns Amt. Kulturhistorisk Oversigt. Middelalder og Nyere Tid bind. Egon Funch: Skrifter og noter fra Peter Petersen (kommunesekretær i Glostrup ). Glostrup Bibliotek: De Ældres Venskabskreds. Scrapbog Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Stadsarkiv. 50-års jubilæum. Historie og Virksomhed Bog. Leif Olsen: Ejby: Hovedsti. Bilag til vejkendelse af Fotokopi. Benedikte og Jens Spring: Glostrup Radio- og Cykelimport: Kassejournal 1938 og 1940, Fakturaer 1948, Reklamehefte 1958, Avisudklip 1957 og 1972 (udvidelse og annoncer), 4 interiørfotos (stort format) , 2 eksteriørfotos (stort format) 1920 erne og 1930 erne. Anni Jørgensen: Matr.nr. 7g Ejby (Lauritz Hansens Gartneri) og Holmgård. 2 fotos: ca og ca Lærer Helmer Sørensen med Ejby Skoles elever. Foto, Lærer Gunnar Svenningsen og inspektør Johannes Carstensen, Nordvangskolen, med en 3. klasse (?). Foto, ca DSU- Glostrup. Gruppebillede, ca Teknisk Forvaltning: Motorbanen: bebyggelsesforslag (Amalienborg-planen), Artikel i Folkebladet, 1924, nr. 15. Glostrup kommune: kloakanlæg. Sagsmapper Bent Østergaard: Avedørestuen. Artikelserie. Forfattet af giver Fotokopier. 20

21 Erik Skougaard Andersen: Glostrup Turistpavillon: sabotage Banegårdsvej 17: frisør Hans Jensen ved sin salon, ca Frisør Hans Jensen i Hvissinge landsby, ca Christoffer Jensen (købmand på Hvissingevej 141), u.å. Christoffer Jensen og hustru Ida Jensen, ca Fotos. Tage Ejbøl: Hvissinge Skole. Mandtalsliste (skolebørnene og deres forældre) Fotokopi. Per Kristensen: Glostrupvænge (ved porten). Foto, Linde Allé. Foto, Kærmindevej 11. Foto, Kirkebjerg Allé (ved nr. 2). Foto, Glostrup Kirkegård: Gravsted for støbemester Carl C. Pedersen og fru Laurine Petrine Pedersen. Foto, Ib Sandahl: Hedebo Keramik: 5 brugsgenstande erne. Haunsø Keramik: 5 brugsgenstande erne. Social- og Sundhedsforvaltningen: Glostrup Boligselskab: Ordensreglementer 1960 og Ældreboligerne på Toftevej: Huslejekontrakter, Reglementer m.m. Ca Svend Kristensen: Samlermærker fra virksomheder og organisationer (ikke lokale). 2 hefter. Ca Gilbert Tjørnum: Civilforsvaret: 7 plakater Frisør Hans Jensen i Hvissinge landsby. Ca

22 På rejse i tidsmaskinen Nordre Ringvej blev bygget i begyndelsen af 1940'erne. Første billede viser huset, Hovedvejen 160, der var opført af slagtermester Waldemar Grøndahl ca Det lå lige i byggelinien og måtte fjernes, inden byggeriet kunne gå i gang. Næste billede viser de første etageejendomme langs den nye vej. Billedet er optaget under besættelsen, og vejene ligger øde hen. Sidste billede viser vejen og dens huse i dag. Krydset er blevet et knudepunkt, og trafikken er meget voldsom. Alle tre billeder er set fra præcis samme sted. Man kunne kalde det: Glostrup fra landsby til forstad. Slagtermester Waldemar Grøndahls hus, Hovedvejen 160. Ca

23 Ringvejskrydset og de første etageejendomme på Ndr. Ringvej. 10. oktober 1943 Ringvejskrydset og Ndr. Ringvej. I dag med stor trafikbelastning. 25. august

24 24

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 45 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 34 2004 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 33 2004 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 40 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945 Udgivet af Paarup Lokalhistoriske Arkiv og Paarup Foreningen Redaktion: Raimond Nielsen, Ernst Overby og Karin Ramskov Andersen Layout: Karin Ramskov Andersen Fotos: Stadsarkivet, Odense (SO) og Paarup

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Biblioteks

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere