NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2003 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Indhold Status i august... 3 Lægevæsen i Glostrup... 5 Sagn og historier Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen.. 22 Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Forside: Glostrups sidste medicinmand var barber A. Winther, der boede lige over for bryggeriet. Uden for sit hus havde han et skilt med påskriften: "Barber og Frisør. Igler og Blodkopper sættes. Lavement gives". Her er han i færd med at klippe en af bryggerens gæster, kammersanger Carl Døcker, der samtidig nyder en af husets piber. Foto: 1907.

3 Status i august Omstillingen af arkivets mange samlinger til en moderne edb-verden er langtfra afsluttet. Det er en årelang proces, og nemmere bliver det ikke af, at der også skal skaffes tid til den nødvendige omorganisering af arkivalierne. Projektet blev omtalt i forrige nr., og man må sige, at resultatet står mål med anstrengelserne. Søgearbejde og fremfinding er blevet langt bedre, så det bliver en stor dag på arkivet, når arbejdet engang bliver afsluttet. En anden vigtig opgave, der også skal findes tid til, er omorganisering, beskrivelse samt indscanning af de gamle fotos, der i stort tal stadig ligger på lager efter det system, der anvendtes før edb-alderen. Efterhånden som man vænner sig til at søge alting på edb, glemmer man let, at der findes rene skatte gemt i de gamle kuverter. Det bliver en anden stor dag på arkivet, når arbejdet hermed bliver fuldendt. I forrige nr. udsendte jeg endnu et nødråb om personerne på billedet fra Mohr s Gartneri. Nødråbet blev hørt, og vi kender nu 10 af personerne. Det er en god begyndelse, men vi vil meget gerne videre, så vi håber stadig på nye henvendelser. I den forbindelse skal nævnes, at bladet også denne gang savner plads til nye, tilsvarende opgaver. En tredje stor opgave, som vi i øvrigt har al grund til at glæde os over, er de mange lån og gaver fra publikum. Det er imponerende at se, hvor meget der ligger rundt 3

4 Fra Ib Sandahl har Arkivet bl.a. modtaget dette smukke fad fra Hedebo Keramik. Både dette værksted og Haunsø Keramik havde i sin tid hjemsted i Glostrup. U.å. omkring i folks gemmer, og ikke mindst er det dejligt at se den store lyst, der er til at komme frem med skattene. Et kik på gavelisten bag i bladet vil vise, at meget af det, som vi præsenteres for, lokalhistorisk set er de rene skatte. Derfor vil jeg også opfordre folk til at fortsætte den gode tradition. Denne gang er der spændende læsning, dels fra lægernes verden, dels fra overtroens. Glostrup fik sin første læge med bopæl i kommunen i Vi tager et kik på de enkelte læger og deres huse frem til ca. 1940, og herefter følger bidragene fra sagnenes verden. Der findes mange interessante træk fra den folkelige fortælletradition, og vi ser nærmere på de historier, der vedrører Glostrup. Det er ganske morsom læsning, synes jeg. Men læs selv. 4

5 Lægevæsen i Glostrup indtil ca Et organiseret lægevæsen i Danmark går ikke særlig langt tilbage i historien. Man ved, at middelalderens munke og nonner indsamlede urter med helbredende virkninger for at kunne pleje syge bedst muligt, og de foretog undertiden omfattende kirurgiske indgreb. Umiddelbart inden reformationen forsøgte kong Frederik 1. at komme igennem med et forslag om, at der skulle ansættes faste læger og apotekere rundt om i landet. Men forslaget var ikke efter adelens ønske. Som så ofte i historiens forløb viste de velstillede sig ligegyldige over for de fattiges behov. Vi skal helt frem til 1700-tallet, før der foreligger nyt om lægerne. På det tidspunkt er der i næsten hver købstad kommet en såkaldt stadskirurg, dvs. en barber, som skulle undersøge rekrutter, foretage obduktioner og hjælpe til ved epidemier. For deres arbejde var fastsat en betaling på 2 mark pr. dag. Som altid ønskede myndighederne at føre kontrol med arbejdet, og man oprettede derfor i 1740 et slags ministerium ved navn "Collegium Medicine Regium". Det blev i 1803 afløst af Sundhedskollegiet. I 1785 stiftedes Chirurgisk Academi, og hermed kom lægeuddannelsen endelig ind i faste rammer. Nu standsede barberernes kirurgiske praksis, idet de fra nu af kun måtte barbere, sætte klyster, årelade og udtrække tænder, med mindre de var eksamineret ved akademiet. 5

6 Som et kuriosum kan nævnes, at barber A. Winther i Glostrup helt op i begyndelsen af 1900-tallet havde et skilt ude med følgende tekst: "Barber og Frisør. Igler og Blodkopper sættes. Lavement gives". I 1788 udsendtes en kongelig forordning om inddeling af landet i lægedistrikter. Den betød ansættelse af 1 kirurg for hele Vestegnen. Lønnen blev fastsat til 200 Rigsdaler om året. I 1832 ændredes forordningen, og nu blev Københavns Amt opdelt to distrikter. Glostrup befandt sig i Søndre distrikt, og det blev praksis, at distriktslægen havde sin bolig her. Ordningen bestod til 1914, da landet blev delt op i amtskredse. Københavns Amt blev inddelt i 3 kredse, nemlig Frederiksberg og Københavns Amts Nordre og Søndre kredse. Distriktslægerne bliver herefter kredslæger. Vi vil nedenfor se nærmere på de enkelte læger, samt hvor de praktiserede (parentesen angiver embedsperioden.). Olavius Eilertsen Kongsted ( ) OEK var født i København i Han beskrives som "opfostringshusdreng" i årene Han fik sig åbenbart nogle indflydelsesrige beskyttere, for i 1786 blev han overskibskirurg, og det følgende år fik han kirurgisk eksamen. I 1788 blev han i henhold til den kongelige resolution udnævnt til distriktskirurg i Københavns Amts Søndre Distrikt. Han tog bopæl i Ballerup, hvor han døde i

7 Bertel Friis Thorbjørn Riber ( ) BFTR var født i Sdr. Nærå ved Odense i Han tog kirurgisk eksamen i 1818 og blev derefter skibskirurg for Asiatisk Kompagni. Efter praksis i Assens og Nykøbing Sjælland m.m. blev han i 1832 udnævnt til distriktskirurg i Glostrup. Sophienlunds hovedbygning set fra haven. Senere var her bisquitfabrik Den 16. januar 1833 købte han gården, matr.nr. 12b Hvissinge, ved skellet til Glostrup, af skolelærer og kirkesanger Ole Pedersen. Gården fik navn efter hustruen Sophie og kendes herefter som Sophienlund. Han blev i 1842 distriktskirurg i Nyborg, hvor han døde i Sophienlund blev solgt til en mand ved navn Hans Baastrup. 7

8 Hans Frederik Søht. Lithografi efter Daguerrotypi. Hans Frederik Søht ( ) HFS var født i København i 1802 som søn af kirurgisk assistent, Hans Heinrich Søht. Han tog kirurgisk eksamen i 1823, blev kirurgisk assistent ved borgervæbningen og i 1836 bataillonskirurg. I 1842 fulgte udnævnelsen til distriktskirurg i Glostrup. Samme år ansøgte han amtsrådet om, at der måtte blive stillet en embedsbolig til rådighed for ham, men det blev afslået, da det nyoprettede amtsråd endnu ikke havde økonomiske midler at råde over. Det vides ikke, hvor han boede i de følgende 3 år, men i december 1845 købte han matr.nr. 9b Glostrup af smed Jørgen Jensen. Her byggede han sin embedsbolig, senere Hovedvejen 193, på hjørnet af Odinsvej. Villaen fik navnet Frederikshåb. Senere kom der bilforhandlere på stedet. HFS blev i 1845 udnævnt til krigsråd. I 1857 døde han, og enken afstod villaen til efterfølgeren. 8

9 Albert Christian Wiberg ( ) ACW var født i Odense i 1807 som søn af pastor Andreas Frederik Wiberg. I 1828 tog han kirurgisk eksamen og blev kompagnikirurg i København. Samme år tog han medicinsk eksamen. Efter at have arbejdet i Præstø og Slesvig blev han udnævnt til distriktslæge i Lemvig og krigsråd. Han blev i 1851 dr.med. i Jena og endelig distriktslæge i Glostrup i Som nævnt ovenfor overtog han sin forgængers ejendom, Frederikshåb, og han fungerede herefter også som læge ved fængslet i Vridsløselille. Han ophørte som distriktslæge i 1875 og døde i Svigersønnen Carl Sophus Emil Petersen, der i 1874 havde overtaget Frederikshåb, overtog midlertidigt jobbet som distriktslæge. ACW s datter, Jutta Friederikke Emilie, blev gift med ejeren af Røde Vejrmølle, Lauritz Zacharias Jacobsen. Frederikshåb (Hovedvejen 193). Her var i mange år lægebolig. 10. oktober

10 Valdemar Bernhard Poulsen ( ) VBP var født i Niløse ved Sorø i 1838 som søn af en sognepræst. Han tog lægeeksamen i 1864, gjorde tjeneste ved militæret i to år, hvorefter han blev kandidat ved Kommunehospitalet i København. Han nedsatte sig som praktiserende læge i Taastrup i 1867, og efter at have tilbragt en kort periode i Algier blev han distriktslæge i Glostrup i VBP er den eneste af distriktets læger, som ikke havde embedsbolig i Glostrup. Han døde i 1889, og vikar indtil 1891 blev atter Carl Sophus Emil Petersen. Johan Christian Georg Bencke ( ) JCGB var født i 1847 i København. Han tog medicinsk eksamen i 1871 og blev derefter kandidat på Kommunehospitalet i København. Han nedsatte sig som praktiserende læge, først i Skjødstrup, dernæst i Åkirkeby. I 1891 fulgte udnævnelsen til distriktslæge i Glostrup, og samme år overtog han ejendommen matr.nr. 1n Glostrup, Hovedvejen 102, efter particulier Ole Petersen. Ved ændringen til kredslægeordning fra 1915 fortsatte han som sådan til I 1922 trak han sig tilbage og overlod ejendom og praksis til læge Lars Ammitzbøll. Han døde i 1934 på Frederiksberg. 10

11 Mads Melchiorsen ( ) MM var født i 1869 i Gadbjerg ved Vejle. Han tog medicinsk eksamen i 1895 og blev praktiserende læge i Grindsted. Han blev fra 1905 distriktslæge (fra 1907 tillige sygehuslæge) her. I 1915 udnævntes han til kredslæge for Anst-Slavs Lægekreds. I 1916 tog han embedslægeeksamen, og året efter fulgte udnævnelsen til kredslæge i Glostrup. Samme år købte han matr.nr. 6as Glostrup, Hovedvejen 206, af slagtermester Waldemar Grøndahl, og her opførte han sin embedsbolig. MM var desuden fængselslæge ved Vridsløselille Straffeanstalt. Herefter fratrådte han som kredslæge men fortsatte med privatpraksis. Fru Melchiorsen overtog i 1928 det gamle apotek, Hovedvejen 179 (matr.nr. 7b), dengang kaldet Eben-Ezer, efter Frederikke Lorentzen. Hun fortsatte driften af stedet, der nu var indrettet som plejehjem. MM døde i Arvingerne solgte Hovedvejen 206 til læge O. Fischer Simonsen. Efter hans død i 1953 overgik praksis til læge Jørgen Walther Larsen. Ny kredslæge i Glostrup blev Erik Axelsson Uhl ( ) efterfulgt af Jens Jensen. Fra 1874 påbegyndte privatpraktiserende læger at arbejde i Glostrup. Den første og allerede nævnte var Carl Sophus Emil Petersen, der var fungerende distriktslæge i 2 perioder. Han havde erhvervet Frederikshåb (Hovedvejen 193) 11

12 Dr. Glentes hus på hjørnet af Solvej og Jernbanevej. Set fra Hovedvejen fra svigerfaderen og var bl.a. medlem af Vridsløse Fængselsselskab. I 1918 afstod han ejendommen og flyttede til København. Han døde i Thomas Bollerup fik praksis i Glostrup i Han blev skolelæge og formand for Sundhedskommissionen. Allerede i 1912 flyttede han fra byen. Han døde i

13 Axel Peter Schade overtog sin forgængers praksis. Men det blev blot til 2 år i byen. Selv døde han i Axel (Julius Søren) Glente (Nielsen) blev byens fjerde privatarbejdende læge, og han kom til at praktisere fra 1914 til Den 12. april 1916 købte han grunden, matr.nr. 9fm Glostrup, af gartner Carl Rathsach. Her på Solvej 10 opførte han en villa, som hurtigt blev kendt som "Lægehuset" eller "Dr. Glentes Hus". Den smukke villa, der endnu står, overgik i 1942 til læge Johannes Drost, fra 1945 til læge Jens Fenger Eriksen. Lars Ammitzbøll praktiserede i byen fra 1922 til Som tidligere nævnt overtog han i 1922 ejendommen Hovedvejen 102 fra kredslæge J.C.G. Bencke. Allerede i 1924 solgte han den imidlertid, hvorefter han købte grunden matr.nr. 1ft Glostrup. Her på Hovedvejen 94 opførte han villa og lægepraksis. LA døde i 1949, og praksis og villa overgik til læge Einar Ipsen. Byens sjette privatlæge var Axel Hansen, der begyndte at praktisere i Han bosatte sig på Banegårdsvej 6. Huset eksisterer ikke mere. Det blev revet ned i forbindelse med udvidelsen af Banegårdsvej i I nyere tid er der kommet stadig flere privat praktiserende læger til Glostrup. En hastig optælling i den seneste vejviser for Glostrup viser 45 adresser, heraf 7 for speciallæger. 13

14 Sagn og historier fra Glostrup Interessen for gamle sagn og historier går helt tilbage til første halvdel af 1800-tallet. Man ønskede at nedskrive de mundtlige beretninger, der ofte var gået fra slægtled til slægtled i mange generationer, og på den måde redde en folkelig skat, som ellers stod i fare for at gå i glemmebogen. Blandt de drivende kræfter i arbejdet var de kendte tyske brødre Grimm, hvis historier er blevet verdenskendte. Men også i andre lande gik man i gang med arbejdet, og Danmark var ingen undtagelse. Nogle af historierne vedrører Glostrup, og den i byen kendte lærer og viceskoleinspektør, Jens Peter Bang, var så heldig at få overdraget nogle af dem. Bang var levende historisk interesseret, medlem af Historisk Selskab, og han indsendte materialet til foreningen, der offentliggjorde det i Glostrup Bogen. Det er nu ca. 50 år siden, og jeg synes at historierne fortjener at se dagens lys igen efter de mange år. Albaarstenen Glostrup skulle have bygget en kirke til Guds ære. Klintekongen syntes, det var ilde, og i sin store vrede tog da kongen den største sten, der fandtes på Stevns, og kylede den imod den formastelige kirke. Stor var kongens kraft, men vejen var lang, og stenen kom ikke længere end til Avedøre Strand, hvor den faldt ned og 14

15 vakte stor forbavselse ved sin størrelse i mange år, indtil en skønne dag stenen, der blev kaldt "Albaarstenen", blev hugget i småstykker og anvendt som skærver i den vej, der fører fra stranden til Glostrup Kirke. Den kloge præst Engang var der et stort spektakel i Glostrup Præstegård. Køerne brølede i stalden, og folkene kunne ikke være der, alting var forhekset. Det kom ganske kort tid efter, at pastor Nyrop ( ) havde indgivet klage til biskoppen over præsten i Snoldelev. Præsten i Snoldelev var en "klog" mand, som brugte kirkemulden til at lægge på hovederne af de folk, der var forheksede. Han havde gået i den "sorte" skole, og nu havde han hjulpet en pige i Vallensbæk. Hun var blevet forgjort af et genfærd, der havde haft fat i hende. Og ingen anden havde kunnet hjælpe hende. Men pastor Nyrop syntes ikke om det, og nu spøgte det i hans præstegård, og det hørte ikke op, før pastor Nyrop sendte bud efter den kloge præst i Snoldelev og fik ham til at standse uvæsenet. En lykkelig mand Frederik VI ( ) kørte engang igennem Glostrup og bemærkede da, at der over indgangsdøren til præstegårdens hovedbygning stod skrevet noget, hvorfor han sendte sin lakaj ind for se, hvad det var. Lakajen kom tilbage og 15

16 fortalte, at der stod: "Denne præst lever uden sorg". En så lykkelig mand gad kongen nok lære nærmere at kende og sendte derfor bud ind efter ham. Præsten kom ud, og kongen spurgte, om det forholdt sig, som det stod skrevet over hans dør. Ja, det gjorde det, præsten havde aldrig haft nogen sorg! "Da skal jeg nok give dig noget at sørge over," sagde kongen, "thi om tre dage skal du komme op på slottet, og så skal du besvare tre spørgsmål, som jeg da vil stille dig". Nu kom sorgen til præstegården, og præsten kom til at se helt syg ud. Men da han så en dag træffer sin røgter, siger denne: "Far skal ikke tage sig den sag så nær, for jeg hørte nok, hvad kongen sagde. Nu er jeg en gammel mand, men vil I låne mig Jeres klæder og så for resten give mig nådsens brød, så længe jeg lever, så skal jeg nok gå op på slottet og klare den ting for Jer". Præsten mente ikke, at røgteren ville slippe videre godt fra det, men selv mente han heller ikke at have noget håb, så han gik ind på røgterens forslag. Da tredjedagen kom, mødte røgteren på slottet og lod sig melde hos kongen som præsten fra Glostrup. Kongen spurgte da, om han kunne sige ham, hvor meget månen vejede. "Åh, en fire lispund", mente røgteren. "Tror du da ikke, den vejer mere?" spurgte kongen. Nej, det troede røgteren ikke. Kongen spurgte for anden gang: "Ved du da, hvor meget jeg vejer?" "Ja, Deres Majestæt vejer nok også en fire lispund", siger røgteren. "Tror du da virkelig ikke, jeg skulle veje mere?" siger kongen. "Nej, det tror jeg ikke", siger røgteren, "men hvis Deres Majestæt selv tror, at De skulle 16

17 veje mere, så kan De jo lade Dem veje." "Nå, lad så gå", siger kongen, "men kan du nu til slut sige, hvad jeg tror, som ikke er sandt?" - "Ja, Deres Majestæt, De tror, at jeg er præsten fra Glostrup, men det er ikke sandt, for jeg er kun hans røgter." "Ja", siger kong Frederik da, "er du ikke præsten, så fortjente du dog at være det". Den hyggelige bypark var engang tilholdssted for røvere. 19. oktober 1993 Glostrup hule Glostrup Hule, der lå ved Roskildevej, hvor nu Byparken ligger, har sat mangen en vejfarende skræk i livet, og mangen en vogn er blevet standset der i gamle dage, hvorefter en og anden velspækket tegnebog har skiftet ejer. 17

18 Spøgelset på Sophienlund Sophienlund har rystet sådan under et fælt spøgeri, at folkene der på stedet frygtede, at den ene af bygningerne skulle falde sammen. En aften, da en af karlene vendte hjem efter at have været ude at køre, spændte han fra og trak som sædvanlig hestene ind i stalden, hvor de skulle stå. De ville imidlertid ikke gå op til krybberne, men rykkede tilbage i båsene, hvor de stod og fnyste og skrabede i jorden. Herover blev karlen så vred, at han pryglede hestene, hvorpå han gik ind og i seng. Han havde imidlertid ikke sovet ret længe, før døren til kammeret gik op, og nogen kom ind til ham. Karlen kunne intet se, men han hørte, at der gik en og rumsterede i kammeret, og så krøb han dybt ned under dynen. Da spøgelset nåede hen til karlens seng, trak det den helt forskræmte karl ud og lagde ham på en dragkiste, der stod op ad væggen, og pryglede ham rigtigt igennem. Karlen forsøgte at skrige, men ikke en lyd kunne han få frem. Da spøgelset havde gennembanket karlen, tog det ham og lagde ham tilbage i sengen, hvorpå det atter forsvandt ud af kammeret. Mangen en sen nattevandrer har på Hvissingestien mødt en hvidklædt skikkelse, der rastløst har vandret frem og tilbage på stien, men når den har fået lov til at passe sig selv, har den aldrig gjort noget menneske fortræd. 18

19 Morten Gal På en gård i Glostrup levede en karl ved navn Morten, som for sine udyders skyld fik navnet Morten Gal. Han kunne vende synet på folk og gøre sorte kunster, og alle frygtede ham, og ganske særlig var børnene bange og løb deres vej, når de så ham. Engang skulle han krybe igennem en tromleknop, og mange mennesker kom for at se på det. Han begyndte også at krybe ind i knoppen, og det knagede og bragede i den. Da kom der en gammel kone forbi. Hun standsede og spurgte, hvad de så efter. Hun fik forklaret, og så ser hun hen på tromlen og siger: "I er dog nogle fæ. Kan I ikke se, at han kryber uden på den". Så faldt der som et skæl fra deres øjne, men Morten Gal sprang op, løb hen til konen og truede ad hende, idet han råbte: "Nu skulle den Onde gale i dig, dit gamle bæst. Kunne du ikke lade mig være i fred". Konen blev bange, og nu vendte han synet også på hende, så hun troede, hun gik i vand, og hun begyndte at løfte op i klæderne, selv om hun godt nok stod på det tørre. Morten Gal blev flere gange sat i fængsel for sine slette streger, men det var lige meget, hvor godt de låsede for ham, for så snart de ikke passede på, så løb han fra dem. Da han mærkede, at han skulle dø, sagde han til sin kone, at hun skulle give ham en flaske brændevin med i kisten, for han havde ikke tørstet i denne verden, og han ville da heller ikke tørste i den anden, og hvis hun ikke sørgede for det, skulle han komme op igen og rive hovedet af hende. Morten fik sin brændevin med i graven. 19

20 Gaver til arkivet Jan Karlson: Cd-rom med fotos fra Glostrup ca Indhold bl.a.: Udgravning til amtssygehuset (1953), GIC-Gymnastik med bl.a. givers fader Ernst Karlson (1930), Vinkelvej 12 (bryllupsfest, ca. 1942), Givers første skoledag på Nordvangskolen (1953), Langagervej (1955). Museet på Kroppedal: Københavns Amt. Kulturhistorisk Oversigt. Middelalder og Nyere Tid bind. Egon Funch: Skrifter og noter fra Peter Petersen (kommunesekretær i Glostrup ). Glostrup Bibliotek: De Ældres Venskabskreds. Scrapbog Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Stadsarkiv. 50-års jubilæum. Historie og Virksomhed Bog. Leif Olsen: Ejby: Hovedsti. Bilag til vejkendelse af Fotokopi. Benedikte og Jens Spring: Glostrup Radio- og Cykelimport: Kassejournal 1938 og 1940, Fakturaer 1948, Reklamehefte 1958, Avisudklip 1957 og 1972 (udvidelse og annoncer), 4 interiørfotos (stort format) , 2 eksteriørfotos (stort format) 1920 erne og 1930 erne. Anni Jørgensen: Matr.nr. 7g Ejby (Lauritz Hansens Gartneri) og Holmgård. 2 fotos: ca og ca Lærer Helmer Sørensen med Ejby Skoles elever. Foto, Lærer Gunnar Svenningsen og inspektør Johannes Carstensen, Nordvangskolen, med en 3. klasse (?). Foto, ca DSU- Glostrup. Gruppebillede, ca Teknisk Forvaltning: Motorbanen: bebyggelsesforslag (Amalienborg-planen), Artikel i Folkebladet, 1924, nr. 15. Glostrup kommune: kloakanlæg. Sagsmapper Bent Østergaard: Avedørestuen. Artikelserie. Forfattet af giver Fotokopier. 20

21 Erik Skougaard Andersen: Glostrup Turistpavillon: sabotage Banegårdsvej 17: frisør Hans Jensen ved sin salon, ca Frisør Hans Jensen i Hvissinge landsby, ca Christoffer Jensen (købmand på Hvissingevej 141), u.å. Christoffer Jensen og hustru Ida Jensen, ca Fotos. Tage Ejbøl: Hvissinge Skole. Mandtalsliste (skolebørnene og deres forældre) Fotokopi. Per Kristensen: Glostrupvænge (ved porten). Foto, Linde Allé. Foto, Kærmindevej 11. Foto, Kirkebjerg Allé (ved nr. 2). Foto, Glostrup Kirkegård: Gravsted for støbemester Carl C. Pedersen og fru Laurine Petrine Pedersen. Foto, Ib Sandahl: Hedebo Keramik: 5 brugsgenstande erne. Haunsø Keramik: 5 brugsgenstande erne. Social- og Sundhedsforvaltningen: Glostrup Boligselskab: Ordensreglementer 1960 og Ældreboligerne på Toftevej: Huslejekontrakter, Reglementer m.m. Ca Svend Kristensen: Samlermærker fra virksomheder og organisationer (ikke lokale). 2 hefter. Ca Gilbert Tjørnum: Civilforsvaret: 7 plakater Frisør Hans Jensen i Hvissinge landsby. Ca

22 På rejse i tidsmaskinen Nordre Ringvej blev bygget i begyndelsen af 1940'erne. Første billede viser huset, Hovedvejen 160, der var opført af slagtermester Waldemar Grøndahl ca Det lå lige i byggelinien og måtte fjernes, inden byggeriet kunne gå i gang. Næste billede viser de første etageejendomme langs den nye vej. Billedet er optaget under besættelsen, og vejene ligger øde hen. Sidste billede viser vejen og dens huse i dag. Krydset er blevet et knudepunkt, og trafikken er meget voldsom. Alle tre billeder er set fra præcis samme sted. Man kunne kalde det: Glostrup fra landsby til forstad. Slagtermester Waldemar Grøndahls hus, Hovedvejen 160. Ca

23 Ringvejskrydset og de første etageejendomme på Ndr. Ringvej. 10. oktober 1943 Ringvejskrydset og Ndr. Ringvej. I dag med stor trafikbelastning. 25. august

24 24

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Jubilæumsnummer 50. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Jubilæumsnummer 50. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Jubilæumsnummer 50 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 50 2008 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale)

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013 Nr. 28 juni 2013 Vind en cykel! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en kæmpe oplevelse Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Kære omdeler Sommeren er lige om hjørnet, og vi håber, du får en fantastisk ferie.

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere